Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban"

Átírás

1 Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013

2 1. Bevezető A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. 2. Pénzügyi keret A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege Ft, ami a támogatottak számától függően változhat. 3. Támogatás célja Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb az adott tudományágban releváns tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés. 4. Támogatás időtartama Az Ösztöndíjra a hallgatók 10 hónapra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak hossza ettől nem térhet el. Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: szeptember 1. A pályázó a pályázati kiírás megjelenése után saját felelősségre megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását, de az ösztöndíjas időszak a támogatásról szóló döntés során meghatározott hónap elejétől indulhat. Amennyiben a támogatásról szóló döntés későbbi, mint az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdési dátuma, a pályázó csak saját felelősségére kezdheti meg a pályázatot. A támogatásról szóló döntés hónapját megelőző dátummal kezdődő pályázat támogatása esetén a pályázatban foglalt és a megelőző időszakban teljesített tevékenységek, vállalások beszámíthatóak az ösztöndíjas teljesítményébe, de ösztöndíjra arra az időszakra a pályázó a támogatói döntés ellenére sem jogosult. A támogatási időszak vonatkozásában nem hozható eltérő döntés a saját felelősségre korábban megkezdett pályázati megvalósítás esetében a támogatási időszakot megelőző kezdésre való indoklással, mint amit a Pályázati útmutató engedélyez, illetve amit a Pályázó a pályázatában feltüntetett. Az ösztöndíjas időszak a támogatás igényelt időtartamától függetlenül nem tarthat tovább december 31- nél. 2

3 5. Támogatható tudományterületek Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok. 6. Támogatásban részesülő pályázók várható száma Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A támogatottak száma a Kuratórium döntése alapján változhat. 7. Pályázati feltételek Jelen ösztöndíj kiírás keretében azon tudományterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú hallgatók pályázhatnak, akik: - a támogatási időszak kezdetéig valamely hazai, konvergencia régióban működő felsőoktatási intézmény mesterképzés 1., 2. évére beiratkoztak/ bejelentkeztek vagy osztatlan képzésre beiratkozott / bejelentkezett 4., 5., 6. (amennyiben őszi félévben kezdi meg az 5., 6. évét) éves hallgatók) és, - vállalják, hogy a támogatási időszakban felsőoktatási tanulmányaik alatt egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egy mentor/témavezető felügyeletével önálló kutatómunkát végeznek valamely magyarországi felsőoktatási, akadémiai, nonprofit kutató műhellyel való együttműködés keretében és - vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy magyarországi, konvergencia régióban 1 elhelyezkedő felsőoktatási intézményben, illetve a hazai felsőoktatásban hasznosítják 2 tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit. A pályázónak igazolnia kell, hogy egy magyarországi, konvergencia régióban elhelyezkedő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. Erre vonatkozóan a kitöltött és a felsőoktatási intézmény vezetője, vagy az általa aláírási jogosultsággal meghatalmazott személy által aláírt befogadó nyilatkozatot 3 elektronikus formában szkennelve csatolni kell az ösztöndíj-pályázathoz. A pályázó köteles a befogadó nyilatkozat eredeti példányát postára adni a pályázat beadási határidejének lejáratáig (ennek igazolására a bélyegző dátuma irányadó). 4 A pályázó egyéb kutatói ösztöndíjban, illetve 1 hónapon túli külföldi mobilitást támogató ösztöndíjban nem részesülhet a jelen kiírás szerint érvényes támogatási időszak alatt. Amennyiben a jelen kiírásra benyújtott pályaművéről pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe, illetve lehetősége van az ösztöndíjtámogatást szüneteltetni a jelen útmutatóban meghatározott módon. A kizárólagosság 1 A Közép-magyarországi Régió (Budapest és Pest megye) kivételével minden magyarországi régió 2 A hasznosítás módjáról ld. a pontot. 3 A dokumentum minta a jelen pályázati útmutató mellékletét képezi. 4 Meghatalmazás esetén az ezt igazoló dokumentumot is csatolni szükséges a befogadó nyilatkozathoz elektronikusan, illetve postán is. 3

4 nem vonatkozik az egyéb hallgatói, illetve tanulmányi ösztöndíjakra (pl. Köztársasági Ösztöndíj). Jelen pályázati kíirásra nem pályázhatnak mesterszakra felvételt még nem nyert alapszakos hallgatók, részükre a források rendelkezésre állása esetén egy későbbi kiírás keretében nyílik majd pályázási lehetőség. 8. Kizáró okok Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül: - akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor, - aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette, - aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a évi CLXXXI.tv. 6. és 8. -a értelmében, - aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó Polgári Törvénykönyv szerinti 5 (közeli) hozzátartozója, - akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 13. -a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon ( közzétették, - lásd még az előző pontban írtakat az egyéb kutatói és külföldi mobilitást támogató ösztöndíjakról. - Amennyiben valamelyik kizáró ok a támogatás ideje alatt merül fel, a támogatottnak azt KIH részére 15 napon belül írásban vagy ben jeleznie kell. 9. Támogatás finanszírozásának módja Az ösztöndíjas a támogatási időszakban havi ösztöndíj-támogatásban részesül, az ösztöndíj felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania. A támogatás fogadásához a pályázónak, a támogatási szerződés megkötéséig, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie. Az ösztöndíj havi összege: Ft. Az ösztöndíj rendszer integrált ösztöndíjat nyújt, ami lehetőséget ad a támogatásban részesülő személyek mobilitására, külföldi és hazai konferenciákon, szakmai eseményeken való részvételre és kutatási célú, szakmai tapasztalatcserére lehetőséget adó utak lebonyolítására, melyet az ösztöndíjból fedezhet. 5 közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; 4

5 Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény 1. számú melléklete pontja szerint a részére kifizetett ösztöndíj a magyar jog szerint adómentes. 10. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk Pályázati rendszerben történő regisztráció A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben ( regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot melyet a rendszer generál a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (ennek igazolására a bélyegző dátuma irányadó) a következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf.: A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét. 6 Amennyiben a beküldött regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatokon (pl. cím) az informatikai rendszerben a pályázó változtat, minden esetben új nyilatkozatot kell beküldenie postai úton. A nyilatkozatot a változtatást követő 8 napon belül kell postára adni. A pályázat befogadásának feltétele, hogy a kinyomtatott, aláírt, érvényes regisztrációs nyilatkozatot a pályázó a Támogató részére megküldje A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül, azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők szerint. A pályázatok benyújtási határideje: május 16. Az elektronikus véglegesítésnek május óráig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázati határidővel. A formai ellenőrzéshez kapcsolódóan a KIH előbírálati határidőt biztosít a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt. Az előbírálati határidő lejárta előtt benyújtott pályázatok esetében lehetséges a formai hiányosságok javítása és pótlása hiánypótlás keretében, Az előbírálati határidő lejárta után benyújtott pályázatok esetében erre már nincs lehetőség, de a pályázatok a hivatalos pályázati határidőig ettől függetlenül benyújthatóak. A pályázatok befogadásáról és a formai ellenőrzésről jelen a Pályázati útmutató 13. pontja tartalmaz bővebb részleteket. Az előbírálati határidő: május 2. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a jelzett napon. 6 A regisztrációs nyilatkozat postára adása után több nap is eltelhet, mire a rendszerben rögzítjük a beérkezés tényét, mert nagy számban érkezik és több iktatási ponton megy keresztül. 5

6 Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének lefuttatását a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, amennyiben valamit még pótolni szükséges. A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben. A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben április 16-tól lehetséges. Postai szolgáltatóval, en, személyesen, illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges. 11. A pályázatban bekérendő adatok és dokumentumok A pályázat benyújtása során az elektronikus felületen az alábbi adatokat kell megadni a pályázati adatlapon, annak mellékleteiben, illetve az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (pdf, jpg, gif) csatolni a pályázathoz Pályázati adatlap tartalma: a. név b. születési név c. születési hely és idő d. anyja neve e. nem f. állampolgárság g. adóazonosító jel h. TAJ szám i. elérhetőségek j. állandó lakcím k. levelezési cím l. pénzintézeti adatok (legkésőbb szerződéskötésig kell megadni) m. a kutatási téma címe és tudományterületi, tudományági besorolása 7 n. befogadó felsőoktatási intézmény kapcsolattartójának adatai (a pályázó kutatását felügyelő mentor / témavezető), annak elérhetősége 8 o. kutatás helyszíne (ha nem a befogadó felsőoktatási intézményben folyik a kutatás) p. vállalások (lásd pont) q. a témavezető adatai (név, tudományos fokozat, intézmény, beosztás) r. a jelenlegi felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó adatok (pl. szak, szakirány) s. legmagasabb képzettség (intézmény, kar, szak, szakirány, oklevél száma, oklevél kelte, diplomadolgozat címe) 7 Tudományterület/tudományági besorolások táblája jelen pályázati útmutató mellékletét képezi. 8 A kapcsolattartó személy nem lehet azonos a pályázóval. 6

7 t. eddigi tanulmányi/tudományos tevékenységek (pl. hazai és külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak, speciális kollégiumok, tudományos dolgozatok, konferencia előadások, publikációk, tudományos vagy művészi alkotások, tudománynépszerűsítő tevékenységek, tudományos kutatásokban való részvétel bemutatása, egyéb) u. eddigi tanulmányait/tudományos tevékenységét elismerő díjak v. nyelvtudás (nyelv, szint, normál/szakmai) A pályázathoz csatolandó mellékletek Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a dokumentumok megfelelően legyenek aláírva (intézmény esetében cégszerű aláírást kérünk). Idegen nyelvű dokumentum (pl. ajánlás, oklevél) feltöltése esetén, kérjük a magyar nyelvű (saját) fordítást 9 is mellékelni az eredeti dokumentumhoz. Az elektronikus felületen egy adott mezőnél csak egy dokumentum feltöltése engedélyezett. Amennyiben a pályázó egynél több dokumentumot szeretne feltölteni, a következőképpen teheti meg: tömörített mappaként vagy több dokumentumot egy fájlba szkennelve. (Ezen szabályok irányadóak a hiánypótlás során is.) dokumentum megnevezése aláírt regisztrációs nyilatkozat 11 tudományos program vagy kutatási terv 13 (2-3 oldal) elektronikusan a pályázat beadásakor pdf formátumban (a pályázati dokumentáció részét képező sablont számítógépen kitöltve, majd konvertálva a kért formátumba) postai úton megjegyzés 10 a pályázati rendszerben történő regisztrációt követően, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig kell postára adni 12 kötelező nem kötelező 9 Nem szükséges hitelesített fordítás. 10 Hiánypótlás csak az előbírálati határidőig beérkezett pályázatoknál lehetséges. 11 Javasoljuk, hogy a regisztrációs nyilatkozatot a postára adása előtt szkenneljék be és a saját gépen archiválják. 12 Amennyiben a regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatok megváltoznak (pl. cím), kérjük annak ismételt rögzítését, kinyomtatását és megküldését! 13 Tudományos program vagy kutatási terv megadja a kutatás témáját, indokolja ennek fontosságát, előzményeit, valamint a pályázó alkalmasságát ennek végrehajtására. Tartalmazza pl. a kutatás célját, munkamódszerét, megvalósításának tervezett módját, a kutatási eredmények tervezett hasznosítását, ill. hasznosítási, alkalmazási lehetőségeit egyes területeken. A pályázatban szemeszterenkénti munkaterveket kell meghatározni megfelelő időbeli ütemezéssel. A minta a jelen pályázati kiírás mellékletét képezi. 7

8 dokumentum megnevezése intézményi befogadó nyilatkozat (tartalmazza a kapcsolattartó adatait is) elektronikusan a pályázat beadásakor szkennelt formában postai úton megjegyzés 10 eredeti példányban legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kell benyújtani kötelező nyelvtudást igazoló okmányok szkennelt formában kötelező a kutatási témavezető részletes szakmai szkennelt formában kötelező ajánlása képzettséghez kapcsolódó egyetemi oklevél másolata (hazai intézmény esetében magyar nyelven, külföldi intézmény esetében az szkennelt formában kötelező (amennyiben nem osztatlan képzésről van szó) eredeti dokumentum mellé kérjük annak magyar nyelvű fordítását is csatolni) tanulmányi osztály igazolása a (BA/BSc szkennelt formában nem kötelező és/vagy MA/MSc képzés) jelen kiírás beadási határidejéhez képest utolsó vagy utolsó két teljesített félévének vizsgaeredményeiről 14 (hiteles indexmásolat vagy Neptun/ETR törzslap is elfogadható) megjelent 15 publikációk, egyéb tudományos szkennelt formában nem kötelező cikkek listája igazolás konferencia részvételről (előadás szkennelt formában nem kötelező vagy poszterprezentáció esetén 16 ) tudományos/szakmai tevékenységekről szkennelt formában nem kötelező igazolás (oklevél másolat, szaktanári igazolás, stb.) Europass önéletrajz 17 pdf formátumban kötelező 14 A dokumentum minta a jelen pályázati útmutató mellékletét képezi 15 Amennyiben a pályázat benyújtásakor megjelenés alatt áll, akkor kérjük, csatolja a kiadó igazolását a publikálás szándékáról és a várható közzétételről. 16 Az igazolás módja megegyezik a vállalásoknál feltüntetett módokkal (11.3 pont) 17 Amennyiben az életrajzban szereplő és az informatikai rendszer űrlapjaiba feltöltött adatok között eltérés található, az informatikai rendszer űrlapján szereplő adatokat tekintjük relevánsnak. 8

9 dokumentum elektronikusan a postai úton megjegyzés 10 megnevezése pályázat beadásakor Pályázói nyilatkozat 18 szkennelt formában eredeti példányban kötelező legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig kell postára adni 11.3 Vállalások az ösztöndíjasok teljesítményéhez kapcsolódó elvárások: Az ösztöndíj pályázatban ismertetett kutatási program alapján megvalósuló kutatási tevékenységnek, kutatási eredményeknek a magyarországi felsőoktatásban, ill. a befogadó felsőoktatási intézményben hasznosulnia kell. A vállalásoknak minden esetben kapcsolódniuk kell a jelen ösztöndíj kiírás keretében benyújtott kutatási témához. Kötelező egy, a lábjegyzetben definiált közlemény 19 elkészítése és publikálása a támogatási időszak végéig! További elvárás, hogy a fent hivatkozott közleményen kívül még két vállalást tegyen negyedéves eloszlásban! A kutatási eredmények hasznosítását illetően az alábbi vállalások lehetségesek: - szakkollégiumi tudományos tevékenység során saját kutatási eredmények bemutatása, hasznosítása (pl. előadás tartása). Igazoló dokumentum: előadás anyaga, fénykép, stb. - diákköri dolgozat (TDK vagy OTDK), szakdolgozat, diplomamunka. Igazoló dokumentum: kötelező formátumként pdf vagy word dokumentumban, versenyen való részvételt igazoló dokumentumok, stb. - tudományos, műszaki, művészi alkotások, fejlesztések (műszaki terv, műszaki rajz, modell, informatikai algoritmus, szoftver, szellemi alkotás, eljárás, stb.). Igazoló dokumentum: pl. kapcsolódó hivatalos igazolások szkennelt formában. - konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása). Igazoló dokumentum: pl. a rendezvény programja, az előadás összefoglalója, konferencia-kiadványban megjelent publikáció / absztrakt, poszter, stb. - folyóiratban, 20 folyóirat internetes oldalán megjelent cikkek, közlemények. Igazoló dokumentum: a cikk, közlemény word vagy pdf formátumban és az eredeti megjelenés pontos adatai, pl. internetes elérhetőség, a nyomtatásban megjelent cikk szkennelt formában külföldi (néhány napos vagy hetes) tanulmányút. Igazoló dokumentum: legalább egy oktató által hitelesített szakmai beszámoló a tanulmányútról, stb. - felsőoktatási intézmény honlapján, intézményi, kari stb. kiadványában közzétett cikkek, közlemények, tanulmány. Igazoló dokumentum: a cikk, közlemény, tanulmány (pdf vagy word dokumentumban), és az eredeti 18 A dokumentum minta a jelen pályázati útmutató mellékletét képezi 19 Pl. TDK dolgozatok, konferencia anyagok, absztraktok vagy nem szakfolyóiratban megjelent cikkek, közlések fogadhatók el teljesítésként. 20 Nyomtatott és elektronikus folyóiratok is elfogadhatóak, valamint társszerzős publikációk is. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadjuk a kiadói nyilatkozatot is a közzététel szándékáról. 21 Egy dolgozat, publikáció, stb. csak egyféle pontot kaphat, egy alkalommal értékelhető. 9

10 megjelenés pontos adatai, pl. internetes elérhetőség, a nyomtatásban megjelent cikk szkennelt formában. - egyéb saját vállalás. Kizárólag azok a cikkek, közlemények, publikációk, stb. fogadhatóak el teljesítésként (az ösztöndíjas időszak alatt és után), amelyek a támogatott kutatási témához kapcsolódnak, és amelyeknél a TÁMOP A-2 kiemelt projektre történt hivatkozás is megjelenik a következő módon: A kutatás a TÁMOP A/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Angol nyelvű publikációkban az alábbi hivatkozást kérjük megjelentetni: This research was realized in the frames of TÁMOP A/ National Excellence Program Elaborating and operating an inland student and researcher personal support system The project was subsidized by the European Union and co-financed by the European Social Fund. A személyi támogatásban részesülő a Támogató által előírt formátumban, illetve formátumban biztosítja és hozzájárul, hogy a kutatási eredmények másodközlését vagy ismeretterjesztő kivonatát a valamint a Támogató (KIH) közzé tehesse. Az ismeretterjesztő kivonat csak abban az esetben fogadható el, ha az eredeti publikációt megjelentető fórum nem engedélyezi a másodközlést. A közzétételt igazoló adatokat, internetes linket a szakmai beszámolóban fel kell tüntetni. A támogatott tudomásul veszi, hogy a kutatásaikkal összefüggő, a beszámolók mellékleteként beküldött publikációk, cikkek kapcsolódó leíró adatainak megküldése szükséges a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT). A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás esetén az ösztöndíj szerződésnek megfelelően a fenti kötelezettségeknek eleget tesz. 12. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a címen, illetve az informatikai rendszeren keresztül tehetik fel Az en érkezett kérdéseikre 5 napon belül ad választ a KIH. A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat a KIH megjelenteti és frissíti a honlapján ( A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: Pályázatok befogadása, formai ellenőrzése Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatalos pályázati határidőre benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez a KIH, és az előzetes formai bírálat után egyszeri hiánypótlás végezhető. Amennyiben az előbírálati határidőt követően benyújtott pályázat egy vagy több nem szempontnak nem felel meg, formai hibásnak minősül, elutasításra kerül, 10

11 és érdemi értékelésére nem kerül sor. Ezért kérjük, hogy az előbírálati határidő után az informatikai rendszerbe valamennyi kötelezően kitöltendő adatot, vállalást és dokumentumot hiánytalanul töltsék fel, azok érvényességét ellenőrizzék, valamint a véglegesítés előtt a pályázatot mentsék el. Az előbírálati határidőn belül benyújtott pályázatok esetében hiánypótlás csak formai szempontokra rendelhető el. A hiánypótlás az elektronikus rendszeren keresztül történik, erről a pályázó az informatikai rendszerben értesítést, illetve -ben tájékoztatást kap. A pályázónak a hiánypótlást az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül kell feltöltenie az informatikai rendszerbe. A nem megfelelően vagy nem határidő belül elvégzett hiánypótlás a pályázat érvénytelenítését eredményezi. A hiánypótlási kört követően a pályázó értesítést és elektronikus levelet kap annak eredményéről, azaz a pályázat érvényesítéséről vagy formai okokból történő elutasításáról. A megfelelő hiánypótlást követően a pályázatok a rendelkezésre álló információk, adatok, dokumentumok alapján kerülnek tartalmi elbírálásra. Amennyiben a postai úton feladandó mellékletek nem érkeznek meg teljes körűen, illetve a pályázó nem tudja igazolni azok feladását, a pályázatot érvénytelennek kell nyilvánítani. A regisztrációs adatokban történő változás és a módosított regisztrációs nyilatkozat ismételt a pályázat benyújtásának határidején túli megküldése, valamint a szakmai értékeléshez szükséges kiegészítő adatkérés nem minősül hiánypótlásnak. A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a KIH munkatársai végzik. A formai ellenőrzés során az alábbi szempontokat vizsgáljuk: a pályázót befogadó felsőoktatási intézmény a magyarországi konvergencia régiók valamelyikében működik; a pályázó igazoltan eleget tesz a jelen útmutatóban meghatározott minden pályázati feltételnek; minden kötelező mellékletet, a megadott formátumban, tartalommal, terjedelemben és a szükséges aláírással ellátva mellékel; idegen nyelvű dokumentumok magyar fordítását mellékelte; a regisztrációs nyilatkozatát, pályázói nyilatkozatát és az intézményi befogadó nyilatkozatot postai úton is beküldte a megadott határidőre, a dokumentumok hiánytalanul ki vannak töltve a kötelező adatokkal 22 és érvényes az előírt követelményeknek megfelelően; a 11.3 pont szerinti vállalások megfelelnek a követelményeknek; a pályázó kutatási témájának tudományterületi/tudományági besorolása helytálló; a támogatást jelen útmutatóban meghatározott időtartamra kérte. 22 A kötelező adatokat a regisztrációs nyilatkozatnál a rendszer jelzi. 11

12 A pályázó a befogadás és formai ellenőrzés eredményéről értesítést és elektronikus levelet kap. A formai ellenőrzés eredménye ellen az arról szóló értesítés megküldését követő 7 napon belül lehet panaszt benyújtani elektronikus úton. A 7 napon túl érkezett panaszok érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatóak. A panaszt a KIH részére kell megküldeni, amelyre a beérkezést követő 7 napon belül válaszolnia kell. 14. Értékelés és döntés A formailag megfelelt és befogadott pályázatokat egyszerűsített tartalmi értékelési eljárás keretében a KIH munkatársai értékelik. Az egyszerűsített tartalmi értékelési eljárás után a támogatásra javasolt pályázatokat szakértői bizottság is áttekintheti, és indokolt esetben javasolhatja a KIH által adott támogatási javaslattól való eltérést. A pályázatok támogatásáról a Kuratórium dönt. Amennyiben a támogatható személyek száma meghaladja a lehetséges támogatottak számát, a támogatott személyek kijelölésekor a Kuratórium figyelembe veheti a szakértői bizottság javaslatát, a pályázatok beérkezésének sorrendjét vagy egyéb általa meghatározott szempontokat. A Kuratórium az alábbi döntéseket hozhatja: - Támogatás - Támogatás feltételekkel (A feltételesen támogatott pályázók esetében a szerződéskötés folyamat megkezdése előtt, a pályázónak igazolnia kell a feltételek teljesítését) - Elutasítás (amennyiben szakmai szempontok alapján a pályázat nem támogatható) A Kuratórium döntéséről a pályázó az elektronikus rendszerben és ben kap tájékoztatást. A Kuratórium döntése ellen panasz, fellebbezés, jogorvoslat nem nyújtható be. A döntéshozatali eljárás során észlelt eljárási hiba, jogszabálysértés vagy a Pályázati útmutatóban foglalt előírások megsértése esetén ben vagy postai úton panasz nyújtható be a KIH-hez. A Kuratórium döntése alapján a KIH összeállítja a támogatottak listáját, és azt a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza. 15. Értékelési szempontok Az egyszerűsített tartalmi értékelés jelen útmutatóban rögzített támogathatósági feltételek alapján történik. Értékelési szempont Tanulmányi eredmények: 1. osztatlan képzés esetén az utolsó két lezárt félév legalább jó minősítésű, 2. elsőéves mesterszakosok esetén a legutolsó lezárt félév, és az alapszaki diploma legalább jó minősítésűek (Ennél magasabb szintű 12 megfelelt/nem megfelelt megjegyzés amennyiben hiányzó melléklet miatt nem megítélhető, automatikusan

13 Értékelési szempont eredmény előnyt jelent, amennyiben a támogatható pályázatok száma meghaladja a lehetséges támogatási keretszámot.) Nyelvtudás: a pályázó rendelkezik legalább egy államilag elismert középfokú (B2) nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgával (Ennél több és magasabb szintű nyelvvizsga előnyt jelent, amennyiben a támogatható pályázatok száma meghaladja a lehetséges támogatási keretszámot.) A pályázó teljesített az alábbi szempontok közül legalább kettőt: TDK országos versenyben elért 1-3. helyezett, TDK dolgozat készítése, aktív szakkollégiumi részvétel, szakmai szervezetben (diáktagozatában) való aktív részvétel, szakmai aktivitásról szóló szaktanári igazolás, igazolt kutatási tapasztalat, kutatásokban, kutatási terepmunkán való részvétel. (Ennél több kritérium teljesítése előnyt jelent, amennyiben a támogatható pályázatok száma meghaladja a lehetséges támogatási keretszámot.), A pályázó teljesített az alábbi szempontok közül legalább kettőt: tudományos folyóiratban megjelent cikk, szakmai szervezet konferenciáján tartott, programban megjelent előadás, poszter-bemutató, bármilyen egyéb, publikált szakmai közlemény (napilap, riport, stb.), intézményi kiadványban megjelent szakmai közlemény, vagy önálló művészi tevékenység. (Ennél több kritérium teljesítése előnyt jelent, amennyiben a támogatható pályázatok száma meghaladja a lehetséges támogatási keretszámot.) megfelelt/nem megfelelt megjegyzés elutasítási javaslattal jár amennyiben hiányzó melléklet miatt nem megítélhető, automatikusan elutasítási javaslattal jár amennyiben hiányzó melléklet miatt nem megítélhető, automatikusan elutasítási javaslattal jár amennyiben hiányzó melléklet miatt nem megítélhető, automatikusan elutasítási javaslattal jár 13

14 Értékelési szempont Kutatási vagy művészi program: a pályázó pályázatához csatolta a kutatási témavezető részletes szakmai ajánlását, aki nem esik az alábbi kizáró szempontok alá és erről a támogató nyilatkozatban is nyilatkozik: - a pályázó közeli hozzátartozója (Ptk b). A részletes szakmai ajánlásban ki kell térni az alábbi szempontokra: téma tudományos fontossága és újszerűsége, a kutatás közvetlen hasznosulása, a várható eredmények hasznosíthatósági területei, a kutatás publikációs / alkalmazási lehetőségei, a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatás megvalósíthatósága. Vállalások: 23 a pályázó minimum 5 pont értékű vállalást tett. (Ennél magasabb pontértékű vállalás teljesítése előnyt jelent, amennyiben a támogatható pályázatok száma meghaladja a lehetséges támogatási keretszámot.) megfelelt/nem megfelelt megjegyzés amennyiben hiányzó melléklet miatt nem megítélhető, automatikusan elutasítási javaslattal jár amennyiben hiányzó melléklet miatt nem megítélhető, automatikusan elutasítási javaslattal jár Kizárólag azok a pályázatok támogathatóak, amelyek minden szempontra megfelelt minősítést kapnak, de a minden szempontnak való megfelelés nem jelent automatikus támogatást. A pályázatok végleges támogatásáról a kuratórium dönt. 16. Szerződéskötés A szerződéskötés módjáról a KIH a pályázónak értesítést és elektronikus levelet küld. A támogatási szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: - érvényes regisztrációs nyilatkozat, - felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata az adott felsőoktatási intézmény rektorának aláírásával - pályázói nyilatkozat 23 A vállalásokat illetően ld. a 11.3 pontot. A vállalásokat az alábbiak szerint pontozzuk (soronként maximum pontszámok): 1. szakkollégiumi tudományos tevékenység során saját kutatási eredmények bemutatása (1 pont) 2. diákköri dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka készítése (3 pont) 3. tudományos fejlesztések vagy művészi alkotások (2 pont) 4. konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen részvétel (rendezvényenként 1 pont; max. 2 pont) 5. külföldi tanulmányút (0,5 pont) 6. folyóiratban közzétett cikk, közlemény, tanulmány (2 pont) 7. befogadó felsőoktatási intézmény honlapján, intézményi, kari stb. kiadványában közzétett cikkek, közlemények, tanulmány (2 pont) 8. egyéb (legfeljebb két egyéb tevékenységre adható egyenként max. 1 pont) 14

15 A KIH az informatikai rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázót, hogy a szerződés a rendszerből kinyomtatható. A szerződést a pályázónak aláírva 7 napon belül postai úton vissza kell küldenie a KIH-nek. A szerződés hatályba lépéséről a pályázó az informatikai rendszerben és elektronikus levélben tájékoztatást kap, valamint a KIH a szerződés egy példányát postai úton is megküldi a részére. A szerződés hatályba lépéséről a befogadó intézmény is tájékoztatást kap elektronikus levélben, s ezt követően megkezdődik a támogatás ütemezett kifizetése a pályázó részére. 17. Beszámolási rend A pályázónak az ösztöndíj felhasználását nem kell igazolnia, azonban rendszeresen be kell számolnia a pályázatában vállalt kutatási tevékenység és az oktatásban hasznosuló kutatási eredmények ütemezett előrehaladásáról, az alábbi módon: - egyszerűsített beszámoló: a pályázat megkezdését követő harmadik hónap letelte után egyszerűsített módon, az informatikai rendszeren keresztül be kell számolnia a pályázatában szereplő vállalások (a végzett kutatás eredményeinek felsőoktatásban történő hasznosításáról, lásd pont) teljesüléséről, valamint az ezt igazoló dokumentumokat csatolnia kell a beszámolójához elektronikus formában. Ezt a beszámolót háromhavonta meg kell ismételni. - záró beszámoló: a támogatási időszak végén záró beszámolót kell benyújtania, melyben a teljes támogatási időszak alatt végzett kutatási munkát ismerteti, kitérve a kutatási eredmények hasznosítási módjára, a kutatás során kialakított szakmai kapcsolatok bemutatására. A záró beszámolóhoz csatolni kell a befogadó intézmény értékelését az ösztöndíjas által végzett tevékenységről. A beszámoltatás pontos rendjét az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót a KIH munkatársai ellenőrzik. A beszámolókhoz a KIH legfeljebb egy alkalommal hiánypótlást kérhet, maximum 7 napos határidővel. Az időközi beszámolók be nem nyújtása a támogatás folyósításának automatikus felfüggesztésével jár. A KIH javasolhatja a támogatás felfüggesztését, amennyiben a beszámoló alapján úgy ítéli meg, hogy a támogatott érdemi tudományos tevékenységet nem folytatott az adott időszakban. A Kuratórium mérlegeli az elmaradás okát, és döntést hoz a támogatás felfüggesztéséről, a pályázat lezárásáról, illetve a támogatás feltételes folytatásáról. A záró beszámolókat szakértői értékelést követően a Kuratórium hagyja jóvá, és dönt a pályázat lezárásáról. 18. A támogatás szüneteltetése, lemondása, visszavonása Amennyiben a külső körülmények a benyújtott pályázat eredeti formában történő végrehajtását akadályozzák (pl. tartós betegség, várandósság, szülés, hosszabb külföldi tartózkodás, stb.), de az a pályázónak szándékában áll, a pályázó változás-bejelentővel kérheti a támogatás szüneteltetését (szükség esetén a változás szükségességét igazoló 15

16 dokumentumok csatolásával) az informatikai rendszeren keresztül. A kérelem elbírálásánál a KIH figyelembe veszi a TÁMOP A/ kiemelt projekt hosszát, ennek megfelelően az ösztöndíj pályázatnak legkésőbb december 31-ig kell megvalósulnia, az ösztöndíjas időszak csak ezen időpontig terjedhet. A pályázó, a pályázat végrehajtása során jogosult lemondani a kapott támogatást abban az esetben, ha saját megítélése szerint nem tudja, vagy nem kívánja befejezni a pályázatban vállalt kutatási tevékenységet. Lemondási szándékát az informatikai rendszerben és postai úton is jeleznie kell a KIH felé. Amennyiben nem történt kifizetés a pályázó részére, a KIH a lemondást tudomásul veszi, a pályázatot az informatikai rendszerben lezárja és erről üzenetben, -ben és postai úton is értesíti a pályázót. Amennyiben már történt kifizetés, a pályázónak be kell nyújtania a záró beszámolót, és az abban ismertetett módon történik meg a pályázat lezárása. A Kuratórium döntéséről a KIH elektronikus üzenetben és postai úton is értesíti a pályázót. Amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti, a kuratórium dönthet a támogatás visszavonásáról és a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul igénybevett támogatást állapíthat meg. Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően) a visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára jogosulatlanul folyósított támogatás összegére terjed ki. 19. Fenntarthatóság A pályázat lezárását (az erről szóló értesítés megküldését) követően, az 5 éves fenntartási időszakban a támogatottra az alábbi kötelezettségek vonatkoznak: - részvétel az ösztöndíjazottak kapcsolattartását, tájékoztatását elősegítő alumni rendszerben (pl. alumni portál, alumni rendezvények, elégedettségi, pályakövetési, kutatás értékelő felmérés) - a jelen ösztöndíj pályázat keretében támogatott kutatással összefüggő cikkek, közlemények, publikációk vagy azok absztraktjának beküldése, amennyiben a tényleges megjelenés a fenntartási időszakra esik - fenntartási jelentés benyújtása a támogatás, a kutatási eredmények további hasznosulásáról adott formanyomtatványon, az informatikai rendszerbe feltöltve az alábbi időpontokban: o június 30-ig o november 30-ig o november 30-ig o november 30-ig o november 30-ig 16

17 20. Nyilatkozat A pályázati felhívás kiírója, azaz a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) fenntartja magának a jogot, hogy eredményes kiválasztás ellenére eltekintsen a szerződéskötéstől. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati felhívást bármikor visszavonja, felfüggessze, vagy a jelen pályázati felhívással azonos tartalmú új felhívást jelentessen meg, illetve módosítsa azt. A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, új pályázati felhívás közzététele, módosítása valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal szemben. 17

18 Tudományági besorolás Tudománycsoport Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Bölcsészettudományok Művészetek Tudományág Matematika- és számítástudományok Fizikai tudományok Kémiai tudományok Földtudományok Biológiai tudományok Környezettudományok Multidiszciplináris természettudományok Építőmérnöki tudományok Villamosmérnöki tudományok Építészmérnöki tudományok Anyagtudományok és technológiák Gépészeti tudományok Közlekedéstudományok Vegyészmérnöki tudományok Informatikai tudományok Agrár műszaki tudományok Katonai műszaki tudományok Multidiszciplináris műszaki tudományok Elméleti orvostudományok Klinikai orvostudományok Egészségtudományok Gyógyszertudományok Multidiszciplináris orvostudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok Állatorvosi tudományok Állattenyésztési tudományok Élelmiszertudományok Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Multidiszciplináris agrártudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok Közgazdaságtudományok Állam- és jogtudományok Közigazgatási tudományok Szociológiai tudományok Pszichológiai tudományok Neveléstudományok Sporttudományok Politikatudományok Hadtudományok Multidiszciplináris társadalomtudományok Történelemtudományok Irodalomtudományok Nyelvtudományok Filozófiai tudományok Néprajz és kulturális antropológiai tudományok Művészeti és művelődéstörténeti tudományok Vallástudományok Média és kommunikációs tudományok Multidiszciplináris bölcsészettudományok Építőművészet 18

19 Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Hittudomány Iparművészet Képzőművészet Színházművészet Film- és videoművészet Zeneművészet Tánc- és mozdulatművészet Multimédia Hittudomány 19

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program)

Pályázati útmutató. Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program) Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben

Campus Mundi. A pályázat célja. A szakmai gyakorlat helyszíne

Campus Mundi. A pályázat célja. A szakmai gyakorlat helyszíne Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító:. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15)

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra Stipendium Hungaricum partnerek irányába

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra Stipendium Hungaricum partnerek irányába Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra Stipendium Hungaricum partnerek irányába A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2014

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2014 ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2014 2013. december 16. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

I. Pro Facultate. II. 1. Pro Educatione. II. 2. Pro Educatione Életmű-díj

I. Pro Facultate. II. 1. Pro Educatione. II. 2. Pro Educatione Életmű-díj AZ SZTE JUHÁ SZ GYU LA PEDA GÓGU SKÉ PZ Ő KARON ADOMÁ NYOZ HATÓ KITÜ NT E TÉSE K, KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS AZ AD OMÁNYOZÁ S RE NDJE I. Pro Facultate (1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Kar érdekében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című PÁLYÁZATHOZ (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) Budapest,

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pásztó Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 2012. december 17. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató letölthető az alábbi címen: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

tavaszi részképzés 2012/2013. tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

tavaszi részképzés 2012/2013. tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév Pályázati felhívás és működési szabályzat Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014 tanév Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013.(II.25)

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató

Részletesebben

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 PROJEKT MŰKÖDÉSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

Részletesebben

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010 es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

HMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm.

Részletesebben

2016. február 23. 2016. június 28-ig. 2016. július 12.

2016. február 23. 2016. június 28-ig. 2016. július 12. Felvételi menetrend Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő 2016. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélkapun keresztüli hitelesítésének határideje Folyamatos online

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Palotás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET 1 TARTALOM I. A SEGÉDLET CÉLJA II. FOGALMAK III. TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉVEL (PÁLYÁZÁSSAL) KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK IV. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 4 1.3. A bírálóbizottság, a bírálati szempontok és preferenciák...

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

Felvételi Ügyrend az Elsőéves Kollégiumi Felvételi Eljárásra

Felvételi Ügyrend az Elsőéves Kollégiumi Felvételi Eljárásra Felvételi Ügyrend az Elsőéves Kollégiumi Felvételi Eljárásra Jelen ügyrend a kollégiumi felvétel szabályait és lebonyolításának rendjét szabályozza az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (a továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Kari BME ösztöndíj. 1) A Kari BME ösztöndíj kiosztásának lépései:

Kari BME ösztöndíj. 1) A Kari BME ösztöndíj kiosztásának lépései: Kari BME ösztöndíj A HK pályázatot írhat ki minden félév elején a Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A Kari BME ösztöndíjra pályázhat minden graduális képzésben részt vevő hallgató, aki a pályázat kiírását

Részletesebben

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. november 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

tavaszi részképzés 2012/2013-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

tavaszi részképzés 2012/2013-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben