Pályázati útmutató. Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati útmutató. Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program)"

Átírás

1 Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program) 2013

2 1. Bevezető A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. 2. Pénzügyi keret A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege Ft, ami a támogatottak számától függően változhat. 3. Támogatás célja Az ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektvezetői tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása. 4. Támogatás időtartama Az Ösztöndíjra a kutatók 6-16 hónapra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak hossza ettől nem térhet el. Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: szeptember 1. A pályázó a pályázati kiírás megjelenése után saját felelősségre megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását, de az ösztöndíjas időszak a támogatásról szóló döntés során meghatározott hónap elejétől indulhat. Amennyiben a támogatásról szóló döntés későbbi, mint az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdési dátuma, a pályázó csak saját felelősségére kezdheti meg a pályázatot. A támogatásról szóló döntés hónapját megelőző dátummal kezdődő pályázat támogatása esetén a pályázatban foglalt és a megelőző időszakban teljesített tevékenységek, vállalások beszámíthatóak az ösztöndíjas teljesítményébe, de ösztöndíjra arra az időszakra a pályázó a támogatói döntés ellenére sem jogosult. A támogatási időszak vonatkozásában nem hozható eltérő döntés a saját felelősségre korábban megkezdett pályázati megvalósítás esetében a támogatási időszakot megelőző kezdésre való indoklással, mint amit a Pályázati útmutató engedélyez, illetve amit a Pályázó a pályázatában feltüntetett. Az ösztöndíjas időszak a 2

3 támogatás igényelt időtartamától függetlenül nem tarthat tovább december 31- nél. 5. Támogatható tudományterületek Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak az útmutatóhoz mellékelt tudományági besorolásnak megfelelően. 6. Támogatásban részesülő pályázók várható száma Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 15 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A támogatottak száma a Kuratórium döntése alapján változhat. 7. Pályázati feltételek Jelen ösztöndíj kiírás keretében azon tudományterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú tapasztalt oktató-kutatók pályázhatnak, akik: - a jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéig 60. életévüket nem töltötték be és - a támogatási időszak kezdetétől számítva a doktori fokozatuk megszerzése óta legfeljebb 8 év telt el és - minimum 24 hónapja folytatnak külföldön a támogatott tudományterületeken kutatómunkát kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és - a támogatási időszakban egy magyarországi, konvergencia régióban azaz Budapesten és Pest megyén kívül működő felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen a kutatás helyszínéül szolgáló intézmény által támogatott újonnan induló kutatás-fejlesztési projektben aktív kutatási tevékenységet végeznek, valamint - vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy hazai, konvergencia régióban működő felsőoktatási intézményben hasznosítják 1 kutatási eredményeiket. A pályázónak igazolnia kell, hogy egy hazai, a konvergencia régiók valamelyikében található felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban 2 áll, illetve támogatás esetén jogviszonyt létesít. A meglévő jogviszony igazolására vonatkozóan a kitöltött és a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa aláírási jogosultsággal meghatalmazott 3 1 A hasznosítás módjáról ld. a pontot. 2 Ilyen jogviszony lehet pl.: megbízási jogviszony, munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, egyéb szerződéses jogviszony - lásd még évi CXCIX. tv. 6. ; évi CXXV. tv. 3. a) és b) pontja. 3 Meghatalmazás esetén az ezt igazoló dokumentum másolatát is csatolni szükséges a befogadó nyilatkozathoz elektronikusan, illetve postán is. 3

4 személy által aláírt befogadó nyilatkozatot 4 elektronikus formában szkennelve csatolni kell az ösztöndíj pályázathoz. Azoknak a pályázóknak, akik a pályázat benyújtásakor még nem állnak jogviszonyban egyik magyarországi felsőoktatási intézménnyel sem, pályázatukhoz szándéknyilatkozatot 5 kell mellékelniük elektronikus formában, amelyben az intézmény vezetője aláírásával igazolja, hogy legkésőbb az ösztöndíjas időszak kezdetétől jogviszonyt létesít a pályázóval, és pozitív döntés esetén szerződéskötésig a befogadó nyilatkozatot a pályázó rendelkezésére bocsátja. Elnyert támogatás esetén a pályázó köteles a befogadó nyilatkozat eredeti példányát postai úton megküldeni legkésőbb a szerződéskötésig. A pályázó egyéb kutatói ösztöndíjban, illetve egy hónapon túli külföldi mobilitást támogató ösztöndíjban nem részesülhet a jelen kiírás szerint érvényes támogatási időszak alatt. Amennyiben rendelkezik ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályaművéről pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe, illetve lehetősége van az ösztöndíj-támogatást szüneteltetni a jelen útmutatóban meghatározott módon. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat benyújtásakor megadott elérhetőségi adatai ( cím, telefonszám) a projekttel összefüggő kutatási célokra felhasználhatók. 8. Kizáró okok Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül: - akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor, - aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette, - aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a évi CLXXXI.tv. 6. és 8. -a értelmében, - aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó Polgári Törvénykönyv szerinti 6 (közeli) hozzátartozója, - akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 13. -a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon ( közzétették, - lásd még az előző pontban írtakat az egyéb kutatói és külföldi mobilitást 4 A dokumentum minta a jelen pályázati kiírás mellékletét képezi. 5 A dokumentum minta a jelen pályázati kiírás mellékletét képezi. 6 közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; 4

5 támogató ösztöndíjakról. Amennyiben valamelyik kizáró ok a támogatás ideje alatt merül fel, a támogatottnak azt KIH részére 15 napon belül írásban vagy ben jeleznie kell. 9. Támogatás finanszírozásának módja Az ösztöndíjas a támogatási időszakban havi ösztöndíj-támogatásban részesül, az ösztöndíj felhasználásáról elszámolást nem kell benyújtania. A támogatás fogadásához a pályázónak, a támogatási szerződés megkötéséig, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie. Az ösztöndíj havi összege: Ft. Az ösztöndíj rendszer integrált ösztöndíjat nyújt, ami lehetőséget ad a támogatásban részesülő személyek mobilitására, külföldi és hazai konferenciákon, szakmai eseményeken való részvételre és kutatási célú, szakmai tapasztalatcserére lehetőséget adó utak lebonyolítására, melyet az ösztöndíjból fedezhet. Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény 1. számú melléklete 4.7.c. pontja szerint a részére kifizetett ösztöndíj a magyar jog szerint adómentes. Az ösztöndíjjal a támogatott csak a saját (kutatással és megélhetéssel kapcsolatos) költségeit fedezheti. További várható költségek, amelyeket az ösztöndíjból szükséges fedezni: - Egészségbiztosítás: Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt az egészségügyi ellátásokra biztosítást köt. - Útiköltség 10. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk Pályázati rendszerben történő regisztráció A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben ( regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot melyet a rendszer generál a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (ennek igazolására a postai bélyegző dátum az irányadó) a következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf A borítékra kérjük, írják rá a megpályázott ösztöndíj nevét. 7 7 A regisztrációs nyilatkozat postára adása után több nap is eltelhet, mire a rendszerben rögzítjük a beérkezés tényét, mert nagy számban érkezik és több iktatási ponton megy keresztül. 5

6 Amennyiben a beküldött regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatokon (pl. cím) az informatikai rendszerben a pályázó változtat, minden esetben új nyilatkozatot kell beküldenie postai úton (a nyilatkozatot a változást követő 8 napon belül kell postára adni); a pályázat befogadásának feltétele, hogy a kinyomtatott, aláírt, érvényes regisztrációs nyilatkozatot a pályázó a KIHrészére megküldje A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek május :00 óráig 8 kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi. Javasoljuk, hogy véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének lefuttatását a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, amennyiben valamit még pótolni szükséges. A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben. A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben április 23-tól lehetséges. Postai szolgáltatóval, -en, személyesen illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges. 11. A pályázatban bekérendő adatok és dokumentumok A pályázat benyújtása során az elektronikus felületen az alábbi adatokat kell megadni a pályázati adatlapon, annak mellékleteiben, illetve az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (elfogadható formátumok: pdf, jpg, gif) csatolni a pályázathoz: Pályázati adatlap tartalma: a. név b. születési név c. születési hely és idő d. anyja neve e. nem f. adóazonosító jel g. TAJ szám h. állampolgárság i. elérhetőségek j. állandó lakcím 8 Magyar idő szerint 6

7 k. levelezési cím l. pénzintézeti adatok (legkésőbb szerződéskötésig kell megadni) m. munkahely/ foglalkoztatási hely (amennyiben releváns) n. befogadó felsőoktatási intézmény adatai, kapcsolattartója 9 (pl. kutatásvezető, tanszékvezető), annak elérhetősége o. vállalások (lásd pont) p. tudományos fokozat (PhD, tudományág, kiállító intézmény, oklevél számakelte, külföldön szerzett fokozat esetén a honosítás ideje, honosító) q. habilitáció (habilitáció éve, habilitáló intézmény) r. akadémiai doktori (MTA doktora, DSc) cím (akadémiai értekezés címe, az MTA doktora cím odaítélésének éve) s. kutatási téma címe, tudományági besorolása 10, kutatási szakterület 11 t. az elmúlt 5 évben végzett tudományos, szakmai tevékenység (pl. tanulmányutak, speciális kollégiumok, nemzetközi konferencia előadások, publikációk, tudományos, műszaki alkotások, folyóirat szerkesztő bizottsági tagság, szakértői-bírálói tevékenység, egyéb) 12 u. mértékadó hazai és nemzetközi tudományos díjak (megnevezés, adományozó, évszám), címek (díszdoktor, professor emeritus/emerita stb.) v. eddigi tudományos tevékenységet elismerő tagságok (szervezet, évszám) w. elnyert hazai és külföldi ösztöndíjak és kutatási projektekben való részvétel (ösztöndíj/projekt megnevezése, kutatási téma, támogató/megbízó, összeg, futamidő, befejezés időpontja, eredmény, részvétel jellege, témavezető neve és intézménye, a pályázó szerepe, tevékenysége) x. témavezetőként elnyert pályázatok az utóbbi 10 évben (száma, forrása, összege, kód száma) y. a pályázó témavezetésével a pályázati témában született, illetve folyamatban lévő dolgozatok adatai (szerző, intézmény, témacím, év) z. egyéb kiemelkedő tevékenység (pl. tudományos ismeretterjesztő tevékenységek) aa. magyarországi tudományos kapcsolatai és azok eredményei (pl. vendégoktatás, közös cikk, közös projekt) 13 bb. MTMT azonosító (amennyiben releváns) Csatolandó mellékletek Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a dokumentumok megfelelően alá legyenek írva (intézmény esetében cégszerű aláírást kérünk). Idegen nyelvű dokumentum (pl. oklevél) feltöltése esetén hitelesített dokumentum hiányában kérjük a magyar nyelvű saját fordítást is mellékelni az eredeti dokumentumokhoz. Az elektronikus felületen egy adott mezőnél csak egy dokumentum feltöltése engedélyezett. Amennyiben a pályázó egynél több dokumentumot szeretne feltölteni, a 9 Nem azonos a pályázó személyével. 10 A pályázati dokumentáció részét képező tudományterületi/tudományági lista szerint. 11 A szakterület megválasztásához kérjük, vegyék figyelembe a kutatási téma vezetőjének javaslatát. 12 Egy dolgozat, publikáció, stb. csak egyszer kaphat pontot, egy alkalommal értékelhető. 13 Itt azokat a magyar vonatkozású eredményeket kell felsorolni, amelyeket a külföldi tartózkodása alatt jöttek létre 7

8 következőképpen teheti meg: tömörített mappaként vagy több dokumentumot egy fájlba szkennelve. (Ezen szabályok irányadóak a hiánypótlás során.) dokumentum megnevezése aláírt regisztrációs nyilatkozat 14 kutatási terv 16 (tudományos program, 4-5 oldal) elektronikusan a pályázat beadásakor pdf formátumban postai úton a pályázati rendszerben történő regisztrációt követően, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig kell postára adni 15 megjegyzés kötelező, nem hiánypótolható kötelező, hiánypótolható szándéknyilatkozat 17 intézményi befogadó nyilatkozat (tartalmazza a kapcsolattartó adatait is) utóbbi 5 évben végzett oktatási, szakmai és kutatási tevékenység (max. 2 oldal) publikációs lista (különös tekintettel a tervezett tudományos programhoz kapcsolódó tanulmányokra, cikkekre) 18 szkennelt formában pályázat beadásakor, ha nincs befogadó nyilatkozat szkennelt formában pdf formátumban pdf formátumban eredeti példányban a pályázat beadásakor vagy legkésőbb a szerződéskötésig kötelező, ha nincs befogadó nyilatkozat kötelező kötelező, hiánypótolható kötelező, hiánypótolható 14 Javasoljuk, hogy a regisztrációs nyilatkozatot a postára adása előtt szkenneljék be és a saját gépen archiválják. 15 Amennyiben a regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatok megváltoznak (pl. cím), kérjük annak ismételt rögzítését, kinyomtatását és megküldését! 16 Kutatási terv tartalma: a témaválasztás indoklása, szakmai előzmények, a téma tudományos fontossága, a téma újszerűsége, a kutatás célja, részletes ütemezés szerint kidolgozott munkaterv a támogatási időszakra lebontva, tervezett munkamódszer, a várt kutatási eredmények és azok gyakorlati hasznosítási lehetőségei, eredmények tervezett felhasználásának módja és területei, illetve a kutatás további folytatásának lehetőségei, a 11.3 pont szerinti vállalások teljesítésének tervezett ismertetése, stb. 17 Akkor szükséges benyújtani, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor még nem áll jogviszonyban egyik hazai felsőoktatási intézménnyel sem, de legkésőbb az ösztöndíjas időszak kezdetétől jogviszonyt létesít és ezt az intézmény a befogadó nyilatkozat aláírásával a szerződéskötésig igazolja (lsd. Útmutató 7. pont.) 18 A felsorolást az alábbi csoportosításban kérjük: - szakkönyv, monográfia (egész munkásságából); - a pályázó által legfontosabbnak tartott 10 publikáció (az utóbbi 5 évből): könyvfejezet, lektorált tudományos cikkek, konferencia-kiadványok, nem lektorált cikkek, ismeretterjesztő kiadványok; - publikációk visszhangja (idézettség, vagy egyéb, a tudományterületre jellemző mutató); - szakmaspecifikus alkotások. 8

9 dokumentum elektronikusan a postai úton megjegyzés megnevezése pályázat beadásakor tudományos fokozatot, címet igazoló oklevél, szkennelt formában kötelező, hiánypótolható dokumentum (hazai intézmény esetében magyar nyelven, külföldi intézmény esetében az eredeti dokumentum mellé kérjük annak magyar nyelvű fordítását is csatolni) Tudományos önéletrajz 19 pdf formátumban kötelező, hiánypótolható Pályázói nyilatkozat 20 szkennelt formában eredeti példányban legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig kell postára adni kötelező, hiánypótolható Vállalások az ösztöndíjasok teljesítményéhez kapcsolódó elvárások Az ösztöndíjpályázatban ismertetett kutatási program alapján megvalósuló kutatásfejlesztési tevékenység az ösztöndíjas időszakban folyhat magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóintézetben, azonban a pályázathoz kapcsolódó kutatási eredményeknek egy hazai felsőoktatási intézményben hasznosulnia kell, pl. az oktatásban. A vállalásoknak minden esetben újonnan induló tevékenységeknek kell lenniük és kapcsolódniuk kell a jelen ösztöndíj kiírás keretében benyújtott kutatási témához. A pályázónak legalább egy, a lábjegyzetben definiált publikáció 21 vállalása és teljesítése 22 kötelező a támogatási időszak végét követő egy éven belül, de legkésőbb december 31-ig! A kutatási eredmények hasznosítását illetően az alábbi vállalások lehetségesek, melyek közül minden negyedévre szükséges egyet bejelölni a pályázati felületen: - Folyóiratban 23 megjelent cikkek, közlemények, tanulmány. Igazoló dokumentum: a cikk, közlemény, tanulmány (kötelező formátum pdf vagy word 19 Amennyiben az életrajzban szereplő és az informatikai rendszer űrlapjaiba feltöltött adatok között eltérés található, az informatikai rendszer űrlapján szereplő adatokat tekintjük relevánsnak. 20 A dokumentum minta a jelen pályázati útmutató mellékletét képezi. 21 A projekt keretében támogatott kiemelt kutatási területeken releváns hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent, a projekt megvalósításába bevont kutatók, oktatók által írt magyar és idegen nyelvű közlemények, cikkek, valamint önálló monográfiák. Szakfolyóiratban (ISSN számmal) megjelent publikációk és a megjelent monográfiák (ISBN számmal megjelent monográfiák, pl. doktori, vagy nagydoktori értekezés is). Könyv, könyvfejezet monográfiának minősül. A konferenciaköteteket és egyéb publikált tanulmányokat a KSH lejelentés alapján kell számolni ( (27. tábla). Nyomtatott és elektronikus folyóiratok is elfogadhatóak, valamint a társszerzős publikációk is. 22 A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadjuk a kiadói nyilatkozatot is, amennyiben a fent megadott határidőn belül a közzététel nem valósul meg. 23 Folyóiratnak nevezzük a szabályos időközönként megjelenő, egységesen szerkesztett, meghatározott tárgykörre irányuló vagy valamely kutatási terület eredményeinek közlésére szolgáló kiadványt. Ebben az összefüggésben ide értjük a napilapot, a közéleti sajtót, a szakmai magazint és a tudományos szaklapot is. A 9

10 dokumentumban, kiegészítve a publikálás adataival; ha nyomtatásban megjelent, szkennelve a címlap és a cikk, ha internetes közlésben megjelent, a honlap elérhetősége, recenziók, kritikák, stb. o Folyóirat, referált 24 külföldi o Folyóirat, referált hazai o Folyóirat, nem referált külföldi o Folyóirat, nem referált hazai - Könyv: Ide tartoznak a monografikus és összefoglaló művek; a gyűjteményes kötetek; a tematikus, szerkesztett konferenciakötetek; a kézikönyvek; tankönyvek; az önálló kiadványként megjelenő műhelytanulmányok és más könyv jellegű kiadványok. Igazoló dokumentum: belív (kötelező formátum pdf/latex és word dokumentumban, kiegészítve a publikálás adataival), ISBNszám, a könyv címlapja szkennelve, a könyvről megjelent recenziók, stb. o Könyv, külföldi o Könyv, hazai idegen nyelven o Könyv, hazai magyar nyelven - Könyvfejezet: Egységes tematikájú könyv vagy gyűjteményes kötet részeként megjelenő, szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkező, illetve önálló, kisebb egységként leírható (rész, fejezet, szócikk, stb.) publikációs forma. Igazoló dokumentum: a könyvfejezet szövege (kötelező formátum pdf vagy word dokumentumban, kiegészítve a publikálás adataival; a könyv címlapja és tartalomjegyzéke szkennelve, ISBN-szám, a könyvről megjelent recenziók, stb. o Könyvfejezet, külföldi o Könyvfejezet, hazai idegen nyelven o Könyvfejezet, hazai magyar nyelven - konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása. Igazoló dokumentum: pl. a rendezvény programja, konferencia absztrakt (konferencia előadás vagy előre felkért hozzászólás tartalmának rövid összefoglalója), konferencia hivatalos kiadványában megjelent publikáció másolata, stb.: o Konferencia, külföldi o Konferencia, hazai idegen nyelven o Konferencia, hazai magyar nyelven o Egyéb - tudományos, műszaki alkotások, fejlesztések (műszaki terv, műszaki rajz, modell, informatikai algoritmus, szoftver, szellemi alkotás, eljárás, stb.) Igazoló dokumentum: pl. kapcsolódó hivatalos igazolások szkennelt formában. - kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok, előadások (elsősorban hallgatóknak, kutatóknak). Igazoló dokumentumok: tematika, illetve, lehetőség szerint: igazolás az intézménytől a szeminárium(ok) megtartásáról, az előadás időpontja, anyagai, stb. - egyéni tutori tevékenység végzése a pályázati támogatásból megvalósított kutatásba, kutatási projektbe tudásátadás céljából bevont hallgatók száma. Igazoló dokumentum: pl. tutori napló, jelenléti ív. folyóirat egymást követő számozási adattal: tárgyévvel, füzetszámmal, keltezéssel, időrendi vagy egyéb jelöléssel ellátott részegységekből (füzetekből, évfolyamokból, kötetekből) áll. A nemzetközi nyilvántartásba vett folyóiratok ISSN-nel rendelkeznek. Folyóiratcikk minden olyan dokumentum, amelyik folyóiratban jelent meg és szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkezik. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú valamint elektronikus formátumú is. 24 Referált: az ISI (Institute for Scientific Information) által referáltnak minősített 10

11 - tudománynépszerűsítő cikkek (sajtóban, tudományos ismeretterjesztő lapokban): az ösztöndíjas kutatók részvételével kutatási területük és eredményeik ismertetésével, kutatói életpályájuk bemutatásával (a tudomány társadalmi hasznosulása). Igazoló dokumentum: a cikk, közlemény. Kötelező formátumként pdf és word dokumentumban, kiegészítve a publikálás adataival; a nyomtatásban megjelent cikk szkennelt formában, stb. - kutatáshoz kapcsolódó szakkollégium indítása, vezetése. Igazoló dokumentum: pl. szakkollégium működésének bemutatása, hallgatói jelenléti ív, intézményi igazolás a szakkollégium működtetéséről. - Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban KIH) által szerkesztett tudományos, ill. tudományos ismeretterjesztő kiadványokhoz 25 cikkek (az ösztöndíjas időszakban végzett tevékenységek, új eredmények bemutatása, a kutatási témáról készített összefoglaló, tudományos ismeretterjesztő cikk - kötelező formátum: pdf és word dokumentumban) - KIH által szervezett tudományos, ill. tudománynépszerűsítő rendezvényeken 26 szakmai és ismeretterjesztő tevékenységek (pl. szakmai és tudományos ismeretterjesztő előadások tartása, kutatáshoz szemléltető eszközök készítése, kapcsolódó kiállítási tárgyak készítése) - oktatási segédanyagok készítése (kutatások, kutatási eredmények alapján). Igazoló dokumentum: az intézmény által jóváhagyott oktatási anyag elektronikus formában, felhasználói statisztika, stb. - tudományos szerkesztési feladatok ellátása. Igazoló dokumentum: a szerkesztési tevékenység leírása, a megjelent kiadvány adatai, elérhetősége, a dokumentum címlapja, tartalomjegyzéke - egyéb saját vállalás. Kizárólag azok a cikkek, közlemények, publikációk, stb. fogadhatóak el teljesítésként (az ösztöndíjas időszak alatt és után), amelyek a támogatott kutatási témához kapcsolódnak, és amelyeknél a TÁMOP A/2 kiemelt projektre történt hivatkozás is megjelenik a következő módon: A kutatás a TÁMOP A/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Angol nyelvű publikációkban az alábbi hivatkozást kérjük megjelentetni: This research was realized in the frames of TÁMOP A/ National Excellence Program Elaborating and operating an inland student and researcher personal support system The project was subsidized by the European Union and co-financed by the European Social Fund. A személyi támogatásban részesülő a KIH által előírt formában, illetve formátumban biztosítva hozzájárul, hogy a kutatási eredmények másodközlését vagy ismeretterjesztő kivonatát határozatlan ideig - a és más fórumon 25 Pl. szakmai hírlevél, internetes közzététel, magyar és angol nyelvű tematikus szakmai-kutatási színes kiadványok, K+F-ben érdekelt cégek, kutatóhelyek számára 26 Pl. tudományfesztivál keretében nemzetközi tudományos konferencia, szakmai és tudományos ismeretterjesztő kerekasztal-beszélgetések, interaktív innovációs és tudománynépszerűsítő kiállítás; fenntartható fejlődéssel, Duna Stratégiával kapcsolatos ismeretterjesztő szemináriumok, zöld programok 11

12 közzé tehesse a működtető által előírt formában, illetve formátumban. Az ismeretterjesztő kivonat csak abban az esetben fogadható el, ha az eredeti publikációt megjelentető fórum nem engedélyezi a másodközlést, s a támogatott ezt igazolja. A közzétételt igazoló adatokat, internetes linket a szakmai beszámolóban fel kell tüntetni. A támogatott tudomásul veszi, hogy a kutatásával összefüggő, a beszámolók mellékleteként beküldött publikációk, cikkek kapcsolódó leíró adatainak megküldése szükséges a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT). A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás esetén az ösztöndíj-szerződésnek megfelelően a fenti kötelezettségeknek eleget tesz. 12. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az informatikai rendszeren keresztül, illetve a címen. Az -en érkezett kérdéseikre 5 napon belül ad választ a KIH. A gyakran ismételt kérdésekre adott választ a KIH megjelenteti és frissíti a honlapján ( A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: Pályázatok befogadása, formai ellenőrzése A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a KIH végzi. A formai ellenőrzés során az alábbi szempontokat vizsgáljuk: a pályázót befogadó felsőoktatási intézmény a magyarországi konvergencia régiók valamelyikében működik; a pályázó eleget tesz a jelen útmutatóban meghatározott pályázati feltételeknek; minden kötelező mellékletet, a megadott formátumban, tartalommal, terjedelemben és a szükséges aláírással ellátva mellékelt; idegen nyelvű dokumentumok magyar fordítását mellékelte; a regisztrációs nyilatkozatát és pályázói nyilatkozatát postai úton is beküldte a megadott határidőre, mindhárom dokumentum hiánytalanul ki van töltve a kötelező adatokkal 27 és érvényes az előírt követelményeknek megfelelően; a 11.3 pont szerinti vállalások megfelelnek a követelményeknek; a pályázó kutatási témájának tudományterületi/tudományági besorolása helytálló; a támogatást jelen útmutatóban meghatározott időkereteken belül kérte. Amennyiben a pályázat egy vagy több nem hiánypótolható szempontnak nem felel meg, formai hibásnak minősül, értékelésére nem kerül sor. Ez ellen panasznak, jogorvoslatnak 27 A kötelező adatokat a regisztrációs nyilatkozatnál a rendszer jelzi. 12

13 helye nincs. A formai ellenőrzés során észlelt eljárási hiba, jogszabálysértés vagy a Pályázati útmutatóban foglalt előírások megsértése esetén ben vagy postai úton panasz nyújtható be a KIH-hez. A pályázó a befogadás és formai ellenőrzés eredményéről értesítést és elektronikus levelet kap. Hiánypótlás A hiánypótlás az elektronikus rendszeren keresztül történik, erről a pályázó az informatikai rendszerben értesítést, illetve -ben tájékoztatást kap. A pályázónak a hiánypótlást az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül kell feltöltenie az informatikai rendszerbe. A nem megfelelően vagy nem határidő belül elvégzett hiánypótlás a pályázat érvénytelenítését eredményezi. A hiánypótlási kört követően a pályázó értesítést és elektronikus levelet kap annak eredményéről, azaz a pályázat érvényesítéséről vagy formai okokból történő elutasításáról. A megfelelő hiánypótlást követően a pályázatok a rendelkezésre álló információk, adatok, dokumentumok alapján kerülnek tartalmi elbírálásra. Amennyiben a postai úton feladandó mellékletek nem érkeznek meg teljes körűen, illetve a pályázó nem tudja igazolni azok feladását, a pályázatot érvénytelennek kell nyilvánítani. A regisztrációs adatokban történő változás és a módosított regisztrációs nyilatkozat ismételt a pályázat benyújtásának határidején túli megküldése, valamint a szakmai értékeléshez szükséges kiegészítő adatkérés nem minősül hiánypótlásnak. A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a KIH munkatársai végzik. A pályázó a befogadás és formai ellenőrzés eredményéről értesítést és elektronikus levelet kap. A formai ellenőrzés eredménye ellen az arról szóló értesítés megküldését követő 7 napon belül lehet panaszt benyújtani elektronikus úton. A 7 napon túl érkezett panaszok érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatóak. A panaszt a KIH részére kell megküldeni, amelyre a beérkezést követő 7 napon belül válaszolnia kell. A hiánypótlási kört követően a pályázó az elektronikus pályázati rendszerben értesítést és elektronikus levelet kap annak eredményéről, azaz a pályázat befogadásáról vagy formai okokból történő elutasításáról. Az érvénytelennek nyilvánított pályázatokról szóló döntés ellen panasznak, méltányossági kérelemnek, jogorvoslatnak helye nincs. 14. Értékelés és döntés 13

14 A formailag megfelelt és befogadott pályázatokat független szakértők értékelik. A pályázók támogatásáról a kuratórium dönt. A kuratórium az alábbi döntéseket hozhatja: - Támogatás - Támogatás feltételekkel (a feltételesen támogatott pályázók esetében a szerződéskötési folyamat megkezdése előtt, a pályázónak igazolnia kell a feltételek teljesítését) - Elutasítás (amennyiben szakmai szempontok alapján a pályázat nem támogatható). A kuratórium döntése ellen panasz, fellebbezés, jogorvoslat nem nyújtható be. A kuratórium döntése alapján a KIH összeállítja a támogatottak listáját, és azt a honlapján ( nyilvánosságra hozza. A kuratórium döntéséről a pályázó az elektronikus rendszerben és ben kap tájékoztatást. 15. Értékelési szempontok A pontozás az egyes tudományterületi/tudományági sajátosságok figyelembevételével történik az értékelő szakértők megítélése és szakmai indoklása alapján. Értékelési szempont 28 maximum pontszám Eddigi tudományos tevékenység (művészeti pályázat esetén nem releváns) Publikációk, megadott szabadalom, alkotások 18 Nemzetközi konferencia előadások 10 Tudományos díjak, ösztöndíjak 5 Kutatási projektvezetői/témavezetői tevékenység 5 Egyéb szakmai (tudományos és oktatási) 14 tevékenység (pl. óraaadás, témavezetés és konzulensi tevékenység, részvétel tudományos közéletben, részvétel kutatási projektekben, szerkesztői, szakértői-bírálói tevékenység, tudományos ismeretterjesztő tevékenység, stb.) Kutatási terv Vállalások Egy dolgozat, publikáció, stb. csak egyszer kaphat pontot, egy alkalommal értékelhető. 29 Az elbírálásnál azokat a publikációkat vesszük figyelembe, amelyek a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) szerepelnek. 30 Amennyiben az értékelő szakértő szakmai hiánypótlást kér, nem adható meg a maximális pontszám. 31 Ld pontban. A vállalásokat az alábbiak szerint pontozzuk (maximum pontszámok): 1. folyóiratban közzétett cikk, közlemény, tanulmány, könyvfejezet (2,5 pont) 2. könyv (5 pont) 3. konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen előadás tartása (1,5 pont) 4. konferencián való részvétel (0,5 pont) 5. kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok tartása (2 pont) 14

15 A befogadó tudományos műhely színvonala, a 8 kutatási csoport jelentősége Kuratóriumi prioritáspontok 10 Összesen: 100 Kuratóriumi prioritáspont az alábbi szempontok alapján adható: a kutatási téma különösen újszerű megközelítése vagy módszertana; korábban nem kutatott, nagy jelentőségű eredménnyel kecsegtető kutatási téma; a kutatás jelentős hozzájárulása a befogadó intézmény/vagy szervezeti egység tudományos eredményeihez, elismertségéhez; a kutatás olyan nagyobb kutatáshoz járul hozzá, amely az előbbi szempontok valamelyikének megfelel. 16. Szerződéskötés A szerződéskötés módjáról a KIH a pályázónak az elektronikus pályáztatói rendszerben értesítést és elektronikus levelet ( t) küld. A támogatási szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: - érvényes regisztrációs nyilatkozat, - felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata a rektor vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával - pályázói nyilatkozat. A KIH az informatikai rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázót, hogy a szerződés a rendszerből kinyomtatható. A szerződést a pályázónak a megadott példányszámban és mellékletekkel aláírva az értesítéstől számított 7 napon belül postai úton vissza kell küldenie a KIH-nek. A szerződés hatályba lépéséről a pályázó az informatikai rendszerben és elektronikus levélben tájékoztatást kap, valamint a KIH a szerződés egy példányát postai úton is megküldi a részére. 6. egyéni tutori tevékenység végzése - kutatási projektbe - tudásátadás céljából - bevont hallgatók (2 pont) 7. tudománynépszerűsítő cikkek (sajtóban, tudományos ismeretterjesztő lapokban) (1 pont) 8. kutatáshoz kapcsolódó szakkollégium indítása, vezetése (2 pont) 9. KIH által szerkesztett tudományos, ill. tudományos ismeretterjesztő kiadványokhoz cikkek (1 pont) 10. KIH által szerkesztett tudományos kiadványokhoz tanulmányok (2 pont) 11. KIH által szervezett tudományos, ill. tudománynépszerűsítő rendezvényeken szakmai és ismeretterjesztő tevékenységek (2 pont) 12. kutatói blogok indítása és/vagy működtetése, ennek alkalmazása az oktatásban (legalább havi frissítéssel) (1 pont) 13. "Így kutattunk mi" blog vezetése és bemutatása (1 pont) 14. oktatási segédanyagok készítése (kutatások, kutatási eredmények alapján) (2 pont) 15. tudományos szerkesztési feladatok ellátása, (0,5 pont) 16. egyéb (legfeljebb két egyéb tevékenységre adható max. 1,5 pont) 15

16 A szerződés hatályba lépéséről a befogadó intézmény is tájékoztatást kap elektronikus levélben, s ezt követően megkezdődik a támogatás ütemezett kifizetése a pályázó részére. 17. Beszámolási rend A pályázónak az ösztöndíj felhasználását nem kell igazolnia, azonban rendszeresen be kell számolnia a pályázatában vállalt kutatási tevékenység és az oktatásban hasznosuló kutatási eredmények ütemezett előrehaladásáról, az alábbi módon: - egyszerűsített beszámoló: a pályázat megkezdését követő harmadik hónap végén egyszerűsített módon, az informatikai rendszeren keresztül a kedvezményezettnek be kell számolnia a pályázatában szereplő vállalások (a végzett kutatás eredményeinek felsőoktatásban történő hasznosításáról, lásd pont) teljesüléséről, valamint az ezt igazoló dokumentumokat csatolnia kell a beszámolójához elektronikus formában. Ezt a beszámolót háromhavonta meg kell ismételni. - szakmai beszámoló: a pályázat megkezdését követő hatodik hónap végén a kedvezményezettnek szakmai beszámolót kell benyújtani feltölteni az informatikai rendszeren keresztül, melyben bemutatja az időarányosan elvégzett szakmai, kutatási tevékenységét és a főbb kutatási eredményeket. Ezt a beszámolót a támogatási időszak hosszától függően hathavonta meg kell ismételni. - záró beszámoló: a támogatási időszak végén a kedvezményezettnek záró beszámolót kell benyújtania, melyben a teljes támogatási időszak alatt végzett kutatási munkát ismerteti, kitérve a kutatási eredmények hasznosítási módjára, a kutatás során kialakított szakmai kapcsolatok bemutatására. A záró beszámolóhoz csatolni kell a befogadó intézmény értékelését az ösztöndíjas által végzett tevékenységről. A beszámoltatás pontos rendjét az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót a KIH munkatársai ellenőrzik. A beszámolókhoz a KIH legfeljebb egy alkalommal formai hiánypótlást rendelhet el, maximum 7 napos határidővel. A szakmai beszámolóhoz és a záró beszámolóhoz a KIH egy alkalommal szakmai hiánypótlást kérhet, vagy tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására a pályázónak maximum 5 nap áll rendelkezésére. Az időközi beszámolók be nem nyújtása a támogatás folyósításának automatikus felfüggesztésével jár. A KIH javasolhatja a támogatás felfüggesztését, amennyiben a beszámoló alapján úgy ítéli meg, hogy a támogatott érdemi tudományos tevékenységet nem folytatott az adott időszakban. A Kuratórium mérlegeli az elmaradás okát, és döntést hoz a támogatás felfüggesztéséről, a pályázat lezárásáról, illetve a támogatás feltételes folytatásáról. A záró beszámolókat szakértői értékelést követően a Kuratórium hagyja jóvá, és dönt a pályázat lezárásáról. 16

17 18. A támogatás szüneteltetése, lemondása, visszavonása Amennyiben a külső körülmények a benyújtott pályázat eredeti formában történő végrehajtását akadályozzák (pl. tartós betegség, várandósság, szülés, hosszabb külföldi tartózkodás, stb.), de a pályázónak szándékában áll a kutatást folytatnia, a változásbejelentővel kérheti a támogatás szüneteltetését (szükség esetén a változás szükségességét igazoló dokumentumok csatolásával) az informatikai rendszeren keresztül. A kérelem elbírálásánál a KIH figyelembe veszi, hogy a TÁMOP A/ kiemelt projekt ütemezése szerint az ösztöndíj pályázatnak legkésőbb december 31-ig kell megvalósulnia, az ösztöndíjas időszak csak ezen időpontig terjedhet. A pályázó, a pályázat végrehajtása során jogosult lemondani a kapott támogatást abban az esetben, ha saját megítélése szerint nem tudja, vagy nem kívánja befejezni a pályázatban vállalt kutatási tevékenységet. Lemondási szándékát az informatikai rendszerben és postai úton is jeleznie kell a KIH felé. Amennyiben nem történt kifizetés a pályázó részére, a KIH a lemondást tudomásul veszi, a pályázatot az informatikai rendszerben lezárja és erről üzenetben, -ben és postai úton is értesíti a pályázót. Amennyiben már történt kifizetés, a pályázónak be kell nyújtania a záró beszámolót, és az abban ismertetett módon történik meg a pályázat lezárása. A kuratórium döntéséről a KIH elektronikus üzenetben és postai úton is értesíti a pályázót. Amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti, a kuratórium dönthet a támogatás visszavonásáról és a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul igénybevett támogatást állapíthat meg. Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően) a visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára jogosulatlanul folyósított támogatás összegére terjed ki. 19. Fenntartási időszak A pályázat lezárását (az erről szóló értesítés megküldését) követően, az 5 éves fenntartási időszakban a támogatottra az alábbi kötelezettségek vonatkoznak: - részvétel az ösztöndíjazottak kapcsolattartását, tájékoztatását elősegítő alumni rendszerben (pl. alumni portál, alumni rendezvények, elégedettségi-, pályakövetési-, kutatás-értékelő felmérés) - a jelen ösztöndíj pályázat keretében támogatott kutatással összefüggő cikkek, közlemények, publikációk vagy azok absztraktjának beküldése, amennyiben a tényleges megjelenés a fenntartási időszakra esik 17

18 - fenntartási jelentés benyújtása a támogatás, a kutatási eredmények további hasznosulásáról adott formanyomtatványon, az informatikai rendszerbe feltöltve az alábbi időpontokban: o június 30-ig o november 30-ig o november 30-ig o november 30-ig o november 30-ig. 20. Nyilatkozat A pályázati felhívás kiírója, azaz a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy eredményes kiválasztás ellenére eltekintsen a szerződéskötéstől. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati felhívást bármikor visszavonja, felfüggessze, vagy a jelen pályázati felhívással azonos tartalmú új felhívást jelentessen meg, illetve módosítsa azt. A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, új pályázati felhívás közzététele, módosítása valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal szemben. 18

19 Tudományági besorolás Tudománycsoport Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Tudományág Matematika- és számítástudományok Fizikai tudományok Kémiai tudományok Földtudományok Biológiai tudományok Környezettudományok Multidiszciplináris természettudományok Építőmérnöki tudományok Villamosmérnöki tudományok Építészmérnöki tudományok Anyagtudományok és technológiák Gépészeti tudományok Közlekedéstudományok Vegyészmérnöki tudományok Informatikai tudományok Agrár műszaki tudományok Katonai műszaki tudományok Multidiszciplináris műszaki tudományok Elméleti orvostudományok Klinikai orvostudományok Egészségtudományok Gyógyszertudományok Multidiszciplináris orvostudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok Állatorvosi tudományok Állattenyésztési tudományok Élelmiszertudományok Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Multidiszciplináris agrártudományok 19

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra Stipendium Hungaricum partnerek irányába

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra Stipendium Hungaricum partnerek irányába Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra Stipendium Hungaricum partnerek irányába A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 PROJEKT MŰKÖDÉSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására

Campus Mundi. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására Campus Mundi Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2.sz. melléklet Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Orvosi Tudományok Osztálya Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok:

Orvosi Tudományok Osztálya Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Orvosi Tudományok Osztálya Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság 1 Tartalomjegyzék Orvosi Tudományok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Siklós Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kéthely Község Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával együttmőködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dudar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Oldal: 1 / 8 Adatlap A. Törzsadatok Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és kutatások folytatására a

Részletesebben

Az Egyetemi Kutatási Program keretében meghatározott futamidejő (18 hónapra tervezett) kutatások kerülnek támogatásra.

Az Egyetemi Kutatási Program keretében meghatározott futamidejő (18 hónapra tervezett) kutatások kerülnek támogatásra. SZABÁLYZAT EGYETEMI KUTATÁSI PROGRAM A kutatási program célja Az Egyetemi Kutatási Program célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózatban folyó kutatási tevékenység támogatása, a kutatások színvonalának

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-1.1.1-11/1 Tartalom

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Controlling rendszer kiépítése és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú hirdetmény nélküli

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

OTKA Sabbatical pályázat

OTKA Sabbatical pályázat OTKA Sabbatical pályázat Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet a felsőoktatásban, közgyűjteményekben vagy más kutatóhelyen, nem kutatói munkakörben dolgozók

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító:. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek Hírlevél Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER pályázathoz

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

APPONYI ALBERT PROGRAM. Mecenatúra pályázat

APPONYI ALBERT PROGRAM. Mecenatúra pályázat APPONYI ALBERT PROGRAM Mecenatúra pályázat Pályázati felhívás és útmutató Budapest, 2006. TARTALOM I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 1. A pályázat célja... 3 2. A támogatás forrása és összege... 3 3. A támogatásra

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

Richter Témapályázat 2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Richter Témapályázat 2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Richter Témapályázat 2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy kiíró) kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Bevezetés A beszámoló célja Az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.. (6) b) pontja értelmében

Részletesebben

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004) Pályázati felhívás Budapest, 2004. november 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE MŰALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE MŰALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE MŰALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Kazincbarcikán található lakó- és középületeken tartós műalkotások

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben