Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR

2 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (3) bekezdés eb) pont szerinti jogkörében eljárva, az Nftv. 11. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) második részeként, az oktatók, kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó Foglalkoztatási Követelményrendszert az alábbiak szerint alkotja meg. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÁSODIK RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 I. FEJEZET EGYES MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Általános alkalmazási feltételek 1. (1) A közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás általános feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), annak végrehajtására kiadott 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (Korm. rendelet), valamint az Nftv. határozza meg. (2) A megbízási jogviszony keretében történő alkalmazás általános feltételeit az Nftv. határozza meg. Oktatói munkakörben történő alkalmazás különös feltételei 2. (1) A tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése. (2) Az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése. (3) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett a) rendelkezzék doktori fokozattal, b) alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, c) rendelkezzék legalább 8 éves (oktatói, kutatói) szakmai gyakorlattal. (4) A főiskolai tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett a) rendelkezzék doktori fokozattal, b) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, c) idegen nyelven előadást tartson, d) rendelkezzék a habilitált oktató kivételével legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, e) a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható számszerűsített követelmények legalább a felének teljesítése. (5) A (4) bekezdés e) pont alkalmazásában a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek a főiskolai oktatásban nem relevánsak, 1 A szabályzatot, november 29-ei ülésén fogadta el a Szenátus.

3 3 b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, c) a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni. (6) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett a) rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, b) az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki, c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, d) idegen nyelven publikáljon, szemináriumot, előadást tartson, e) a MAB által megfogalmazott követelmények teljesítése. Kutatói munkakörben történő alkalmazás különös feltételei 3. (1) A tudományos segédmunkatársi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszony. (2) A tudományos munkatársi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal. (3) A tudományos főmunkatársi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett a) rendelkezzék doktori fokozattal, b) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, c) rendelkezzék megfelelő, az oktatásban és kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal, (4) A tudományos tanácsadó munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett a) rendelkezzék doktori fokozattal, b) az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki, c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére, d) idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Tanári munkakörben történő alkalmazás különös feltételei 4. (1) Tanári munkakörnek, a Korm. rendelet 1. számú melléklet 1 8. pontjában felsorolt tanári munkakörök (művésztanár, mérnöktanár, műszaki (gazdasági) tanár, műszaki (gazdasági) oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, mestertanár) minősülnek. (2) Tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki a Korm. rendelet 1. számú mellékletének A) pontjában mestertanár esetén C) pontjában meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Oktatói-kutatói munkát segítő munkakörben történő alkalmazás különös feltételei 5.

4 4 (1) Oktatói-kutatói munkát segítő munkakörnek, a Korm. rendelet 1. számú melléklet pontjában felsorolt munkakörök (ügyvivő szakértő, főmérnök, tanszéki mérnök) minősülnek. (2) Oktatói-kutatói munkát segítő munkakörben az foglalkoztatható, aki a Korm. rendelet 1. számú mellékletének B) pontjában meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Egyéb munkakörben történő alkalmazás különös feltételei 6. (1) Egyéb munkakörnek, a Korm. rendelet 1. számú melléklet pontjában felsorolt munkakörök (gazdasági ügyintéző, műszaki ügyintéző, igazgatási ügyintéző; ügyviteli; szakmai szolgáltató; műszaki szolgáltató, mint például fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott) minősülnek. (2) Egyéb munkakörben az foglalkoztatható, aki a Korm. rendelet 1. számú mellékletének B) pontjában meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. II. FEJEET A MUNKAKÖRI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE Általános rendelkezések 7. (1) A Főiskolán, a 6. szerinti egyéb munkakörökben történő alkalmazás, valamint a Kjt-ben meghatározott esetek kivételével, pályázati eljárás alapján tölthetők be a munkakörök. (2) A tanári és az oktatói-kutatói munkát segítő munkakörökre a Kjt. szerinti nyilvános pályázatot kell hirdetni. (3) Az oktatói és kutatói munkakörök, az e szabályzat szerinti nyilvános, vagy belső pályázat alapján tölthetők be. 8. (1) A Főiskola, az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai tanári, főiskolai docensi, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére nyilvános pályázatot hirdet, melyen a Főiskolával alkalmazásban nem állók is részt vehetnek. (2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó oktatói és kutatói pályázatok esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy a munkakör betöltésére nyilvános, vagy belső pályázatot hirdet. A belső pályázaton a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban állók vehetnek részt. (3) A belső pályázatra a nyilvános munkaköri pályázatokra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a pályázati felhívás közzétételének helye a Főiskola intranetes hálózata. Nyilvános munkaköri pályázatok 9. (1) A munkaköri pályázatokat, a kormányzati személyügyi központ honlapján túlmenően a Főiskola honlapján is közzé kell tenni. (2) A munkaköri pályázatot a kiírásban közölt időben, helyen és feltételek szerint kell benyújtani. (3) A munkaköri pályázat részeként kell előírni az alábbi iratok benyújtását:

5 5 a) a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyek esetén a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány) eredeti példánya, b) szakmai önéletrajz, c) a pályázandó munkakörtől függően a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-tudást, vagy más képesítést tanúsító okirat hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról a Főiskola főtitkára által készített és záradékolt egyszerű másolat, d) a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai, a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetők, és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők. (4) Oktatói-kutatói pályázatok esetén csatolni kell a következő dokumentumokat is: a) oktatási-kutatási tevékenység bemutatása, b) publikációk, tudományos, illetve művészeti alkotások, díjak jegyzéke, c) pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén, a Főiskola működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában személye figyelembe lesz-e vehető. (5) Külföldi állampolgár pályázó esetén hitelt érdemlően kell igazolni: a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezést, illetve a magyarországi bevándorlást vagy letelepedést, b) a külföldön szerzett végzettséget, szakképzettséget, fokozatot vagy más képesítést tanúsító okirat hiteles magyar nyelvű fordítását, és a végzettség, képzettség, fokozat, képesítés valamely magyar képzési szinttel való ekvivalenciáját. (6) A beérkezett pályázatokat a Rektori Hivatal formai szempontok szerint megvizsgálja és a pályázat (3) (5) bekezdés szerinti hiányossága esetén hiánypótlásra hívja fel a pályázót. A hiánypótlásra a közléstől számított nyolc napos határidőt kell biztosítani. (7) Amennyiben a pályázó, a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a pályázat formai hiányosságát, vagy a pályázat nem felel meg a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy pályázata érvénytelen. Az érvénytelenségről a rektor levélben értesíti a pályázót. 10. (1) A formailag teljes és a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek megfelelő pályázatokat a Rektori Hivatal továbbítja a véleményezésre jogosult személyekhez, testületekhez, vagy véleményezésre jogosult hiányában a rektorhoz. (2) Munkaköri pályázatok esetében véleményezésre jogosultak: a) egyetemi és főiskolai tanári, főiskolai docensi, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkakörre kiírt pályázat esetén, a Szenátustól átruházott hatáskörben eljáró Főiskolai Humánpolitikai Bizottság, és ennek döntését megelőzően a (3) (4) bekezdés szerinti ad-hoc szakmai bizottság, b) az a) pontban nem említett munkakörre kiírt pályázat esetén, az adott munkakörrel érintett átruházott munkáltatói jogkört gyakorló vezető. (3) Az egyetemi tanári és tudományos tanácsadói pályázatokat háromfős egyetemi tanárokból álló ad hoc szakmai bizottság is véleményezi, melynek két tagja a Főiskolával nem áll közalkalmazotti jogviszonyban (külső tagok), belső tagja pedig a Főiskola főállású közalkalmazottja. Az ad hoc bizottság tagjait a rektor kéri fel a Tudományos Tanács javaslata alapján, mely a külső tag elnök személyét is tartalmazza. (4) A főiskolai tanári, főiskolai docensi és tudományos főmunkatársi pályázatokat háromfős ad hoc szakmai bizottság is véleményezi, melynek egy tagja a Főiskolával nem áll közalkalmazotti jogviszonyban (külső tag), másik két tagja pedig a Főiskola közalkalmazottja (belső tagok). Az ad hoc bizottság tagjait a rektor kéri fel, a Tudományos Tanács javaslata alapján, az egyetemi és főiskolai tanárok, valamint a tudományos tanácsadók, tudományos főmunkatársak közül.

6 6 III. FEJEZET FŐISKOLA ÁLTAL ADMÁNYOZOTT MUNKAKÖRI ÉS EGYÉB CÍMEK Professor Emeritus 11. (1) A Szenátus annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a kari tanács kezdeményezésére, Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat. (2) Professor Emeritus cím különösen annak adományozható, aki a) a főiskolai képzésben, valamint a szakmai és tudományos továbbképzésben legalább egy évtizede magas színvonalú oktató-nevelő munkát végzett, b) kiemelkedő tudományos teljesítményével, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvételével, illetve tudományos publikációs tevékenységével, vagy c) a főiskolai és a tudományos szervező és közéleti tevékenységben való részvételével hozzájárult a főiskola hírnevének öregbítéséhez. (3) A Professor Emeritus cím határozatlan időre illeti a jogosultat. (4) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét. 12. (1) A Professor Emeritus jogosult a Főiskola oktatási, tudományos, szakmai és társadalmi közéleti tevékenységében részt venni, a Főiskola bármely alkalmazottja által térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat igénybe venni. (2) A Professor Emeritust, a Szenátus döntése alapján, a mindenkori pótlékalap legfeljebb 500 %- ának megfelelő pénzbeli juttatás illetheti, havi rendszerességgel, a címről való döntést követő egy évi időtartamra, a tárgyév szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig. (3) A Professor Emeritus a (2) bekezdés szerinti juttatás időtartama alatt legfeljebb heti 4 óra előadás tartásával, vagy ennél nem nagyobb heti megterhelést jelentő oktatási-kutatási projektben való részvétellel közreműködik a Főiskola tevékenységében. (4) A Professor Emeritus, a (2) bekezdés szerinti juttatástól mentes időszakban maga dönt arról, hogy az előadás tartására, vagy valamely projektben való részvételre irányuló felkérésnek eleget tesz-e. Magántanár 13. (1) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha rendelkezik doktori fokozattal, a kari tanács kezdeményezésére magántanári címet adományozhat. (2) A magántanári cím használatának joga, az óraadói tevékenység befejezését követően is megilleti a jogosultat. Címzetes főiskolai tanár, címzetes főiskolai docens 14. (1) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha országosan elismert szaktekintély, a kari tanács kezdeményezésére címzetes főiskolai tanár, illetve címzetes főiskolai docens címet adományozhat.

7 7 (2) A cím használatának joga, az óraadói tevékenység befejezését követően is megilleti a jogosultat. (3) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét. Mesteroktató 15. (1) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez, a kari tanács kezdeményezésére mesteroktatói címet adományozhat. (2) A mesteroktatói cím használatának joga, az óraadói tevékenység befejezését követően is megilleti a jogosultat. Mestertanár 16. (1) A Szenátus, az oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző oktató, vagy tanár részére, a kari tanács kezdeményezésére mestertanári címet adományozhat. (2) A mestertanári cím használatának joga, az óraadói tevékenység befejezését követően is megilleti a jogosultat. Tiszteletbeli főiskolai tanár 17. (1) A Szenátus, a kari tanács kezdeményezésére, tiszteletbeli főiskolai tanár címet adományozhat annak a személynek, aki jelentős mértékben hozzájárult a Főiskola hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatainak kialakításához, ápolásához. (2) A tiszteletbeli főiskolai tanár cím határozatlan időre illeti a jogosultat. (3) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét. IV. FEJEZET FOGLALKOZTATÁSI ÉS TELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Az oktatókkal szembeni követelmények 18. (1) Az egyetemi tanárral szembeni követelmények: a) legalább egy tantárgy tantárgyfelelősi teendőinek ellátása, b) a szakterület szerinti tárgy(ak) oktatása, gondozása, folyamatos fejlesztése, c) idegen nyelven történő oktatás, d) új tantárgyak, szakirányok kidolgozása, e) kutatási területek meghatározása, fejlesztése, f) a tanársegédek, adjunktusok oktató és kutató munkájának irányítása, segítése, továbbképzése és részvétel az oktatói, kutatói utánpótlás biztosításában, g) tudományos diákköri munkák és szakdolgozati témák szakmai irányítása,

8 8 h) önálló tudományos kutatómunka végzése, i) rendszeres idegen nyelvű publikáció rangos nemzetközi folyóiratokban, j) tudományos kutatóműhely kialakítása és vezetése, k) felkérésre részvétel doktorképzésben, l) aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, m) hazai és nemzetközi intézményi kapcsolatok kialakítása és ápolása, n) aktív és kezdeményező részvétel a kari és a főiskolai közéletben. (2) A főiskolai tanárral szembeni követelmények: a) legalább egy tantárgy tantárgyfelelősi teendőinek ellátása, b) a szakterület szerinti tárgy(ak) oktatása, gondozása, folyamatos fejlesztése, c) hirdessen és tartson idegen nyelven tantárgyakat, d) új tantárgyak, szakirányok kidolgozása, e) a tanársegédek, adjunktusok oktató és kutató munkájának irányítása, segítése, továbbképzése és részvétel az oktatói, kutatói utánpótlás biztosításában, f) tudományos diákköri munkák és szakdolgozati témák szakmai irányítása, g) önálló tudományos kutatómunka végzése, h) rendszeres idegen nyelvű publikáció, lehetőleg rangos nemzetközi folyóiratokban, i) tudományos kutatóműhely kialakítása és aktív részvétel annak tevékenységében, j) felkérésre részvétel doktorképzésben, k) részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, l) aktív és kezdeményező részvétel a kari és a főiskolai közéletben, m) törekedjen a habilitáció megszerzésére. (3) A főiskolai docenssel szembeni követelmények: a) egy tantárgy tantárgyfelelősi teendőinek ellátása, b) a szakterület szerinti tárgy(ak) oktatása, gondozása, fejlesztése, c) hirdessen és tartson idegen nyelven tantárgyat, d) a tanársegédek oktató és kutató munkájának irányítása, segítése, e) tudományos diákköri munkák és szakdolgozati témák szakmai irányítása, f) önálló tudományos kutatómunka végzése, g) a kutatási eredmények rendszeres publikálása hazai és nemzetközi referált, illetve szakmailag elismert folyóiratokban, h) részvétel valamely intézményi tudományos kutatóműhely munkájában, i) szakmai kapcsolatok kialakítása a hazai és a nemzetközi tudományos kutatóműhelyekkel, j) aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, k) aktív részvétel a kari és a főiskolai közéletben, l) törekedjen a főiskolai tanárokra vonatkozó követelmények fokozatos teljesítésére, m) folyamatos és sokoldalú önképzés. (4) Az adjunktussal szembeni követelmények: a) az oktatott tárgyak alapos ismerete, előadások tartása, szemináriumok, gyakorlatok vezetése, vizsgáztatás, közreműködés új tananyagok összeállításában, jegyzetek és oktatási segédletek megírásában, b) rendelkezzék egyéni tudományos kutatási fejlesztési illetve művészi alkotói, szakedzői tervvel, c) folyamatos kutatómunka végzése, d) rendszeres publikáció, szakirodalmi tevékenység a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, e) részvétel a hazai szakmai közéletben, f) részvétel a kari és a főiskolai közéletben g) törekedjen a tudományos minősítés megszerzésére, a főiskolai docensekre vonatkozó követelmények fokozatos teljesítésére, h) folyamatos és sokoldalú önképzés. (5) A tanársegéddel szembeni követelmények:

9 9 a) részvétel a vezető oktatók előadásain, közreműködés azok demonstrálásában, b) tantermi és egyéb gyakorlatok vezetése, ezekhez demonstrációs anyagok gyűjtése és feldolgozása, c) diplomatervező, szakdolgozatot készítő és tudományos diákköri hallgatók konzultálása, d) a hallgatók gyakorlati beszámolóinak minősítése, vizsgákon való közreműködés, e) a pedagógiai, előadói készségek fejlesztése, f) kutatómunka végzése, g) rendszeres publikáció, h) részvétel a hazai szakmai közéletben, i) részvétel a kari és a főiskolai közéletben, j) törekedjen a doktori képzés eredményes befejezésére, k) folyamatos és sokoldalú önképzés. A kutatókkal szembeni követelmények 19. (1) A tudományos tanácsadóval és tudományos főmunkatárssal szembeni követelmények: a) a fiatal oktatók és kutatók tudományos munkájának irányítása, továbbképzése és részvétel az oktatói, kutatói utánpótlás biztosításában, b) önálló tudományos kutatómunka végzése, c) rendszeres idegen nyelvű publikáció, lehetőleg rangos nemzetközi folyóiratokban, d) tudományos kutatóműhely kialakítása és aktív részvétel annak tevékenységében, e) részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, f) aktív és kezdeményező részvétel a kari és a főiskolai közéletben. (2) A tudományos munkatárssal szembeni követelmények: a) önálló tudományos kutatómunka végzése, b) a kutatási eredmények rendszeres publikálása hazai és nemzetközi referált, illetve szakmailag elismert folyóiratokban, c) részvétel valamely intézményi tudományos kutatóműhely munkájában, d) szakmai kapcsolatok kialakítása a hazai és a nemzetközi tudományos kutatóműhelyekkel, e) aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, f) aktív részvétel a kari és a főiskolai közéletben, g) törekedjen a tudományos főmunkatársakra vonatkozó követelmények fokozatos teljesítésére, h) folyamatos és sokoldalú önképzés. (3) A tudományos segédmunkatárssal szembeni követelmények: a) önálló tudományos kutatómunka végzése, b) rendszeres publikáció, szakirodalmi tevékenység a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, c) részvétel a hazai szakmai közéletben, d) részvétel a kari és a főiskolai közéletben e) törekedjen a tudományos minősítés megszerzésére, a tudományos munkatársra vonatkozó követelmények fokozatos teljesítésére, f) folyamatos és sokoldalú önképzés. A tanárokkal szembeni követelmények 20. (1) A szaktanárokkal szembeni általános követelmények: a) tantárgyi órák tartása, gyakorlatok vezetése, konzultálás, vizsgáztatás,

10 10 b) a tantárgy oktatásának módszertani fejlesztése. (2) A nyelvtanárokkal szembeni további követelmény a választott szakterület idegen nyelvű szakkifejezéseinek pontos ismerete, valamint oktatók és kutatók idegen nyelvi képzésének segítése. (3) A testnevelő tanárokkal szembeni további követelmények: a) szabadidős sportprogramok szervezése és irányítása, b) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, építése, c) részvétel a főiskolai sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában. (4) A műszaki (gazdasági) tanárral és műszaki (gazdasági) oktatóval szembeni további követelmények: a) kísérletek, illetve az oktatáshoz-kutatáshoz kapcsolódó technológiai folyamatok szakmai irányítása, b) az oktatást, kutatást segítő munkakörben foglalkoztatottak munkájának irányítása és ellenőrzése, c) közreműködés az oktatást és kutatást segítő szakirodalmi források feldolgozásában, d) közreműködés a kísérleti témákhoz kapcsolódó szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok szakmai koordinálásában, e) idegennyelv-ismeret folyamatos fejlesztése. 21. (1) A tanári gyakornokkal szembeni különös követelmények: a) a Főiskola szervezeti és működési rendjének, foglalkoztatási követelményrendszerének, hallgatói követelményrendszerének, valamint képzési programjainak ismerete, b) a Főiskola célkitűzéseinek, azok gyakorlati megvalósulásának ismerete, c) a korszerű oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismeretek gyakorlati elmélyítése, d) a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő hallgatók egyéni fejlesztésére való alkalmassá válás, e) a tanári munkakörre vonatkozó foglalkoztatási alapelveknek, az oktatásszervezés gyakorlati feladatainak megismerése. 22. (1) A kollégiumi nevelőtanárral szembeni követelmények: a) a hallgatók tanulmányi munkáját, kollégiumi tevékenységét, személyiség-fejlődését elősegítő s figyelemmel kísérő nevelői munka, b) együttműködés a kollégium testületeivel, c) jártasság a pedagógiai szakirodalomban, d) idegennyelv-ismeret folyamatos fejlesztése. Az oktatók oktatási és egyéb tevékenysége 23. (1) Az oktatók munkaideje az alábbi tevékenységek végzését foglalja magába: a) oktatási tevékenység, mely áll i) a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartásából (közvetlen oktatási tevékenység), mely a Főiskolán, az Nftv. 26. (1) bekezdés alkalmazásában legalább heti 10 óra,

11 11 ii) a tanulmányi követelmények számonkérésével, a tananyagfejlesztéssel, a tankönyv, a segédlet-készítéssel, az oktatói felkészüléssel összefüggő tevékenységből (közvetett oktatási tevékenység), b) tudományos kutatás, c) egyéb, a munkaköri leírásban meghatározott, vagy a munkáltató utasítása szerinti nem oktatási-kutatási feladatok ellátása, d) a Főiskola közéletében való részvétel. (2) Az oktató, a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium és gyakorlat kivételével, a munkáltató eltérő utasítása hiányában, maga osztja be az (1) bekezdés szerinti tevékenységeit. (3) A munkáltatói jogkört gyakorló vezető, az Nftv. 26. (2) bekezdés alkalmazásában, a közvetlen oktatási tevékenységre fordított időt, a) a közvetett oktatási tevékenységek arányos csökkentésével emelheti meg, illetve b) a közvetett oktatási feladatok arányos növelésével, vagy vezetői megbízás, szakfelelősi, oktatásfelelősi (GAMF Kar) feladat esetén csökkentheti le. A tanárok oktatási és egyéb tevékenységére 24. (1) A tanárok munkaideje az alábbi tevékenységek végzését foglalja magába: a) oktatási tevékenység, mely áll i) a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartásából (közvetlen oktatási tevékenység), ii) a tanulmányi követelmények számonkérésével, a tananyagfejlesztéssel, a tankönyv, a segédlet-készítéssel, az oktatói felkészüléssel összefüggő tevékenységből (közvetett oktatási tevékenység), b) egyéb, a munkaköri leírásban meghatározott, vagy a munkáltató utasítása szerinti nem oktatási feladatok ellátása, c) a Főiskola közéletében való részvétel. (2) A tanár, a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium és gyakorlat kivételével, a munkáltató eltérő utasítása hiányában, maga osztja be az (1) bekezdés szerinti tevékenységeit. (3) A munkáltatói jogkört gyakorló vezető, az Nftv. 34. (2) bekezdés alkalmazásában, a közvetlen oktatási tevékenységre fordított időt, a) a közvetett oktatási tevékenységek arányos csökkentésével emelheti meg, illetve b) a közvetett oktatási feladatok arányos növelésével, vagy vezetői megbízás esetén csökkentheti le. A követelmények teljesítésének értékelése és következményei 25. (1) A követelmények teljesítését a Kjt ban, és a Korm. rendeletben meghatározott minősítési eljárás keretében kell értékelni. (2) Kiválóan alkalmas, vagy alkalmas minősítés hiányában garantált illetményen felüli juttatás nem állapítható meg. (3) A követelmények nem teljesítésének következményeit a Kjt. és az Nftv. tartalmazza, és a munkáltatói jogkör gyakorlója alkalmazza. (4) A minősítési eljárás személyre szóló eredménye nem hozható nyilvánosságra. (5) A minősítési eljárás eredményéből számított statisztikai adatok, az érintett személyek beazonosítására nem alkalmas módon, szervezeti egységenként, vagy munkaköri csoportonként a Főiskola honlapján, vagy intranetes hálózatán nyilvánosságra hozhatók.

12 12 V. FEJEZET FŐISKOLAI OKTATÓI, KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ÉS MÁS JUTTATÁSOK, KUTATÁSI PÁLYÁZATOK Az oktatói, kutatói ösztöndíjra és más juttatásra irányuló pályázatok 26. (1) Oktatói és kutatói ösztöndíjban, vagy más, ehhez hasonló juttatásban ide nem értve azonban a tanulmányi szerződés szerinti juttatásokat pályázati eljárás alapján lehet részesülni. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot abban az esetben lehet kiírni, ha annak pénzügyi forrása rendelkezésre áll, vagy légkésőbb a pályázat alapjául szolgáló feladat megkezdéséig előzetes ígérvény alapján rendelkezésre fog állni. (3) A pályázat kiírója a rektor. (4) A pályázaton az vehet részt, aki a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban áll. 27. (1) A pályázatot a Főiskola intranetes hálózatán kell közzétenni. (2) A pályázat benyújtásának és elbírálásának határideje nem lehet kevesebb 15 napnál. (3) A rektor legalább háromfős bizottságot köteles a pályázatok elbírálására kijelölni. (4) A bizottság, a pályázókat rangsorolva tesz javaslatot a rektornak a támogatás összegére és időtartamára vonatkozóan. (5) A támogatásról a bizottság véleményét figyelembe véve a rektor dönt. (6) A támogatásról a Főiskola és a támogatott szerződést köt. A szerződésben rögzíteni kell a támogatás a) összegét, b) időtartamát, c) a pályázatban meghatározott munka, vagy feladat elvégzésére, dokumentálására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségvállalást, d) a kötelezettség nem teljesítése esetére a támogatás részben, vagy egészben, a törvényes mértékű késedelmi kamattal együtt történő visszafizetésére való kötelezést. Kutatási pályázatok 28. (1) A Főiskola által kiírt kutatási pályázatokra, az oktatói és kutatói ösztöndíjra és más juttatásra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni, a (2) (3) bekezdés szerinti eltérésekkel. (2) A pályázat a kiíró döntésétől függően nyilvánosan is meghirdethető, mely esetben a pályázaton olyan személyek is részt vehetnek, akik nem állnak a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban. (3) A pályázatot több személy együttesen is benyújthatja, mely esetben a támogatás felhasználására együttesen jogosultak, tevékenységükért pedig egyetemlegesen felelnek.

13 13 VI. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29. (1) Az oktatók, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. részét képező Szervezeti és Működési Rendben meghatározottak szerint vesznek részt a Főiskola döntéshozó, véleményező és konzultatív testületeinek a munkájában. (2) Az oktatók, kutatók és más alkalmazottak, a mindenkor hatályos munkajogi szabályok szerint élhetnek jogorvoslattal a Főiskola döntéseivel szemben. 30. (1) A szabályzat, az elfogadását követő napon lép hatályba. 2 (2) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Főiskola október 5-vel hatályon kívül helyezett Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú függelékében 3. sorszám alatt nevezett melléklet. (3) A 25. (2) bekezdése, a szabályzat hatályba lépésekor már megállapított garantált illetményen felüli juttatásokat nem érinti. Az érintett közalkalmazottak esetében, a garantált illetményen felüli juttatás, a garantált illetményösszeg növekedésekor, a növekedéssel azonos összegben csökkentendő. 2 A szabályzat hatályba lépésének napja november 30.

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. 2014.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. 2014. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 1. módosítás 2 (16). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ILLETMÉNY SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ILLETMÉNY SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ILLETMÉNY SZABÁLYZAT SOPRON 2015 1 Jelen szabályzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.),

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 5 A könyvtár elnevezése, székhelye,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER V. FEJEZET A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. december

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

I. Pro Facultate. II. 1. Pro Educatione. II. 2. Pro Educatione Életmű-díj

I. Pro Facultate. II. 1. Pro Educatione. II. 2. Pro Educatione Életmű-díj AZ SZTE JUHÁ SZ GYU LA PEDA GÓGU SKÉ PZ Ő KARON ADOMÁ NYOZ HATÓ KITÜ NT E TÉSE K, KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS AZ AD OMÁNYOZÁ S RE NDJE I. Pro Facultate (1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Kar érdekében

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

I. Pro Facultate. III. Pro Iuventute

I. Pro Facultate. III. Pro Iuventute AZ SZTE JUHÁ SZ GYU LA PEDA GÓGU SKÉ PZ Ő KARON ADOMÁ NYOZ HATÓ KITÜ NT E TÉSE K, KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS AZ AD OMÁNYOZÁ S RE NDJE I. Pro Facultate (1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Kar érdekében

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Szervezeti és Működési Szabályzat XI. fejezet A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Egyetemi doktori iskola (Sz. 1.-Sz. 6.) Egyetemi Doktori Tanács (Sz. 7.- Sz. 24.) Az Egyetemi

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend Szeged, 2015 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Fogorvostudományi Karának (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr!

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r Érkezett : 2015 NOV OSI Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. 1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2289 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. május 5 9. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/19. szám Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2 (31). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a Foglalkoztatási követelményrendszer 1. sz. mellékleteként a 23-2006./2007. sz. (2006. 12.12.)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XXIX. törvény Az igazságügyi szakértőkről 5036 2016. évi XXX. törvény A védelmi és biztonsági célú

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 A Felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2015 Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben