Általános feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános feltételek"

Átírás

1 Általános feltételek a és az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény között létrejött Együttműködési megállapodáshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános feltételek (továbbiakban: ÁF) a TÁMOP-2.1.2/ azonosító számú, Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a (továbbiakban: Hivatal) és az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény (továbbiakban: Intézmény) között létrejött Együttműködési megállapodásban (továbbiakban: Megállapodás) kötelezően alkalmazandó általános feltételeket tartalmazza. 1.2 A Megállapodásban érintett Felek a Projektet és vonatkozó dokumentumait (különösen a Tervezési útmutatót) ismerik, és az abban foglaltakat elfogadják, valamint az abban foglaltak eredményes teljesítése érdekében együttműködnek. Jelen általános feltételeket az Intézmény megismerte és a Hivatal által kiírt Jelentkezési felhívásra benyújtott anyaga/ajánlata megfelelt a Képző intézmények és képzések kiválasztásának kritériumrendszere című dokumentumban meghatározott feltételeknek. A Megállapodásban és jelen ÁF-ben használt fogalmakat a háttér-informatikai rendszerben (továbbiakban: HIR) feltöltött mindenkori Fogalomtár szerint kell értelmezni. 1.3 A Hivatal a Megállapodásban rögzített képzési programok alapján az Intézmény által szervezett Képzésekre a Projekt jogosultsági feltételeinek megfelelő jelentkező és résztvevő természetes személy (továbbiakban: Képzésben résztvevő) számára, a képzési díj összegének meghatározott hányadára támogatást biztosít, a Hivatal és Képzésben résztvevő között létrejövő Támogatási szerződés alapján. 1.4 A Megállapodás szerint igénybe vehető Képzések tekintetében a Képzésben résztvevő és az Intézmény a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (továbbiakban: Fktv.) rendelkezései szerint Felnőttképzési szerződést köt egymással, a Hivatal és a Képzésben résztvevő által megkötött Támogatási szerződés figyelembe vétele mellett. A Hivatal által a HIRben rendelkezésre bocsátott Felnőttképzési szerződés-minta használata kötelező az Intézmény és a Képzésben résztvevő számára (amely sem tartalmában, sem formájában nem változtatható). A Felnőttképzési szerződés nem tartalmazhat a Hivatal és a Képzésben résztvevő között megkötendő Támogatási szerződéstől és a Megállapodástól eltérő rendelkezéseket. Amennyiben vita merül fel az irányadó rendelkezésről a Megállapodás rendelkezései alkalmazandók.

2 1.5 A Hivatal által előzetesen jóváhagyott képzési programokat a Hivatal és az Intézmény között létrejött Megállapodás tartalmazza. A képzési programok alapján meghirdetésre kerülő Képzéseket a Képző köteles a HIR-be feltölteni, melyek a Hivatal jóváhagyása után válnak a jelentkezők számára nyilvánossá. 2. A képzési díj, a képzési díj megfizetésének feltételei 2.1 Az Intézmény a Megállapodásban rögzített, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott képzési programok alapján indíthatja Képzéseit, a Képzésben résztvevő csak ezen Képzésekre igényelhet támogatást. 2.2 A 2.1 pontra vonatkozó Képzések képzési díja az alábbi részekből/tételekből tevődik össze: önrész, amelynek mértéke: - a HH/LHH kistérségben 1 állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára a képzési díj minimum 2%-a; - minden más esetben a képzési díj minimum 5%-a. támogatott rész: a képzési díj önrésszel csökkentett összege, de maximálisan ,-Ft Az Intézmény fenti részletezés szerint köteles a felnőttképzési szerződésben szerepeltetni a képzési díj elemeit. 2.3 Támogatott rész: A Hivatal részéről a Képzésben résztvevők számára maximálisan nyújtható támogatási keretösszeg ,-Ft/fő (továbbiakban: Keretösszeg). A képzési díj ,-Ft feletti részére nem nyújtható támogatás (ezzel kapcsolatban minden kártérítési és egyéb igényt kizár a Hivatal). A Képzésben résztvevőnek azonban joga van a támogatási keretösszegnél, vagy az ebből még rendelkezésére álló támogatási összegnél magasabb költségű képzésre jelentkezni. Ebben az esetben a kötelező önrésznél magasabb önrész vállalása szükséges. 2.4 Az önrészen felüli képzési díjat a Hivatal biztosítja a Képzésben résztvevő számára, az általa még fel nem használt támogatási Keretösszeg mértékéig. A Képzésben résztvevő a Támogatási szerződésben megtett jognyilatkozatával a Ptk a alapján engedményezi, hogy az adott képzésre megállapított támogatási összeget a 2.3 pont szerinti költséghatárig a Hivatal az Intézmény, mint engedményes számára folyósítja. 2.5 Önrész: A képzési díj önrészének viselője a Képzésben résztvevő. 2.6 Az Intézmény a képzési díjról, a Képzésben résztvevő számára a képzés sikeres elvégzését, azaz a tanúsítvány kiállítását követően számlát állít ki. A számlán fel kell tüntetni a képzési díjat a 2.2. pont szerinti bontásban, valamint az Intézmény, a Képzés és a Képzésben résztvevő HIR azonosítóját. Enélkül a számla nem fogadható el. 1 A 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete által meghatározva.

3 2.7 A Képzésben résztvevő a HIR keretein belül az alap-, és teljes regisztrációt követően jelentkezik egy adott Képzésre. A Képzésben való részvételre történő jelentkezés az Intézmény által lefolytatott validálást (személyi adatok és jogosultság ellenőrzése) követően kerül elfogadásra. Az elfogadott jelentkezés a Támogatási szerződés és a Felnőttképzési szerződés aláírásával válik véglegessé. 2.8 Az Intézmény a képzés befejezését követő 30 napon belül köteles a Hivatal felé benyújtani az adott képzésre vonatkozó jelen ÁF 3.2 a) pontjában részletezett Elszámolási csomagot. A Hivatal a hiánytalan és hibátlan elszámolás elfogadása után teljesítésigazolást állít ki. Ezt követően a Hivatal 30 napon belül átutalja az Intézmény részére a Képzésben résztvevő által engedményezett képzési díj támogatott részét. 2.9 A Képzések az Európai Unió által finanszírozott Projekt támogatásával valósulnak meg, melynek összköltsége ,-Ft. 3. Jogok és kötelezettségek 3.1 Az Intézmény: a) vállalja a HIR-ben meghirdetett Képzéseinek az akkreditált programban meghatározott feltételekkel történő megszervezését és lebonyolítását; a1) Informatikai képzés esetén a jelentkezéskor tett nyilatkozata alapján vállalja az IKT 0-1 kompetencialistájának megfelelő tartalmú Képzések lebonyolítását; a2) A projektbe való jelentkezésekor megvalósítási ütemtervet nyújt be az adott képzési időszakra vonatkozóan. A megvalósítási ütemtervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a felkínált képzési programok megnevezését, lajstromszámát, érvényességi idejét, a jelentkezéskor felvállalt kistérség(ek) (esetleg települések) megnevezését; a meghirdetni kívánt képzések számát, a képzésbe bevonandók tervezett létszámát; a3) A jóváhagyott képzési programok alapján az indítható képzések tekintetében a Megállapodás szerint bevonandó képzettek összlétszámától +/- 20%-kal lehet eltérni. Ezen mértéket meghaladó eltérés esetén az Intézmény köteles a Hivatal felé indoklást benyújtani. Az eltérést az ütemtervben rögzített ütemezési egységenként (havonta) szükséges az intézménynek vizsgálnia, és a Hivatal felé jelentenie. Az eltérés elfogadásához a Hivatal hozzájárulása szükséges, az indoklás jogossága helyszínen is ellenőrizhető. Amennyiben az indoklás nem elfogadható a Hivatal számára, az Együttműködési megállapodás megszüntethető. b) tudomásul veszi, hogy a Hivatal és a Képzésben résztvevő közötti Támogatási szerződés az Intézménynél kerül kinyomtatásra a Felnőttképzési szerződés aláírása előtt, és a Képzésben résztvevő által aláírt 4 példányt továbbítja aláírásra a Hivatal felé. A Hivatal által aláírt Támogatási szerződés 1 példányát eljuttatja a Képzésben résztvevő számára. c) gondoskodik a Képzésben résztvevő folyamatos tájékoztatásáról;

4 d) biztosítja a Képzések helyszínét, és ezen a helyszínen a képzési programhoz meghatározott személyi és tárgyi feltételeket, illetve a képzéshez szükséges segédleteket; e) kötelezettséget vállal a Megállapodásban nevesített képzések meghirdetésére és teljesítésére, felelősséget vállal a Képzés minőségéért, a közreműködők oktatási tevékenységéért; f) a projekt által megadott minta alapján elkészíti a képzés lebonyolításának az oktatók beosztását is tartalmazó ütemtervét g) a részére előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával biztosítani köteles, hogy képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. h) az előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzések lefolytatásához köteles biztosítani, hogy a projekt honlapján elérhető Tájékoztató előzetes bejelentés nélküli (helyszíni) ellenőrzésről anyagban szereplő dokumentumok minden képzési helyszínen rendelkezésre álljanak, és az oktató(k)/tanár(ok), valamint a képzésben részt vevők ismerjék jogaikat és kötelezettségeiket. i) gondoskodik a tanúsítvány kiállításáról, kiadásáról, eljuttatásáról a Képzést sikeresen teljesítő számára; j) a tanúsítvány kiállításáról a HIR-ben nyilvántartást vezet; k) rendelkezik a Megállapodás hatálya alatt a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított, érvényes és hatályos intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal, és a meghirdetett képzések ideje alatt a vonatkozó képzési program érvényes és hatályos programakkreditációs tanúsítványával, illetve folyamatosan megfelel a kiválasztása során előírt kritériumoknak; l) teljesíti az Fktv.-ben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét; m) gondoskodik a képzési programon való részvételi, illetve jelen ÁF szerinti támogatottság jogosultsági igazolását alátámasztó iratok bekéréséről és ezen iratok alapján a képzésre jelentkező validálásáról (felel a képzésre jelentkező adatainak validálása során azért, hogy a támogatott HIR-ben rögzített adatai a valóságnak megfelelnek); n) gondoskodik a képzés rendjének betartásáról, valamint a Képzés akkreditált programjában leírtak betartásáról; o) gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről; p) a Képzések folyamán köteles biztosítani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírások betartását; q) a jelen 5.1 pontban foglalt feladatok (a feladatok számát tekintve) teljesítésében alvállalkozó, közreműködő igénybe vételére jogosult, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a feladatot önmaga látta volna el. Köteles a vállalt feladatait úgy megszervezni, hogy biztosítsa a feladat gazdaságos, szakszerű és jogszerű elvégzését. Az Intézmény a jelen ÁF-ben

5 foglaltakat a megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott képzések tekintetében a Hivatal érdekei szerint köteles ellátni. Intézmény kijelenti, valamint szavatol azért, hogy munkatársai, a teljesítésben résztvevő közreműködők, alvállalkozók mindenben megfelelnek a titoktartási és pártatlansági nyilatkozatban foglaltaknak, valamint teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a kitöltött és aláírt eredeti titoktartási és pártatlansági nyilatkozatok vagy annak megfelelő okiratok rendelkezésére állnak, és Hivatal kérésére bemutatja azokat; r) köteles a Hivatalt minden olyan adat megváltozásáról haladéktalanul értesíteni, amely az együttműködés időtartama alatt a jelentkezéskor megadottaktól eltért, megváltozott; s) köteles a Hivatalt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Intézmény felelősséggel tartozik; t) köteles haladéktalanul a Hivatal tudomására hozni, ha vele kapcsolatban csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolását határozta el, továbbá az illetékes cégbíróság a cégjegyzékből való törlését kezdeményezte, illetve egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás indult vele szemben, valamint ha az akkreditációja felfüggesztésre kerül, vagy megszűnik, illetve köztartozása van; u) a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő. v) a szerződésben kikötött szolgáltatás nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére köteles biztosítékot nyújtani a Hivatal részére abból a célból, hogy a Hivatal esetleges kártérítési igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. A biztosíték az Intézmény minden - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Hivatal javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kikötése esetén a Hivatal az Intézmény nem szerződésszerű teljesítése vagy nem teljesítése esetén a teljesítésre való második felszólítást követően, indoklás és az Intézmény hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül -azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti kártérítési igényét. Az összeg a megtartani vállalt képzések árának, a várható képzések és képzettek számának figyelembe vételével kerül meghatározásra. A Hivatal ezen összeget meghaladó további kártérítési igénye polgári peres eljárás keretében érvényesíthető. w) az Együttműködési megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.

6 3.2 A Hivatal: a) vállalja a képzési díj támogatott részének biztosítását, a Képzésben résztvevők számára abban az esetben, ha az Intézmény hiánytalanul és hibátlanul benyújtja a képzés befejezését követő 30 napon belül az alábbi Elszámolási csomagot: a HIR által előállított pénzügyi összesítő Intézmény által aláírt eredeti példánya; önrész befizetését igazoló dokumentum (bevételi pénztárbizonylat, banki utalás bizonylata, postai befizetést igazoló bizonylat) hitelesített másolata;a megkötött Felnőttképzési szerződés 2 eredeti példánya; a képzésen való részvételt igazoló jelenléti ívek Intézmény által hitelesített másolati példánya, valamint képzési csoportonként 1 összesítő táblázat eredeti példánya; számlák egy eredeti, 2. vagy 3. példánya (képzett személyenként); tanúsítványok képző intézmény által hitelesített másolatai, és az átvételt igazoló dokumentumok. OSAP-jelentés hitelesített másolata; az Intézmény által végzett elégedettségmérés összesített dokumentumának képző által hitelesített példánya; a HIR-ben meghatározott szempontok alapján összeállított szakmai összesítő Intézmény által aláírt 1 eredeti példánya; a képzések megtartását igazoló fotódokumentáció (képzési alkalmanként legalább 1 db fotó), elektronikus adathordozón; Fentiek együttesen: Elszámolási csomag. Az Elszámolási csomagban feltüntetett feltételek együttes teljesítése esetén minősül az Elszámolási csomag befogadottnak, mely tényről a HIR értesítést küld az Intézmény számára. A hibásan, vagy hiányosan benyújtott Elszámolási csomagok hiánypótlására a Hivatal maximum 15 napos határidőt szab meg, melynek ideje nem számít bele a teljesítési igazolás kiállítására megszabott határidőbe. b) jogosult a Megállapodás megkötését megelőzően, az Intézmény részére egy alkalommal hiánypótlási felhívást kibocsátani, amennyiben az Intézmény által közölt adatok illetve csatolt dokumentumok hiányosak. Hivatal jogosult továbbá az Intézmény projektbe történő jelentkezését követően, de még a Megállapodás megkötését megelőzően az Intézményben helyszíni szemlét tartani. c) jogosult az Intézmény tevékenységéről tájékoztatást kérni, illetve bármikor a Megállapodás teljesítésével összefüggő iratokat, dokumentumokat bekérni; d) jogosult ellenőrizni az Intézmény jelen ÁF-ben, Megállapodásban vállalt tevékenységeit, jogosult ebben a vonatkozásban helyszíni ellenőrzést tartani az Intézménynél és közreműködőinél. Ennek során különösen jogosult belépni, bent tartózkodni Intézmény/közreműködő székhelyére, telephelyére, képzési helyszíneire (az Intézmény köteles biztosítani), képzésben közreműködőket hallgathat meg, iratokba tekinthet be, azokról másolatot, fotót készíthet és jegyzőkönyvet vesz fel. Hivatal ezen ellenőrzési tevékenység lefolytatására más személyt vagy szervezetet is meghatalmazhat. Az ellenőrzést lefolytató

7 személyek kötelesek megbízólevelüket felmutatni. e) kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő időben az Intézmény rendelkezésére bocsát minden olyan rendelkezésére álló, a Megállapodás teljesítésével összefüggésben lévő adatot, információt, dokumentumot, melyek a feladatai ellátásához szükségesek. Szükséges információknak tekintendők különösen azok a Hivatal rendelkezésére álló adatok, ismeretek, melyek nélkül az Intézmény nem tudná a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni. f) jogosult a képzések ütemezésének meghatározására - azok indításának és szüneteltetésének szabályozására. 4. Egyéb rendelkezések A Megállapodás és az ÁF teljesítése során a Hivatal, illetőleg az Intézmény által tett nyilatkozatok a másik fél tudomásszerzésével hatályosulnak. Tudomásul vett nyilatkozatnak tekintendő a HIR rendszerüzenete, az -ben, illetve faxon elküldött nyilatkozat is, feltéve, hogy a címzett a levél kézhezvételének tényét, és tartalmának megismerését (ha mellékletek vannak, azokét is) szintén ben a küldő félnek visszaigazolta, illetve a faxvisszaigazolás a küldő fél részére visszaérkezett. Levélként (ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés) küldött küldemény esetén a kézbesítés napja a tudomásszerzés hatályosulásának időpontja (a kézbesítés egyéb szabályaira a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 89. (3)-(10) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók). 5. A Megállapodás megszegése és következményei 5.1 Felek jogosultak a közöttük létrejött Megállapodást rendes felmondással a másik Félnek címzett ajánlott tértivevényes levélben postai úton, a Projekt hivatalos rendszerén keresztül, a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítve, fax útján illetve elektronikus levél formájában felmondani. Az Intézmény a felmondásról való tudomásszerzés időpontjától, illetőleg a felmondás közlésétől kezdődően új képzést nem indíthat, a Megállapodás az Intézmény által már korábban elindított képzések befejezésének napjával szűnik meg. Felek kötelesek egymással legkésőbb a Megállapodás megszűnését követően, jelen megállapodás 3.2.a) bekezdése szerinti határidőkben teljes körűen elszámolni. 5.2 A Megállapodást bármelyik Fél (Hivatal, Intézmény) súlyos megállapodás-szegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal indokolás mellett kizárólag írásban postai úton, a projekt hivatalos rendszerén keresztül, a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítve, fax útján illetve elektronikus levél formájában - mondhatja fel.

8 5.2.1 A Megállapodás súlyos megszegésének minősül különösen: a Hivatal részéről: ha a Megállapodás szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat az Intézmény felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja, a Hivatal az esedékes támogatási összeg kiegyenlítésével több, mint 45 napos késedelembe esik (nem tartozik ebbe a körbe a Hivatalnak fel nem róható késedelem pl. a Projekt finanszírozására kötött Támogatási szerződés szerinti NFÜ/Közreműködő Szervezet általi késedelmes fizetés), az Intézmény részéről: ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait Hivatal írásbeli felszólítása ellenére nem, vagy nem megfelelően látja el. a felnőttképzési és/vagy akkreditációs jogosultság elvesztése; az ellenőrzési tevékenység során megállapított nem Megállapodás szerinti teljesítés; a Képző intézmények és képzések kiválasztási kritériumainak kizáró feltételei, képzési időpontban nem biztosítja a Hivatal részére a képzési helyszínre való azonnali bejutás lehetőségét az ellenőrzés során, illetve jelen megállapodás 3.1. h) pontjában rögzítetteket. előre bejelentett ellenőrzés lefolytatása során nem biztosítja a Hivatal részére az Intézménybe való bejutás lehetőségét, illetve jelen megállapodásban rögzítetteket. mindkét fél részéről: a másik féllel szemben a csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás, illetve egyéb jogszabályba foglalt megszüntetési eljárás megkezdődött, köztartozása van. A kezdés időpontja a csőd, felszámolási eljárás közzétételének napja, illetve a végelszámolásról szóló közzétételnek a Cégközlönyben való megjelenésének a napja. Az azonnali hatályú, illetve rendes felmondásról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, bizonyítható módon írásban értesíteni. A jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén, azaz az azonnali hatályú felmondásról való tudomásszerzéstől illetve a megállapodás rendes felmondással történő megszűnése napjától számított 8 napon belül az Intézmény a Hivatal részére elszámolást készít, továbbá átadja a Megállapodás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti vagy másolati (amennyiben jogszabály az eredeti példány kiadását kizárja) példányait. Intézmény a megállapodás megszűnése miatt, mind a Hivatal, mind a képzésben résztvevő irányába keletkező megtérítési kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni. Felek tudomásul veszik, hogy Hivatal jogosult az Intézményt az azonnali hatályú felmondásról való tudomásszerzéstől kezdődően a hivatalos rendszeréről lekapcsolni.

9 5.3 Amennyiben az Intézmény a Megállapodás szerinti Képzéseket akár részben, akár egészben nem tudja biztosítani a Képzésben résztvevő számára és a Képzésben résztvevő a képzés díjából az önrészt megfizette, az Intézmény a megfizetett összeget köteles visszafizetni. Az Intézmény az ezzel kapcsolatos költségei megtérítését és kártérítést sem igényelhet a Hivataltól. 5.4 A Felek rögzítik, hogy az adataikban bekövetkezett esetleges változásról kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő nyolc napon belül értesíteni. Az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett kárt a bejelentési kötelezettséget elmulasztó fél köteles viselni. Budapest, 2013.

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Pályázati útmutató. természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz

Pályázati útmutató. természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz Budapest, 2015. március 31. 1/14. oldal Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.; képviseletében Szabó József polgármester, a továbbiakban, mint Támogató),

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Mely létrejött egyrészről az Név: Létesítés helye:.. Levelezési cím: Ügyfél adatok Telefon/Fax: kitöltése E-mail:.. Adószám:.. Cégjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. MÁRCIUS 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 564. Társaság

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

Hatályos 2013. január 1-jétől

Hatályos 2013. január 1-jétől ELŐFIZETÉSES LAPTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai, neve, székhelye, postacíme... 4 2. Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Johnson & Johnson Kft. (2045

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (szerződésminta) amely létrejött egyrészről Ügyfél megnevezése (név, cégnév): Ügyfél nyilvántartási száma: Ügyfél adószáma: Ügyfél bankszámlaszáma: Ügyfél székhelye: Képviselő neve,

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben