A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST (Hatályos: március 18. napjától)

2 Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és ágazati végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.), valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény alapján az Egyetemen választható béren kívüli juttatások körét, tartalmát, az azokra való jogosultságot, valamint a juttatások igénybevételének egyes feltételeit és eljárási szabályait az alábbi szabályzatban határozza meg. Az Egyetem szervezeti egységeinek valamennyi közalkalmazottja köteles jelen szabályzat szerint eljárni. I. RÉSZ Általános rendelkezések A szabályzat tárgyi hatálya 1. Az Egyetem választható béren kívüli juttatások (a továbbiakban: Cafetéria) útján kívánja biztosítani, hogy az általa munkáltatóként nyújtott juttatások, a lehető legjobban igazodjanak a munkavállalók egyedi igényeihez és korszerű juttatási rendszer jöjjön létre. 2. A szabályzat tárgyi hatálya a jelen szabályzatban meghatározott, a Cafetéria keretén belül választható béren kívüli juttatásokra terjed ki. A Cafetéria keretén belül választható béren kívüli juttatások körét és mértékét jelen szabályzat tartalmazza. A szabályzat személyi hatálya, a béren kívüli juttatásokra jogosultak köre 3. (1) A szabályzat hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységére és valamennyi főfoglalkozású közalkalmazottjára kiterjed. (2) A szabályzat hatálya nem terjed ki a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott és a megbízási jogviszonyban álló személyekre. (3) A Cafetéria rendszer elemeinek igénybevételére az Egyetem szervezeti egységeinél dolgozó határozatlan, illetve határozott idejű jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottak jogosultak. Határozott idejű kinevezéssel rendelkező közalkalmazottak a Cafetéria juttatásokat a kinevezésnek megfelelő időtartamra, a naptári éven belül az éves és a határozott időszak arányában vehetik igénybe. 4. (1) A főfoglalkozású közalkalmazott részére havi munkaidő mértéke szerint a Cafetéria juttatások az alábbiak szerint járnak: a) havi 132 és 176 óra közötti munkaidővel rendelkező közalkalmazott részére 100 %-ban, b) havi 88 és 131 óra közötti munkaidővel rendelkező közalkalmazott részére 75 %-ban, c) havi 1 és 87 óra közötti munkaidővel rendelkező közalkalmazott részére 50 %-ban. 2

3 (2) Ha a közalkalmazotti jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a közalkalmazottat a keretösszeg időarányos része illeti meg. A keretösszeg időarányos része a következő képlet szerint számítandó: éves keretösszeg/365 * az adott évben jogviszonyban töltendő/töltött napok száma. (3) A Cafetéria rendszer elemeinek igénybevételére a közalkalmazott a próbaidő leteltét követő hónaptól a próbaidő tartamára visszamenőlegesen is jogosult. (4) A szabályzatban meghatározott béren kívüli juttatásokban nem részesülhet: a) a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól a jogviszony megszűnésével összefüggésben mentesített közalkalmazott a mentesítés első napjától; b) a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan keresőképtelenség miatt mentesülő közalkalmazott, a mentesülés 31. napjától a mentesülés utolsó napjáig. Ez alól kivételt képeznek a kismamák, mert esetükben a béren kívüli juttatások azon hónap végéig járnak, amelyik hónapban a gyermek megszületett; c) munkavégzési kötelezettsége alól fizetés nélküli szabadság jogcímen legalább 30 naptári napra mentesülő közalkalmazott a fizetés nélküli szabadság első napjától; d) a szülési szabadság, a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság időtartamára; e) munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, illetve gondozása miatt mentesülő közalkalmazott az ellátás ( CSED, GYED, GYES ) megszűnését követően a munkába állást megelőzően kiadott szabadság, illetve a fenti távollétek ideje alatt vagy között keletkezett betegszabadság, táppénz időtartamára; f) 30 napot meghaladó külföldi tanulmányút, külszolgálat időtartamára. II. RÉSZ A Cafetéria rendszerbe tartozó béren kívüli juttatások 5. A Cafetéria rendszer az arra jogosultak számára, előre meghatározott keretösszegben és juttatási formákon belül saját döntéstől függő személyre szabott juttatási csomag kialakítására ad lehetőséget. Az Egyetem költségvetésében elfogadott keret terhére és abban meghatározott mértékig egyéb, egyes meghatározott juttatások is nyújthatók a jogosultak számára, amelyekről a Kollektív Szerződés rendelkezik. 1. Fejezet Az igénybevétel rendje 6. (1) A Cafetéria rendszerben a közalkalmazottak számára igénybe vehető béren kívüli juttatások bruttó keretösszege évente munkáltatót terhelő közterhekkel együtt nem haladhatja meg a ,-Ft-ot. (2) A közalkalmazott az Egyetem által biztosított 1. számú melléklet szerinti papíralapú nyomtatványon - az évente meghatározásra kerülő határidőig - köteles nyilatkozni, hogy a 3

4 tárgyévben milyen juttatásokat és mekkora mértékben kíván igénybe venni. A kitöltött nyomtatvány és a kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírt példányát a Humánpolitikai Osztályra kell 5 munkanapon belül megküldeni. (3) Év közben létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott a jogviszony létesítését követő 5 munkanapon belül köteles a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére. (4) Amennyiben a (2)-(3) bekezdésekben foglalt nyilatkozat határidőben való leadását a közalkalmazott elmulasztja, úgy a Humánpolitikai Osztály 5 napon belül köteles erről őt értesíteni. Az igénylést követően az elektronikusan kitöltött nyomtatvány kinyomtatott példányát a Humánpolitikai Osztályra kell leadni. A havi bérszámfejtés zárását megelőző 3. napot követően leadott nyilatkozatok az adott hónapban már nem teljesíthetők. (5) A keretösszeg tárgyévben fel nem használt része a következő évre nem vihető át és pénzben sem váltható meg. Amennyiben a közalkalmazott a tárgyévben illetve a jogviszony évközi megszűnése esetén kilépéséig nem használta fel a keretösszegét az általa választott juttatásokra, akkor úgy kell tekinteni, hogy a maradványösszegről lemondott. (6) Amennyiben a közalkalmazott jogviszonya vagy béren kívüli juttatásokra való jogosultsága év közben megszűnik, a közalkalmazott a részére időarányosan járó kereten felül felvett összeget függetlenül a juttatás formájától jogviszonyának megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon a jogviszony megszűnésekor kifizetésre kerülő járandóságból le kell vonni, vagy a közalkalmazottnak készpénzben, vagy átutalással vissza kell fizetnie. Az elszámolás a Humánpolitikai Osztály feladata. (7) A Humánpolitikai Osztály feladata a) a közalkalmazottak által választott, a Cafetéria rendszer keretében nyújtható béren kívüli juttatások egyéni kereteinek ellenőrzése; b) a Cafetéria rendszer keretében rögzített igények összesítése, valamint; c) név szerinti kimutatás készítése a közterhek megállapításához az adott időszakban nyújtott Cafetéria juttatásokról. (9) A Műszaki Főosztály feladata az összesített igények alapján a Cafetéria rendszer keretében nyújtott juttatások időszakonkénti megrendelése. (10) A Cafetéria rendszerbe tartozó béren kívüli juttatások mértéke a mindenkor hatályos Szja tv. szerinti mértékig tartozik a kedvezményes adózású juttatások közé. 2. Fejezet Egyes Cafetéria elemek a) Önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 7. (1) Az önkéntes egészségpénztári tagságot záradékolt tagsági okirattal kell igazolni, ennek hiányában tagsági hozzájárulás nem igényelhető. A záradékolt tagsági okirat az a dokumentum, amelyet az Önkéntes kölcsönös biztosító és egészségpénztár ad ki a belépés elfogadására 4

5 vonatkozóan. A pénztártagság a belépési nyilatkozat pénztár általi elfogadásával jön létre. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását a záradékolással tanúsítja. (2) Az önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulásra felhasznált összegek elszámolása egyenlő részletekben, az Egyetem és a pénztár között, az általuk megkötött szerződés alapján közvetlenül történik. (3) Az egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás egész évre havonta azonos összegben, a 2. számú melléklet kitöltésével választható, melynek választott mértéke a mindenkori minimálbér 30 %-a lehet maximum. A juttatást annak 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 14 % egészségügyi hozzájárulás terheli. (4) A juttatás a foglalkoztatott pénztártag egyéni számlájára havonta utólag történő átutalással teljesül. b) Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 8. (1) Az önkéntes nyugdíjpénztári tagságot záradékolt tagsági okirattal igazolni kell, ennek hiányában hozzájárulás nem igényelhető. A záradékolt tagsági okirat az a dokumentum, amelyet az Önkéntes nyugdíjpénztár ad ki a belépés elfogadására vonatkozóan. A pénztártagság a belépési nyilatkozat pénztár általi elfogadásával jön létre. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását a záradékolással tanúsítja. (2) Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulásra felhasznált összegek elszámolása egyenlő részletekben, az Egyetem és a pénztár között, az általuk megkötött szerződés alapján közvetlenül történik. (3) A nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás egész évre havonta azonos összegben, a 2. számú melléklet kitöltésével választható, melynek választott mértéke a mindenkori minimálbér 50 %-a lehet maximum. A juttatást annak 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 14 % egészségügyi hozzájárulás terheli. (4) A juttatás a foglalkoztatott pénztártag egyéni számlájára havonta utólag történő átutalással teljesül. c) Étkezési Erzsébet utalvány 9. (1) Az Egyetem a közalkalmazottak részére élelmiszer és meleg étel vásárlására jogosító étkezési hozzájárulást biztosít utalvány formájában. (2) Az étkezési Erzsébet-utalvány a közalkalmazottat amennyiben a közalkalmazotti jogviszony létesítésére a) a hónap 1. és 15. napja között kerül sor teljes összegben, b) a hónap 16. és 31. napja között kerül sor, a közalkalmazotti jogviszony létesítését illeti meg. követő hó első napjától 5

6 (3) Az étkezési Erzsébet-utalvány a közalkalmazottat amennyiben a közalkalmazotti jogviszony megszűnésére a) a hónap 1. és 15. napja között kerül sor nem, b) a hónap 16. és 31. napja között kerül sor, teljes összegben illeti meg. (4) Az étkezési Erzsébet-utalvány egész évre havonta azonos összegben választható. A választott értéktől függően - havi 8.000,- Ft összeghatárig a juttatást annak 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 14 % egészségügyi hozzájárulás, - havi 8.000,- Ft összeghatár feletti rész 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 27 % egészségügyi hozzájárulás terheli. (5) Az Egyetem az étkezési Erzsébet-utalványokat havonta utólag, papír alapú utalvány formájában biztosítja, azzal, hogy az utolsó havi étkezési Erzsébet-utalvány a tárgyhónapban kerül kiosztásra. (6) Az utalványok megrendelését a Humánpolitikai Osztály indítja el és az utalványok kiérkezését követően szétosztja az érintett közalkalmazottak között. Az Egyetem nem kötelezhető az elveszett, megrongálódott vagy lejárt utalványok cseréjére vagy pótlására. d) Széchenyi Pihenő Kártya 10. (1) Az Egyetem a közalkalmazottak részére választás szerint Széchenyi Pihenő Kártyára történő kifizetést biztosít. Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál szolgáltatások vásárolhatók. A munkáltatói támogatásként adott évben juttatott összeget a juttatás évétől számított második év május 31. napjáig lehet felhasználni. (2) A Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt összegét a foglalkoztatott száz forintra kerekítve határozza meg, a Cafetéria keret terhére. A 3. számú melléklet kitöltésével választható éves keretösszegek alszámlák szerint a következők: a) Szálláshely alszámlára maximum évi nettó ,- Ft, b) Vendéglátás alszámlára maximum évi nettó ,- Ft, c) Szabadidő alszámlára maximum évi nettó ,- Ft. (3) A (2) bekezdésben foglalt keretösszegek az egyes alszámlákra utalható maximális összegeket tartalmazzák, a számlára utalt keretösszegek meghatározása a szabályzat 6. (1) bekezdésével az éves Cafetéria keret (bruttó ,- Ft) mértékéig összhangban értelmezendő. (4) A Széchenyi Pihenő Kártyára történő utalás feltétele, hogy a dolgozó kitöltse, és a Humánpolitikai Osztályra eljuttassa a kártyakibocsátó által kiadott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot. 6

7 (5) A kártyaigénylések feldolgozása és a kártyák megrendelése, szétosztása a Humánpolitikai Osztály feladata. (6) A juttatást annak 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 14 % egészségügyi hozzájárulás terheli. e) Helyi közlekedési bérlet 11. (1) Az Egyetem a közalkalmazottak részére választás szerint helyi közlekedésre szóló havi bérletet biztosít a jelen szabályzatban foglalt feltételek mellett. A bérlet elszámolása az Egyetem nevére és címére kiállított, a Humánpolitikai Osztályra leadott számla ellenében történik. (2) A foglalkoztatott a bérlettérítést - amennyiben a tárgyhónap 10-ig leadja a számlát -, az adott havi bérrel együtt átutalással, utólagosan kapja meg. (3) Amennyiben a dolgozó adott hónapra nem tud számlát leadni, az aktuális havi bérlettérítésként választott összeg más juttatásra nem módosítható. (4) A juttatást annak 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 14 % egészségügyi hozzájárulás terheli. f) Iskolakezdési támogatás 12. (1) Iskolakezdési támogatást figyelemmel a Kollektív Szerződésben foglaltakra az a közalkalmazott igényelhet, aki általános vagy középiskolában tanulmányokat folytató gyermeke után saját jogán, vagy vele közös háztartásban élő házastársa útján családi pótlékra jogosult. A támogatás a feltételek fennállása esetén a tanév első napját megelőző és azt követő 60 napon belül nyújtható. (2) A támogatás évente egyszer kerül kiosztásra utalvány formájában. (3) A Cafetéria kereten belül, a 4. számú melléklet kitöltésével választható iskolakezdési támogatás juttatás maximális mértéke figyelemmel a Kollektív Szerződésben foglaltakra a minimálbér 30 %-a és a Kollektív Szerződés szerinti egyes meghatározott juttatásként nyújtott támogatás különbözete (jelenleg 8.300,- Ft/év/tanuló 1 ). A juttatást annak 1,19-szerese után 15 % személyi jövedelemadó és 14 % egészségügyi hozzájárulás terheli. (4) Az utalványok megrendelését a Humánpolitikai Osztály készíti elő, majd osztja szét az érintett közalkalmazottak között. Az Egyetem nem kötelezhető az elveszett, megrongálódott vagy lejárt utalványok cseréjére vagy pótlására. 1 A juttatás jogszabályi kerete a mindenkori minimálbér 30 %-a, a keretösszegbe beszámít a Cafetéria kereten kívül a Kollektív Szerződés alapján nyújtott iskolakezdési támogatás összege, így választható elemként maximum havi nettó 8.300,- Ft kérhető. 7

8 Záró és hatályba léptető rendelkezések 21. A Szabályzatot a Szenátus a 2015/2016. tanévi (III. 17.) 78. számú határozatával elfogadta. Hatályos: március 18. napjától. 22. A Cafetéria szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapesti Gazdasági Egyetem Cafetéria szabályzatának hatályba lépéséig tartó átmeneti szabályokról szóló 3/2016. (III. 7.) rektori-kancellári utasítás. Budapest, március 17. Sándorné Dr. Kriszt Éva rektor Dr. Dietz Ferenc kancellár 8

9 Nyilatkozat a Cafetéria rendszer elemeiről 1. számú melléklet Név: Állandó lakcím: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Szervezeti egység: Amennyiben közalkalmazotti jogviszonyom évközben megszűnik, vagy szünetel, és az adott évre jogosult juttatási keretnél több juttatást vesznek igénybe, úgy hozzájárulok, hogy az időarányosan visszatérítendő összeget az utolsó illetményemből, társadalombiztosítási ellátásomból vagy tárgyévi utolsó illetményemből a levonás szabályai alapján levonják. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a juttatási kereten túli juttatás összegét készpénzben vagy átutalással fizetem meg az Egyetem részére. Cafetéria juttatás jogcíme Önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás kiegészítése Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás kiegészítése Helyi utazási bérlet Étkezési Erzsébet-utalvány Iskolakezdési támogatás SZÉP Kártya szállás SZÉP Kártya vendéglátás SZÉP Kártya szabadidő Igényelt juttatás összege Adóteher Nettó összeg Bruttó összeg havi éves éves után 15% SZJA +14% EHO után 15% SZJA +14% EHO után 15% SZJA +14% EHO havi 8 ezer Ft-ig a nettó összeg 1,19-szerese után 15% SZJA +14% EHO (szorzó 0,3451) havi 8 ezer Ft feletti rész 1,19- szerese után 15% SZJA +27% EHO (szorzó 0,4998) után 15% SZJA +14% EHO, x után 15% SZJA +14% EHO után 15% SZJA +14% EHO után 15% SZJA +14% EHO Budapest, Nyilatkozatot tevő aláírása 9

10 2. számú melléklet Nyilatkozat az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári munkáltatói hozzájárulásról Alulírott.(név) (szül. hely, dátum),. (adóazonosító jel) kijelentem, hogy a nyilatkozattétel évében a Budapesti Gazdasági Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) kívül más juttatótól nem kaptam munkáltatói / foglalkoztatói önkéntes pénztári hozzájárulást. Tudomásul veszem, hogy azon időszakra, melyre az Egyetemtől kapok ilyen juttatást, más juttatótól nem vehetek igénybe kedvezményes adózással önkéntes pénztári hozzájárulást. Büntetőjogi, munkajogi, adójogi, polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatom megfelel a valóságnak. A valótlan tartalmú nyilatkozatból eredő minden további adó- és járulékteher engem terhel. Amennyiben a kapott önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás után az Egyetemnél adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik, úgy felhatalmazom az Egyetemet, hogy illetményemből / munkabéremből vonja le azt a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 161. (2) bekezdésében foglaltak szerint. Budapest, Nyilatkozatot tevő aláírása 10

11 3. számú melléklet Nyilatkozat Széchenyi Pihenő Kártya alszámla igénybevételéhez Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Kijelentem, hogy a évben a mai napig Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely / vendéglátás / szabadidő alszámlára utalt támogatásban az alábbiak szerint Amennyiben részesült részesültem / nem részesültem. Előző Alszámla Juttatás dátuma Támogatás értéke Támogatás értéke munkáltató megnevezése (nettó Ft) (bruttó Ft) Amennyiben a nyilatkozat bármely tartalmi részében az év során változás történik, tudomásul veszem, hogy a munkáltató felé bejelentési kötelezettség terhel, mely elmulasztásából eredő minden felelősség és következmény engem terhel. Budapest, Nyilatkozatot tevő aláírása 11

12 Nyilatkozat iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 4. számú melléklet Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Kijelentem, hogy az alábbiakban felsorolt gyermek(ek) családi pótlékra jogosult szülője vagy vele egy háztartásban élő házastársa vagyok, aki a.. tanévben a magyar közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanintézet (általános, vagy középiskola) nappali tagozatos hallgatója (lesz) ezáltal jogosult iskolakezdési támogatásra. 1. Gyermek neve Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában: Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: 2.) Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában: Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: 3.) Gyermek neve Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában: Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: Budapest, Nyilatkozatot tevő aláírása 12

116/2015 (XI. 26.) számú határozata

116/2015 (XI. 26.) számú határozata A Semmelweis Egyetem Szenátusának 116/2015 (XI. 26.) számú határozata A Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásainak rendszeréről szóló szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirád Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzattal Nyirád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás

10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 10/2016. (05.02.) számú Kancellári Utasítás a Kancellária, az OMIKK, a KTH, a Belső Ellenőrzési Csoport valamint a Rektori

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

Nyirádi Közös Önkormányzati. Hivatal. Cafetéria Szabályzata

Nyirádi Közös Önkormányzati. Hivatal. Cafetéria Szabályzata Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata 2 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 153. - ában, valamint a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

C A F E T E R I A S Z A B Á L Y Z A T A

C A F E T E R I A S Z A B Á L Y Z A T A 2016 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft C A F E T E R I A S Z A B Á L Y Z A T A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZABÁLYZATA a cafeteria

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

CAFETÉRIA SZABÁLYZATA Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása CAFETÉRIA SZABÁLYZATA Érvényes a 2010. évre Jóváhagyva a Társulási Tanács /2010. (03.11.) sz. Tkt. határozatával Tét, 2010. március 11. 1

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda 1. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (I. 6.) NFGM utasítás a cafeteriajuttatásról 3 VI. Alapító okiratok

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492-522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 01-től

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE az 1/2010. (I. 1.) számú rendelkezéssel hatályba léptetett NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-006 Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail: jegyzo@marcali.hu Ügyiratszám: 4016-1/2016. 24. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2014. december 15. Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.18.) rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól Marcalgergelyi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz Nyugdíjbiztosítási záradék Allianz Életprogramok élet- és személybiztosításhoz A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, nyugdíjbiztosítások után járó biztosítási adókedvezmény

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 3.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - biztosítása tárgyában Ikt.sz.: amely létrejött egyrészről, Kiszombori Szociális és

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata 1. A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A közalkalmazotti szabályzatot

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 6. pont a), c)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2016. január 12. 2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek Tisztelt

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben