DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen,

2 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre vonatkozó jelen szabályzata (a továbbiakban IKDSz) a Debreceni Egyetem Doktori Szabályzatának (a továbbiakban DSz) kiegészítése, illetve annak végrehajtásáról intézkedő szabályozás. A képzés és a fokozatszerzés a DSz és a IKDSz együttes előírásainak keretein belül történik. (2) A képzés és fokozatszerzés a TTK-val közös Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola belső szabályzata alapján folyik. (3) A Kari Tudományos Tanács, Kari Habilitációs Bizottság és a Kari Doktori Tanács feladatait a Kari Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság látja el (KTDHB). 1. Hatáskörök 1.1. Tanulmányi ügyek (1) Az oktatáshoz tartozó adminisztratív ügyek intézését a Természettudományi Kar (TTK) és az Informatikai Kar között szerződés szabályozza. A jelen módosítás érvénybelépésekor ezen szerződés kiegészítéseként kell értelmezni a PhD hallgatókkal kapcsolatos ügyek intézését is a TTK kijelölt előadói (ügyintézői) közreműködésével. Az adminisztratív feladatokról a DSz rendelkezik Fokozatszerzési ügyek (1) A fokozatszerzéshez tartozó adminisztratív feladatokat az IK illetékes ügyintézője végzi. (2) Az ügyintéző tanácskozási joggal részt vesz a KTDHB ülésein, közvetlen felettese a KTDHB elnöke. (3) Az ügyintéző feladatai: (a) A fokozatszerzési eljárások adminisztrációja - jelentkezések fokozatszerzésre - a szigorlatok adminisztratív előkészítése - a bírálati eljárás és nyilvános vita adminisztratív előkészítése (b) A KTDHB munkájához közvetlenül kapcsolódó adminisztratív tevékenység - a KTDHB üléseinek előkészítése - kapcsolattartás a tudományos rektorhelyettesi hivatallal - a KTDHB üléseinek dokumentálása - tájékoztatás (c) Fentiekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése 2

3 2. Ügyintézés a KTDHB szintjén (1) A KTDHB üléseinek előkészítése a következő szempontok szerint. Az ügyintéző - az ülésekre szóló meghívókat 5 munkanappal az ülés előtt szétküldi; - a napirendi pontokhoz szükséges mellékleteket csatolja; - lehetőség szerint a napirendi pontokat írásban készíti elő; - a Doktori Iskolától érkező lényeges előterjesztéseket, javaslatokat a KTDHB ülésére előkészíti. (2) Az ügyintéző emlékeztetőt készít a KTDHB ülésein elfogadott határozatokról. Az emlékeztetőt megkapják: - a tudományos rektorhelyettes, - a dékán, - a KTDHB tagjai, - a Doktori Iskola vezetője, - mindenki, aki a döntés végrehajtásában érintett. (3) A lényeges döntések előkészítésének eszközei: - vitaindító írások és/vagy fős ad-hoc bizottságok kijelölése, melyek írásos javaslatot terjesztenek elő. (4) A tudományos rektorhelyettestől kapott információkat, valamint az ETDHB ülésein született döntéseket a KTDHB elnöke továbbítja a Doktori Iskolának és a KTDHB tagjainak. 3. Ügyintézés a Doktori Iskola szintjén (1) A Doktori Iskola ez irányú feladatkörét a DSz 1. (9) szabályozza. 4. Az állami (OM) ösztöndíjas helyek elosztása (1) A TTK-ra és az IK-ra eső állami ösztöndíjas helyek Doktori Iskolák közötti elosztása a TTK KDT és az IK KTDHB feladata, amely a DSz-ben megfogalmazott elvek szerint történik. (2) Az elosztásban általában az Oktatási Minisztérium (OM) adott évben érvényes algoritmusa követendő. (4) A TTK KDT valamint az IK KTDHB a Doktori Iskolák egyetértésével eseti határozatot hozhatnak a fentitől eltérő elosztási algoritmus alkalmazására is. 5. Felvétel a szervezett doktori képzésre 5.1. A felvételi eljárás (1) A felvételi jelentkezésre vonatkozó általános rendelkezéseket a DSz 4. -a, valamint az évente 3

4 megjelenő Felvételi Tájékoztató tartalmazza. (2) A jelentkezőkkel a KDT és a KTDHB által megbízott, Doktori Iskolánként szervezett, legalább három tagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. Ennek során tájékozódik a jelölt szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, előző tudományos jellegű tevékenységéről. (3) A bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, rangsorolja őket és javasolja vagy nem javasolja felvételüket. (4) A felvételi bizottság a következő kategóriákban ad pontokat: szakmai intelligencia max. 50 pont diploma max. 20 pont (kitüntetéses/kitűnő 20, jeles/kiváló 15, jó 10) előző tudományos munka, TDK dolgozat max. 30 pont Két évnél régebbi diploma esetén a diploma nem kerül pontozásra, ekkor a szakmai intelligencia és a tudományos munka maximális pontszáma ponttal növekszik. (5) Külföldi jelentkezők felvételi követelményeit és pontozási rendszerét a KTDHB másként is szabályozhatja. (6) A felvételhez legalább egy idegen nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. Magyar állampolgárok esetén ez minimum egy, államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsgát jelent [DSz 4., (4)]. Külföldi állampolgárságú jelentkezőknél a KTDHB a származási ország nyelvét fogadja el az idegen nyelvtudási követelmény teljesítéseként. (7) A felvétel szakmailag indokolt további feltételeit a Doktori Iskola javaslatát figyelembe véve a KTDHB állapítja meg. Ezek között a jelentkező szakmai előképzettségére, korábbi szakmai tevékenységére vonatkozó feltételek lehetnek. (8) A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) minimális pontszám 60. A jelöltnek az (4) pontban felsorolt valamennyi kategóriában legalább 10 pontot meg kell szereznie. (9) A felvételi eljárás díjait a 4. sz. melléklet tartalmazza A felvételi jelentkezés rendje (1) Jelentkezés a szervezett képzésre A felvételi vizsgára a Felvételi Tájékoztatóban szereplő feltételek alapján lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: - jelentkezési lap, - rövid életrajz, - publikációs jegyzék, - egyetemi diploma (fénymásolat), - végzős hallgatók esetében igazolás az oklevél minősítéséről [amennyiben a jelentkező ezen igazolást legkésőbb a felvételi döntéséig (határon túli jelentkezők a beiratkozásig) nem tudja felmutatni, jelentkezése érvénytelennek tekintendő], - nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) (fénymásolat), - a jelentkezési díj befizetésének igazolása, - 2 db saját névre megcímzett, normál méretű boríték. 4

5 (2) Jelentkezés egyéni felkészülésre Az egyéni felkészülésre jelentkezőknek az (1) bekezdésben felsorolt dokumentumokon túl a következőket kell benyújtaniuk (DSz 10. ): - a DSz 13. szerinti tudományos munkásság igazolása publikációs jegyzékkel; - a tervezett doktori értekezés néhány oldalas vázlata; - a leendő témavezető írásos nyilatkozata arról, hogy a dokumentált előmunkálatok alapján a doktori értekezés várhatóan egy éven belül elkészíthető. (3) Külföldi jelentkezők A külföldi jelentkezőkre az (1) vagy a (2) bekezdésben mondottak érvényesek. Egyetemi végzettségi szintjüket, fokozatukat a felvételi bizottságok bírálják el (ekvivalencia) A felvételi vizsgák lebonyolítása (1) A Doktori Iskolát a TTK Tanulmányi Osztály értesíti a felvételi vizsgára jelentkezettek számáról, illetve adatairól. (2) A felvételi bizottságok összetételét a TTK KDT és az IK KTDHB hagyja jóvá a Doktori Iskola javaslata alapján. (3) A felvételi vizsga időpontjáról és helyéről a Doktori Iskola értesítik a KTDHB-t. A felvételi vizsgát a TTK Tanulmányi Osztály szervezi és a Doktori Iskola bonyolítja le. (4) A TTK Tanulmányi Osztály ellenőrzi a szükséges dokumentumok és a témavezetői javaslat meglétét és gondoskodik a hiányok pótlásáról. Ezt követően értesíti a jelentkezőket a felvételi vizsga időpontjáról és helyéről, eljuttatja a jelentkezők anyagát a felvételi bizottságokhoz. (5) A felvételi vizsga eredményéről és a felvételre vonatkozó javaslatról a Doktori Iskola értesíti a TTK KDT és az IK KTDHB-t. (6) A TTK KDT és az IK KTDHB a felvételi bizottságok javaslatának figyelembe vételével dönt a felvételről. (7) A felvételi döntésről a jelölteket a TTK Tanulmányi Osztály értesíti. 6. Beiratkozás, a képzéssel kapcsolatos díjak és juttatások 6.1. A beiratkozás (1) A szervezett képzésben részt vevő doktorhallgatóknak a TTK Tanulmányi Osztályon be kell iratkozniuk, legkésőbb a szemeszter kezdetétől számított egy hónapon belül. (2) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - diploma (első beiratkozáskor), - 1 db fénykép (első beiratkozáskor), - regisztrációs díj (első beiratkozáskor), - leckekönyv (1. félév után), - diákigazolvány (1. félév után), személyazonosságot igazoló okmány, 5

6 - kitöltött iratkozási űrlap. (3) A beiratkozási határidő lejárta után külön eljárási díj fizetendő Tandíj és költségtérítés (1) Az általános rendelkezéseket a hatályos jogszabályok alapján a DSz 7. tartalmazza. (2) A tandíj havi összege az állami ösztöndíjas doktori képzés éves normatívájának 0.9%-a [51/2001. (IV.3.) Korm. rend. 8. (1), ill. DSz. 8. melléklet]. (3) Azok a tandíjfizetésre kötelezett hallgatók, akik nem részesülnek tandíjmentességben, a Doktori Iskolától kérhetnek tandíjmentességet illetve -kedvezményt. A kérést a Doktori Iskola tanácsa saját hatáskörben bírálja el. (4) A Doktori Iskola titkára január 30-ig ill. szeptember 15-ig eljuttatják a TTK Tanulmányi Osztály vezetőjének a nem alanyi jogon tandíjmentes, illetve a tandíj- vagy költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatók névsorát, a költségtérítés összegének megjelölésével. (5) A levelező hallgatók és az egyéni felkészülők költségtérítésének mértékét a Doktori Iskola tanácsa állapítják meg, és azt a Kar felvételi követelményeivel együtt teszi közzé. (6) A nem állami ösztöndíjas hallgató költségtérítésének mértékéről külön eseti szerződésben kell rendelkezni. (7) A tandíjat, ill. költségtérítést február 28-ig ill. szeptember 30-ig kell befizetni, amelyet a TTK Tanulmányi Osztály a Doktori Iskola munkaszámára átutal. (8) A költségtérítés fizetése alól a Doktori Iskola tanácsa részleges vagy teljes mentességet adhatnak, amennyiben azt a hallgató kérelmezi. (9) A tandíjból és a költségtérítésből származó bevételt, amely a Doktori Iskolát illeti meg, az azt fizető doktorhallgató képzésére kell fordítani [DSz 7. (5)] A doktoranduszok oktatási tevékenysége és annak díjazása A kérdéskör részletes szabályozása a 51/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 16. -ában, ill. a DSz. 7.. (8) és (9) bekezdésében található. (1) Az oktatási tevékenység tartalmát, jellegét, heti/havi/éves időtartamát és a díjazás mértékét szerződésben kell rögzíteni. A szerződésben a hallgató a díjazásáról lemondhat. A díjazást az illető oktatási egység éves képzési előirányzatának személyi juttatásai terhére kell kifizetni. (2) A doktoranduszok oktatási tevékenysége tanulmányi pontokkal honorálható; ebben az esetben díjazás nem illeti meg. Ily módon a képzési követelményekben előírt tanulmányi pontoknak legfeljebb egynegyede szerezhető meg. 7. A tanulmányi kötelezettségek teljesítése A tanulmányi kötelezettségekről a DSz 5. (4)-(8) bekezdése rendelkezik. (1) A Doktori Iskola minden félévben írásban értesíti a TTK Tanulmányi Osztályt a meghirdetett tanegységekről (azok kódszámának megadásával). (2) A hallgatók a leckekönyvben feltüntetik a felvett tantárgy címét, előadóját valamint a megszerezhető tanulmányi (kredit) pontok számát. 6

7 (3) Az előadó bejegyzi a leckekönyvbe a hallgató által elért eredményt, ezt aláírásával igazolja. (4) A foglalkozásokon nyújtott teljesítményt kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minősítéssel kell értékelni. (5) A nem felelt meg" minősítés javítása egyszer kísérelhető meg. (6) A teljesítendő tanegységek félévenkénti számát a Doktori Iskolák határozzák meg. A félév érvényes lehet akkor is, ha a hallgató annak során nem szerez tanulmányi pontot. A kutatómunka teljesítését azonban a témavezetőnek ez utóbbi esetben is igazolnia kell [l. (11)]. (7) A Doktori Iskola maximum 8 tanegység mértékéig előírhatják, hogy a doktorjelölt mely foglalkozásokon vegyen részt. A számonkérés módját (kollokvium, beszámoló, záródolgozat stb.) a Doktori Iskola tanácsa határozza meg, és tájékoztatja róla a KTDHB-t és a TTK Tanulmányi Osztályt. (8) A tanulmányi foglalkozásokat a Doktori Iskola hirdeti meg, félévenkénti bontásban, a számonkérés módjával együtt. (9) Legfeljebb 4 tanegységet a doktorjelölt más Doktori Iskola által hirdetett tárgyakból is teljesíthet. Nyelvi kurzusokon való részvétellel tanulmányi pontot szerezni nem lehet. (10) A doktorhallgató más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján előzetes jóváhagyás alapján szerzett tanegységeinek vagy dokumentált teljesítményének beszámításáról a Doktori Iskola tanácsa dönt és teljesítésüket igazolja. (11) A kutatómunka teljesítését félévenként a témavezető aláírással igazolja. 8. Az idegen nyelvek ismerete (1) A fokozatszerzéshez előírt "(a)" idegen nyelvek (DSz 14. ) körét a szakmai specifikumoknak megfelelően a Doktori Iskola szabályzatában (ill. akkreditációs anyagában) kell egyszer s mindenkorra rögzíteni, és a jelentkezőknek a felvételi vizsgára szóló értesítésben tudomására hozni. (2) A felvételi feltételként előírt idegen nyelv [v.ö.: 5.1 (6)] különbözhet az (1) szerinti "(a)" nyelvtől. (3) A fokozatszerzéshez előírt "(b)" idegen nyelvek (DSz 14. ) körét a KTDHB az alábbiakban szabályozza: - a felvételi feltételként elfogadott idegen nyelv, amennyiben különbözik az (1) szerinti "(a)" nyelvtől, vagy - legalább egy alapfokú "A" vagy "B" típusú állami, ill. azzal egyenértékű (honosított) nyelvvizsga, vagy után szerzett diploma esetén a leckekönyvben 4-es vagy 5-ös idegen nyelvi érdemjegy előtt szerzett diploma esetén a jelölt a KTDHB által kijelölt szakmai nyelvi bizottság előtt bizonyíthatja tudását. (4) A fokozatszerzéshez előírt nyelvi követelmények ["(a)" és "(b)" idegen nyelvek] teljesítését legkésőbb az értekezés benyújtásakor kell igazolni [v.ö.9.3. (5)]. 9. A fokozatszerzési eljárás A fokozatszerzés általános rendelkezéseit a DSz 11. -a tartalmazza. 7

8 (1) A szigorlati és a bíráló bizottságok [DSz 12. (4) és 16. (2)] összeállítása során fokozott figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségre (témavezető és/vagy társszerző nem lehet a bíráló bizottság tagja). A bizottsági felkérés kézhezvételét követően a bizottsági tag írásban nyilatkozik az esetleges összeférhetetlenségről. (2) A fokozatszerzési eljárás költségeit, illetve az abban részt vevők díjazását a IKDSz 4. sz. melléklet tartalmazza. Formai okokból történő elutasítás esetén a KTDHB az eljárási díj 80%- át visszatéríti. (3) A fokozatszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumok (összegző jelleggel, benyújtásuk ütemezését a további részletes szabályozás tartalmazza): - jelentkezési lap (1 pld), - egyetemi diploma másolata (2 pld), - az abszolutórium másolata (2 pld) [kivéve az egyéni felkészülőknél, l (4)], - rövid önéletrajz (2 pld), - publikációs jegyzék (2 pld), - nyelvtudás igazolása (2-2 pld), - eljárási díj befizetésének igazolása - értekezés (10 pld), - tézisek (35 pld), - az értekezés angol nyelvű összefoglalója (2 pld) - a Doktori Iskola vezetőjének igazolása(i) [9.1. (1), (3), (4)] - emlékeztető az értekezés előzetes vitájáról [egyéni felkészülőknél, l (4)], - erkölcsi bizonyítvány (magyar állampolgároknál, külföldi állampolgároknál a jelölt ennek megfelelő nyilatkozata) A fokozatszerzési eljárás megindítása (1) A szervezett képzésben résztvevő hallgatók az abszolutórium megszerzése után jelentkezhetnek fokozatszerzési eljárásra [kivételt képez a (2) eset, l. alább]. Az abszolutóriumot a TTK Tanulmányi Osztály állítja ki. Kódszámmal nem azonosítható, ill. a 7. (10) szerinti tanulmányi eredmény beszámítása a Doktori Iskola vezetőjének igazolása alapján lehetséges. (2) A szervezett képzésben résztvevő hallgató, amennyiben valamennyi előírt tanulmányi kötelezettségét teljesítette, 30 hónap tanulmányi idő elteltével, a doktori értekezés egyidejű benyújtásával kérelmezheti a fokozatszerzési eljárás megindítását. A kérelemről a Doktori Iskola javaslatára a KTDHB dönt. A kérelem elfogadása esetén a szigorlatra, majd az értekezés vitájára (védésre) csak az abszolutórium megszerzése után kerülhet sor. (3) Benyújtandó dokumentumok a szervezett képzésben résztvevőknél: - jelentkezési lap (1 pld), - eljárási díj befizetésének igazolása, - egyetemi diploma másolata (2 pld), - abszolutórium másolata (2 pld), kivéve a (2) bekezdésben említett esetet, - a Doktori Iskola igazolása a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséről [a (2) bekezdésben említett esetnél, ill. a Doktori Iskola által kötelezően előírt 8

9 kollégiumoknál]. A szükséges űrlapot és csekket a KTDHB ügyintézője bocsátja a jelentkezők rendelkezésére. (4) Az egyéni felkészülők fokozatszerzési eljárásra való jelentkezésének további feltételei: a jelentkező hitelt érdemlő igazolása arról, hogy a jelentkezést közvetlenül megelőző időszakban tudományos munkásságot folytatott, vagy korábbi tudományos munkásságának a jelentkezés időpontjában is aktualitása van, a Doktori Iskola vezetőjének igazolása (a témavezető javaslata alapján) arról, hogy a hallgató birtokában van mindazoknak a szakmai ismereteknek, amelyekkel a szervezett képzést lezárók rendelkeznek, s hogy javasolja a fokozatszerzési eljárás kezdeményezését, az értekezés előzetes vitájáról készült emlékeztető, az idegen nyelvtudás igazolása ["(a)" és "(b)" nyelvek, v.ö. 8., DSz 14. ]. (5) Az egyéni felkészülőnek a felvételi vizsgától számított egy éven belül jelentkeznie kell fokozatszerzésre. (6) Az egyéni felkészülő kérésére a KTDHB - a Doktori Iskola javaslata alapján - engedélyezheti a felkészülési idő további egy évvel történő meghosszabbítását. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani a KTDHB elnökéhez. (7) Az egyéni felkészülőket a fokozatszerzésre történő jelentkezésig a Doktori Iskola tartja nyilván és gondoskodik a (4)-(5) előírások betartatásáról A doktori szigorlat (1) Doktori szigorlatot a Doktori Iskola szigorlati bizottságra tett javaslatának a KTDHB általi jóváhagyása után lehet letenni. A választható szigorlati tárgyakat a 2. sz. melléklet sorolja fel (a továbbiakra vonatkozóan l. DSz. 12. ). (2) Benyújtandó dokumentumok [amennyiben korábban nem történt meg, l (3)]: - abszolutórium másolata (2 pld), ill. a Doktori Iskola igazolása [v.ö (3) és (4)]. A szükséges űrlapot és csekket a KTDHB ügyintézője bocsátja a jelentkezők rendelkezésére. (3) A szigorlat előtt 15 munkanappal a Doktori Iskola értesíti a KTDHB ügyintézőjét az időpontról Az értekezés nyilvános vitája (DSz 16. ) (1) Az értekezést a fokozatszerzésre történő jelentkezéssel egy időben, vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. Amennyiben a doktorjelölt ennek nem tesz eleget, a kérelem benyújtásától számított két év elteltével a fokozatszerzési eljárást meg kell szüntetni [51/2001. (IV.3.) Korm. rend. 34. ]. (2) Az értekezés nyilvános vitájára sikeres szigorlat, két támogató bírálat és a jelölt írásbeli válasza után lehet jelentkezni. A vita időpontját 15 munkanappal előbb a KTDHB ügyintézője felé jelezni kell, és 10 munkanappal korábban a Kar hirdető tábláján és a helyszínen meg kell hirdetni. A jelentkezés további feltételei a következők. (3) Az önálló tudományos munkásság. A DSz 13. -a értelmében a jelöltnek az értekezés benyújtásakor tudományos munkásságát igazolnia kell. A szakterületek speciális 9

10 követelményeit (meghatározott számú publikáció meghatározott kiadványokban, szakmaspecifikus alkotások, stb.) a Doktori Iskola belső szabályzata határozza meg. A témavezető a követelmények teljesítését az értekezés 1. oldalán aláírásával igazolja. (4) Az értekezés. Az értekezés formai követelményeit az 1. sz. melléklet határozza meg. Amennyiben a Doktori Iskola szabályzata az értekezésre további követelményeket ír elő, ez utóbbiak teljesítését is igazolni kell. A témavezető aláírásával az értekezés 1. oldalán - a tudományos munka igazolásán túl - felelősséget vállal az értekezés tudományos színvonaláért. (5) Benyújtandó dokumentumok: - 10 db értekezés és 35 db tézis, - az idegen nyelvtudás igazolása, amennyiben korábban nem történt meg (v.ö. 8., DSz. 14. ). 10. Javaslattétel a szigorlati és védési bizottságokra (DSz 12., 16. ) (1) A szigorlati tárgyakra, a szigorlati és a bíráló bizottságok összetételére (a titkárt is beleértve), a hivatalos bírálókra a Doktori Iskola tanácsa tesz javaslatot, amelyet - előírt formában - a KTDHB soros ülése előtt legalább 5 munkanappal megküld a KTDHB elnökének. A javaslatokat - eredeti vagy módosított formában - a KTDHB hagyja jóvá. A KTDHB ügyintézője a jelentkezőket erről 10 munkanapon belül értesíti. (2) Szigorlati tárgyként csak a IKDSz 2. sz. mellékletében feltüntetett tárgyak hagyhatók jóvá. (3) Szakirányú képzettség (szakmérnöki, stb. diploma) szigorlati melléktárgyként elismerhető. Erről a Doktori Iskola javaslatára a KTDHB dönt. (4) További felmentés iránti kérelmekről a Doktori Iskola előterjesztése alapján egyedi elbírálással a KTDHB dönt. (5) A bizottságok összetétele ellen a jelölt 8 napon belül írásban kifogással élhet a KTDHB elnökénél, aki a Doktori Iskola vezetőjével egyetértésben a kifogást 15 napon belül elbírálja, és erről a jelöltet értesíti. 11. A doktori szigorlat lebonyolításának rendje (DSz 12. ) (1) A Doktori Iskola tanácsa kijelöli a szigorlat idejét és helyét, és erről értesíti a KTDHB ügyintézőjét legalább 15 munkanappal a szigorlat javasolt időpontja előtt. (2) A KTDHB elnöke felkéri a szigorlati bizottság megbízott elnökét és tagjait. (3) Amennyiben a bizottság bármelyik tagja írásban akadályoztatást jelent, ill. vis major (pl. betegség, stb.) esetén az előzetesen jóváhagyott tartalék automatikusan a bizottság tagjává (elnökévé) válik. (4) Az eredményt a megbízott elnök közvetlenül a szigorlat után kihirdeti, a szigorlati jegyzőkönyvet kiállítja, és aláírva visszajuttatja a KTDHB-hoz. 10

11 12. Az értekezés és annak nyilvános vitája (DSz 16. ) Az értekezéssel kapcsolatos ügyintézés (1) Az egységes formai követelmények (IKDSz 1. melléklet) szerint elkészített értekezést 10, a téziseket 35 példányban kell benyújtani a KTDHB-hoz. (2) A KTDHB ügyintézője fentieket átvételi elismervény ellenében veszi át a doktorjelölttől. (3) Az opponensek ill. a bíráló bizottság tagjai a felkéréssel egyidejűleg kézhez kapják az értekezés és a tézisek 1-1 példányát. (4) A nyilvános vita eredményhirdetését követően a bíráló bizottság tagjai (az opponensek kivételével) visszajuttatják a KTDHB-hoz az értekezés nekik küldött példányát. (5) A fokozatszerzés eredményes lezárását követően az értekezés és a tézisek 2-2 példányát a Debreceni Egyetem Könyvtárában ill. a Doktori Iskolánál archiválni kell. A fennmaradó példányokat a jelölt visszakapja. (6) A benyújtástól az archiválásig terjedő időszakban az értekezések megőrzéséről, ill. azoknak az illetékesekhez történő eljuttatásáról a KTDHB ügyintézője gondoskodik A bírálóbizottság és a bírálatok (1) A bírálóbizottság összetételéről, a bírálatok szerkezetéről és a határidőkről a DSz 16. (2)-(4) bekezdése rendelkezik. (2) Az értekezés két támogató bírálat esetén bocsátható vitára, azt követően, hogy a jelölt a bírálók kérdéseire írásbeli válaszát a nyilvános vita előtt 15 munkanappal benyújtotta [DSz 16. (4)] A nyilvános vita forgatókönyve (1) A bírálóbizottság elnöke megállapítja a bizottság határozatképességét [DSz 16. (5)]. (2) Az elnök bemutatja a bírálóbizottság tagjait és megnyitja a nyilvános vitát. (3) A jelölt szabad előadásban (max. 25 perc) ismerteti értekezését. (4) A bírálók ismertetik az értekezésről írt értékelésüket. (5) A jelölt válaszol a bírálatokra. (6) A bírálók - amennyiben szükségesnek tartják - megfogalmazzák viszontválaszukat és nyilatkoznak arról, hogy a jelölt válaszait elfogadják-e. (7) Az elnök megadja a lehetőséget, hogy a témavezető(k) és a jelenlevők hozzászóljanak, ill. kérdéseket intézzenek a jelölthöz. (8) A jelölt válaszol a kérdésekre és a hozzászólásokra. (9) Az elnök lezárja a vitát. (10) A bírálóbizottság zárt ülést tart, amelyen titkos szavazással, 1-5 közötti pontozással értékelik a jelölt teljesítményét. (11) Az értekezés elfogadásához a pontszámok összegének legalább 60%-a szükséges. (12) A bírálóbizottság döntését írásban megindokolja és azt jegyzőkönyvben rögzíti. A 11

12 bírálóbizottság tagjai a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik. (13) A zárt ülést követően az elnök nyilvánosan ismerteti az értekezés védésére vonatkozó titkos szavazás eredményét és a bírálóbizottság állásfoglalásának indoklását. 13. A predoktori állások betöltésének feltételei (DSz 23. ) (1) A predoktori alkalmazást elnyert doktorjelöltnek értekezését az alkalmazás kezdetétől számított 12 hónapon belül be kell nyújtania. Ennek elmulasztása a Doktori Iskolát a predoktori állások következő évi elosztásánál hátrányos helyzetbe hozza. (2) Pályázati feltételek: pályázhatnak a szervezett doktori képzésben részt vevő doktorjelöltek, akik az adott, vagy az azt megelőző évben abszolutóriumot szerez(nek)tek. A jelentkezéshez csatolni kell: az abszolutóriumot [l. (10)], rövid szakmai életrajzot, publikációs jegyzéket, a témavezető javaslatát, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölt értekezését az (1) pontban megadott határidőn belül elkészíti, az idegen nyelvtudás igazolását (v.ö. 8., DSz. 14. ). (3) A jelentkezést a KTDHB elnökéhez címezve a Doktori Iskolához kell benyújtani évente egyszer, május 31-I határidővel. (4) A Doktori Iskola a kérelmeket véleményezik, és rangsorolt előterjesztést tesznek a KTDHB elnökének. (5) A kérelmek teljesítéséről a Doktori Iskola javaslatának figyelembe vételével a KTDHB dönt. (6) A predoktori állások időszaka az adott év szept. 1-től a következő év aug. 31-ig terjed. (7) Alapos indoklással a Doktori Iskolák javaslattal élhetnek az 1 éves alkalmazás két pályázó közötti megosztására ill. rövidebb időtartamú alkalmazásra. (8) Predoktori alkalmazásra csak a (2) pontban felsorolt összes feltétel teljesülése esetén kerülhet sor. (9) Hosszabbítás ill. halasztás predoktori alkalmazásal kapcsolatban nem kérhető. (10) Tanulmányi kötelezettségeiket a pályázás évében teljesítők esetében az abszolutóriumot ideiglenesen helyettesítheti a leckekönyv másolata és a Doktori Iskola vezetőjének igazolása az összes előírt tanulmányi kötelezettség teljesítéséről. 14. Etikai követelmények A doktorjelöltek kötelesek a tudományos etika írott és íratlan szabályait betartani. Ha a benyújtott értekezéssel kapcsolatban plágium gyanúja merül fel, azt a Doktori Iskola tanácsa kivizsgálja és jelentést készít a KTDHB részére. A KTDHB a jelentést megtárgyalja, és amennyiben a gyanú beigazolódik, a fokozatszerzési eljárást az etikai kizáró okra hivatkozással eredménytelennek nyilvánítja és megszünteti. Az etikai vétséget elkövető doktorjelölt a továbbiakban nem vehet részt a Debreceni Egyetem TTK egyetlen doktori programjában sem. 12

13 15. Hatályba léptető rendelkezés A jelen szabályzatot teljességgel a nyári felvételi időszakban felvételt nyertekre, illetőleg a szeptember l-je után fokozatszerzésre jelentkezőkre kell alkalmazni. A korábban felvettek és fokozatszerzésre jelentkezettek esetén a jelen szabályzat és a korábbi szabályzat rendelkezései közül a jelölt számára kedvezőbbet kell alkalmazni. Debrecen, április 21. Elfogadta a Kari Tanács a április 21-i ülésén. 13

14 Mellékletek 1. A doktori értekezések egységes követelményei az IK-n 2. A doktori szigorlati tárgyak jegyzéke 3. Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre 4. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés díjai 14

15 1.sz melléklet A DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK EGYSÉGES KÖVETELMÉNYEI az IK-n A KTDHB a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolában készülő informatika szakterületen benyújtott doktori (PhD) értekezésekre az alábbi egységes követelményeket írja elő.. 1. FORMAI ELŐÍRÁSOK Az értekezést B/5 formátumban, maximum 120 oldal terjedelemben és minimum 10 példányban kell elkészíteni. Az értekezés fedőlapján a következő adatok szerepeljenek esztétikus elrendezésben: IK logója (a dolgozat címe) Doktori (PhD) értekezés (a szerző neve) Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debrecen, A hivatalosan benyújtott példányokban a fedőlappal egyező belső címlapot követő oldalon szerepeljen a következő nyilatkozat a megfelelő aláírásokkal (több témavezető esetén mindegyik külön nyilatkozatot tesz). Ezen értekezést a Debreceni Egyetem IK...Doktori Iskola programja keretében készítettem a Debreceni Egyetem IK doktori (PhD) fokozatának elnyerése céljából. Debrecen, a jelölt aláírása Tanúsítom, hogy... doktorjelölt között a fent megnevezett Doktori Iskola.programjának keretében irányításommal végezte munkáját. Az értekezésben foglalt eredményekhez a jelölt önálló alkotó tevékenységével meghatározóan hozzájárult. Az értekezés elfogadását javasolom. Debrecen, a témavezető aláírása Ezt követően számozatlan oldalon szerepeljen az értekezés tartalomjegyzéke. A hivatalos példányokban az utolsó lap az Egyetemi Doktori Szabályzat 6. sz. mellékletének másolata legyen. 15

16 1.sz melléklet 2. SZERKESZTÉSI MÓD Az értekezés - magyar vagy világnyelven megírt - önálló, összefüggő dokumentum, a jelölt új tudományos eredményeinek értékelő összefoglalása, amely a következő részekre tagolódik A Bevezetés (első számozott oldal) a jelölt témaválasztásának és célkitűzéseinek tömör megfogalmazása és indoklása Az Irodalmi előzmények bemutatása és kritikai diszkussziója Az Eredmények ismertetésénél egyértelműen és határozottan derüljön ki, hogy mi a jelölt saját munkája és mi az, amit más adott az eredményekhez együttműködés formájában. Az együttműködő(k) nevének közlése mellett legyen utalás az együttműködést tanúsító dokumentumra is (szóbeli közlés, , fax, levél, nem publikált kézirat, kutatási jelentés stb., a dátum megjelölésével) Tárgyalja a választott megoldások módszereit, eszközeit, számítási eljárásait úgy, hogy ezekre a dokumentumokra alapozva az eredményeket ellenőrizni lehessen Az értekezéshez magyar és angol nyelvű Összefoglalót kell készíteni. Ezen túlmenően más, a téma szempontjából lényeges idegen nyelvű összefoglaló is mellékelhető. Az angol/idegennyelvű összefoglaló olyan terjedelmű legyen (4-8 oldal), hogy abból a csak angolul/idegen nyelven értő személy is megismerhesse a dolgozat eredményeit. (Ha a jelölt az értekezést angol/idegen nyelven írta, akkor mindez fordítva értendő). 2.6 Az Irodalomjegyzék összeállítására a szakterület szabályai érvényesek. A hivatkozásoknak a következő adatokat kell minimálisan tartalmazniuk: - tudományos közlemény: szerző(k), a cikk címe, folyóirat, év (kötet) oldalszám (lehetőleg -tól -ig), - könyv vagy cikk szerkesztett kötetben: szerző(k), könyv (és a cikk) címe, kiadó, kiadás helye, év, oldalszám, - konferencia: szerző(k), előadás/poszter címe, a konferencia helye, időpontja, oldalszám a konferencia kiadványban 2.7 A Függelék a megjelent publikációkat vagy a közlésre elfogadott kéziratokat tartalmazhatja. A Függelék részét képezhetik azon mellékletek (pl. térképek, ábrák, táblázatok), amelyek hozzátartoznak az értekezés tárgyához, elősegítik annak megismerését, de terjedelmük miatt nem illeszthetők be a szövegbe. A pontokban foglalt tartalmi felosztás és sorrend a tudományterületi és szakági gyakorlatnak megfelelően bővíthető vagy speciális esetben módosítható. 2.8 Az értekezéshez különálló Téziseket kell mellékelni magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven, amely az új tudományos eredmények rövid, pontokba szedett felsorolását tartalmazza. A Tézisek részét képezi a jelölt új tudományos eredményeit bemutató dokumentumok jegyzéke, azonban minden esetben egyértelműen elkülönített csoportban kell szerepeltetni a referált kiadványokban megjelent tudományos közleményeket és az egyéb (nem referált) tudományos produktumokat (pl. ismeretterjesztő cikkek, előadások, jelentések, stb.). 3. TUDOMÁNYOS KÖVETELMÉNY [a DSz 13. pontosítása] 3.1 A különböző tudományágak publikációs és teljesítményértékelő szokásai jelentős eltéréseket mutatnak. A szakmaspecifikus követelményeket ezért az érintett Bizottságok határozzák meg. Az értekezéseknek dokumentálhatóan eleget kell tenniük az adott szakma nemzetközi színvonalának: ennek érvényesítése és állandó felügyelete a Doktori Iskola felelőssége. Az alábbiakban ezért csupán szakmai specifikumokat nem érintő általános előírásokat sorolunk fel. 3.2 A jelöltnek saját eredményeiről a szakterület nemzetközileg referált folyóirataiban megjelent, vagy közlésre elfogadott 2-4 tudományos közleményben vagy ezzel egyenértékű szakmaspecifikus alkotásokkal kell számot adnia. Utóbbiak egységes minőségi követelményeit a Doktori Iskola tanácsa határozza meg, azokat belső szabályzataiban rögzíti, és érvényesítésükről gondoskodik. 3.3 Rendkívüli esetben, ha a jelölt kimagasló tudományos eredményt mutat fel, az értekezés kivételesen - a KTDHB előzetes hozzájárulásával - rövidebb (legalább 30 oldalas) összegzés formájában is benyújtható. Ehhez a felhasznált közleményeket másolatban mellékelni kell. A formai és szerkesztési előírásoknak azonban ez esetben is eleget kell tenni. 3.4 A doktorjelöltnek és témavezetőjének mellékelniük kell egy nyilatkozatot arról, hogy a tézisekben leírt eredmények nem képezik más PhD disszertáció részét. 3.5 Nemzetközi és hazai konferenciákon szóban elhangzott vagy poszter előadások formájában bemutatott tudományos tevékenység szakmai súlya esetről esetre változó, ezért az ilyen publikációs tevékenység csak kiegészítő szempontként vehető figyelembe. 16

17 2. sz. melléklet A doktori szigorlati tárgyak jegyzéke Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Főtárgyak 1. Csoportgyűrűk 2. A differenciálgeometria alapjai 3. Számelmélet 4. Klasszikus és modern analízis 5. Matematikai logika 6. Valószínűségelmélet 7. Adatmodellek és adatbázisok 8. Információs rendszerek 9. Információtechnológia 10. Komputergrafika 11. Mesterséges intelligencia 12. Számítógépes kép-és alakfelismerés és feldolgozás 13. Matematika didaktika Melléktárgyak 1. A számítógépes tételbizonyítás módszerei 2. Adatbáziskezelő rendszerek 3. Algoritmuselmélet 4. Csoportelmélet 5. Érintőnyaláb-geometria és Finsler-terek 6. Formális nyelvek es automaták 7. Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek 8. Grafikus rendszerek (CAD/CAM, GIS) 9. Gyűrűelmélet 10. Kódelmélet 11. Kommutatív gyűrűk 12. Komputeralgebra 13. Komputergrafika numerikus módszerei 14. Konnexióelmélet 15. Konstruktív geometria 16. Kriptográfia 17. Matematikai statisztika 18. Nemklasszikus logikák a számítástudományban 19. Numerikus matematika 20. Objektumorientált modellezés és programozás 21. Operációkutatás 22. Osztott számítógépes rendszerek 23. Software engineering 24. Számelméleti algoritmusok 25. A matematika története 26. Differenciálegyenletek 27. Operátoralgebrák 28. Approximációelmélet 29. Harmónikus analízis 30. Sztochasztikus rendszerelmélet és irányítás 31. Statisztikus képfeldolgozás 32. Információrendszerek szervezése 33. Sztochasztikus folyamatok és idősorok 34. Többváltozós statisztikai értékelés (klasszifikáció, klaszterezés, idenfikáció) 35. Tömegkiszolgálási modellek, hatékonyságvizsgálat 17

18 3. sz. melléklet DEBRECENI EGYETEM, TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR, INFORMATIKAI KAR.... /200 J E L E N T K E Z É S I L A P doktori (PhD) képzésre I. Személyi adatok Név:... Születési hely, idő:... Személyi ig. (útlevél) szám:... Állampolgárság:... Állandó lakcím:... Levelezési cím:... Munkahely:... Az egyetemi oklevél szakja:... minősítése:... kiállító intézmény:... év:... Nyelvismeret és foka (a dokumentum kelte):... Eddigi tudományos jellegű tevékenység adatai:... TDK dolg szakcikk -... recenzió -... előadás - egyéb: II. Részvétel a doktori képzésben A Doktori Iskola:... A kidolgozni tervezett téma: címe:... témavezetõje:... A kívánt képzési forma: Nappali Levelező Egyéni (A megfelelő szó bekeretezendő) Mellékletek:... darab (a jelentkező aláírása) Új lap III. Szakmai önéletrajz Új lap IV. Elképzelések a kidolgozandó doktori témáról V. A megjelölt téma vezetőjének véleménye: Debrecen, (a témavezető aláírása) Új lap VI. A felvételi elbeszélgetés eredménye: szakmai intelligencia: a diploma minõsítése: eddigi tudományos (TDK) munka: összesen: A bizottság javaslata: feltétlenül - feltételesen - nem javasolja Debrecen, pont... pont... pont... pont (a Felvételi Bizottság vezetőjének aláírása) VII. A TTK Kari Doktori Tanács, IK KTDHB döntése: a) Felvételt nyert a... programba. Témavezető:... Téma:... b) Nem nyert felvételt: helyhiány miatt - nem felelt meg Debrecen, (a Doktori Tanács, KTDHB elnöke) 18

19 4. sz. melléklet A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés díjai I. Tandíj: Havi összege nappali hallgatók esetében az állami ösztöndíjas doktori képzés éves normatívájának 0.9 %-a [51/2001. (IV.3.) Korm. rend. 8. (1), ill. DSz. 8. melléklet] II. Levelező hallgatók és egyéni felkészülők költségtérítése: Minimum Ft, az ezt meghaladó összegről a Doktori Iskola saját hatáskörben dönt. III. Az önköltséges külföldi hallgatók tandíja félévenként: Külföldi egyéni felkészülők teljes költségtérítése: 1500 USD 1000 USD IV. Eljárási díjak: (ÁDÖ = a mindenkori állami doktori ösztöndij havi összege) Jelentkezés szervezett képzésre vagy egyéni felkészülésre: 0.15 x ÁDÖ Ft Jelentkezés fokozatszerzésre: 1.20 x ÁDÖ Ft A külön kért idegen nyelvű oklevél díja: Kandidátusok doktori (PhD) oklevelének díja: Honosítási eljárás díja: 0.08 x ÁDÖ Ft 0.08 x ÁDÖ Ft 0.30 x ÁDÖ Ft V. Tiszteletdíjak: hivatalos bíráló (2 fő) : ügyintézés: 0.30 x ÁDÖ Ft 0.04 x ÁDÖ Ft 19

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A PTE TTK FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája (a továbbiakban: FDI) a MAB 2000/10/III./1.4/6. határozatával ideiglenesen

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

A DI minőségbiztosítása

A DI minőségbiztosítása 1. Az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola 1.1. Küldetésnyilatkozata A DI minőségbiztosítása A ÁOTDI a Szent István Egyetem szervezetébe integrált felsőoktatási intézmények adta lehetőségek keretei között

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Szervezeti és Működési Szabályzat XI. fejezet A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Egyetemi doktori iskola (Sz. 1.-Sz. 6.) Egyetemi Doktori Tanács (Sz. 7.- Sz. 24.) Az Egyetemi

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. a) A doktori iskola adatai: Neve: Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BGF SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest 2010

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

1. A KFB jogállása. 2. A KFB feladata és hatásköre

1. A KFB jogállása. 2. A KFB feladata és hatásköre A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendje egységes szerkezetben (elfogadta az MTA Elnöksége 42/2013. (IX. 24.) számú határozatával) A Magyar Tudományos Akadémia (a

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

HMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Általános feltételek a és az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény között létrejött Együttműködési megállapodáshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános feltételek (továbbiakban: ÁF) a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010 es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori Tanács Honosítási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)

Az Egyetemi Doktori Tanács Honosítási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) (a továbbiakban: Szabályzat) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szabályzat hatálya...3 1....3 A honosítás alapelvei...3 2....3 Hatáskör...4 3....4 A HONOSÍTÁSI ELJÁRÁS...4 A honosítási eljárás

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata I. A demonstrátor meghatározása, a demonstrátori megbízás célja A SZTE Általános Orvostudományi Kara oktató-kutató munkájának

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2014. 1 1. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája kiemelkedő professzorok, kutató-személyiségek körül

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. december 4-től

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA DRHEA DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 10. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 239/1300/26-2/2012. AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata 1. A doktori iskola neve, székhelye: ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (ITDI) 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 2. A doktori iskola adminisztrációja:

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 2012. december 17. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató letölthető az alábbi címen: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben