A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012

2 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola (a továbbiakban: RDI) Működési Szabályzata (a továbbiakban: RDI MSZ) alapját különösen a következő szabályozók képezik: a) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló évi CXXXII. törvény, c) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet, d) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, e) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, f) a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény, valamint g) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Szabályzata (a továbbiakban: DSZ). (2) Az RDI MSZ hatálya kiterjed az RDI vezetőire és alkalmazottaira, a doktori képzés és fokozatszerzés feladataiba bevont oktatókra, tudományos kutatókra, a tudományos fokozattal rendelkező belső és külső munkatársakra, valamint az RDI-hez tartozó doktoranduszokra, doktorjelöltekre és egyéni felkészülőkre a doktori képzést és fokozatszerzést érintő ügyekben. (3) Az RDI MSZ által nem érintett ügyekben és részletekben a DSZ-ben foglalt előírásokat kell irányadónak tekinteni. Az RDI MSZ által a Nemzeti Közszolgálati Egyetem testületei vagy vezetői esetében felsorolt feladatoknak a DSZ rendelkezéseivel összhangban kell állniuk. Esetleges eltérés esetén a DSZ rendelkezései az irányadók. 2

3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az RDI: 1. (1) Neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola. (2) Címe: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. Postacíme: 1534 Budapest, Pf.: 27. Telefonszáma: (3) Alapításának éve: A végleges akkreditálás időpontja: MAB kódszáma: (4) Idegen nyelvű megnevezései: Angol: Doctoral School of Police Sciences Francia: Ecole de Doctorat des Sciences Polices Német: Doktorandenausbildung der Polizeiwissenschaften (5) Az RDI törvényességi felügyeletét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: RTK) dékánja személyesen látja el. Az RDI-t az RDI vezetője a vezetőhelyettes és az RDI munkatársainak bevonásával vezeti; figyelembe véve a Rendészettudományi Doktori Iskola Tanácsának (a továbbiakban: RDIT) döntéseit. 2. (1) Az RDI létesítése az RTK Kari Tanácsának javaslata, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa (a továbbiakban: DHT) előzetes véleménye, és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) szakértői véleménye alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának hatásköre. (2) Az RDI hatáskörébe tartozó ügyekben a vonatkozó szabályok szerint az RDIT véleményének figyelembevételével az RDI vezetője, vagy maga az RDIT dönt. (3) Az RDI MSZ az RDI alapokmánya. II. FEJEZET AZ RDI RENDELTETÉSE ÉS FELADATAI 3. (1) Az RDI rendeltetése a Rendészettudományok tudományágban a tudományos (PhD) fokozat elnyerésére pályázó doktoranduszok és egyéni felkészülők képzésének és felkészülésének tervezése, szervezése, vezetése és végrehajtása. (2) Az RDI a doktori képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) karaival, intézeteivel, oktatási szervezeti egységeivel szoros együttműködésben végzi, illetve a képzési és kutatási feladatok minőségi teljesítése érdekében a szükséges mértékben bevonja más egyetemek, fegyveres és rendvédelmi szervezetek, 3

4 kutatóintézmények, valamint egyéb szervek tudományos fokozattal rendelkező személyeit is. (3) Az RDI feladatai: a) a doktori kutatási témák véleményezése és felterjesztése a DHT-hez jóváhagyásra; b) a felvételi meghallgatások előkészítése, megszervezése és végrehajtása; c) a kutatási tématerületek tevékenységének összefogása, irányítása; d) a szervezett doktori képzés rendjének, okmányainak kidolgozása; e) a képzéssel kapcsolatos tájékoztatók kidolgozása, közzététele; f) a képzésben és felkészülésben részt vevő doktoranduszok és egyéni felkészülők tanulmányi ügyeinek intézése, irányítása; g) a hallgatók tanulmányi, tudományos kutatói és óratartási eredményeinek nyilvántartása; h) a 3 éves egyéni tanulmányi és kutatási programok, valamint a féléves tanulmányi és kutatási tervek elkészítésének irányítása, a tervek egy példányának őrzése; i) a hallgatók leckekönyveinek, okmánygyűjtőinek és a törzskönyvek vezetése; j) a témavezetők félévenkénti beszámoltatása, tevékenységük felügyelete; k) előterjesztések elkészítése az RDIT, valamint a DHT üléseire; l) beszámolók, jelentések készítése az RDI tevékenységéről; m) az RDIT döntéseiről az érintett személyek kiértesítése; n) az RDI honlapjának naprakészen tartása; o) az abszolutórium kiadása; p) részvétel a doktorjelöltek fokozatszerzési eljárási ügyeiben; q) tudományos konferenciák szervezése; r) az RTK dékánja utasításainak megfelelően minden egyéb, az RDI ügyeit érintő feladat végrehajtása. (4) A doktori képzés nyelve általában a magyar. Külföldi állampolgárok esetében az angol nyelvű képzés is megengedett. A képzés helyszíne minden esetben az NKE székhelyén található. III. FEJEZET AZ RDI SZERVEZETE ÉS TESTÜLETEI 4. AZ RDI szervezete (1) Az RDI képzési, kutatási és az ezzel járó tervezési-irányítási és nyilvántartási feladatait az NKE más szervezeti egységeinél (intézeteinél, tanszékeinél) főállású munkakört betöltő, tudományos fokozattal rendelkező, valamint külső oktatók végzik. Kivételt képez ez alól a tudományos titkári és az ügyintézői munkakör. (2) Az RDI vezetői: a) az RDI vezetője; b) az RDI vezetőhelyettese. (3) Az RDI vezetőinek munkáját tudományos titkár és ügyintéző segíti. 4

5 (4) Az RDI képzési szerkezete kutatási tématerületeket foglal magába, melyek élén a kutatási tématerületek vezetői állnak és irányítják a doktoranduszok és egyéni felkészülők képzésikutatási tevékenységét. A kutatási tématerületek rendszerét az RDI Képzési Terve határozza meg. (5) A doktorandusz hallgató, egyéni felkészülő majd doktorjelölt tanulmányi és kutatási feladatait a témavezető irányítja és segíti. (1) Az RDI testületei: 5. Az RDI testületei a) a Rendészettudományi Doktori Iskola Tanácsa (RDIT); b) a Rendészettudományi Doktori Iskola Vezetői Tanács (a továbbiakban: RDIVT); c) kutatási tématerületenként Kutatási Tématerületi Tanács (a továbbiakban: KTT). (2) Az RDI legfelső szintű vezető testülete az RDIT. (3) A fentieken kívül az RDIT munkáját egy-egy célfeladat elvégzésére ideiglenesen létrehozott bizottságok segíthetik. Ezen bizottságok a feladat befejezésekor kötelesek beszámolni az RDIT-nek, amely a beszámoló elfogadásával egyidejűleg e bizottságokat megszünteti. IV. FEJEZET AZ RDI VEZETŐINEK, TUDOMÁNYOS TITKÁRÁNAK, ÜGYINTÉZŐJÉNEK, OKTATÓINAK ÉS TESTÜLETEINEK FELADATAI 6. Az RDI vezetője (1) Az RDI vezetője az NKE-vel teljes idejű munkaviszonyban álló egyetemi tanár. Az RDI vezetőjét a DHT javaslatára a MAB jóváhagyása alapján hároméves időtartamra a rektor bízza meg. A megbízás két alkalommal ismételhető. (2) Az RDI vezetőjének feladatai: a) felelős az RDI-ben folyó kutatás tudományos színvonaláért, továbbá az oktatási munkáért; b) a doktori képzés koordinálása; c) irányítja az RDIT munkáját és felelős az RDIT döntéseinek végrehajtásáért; d) képviseli az RDI-t; e) irányítja az RDI működését és információcserét folytat a DHT-vel. (3) Az RDI vezetőjét munkájában a rektor által megbízott vezetőhelyettes, valamint az RDI munkatársai különösen az ügyintéző segítik. 5

6 7. Az RDI vezetőhelyettese (1) Az RDI vezetőhelyettese az NKE-vel teljes idejű munkaviszonyban álló egyetemi tanár. A vezetőhelyettest a DHT javaslata alapján hároméves időtartamra a rektor bízza meg. A megbízás többször megismételhető. (2) A vezetőhelyettes feladatai az RDI vezetője által meghatározott körben : a) koordinálja az RDI szakmai munkáját és felelős annak minőségéért; b) összefogja és irányítja a kutatási tématerületek tervezési, képzési és tudományos kutatási tevékenységét; c) részt vesz az okmányok kidolgozásában; d) irányítja az ügyintéző szakmai tevékenységét; e) távollétében figyelemmel a DSZ rendelkezései által meghatározottakra is szavazati joggal helyettesíti az RDI vezetőjét. 8. A tudományos titkár és az ügyintéző (1) Az RDI vezetői, valamint az RDIT munkáját az RDI tudományos titkára segíti. Az RDI tudományos titkárát az RDI vezetőjének javaslata alapján az RDIT választja meg. (2) Az ügyintéző feladatai: a) végzi az RDI gépírói feladatait; b) végzi a hallgatók képzési okmányainak vezetését; c) segíti a hallgatókat adminisztratív ügyeik intézésében. (3) Az ügyintéző részletes feladatait a részére kiadott munkaköri leírás tartalmazza. 9. A kutatási tématerület vezetője (1) A kutatási tématerület vezetője az NKE-vel jogviszonyban álló egyetemi vagy főiskolai tanár, vagy egyetemi docens, vagy ennek megfelelő beosztású kutató. A kutatási tématerület vezetőjét az RDIT választja meg. (2) A kutatási tématerület vezetőjének feladatai: a) felelős a kutatási tématerületen folyó szakmai képzés minőségéért; b) javaslatot tesz a doktori képzésre történő felvételre; c) javaslatot tesz a témavezető személyének jóváhagyására vagy megváltoztatására; d) javaslatot tesz a képzést érintő változtatásokra és az új kutatási témákra; e) meghatározza a kutatási tématerület tantárgyait és esetleges kutatói szemináriumait, azok tartalmát, valamint felelőseit; f) jóváhagyja a doktorandusz egyéni tanulmányi és kutatási programját, valamint a tanulmányi és kutatási tervét; g) irányítja a kutatási tématerület szakmai tevékenységét; 6

7 h) javaslatot tesz a doktorjelöltek fokozatszerzési eljárásra történő bocsátására. (3) A kutatási tématerület vezetője a témavezetővel és az illetékes tanszékvezetővel egyetértésben segíti a doktori képzésre felvett hallgató RDI Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: RDTVSZ) szerinti tantárgyak felvételét, a tananyag és kutatási téma feldolgozását, a tanulmányi (esetleges oktatási), illetve kutatási kreditek megszerzését. 10. A témavezető (1) A tudományos fokozattal rendelkező az előírt követelményeknek megfelelt személyek az RDIT javaslatára, a DHT döntése alapján, hatéves időtartamra témavezetői feladatokat vállalhatnak. A témavezető a doktorandusz, az egyéni felkészülő és a doktorjelölt tanulmányait és kutatásait felelősen irányítja. A témavezetővel szemben támasztott követelmény, hogy saját tudományágában a fokozatszerzőktől elvárt szintű publikációs tevékenységgel rendelkezzen. (2) A témavezető feladatai: a) meghirdeti a doktori témát és részt vesz a felvételi eljárásban; b) a doktorandusz leckekönyvében félévenként értékeli és aláírásával igazolja a kutatási feladatok teljesítését; c) ellenjegyzi a doktorandusz és az adott oktatási tevékenységért felelős szervezeti egység (tanszék) vezetője által a doktorandusz oktatási tevékenységéről szóló szerződést; d) segíti a doktoranduszt a tudományos közlemények írásában, a doktori értekezés elkészítésében, támogatja külföldi ösztöndíjak elnyerésében; e) segíti a doktorandusz egyéni tanulmányi és kutatási programjának, valamint tanulmányi és kutatási tervének kidolgozását, felelős annak színvonaláért és végrehajtásáért; f) minden félévben beszámol és írásos jelentést készít a doktorandusz féléves (a képzés végén hároméves) tevékenységéről; g) előkészíti és levezeti az elkészült doktori értekezés műhelyvitáját; h) javaslatot tesz a doktori szigorlat tantárgyaira, a szigorlati bizottság, valamint a bírálóbizottság elnökeinek és tagjainak személyére; i) segíti a doktorjelölt fokozatszerzésre való felkészülését. (3) Az egy témavezető által vezetett doktoranduszok maximális számát a MAB ajánlásai alapján a DSZ állapítja meg. 11. Az RDI oktatói Az RDI oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket az RDIT alkalmasnak tart az RDI keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására. Az RDI oktatói a szervezett képzés keretében témákat, tantárgyakat és oktatási foglalkozásokat hirdethetnek meg. 7

8 12. Az RDIT (1) Az RDI-ben a szakmai tevékenységet a legalább héttagú RDIT irányítja, melynek elnöke az RDI vezetője, tagjai az RTK tudományos dékánhelyettese, valamint további választott tagok. Az RDIT tagja tanácskozási joggal egy doktorandusz hallgató és az RDI vezetőhelyettese is. Ha az RDI vezetőhelyettese egyben az RDIT választott tagja is, akkor szavazati joggal rendelkezik. (2) Az RDIT üléseire állandó meghívottak tanácskozási joggal az RTK dékánja, az RDI tudományos titkára, valamint az RDI kutatási tématerületeinek vezetői. A napirendi pontok függvényében az RDIT üléseire más személyek is meghívhatók. (3) Az RDIT üléseiről írásos emlékeztető készül. (4) Az RDIT rendszeresen általában havonta ülésezik. Az RDIT határozatképes, amennyiben a szavazati jogú tagok több mint fele jelen van. (5) Az RDIT ülésein az RDI vezetőjét távollétében a következő rend szerint kell helyettesíteni: a) a DSZ rendelkezései szerint az RDI vezetőjét az RDI legidősebb törzstagja helyettesíti, amennyiben tagja az RDIT-nek; b) ha az RDIT-nek nincs olyan jelen lévő tagja, aki egyben az RDI törzstagja is, akkor az RDI vezetőjét az RDI vezetőhelyettese helyettesíti, amennyiben szavazati jogú tagja az RDIT-nek; c) ha az a)-b) pontok alapján a helyettesítésre nincs mód, akkor az RDI vezetőjét az RDIT-nek az RDI vezetője által kijelölt tagja helyettesíti. (6) Az RDI vezetőjét az (5) bekezdés alapján kijelölt helyettes az RDIT ülésén levezető elnökként, szavazati joggal helyettesíti. (7) Az RDIT doktorandusz tagja a DSZ által meghatározottak szerint a tudományos, illetve fokozatszerzési döntések kivételével szavazhat is. (8) Az RDIT: a) Dönt: az RDI képzési programjáról és a tantárgyprogramokról; a tantárgyakról és azok kreditjeiről; a más egyetemen vagy külföldi tanulmányúton (részképzésen) szerzett kreditek beszámításáról; a kreditbeszámítás szabályairól; a doktorandusz hallgatók évhalasztási, tanulmányi, fegyelmi és vizsgaügyeiről. b) Javaslatot tesz: a doktori kutatási témákra; a doktori témavezetők és az RDI oktatóinak személyére; a doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő felvételre; 8

9 a doktori témák tartalmában szükséges változtatásokra; a témavezetők személyének megváltoztatására; a doktori fokozatszerzésre történő jelentkezés elfogadására; a szigorlati és bírálóbizottságok összetételére; a fokozatszerzésre jelentkezők szigorlati tantárgyaira; a doktori értekezés bírálatra bocsátására; a hallgatók hallgatói jogviszonyának megszüntetésére; új kutatási tématerületek létesítése vagy meglévők megszüntetése iránti kérelmek elfogadására; külföldön szerzett PhD fokozat honosítására, illetve más tudományágban szerzett fokozattal rendelkező személy habilitációs kérelmének befogadására. (9) Az RDIT fellebbviteli fóruma a DHT. 13. Az RDIVT (1) Az RDIVT tagjai az RDI vezetője és helyettese, a kutatási tématerületek vezetői, valamint a doktorandusz hallgatók egy képviselője. (2) Az RDIVT az RDI vezetője mellett működő, az RDI életét meghatározó ügyekben döntéselőkészítő, véleményező testület, amely az RDI vezetőjének kérésére alkalomszerűen ülésezik. 14. A KTT (1) Az RDI képzési szerkezetének bármely kutatási tématerületén KTT-t lehet létrehozni, melynek létszámát a kutatási tématerület vezetőjének javaslatára az RDIT határozza meg. A KTT elnöke a kutatási tématerület vezetője, tagjait a képzésben aktívan részt vevő, tudományos fokozattal rendelkező témavezetők és oktatók közül az RDIT választja meg. A KTT alkalomszerűen ülésezik. (2) A KTT döntési jogkörrel rendelkezik a DHT által engedélyezett szakmai képzés tartalmának és módszereinek az RDI doktori képzésében résztvevők RDTVSZ-ének követelményrendszerével összhangban történő meghatározására (változtatására). (3) A KTT a szükséges esetekben kérheti az RDIT állásfoglalását a kutatási tématerület oktatóit és doktorandusz hallgatóit érintő ügyekben. V. FEJEZET AZ RDI-BEN OKTATÓK JOGÁLLÁSA 15. Az RDI oktatói és témavezetői (1) Az RDI-ben az oktatói és témavezetői feladatokat általában az NKE más oktatási szervezeti egységeinél munkakört ellátó, tudományos fokozattal rendelkező személyek végzik. 9

10 (2) Az RDI oktatási és témavezetői feladatainak végrehajtásában az NKE-vel alkalmazotti jogviszonyban nem álló, más egyetemek, intézmények, más fegyveres, rendvédelmi vagy egyéb szervek állományába tartozó, szakmailag kompetens, tudományos fokozattal rendelkező, valamint külföldi vendégoktatók is részt vehetnek. (3) Az RDI-ben oktatói feladatokat ellátó személyek megbízását tanévenként az RDI vezetőjének javaslatára az RDIT, a témavezetők személyét az RDIT javaslata alapján a DHT hagyja jóvá, figyelembe véve az Országos Doktori Tanács honlapján szereplő az egyes személyek megfelelőségi követelményeit biztosító adatokat. Az RDI oktatóinak és témavezetőinek jogai: 16. (1) Doktori kutatási téma meghirdetése. (2) A képzettségének megfelelő doktori tantárgy oktatása, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, tantárgyi programok kidolgozása és tananyagok fejlesztése. (3) A hallgatók kiválasztása. (4) A szigorlati és bírálóbizottságok munkájában való részvétel. (5) Tudományos célú pályázatok benyújtása. (6) Saját kutatási területén a választott tudományos téma kutatása, továbbfejlesztése. (7) Találmányok szabadalmaztatása, a tudományos kutatási eredmények közzététele. (8) Habilitálás. (9) Előadások, fakultációk és speciális kollégiumok meghirdetése. (10) Szakképzettségének megfelelő a tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerinti szakértői tevékenység folytatása. (11) Az NKE szabályzataiban rögzített módon az intézmény létesítményeinek, eszközeinek, berendezéseinek használata. (12) Javaslattétel az RDI életével, a doktori képzéssel kapcsolatos bármely kérdésben és ezekre érdemi válasz igénylése. (13) Az RDI, az RDIT és a KTT munkájában való részvétel. (14) Választás és választhatóság az RDI testületeibe és tisztségeinek betöltésére. 17. Az RDI oktatóinak és témavezetőinek kötelességei: (1) A vállalt oktatói vagy témavezetői feladatok maradéktalan elvégzése. (2) Az RDTVSZ-ben meghatározott módon a doktoranduszok és egyéni felkészülők tanulmányi munkájának és kutatási teljesítményének értékelése, majd az abszolutórium megszerzése után a doktorjelöltek fokozatszerzési tevékenységének segítése. (3) Az RDI tanulmányi és vizsgarendjének betartása és betartatása. VI. FEJEZET A DOKTORANDUSZOK, EGYÉNI FELKÉSZÜLŐK ÉS DOKTORJELÖLTEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 18. A doktorandusz hallgatók, egyéni felkészülők és doktorjelöltek jogai: 10

11 (1) A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz hallgató az NKE-vel hallgatói jogviszonyba kerül, ezért minden olyan jog és juttatás megilleti, mint az intézmény más hallgatóit. (2) Kérheti a képzési forma megválasztását (nappali, levelező, egyéni képzés). (3) Tanulmányait 3 x 1 éves időtartamra szüneteltetheti (évhalasztást kérhet). (4) Kérheti doktori témájának vagy értekezése címének megváltoztatását. (5) Részt vehet külföldi vagy más hazai egyetemen történő részképzésen. (6) Tanulmányait megszakíthatja (befejezheti). (7) Oktatói feladatokat vállalhat. (8) Részére a képzés költségét munkahelye átvállalhatja. (9) A hivatásos állományú nappali ösztöndíjas hallgatót a képzés idejére külön jogszabály szerinti illetmény illeti meg. (10) Az NKE infrastruktúráját használhatja. (11) Témavezetőjét, oktatóját maga választhatja meg. (12) A levelező hallgató, az egyéni képzésen lévő és az egyéni felkészülő egyéni kutatómunkáját munkahelyén is végezheti. (13) A tantárgyakat és esetleges kutatói szemináriumokat a kötelezően előírtak kivételével megválaszthatja. (14) Az oktatók tevékenységét véleményezheti. (15) Pályázatokon, tudományos kutatási projektekben, tudományos fórumok munkájában részt vehet, kutatási eredményeit publikálhatja. (16) Az egyetemi szabályozók és vonatkozó jogszabályok alapján támogatásokat, mentességeket és kedvezményeket vehet igénybe. (17) Az NKE így az RDI életével kapcsolatos bármely kérdésben javaslatokat tehet és azokra érdemi választ igényelhet. (18) Kérheti más doktori iskolába történő áthelyezését. (19) Tanácskozási joggal választható az RDI testületeibe. (20) Az egyéni felkészülő mivel nem kerül hallgatói jogviszonyba az NKE-vel csak a (4), (6)-(7), (10)-(12), valamint a (14)-(19) bekezdésekben szabályozott jogokat gyakorolhatja. 19. A doktorandusz hallgatók és doktorjelöltek kötelességei: (1) Betartani az RDTVSZ előírásait. (2) A kötelezően előírt összevonásokon részt venni. (3) A hivatásos állományú hallgató a képzési forma megváltoztatására, hallgatói jogviszonyának szüneteltetésére és a külföldi részképzésre vonatkozó szándékát szolgálati elöljárójának bejelenteni. (4) A doktori képzésre vonatkozó jogszabályokban és az NKE szabályzataiban foglaltak szerint a tanulmányi és vizsgarendet, valamint a fegyelmi előírásokat betartani. (5) A vonatkozó jogszabályok és szabályzók alapján a doktori képzés díjait és térítéseit megfizetni. (6) A tudományos etikai szabályokat és magatartási normákat betartani. Az egyéni felkészülők kötelességei:

12 (1) Betartani az RDTVSZ rájuk vonatkozó rendelkezéseinek előírásait. (2) Az egyéni felkészülőt a 19. (4)-(6) bekezdésekben foglalt kötelességek terhelik. VII. FEJEZET AZ RDI FELVÉTELI ÉS KÉPZÉSI RENDSZERE 21. A képzés és a fokozatszerzés fogalma, tartalma (1) Az RDI szervezett (teljes idejű, valamint részidejű) képzést, vagy egyéni felkészítést végez. A képzést követő fokozatszerzési eljárás alapján az NKE tudományos fokozatként a nemzetközi ekvivalencia-feltételeknek megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítél oda. (2) A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. (3) A szervezett képzés és az egyéni felkészülés oktatási, illetve kutatási programja az akkreditált RDI-ből, valamint az annak részeiként működő kutatási tématerületekből épül fel. A doktori képzés az abszolutórium megszerzésével zárul. (4) A fokozatszerzés a képzéstől időben független cselekmény. Fokozatszerzésre a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után a DSZ előírásai szerinti időn belül lehet jelentkezni. (5) A doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: a) Az RDI-ben szervezett képzés keretében: teljes idejű (nappali tagozatos) ösztöndíjas vagy költségtérítéses képzéssel, részidős (levelező tagozatos) költségtérítéses vagy egyéni képzéssel. b) Egyéni felkészülés útján. 22. A felvételi eljárás rendje (1) A szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést minden év április 1-ig a meghatározott jelentkezési lapon a kiadott felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon kell benyújtani. (2) A szervezett képzésre és az egyéni felkészülésre azok jelentkezhetnek, akik: a) az NKE által meghirdetett képzés teljesítéséhez szükséges egyetemi végzettséggel (MA, MSc, vagy azzal egyenértékű oklevéllel) rendelkeznek; b) legalább egy, a választott doktori téma kidolgozásához szükséges világnyelvből legalább középfokú, C (komplex) típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. (3) Részidős képzésre a (2) bekezdésben foglalt feltételek mellett azok jelentkezhetnek, akiknek munkaviszonya és munkahelyi feltételeik lehetővé teszik a képzés és a fokozatszerzés követelményeinek teljesítését. A jelentkezőt részidős képzésre csak 12

13 akkor lehet felvenni, ha a képzés és a tudományos kutatás feltételei a munkahelyén, vagy egyéb helyen biztosíthatók. (4) Az egyéni képzésre és egyéni felkészülésre a (2) és (3) bekezdésekben foglalt, a DSZben előírt egyéb feltételeken túl legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező személyek pályázhatnak, ha jelentős saját tudományos eredményt és a felvétel időszakában a HDT által meghatározott publikációs pontértékű tevékenységet tudnak igazolni. (5) A képzésben való részvétel legfontosabb feltételei: a) jelentkezés, illetve pályázat benyújtása; b) az RDI és a kutatási tématerület vezetőjének befogadó nyilatkozata; c) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; d) a DHT kedvező döntése a képzésre vagy felkészülésre való alkalmasságról és a felvételről; e) a képzés pénzügyi forrásainak megléte. (6) Az egyéni felkészülésre történő felvétel során is a jelen (5) bekezdése szerint kell eljárni. (7) A beérkezett pályázatokat az NKE Tudományszervező Központja (a továbbiakban: TK) a DSZ rendelkezéseinek megfelelően formai, az RDI tartalmi szempontból vizsgálja, hiányosság esetén a pályázót felszólítja a hiány pótlására. A formai feltételeknek megfelelt jelentkezőket az RDI vezetője május (pótfelvételi esetén augusztus) hónapban felvételi meghallgatásra hívja be, melynek célja a választott téma kidolgozására való alkalmasság eldöntése. A felvételi bizottság 3-5 tagú, melyben részt vesz az érintett kutatási tématerület vezetője és a jelölt által választott témavezető. A bizottságban tanácskozási joggal az RDI egy doktorandusza is jelen van. (8) A felvételi meghallgatáson a bizottság három szempont alapján értékeli a pályázót: a) habitusvizsgálat, melynek során igazolnia kell, hogy a rendészettudományok területén átfogó, míg kutatási területén mélyreható ismeretekkel rendelkezik. Adható felvételi pontszám: 0-40 pont; b) eddigi tudományos tevékenység, amely a választott témában vagy a kapcsolódó tématerületeken megjelentetett publikációk mennyiségével mérhető. A szervezett képzésre legalább 5, az egyéni képzésre 9, az egyéni felkészülésre 20 publikációs pont meglétével lehet felvételt nyerni. Adható felvételi pontszám: 0-45 pont; c) az idegennyelv-ismeret értékelése, ahol a második és további nyelvvizsgákra legfeljebb 15 pont adható: alapfokú C (komplex) típusú nyelvvizsga 5 pont; középfokú C típusú (komplex) nyelvvizsga 10 pont; felsőfokú C típusú (komplex) nyelvvizsga 15 pont. Amennyiben az első nyelvvizsga felsőfokú C (komplex) típusú, arra plusz 5 pont adható. Az A vagy B típusú nyelvvizsgák önmagukban nem értékelhetők. d) A felvételhez a maximálisan elérhető 100 pontból: 13

14 da) nappali és levelező képzésnél összesen legalább 60, ezen belül a habitus esetében legalább 20, az eddigi tudományos tevékenység tekintetében legalább 25 felvételi pont; db) egyéni képzésnél összesen legalább 70, ezen belül a habitus esetében legalább 25, az eddigi tudományos tevékenység tekintetében legalább 45 felvételi pont; dc) egyéni felkészülésnél összesen legalább 80, ezen belül a habitus esetében legalább 30, az eddigi tudományos tevékenység tekintetében legalább 45 felvételi pont szükséges. (9) A felvételi bizottság és az RDIT a pályázókat véleményezi, rangsorolja és döntésre felterjeszti a DHT-nek. A DHT döntését követően a TK a pályázókat 8 napon belül írásban értesíti. (10) A felvételi eljárás részletes szabályait a DSZ tartalmazza. 23. A kutatási tématerületek és témacsoportok (1) Az RDI képzési rendszerében a 4. (3) bekezdése szerinti kutatási tématerületeken folyik képzés. (2) A kutatási tématerületeken belül kutatási témacsoportok határozhatók meg a kutatási tématerület vezetője és az esetlegesen működő KTT által előírt tartalommal. (3) Kutatási tématerületenként kötelezően és szabadon választható tantárgyak, valamint esetleges kutatói szemináriumok biztosítják a képzés végrehajtását. A DSZ előírásainak megfelelően kutatási tématerületen kívüli (különösen: általános elméleti és kutatásmódszertani) tantárgyak is meghirdethetők. (4) A tanulmányi munka rendjét, a követelményeket és a számonkérés rendjét részletesen az RDTVSZ rögzíti. 24. A képzés tervezése, szervezése és végrehajtása (1) A doktorandusz az előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek alapján, a témavezető irányításával az első félév utolsó hónapjának végéig egyéni tanulmányi és kutatási programot készít. (2) Az egyéni tanulmányi és kutatási programot a témavezető javaslata alapján a kutatási tématerület illetékes vezetője hagyja jóvá. (3) A kötelezően előírt tantárgyakat tartalmazó I. félév esetében a tervezés az RDI-ben központilag történik. (4) Minden hallgató az első félévben a TK-ban beiratkozik. (5) A hallgatók minden további félév regisztrációs időszakában a TK titkárságán bejelentik tanulmányaik folytatását, majd a jóváhagyott féléves tanulmányi és kutatási terveik egy példányát az RDI főelőadójának leadják. 14

15 (6) Az RDI főelőadója a hallgatók által megjelölt tantárgyakat minden félévben meghirdeti, a hallgatók pedig fölveszik a tantárgyakat. (7) Az egyes tantárgyak és esetleges kutatói szemináriumok oktatási feltételeit a tantárgyfelelősök, a kutatási tématerületek illetékes vezetői és a tanszékvezetők biztosítják. (8) A tantárgyak követelményeinek és vizsgáinak teljesítését a tantárgyfelelős, illetve az előadó a leckekönyvben igazolja, a teljesített félévet az RTK dékánja zárja le. 25. A képzés értékelése és lezárása (1) A képzési időszak minden félévének végén a vizsgaidőszak utolsó munkanapjáig a doktorandusz írásos tájékoztatót ad le az RDI-be, melyen részletesen feltünteti az adott szemeszterben végzett tevékenységét. A témavezető minden félév végén részletes értékelést készít a hallgató félévben végzett tevékenységéről. A félévek végén a kutatási tématerület vezetője és az RDI vezetése is értékeli a hallgató teljesítményét, szükség esetén kérhetik a doktorandusz és a témavezető szóbeli tájékoztatását is. (2) A képzési időszak lezárásakor a doktorandusz tanulmányi és kutatómunkáját az RDI vezetése értékeli és dönt a képzési követelmények teljesítéséről. (3) A doktorandusz a hat (kivételes esetben több) szemeszter eredményes lezárása után abszolutóriumot szerez. Az abszolutórium annak dokumentuma, hogy a doktorandusz a doktori képzés tanulmányi és kutatási kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A jelölt részére az abszolutóriumot az RDI vezetője vagy helyettese adja ki. Azon hallgató részére, aki a képzés ideje alatt nem szerezte meg a szükséges 180 kreditet, az abszolutórium nem állítható ki (ide nem értve az egyéni felkészülőket). Az abszolutórium kiadásának egyéb feltételeit az RDTVSZ rögzíti. (4) Az RDIT engedélyével az abszolutórium megszerzésére irányuló tanulmányi és kutatómunka az RDTVSZ előírásai alapján a hat félév után is folytatható. Ez esetben (ha szükséges) a munkahelyi hozzájárulás megszerzése a hallgatót terheli. (5) A hároméves képzési időszak az egyéni képzés kivételével nem rövidíthető le, az abszolutórium korábban nem adható ki, a műhelyvita azonban a képzés utolsó évében megtartható. (6) A képzési idő befejezése előtt a doktori szigorlat nem tehető le, az a fokozatszerzési eljárás része. (7) Az egyéni felkészülő feladatait, a felkészülés értékelésének rendjét a DSZ és az RDTVSZ szabályozza. 26. A fokozatszerzési eljárás (1) Az RDI a fokozatszerzési eljárás feladataiban a TK-val együttműködve vesz részt. Az RDI oktatói és témavezetői közreműködnek a fokozatszerzési eljárásban. 15

16 (2) A doktori fokozat megszerzésének általános feltételei: a) az önálló tudományos munkásság dokumentálása tudományos folyóiratokban, könyvekben stb.; a jelölt kutatói témájához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű publikációkkal legalább 20 publikációs pont értékben; b) két idegen nyelv ismerete. Egy világnyelvből legalább középfokú C (komplex) típusú és egy másik nyelvből legalább alapfokú C (komplex) típusú államilag elismert (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga igazolása. Nem magyar állampolgárságú doktorjelölt esetében ugyanezen követelmény a saját anyanyelvén kívül érvényes; c) három tantárgyból álló doktori szigorlat eredményes letétele; d) a tudományos feladat önálló megoldása, értekezés, alkotás elkészítése és az eredmények nyilvános vitában történő megvédése. (3) A fokozatszerzési eljárás rendje: a) a jelentkezés a fokozatszerzési eljárásra, amely történhet az összes előírt feltétel megléte, vagy egyes feltételek (pl.: második nyelvvizsga) hiánya esetén; b) a doktori értekezés megírása, majd szakmai grémium előtti műhelyvitán történő megmérettetése, a felmerült hiányosságok pótlása és az értekezés nyomdai munkálatainak elvégzése; c) az összes feltétel megléte esetén a teljes anyag leadása a TK-ba. A TK és az RDI formailag és tartalmilag ellenőrzi a leadott dokumentumokat; d) az esetleges hiányosságok kiküszöbölése után a jelölt témavezetőjének előterjesztésében az RDIT megtárgyalja és javaslatot tesz a DHT felé: a doktori szigorlat tantárgyaira; a szigorlati bizottság elnökére és tagjaira; a bírálóbizottság elnökének, tagjainak és a tartalék tagok személyére; e) a DHT döntését követően a TK az értekezést kiküldi a két hivatalos bírálónak, akiknek két hónap áll rendelkezésére a bírálat elkészítésére. A doktorjelölt ez idő alatt leteszi a doktori szigorlatot; f) a két pozitív bírálat beérkezését követő egy hónap elteltével a TK kitűzi a védés időpontját. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a DHT egy további, harmadik bírálót is felkér. Két elutasító bírálat esetén legkorábban két év elteltével lehet új értekezést benyújtani; g) sikeres védés esetén a fokozat odaítéléséről a DHT titkos szavazással, a jelenlévők kétharmados többségével dönt; h) az odaítélt PhD tudományos fokozatot tanúsító oklevél átadására az NKE Szenátusának ünnepi ülésén kerül sor. (4) A fokozatszerzési eljárás részletes szabályait a DSZ tartalmazza. 27. A habilitációs eljárás (1) A habilitációs eljárás az NKE Habilitációs Szabályzatának előírásai szerint történik. (2) Az RDI oktatói közreműködnek a habilitációs eljárás lefolytatásában. 16

17 VIII. FEJEZET AZ RDI GAZDÁLKODÁSA ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA 28. Az RDI gazdálkodása Az RDI nem folytat önálló gazdálkodást. A gazdálkodás részletes szabályait az NKE Szervezeti és Működési Szabályzata, az NKE Gazdálkodási Szabályzata, valamint az RTK vonatkozó szabályzatai tartalmazzák. 29. Az RDI minőségbiztosítási rendszere (1) Az RDI az NKE és az RTK egységes minőségbiztosítási rendszerében funkcionális minőségbiztosítási rendszert működtet. A minőségbiztosítás alapvető kritériuma a hallgatói teljesítmények mérését egzakt módon biztosító rendszer, amely minden értékelt személy esetében szigorú követelményeket támaszt. (2) Az RDI minőségbiztosítási rendszere érvényesíti a doktori képzéssel kapcsolatos tevékenységek során jelentkező specifikus követelményeket. (3) Az RDI monitoring (adatgyűjtési) rendszere összegyűjt minden olyan adatot, tényezőt, véleményt (köztük a hallgatók, a megrendelők és más külső szervek véleményét), amelyek értékelhetőek, összehasonlíthatóak. Értékeli a képzés, a kutatás, az oktatói és hallgatói teljesítmények, a szervezeti struktúra, a tananyag és az oktatási infrastruktúra pillanatnyi helyzetét és megállapítja a követelményektől való eltérés mértékét (minőségértékelés). (4) A minőségértékelés az RDI vezetője és az RDIT részére készít ajánlást a beavatkozásra, szabályozásra. (5) A minőségvizsgálat a minőségbiztosítási rendszer működését ellenőrzi. (6) Az RDI minőségbiztosítási rendszerében végzendő konkrét tennivalókat részletesen a kari minőségcélokat meghatározó dokumentumok és az RDI Minőségbiztosítási Terve szabályozza. IX. FEJEZET AZ RDI KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 30. Az RDI kapcsolatai (1) Az RDI a doktori képzés és fokozatszerzés területén szorosan együttműködik a TK-val, az NKE más doktori iskoláival, a kutatási tématerületeket működtető valamennyi tanszékkel és az NKE más szervezeteivel. Szakmai kapcsolatokat tart fenn más egyetemek doktori iskoláival. Folyamatos kapcsolatot tart az érintett minisztériumok, rendvédelmi és egyéb szervek doktori képzésben részt vevő, tudományos fokozattal rendelkező személyeivel, valamint a Magyar Rendészettudományi Társasággal és más tudományos szervezetekkel. (2) Az RDI az NKE és az RTK közreműködésével kapcsolatot tart más államok tanintézeteivel. 17

18 (3) A kutatási tématerületek a hatáskörükbe tartozó képzési területeken önállóan is figyelemmel a 31. -ban foglaltakra kapcsolatot tartanak az NKE más szerveivel és az NKE-n kívüli szervezetekkel. 31. Az RDI együttműködésének szabályai Az RDI ezen belül a kutatási tématerületek más (külső) szervekkel történő együttműködése a jogszabályok és egyéb szabályozók figyelembevételével, az NKE és az RTK közreműködésével, hozzájárulásával történhet. X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. (1) Az RDI MSZ-t az RDIT a..-i ülésen megtárgyalta és jelen formájában elfogadásra javasolta. Az RTK Kari Tanácsa jelen szabályzatot a.-i ülésén elfogadta. A DHT jelen szabályzatot a -i ülésén jóváhagyta. Az RDI MSZ.. lép hatályba. [keltezés, aláírás] 18

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Szervezeti és Működési Szabályzat XI. fejezet A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Egyetemi doktori iskola (Sz. 1.-Sz. 6.) Egyetemi Doktori Tanács (Sz. 7.- Sz. 24.) Az Egyetemi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A PTE TTK FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája (a továbbiakban: FDI) a MAB 2000/10/III./1.4/6. határozatával ideiglenesen

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2015 Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. II. 18 2015. II. 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KOLLÉGIUMI SZABÁLYZATA Budapest 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BGF SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest 2010

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 25. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 B E V E Z E T É S Az Egyetemi Kollégium Szervezeti

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

1.2 Az OTKA körébe tartozó feladatok megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja.

1.2 Az OTKA körébe tartozó feladatok megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja. AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Hatályos: a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (KÁT) 2012. december 20-i ülése napjától, amelyen az OTKA SZMSZ elfogadásra

Részletesebben

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 1 Az Országgyűlés 2016. évi törvény a Magyar Pszichológus Kamaráról elismerve a pszichológusok jogát a szakmai önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a pszichológusok közvetlenül és az általuk választott

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2006. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatály: 2015. IV. 2 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) - 2012. - 1 Bevezető

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1 Kari Ügyrend A Kari Tanácsi jóváhagyás dátuma: 2007. január 31. A határozat száma: 1/2007.(01.31.) ETSZK TH. Hatálybalépés dátuma: 2007.

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

1996. évi XLV. törvény

1996. évi XLV. törvény 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsooktatási intézmények vezetoinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról A katonai és a rendvédelmi felsooktatási intézményekben folyó tevékenység célja

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben