Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

2 Tartalom Egyetemi összefoglaló Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése A hallgatók értékelése Az oktatók minőségbiztosítása Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások Belső információs rendszer Nyilvánosság Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység Összegzés Az NymE évi minőségfejlesztési akcióterve Kari beszámolók a évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Apáczai Csere János Kar Benedek Elek Pedagógia Kar Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Erdőmérnöki Kar Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Természettudományi és Műszaki Kar

3 Egyetemi összefoglaló A Nyugat-magyarországi Egyetem az Intézményfejlesztési Tervében ( ) az Ember, gazdaság egészséges fenntartható környezet stratégiai témához négy, konkrét stratégiai irányt határozott meg: - Természeti- és agrárökológiai rendszerek harmóniájának erősítése, - Hozzájárulás az egészséges környezet, egészséges régió megteremtéséhez, - Pedagógusképzés adaptálása a megújult oktatáspolitikai környezethez, - Innovatív és kooperatív szerep betöltése a régió műszaki és gazdasági fejlődésében. A négy stratégiai fejlesztés sikeressége és teljesülése - az országos felsőoktatási együttműködési zóna, a munkaerő-pici elvárásokhoz való igazodás, - a régióban elért meghatározó szerepnek is függvénye. Az elmúlt két évben A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következő lépései című vitaanyag jelentős módosításokat vitt véghez a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényben. A változások közül is kiemelendő a felsőoktatási intézményeket érintő kancellári rendszer létrehozása. Az átalakítás egyik célja a felsőoktatási intézmények professzionális menedzsmentjének és gazdálkodásának megteremtése. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli. (Magyarország Alaptörvénye X. cikk Hatályos: IV. 1-től.) tól kezdődően, az elmúlt év a felsőoktatási intézmények gazdálkodása szabályszerűségének, gazdaságosságának ellenőrzése jegyében telt el, amit egymást követően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és az EMMI végzett. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az egyetem a feladatait a jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint látta-e el, gazdálkodásában érvényesültek-e a feladatellátás leghatékonyabb, leggazdaságosabb módjára való törekvés. A vizsgálati jelentésekben megfogalmazott javaslatokra külön intézkedési, fejlesztési tervek készültek. A stratégia részeként, a minőségfejlesztés kiemelt feladata az elvárások, az érdekelt felek, így a hallgatói, partneri, oktató-kutatói, munkatársi elégedettség folyamatos figyelemmel kísérése. A rendszeres mérések standard kérdőívekkel készülnek, melyek kiértékelése az EvaSys rendszer segítségével történik. A központi feldolgozás eredményei összegyetemi és kari szinten is visszacsatolásra kerülnek. Az elemzések a szükséges beavatkozások és a fejlesztési célok meghatározását segítik elő. A Minőségfejlesztési Bizottság kari beszámolóiban nyomon követhetőek az eredmények, a hatékonyság és a teljesítmény elemeinek a kitűzött célok szerinti teljesülése. Kiemelt eredménynek könyvelhető el, hogy a standard mérések általánossá váltak, így ezeken keresztül a karok minőségirányítási tevékenységének ENQA-ESG követelmények 3

4 szerinti megfelelése igazolható. A gyakorlat részévé vált, hogy valamennyi karon a méréseket elemzés követi, és a szabályozás rendszere a PDCA elv alapján kialakult. A fejlesztéseket, a hatékonyság irányába ható tevékenységeket a karok ezek figyelembe vételével jelölik ki. A következőkben röviden összefoglaljuk a Szenátus áprilisi ülésén kitűzött minőségfejlesztési teendők végrehajtását, a teljesítés főbb tényadatait és eredményeit az ENQA-ESG 1 strukturált hét szempontja szerint, kiterjesztve a kutatásra és a művészeti alkotó tevékenységre is: - Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások, - Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése, - Hallgatók értékelése, - Az oktatók minőségének biztosítása, - Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások, - Belső információs rendszer, - Nyilvánosság, - Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység. 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Kitűzött feladat: 1.1. A stratégia munkatársi elfogadottsága, teljesítményértékelés és motivációs rendszer hatékony működtetése. Az egyetem fejlesztési tervének sikeressége jelentős mértékben függ attól, hogy mennyire képes elfogattatni partnereivel, a társadalom érintett köreivel stratégiai céljait, elért eredményeit és azok társadalmi hasznosságát, hatását. Ezért folyamatos feladatnak kell tekinteni a széles közvélemény informálását az egyetem jövőképéről, stratégiai céljairól, feladatairól. Az elért eredmények és hatások folyamatos bemutatásával, a hálózati előnyök kihangsúlyozásával, a versenytársakkal szemben kimutatható előnyökre folyamatosan fel kell hívni a figyelmet. A stratégiából levezetett minőségfejlesztési célokat összefüggésében láttatni és elfogadtatni kell az érintettek, valamint a szélesebb társadalmi körben egyaránt. Az oktatók körében végzett felmérés (MÜL-3) vezetőségre, stratégiára, erőforrásokra, folyamatokra vonatkozó egyetemi szintű átlagértékei 3,43-3,93 között alakultak. Ennek alapján a következő feladatokat és fejlesztendő területeket határoztuk meg: - a változások folyamatos követésé és kezelése, - a stratégia munkatársi megismerésének és elfogadottságának növelése, - a teljesítmény ösztönzési rendszer átdolgozása és alkalmazása. Továbbra is feladat: 1 (Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki:ENQA, 2005.) 4

5 - a stratégia munkatársi elfogadottságának növelése, melynek érdekében a belső információs rendszer hatékony működtetésére, valamint a rendelkezésre álló erőforrások és célkitűzések között a megfelelő egyensúly kialakítására van szükség. - a motivációs rendszer szempontjainak megvitatása, alkalmazásának kiterjesztése, figyelemmel A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai -ra, a Fokozatváltás a felsőoktatásban című vitaanyagban foglaltakra. Kitűzött feladat: 1.2. A minőségirányítási dokumentumok aktualizálása és egységes rendszerbe foglalása. A Minőségfejlesztési Bizottság az egyetem felnőttképzési portfólióját kialakító folyamatok meghatározására és a tevékenység minőségének biztosítására kidolgozta és megalkotta - a felnőttképzésről szóló évi LXXVII alapján - A felnőttképzés minőségbiztosítási szabályzata dokumentumot. A Szenátus 153/2014.(XI.28.) határozatával elfogadta. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges követelménynek való megfelelés egyik feltétele a minőségirányítási szabályzat megléte volt. A december 4-én lefolytatott helyszíni szemlén a szakértők vizsgálták a minőségirányítási feladatok, folyamatok jogszabályok szerinti alkalmazását is. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az E /2014. sz. határozatával engedélyezte a felnőttképzési tevékenységet. Az egyetemen működő irányítási rendszerek egységes rendszerbe foglalása, integrálása (a minőségirányítási dokumentumokban jelenjen meg a környezetirányítási rendszer) az új menedzsment sajátosságainak figyelembe vételével és bevezetésével fog megvalósulni. Kitűzött feladat: 1.3. Éves önértékelés elkészítése Az éves önértékelés előkészítéséhez, a évi minőségfejlesztési program mintegy 6 irányú vizsgált területet, felmérést tett lehetővé, amelyek eredményei az oktatók, szakfelelősök, kari vezetők és egyetemi vezetés számára nyújtottak fontos információkat. Mindezek egyrészről a szervezeten belüli éves eredmények észrevételezésére, másrészről az egyetemi szintű, karok közötti évenkénti összehasonlító elemzésekre adtak lehetőséget. A felmérések eredményeinek elemzésével feltárt eltérések megmutatták a szükséges beavatkozásokat, kijelölték a fejlesztési irányokat. A felmérések eredményéről részletes kari jelentések készültek, amelyeket a kar részére elektronikus formában eljuttattunk. A felmérés módja: minden esetben online standard kérdőíves adatfelvétel az EvaSys rendszeren, illetve az OHV oktatói munka hallgatói véleményezése a Neptun egységes tanulmányi rendszerén keresztül. 5

6 A vizsgálat eredményéről készült jelentések részletes információt nyújtanak pl: - a hallgatók számára a kurzusok megismerésére és választására, (a hallgatói képviseleten keresztül a tantárgy és szakfejlesztésben való részvételre motivál), - az oktatók részére az oktatott tantárgy hallgatói megítéléséről, a tantárgy hasznosságáról, a tantárgyfejlesztés során a hallgatók által igényelt irányáról, - szakfelelősök részére a szak hallgatói megítéléséről, a tanterv felépítésével kapcsolatos hallgatói elégedettségről, a szak fejlesztésével kapcsolatos hallgatói igényekről, - a kari vezetők részére a hallgatói, szakfelelős és oktatói elégedettségről, a karon belüli információáramlásról, - tájékoztatást nyújt az egyes szakok humánerőforrás és infrastruktúra állapotáról és azok fejlesztési igényeiről, segítséget nyújt a vezetők számára a kari stratégia meghatározásához az eredményesség és gazdaságosság folyamatos biztosítása érdekében, - a döntéshozók számára összehasonlító képet nyújt a karok minőségbiztosításban és fejlesztésben elért eredményeiről, tájékoztatást ad a karokon felmért elégedettségi viszonyokról, segítséget nyújt a személyi és infrastrukturális fejlesztések stratégiáinak kidolgozásához. Az EvaSys felméréskészítő és kiértékelő rendszer lehetővé teszi a felmérések adatainak a kari és egyetemi szinten történő összesített feldolgozását, összehasonlító elemzését. A rendszer révén bármilyen jelentés, kimutatás azonnal elkészíthető, elkerülve ezáltal az ismételt adatbevitelt, stb. A vezetés különböző szintjein gyors, áttekinthető és megbízható visszajelzések nyerhetők. Összességében elmondható, hogy a felmérések többsége az egyetemen reprezentatívnak tekinthető. Elsősorban a DPR felmérések (a kitöltési arány 5-7%) és az oktatói munka hallgatói véleményezések (OHV) válaszadási aktivitását kell növelni a hallgatók tájékoztatásával, motivációjával. A felmérésekről készült összesítő jelentések elérhetőek az egyetem honlapján a minőségügy céljára kialakított menürésznél felmérések 2014-ben célcsoport célja MÜL1- intézményválasztási motivációs felmérés újonnan felvett és jelentkezési és szakválasztási motivációs Lásd: DPR keretében beiratkozott felmérés, beiskolázási tevékenység végzett felmérést, aktív hallgatók hatékonysága hallgatók körében * MÜL2 - Oktatói munka hallgatói véleményezése (OHV) MÜL6 - Képzés hallgatói véleményezése hallgatók végzős záróvizsgázó hallgatók és vélemény az oktatóknak a tananyag, módszer fejlesztéséhez átfogó visszajelzés a képzés folyamatáról, a szak tantervéről, ellátottságáról, szervezettségéről, személyes motivációról 6

7 4. 5. felmérések 2014-ben célcsoport célja MÜL7 - Záróvizsga a hallgató felkészültségének mérése ZV bizottsági bizottságok véleményének munkaerő-piaci szempontból és a védés tagok bekérése folyamatának, szervezettségének megítélése MÜL8 - Partneri elégedettség mérés MÜL9 - Partneri elégedettség mérés MÜL10 - Partneri elégedettség mérés 6. Diploma pályakövetés szakmai szervezetek, kamarák cégek önkormányzat 2009, 2011, 2013 végzett és ZV hallgatók végzett hallgatók aktív hallgatók* a munkaerőpiac megítélésének megismerése a végzett és munkaviszonyban lévő, vagy a cégnél szakmai gyakorlatot folytató hallgatókról az elhelyezkedéssel kapcsolatos információk megismerése, az EDUCATIO szervezésében 2010, 2011, 2012-ben végzett hallgatók körében végzett mintavételes felmérés: tanulmányai során mennyire tudta fejleszteni készségeit és képességeit motivációs felmérés: aktív hallgatók miként tervezik jövőjüket (MÜL 1 kérdőív helyett) A 2014-es tavaszi felmérés során is követelmény volt a teljes aktív hallgatói kör (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan, az alap és mesterképzések hallgatói) megkeresése (kitöltési arány 5%). A DPR reprezentatív (mintavételes) felmérése során, - a 2010, 2011 és 2012-ben végzett hallgatók körében - arra voltunk kíváncsiak, hogy tanulmányaik során mennyire tudták fejleszteni készségeiket, képességeiket. A válaszadók elégedettsége kitűnik, egyetemi szinten az átlagérték 4,19-4,91 között mozog. Kari bontásban négyes alatti értékelést a következő készségeket, képességeket jelölték meg: innovációs készség 3,81 (EMK); logikai, térbeli gondolkodás 3,68 (BTK); a megszerzett tudás alkalmazása 3,96-3,97 (SKK, MÉK) 7

8 Arra a kérdésre, hogy mennyire ért egyet a Nyugat-magyarországi Egyetemre vonatkoztatva a következő állításokkal: milyen az egyetem társadalmi elismertsége, hogy itt végezhették tanulmányaikat karonként megközelítően egyforma értékelést kapott (átlagérték: 5,18-4,41). A pozitív megítélést bizonyítja, hogy alul értékelték azt az állítást, hogy mások általában nem tartják nagyra az egyetemen végzetteket (átlagérték:1,31-2,54) A hallgatók további felmérésekben is részt vettek: A Zöldenergia felsőoktatási együttműködés (ZENFE) TÁMOP C-12/1/KONV ) Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése projekt keretében a projektben közvetlenül érintett, ágazat specifikus agrár-, műszaki és természettudományos képzést folytató szakok hallgatóit kerestük meg. A felmérésekhez új kérdőíveket szerkesztettünk, amelyekben külön blokkban szerepelnek a zöld-energiára, a zöld-gazdaságra és a zöldenergia iparra vonatkozó kérdések. A felmérésekben résztvevő szakok. EMK: erdőmérnök egységes osztatlan mesterképzési szak, környezetmérnöki alapképzési szak, környezetmérnöki mesterképzési szak, környezettan alapképzési szak, környezettudományi mesterképzési szak, természetvédelmi mérnöki alapképzési szak, természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak. MÉK: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak, környezetgazdálkodási agrármérnök szak. Az alkalmazott EvaSys rendszer lehetővé teszi a szakos szintű pályakövetést. Az elmúlt két évben folyamatosan mértük a szakok végzettjeinek (2009, 2011 és 2013) aktív hallgatóit és a 2014-ben végzős hallgatókat, követve az elégedettséget, eddigi szakmai életútjukat és a munkaadóik elégedettségét, külön kezelve a zöld-energia és zöld-gazdaság témaköröket. Mértük a hallgatók készségeinek és képességeinek fejlődési ütemét, az intézmény képzési és szolgáltatási portfóliójának fejlődését, stb. Megfogalmaztunk a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket is. Példaként mutatjuk be a zöld-energia és zöld-gazdaság témakörök részarányának változását a képzésekben. 8

9 A korábban végzett hallgatók (2009, 2011 és 2013) és a 2014-ben végzős hallgatók körében folytatott felmérések azt bizonyítják, hogy a zöld-energia és zöld-gazdaság témakörök részaránya a képzésekben a pályázat keretében végzett munkánk eredményeként- megnövekedett. A most végzősök körében az átlagérték 3,21, míg a korábban végzett hallgatók körében a mért átlagérték 2, 63 volt. A berlini központú 2014-es trendence Graduate Barometer Europe (GBE) felmérés, amely Európa-szerte gyűjti a hallgatók véleményét a tanulmányaikkal kapcsolatos elégedettségéről, a jövőbeli karrier tervekkel kapcsolatban, és rámutat a különböző országok között megfigyelhető hasonlóságokra és különbözőségekre. országos viszonylatban a kitöltési arány elfogadhatónak mondható. A felmérésekről készült jelentések elérhetőek az egyetem minőségügyi honlapján a minőségügy céljára kialakított helyen. 2. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése Kitűzött feladat: A képzései portfólió folyamatos fejlesztése a változások tükrében. Az oktatók félév végén a kurzusértékelő lapon (MÜL20) értékelik az oktatott tantárgy eredményességét, dokumentálják az oktatói tapasztalataikat és javaslatot tesz a kurzus/tantárgy eredményességének javítására. A szakfelelős oktató évenként összegző értékelést készít az elmúlt két félév eredményéről a képzés értékelő lap (MÜL21) szempontjai szerint. 1 összegző értékelések MÜL20 - Kurzusok értékelése a Képzési szabályzat 11.. (4.) nyomán tantárgyfelelős oktató 9 elsődleges célja a tantárgy eredményességének fejlesztése (naprakész tantárgyi programok), az OHV véleményeket és oktatói tapasztalatokat figyelembe véve,

10 2 összegző értékelések MÜL21- Képzés értékelése a Képzési szabályzat 11.. (4.) nyomán a képzések követése rövid és hosszú távú fejlesztések meghatározásának érdekében szakfelelős (elért eredmények, módszerek, akadályozó tényezők stb.) A szakfelelős oktatók második alkalommal elkésztették a 2013/14. tanévre vonatkozóan a képzési programok értékelését, a Képzési szabályzat 11.. (4) bekezdésének megfelelően. A képzési programok vizsgálata során értékelték az előző két félév eredményeit és javaslatot tettek a fejletészi irányokra, figyelembe véve az oktatói munka hallgatói véleményezését és az oktatók kurzusértékelését az alábbi öt szempont szerint: - a szak előzetes fejlesztési céljaira vonatkozó értékelés megállapítások, - a humán erőforrás ellátottságával kapcsolatos észrevételek, - oktatásszervezéssel kapcsolatos észrevételek, - a képzési tevékenység hatékonyságát akadályozó tényezők, - az oktatók kurzusértékeléseinek megállapításai. Figyelembe véve a képzések tavalyi értékelését, elmondható, hogy általánosságban az akkori megállapítások most is érvényesek. Annak megismétlése helyett, most azt vizsgáltuk, hogy a szakfelelős által tett fejlesztési javaslathoz képest történt-e változás. Az előző évben feltárt fejlesztendő területeken alapuló szempontrendszert építettük fel az eredmények célzott követésére. A két év összehasonlító eredményei kimutatják az egyes szakokon, ill. képzési területeken végrehajtott fejlesztéseket, a pozitív vagy negatív elmozdulásokat, a változások hiányát. A kimutatott eredmények értékelését a karok végzik, és intézkedési tervet készítenek a Képzési szabályzat 11.. (2.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve az új felsőoktatási stratégia irányvonalait. A záróvizsga keretében a végzős hallgatók körében végzett felmérések (MÜL6) eredményeit az előző évhez képest az alábbi összehasonlító profilvonal mutatja. Jelentős pozitív irányú elmozdulás nem tapasztalható. A karok részére megküldött értékelések már biztosabb támpontot adnak a fejlesztésekhez. A képzésekre lebontott eredmények eltérő mértékben ugyan, de fejlődést mutatnak. 10

11 Összehasonlítás: Összehasonlító vonal: NymE_MÜL6_képzések hallgatói értékelése_2013/2014. NymE_MÜL6_képzések hallgatói véleményezése_2012/ A hallgatók értékelése Kitűzött feladat: A hallgató tanulmányi előrehaladásának segítése. A Minőségfejlesztési Bizottság a hallgatók tanulmányi előrehaladásának segítése és teljesítményének növelése érdekében több lehetséges szempontot megfogalmazott. A hallgatók előrehaladásának szakaszait az alábbiak szerint határozta meg: - a hallgatók folyamatosan növekvő teljesítményének segítése, - a hallgatók tanulmányainak követése, - a hallgatók motiválása, tehetséggondozás. Karonként eltérően, ami ebből 2014 évben megvalósulhatott: - jobb képességű hallgatók vonzása kiválósági ösztöndíj program segítségével, - elektronikus tananyagok bővítése, tantárgyi tematikák korszerűsítése, kari jegyzetek készítése, elektronikus hozzáféréssel, 11

12 - a nyelvtanulás hatékonyságának növelése, előkészítő, felzárkóztató programok biztosítása, a gyenge eredményességű tárgyaknál oktatás-módszertani fejlesztések, - a gyakorlati tevékenységre történő felkészítés, szakdolgozat/diplomavédések, záródolgozat és portfólió készítés rendjének, a záróvizsga tematikák korszerűsítése, - az Erasmus program feltételei, technikai megoldásai átalakultak, - a tantárgyi követelmények online közzététele a félév megkezdésekor. A karok az eredményeik értékelését a következő mutatók figyelembe vételével végezték: - oklevél minősítések, ösztöndíj átlagok követése, lemorzsolódás (statisztikai adatok), képzési idő és a mintatantervek viszonyítása, mesterképzések, doktori képzések egyetemi linearitásának vizsgálata, TDK eredmények, TDK aktivitás változása. Az eredményes nyelvvizsga érdekében tett és tervezett lépéseket a (5.) Tanulástámogatás fejezetnél részletezzük. 4. Az oktatók minőségbiztosítása Kitűzött feladat: 4.1. Életpálya-kiválósági modell működtetése és a teljesítmény elvárások pontosítása. A korábbi években bevezetett Oktatók és kutatók éves teljesítményének értékelésére szolgáló pontrendszer megmutatta, hogy szükség van egy világosabb pályakép kialakítására, a munkatársak ösztönzésére, az oktatási és tudományos teljesítmény javítására. A évi bevezetése óta több előrelépés történt. A Minőségfejlesztési Bizottság az elmúlt évben az éves teljesítmények értékelésére szolgáló pontrendszert kiegészítette az egyes oktatói beosztásokra pályázó személyek teljesítményére vonatkozó minimumkövetelményekkel. Összeállításához a keretet a SZMSZ II. része, a Foglalkoztatási Követelményrendszer adta. Lényeges, hogy a teljesítmény-elvárások további pontosítása során a karok az eddiginél még hangsúlyozottabban vegyék figyelembe a MAB releváns tudományterületi bizottságai által az egyetemi tanári pályázatok elbírálásakor alkalmazott szempontokat, ill. azokat a teljesítmény-elemeket, amelyeket az MTA illetékes tudományos osztályai prioritásként kezelnek az akadémiai doktori (nagydoktori) eljárások alkalmával. Az életpálya modell és teljesítményekre vonatkozóan, a jövőben irányadóak lesznek azok a teljesítményelvárások, amelyek kormányzati szinten, az új felsőoktatási stratégiához igazodnak ( Fokozatváltás a felsőoktatásban - A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai című vitaanyag alapján). A teljesítményösztönző rendszer működtetése során elsősorban a legerősebb és leggyengébb oktatókra kell koncentrálni, a karok erre tesznek lépéseket. 12

13 A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 2014-ben, a bizottság által javasolt egyes oktatói beosztásokra pályázó személyek teljesítményére vonatkozó kiegészítő kari minimumkövetelményeket kidolgozta, és alkalmazta a kinevezéseknél és előléptetéseknél. Az Erdőmérnöki Kar jelezte, hogy az egyéni életpályamodellhez kapcsolódó ellenőrzési és pályázati rendszer áttekintő vizsgálata alapján szükséges a korrekció, szempontrendszerét és a módosításokat 2015-ben fogja átdolgozni és bevezetni. Az oktatói munka hallgatói véleményezés (OHV) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy közvetlen visszajelzést nyújtson az oktatói tevékenység fogadtatásáról és hatékonyságáról, támogassa a tananyagfejlesztést és a hallgatók tárgy- és kurzusválasztását, összességében segítse az egyetem minőségfejlesztési céljainak megvalósítását. A félévenkénti rendszerességgel sorra kerülő véleményezésben a hallgatók önkéntesen vesznek részt, a véleménynyilvánításért, vagy megtagadásáért a tanulmányi értékelés során hátrány senkit nem érhet. A véleményezés anonim, és akkor értékelhető, ha a kérdőívet a kurzust felvett hallgatók legalább 30%-a kitöltötte. Az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakok a felmérések a Neptun rendszerben készültek. statisztikai adatok 2012/13/ /13/ /14/ /14/2. a Geoinformatikai Kar adataival együtt ősz tavasz ősz tavasz generált kérdőívek (tantárgyak) száma (db): a kitöltött kérdőívek száma (db): a kérdőívet kitöltő hallgatók száma (fő): hallgatói létszám okt./márc. statisztika OHV hallgatói aktvitás 29% 25% 29% 23% egy hallgatóra eső kérdőív egyetemi szinten egy tantárgyra (kérdőívre) érkezett legmagasabb válaszok száma karonként: 2012/13/ /13/ /14/1. ősz tavasz ősz AK BPK EMK GEO SKK KTK MÉK SEK /14/2. tavasz A statisztikai létszámhoz viszonyítva megállapítható, hogy az őszi félévekben a hallgatók 29%-a kitölti az oktatói munka hallgatói véleményezése kérdőívet, a tavaszi félévben már kevesebben, 23-25%, a Geoinformatikai Kar adataival együtt. 13

14 Az érintett oktatók munkájának részletes értékeléséhez karonként készül egy-egy Excel adatbázis, amely oszlopszűrő megfelelő beállításával bármilyen szempontrendszer kialakítható (kérdésenként, oktatóként, tárgyanként létrehozható a kívánt forma). A Minőségfejlesztési program 3.4. Az oktatók minőségbiztosítása alpontjánál figyelembe vehető adatok: 1. kérdés: Az oktató előadása rendszerezett, figyelemfelkeltő, interaktív, tartalmas volt AK BPK EMK SKK KTK MÉK SEK NymE 2012/13/1. 4,43 4,5 4,28 4,35 4,34 4,45 4,32 4, /13/2. 4,44 4,62 4,31 4,23 4,31 4,45 4,24 4, /14/1. 4,42 4,56 4,47 4,36 4,42 4,5 4,39 4, /14/2. 4,39 4,61 4,26 4,34 4,46 4,5 4,49 4,43 A tanárok előadására, felkészültségére vonatkozóan összességében a válaszadók elégedettsége látható, féléveken belül az átlagok nem mutatnak jelentős eltérést. 2. kérdés: A foglalkozások/szemináriumok interaktívak, tartalmasak voltak AK BPK EMK SKK KTK MÉK SEK NymE 2012/13/1. 4,43 4,56 4,45 4,21 4,43 4,43 4,7 4, /13/2. 4,42 4,65 4,65 4,26 4,4 4,52 4,26 4, /14/1. 4,41 4,63 4,72 3,97 4,44 4,49 4,23 4, /14/2. 4,37 4,66 4,41 3,5 4,6 4,5 4,8 4,4 A gyakorlati órák vizsgálata során karonként változó tendencia látszik, egy-két karon visszaesés mutatkozik. 14

15 3. kérdés. Az oktató egyéni szakmai, kutatási vagy alkotói tapasztalatai mélyítették a kurzus tartalmát AK BPK EMK SKK KTK MÉK SEK NymE 2012/13/1. 4,49 4,58 4,29 4,37 4,48 4,52 4,41 4, /13/2. 4,51 4,66 4,34 4,35 4,4 4,55 4,4 4, /14/1. 4,47 4,65 4,49 4,49 4,48 4,57 4,49 4, /14/2. 4,45 4,67 4,28 4,47 4,54 4,6 4,56 4,51 A tanárok egyéni szakmai, kutatási/alkotói tapasztalatainak megosztása iránti hallgatói igények egyenletes elégedettséget mutatnak. 4. kérdés: Az oktató kihasználta a rendelkezésre álló időt (órakezdés, befejezés, óraelmaradás, pótlás) AK BPK EMK SKK KTK MÉK SEK NymE 2012/13/1. 4,65 4,64 4,57 4,49 4,6 4,66 4,48 4, /13/2. 4,64 4,66 4,49 4,47 4,6 4,58 4,5 4, /14/1. 4,61 4,66 4,67 4,55 4,62 4,65 4,52 4, /14/2. 4,61 4,72 4,44 4,58 4,67 4,6 4,61 4,6 Az óratartási fegyelem megfelel az elvárásoknak. 15

16 5. kérdés. Az oktató a félév során megfelelő tájékoztatást adott a tantárgyról (tananyag, ütemezés, követelmények, számonkérés módja) és azt be is tartotta. 6. kérdés. A számonkérési követelmény az átadott ismerettel összhangban volt (zárhelyi, vizsga, munkaértékelés). A tantárgyi követelményekkel és számonkéréssel/értékeléssel kapcsolatban a válaszoló hallgatók elégedettek. 7. A kurzussal kapcsolatban az oktató az órákon kívül is elérhető, kapcsolattartó. 16

17 5. Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások Kitűzött feladat: A tanulástámogató háttér fejlesztése tehetséggondozás, szakkollégiumok, karrier irodák, alumni. Szakfelelősök által jelzett tanterv módosítási igények (2013): a tantárgyi párhuzamosságok feloldása, korszerűsítés, nemzetközi tendenciák adaptálása, szakirányok összevonása, racionalizálás, a képzési szintek között az felsőoktatási szakképzés és alapképzés, alap- és mesterképzési szakok összehangolása. Szakfelelősök által jelzett tantárgy módosítási igények (2013): tantervi módosításoknak megfelelően tantárgyak, ismeretek korszerűsítése, a szakirodalmak állandó aktualizálása, szakirány összevonásból eredő tantárgyprogram változások. Szakfelelősök szorgalmazták a képzők képzését szakmai és módszertani oldalról. A MÜL5- Tanulástámogatás, szolgáltatás kérdőíves vizsgálat alapján a hallgatók egyetemi szinten jónak értékelték a tanulmányi osztály munkatársainak segítőkészségét, a könyvtárat, az ismeretszerzési, a külföldi tanulási lehetőségeket, az informatikai ellátottságot. Az előző évi vizsgálatokhoz viszonyítva némi javulás mutatkozik. Továbbra is elégedetlenebbek a kollégiumok berendezésével, a tájékoztatás színvonalával és a szociális-jóléti támogatások igazságosságával. Az ügyintézés, tanulástámogató és információnyújtás 3,11-3,41 mért átlagértéke, rámutat arra, hogy a hallgatók oktatásszervezéssel kapcsolatos kommunikációjának színvonalát emelni kell. Annak érdekében, hogy az egységes tanulmányi rendszerben a tantárgyakról minden információ teljes körű legyen, a tantárgyi leírások rögzítésére vonatkozóan történtek intézkedések. Az adatbázis feltöltési mértéke karonként változó. A Neptun rendszerben a tantárgyakról minden információ elérhető 3,19, az előző évben 3,13 átlagot mutatott. Az elmúlt évben valamennyi karon jegyzetek és elektronikus tananyagok kerültek kidolgozásra. A mostani felmérések alapján a hallgatók még mindig kevésnek tartják a nyomtatott (2013-ben 3, ben 3,11) és az elektronikus jegyzeteket (2013-ban 3, ben 3.44). Lásd 1. profilvonal a tanulástámogatás összehasonlítása. Jövőbeni feladat: a MOODLE-rendszer egységes bevezetése és alkalmazása a tanulás és tanítás hatékony eszközeként, amely a Neptunnal szinkronban a tanulási környezet biztosításával az e-tanulás és e-tanítás teljes és komplex lebonyolítását teszi lehetővé. A fenti értékelési eredményeket (is) figyelembe véve és a MOODLE 2 tanulásirányítási rendszert egyetemünkön hatékonyan használó oktatók tapasztalataira építve időszerű lenne egyetemi szinten kötelezővé tenni a használatát. Amennyiben döntés születik a Moodle-rendszer egységes alkalmazásáról első körben lehetőség volna az oktatók részéről a tananyagok, előadások, feladatok, értékelések feltöltésére, a hallgatók részéről 2 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment kifejezés rövidítése, azaz moduláris objektumorientált dinamikus tanulási környezet. 17

18 a beadandó feladatok beküldésére és az értékelést is itt olvashatják majd, felgyorsítva ezzel a tanár és hallgató közötti kommunikációt. A Minőségfejlesztési Bizottság decemberi ülésén megfogalmazódott javaslat, hogy a nyelvvizsgával nem rendelkező, abszolutóriumot szerzett hallgatók részére az Nftv (2) bekezdésben foglaltak alapján a belső nyelvvizsga lehetőségét tárgyalja újra a Szenátus. A nyelvi követelmények nem teljesítése miatt a záróvizsgázók 32 százaléka nem veheti át az oklevelet (2013/2014-ben: 834 fő, 2012/2013-ban 880 hallgató). "Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13. tanévben tesznek záróvizsgát." - Nftv (2) A TÁMOP 3, ill. a Lingua program keretében megvalósult nyelvi programok tapasztalataira építve, intenzív nyelvi kurzusok indításával, célirányos nyelvvizsgára való felkészítéssel a zárolt oklevelek további növekedése megakadályozható lehetne. A nyelvvizsgaprobléma megoldására több egyetemen sikerrel bevezették a belső nyelvvizsga megszervezését, mint pl: Miskolci Egyetem, Széchenyi Egyetem, Kaposvári Egyetem, Pécsi Tudományegyetem Műszaki Kara, Szent István Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem. A Nyelvtudásért - Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület 2012-es kutatásából az derül ki, hogy a belső vizsga nem feltétlenül könnyebb, mint a hagyományos, a legtöbb intézmény - a középfokú nyelvvizsgának megfelelő - B2-es szintű tudást vár el a hallgatóktól. A tehetséggondozásról, a Tehetségsegítő Tanács tevékenységéről és elért eredményeiről, a TDK aktivitásról készült tájékoztató elérhető az egyetem honlapján, a hallgatóknak menüpontban ( 1. profilvonal - tanulástámogatás összehasonlítása ügyintézés 3 TÁMOP D-12/1/ KONV Idegenben otthon A szakmai idegen nyelvi és az idegen nyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen című projekt 18

19 tanulástámogató háttér kollégium, menza, közösségi élet A hallgató önkormányzat 19

20 6. Belső információs rendszer Kitűzött feladat: A belső információs rendszerek összehangolása Az oktatói, munkatársi felmérésekből kiderült, hogy a munkatársak a kétirányú kommunikációt nem tartják megfelelőnek. Elsősorban a folyamatok visszacsatolására, az értékelésekre, összehangolásokra kell nagyobb figyelmet fordítani. Ezért a vezetési döntéseket támogató folyamatok fejlesztése, valamint az erőforrások megalapozott hozzárendelése szerepel fejlesztési célként ben az oktatói munkatársi értékelésre nem került sor. A karok célszerűen megvárták az új kari vezetéssel kialakuló stratégiát, rendszereket, folyamatokat ben minden karon, szervezeti egységben esedékessé válik a MÜL3 és MÜL4 elégedettség mérése esedékes oktatói és munkatársi elégedettség mérése. A VIR rendszer fejlesztése érdekében indokolt anyagi erőforrásokat összpontosítani és továbbfejlesztéséről gondoskodni, hogy adatforrás rendszerén keresztül megvalósulhasson: - a vezetői döntéseket támogató információs rendszer működtetése, - gazdálkodási tevékenységet támogató ügyviteli rendszer, - az egységes tanulmányi rendszer (NEPTUN), - intranet hálózat, - hallgatói pályakövetés, rendszeres értékelés. 7. Nyilvánosság Kitűzött feladat: Az egyetem/karok kapcsolati tőkéjének erősítése. Az egyetem fejlesztési tervének sikeressége jelentős mértékben függ attól, hogy mennyire képes elfogatatni partnereivel, a társadalom érintett köreivel stratégiai céljait, elért eredményeit azok társadalmi hasznosságát, hatását. Az egyetem a korábban kialakított gyakorlatnak megfelelően a felhasználói partnerekkel több szinten tartja a kapcsolatot. Célközönség Leendő hallgatók Kormányzat Partnerek, vállalkozások Kommunikáció elsődleges eszközei, fórumai Felvi rendszer, saját honlap, középiskolás kapcsolatrendszer, táborok, középiskolák látogatása, nyílt napok szervezése, tájékoztató anyagok postázása, egyetemi, főiskolás börzék, továbbtanulási tájékoztatók, tanulmányi versenyek kiírása. Ligneum nyújtotta beiskolázási lehetőség. Rendszeres egyeztetés, beszámolók, statisztikák, rendezvények, egyetemek képviseleti fórumai. Honlap, saját kiadású szakfolyóiratok, szakmai fórumok, konferenciák, találkozók, nyomtatványok, DM, Tanácsadó Testületbe bevonás, hazai és nemzetközi szakmai bizottsági munka. 20

21 Célközönség Társadalom körei, közvélemény érintett széles Az egyetem karait befogadó városok lakói Kommunikáció elsődleges eszközei, fórumai Országosan és regionálisan hagyományos médiumokon (ATL) és nem hagyományos eszközökön keresztül (BTL), online és offline kommunikáció, Junior College, Nyugdíjas egyetem, kreatív és egyéb pályázatok. Helyi média megnyerése, helyi szakmai és kulturális rendezvények, együttműködés a városok vezetésével. Partneri elégedettségmérés Felhasználói partnernek tekintjük a munkaadókat, a kutatások és egyéb szolgáltatások megrendelőit, szakmai szövetségeket, gazdasági kamarákat, önkormányzatokat, illetve az egyetem társadalmi hatás rendszerében érintetteket. Bevált gyakorlat, hogy a cégeket, szervezeteket elsősorban a szakmai gyakorlatszervezésekor keressük meg a standard kérdőívvel. A MÜL-8 partneri elégedettségmérés 2012 és 2013 évi eredményéből kiderül, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemről kialakult általános kép kedvező (átlagérték: 4,33), megfelel a változó társadalmi, gazdasági igényeknek (átlagérték: 3,91). Az egyetem fejlesztési tervének, stratégiájának kialakításához, közös projektek formálásához érdemes azonban gyakrabban bekérni a cégek, intézmények véleményét, erre utal a válaszadók alacsony értékelése (átlagérték: 3,09). Az önértékelés során, ezért a partneri kapcsolatrendszer fejlesztését tűztük ki célul, a partnerekkel, partnerintézményekkel az együttműködés erősödött, a kapcsolattartás rendszeresebbé vált. Erre utal a 2014-ben elvégzett partneri elégedettség (MÜL8) felmérés. A profilvonal alapján az előző évhez képest a cégek pozitívan értékelik azt, hogy az egyetem fejlesztési tervéhez, a képzési igények meghatározásához kikéri a véleményüket. Az egyetemnek a változó igényekhez való megfelelése a cégek értékelése szerint pozitív elmozdulást mutat. MÜL-8. Partneri elégedettség a végzett hallgatókat foglalkoztató munkáltatók Az NymE-ről kialakított vélemény Az NymE-ről kialakult általános kép kedvező. 4,33 4,48 2. Az egyetem a fejlesztési tervéhez bekéri a cég/intézmény igényeit. 3,09 3,63 3.Az egyetem a cég/intézmény változó igényeinek meg tud felelni. 3,91 4,24 A standard kérdőív alkalmazása kari szinten eltérő. Jövőbeni cél, hogy a felméréseket az ütemterv szerint a karok következetesen elvégezzék. A hallgatók gyakorlati felkészüléséről, innovációs készségükről, munkához való hozzállásban jobb értékelést adott az elmúlt évhez viszonyítva. A hallgatók felkészültségét a záróvizsga bizottsági tagok, köztük külső szakemberek is rendszeresen véleményezik a MÜL7 záróvizsgabizottságok elégedettsége kérdőíven. 21

22 Összehasonlítás: NymE_MÜL8-partneri elégedettség _2014 Összehasonlító vonal: NymE_MÜL8-partneri elégedettség_

23 8. Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység Kitűzött feladat: Az egyetemi repozitórium kialakítása Az MTMT-TÁMOP pályázat keretében lehetőség nyílott egyetemünk számára is az Egyetemi Repozitóriumok kialakítására. Mindkét repozitórium az MTA által felállított Repozitóriumi Minősítő Bizottság január 22-diki döntése értelmében elnyerte a Minősített repozitórium értékelést: A Doktori Repozitórium ma már a doktori eljárások szerves részét képezi. Megtalálható benne valamennyi egyetemünkön született doktori értekezés 2002-ig visszamenőleg, folyamatos az értekezések DOI számmal való ellátása, amely szoros együttműködésben történik a Doktori iskolák előadóival, az MTA Könyvtárával és MTMT-vel. Befejeződött a Publicatio Repozitórium tesztelése -, amely első lépcsőben a NymE által kiadott tudományos folyóiratok közleményeit külön szerződés alapján a szerkesztőségekkel -, majd az Egyetem további tudományos publikációit (konferenciaközlemények, kutatási zárójelentések, stb.) fogja tartalmazni, teljes szövegű elérhetőséggel, külön Rektori utasítás alapján. Megj.: Az egyetem, vagy társkiadóként kiadott folyóiratok - kiemelten a minősített tudományos folyóiratok (akadémiai osztálylistások - DOI számmal történő ellátása - vállalás szerint - folyamatban van, ezek az akadémiai REAL repozitóriumba is bekerülnek. A Kiadói Tanács ülésén külön napirendként került tárgyalásra. Az Egyetem MTMT intézményi feladatait továbbra is színvonalasan látja el, köszönhetően többek között a hálózati kialakításnak ( együttműködve az MTA MTMT Központtal, segítve a doktori és pályázati (pl. OTKA, Bolyai, stb.) eljárásokat. A SEK és az ATK a SEK koordinálásában fejlesztett, épített és koordinált Egyetemi Tudástárba tölti fel szakdolgozatait, a jogszabályoknak megfelelően korlátozott eléréssel, a Soproni Karok és MÉK még nem hozott döntést, azaz mely plattformot alkalmazza, mivel rendelkezésre áll az un. szakdolgozati repozitórium is. Összegzés Az előzőekben leírtak alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a évi akciótervben meghatározott feladatokat nagyobbrészt sikeresen végrehajtottuk, az áthúzódó feladatok kimunkálást továbbfolytatjuk. Sopron, február 10. Prof. Dr. Náhlik András általános rektorhelyettes a Minőségfejlesztési Bizottság elnöke 23

24 Az NymE évi minőségfejlesztési akcióterve A Minőségfejlesztési Bizottság javaslata az NymE évi kiemelt minőségfejlesztési teendőire (Továbbra is feladat az előző két évről áthúzódó, folyamatosan fejlesztendő terület kékkel jelölve) Vizsgálandó területek Minőségfejlesztési feladatok Felelős Határidő 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások 2. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése A stratégia munkatársi elfogadottsága, teljesítményértékelés és motivációs rendszer hatékony működtetése. A működési folyamatok újraszervezése, folyamatszabályozás. A minőségirányítási szabályozó dokumentumok egységes rendszerbe szervezése a környezetirányi rendszerrel. A képzési portfólió folyamatos fejlesztése a változások tükrében. A képzések belső értékelése és követése a felsőoktatási stratégia figyelembevételével. 3. A hallgatók értékelése A hallgató tanulmányi előrehaladásának segítése. A teljesítményelvű oktatási-tanulási környezet fejlesztése. 4. Az oktatók minőségbiztosítása Életpálya-kiválósági modell működtetése a felsőoktatási stratégia és a kari sajátosságok figyelembevételével. Prof. Dr. Náhlik András általános rektorhelyettes, - gazdasági igazgató Dr. Dinnyés Álmos kancellár Dr. Dinnyés Álmos kancellár Dr. Dinnyés Álmos kancellár, Dr. Cseh Sándor oktatási rektorhelyettes Dr. Koós Ildikó oktatási dékánhelyettes (BDPK) tudományos és külügyi rektorhelyettes a munkatervek szerint kerül meghatározásra 5. Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások A tanulástámogató háttér fejlesztése. Az Alumni-rendszer továbbfejlesztése, a jó gyakorlatok feltárása. Dr. Cseh Sándor oktatási rektorhelyettes, EIK igazgató 24

25 Vizsgálandó területek Minőségfejlesztési feladatok Felelős Határidő 6. Belső információs rendszer A belső információs rendszerek összehangolása. EIK igazgató, Dr. Merényi Mária főtitkár 7. Nyilvánosság Az egyetem, karok kapcsolati tőkéjének erősítése Dr. Molnár Katalin elnökrektorhelyettes, ÜTK igazgató 8. Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység Az interdiszciplináris kutatásokban való részvétel és publikációs tevékenység ösztönzése. tudományos és külügyi rektorhelyettes 25

26 Kari beszámolók a évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Apáczai Csere János Kar Beszámoló a évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Lőrincz Ildikó tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes Vizsgálandó területek 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások 2014-ban megvalósult intézkedések (AK) évben a minőségbiztosítási folyamatok a Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Programjában (2010) rögzített irányelveknek megfelelően, Minőségbiztosítási Szabályzatában szabályozott módon (2011) történtek. A minőségügyi eljárások közül az aktív és volt hallgatókat, az oktatókat és a partnereket bevonó felméréseket valósítottuk meg. A minőségbiztosítási rendszer működtetésében a Kar anyagi helyzetéből kiindulva az egyetemi és országos szabályzásokban a minőségirányításra megfogalmazott minimum kritériumokhoz igazodtunk. Fejlesztési célt a hallgatói nyelvtudás fejlesztésére fogalmaztunk meg, mert a TAMOP 422D erre forrást biztosított, továbbá a tudományos tevékenység, oktatói előmenetel területet emeltük ki az NYME Apáczai Csere János Kar egyetemi karrá válásához szükséges minimumfeltételek megfogalmazásával. A Rekreáció és egészségfejlesztő alapképzési szak és rekreáció mesterszak párhuzamos akkreditáció megtörtént. A látogató bizottság jelentését 2014 novemberében eljutatta a karra, december 03-ig az észrevételekre válasz és akcióterv kidolgozása megtörtént. Turizmus-vendéglátás alapképzési szak párhuzamos akkreditációs önértékelésének elkészítése (2014. dec. 15. előtt) Minőségbiztosítási folyamatok követése a az NymE Minőségbiztosítási Rendszer (továbbiakban MIR) által meghatározott forgatókönyvek és dokumentumok szerint. Megvalósított felmérések: 2014: DPR: a 2009,2011 ás 2013-ban végzett hallgatók nyomonkövetése Partnerelégedettségi mérés a szakokat gondozó intézetek bevonásával. Kurzusértékelések, záróvizsgák értékelése (bizottságok és elnökök), Oktatók hallgatói véleményezése őszi és tavaszi félévben Gólyafelmérés (intézményválasztás motivációinak vizsgálata) Szakfelelősi beszámolók 2013/14 tanévre (2014 őszén) Szabályzatok ki- és átdolgozása: jogszabályi környezet változásai, stratégiai célok megvalósítása és a hallgatók, oktatók, partnerek visszajelzései nyomán szükségessé vált szabályzati módosítások: tudományos periodika alapításáról szóló szabályzat, AK szervezeti felépítésében, képzési szerkezetében történt változásak átvezetése az ügyrendbe (25/2014. (05.28.) SZ. HATÁROZAT), Cuha Kollégium Alapszabályzatának módosítása, Tanulmányi és 26

27 Vizsgálandó területek 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 3. A hallgatók értékelése 4. Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei 5. A tanulástámogatás eszközei, hallgatói szolgáltatások 2014-ban megvalósult intézkedések (AK) vizsgaszabályzat kari kiegészítése (a magasabb szintű jogszabályok beépítése) (40/2014. (06.18.) SZ. HATÁROZAT), Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítésének módosítása, könyvtárhasználati alapelvekre és a könyvtárba történő beiratkozásra vonatkozó szabályzat módosítása, AK kollégiumok házirendjének és bentlakási szerződéseknek a módosítása (dohányzási tilalom, állagmegóvási célú módosítások). Képzési portfólió átalakítása: a portfólió átalakítása 2013-ban megtörtént, jelentős változtatás 2014-ben nem történt Részvétel projektben: AK neveléstudományi szakembereinek részvétele a TÁMOP B.2-13/ számú Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ továbbfejlesztése, térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugat-Dunántúlon című pályázatban. Oktató modulok kidolgozása, regionális. Tanítóképzésben portfólió bevezetésének előkészítése, szervezeti háttér megteremtése az egyes intézetekben A hallgatók tanulmányi előrehaladásának segítése érdekében: Értékelési szempontok közzététele: Hallgatói Követelmények on-line közzététele megtörtént. A tematikák közzététele a szorgalmi félév megkezdésekor nehézkes. A hallgatói teljesítmények mérése: tanév végi átsorolások és a túlcsúszó hallgatók nyomon követése megtörtént Az OHV eredményeit a szakfelelősökhöz továbbítottuk, akik az éves szakbeszámolóban reflektáltak erre. Gyakorlatok: átfogó értékelése megtörtént az intézményi akkreditáció keretében szakfelelősök beszámolói alapján. A gyakorlatok nyomon követése komoly személyi és IKT fejlesztést igényel minden területen, kiemelve a sporttudományi és a pedagógusképzési területet. Oktatói minőség fejlesztése kiemelt minőségcél: habilitált oktatók számának növelése, MTA doktori cím (1 fő) doktori iskola törzstag 1 fő (2016-ig) akcióterv kidolgozása, prioritások megfogalmazása 2014-ben a minősített oktatók aránya 56 %, 2 fő PhD fokozatot szerzett, egy fő habilitált. A létszámcsökkenés (minősítettek nyugdíjba vonulása) ellenére ez 2 %-os növekedést jelent évhez képest. Oktatói előmeneteli modell kidolgozása: oktatói beosztásokhoz elvárt életteljesítmény számszerűsítése (Tudományos, Művészeti és Sport Bizottság) Publicitás (konferencia és közlemények) feltételeinek biztosítása: 2 nemzetközi konferencia szervezése a Karon, ingyenes részvétei lehetőséget biztosítva a publicitásnak, neveléstudomány, gazdálkodás és közgazdaságtudomány területen, továbbá túrizmus (gazdálkodástudományok) területen. Oktatóink részére külföldi vendégoktatói és kutatói tevékenység támogatása (Erasmus, karközi megállapodás USA Dél-Alabamai Egyetem) Hazai konferenciákon részvétel támogatása Hallgatói szolgáltatások: Karrieriroda munkaközvetítési és életvezetési tanácsadói szolgáltatásainak működtetése: karriernap, a piac munkaerő piaci integrációt segítő tréningek, nemzetközi mobilitást segítő idegen nyelvi kommunikációs tréningek (Lingua Klub), on-line hirdetések közzététele, egyéni tanácsadás. DPR adatbázis aktualizálása. 27

28 Vizsgálandó területek 6. Belső információs rendszer 7. Nyilvánosság 2014-ban megvalósult intézkedések (AK) Szakmai együttműködések- országos szintű karrieriroda találkozón való részvétel az ELTE Karrierközponttal folyamatos együttműködésben. Helyi és regionális HR konferenciákon részvétel, partneri hálók építése. Együttműködési megállapodás: Audi Akadémia, Professio Gépipari Klaszter, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Munkaügyi Központja, a Győr-Moson Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Győr Tankerülete (pályaorientációs megállapodás) Alumni tevékenység: Apáczais Öregdiákok Egyesületében szakok szerinti és évente egy alkalommal közös alumni találkozó szervezése, emlékdiplomások találkozóinak szervezése. Az alumni hálózat bevonása a Karriernapok programjaiba: előadások, képzések Az intézményi akkreditáció nyomán egyetemi karrá váláshoz szükséges minőségcélok meghatározása: doktori cselekmények, habilitációs cselekmények, doktori iskola törzstagság támogatása: sporttudomány, neveléstudomány, gazdálkodástudományok. Tanulástámogatás: Hallgatói nyelvtudás fejlesztése, kiemelt minőségcél: Lingua kari program megvalósítása: Hallgatói kortárs tutor hálózat működtetése idegennyelv-tanulás segítésére, tematikus nyelvi-kulturális délutánok szervezése idegen nyelveken, Erasmus holland-magyar közös szeminárium holland partnerintézmény győri mobilitási programja keretében angol nyelven, 2014 májusában. Idegenben otthon. A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen TAMOP 412/D-12 projekt ingyenes nyelvi kurzusokat biztosított a hallgatóknak, emellett nyelvpedagógus szakembereink szaknyelvi modulokat dolgoztak ki turisztikai, andragógiai és neveléstudományi területen tavaszán és őszén összesen 11 nyelvi kurzus indítása 125 fő részvételével. Próbavizsgák 45 fő, interkulturális workshopok idegen nyelven 4 alkalommal, 128 fő részvételével Tehetséggondozás: Hallgatók bevonása hazai és nemzetközi kutatásokba, művészeti tevékenységbe: Nemzeti Tehetségprogramban nyertes pályázattal részvétel a TDK tevékenység kiszélesítése céljából (0,5 M Ft támogatással): sporttudományi kutatások (egészség prevenció, élettan empirikus vizsgálatok), értékkutatások (néprajz és kultúrakutatás), történelem és neveléstudomány, hallgatói kiállítások, nemzetközi TDK kutatások MTMT adatbázis feltöltése, karbantartása Tanulmányi tájékoztatók aktualizálása, képzési tájékoztató füzet (szóróanyag) aktualizálása Kari honlap aktualizálása (gólyafelmérések alapján bemeneti oldalon a felvételizők 95 %-a a honlap alapján tájékozódik). Egyetemi Évkönyv kari fejezetének összeállítása 2013 évre Kari tájékoztató kiadvány (prospektus) megjelentetése angol és magyar nyelven 28

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2015 Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok indítása, követése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Veszprém, 2006. február 09. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. IV. 3- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat célja... 3 A Szabályzat

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata I. Bevezetés Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szándéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott irányokat követve, a fenntartó

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2014 Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok indítása, követése

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. akkreditációs jelentés

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik akkreditációs értékelés) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/2 sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. szeptember 25. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján Kuráth Gabriella Sipos Norbert A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei a Diplomás Pályakövető Bevezető A hazai felsőoktatási piac jelentős változásokon esett át, és jelenleg is az

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. XII. 3- TÓL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály:. I. 1 2013. I. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT (. január 1 2014. december 31.). Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szabályzat területi, személyi,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

Végzett hallgatói felmérés - 2009

Végzett hallgatói felmérés - 2009 Végzett hallgatói felmérés - 2009 100% 94,93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,19% kevesebb, mint 1 hónap 2,25% 2,06% 0,19% 0,19% 0,19% 1-3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 több, mint hónap 1 év

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN OKTATÁSI FÓKUSZCSOPORT WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA, 2011. SZEPTEMBER ZSKF-ANNYE-AVKF-WJLF PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 A TÁMOP ÉS A DPR Társadalmi

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései

A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tamándl László A diplomás pályakövetés és a felsőoktatási intézmények sikerességének összefüggései Doktori értekezés tervezet Konzulens:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 3.10. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina Budapesti

Részletesebben

Europass a magyar szakképzésben

Europass a magyar szakképzésben Europass a magyar szakképzésben Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 477-3137 Fax: 477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes Gábor 1 1. Az

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 5 A könyvtár elnevezése, székhelye,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 2014. évi szöveges beszámolója

Nyugat-magyarországi Egyetem. 2014. évi szöveges beszámolója A Nyugat-magyarországi Egyetem 14. évi szöveges beszámolója Készült: Sopron, 15. április 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Költségvetési Főosztálya részére 1 I. Általános Indoklás (a feladatkör,

Részletesebben

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán Hallgatói

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

a Kommunikátor (FSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára

a Kommunikátor (FSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára T a n u l m á n y i t á j é k o z t a t ó a Kommunikátor (FSZ) képzésben részt vevő, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók számára Kedves Hallgatónk! Mint az Ön előtt már bizonyára ismert, a Kommunikátor

Részletesebben

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 06 1-477-3137 Fax: 06 1-477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes

Részletesebben

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3453/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3453/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3453/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2012-es évben a Munka Méltósága elnevezésű projekt

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A pályázat benyújtója: Dr. habil. Gerner Zsuzsanna egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Előterjesztés 1. sz. melléklete A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Kés zítette: F ortuna Zoltán BME, Kö ltségvetési és Kontrolling Csoport www.kontrolling.bme.hu

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN A ZSKF PÁLYAKÖVETŐ MODELLJE

PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN A ZSKF PÁLYAKÖVETŐ MODELLJE KABAI IMRE, KENÉZ ANIKÓ, KRISZTIÁN VIKTOR, GONDA ÁGNES ÉS IHAROSI TAMÁS PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN A ZSKF PÁLYAKÖVETŐ MODELLJE INNOVÁCIÓ NÖVEKEDÉS FENNTARTHATÓSÁG VII. ORSZÁGOS TANÁCSADÓI KONFERENCIA

Részletesebben

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 1 A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe... 4 1.1 Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői... 6 1.2 Pályakövetéses

Részletesebben

Dr. Kadocsa László 2014.02.28.

Dr. Kadocsa László 2014.02.28. Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban Partnerségi együttműködés a diszciplináris egységekkel és a köznevelési intézményekkel Dr. Kadocsa László 2014.02.28. Tanárképző

Részletesebben