19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás"

Átírás

1 R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról Jelen rektori utasítás célja a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolások egységes gyakorlatának biztosítása az Egyetemen. A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához. Jelen utasításommal egyidejűleg a tárgyban kiadott 11/2013. (VI. 17.) rektori utasítás hatályát veszíti. I. Az utasítás hatálya 1. Jelen utasítás szabályai a III. fejezet g) pontjában meghatározott hallgatókra terjednek ki. 2. A 2014/2015. tanév I. félévében a jelen utasításban meghatározottak szerint történik a hallgatók szociális helyzetének, illetve kollégiumi pontjainak megállapítása. II. A pályázat feltételei 1. Az egyes juttatásokra pályázni a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak és a mindenkori pályázati kiírásban leírtak szerint lehet. 2. A pályázat mellett benyújtandó dokumentumok listáját jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 3. Az elbírálás során a beadandó igazolások tekintetében jelen utasításban foglaltak szerint kell eljárni. 4. A BCE HÖK Diákjóléti Bizottsága a szociális rászorultságot akár helyszíni szemle tartásával is ellenőrizheti. 5. A Pályázóval szemben a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szerint - fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

2 III. Értelmező rendelkezések Az utasítás alkalmazásában a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul vagy cb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; d) családfenntartó: az a hallgató, da) akinek legalább egy gyermeke van, db) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbért összegét, vagy ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; f) tartósan beteg: az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai első alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki ga) államilag támogatott képzési formában magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt,vagy gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. h) hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy intézeti, állami nevelt volt. i) halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában a törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. j) közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. k) öneltartó: az a hallgató, aki havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik és havi rendszeres kiadásait saját maga fedezi szülői és/vagy hozzátartozói támogatás nélkül. Nem minősül havi - 2 -

3 rendszeres jövedelemnek az ösztöndíjból származó jövedelem. Nem minősül öneltartónak az, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit. l) eltartó: az a személy, aki saját jövedelemmel rendelkezik és a pályázó háztartásának része. Kivételt képez ez alól azon személy, akinek jövedelmét kizárólag az árvasági segély képezi. Minden esetben eltartónak számít a pályázó szülője, a pályázó nevelőszülője, nyugdíjas személy, rokkantnyugdíjas személy, háztartásbeli személy. Munkanélküli személy akkor számít eltartónak, ha munkanélküli segélyben részesül, viszont amennyiben egy munkanélküli személy nem részesül munkanélküli segélyben és az adott személy a pályázó szülője vagy nevelőszülője, akkor már eltartónak számít. m) eltartott: az a személy, aki nem rendelkezik saját jövedelemmel vagy saját jövedelmét csak és kizárólag az árvasági segély adja. n) Érvényes a pályázat, ha a megadott határidőig - a pályázó az online rendszerben kitölti az adatlapját, majd a jelentkezés véglegesítését követően kinyomtatja, saját kezűleg aláírja és - a szükséges igazolásokkal együtt hiánytalanul megküldi/leadja. o) kollégiumi pont: a pályázó tanulmányi és szakmai, közéleti pontjainak összege. p) kollégiumi felvételi pont: a kollégiumi felvételi pályázatának elbírálásakor figyelembe vett pontszám, amelynek részei: szociális pont és kollégiumi pont. Budapest, június 24. Dr. Rostoványi Zsolt rektor - 3 -

4 1. számú melléklet SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.) A benyújtandó igazolásokat a Pályázónak papír alapú és/vagy elektronikus változatban is kötelező leadni, illetve feltölteni az alábbiak szerint: Ahol az EREDETI dokumentum bemutatása szükséges, ott a szekennelt változat online rendszerbe történő feltöltése mellett a pályázathoz kötelezően mellékelni kell az adott dokumentum EREDETI, papír alapú változatát. Egyéb esetekben elegendő az igazolások szekennelt változatának feltöltése az online rendszerbe. A papír alapú igazolásokkal együtt a Pályázónak az Egyetem honlapján elérhető online rendszerben történő jelentkezés véglegesítését követően kinyomtatott, saját kezűleg aláírt pályázati adatlapot is le kell adnia! 2.) A háztartásba befolyó minden jövedelmet igazolni kell! A háztartás jövedelmét képezi: munkavállalásból származó jövedelem, másodállásból származó jövedelem, őstermelői jövedelem, vállalkozói jövedelem, tulajdon bérbeadásából származó jövedelem, nyugdíj, rokkantnyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvasági segély, munkanélküli segély, rendszeres szociális járadék, ápolási díj, GYES, GYED, GYET, gyerektartás, hozzátartozói támogatás stb. 3.) Ft alatti egy főre eső havi nettó jövedelem esetén hitelt érdemlően szükséges igazolni a háztartás megélhetését. A jövedelempont számításakor ezen körülményeket figyelembe vesszük. 4.) Az öneltartóknak KIZÁRÓLAG az V. pontban leírtakat kell figyelembe venni. Öneltartó pályázó esetén csak a pályázó körülményeit lehet figyelembe venni, semmilyen más, a nem pályázóval kapcsolatos körülményre pontszám nem adható. 5.) Az átvételkor történő ellenőrzés nem jelenti azt, hogy a pályázat hiánytalan. A pályázat érvényes és hiánytalan leadása minden esetben a pályázó felelőssége. 6.) Jelen utasítás szerinti nyilatkozat érvényességéhez minden esetben két tanú szükséges (lásd: 2. és 3. számú melléklet). 7.) A határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő után benyújtott pályázat nem érvényes. 8.) A pályázattal kapcsolatosan csak az eltartó(k valamelyike) nyilatkozhat (pl. fúrott kútról, gyermektartás összegéről, különélésről, közüzemi számláról stb. szóló nyilatkozat). 9.) Az utasításban említett életkorok, illetve határidők/érvényességi idők számításakor a pályázat leadásának időpontját vesszük figyelembe, ezen naptól számítódnak (pl. tartós betegség, stb.) - 4 -

5 10.) Amennyiben egyazon körülmény több kategóriába is besorolható és a Pályázó ezt minden szükséges dokumentummal igazolja, az adott körülmény akkor is csak egyszer vehető figyelembe, mégpedig abban a kategóriában, amely magasabb pontszámot eredményez a Pályázó részére. (pl. rokkantnyugdíj fogyatékosság tartós betegség, stb.) Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy adott körülmény csak abban az esetben képezheti kategóriánkénti összehasonlítás tárgyát, ha minden kategóriához előírt dokumentum benyújtásra került. II. MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KÖRE 1.) Helyi Népesség-nyilvántartó Iroda által kiállított EREDETI és három hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve. Az igazoláson név szerint kell szerepelnie az ott lakóknak. Ha a Pályázó életvitelszerűen nem a bejelentett lakcíme szerinti ingatlanban él (nem tartoznak ebbe a kategóriába a kollégisták és a nem öneltartó, albérletben élők), erről hivatalosan nyilatkoznia kell (ideiglenes lakcímigazolással, nyilatkozattal) és ennek megfelelően leadni a pályázatát. Ha van olyan személy, aki a Pályázó állandó lakcímére be van jelentve, de életvitelszerűen nem ott él, akkor erről a tényről szükséges az eltartó(k) által tett nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy kik alkotnak egy háztartást. 2.) A Pályázó és a vele egy háztartásban élő(k) lakcímkártyájának másolata. A lakcímet tartalmazó oldal másolata szükséges! 3.) Egy-egy darab, három hónapnál nem régebbi VÍZ- és VILLANYSZÁMLA az állandó lakcímről. Egyéb számlákat nem áll módunkban elfogadni! (Elegendő az eredeti számlák szkennelt változatát feltölteni az online rendszerbe.).) Speciális esetek: - Ha a számla több havi elszámolást tartalmaz, úgy kérjük jól láthatóan emeljék ki az elszámolási időszakot a kimutatáson! - Társasházak esetén, amennyiben a közös költség tartalmazza a vízdíjat, a közös költségről kapott számlát kell leadni. (Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a csatornadíjjal együtt számlázzák a vízfelhasználást.) - Fúrott kút esetén számla helyett egy kézzel írott nyilatkozat szükséges, hogy a háztartás nem fizet vízdíjat. 4.) Minden, a Népesség-nyilvántartó Iroda által kiállított igazoláson szereplő személy a háztartáshoz tartozik, ennek megfelelően szükséges a háztartásban élőkről az alább leírtaknak megfelelő igazolások csatolása. Ez alól kivételt képeznek a nyugdíjasok, a tanulói, illetve nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezők és a külföldi állampolgárok. a) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (2011. január 1-jétől az APEH jogutódja) által kiállított EREDETI jövedelemigazolás

6 Őszi pályázati időszak esetén tárgyévben kiadott, tavaszi pályázati időszak esetén tárgyévet megelőző évben kiadott jövedelemigazolás szükséges! A jövedelemigazolást a Megyei Adóigazgatóságtól kell kérni, amit az adóbevallás alapján állítanak ki. A jövedelemigazolást adóbevallás NEM helyettesítheti! Amennyiben - a jövedelem nulla forint volt, akkor az arról szóló igazolást kell mellékelni, - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem ad ki az adott évre vonatkozó jövedelemigazolást (mert nem nyújtott be adóbevallást), akkor az igazolás kiadásának megtagadását magában foglaló határozatot kell mellékelni. b) Munkáltató által kiadott EREDETI jövedelemigazolás A munkáltató által kiállított (pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott) hivatalos igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakban jelölt hónapok nettó jövedelmét (havi bontásban), illetve, hogy az érintett személy mióta dolgozik az adott helyen. Amennyiben a jövedelem egyszeri jutalmat tartalmaz, úgy a munkáltató ezt jelezze a kiállított igazoláson! Ha a jutalom nincs külön feltüntetve, akkor annak összege is beszámításra kerül. A munkáltatói jövedelemigazolás őszi pályázati időszak esetén április, május, június hónapokra, tavaszi pályázati időszak esetén szeptember, október, november hónapokra vonatkozzon! Amennyiben nevezett hónapok valamelyikén belül munkaviszony változás történt, akkor szükséges a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolás vagy szerződés másolata, amely tartalmazza a munkaviszony megszűnésének dátumát, valamint az új munkaviszony megkezdéséről szóló igazolás/szerződés másolata, amely tartalmazza az új munkaviszony kezdetét, illetve a várható havi nettó jövedelem összegét. Az új munkahelyről eredeti munkáltatói jövedelemigazolás is szükséges. Ezen esetek fennállása esetén a háztartás jövedelme az új körülmények figyelembevételével számítódik. III. TOVÁBBI, A PÁLYÁZÓVAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK KÖRE Az II. pontban felsorolt igazolásokon felül 1.) ha a Pályázó 25 évnél fiatalabb és félárva vagy árva, csatolni szükséges a) az elhunyt szülő(k) halotti anyakönyvi kivonatának/kivonatainak szkennelt változatát. b) a Pályázó árvaellátásról szóló igazolását (a 2013-as szelvény 1 másolatát és a törzsszámról szóló igazolás szkennelt változatát, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves kimutatás szkennelt változatát). Amennyiben a Pályázó már nem részesül árvaellátásban, akkor az árvaellátás megszűnéséről szóló hivatalos határozat szkennelt változatát kell feltölteni. Fentieken túl, a IV. pont 11. és 12. alpontjában leírtakat is kérjük figyelembe venni! - 6 -

7 2.) ha a Pályázó a szüleivel egy háztartásban él, de nem a szülők tartják el vagy nem él a szüleivel egy háztartásban és nem a szülők tartják el, szükséges egy eredeti nyilatkozat a szülőktől, amely tartalmazza, hogy nem a szülők tartják el a Pályázót, ennek okát és időtartamát, valamint azt, hogy a szülők mekkora összeggel járulnak hozzá a Pályázó megélhetéséhez. Nyilatkozat tétele akkor is szükséges, ha a támogatás összege nulla forint. 3.) ha a Pályázó házas, a házassági anyakönyvi kivonat szkennelt változatát szükséges feltölteni. 4.) ha a Pályázó szülő, fel kell tölteni a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának szkennelt változatát. 5.) ha a Pályázó gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat szkennelt változata és a folyósított összeg igazolása (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) szükséges. 6.) ha a Pályázó csökkent munkaképességű, rokkant, fogyatékos, akkor ezt az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolja. Elegendő az igazolás szkennelt változatát feltölteni az online rendszerbe. 7.) ha a Pályázó tartós beteg, akkor tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. Az igazolásnak az ápolás időtartamát és a betegség BNO kódját is tartalmaznia kell. (Tartós beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. Ld. Értelmező rendelkezések c. fejezetének f) pontja alapján.) Tartós betegségre pontot csak a szakorvos által kiállított, 2 évnél nem régebbi igazoláson szereplő BNO kód alapján adhatunk. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy háziorvos által kiadott igazolást nem fogadunk el! Az ápolási díj összegét igazoló szelvényt, illetve a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, illetve annak jegyzője által kiállított határozat szkennelt változatát is fel kell tölteni. 8.) amennyiben a Pályázót - aki a beiratkozás időpontjában a huszonötödik életévét nem töltötte be - középfokú tanulmányai során a jegyző védelmébe vette, vagy a Pályázó után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve ha a Pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, kérjük a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított határozat szkennelt változatát feltölteni 9.) ha a Pályázó tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, akkor a szülő(k) iskolai végzettségéről szóló kézzel írt, eredeti nyilatkozatát kérjük csatolni

8 10.) amennyiben a Pályázó állami gondozott volt, vagy tartós nevelésbe vették, illetve ha a Pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges. 11.) amennyiben a Pályázót nevelőszülők tartják el, a nevelőszülői díj összegéről szóló igazolást mellékelni kell. 12.) ha a Pályázó más felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, csatolni kell az adott félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolását. IV. A PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKKEL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK KÖRE Az II. pontban felsorolt igazolásokon felül 1.) amennyiben a Pályázóval egy háztartásban élő személy vállalkozó/őstermelő, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen jellegű tevékenységet folytat a vállalkozás és e tevékenységből havonta mekkora nettó jövedelem származik, tárgyévet megelőző év havi átlagát figyelembe véve. Csak olyan eredeti nyilatkozatot tudunk elfogadni, amelyen konkrétan szerepel az összeg a nettó jövedelemről. 2.) ha a Pályázóval egy háztartásban munkanélküli/nem regisztrált munkanélküli is él, a Munkaügyi Központ által kiállított EREDETI és egy hónapnál nem régebbi igazolás csatolandó, amely tartalmazza, hogy az illető regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli. Amennyiben regisztrált munkanélküli, az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét is. Ha a Munkaügyi Központ megtagadja az igazolás kiadását, akkor a Munkaügyi Központ által kiállított erről szóló nyilatkozatot kérjük mellékelni. A Munkaügyi Központ a felsorolt esetekről igazolást tud kiállítani! Az igazolást semmilyen más dokumentummal nem lehet pótolni! 3.) amennyiben a Pályázóval egy háztartásban élő személyek valamelyike háztartásbeli, közjegyző vagy jegyző által hitelesített EREDETI nyilatkozat szükséges. 4.) ha a Pályázóval egy háztartásban élő személyek valamelyike gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat szkennelt változata és a folyósított összeg egyértelmű igazolása (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) szükséges. 5.) ha a Pályázóval egy háztartásban élő csökkent munkaképességű, rokkant, fogyatékos, akkor ezt az Országos Orvosszakértői Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazolja, amely igazolás szkennelt változatát szükséges feltölteni. 6.) ha a Pályázóval egy háztartásban élő tartós beteg, akkor tartós betegségét a szakellátást nyújtó - 8 -

9 intézmény szakorvosa igazolja. Az igazolásnak az ápolás időtartamát és a betegség BNO kódját is tartalmaznia kell. (Tartós beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. Ld. Értelmező rendelkezések c. fejezetének f) pontja alapján.) Tartós betegségre pontot csak a szakorvos által kiállított, 2 évnél nem régebbi igazoláson szereplő BNO kód alapján adhatunk. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy háziorvos által kiadott igazolást nem fogadunk el! Az ápolási díj összegét igazoló szelvény, illetve a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, illetve annak jegyzője által kiállított határozat szkennelt változatát is csatolni kell. 7.) amennyiben a Pályázóval egy háztartásban nyugdíjas és/vagy rokkantnyugdíjas is él, szükséges a törzsszámmal és névvel ellátott nyugdíjas igazolvány és a évi nyugdíjszelvény 1 szkennelt változata. Fontos, hogy a nyugdíjszelvényen egyértelműen beazonosítható legyen, hogy kinek a jövedelmét tartalmazza, illetve hogy melyik hónap juttatását igazolja. 8.) elvált szülők esetében csatolni kell a válásról szóló bírósági végzés szkennelt változatát. Igazolni szükséges a gyermektartás összegét, a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat szkennelt változatával (bankszámlakivonat, postai szelvény). Egyéb esetben az eltartó szülő eredeti nyilatkozatát kérjük, amelyből egyértelműen kiderül, hogy gyermekenként mekkora a gyermektartási díj összege. Nyilatkozat tétele akkor is szükséges, ha a gyerektartás nulla forint. 9.) különélő szülők esetében - amennyiben a Népesség-nyilvántartó Iroda által kiállított igazoláson (ld. II. 1.) csak az egyik szülő szerepel, akkor ezen szülő által tett nyilatkozattal kell igazolni, amely a gyermektartás összegét is tartalmazza gyermekenként. - amennyiben a Népesség-nyilvántartó Iroda által kiállított igazoláson (ld. II. 1.) mindkét szülő szerepel, akkor hivatalos dokumentummal igazolni kell, hogy házassági bontóper van folyamatban. - amennyiben a Népesség-nyilvántartó Iroda által kiállított igazoláson (ld. II. 1.) mindkét szülő szerepel, de házassági bontóper még nincs folyamatban, akkor a különélés tényét az egyik szülő által jegyző vagy közjegyző előtt tett eredeti nyilatkozattal kell igazolni, amely a gyermektartás összegét is tartalmazza gyermekenként. 10.) a Pályázó testvére/testvérei tanulói/hallgatói jogviszonyával kapcsolatosan a) ha iskolába jár és tanköteles korú, nem szükséges tanulói jogviszony igazolás. b) ha rendelkezik tanulói/hallgatói jogviszonnyal, de már nem tanköteles korú, akkor kérjük csatolni a 2014/15. tanév I. félévére (az őszi félévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés esetén pedig a 2013/14. tanév II. félévére) vonatkozó eredeti tanulói/hallgatói jogviszony igazolását. c) amennyiben a testvér még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat szkennelt változata szükséges

10 11.) ha a Pályázóval egy háztartásban élő 25 évnél fiatalabb testvér(ek) a) árva, csatolni szükséges aa) az elhunyt szülők halotti anyakönyvi kivonatainak szkennelt változatát. ab) a testvér árvaellátásról szóló igazolását (a 2013-as szelvény 1 szkennelt változatát és a törzsszámról szóló igazolást, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves kimutatást). Amennyiben a Pályázó és/vagy a testvér(ek) már nem részesül(nek) árvaellátásban, akkor az árvaellátás megszűnéséről szóló hivatalos határozat(ok) szkennelt változatát/változatait kell leadni. b) félárva, akkor az a) pontban meghatározottakon túl csatolni szükséges a szülő özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolását (határozat, vagy a évi postai utalvány 1 szkennelt változata). Amennyiben már nem részesül ebben a juttatásban, a megszűnéséről szóló hivatalos igazolás szkennelt változatát kell feltölteni. 12.) ha a Pályázó vele egy háztartásban élő szülője özvegy, szükséges csatolni a szülő özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolását (határozat, vagy a évi postai utalvány 1 szkennelt változata). A testvér(ek) árvaellátásról szóló igazolása és az özvegyi nyugdíj összegéről szóló igazolás nélkül a pályázat érvénytelen. Amennyiben a család már nem részesül ezekben a juttatásokban, az ezek megszűnéséről szóló hivatalos igazolás szkennelt változatát kérjük a pályázathoz mellékelni. 13.) Amennyiben a Pályázónak vagy a Pályázóval egy háztartásban élő(k)nek semmilyen jövedelemforrása nincs és megtakarítást sem igazol, a jövedelempont számításnál a mindenkori minimálbér összegét vesszük figyelembe. 14.) Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy házas Pályázó esetén a házastárs tekintettel arra, hogy közeli hozzátartozónak minősül részéről is szükséges benyújtani a II. pontban felsorolt minden jövedelemmel kapcsolatos igazolást. A jövedelempont számításakor ezt is figyelembe vesszük. V. ÖNELTARTÓK ÁLTAL BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK KÖRE 1.) Szükséges a szülők (állandó lakóhely szerint illetékes) jegyző vagy közjegyző előtt tett eredeti nyilatkozata arról, h o g y a Pályázó öneltartó. Valamint arról, hogy milyen formában támogatják, vagy nem támogatják az igénylő megélhetését. Ha a szülő megtagadja a nyilatkozattételt, akkor az igénylőnek kell írásban nyilatkoznia arról, hogy a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban foglaltakat ismeri, tudomásul veszi és a valósággal egyező adatokat szolgáltat, amikor öneltartóként tünteti fel magát, úgy, hogy a nyilatkozatból megállapítható legyen a szülői nyilatkozattétel megtagadásának ténye. Az ellenjegyző igazolja a szülői (eltartói) nyilatkozattétel megtagadását, és azt, hogy a fentiek szerint az igénylő öneltartónak vallja magát. A nyilatkozat nem

11 lehet 6 hónapnál régebbi! 2.) Az V. pont 1. alpontjában említett nyilatkozatnak tartalmaznia kell egy összesítő kimutatást a bevételekről és a kiadásokról. Nem lehet öneltartó, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit. Az összes bevétel megállapításánál az ösztöndíj nem vehető figyelembe, mivel az nem az egész évre vonatkozó rendszeres jövedelemforrás. A kiadásoknál minden havi rendszeres kiadást figyelembe kell venni. 3.) A nettó jövedelemről is szükséges kimutatást csatolni a pályázathoz: a) eredeti munkáltatói igazolás A munkáltató által kiállított (pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott) hivatalos igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakban jelölt hónapok nettó jövedelmét (havi bontásban), illetve, hogy az érintett személy mióta dolgozik az adott helyen. Amennyiben a jövedelem egyszeri jutalmat tartalmaz, úgy a munkáltató ezt jelezze a kiállított igazoláson. Ha a jutalom nincs külön feltüntetve, akkor annak összege is beszámításra kerül. A munkáltatói jövedelemigazolás őszi pályázati időszak esetén április, május, június hónapokra, tavaszi pályázati időszak esetén szeptember, október, november hónapokra vonatkozzon! Jövedelemigazolás nélkül a pályázat érvénytelen. A Pályázónak az összes jövedelméről nyilatkoznia kell, amennyiben az több forrásból érkezik. b) Neptunból nyomtatott, a Pályázó legutolsó aktív félévéről szóló ösztöndíj igazolás c) önbevallás 2 stb. 4.) Az öneltartó pályázók az egy főre eső nettó havi jövedelem kategóriában a havi fix kiadásaik összegének megfelelő kategóriához tartozó pontszámot kapják. Havi fix kiadásnak minősülnek a lakhatással és utazással kapcsolatban felmerülő költségek (kollégiumi díj, kollégiumi költségek, albérleti díj, rezsi költségek, víz, villany, gáz, távhő, mobil és vezetékes telefon, internet, televízió, közös költség, hazautazás költsége, BKV bérlet stb.), ezért: a) amennyiben a Pályázó kollégista, úgy a kollégiumi befizetését igazoló gyűjtőszámlás tételek listáját (amely a NEPTUN-ban a Pénzügyek/Befizetés fül alatt a Teljesített státuszra szűrve a nyomtatás ikonra kattintva érhető el); b) amennyiben albérletben lakik, úgy az albérleti díj összegét és minden, rezsiköltséget igazoló dokumentum szkennelt változatát (bérleti szerződés, 3 hónapnál nem régebbi számlák); c) amennyiben saját ingatlanban lakik, úgy az összes rezsiköltség befizetését igazoló, 3 hónapnál nem régebbi dokumentumok (feladóvevény, bankszámlakivonat stb.) szkennelt változatát kérjük feltölteni; d) az utazással kapcsolatban felmerülő költségek igazolása is szükséges (BKV bérlet másolata, hazautazás költségeit igazoló jegyek stb.); e) amennyiben a Pályázó telefonköltsége számlával nem igazolható (pl. kártyás telefon), nyilatkozatot kérünk beadni arra vonatkozóan, hogy átlagosan havonta mekkora a telefonköltsége, milyen összegű feltöltő kártyát és hányszor vásárol egy hónapban

12 Öneltartó pályázók esetében a felsorolt szolgáltatásokról minden esetben szükséges a megfelelő dokumentum csatolása. Nyilatkozattétel szükséges abban az esetben, ha az öneltartó Pályázó nem rendelkezik a fent felsorolt szolgáltatás, előfizetés valamelyikével. Amennyiben a Pályázó esetében egyéb rendszeres költségek is felmerülnek, erről is nyilatkoznia kell. 5.) Kérjük mellékelni a Pályázó lakcímkártyájának másolatát! A lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata szükséges! 6.) Ha a Pályázó más felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, csatolni kell az adott félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolását. Öneltartók esetében a jövedelempont számításánál a mindenkori öregségi nyugdíj összegét vesszük figyelembe! Ha a felsorolt költségek nem érik el ezt az összeget, a pont meghatározásához az öregségi nyugdíj összegét vesszük alapul

13 VI. A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK KÖRE 1.) A kollégiumi felvételi pontszám szociális, tanulmányi, valamint szakmai, közéleti pontszámból kerül kiszámításra a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6/e. számú mellékletében (Kollégiumi Felvételi Szabályzat) foglaltak szerint. 2.) A szociális helyzet igazolására az utasítás I-V. pontjaiban leírtak alapján benyújtott igazolások szolgálnak. 3.) A tanulmányi eredményért járó pontszám meghatározása elsőéves Pályázók (alapképzésben és mesterképzésben egyaránt) esetén a felvételi pontszám alapján, felsőévesek esetén pedig a NEPTUNban szereplő tanulmányi átlag alapján történik, így ezekről nem szükséges igazolást benyújtani. 4.) Általános esetben a szakmai, közéleti tevékenység igazolására benyújtott dokumentumoknak a következőket kell tartalmaznia: a) az igazolt tevékenység részletes szöveges (nem felsorolásos) leírása és értékelése; b) Egyetemen belüli szervezeteknél az ajánlott pontszám; c) a félév megjelölése, amelyre az igazolás vonatkozik; d) pecsét, dátum, aláírás (az értékelésre jogosult személy által) fejléces, hivatalos levélpapíron. e) Az igazolásokon egymástól elkülönítve kell szerepeltetni a közösségi és szakmai tevékenységek szöveges indoklását és az egyes kategóriákra megajánlott pontszámot. A javasolt pontszám egyik kategóriában sem lehet magasabb a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6/e. számú mellékletében (Kollégiumi Felvételi Szabályzat) foglaltaknál. 5.) Szakmai tevékenységre vonatkozó igazolások a) Publikáció szakmai folyóiratban: A szakmai tevékenység igazolására mellékelni kell a publikált művet, valamint a tanszék véleményét, amely tartalmazza a szöveges értékelést és a megajánlott pontszámot. A csatolt dokumentumoknak tartalmaznia kell a publikáció megjelenésének dátumát, a megjelenés helyét (szakmai folyóirat, újság neve), valamint, hogy a Pályázó milyen viszonyban áll az adott szaksajtóval (ellenszolgáltatás fejében végezte-e munkáját). Nem adható pont a még meg nem jelent publikációra, még abban az esetben sem, ha annak elkészítése az adott félévet megelőző tevékenység volt. b) Nemzetközi versenyen való részvétel: A versenyen való részvételt és az elért eredményt tartalmazó igazolás benyújtása szükséges. c) Országos Tudományos Diákköri Konferecián (a továbbiakban: OTDK) való részvétel: OTDK-n való részvétel, illetve az elért helyezés igazolása az oklevél másolatának vagy az ezzel egyenértékű igazolás benyújtásával történik

14 d) Tudományos Diákköri Konferencián (a továbbiakban: TDK) való részvétel: OTDK-n való részvétel, illetve az elért helyezés igazolása az oklevél másolatának, vagy az ezzel egyenértékű igazolás benyújtásával történik. e) Tanulmányi verseny: Tanulmányi versenyen való részvételről, a verseny megrendezésének időpontjáról, jellegéről (teszt jellegű vagy pályamunka elkészítését igénylő), pályamunka esetén a pályamunka címéről, a társszerzők számáról, valamint a Pályázó versenyben elért eredményéről, helyezéséről minden esetben a tanszék igazolása szükséges. A Budapesti Corvinus Egyetem keretein kívül megrendezett versenyekre egyedi elbírálás alapján adható pont. f) Demonstrátori munka: Demonstrátori tevékenység alátámasztására kizárólag az illetékes tanszék vagy a demonstrátorok koordinálásáért felelős tanár által kiállított igazolás fogadható el, amelynek minden esetben tartalmaznia kell a demonstrátori munka pontos leírását (különös tekintettel a pályázat tárgyának félévére), valamint a tanszék/tanár által megajánlott pontszámot. Amennyiben az igazolásból nem derül ki egyértelműen a Pályázó által az adott félévben végzett munka, nem fogadható el az igazolás. Abban az esetben, ha a Pályázó egy tanszéken több féléven keresztül végzett demonstrátori munkát, elegendő egyetlen igazolást csatolnia, amelyen szerepel, hogy hány féléven keresztül volt aktív demonstrátor, és az adott félévekben milyen tevékenységet végzett. g) Egyéb szakmai tevékenység: Egyéb szakmai tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely az Egyetem hírnevét szigorúan szakmai szempontból növeli. Egyéb szakmai tevékenységnek tekinthető a szakkollégiumban és egyéb, a BCE HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezetben végzett egyéb szakmai munka. A pályázati lapon fel kell tüntetni a tevékenységet, valamint a diákszervezet vezetőjénél jelezni kell a pontszám-igényt. Egyetemen kívül végzett szakmai munkáról a szervezet vezetőjének hivatalos igazolása szükséges, amelynek a VI. pont 4. alpontjában szereplő tartalmi, formai követelményeknek kell megfelelnie, továbbá tartalmaznia kell, hogy a Pályázó ellenszolgáltatás fejében végezte-e munkáját. 6.) Közösségi tevékenységre vonatkozó igazolások a) Diákszervezeti tagság: Amennyiben a Pályázó szakkollégium és/vagy egyéb, a BCE HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezet vezetője, vezetőségi tagja, vagy tagja, a diákszervezet vezetője által kiállított igazolás benyújtása szükséges. b) Érdekképviseleti szervezetek: 1) Kari Hallgatói Önkormányzat 2) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 3) Egyetemi Diákjóléti Bizottság, valamint Kari Diákjóléti Bizottság 4) Egyetemi Kollégiumi Bizottság, valamint Kollégiumi Bizottságok 5) Egyetemi Tanács, Kari Tanács, Kari Tanulmányi Bizottsági Amennyiben a Pályázó a felsorolt érdekképviseleti szervezetek vezetőségi tagja, vagy tagja, a szervezet vezetője által kiállított igazolás benyújtása szükséges. Ha a Pályázó a szervezet vezetője,

15 tevékenységének igazolására az személy/szervezeti egység vezetője jogosult, akinek beszámolási kötelezettséggel tartozik. c) Országos vagy nemzetközi bajnokságon is induló, rendszeresen sportoló versenyző: A sporttevékenység igazolásához a sportklub/egyesület/sportszövetség által kiadott igazolás benyújtása szükséges. Az igazolásnak az általános formai és tartalmi elvárásokon (lásd VI. pont 4. alpont) túl, tartalmaznia kell a Pályázó sporttevékenységének rendszerességét, a versenyeken való szereplését, valamint elért eredménye(i)t különös tekintettel az adott félévre. d) Az Egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó pályázó: A sporttevékenység igazolásához a Testnevelési és Sportközpont által kiállított igazolás szükséges. e) Rendszeres publikáció az egyetemi újságban: A cikkek csatolása mellett a főszerkesztő igazolása szükséges, amely tartalmazza a cikkek megjelenésének dátumát és a Pályázó tevékenységének szöveges értékelését, valamint az ajánlott pontszámot. f) Egyéb közéleti tevékenység: Egyéb tevékenységről az illetékes szervezet által kiállított, az általános formai és tartalmi elvárásoknak (lásd VI. pont 4. alpont) megfelelő igazolás szükséges, amely tartalmazza, hogy a Pályázó ellenszolgáltatás fejében végezte-e munkáját. A benyújtott igazolások kizárólag akkor fogadhatók el, amennyiben a VI. pont 4. alpontjában szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelelnek! 1 Az egyes jövedelmek bankszámlára történő utalása esetén a kifizetőszelvény (postai utalvány szelvénye) másolata helyett a számlavezető bank által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi igazolást vagy a számlakivonat/egyenlegértesítő másolatát kell csatolni. Kérjük az értékelhetőség érdekében a számlakivonat másolatán a bankszámlára érkező összegek mibenlétét (pl. nyugdíj, gyermektartási díj, családi pótlék) tüntessék fel! 2 Önbevallás szükséges, amennyiben a Pályázó munkából származó jövedelmét nem tudja hivatalos formában igazolni

16 2. számú melléklet NYILATKOZAT Alulírott..(név),..(hallgatói azonosító) a.(kar)....(szak) hallgatója az alábbiakról nyilatkozom:. Kelt: pályázó aláírása 1. tanú 2. tanú Név: Aláírás:... Szem. ig. sz.:. Lakcím: Név: Aláírás:... Szem. ig. sz.:.. Lakcím:

17 NYILATKOZAT 3. számú melléklet Alulírott... (név), született: (év) (hó).(nap), anyja neve:, állandó lakcíme:...., személyi igazolvány száma:..... az alábbiakról nyilatkozom:. Kelt: nyilatkozó aláírása 1. tanú 2. tanú Név: Aláírás:... Szem. ig. sz.:. Lakcím: Név: Aláírás:... Szem. ig. sz.:.. Lakcím:

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás R E K T O R 6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

I. A pályázat feltételei

I. A pályázat feltételei 1. sz. melléklet a Kar 2015/16. tanév tavaszi félévi szociális ösztöndíj pályázati felhívásához (rendszeres szociális ösztöndíj, jegyzettámogatás, alaptámogatás) A hallgatók szociális helyzetének megállapításához

Részletesebben

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ és ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Általános tudnivalók a pályázati űrlap kitöltéséhez: A pályázati űrlap kitöltésére elektronikusan kerül sor a Neptun Tanulmányi rendszer

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

2015/16/2 FÉLÉV RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE

2015/16/2 FÉLÉV RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 2015/16/2 FÉLÉV RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

Pályázási Kisokos. 2015/2016 tanév tavaszi Kollégiumi és Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat leadásához

Pályázási Kisokos. 2015/2016 tanév tavaszi Kollégiumi és Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat leadásához Pályázási Kisokos 2015/2016 tanév tavaszi Kollégiumi és Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat leadásához Hogyan töltsd fel a dokumentumokat? A pályázás Neptunon keresztül kérvény formájában történik

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

5/1. számú melléklet az EHJFR-hez Ügyiratszám: RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ALAPTÁMOGATÁS

5/1. számú melléklet az EHJFR-hez Ügyiratszám: RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ALAPTÁMOGATÁS Pályázó neve: Hallgatói azonosító (Neptun-kód): Kar / Karhoz nem tartozó Intézet: Képzési szint (alapképzés/mesterképzés): Évfolyam: DÖNTÉSI JAVASLAT (A Diákjóléti Bizottság tölti ki!) Rendszeres szociális

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai Az ellátást igénylő neve:... Születési neve:..... Anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Részletesebben

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató: Csak az a hallgató pályázhat: aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 2013/14 tanév II. félév. Pályázati űrlap

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 2013/14 tanév II. félév. Pályázati űrlap Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 2013/14 tanév II. félév Pályázati űrlap Beérkezési határidő: 2014. Február 25. 16:00 óra Rendszeres szociális ösztöndíj Rendkívüli szociális ösztöndíj Lakhatási Támogatás

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája Bankfiókban gyfél által Bankfiókban gyfél által 1. GYNÖKI BEFOGADÁS ESETÉN igénylő gynöki Nyilatkozat jelzáloghitel termékek közvetítésére X X gynöki nyilatkozat értékbecsléshez X X 2. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap:

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap: 4. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szociális támogatás kisokos (BGE-KKK)

Szociális támogatás kisokos (BGE-KKK) Szociális támogatás kisokos (BGE-KKK) Az alábbi dokumentum elolvasásával megtudhatsz minden információt a támogatásról, valamint könnyen elkerülheted a formai hibákat. Tartalom I. A szociális támogatáshoz

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település 10. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez Iktatás helye: KÉRELEM Települési Adósságcsökkentési Támogatás megállapításához I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Súlyos mozgáskorlátozott személyek SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Súlyos mozgáskorlátozott személyek SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum:..... Aláírás:...... Melléklet:....... Érkeztető szám:.... Beadási határidő: 2010. április 30. DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály Népjóléti Csoport 4026

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1031 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

K é r e l e m. újszülöttek támogatása iránt

K é r e l e m. újszülöttek támogatása iránt Ágfalva Község Önkormányzat Polgármesterének 9423. Ágfalva, Soproni u. 3. K é r e l e m újszülöttek támogatása iránt Alulírott kérem, hogy év. hó.... napján született.. nevű gyermekemet szíveskedjenek

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:. Születési neve:.. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási hely:.

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE 1. (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni: a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére A kérelmet a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához kell benyújtani A kérelmező (súlyos mozgáskorlátozott,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* / / / Tanácsadó kódja:* / Szerepe a hitelügyben: Adóstárs Készfizető kezes Kötelezően bevonandó

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás

10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás a Kancellária, az OMIKK, a KTH, a Belső Ellenőrzési Csoport valamint a Rektori

Részletesebben

Felvételi Ügyrend az Elsőéves Kollégiumi Felvételi Eljárásra

Felvételi Ügyrend az Elsőéves Kollégiumi Felvételi Eljárásra Felvételi Ügyrend az Elsőéves Kollégiumi Felvételi Eljárásra Jelen ügyrend a kollégiumi felvétel szabályait és lebonyolításának rendjét szabályozza az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (a továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 12. sz. melléklet a 63/2006.(III.27.) Kor. rendelethez I. Személyi adatok K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

KÉRELEM A DÉMÁSZ TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: KATEGÓRIA KATEGÓRIÁBA TARTOZÁS INDOKA KÉRJÜK, X- SZEL JELÖLJE, MELY KATEGÓRIÁNAK FELEL

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1 Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye Egészségkárosodáson alapuló ellátás (rehabilitációs

Részletesebben