A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1."

Átírás

1 A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University of Debrecen Health College Faculty németül: Hochschulfakultät für Gesundheitswesen der Universität Debrecen latinul: Facultas Academiae Rei Sanitariae Universitas Debreceniensis székhelye: Nyíregyháza Sóstói út 2-4. (2) A Kar székhelyén lévő képzések: Ápolás és betegellátás alapszak (BSc.), ápoló szakirány, mentőtiszt szakirány, szülésznő szakirány, gyógytornász szakirány alapozó (1-3. félév) képzése Egészségügyi szervező alapszak (BSc.), eü.ügyvitelszervező szakirány, egészségbiztosítás szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BSc.), védőnő szakirány Szociális munka alapszak Családgondozó ápoló szakirányú továbbképzés Szociális terepgyakorlat-vezetés szakirányú továbbképzés (3) Az Egyetem székhelyén (Debrecen) lévő képzések: Ápolás és betegellátás alapszak (BSc.) gyógytornász képzés szakirány specifikus (4-8.félév) része Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak (BSc.), orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakirány, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus szakirány, képalkotó diagnosztikai analitikus szakirány (4) A Szervezeti és Működési Rend hatálya kiterjed a Főiskolai Kar valamennyi szervezeti egységére. A KAR SZERVEZETE /SzMSz 36. -ához/ 2. (1) A Karon az alábbi oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységek működnek: a) Alapszak koordinációs egységek: - Egészségügyi gondozás és prevenció Alapszak koordinációs egység - Egészségügyi szervező Alapszak koordinációs egység - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Alapszak koordinációs egység - Ápolás és betegellátás Alapszak koordinációs egység - Szociális munka Alapszak koordinációs egység

2 b) Tanszékek: - Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék - Ápolási Tanszék - Egészségügyi Informatikai Tanszék - Elméleti Egészségtudományi és Alkalmazott Pszichológiai Tanszék - Fizioterápiás Tanszék - Klinikai Kémiai és Orvosi Kutatólaboratóriumi Analitikai Tanszék - Oxyológiai Tanszék - Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék (2) A Karon működő funkcionális szervezeti egységek: a) Dékáni Hivatal - Tanulmányi Osztály - Hallgatói Információs, Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda - Oktatásfejlesztési Csoport b) EFK Gazdasági Egysége c) Szociális szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ d) Szaknyelvi és PROFEX Nyelvvizsgahely e) Programiroda f) Klinikai gyakorlati Központ g) Tudományos központ h) Oktatási központ (3) A Kar szolgáltató szervezeti egységei az alábbiak: - Kollégium - Könyvtár A KAR VEZETÉSE 3. (1) A Kar vezető testülete a Kari Tanács, vezetője a dékán, kinek munkáját dékánhelyettesek segítik. (2) A Kar vezetésére, operatív működtetésére, a konkrét feladatok végrehajtásával összefüggő dékáni döntések előkészítésére a Kar Dékáni Tanácsot működtet. A KARI TANÁCS A Kari Tanács hatásköre /SzMSz 39. -ához/ 4. (1) A Kari Tanács az Egyetemi SZMSZ-ben meghatározottakon túl dönt: - a Centrum elnökére átruházandó véleményezési jogkörökről - a Főiskolai Kart érintő valamennyi olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy az Egyetemi SZMSZ nem utal más szervezet, testület, vagy személy hatáskörébe. (2) A Kari Tanács az Egyetemi SZMSZ-ben meghatározottakon túl véleményt nyilvánít: - a programfelelősök megbízásáról - képzések indításáról, szüneteltetéséről, illetve megszüntetéséről 2

3 - új alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiről és indításáról - a Kari Tanács Határozatainak végrehajtásáról szóló titkári beszámolóról. (3) A Kari Tanács az Egyetemi SZMSZ-ben meghatározottakon túl javaslatot tesz a Szenátusnak: - egyetemi és más kitüntetések, címek adományozására - tudományos programok meghatározására. A Kari Tanács összetétele /SzMSz 39. (4) bekezdéséhez/ 5. (1) A Kari Tanács létszáma 25 fő, tagjai: a) Hivatalból a dékán, pro-dékán, a dékánhelyettesek, a Klinikai gyakorlati Központ igazgatója, a hallgatói önkormányzat elnöke b) választási körzetenként választott 3-3 oktató (Debrecen 1 választási körzet, Nyíregyháza 2 választási körzet), közülük 2-2 vezető oktató c) HÖK által delegált 6 fő (+ a HÖK elnök hivatalból) d) a nem oktatói közalkalmazottak közül választott 4 fő közalkalmazott (Debrecenből 1 fő, Nyíregyházáról 3 fő). (2) A Kari Tanács tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottai: a) az Egyetem rektora b) az Orvos- és Egészségtudományi Centrum Elnöke c) EFK Gazdasági Egysége vezetője, ha nem választott tagja a Kari Tanácsnak d) a Tanulmányi Osztály vezetője, ha nem választott tagja a Kari Tanácsnak e) alapszakfelelősök, ha nem választott tagjai a Kari Tanácsnak f) a programfelelősök, ha nem választott tagjai a Kari Tanácsnak g) a kollégium igazgatója, ha nem választott tagja a Kari Tanácsnak h) a Jósa András Megyei Oktató Kórház főigazgatója i) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pszichiátriai Szakkórház főigazgatója j) dékáni tanácsadó(k) k) a karon tevékenykedő emeritus professzorok. (3) A tagság megszűnik, ha a tanácstag egy tanévben a tanács üléseinek több mint a feléről hiányzik. A tagság megszüntetését, egyidőben az új választás kiírását a Kari Tanács titkára jelzése alapján a dékán kezdeményezi az adott választási körzetnél. A Kari Tanács tagjainak választása /SzMSz 39. (4) bekezdéséhez/ 6. (1) A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Tanácsának oktató és nem oktató közalkalmazotti tagjainak megválasztására választási körzeteket kell létrehozni. (2) Választási körzetet képeznek a Debrecenben működő képzés területén lévő oktatók, (Fizioterápiás, Klinikai Kémiai Analitikai, Orvosi Kutatólaboratóriumi Analitikai Tanszék), valamint a Nyíregyházán működő (Alkalmazott Társadalomtudományi, Alkalmazott Pszichológiai, Egészségügyi Informatikai) tanszékek oktatói, valamint a 3

4 Nyíregyházán működő (Ápolási, Oxyológiai, Védőnői Módszertani és Népegészségtani, Elméleti Egészségtudományi,) tanszékek oktatói. (3) Az oktatók megválasztásának lebonyolítására a Kari Tanács választási körzetenként választási biztost választ, aki választó, de nem választható. (4) A nem oktató közalkalmazottak megválasztásának lebonyolítására, Debrecenben és Nyíregyházán 1-1 választási körzetben, a (3) bekezdésben írt módon kerül megválasztásra a választási biztos. (5) Egy választási körzet egy szavazókört jelent külön-külön az oktatóknál és nem oktató közalkalmazottaknál. (6) A választói névjegyzék összeállítása és a jelölés rendje - A választási biztos együttműködésben az EFK gazdasági egységgel, elkészíti a körzetének megfelelő választói névjegyzéket és azt alkalmas módon nyilvánosságra hozza. - A választói névjegyzékhez a nyilvánosságra hozatalt követő 2 munkanapon belül írásban észrevétel tehető a választási biztosnál. - A választási biztos az észrevételt ha szükséges a Főiskolai Kar jogi képviselőjének közreműködésével 2 munkanapon belül kivizsgálja és a szükséges intézkedést megteszi. - Az adott szavazókörben bármely választásra jogosult személy írásban javaslatot tehet jelölt állításra, melyet legkésőbb a választást megelőző ötödik munkanap órájáig a választási biztoshoz kell benyújtani. - A jelölt(ek)nek legkésőbb a választás időpontját megelőzően 4 munkanappal a választási biztosnál írásban kell nyilatkozni(uk), hogy a jelölést elfogadják-e. - A választási biztos a szavazás időpontja előtt 3 munkanappal elkészíti a jelöltek jegyzékét és azt az adott szavazókör részére hozzáférhető helyen kifüggeszti. - Választási körzetenként a jelölő listán legfeljebb 4 vezető oktató és 2 nem vezető oktató neve szerepel, melyek közül 2 vezető oktató és 1 nem vezető oktató kerül megválasztásra. (7) A szavazás rendje - A szavazólapot a választási biztos készíti el a Dékáni Hivatal közreműködésével. A szavazólapon a jelöltlistán szereplő és a jelölést elfogadó valamennyi jelölt nevét oktatói vagy közalkalmazotti munkakörét alfabetikus sorrendben kell szerepeltetni. A szavazólapot a választási biztos az intézmény bélyegzőlenyomatával egyenként hitelesíti. - A szavazás szavazókörönként titkosan a jelölt(ek) neve melletti négyzetben két egymást metsző vonallal történik. - A szavazás akkor érvényes, ha a szavazókörben a választásra jogosultak több mint 50 %-a érvényesen szavazott. - A szavazat érvényes, ha - az oktatói szavazókörökben 3 jelölt - a nem oktatói közalkalmazotti szavazókörben nyíregyházi székhelyen 3, debreceni székhelyen 1 jelölt neve melletti négyzetben van két egymást metsző vonal. - Az érvénytelen szavazást 3 munkanapon belül meg kell ismételni. 4

5 - Az utolsó helyen szavazategyenlőség esetén a választási biztos nyilvános sorsolással dönti el a tanácstagi képviseletet. - A választási eredményt a választási biztos köteles jegyzőkönyvbe foglalni, melyet a szavazólapokkal együtt 24 órán belül a dékánhoz továbbít. - A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazókör megnevezését, a szavazás időpontját, a választásra jogosultak számát, a leadott szavazatok számát, az érvényes szavazatok számát, a megválasztott tanácstagok nevét. - A jegyzőkönyvet a választási biztosnak alá kell írnia. - A választási eljárás rendjének megsértése esetén a szavazás eredményének megállapításától számított 24 órán belül a Főiskolai Kar dékánjánál lehet észrevételt tenni. A dékán az észrevételben foglaltakat ha szükséges, a Főiskolai Kar jogi képviselőjének közreműködésével megvizsgálja és megállapításairól az érintett választási biztost írásban értesíti. - A szabályzat megszegésének megállapítása esetén a szavazás eredményét a dékán megsemmisíti és a választási biztosnak 3 munkanapon belül a választást meg kell ismételtetnie. (8) A Kari Tanács tagjait 3 évre választják. A hallgatóknak minden évben lehetőségük van képviselőik újraválasztására. (9) Új tanácstagot kell választani a tanácstag - közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése; - lemondása; - visszahívása; - halála; - 6 hónapot meghaladó távolléte esetén. (10) A Kari Tanács-tag visszahívható, ha: - jogerős bírói vagy fegyelmi büntetésben részesült; - választói a munkájával nincsenek megelégedve. A visszahívást kezdeményezheti: - a Kari Tanács elnöke; - a tanácstagot megválasztó közalkalmazottak legalább 1/3-a. A visszahívást írásban kell kezdeményezni a Kari Tanács elnökénél, illetve - a Kari Tanács elnökének visszahívási kezdeményezése esetén - a Kari Tanácsnál. A visszahívásról a kezdeményezéstől számított 14 napon belül a választásra jogosultak döntenek. A szavazás módja titkos többségi szavazás. A szavazás érvényességéhez a jogosultak 2/3-ának részvétele szükséges. (11) Az időközi választások kiírásáról a tanács elnöke dönt. A Kari Tanács működési rendje 7. (1) A Kari Tanács elnöke a dékán, titkára a Dékáni Hivatal vezetője. 5

6 (2) A Kari Tanács üléseit az elnök, távollétében és a személyét érintő kérdések tárgyalásakor az oktatási dékánhelyettes vezeti. (3) A Kari Tanács elnöke összehívja és vezeti az üléseket, biztosítja azok rendjét. Az írásbeli meghívót - a javasolt napirenddel és az elkészített előterjesztésekkel - a tanácsülés előtt 5 munkanappal a tanács tagjainak meg kell kapniuk. A dokumentumok elektronikus úton is továbbíthatók. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit a Tanács elnöke saját hatáskörében szabályozza. (4) A Kari Tanács összehívását kezdeményezhetik: a) a rektor; b) a dékán; c) a tanácstagok legalább 1/3-a. Ezekben az esetekben az ülés összehívása 15 napon belül kötelező. A Kari Tanács elnöke rendkívüli esetben a Kari Tanács ülését 24 órán belül is összehívhatja. (5) A Kari Tanács ülésein csak a Dékáni Tanács által már megtárgyalt előterjesztéseket lehet szerepeltetni. A Kari Tanács ülés napirendjének módosítására bármelyik tanácstag javaslatot tehet. A napirendről szavazással kell dönteni. (6) A tanácstagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. A Kari Tanács ülésein valamennyi tag köteles megjelenni, távolmaradását és annak okát az ülés megkezdése előtt a tanács elnökének vagy titkárának bejelenteni. A napirendi pontokkal kapcsolatban előzetes írásbeli előterjesztés alapján is lehet véleményt nyilvánítani, amely elektronikus úton is elküldhető a Kari Tanács titkárának, aki köteles azt a Kari Tanácson ismertetni. (7) A Kari Tanács akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint fele (50% + 1 fő) jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kari Tanács Elnöknek újabb Kari Tanácsülést kell összehívni. (8) A Kari Tanács minősített (kétharmados) többségű szavazással támogatott javaslata szükséges: a) a karhoz tartozó oktatási és egyéb szervezeti egységek létesítéséről, összevonásáról, nevének megváltoztatásáról, megszűntetéséről b) alapszak létesítésének, illetve indításának kezdeményezéséhez c) a Kar Szervezeti- és Működési Rendjének megalkotásához és módosításához. (9) A Kari Tanács határozatait nyílt szavazással, a személyi kérdésekben titkos szavazással, szótöbbséggel hozza. Ha a dékán - az át nem ruházható hatáskörébe tartozó kérdésekben - a Kari Tanács véleményével ellentétesen dönt, döntését és intézkedését meg kell indokolnia a Kari Tanács következő ülésén. (10) A dékán megválasztáshoz a Kari Tanács határozatképességére és eredményességére vonatkozó szabályozás a Debreceni Egyetem SZMSZ 40. -a (2) pontja alapján történik. (11) A Kari Tanács ülésén bármely tanácstag, bármilyen kérdésben interpellálhat a dékánhoz, a dékánhelyettes(ek)hez, a kari gazdasági igazgatóhelyetteshez. A kérdésre az érintett azonnal, vagy 15 napon belül írásban válaszol, és az írásbeli választ a tanács következő 6

7 ülésén ismertetni köteles. A kérdéseket és válaszokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, a Kari Tanácsnak szavazással állást kell foglalnia az adott válasz elfogadásáról. (12) A Kari Tanács ülései nyilvánosak. A Kari Tanács elnöke a téma jellegére tekintettel zárt ülést is elrendelhet. (13) A Kari Tanács ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza: - az ülés helyét és időpontját - a jelenlévők és hiányzók névsorát - a napirendi pontokat az előadók megnevezésével - az írásban előterjesztett anyagokat (mellékletként) - a vitában és a hozzászólásban elhangzottakat - az interpellációkat és az arra adott válaszokat - a hozott határozatot és a szavazati arányt - a tanácsülés egyéb lényeges eseményeit. A jegyzőkönyvet a Dékáni Hivatal vezetője irányításával az erre kijelölt munkatárs készíti el, melyet a tanács titkára és elnöke hitelesít. (14) A Kari Tanács ülésén hozott határozatnak tartalmaznia kell: - a végrehajtandó feladat pontos megjelölését - a végrehajtásért és a végrehajtás ellenőrzéséért felelős személy(ek) nevét és beosztását - a végrehajtás határidejét. (15) Az elfogadott határozatokról írásbeli kivonat készül, amelyet 5 napon belül meg kell küldeni az Egyetem Rektorának és a dékáni hivatalvezető közzéteszi a Kar honlapján illetve el kell juttatni azokhoz, akikre nézve a határozat feladatot állapít meg. A Kari Tanács határozatait a tanács elnöke és titkára írja alá. Ha a határozat különállóan nem értelmezhető, a mellékletet is csatolni kell. (16) A Kari Tanács ülésének előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai nyilvánosak az Egyetem és a Kar minden dolgozója és hallgatója számára. A zárt ülésekről csak a határozatok hozhatók nyilvánosságra. A jegyzőkönyv egy példányát a Dékáni Hivatalban kell elhelyezni. A jegyzőkönyv legfontosabb megállapításait (Emlékeztető), és a Kari Tanács határozatait a Kari Tanács ülését követő 5 munkanapon belül a dékáni hivatalvezető a honlapon is közzéteszi. A Kari Tanács bizottságai 8. (1) A Kari Tanács bizottságai a Tanács döntéselőkészítő és tanácsadó, illetve önálló döntési jogkörrel és hatáskörrel felruházott szervei. (2) A Kari Tanács önálló döntési jogkörrel felruházott bizottságai, testületei: a.) Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság b.) Tudományos Diákköri Tanács c.) Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság d.) Oktatásfejlesztési Bizottság 7

8 A fenti bizottságok működési szabályzatát, ügyrendjét, az egyes bizottságok elnökének és tagjainak személyét a Kari Tanács hagyja jóvá. (3) A bizottságok elnökét és tagjait a Kari Tanács választja meg. A bizottság tagjait az alapszakok egy-egy fős delegáltjai, valamint a HÖK képviselői alkotják. A Gazdasági Egység vezetője és a minőségügyi programfelelős tagja az SZMR bizottságnak. A Tanulmányi Osztály vezetője tagja az Oktatásfejlesztési, a Tanulmányi és Kreditátviteli, a SZMR bizottságnak. (4) A Kari Tanács által létrehozott bizottságok működési rendjét a Kari Tanács, a dékán által létrehozott bizottságok működési rendjét a dékán hagyja jóvá. (5) A Kari Tanács és a dékán "ad hoc" bizottságokat is létrehozhat. Ezen bizottságok működési rendjéről a létrehozó dönt. A dékán "ad hoc" bizottság létrehozása esetén a Kari Tanácsot következő ülésén tájékoztatni köteles. (6) Önálló döntési jogkörrel rendelkező egyéb bizottságot csak a Kari Tanács hozhat létre. (Például: Felvételi Bizottság, Fellebbezési Bizottság, Szakok Záróvizsga Bizottságai.) (7) A Kari Minőségügyi Tanács a kar minőségirányítási rendszerét koordináló szervezet, melynek vezetője a dékán. Felépítését és működését a kar Minőségügyi Működési Rendje határozza meg. (1) A dékáni megbízás időtartama 5 év. A DÉKÁN /az SzMSz 40. -ához/ 9. (2) Az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon túl a dékán feladata: - az egyetem fejlesztési tervében megfogalmazott, a Kart érintő fejlesztési feladatok megvalósításának elősegítése - a Kar fejlesztési tervének elkészítése, időszakos felülvizsgálata, módosításának és megvalósításának előkészítése - a Karon folyó munka minőségirányítása, a minőségfejlesztési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának segítése - kollégiumi fejlesztések előkészítése, menedzselése - infrastrukturális, informatikai és épületfejlesztések előkészítése, menedzselése - az alapszakok, tanszékek fejlesztési elképzeléseinek véleményezése és a szükséges összhang megteremtése a kari fejlesztési tervvel - rendszeres, szoros kapcsolattartás a megfelelő gazdasági szakterületekkel, a fejlesztési források biztosítása céljából - a dékán felügyelete alá tartozik az EFK Gazdasági Egysége - a dékán a vezetője a Kari Minőségügyi Tanácsnak. (3) A dékán munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt rész- vagy főállású, vagy szerződéses dékáni tanácsadó(k) segítik. A dékáni tanácsadót a dékán kéri fel. 8

9 (4) A dékán saját hatáskörében bizottságokat hozhat létre, melyek a dékán döntéseit készítik elő: Például a.) Tankönyv- Jegyzet-Bizottság; b.) Szervezeti és Működési Rend ( SZMR ) Bizottság. (5) A pro-dékán megbízásának időtartama megegyezik a dékánéval. A DÉKÁNHELYETTESEK /az SzMSz 41. -ához/ 10. (1) A dékánt munkájában az oktatási és a tudományos dékánhelyettes segíti. (2) Az oktatási dékánhelyettes feladatai: - a dékán felkérésére, annak távollétében (illetve szükség esetén), a munkáltatói jogok kivételével, a dékánnal azonos jogokkal felruházott. A hivatalos testületekben, szervezetekben szavazati joggal rendelkezve, azok tanácskozásain, ülésein helyettesíti a dékánt - felelős valamennyi képzési tevékenység minőségbiztosításáért. Együttműködve a pedagógiai programfelelőssel, a képzési minőségterület folyamatgazdájával, irányítja és koordinálja a képzési tevékenység minőségbiztosítását és minőségfejlesztését. Szükség szerint, de legalább évente erről jelentést készít. - munkakörével összefüggő hivatalos ügyiratok (megbízási szerződések, gazdasági utalványok, engedélyek, stb.) aláírási jogával rendelkezik - koordinálja és ellenőrzi a alapszakok és a tanszékek oktató-nevelő munkáját, (a Kar kereteiben folyó minden képzés tekintetében), irányítja kari szinten az oktatói munka hallgatói véleményezését - folyamatosan figyelemmel kíséri az alapszakok tájékoztatói alapján a képzési és kimeneti követelmények megvalósítását, javaslatot tesz a curriculumok módosítására - figyelemmel kíséri a szakdolgozat készítés, értékelés és megvédés folyamatát valamint a záróvizsgák lebonyolítását - irányítja a kreditrendszer működtetését - irányítja a felvételi eljárást, s abban bizottsági elnöki teendőket lát el - előkészíti az oktatásra vonatkozó szabályozásokat és gondoskodik azok betartásáról - felügyeli és szükség szerint irányítja az oktatási kérdésekkel foglalkozó bizottságok munkáját - felügyeli a Tanulmányi Osztály szakmai tevékenységét - felügyeli a Hallgatói Információs, Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda tevékenységét - demonstrátori pályázatot ír ki, kiadja a demonstrátori megbízásokat, értékeli a kari demonstrátori tevékenységet - a jegyzetellátási szabályzat alapján működteti a jegyzetellátási rendszert - ellátja a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott feladatokat - együttműködik oktatási kérdésekben a hallgatói önkormányzattal - felügyeli a Kari Tájékoztató elkészítését, szerkezetét - ellenőrzi és jóváhagyja a külső oktatói szerződéseket - ellenőrzi és jóváhagyja a belső munkatársak oktatási bérkiegészítését - felügyeli a fogyatékosügyi koordinátor tevékenységét - irányítja az Oktatási Központ működését - felügyeli a Programiroda működését - felügyeli a Szaknyelvi és PROFEX Nyelvvizsgahelyet 9

10 - felügyeli a Szociális szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ működését - felügyeli a Klinikai gyakorlati Központ működését. (3) A tudományos dékánhelyettes feladatai: - a dékán felkérésére, annak távollétében (illetve szükség esetén), a munkáltatói jogok kivételével, a dékánnal azonos jogokkal felruházott. A hivatalos testületekben, szervezetekben szavazati joggal rendelkezve, azok tanácskozásain helyettesíti a dékánt - a dékán által átruházott jogkörben általánosan felelős az EFK adatvédelemmel és informatikai biztonsággal kapcsolatos kérdésekért, úgymint a szabályzatokban felsorolt alkalmazások rendelkezésre állásáért és megbízható működéséért, az alkalmazott dokumentumok megfelelő kezeléséért és védelméért - a kutatás, fejlesztés, tudományos munka minőségterület folyamatgazdájaként koordinálja e területen a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységet és erről szükség szerint, de legalább évente jelentést készít - munkakörével összefüggő hivatalos ügyiratok (megbízási szerződések, gazdasági utalványok, engedélyek, stb.) aláírási jogával rendelkezik - irányítja és felügyeli a Kar tudományos munkáját - elősegíti az oktatók publikációs tevékenységét - koordinálja a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételt - segíti a Kar tudományos diákköri munkáját - előmozdítja a tudományos-kutatási pályázatokban történő részvételt - integrációs tevékenységet fejt ki az interdiszciplináris kutatási területeken - megfelelő kapcsolatot teremt az EFK és a megyei Tudományos Testület, valamint a Tudományos Közalapítvány között - részt vesz a Magyar Tudomány Napja szervezésében - aktív kapcsolatot tart fenn a regionális Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal - koordinálja a hazai és nemzetközi tudományos/kutatási kapcsolatrendszert - aktív kutatásszervezési feladatokat is végez - segíti és felügyeli a Kar tudományos pályázatainak megvalósulását - évente beszámolót készít a Kari Tanácsnak a Kar tudományos tevékenységéről - elősegíti a Karon működő tudományos műhelyek létrehozását és együttműködését - irányítja a Tudományos Központ működését. A DÉKÁNI TANÁCS 11. (1) A Dékáni Tanács elnöke a dékán, tagjai: - pro-dékán - dékánhelyettesek - EFK Gazdasági Egysége vezetője - a Tanulmányi Osztály vezetője - a Dékáni Hivatal vezetője - Alapszak koordinációs egységek felelősei - Klinikai gyakorlati Központ igazgatója - Szociális szakvizsga, Szak- és Továbbképzési Központ vezetője - a Hallgatói Önkormányzat elnöke - állandó meghívottak: programfelelősök, dékáni tanácsadó(k) 10

11 (2) A Dékáni Tanács üléseit szükség szerint, de legalább szemeszterenként kétszer tartja. Az ülésekről a Dékáni Hivatal vezetője emlékeztetőt készít. KARI KÖZPONTI FELADATOKAT ELLÁTÓ FELELŐSÖK 12. (1) A Kar vezetésének munkáját az alábbi központi feladatokat ellátó felelősök segítik: - pedagógiai programfelelős - minőségügyi programfelelős - felnőttképzési programfelelős. (2) A pedagógiai programfelelős feladatai: - koordinálja és ellenőrzi az alapszakok mintatantervének megalkotását, megvalósulását és fejlesztését (a Kar kereteiben folyó felsőoktatási képzések tekintetében) - segíti az alapszakok és tanszékek keretében folyó pedagógiai és tantervfejlesztő munkát - véleményezi a Kar kari szintű oktatási dokumentumait - segíti az oktatási dékánhelyettest a Kar oktatási fejlesztési koncepciójának kialakításában - feladatai végzése során együttműködik az oktatási dékán-helyettessel, a felnőttképzési programigazgatóval, a Tanulmányi osztályvezetővel, az Oktatásfejlesztési Bizottsággal, a Dékáni Hivatal vezetőjével - folyamatosan ellenőrzi az érvényes tanterv/mintatanterv következetes végrehajtását - együttműködve a minőségügyi programfelelőssel, az oktatási dékánhelyettessel a képzés minőségirányítása tekintetében folyamatgazdaként koordinálja a képzési folyamat minőségbiztosítását, minőségfejlesztését, és erről szükség szerint jelentést készít. (3) A minőségügyi programfelelős feladatai: Az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat 52. (9) bekezdésében foglalt feladatokon túl: - koordinálja és ellenőrzi az alapszakok és az oktatáshoz kapcsolódó szervezeti egységek minőségügyi feladattervének megalkotását, megvalósítását és fejlesztését - koordinálja és ellenőrzi a Főiskolai Kar nem oktatási egységei minőségügyi rendszerének, feladattervének megalkotását, megvalósulását és fejlesztését - véleményezi a Kar kari szintű minőségügyi dokumentumait - segíti a dékánt a Kar minőségirányítási rendszerére vonatkozó koncepciójának kialakításában - segíti valamennyi kari tevékenység, kiemelten az oktatási tevékenység egységes szemléletű, a DE és a Kar küldetésnyilatkozatával összhangban álló minőségügyi célrendszer által meghatározott önfejlesztő, eurokonform, általános standardok mentén auditálható minőségbiztosítás kialakítását, működését - gondoskodik a Kar vezető beosztású alkalmazottainak és a Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság tagjainak folyamatos minőségügyi képzéséről - feladatai elvégzése során együttműködik az OEC minőségügyi vezetőjével, az oktatási, tudományos dékánhelyettesekkel, a Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottsággal, a nem oktatási egységek vezetőivel. 11

12 (4) A felnőttképzési programfelelős feladatai: - koordinálja és ellenőrzi a karon folytatott felnőttképzési programok megvalósulását és fejlesztését (a Kar kereteiben folyó szakképzési képzések és továbbképzések tekintetében) - ellenőrzi a karon folyó szakképzések, továbbképzések jogszabályoknak megfelelő dokumentációját - segíti az alapszakok és tanszékek felnőttképzési programjainak tervezését és pályázati tevékenységét - feladatai végzése során együttműködik az oktatási dékánhelyettessel, a Rektori Hivatallal és Dékáni Hivatallal. OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS VEZETÉSE ALAPSZAK KOORDINÁCIÓS EGYSÉG 13. (1) Koordinálja az alapszak koordinációs egységhez tartozó alapképzéseket, mesterképzéseket, összehangolja az alapszak és a hozzá tartozó szakirány(ok), valamint tanszék(ek) működését. (2) Az alapszak koordinációs egység felelőse az alapszakfelelős. (3) Az alapszak koordinációs egység felelősét a Kari Tanács véleménye alapján, az OEC elnökének egyetértésével a kari dékán nevezi ki. AZ ALAPSZAK KOORDINÁCIÓS EGYSÉG FELELŐSE 14. (1) A képzést koordináló alapszakfelelős a Debreceni Egyetem teljes munkaidőben első helyen foglalkoztatott tudományos fokozattal rendelkező vezető oktatója lehet. (2) Jogai és kötelességei: - az alapszakhoz tartozó szakirányok képzésének koordinálása, működtetési koncepciók, szakmai stratégiai irányvonalak meghatározása - osztott költségvetési keretekkel való gazdálkodás, és a költségvetést kiegészítő saját bevételek, valamint a költségtérítéses képzések pénzösszegeivel való gazdálkodás - az egészségtudományi képzés I. és az alapszak II., III. félévében oktatott tantervi programok folyamatos korszerűsítése, a közös képzési struktúra megvalósítása - javaslattétel a felvételi irányszámok megosztására, az alapszakhoz tartozó szakirányok között - javaslattétel szakirányfelelős(ök) megbízására - az alapszakhoz tartozó tudományos műhely működtetése, kutatási témák menedzselése - az alapszak működtetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági kérdések rendezése, a felmerülő problémák kezelése - alapszaki tájékoztató elkészíttetése és szükség szerinti korszerűsíttetése - véleménynyilvánítási és javaslattételi jog a kar testületeinek vezetői előtt a szervezeti egységet érintő személyi, oktatási, tudományos és egyéb kérdésekben 12

13 - felelős az alapszak koordinációs egységben folyó munka minőségbiztosításáért. Szükség szerint, de legalább évente erről jelentést készít az alapszak minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységéről - biztosítja az alapszakon a szaknyelvi képzést - felel az alapszak képzési és kimeneti követelményeinek megvalósításáért, az alapszak tantervének kidolgozásáért, korszerű szinten tartásáért és folyamatos fejlesztéséért - felkérésre részt vesz az alapszak képzési és kimeneti követelményeinek kimunkálásában, illetve - javaslatot tesz a képzési és kimeneti követelmények korszerűsítésére - felel a tanévenként összeállításra kerülő alapszaki tájékoztatók, illetve felvételi propagandát elősegítő anyagok szakmai tartalmáért, az alapszakról közzétett internetes anyag információiért - elősegíti az alapszak képzési és kimeneti követelményeit megvalósító tantárgyi programok kialakítását - összehangolja az alapszakon oktatott tantárgyak programjait, figyelemmel a képzési célra és a fölösleges ismétlések elkerülésére - érvényesíti az alapszak munkájában a vonatkozó jogszabályi előírásokat és testületi döntéseket - felel az alapszak gondozásában folyó összes képzési forma (alap és mesterképzések, szakirányú továbbképzések, szakképzések és felsőfokú szakképzések, felnőttképzési törvény alá tartozó képzések, stb.) megvalósításáért - folyamatosan figyelemmel kíséri az alapszaki akkreditáció feltételeinek alakulását, előkészíti az alapszak akkreditációs eljárását és elvégzi annak aktuális feladatait - folyamatosan figyelemmel kíséri az alapszakon oklevelet szerzett, szakemberek életpályájának alakulását, valamint a munkáltatók elégedettségét - rendszeresen, de legalább négyévente egyszer felméri a regionális munkaerőpiaci igényeket és prognózist készít a következő ciklus szükséges intézkedéseire - elvégzi határidőre a kari vezetők ill. a vezetői értekezlet által előírt feladatokat - javaslatot tesz az alapszak rendelkezésére álló anyagi források felosztására, elvégzi a vonatkozó szabályzatra figyelemmel a költségtérítéses képzés, a pályázati bevételek stb. felosztását - ápolja az alapszak külföldi és tudományos kapcsolatait, elősegíti újak létesítését - elősegíti az alapszak fejlesztését szolgáló tanszéki kutatásokat - éves jelentést készít az alapszak minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységéről - felel az alapszak vonatkozásában a hallgatói tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért - elkészíti az alapszak tantervét/mintatantervét - kijelöli az alapszakon oktatásra kerülő tantárgyakat - jóváhagyja az alapszak tantárgyfelosztását és leadja a Tanulmányi Osztálynak - felel a kurzusok meghirdetéséért - felel az érvényes tanterv/mintatanterv és tantárgyi programok megjelenítéséért az alapszaki tájékoztatóban - összeállítja és jóváhagyja az alapszak félévi teljes óraszükségletét - írásban rögzíti a heti órarendbe nem illeszthető tanrendi elfoglaltságok rendjét és erről tájékoztatja a Tanulmányi Osztály vezetőjét - kezdeményezi a belső munkatársak oktatási bérkiegészítését - kezdeményezi a külső munkatársak oktatási szerződéseit - alapszaki értekezletet hív össze az alapszakon oktatók bevonásával szemeszterenként legalább három alkalommal, melynek emlékeztetőjét megküldi a dékánnak 13

14 - az alapszakfelelős adott feladat elvégzésével írásban megbízhatja az alapszak koordinációs egységhez tartozó valamelyik oktatót. (3) Az alapszakfelelős feladatai teljesítése során szorosan együttműködik az alapszakon oktató tanszékek vezetőivel és oktatóival, valamint a hallgatói érdekképviseleti szervekkel. Az alapszakfelelőst - a Kari Tanács és a Centrum Elnökének véleményezésével - a dékán bízza meg 1-5 évre, mely - a Kari Tanács véleményezésével - többször megismételhető. Az alapszakfelelős évente és megbízásának lejárta előtt 6 hónappal köteles munkájáról részletes írásos beszámolót készíteni, és azt a dékánnak benyújtani. SZAKIRÁNYFELELŐS 15. A szakirányfelelős feladata a szakirány mintatanterveinek szakirányspecifikus képzésével kapcsolatos szervezés, koordinálás az alapszak koordinációs egység felelős egyetértésével. A szakirányfelelőst az alapszakfelelős javaslata alapján a dékán bízza meg. TANSZÉKVEZETŐ /SZMSZ 48. -ához/ 16. (1) A tanszékvezető jogai és kötelességei: - véleménynyilvánítási és javaslattételi jog a szervezeti egységet érintő személyi, oktatási, tudományos és egyéb kérdésekben - gondoskodik a tanszék oktatóinak az oktatói követelményrendszer előmeneteli követelményeinek való megfeleltetéséről egyéni előmeneteli program elkészítésével - gondoskodik a tanszék munkatársai munkaköri leírásának előkészítéséről, illetve annak aktualizálásáról - irányítja a tanszéken folyó oktató, tudományos, kutatási és egyéb tevékenységet; - gondoskodik a tanszék által oktatott tantárgyak tantárgyi programjának folyamatos korszerűsítéséről - gondoskodik arról, hogy a tantárgyi programokban az egyes alapszakok/szakirányok igényeire figyelemmel bizonyos tananyag részek külön-külön hangsúlyozásra kerüljenek - felelős a tanszéki munka minőségbiztosításáért. Szükség szerint, de legalább évente jelentést készít a tanszéken folyó minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységről - gondoskodik arról, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően a tantárgyi tematikák és a tantárgyi követelmények valamint a tankönyvjegyzék elkészüljön - gondoskodik arról, hogy a kredit rendszer működtetésével kapcsolatos tanszéki feladatok ellátásra kerüljenek; az oktatók a Neptun rendszert tudják működtetni - gondoskodik a TDK tevékenység szakmai feltételeinek a tanszéken belüli megteremtéséről gondoskodik demonstrátori tevékenység feltételeinek megteremtéséről és a demonstrátorok megfelelő foglalkoztatásáról - gondoskodik a szakdolgozati témák időben történő kiírásáról, konzulensek és bírálók kijelöléséről és a szakdolgozatok megvédéséről - gondoskodik a tanszék oktatóinak tudományos kutatási, oktatási és egyéb pályázatokban való aktív részvételéről 14

15 - felel a tanszék által oktatott elméleti tárgyak és gyakorlatok tantárgyfelosztásáért - ápolja és fejleszti a tanszék külföldi kapcsolatait - évente jelentést készít a tanszék minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységéről - segíti az alapszakfelelőst az alapszak akkreditációjának előkészítésében - biztosítja és segíti a tanszék oktatóinak részvételét a Ph.D. képzésben és a tudományos kutató munkában - rendszeresen (tanévente legalább 4 alkalommal) tanszéki értekezletet tart, amelyre szükség szerint meghívja az érintett alapszak(ok) felelősét. A tanszéki értekezlet emlékeztetőjét megküldi a dékánnak - vélemény nyilvánításra a tanszéki értekezlet elé terjeszti a tanszék működését fejlesztését, munkájának értékelését érintő elképzeléseket, majd a tanszéki értekezlet állásfoglalása utáni döntést képviseli a megfelelő testületek előtt, a tanszék oktatóinak esetleges véleményeltérésének bemutatásával - felel a tanszék eszközeinek és rendelkezésére álló anyagainak a rendeltetésszerű felhasználásáért és a tanszék vagyontárgyainak a megóvásáért - ellátja a jogszabályokban, egyéb intézményi szabályzatokban, valamint a dékán által meghatározott további feladatokat - elkészítteti a tantárgyi programokat, javaslatot tesz a tantárgyfelelősök és a tantárgy oktatásába bevont oktatók kijelölésére - tájékoztatást ad az alapszakfelelősnek arról, hogy a tanszék oktatóinak mennyi az óraterhelése a saját alapszakon és más alapszakokon. FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETÉSE DÉKÁNI HIVATAL 17. (1) A Dékáni Hivatal a Kar igazgatási, szervezési és ellenőrzési feladatai ellátásában segíti a dékánt. (2) A Dékáni Hivatalt a dékánnak közvetlenül alárendelt dékáni hivatalvezető vezeti. A dékáni hivatalvezető a szakmai és hivatali felügyeletet érintő kérdésekben együttműködik a Debreceni Egyetem rektori hivatalvezetőjével. (3) A Dékáni Hivatal vezetőjét a Kari Tanács véleményének kikérése után - a dékán határozatlan időtartamra bízza meg. (4) A Dékáni Hivatal vezetőjének feladatkörébe tartozik a Főiskolai Kar igazgatási, adminisztratív tevékenységének koordinálása és irányítása, az intézményi Irattározási Szabályzat és Rend kialakítása. Közvetlenül irányítja a Dékáni Hivatal ügyviteli tevékenységét, gondoskodik az irattározási rend intézményi betarttatásáról. (5) Igazgatási és adminisztratív ügyekben segíti a dékán, a dékánhelyettes(ek) munkáját, megszervezi az egyes - konkrét - döntések végrehajtását. Ellátja a Kari Tanács titkári feladatait. Gondoskodik a Kari Tanács üléseinek, valamint egyéb ülések technikai és adminisztratív lebonyolításáról, továbbá a Kari Tanács által alkotott határozatok, állásfoglalások minél szélesebb körű megismertetéséről. Gondoskodik a Kar fontosabb eseményeihez csatlakozó sajtótájékoztatók megszervezéséről. 15

16 (6) A Dékáni Hivatal vezetőjének feladata a Kari Tanács Határozatainak honlapra vitele és végrehajtásának folyamatos nyomon követése. Gondoskodik a Főiskolai Kar tevékenységét érintő normatív jogszabályok megismertetéséről, továbbá arról, hogy a Kari Tanács által alkotott szabályzatok, valamint a dékáni intézkedések minden tekintetben feleljenek meg a jogszabályi rendelkezéseknek. (1) A Tanulmányi Osztály feladatai: Tanulmányi Osztály a hallgatói személyi anyag kezelése - az oktatáshoz kapcsolódó szervezési feladatok ellátása - a kreditrendszer működtetése a Karon - kapcsolattartás a hallgatókkal és az oktatókkal - a féléves órarend és terembeosztás elkészítése - a hallgatói nyilvántartó rendszerbe a szükséges adatok bevitele, karbantartása - a Neptun számítógépes terem üzemeltetése - a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása - tájékoztató fórumok tartása a középiskolákban a karon folyó képzésekről - nyílt napok szervezése - a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kari anyagának összeállítása - a felvételi eljárás adminisztrációja, ügyvitele - részvétel a különböző diákszervezetek, így a Diákjóléti Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat munkájában, - együttműködik a Kollégium vezetésével, valamint a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsággal - a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére összegyűjti és a szükséges javaslatokkal felterjesztésre előkészíti a hallgatók által benyújtott pályázatokat - a végzett hallgatók oklevélmellékletének kiadása magyarul és angolul - hallgatói ösztöndíjak számfejtése - költségtérítési és egyéb díjak kiírása, beszedése - statisztikai jelentések összeállítása, hivatalosan kért szükséges adatszolgáltatások elvégzése - az előírt nyomtatványok beszerzése, kezelése, nyilvántartása (leckekönyv, oklevél, oklevél melléklet, diákigazolvány, EUROPASS dokumentumok, stb.) - kapcsolattartás, adatszolgáltatás (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Országos Felsőoktatási Információs Központ, Diákhitel Központ, Bevándorlási Hivatal, APEH, MEP). (2) A Tanulmányi Osztály vezetőjét a dékán bízza meg határozatlan időtartamra. (3) A Tanulmányi Osztály vezetője ellenőrzi az indexbeírásokat, a tantárgyfelosztásra és a Neptun rendszerben rögzítettekre figyelemmel, összeállítja és nyilvánosságra hozza a végleges órarendet. 16

17 Hallgatói Információs, Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda 19. (1) Hallgatói Információs, Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda feladatai: a) Információs és szolgáltató feladatok: - Albérletcímek, szálláshelyek adatbázisának kezelése - Fénymásolás, nyomtatás, scannelés, faxolás, laminálás, spirálozás a hallgatók részére térítésért - Információ szolgáltatás a város és az intézmény kulturális rendezvényeiről - Hobbi- és szabadidős tevékenységek elősegítése - Segítségnyújtás pályázatírásban öntevékeny csoportok részére - Pályaorientációs tanácsadás, állásbörze szervezése - Hallgatói munkavállalás segítése. b) A diáktanácsadók feladatai: - az egyetemi és kari szabályzatok alapos ismerete, az ezekkel kapcsolatos rendszeres szakszerű tájékoztatás és hallgatói tanácsadás, - a képviselt alapszak mintatantervének részletes ismerete, a kreditrendszer adta lehetőségek ismerete, rendszeres tájékoztatás és tanácsadás, - az egyéni tanulmányi renddel a párhuzamos képzéssel, a más intézményben történő tantárgyfelvétellel, a Neptun rendszerrel kapcsolatos tanácsadás, - fogadóórák rendszeres tartása, - tanácsadás külföldi hallgatói tanulmányutakhoz, - részvétel a Diáktanácsadó Iroda honlapjának korszerűsítésében és naprakész információkkal való ellátásában - megbízott diáktanácsadó biztosítja a fogyatékosügyi koordinátor feladatainak ellátását. (2) A Hallgatói Információs, Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda feladatai elvégzése során együttműködik a Tanulmányi Osztály, a Hallgatói Önkormányzat illetékes munkatársaival. Oktatásfejlesztési csoport 20. Az Oktatásfejlesztési Csoport főbb feladatait jelenti az oktatás technikai feltételeinek fejlesztése, az intézményi oktatástechnikai és ehhez tartozó informatikai rendszerének működtetése és karbantartásának kezdeményezése. Feladata továbbá a megfelelő szakmai anyagok alapján, egyrészt a multimédiás programok kialakítása, másrészt a távoktatási programok informatikai támogatása. Feladata a tanszéki és a kari pályázati tevékenység segítése, támogatása. 17

18 EFK GAZDASÁGI EGYSÉG 21. (1) A Kar gazdálkodási, pénzügyi, műszaki feladatait, valamint oktatás, továbbképzés és kutatás műszaki ellátása feltételeinek biztosítását az Orvos és Egészségtudományi Centrum Gazdasági Igazgatóságával együttműködve a Kar Gazdasági Egysége látja el. (2) Az EFK Gazdasági Egységének vezetője az OEC gazdasági igazgató-helyettese. (3) Megbízása, felmentése a Kar dékánjának egyetértésével történhet. (1) A Központ feladata: SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA, SZAK ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT irányítja a szociális szakvizsga rendszer karunkat érintő feladatait - karunkon új szakképzések, továbbképzések szervezését készíti elő, irányítja azok tevékenységét - a Szociális szakvizsga, szak- és továbbképzési központ vezetőjét 1-5 évi időtartamra a kar dékánja bízza meg a szociális munka alapszak alapszakfelelőse véleményének kikérésével, mely megbízatás több alkalommal megismételhető. (2) A központ vezetőjének feladatai: - irányítja a hozzá tartozó programokat, melynek keretében három alprogramot működtet: a szakvizsga, szakképzések és továbbképzések programjait - pályázatokat állít össze és nyújt be programjai megvalósítása érdekében - összeállítja és gondozza programjainak költségvetését és annak terhére, a gazdálkodási szabályok betartásával szerződéseket köt - megbízza programjainak projektvezetőit, előadóit és egyéb feladatok ellátóit - aláírási jogot gyakorol a tevékenységével kapcsolatban, kivéve a szakvizsga és a szakképzési okleveleket - tevékenysége ellátása érdekében kapcsolatot tart a szakmailag érintett alapszakfelelősökkel - tevékenységéről szükség szerint, tanévenként legalább egyszer beszámol a dékánnak és a szakmailag érintett alapszakfelelősnek. SZAKNYELVI ÉS PROFEX NYELVVIZSGAHELY 23. (1) Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által engedélyezett nyelvvizsgaközpont, amely a DE OEC Egészségügyi Főiskolai Kar akkreditált nyelvvizsgahelyeként működik. (2) Vezetője a dékán által megbízott nyelvtanár. (3) A PROFEX államilag elismert, három fokozatú, kétnyelvű orvostudományi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga. 18

19 PROGRAMIRODA 24. (1) Kari központi feladatokat ellátó szervezeti egység, melyben programfelelősök koordinálják a szükséges feladatok elvégzését. (2) A Programiroda vezetője, rotációs elv alapján, évenkénti váltásban a pedagógiai programfelelős, a minőségügyi programfelelős, a felnőttképzési programfelelős közül az oktatási dékánhelyettes által megbízott személy. KLINIKAI GYAKORLATI KÖZPONT 25. (1) A kar képzéseiben szereplő klinikai/kórházi gyakorlatokat koordináló szervezeti egység. (2) Vezetője a Klinikai gyakorlati Központ igazgatója, akinek feladatai: - a Főiskolai Kar egészségügyi intézményi gyakorlatainak koordinálása, a gyakorlatok működtetésének felügyelete, az intézményi szerződések megkötése, és a végrehajtás ellenőrzése - közreműködik a kórházi/klinikai gyakorlatok oktatóinak és helyszíneinek kiválasztásában, és a gyakorlati munka értékelésében - a megbízott a Jósa András Megyei Kórházban dolgozó osztályvezető főorvos, akinek megbízása a Jósa András Megyei Kórház főigazgatójával egyetértésben történik - feladatait a Főiskolai Kar dékánjával és az alapszakfelelősöknek, valamint a tanszékek vezetőinek együttműködésével látja el - a Klinikai gyakorlati Központ igazgatóját 1-3 év időtartamra az Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke és az Egészségügyi Főiskolai Kar dékánja a Kari Tanács véleményének kikérése után közösen bízza meg, mely megbízás több alkalommal a Kari Tanács véleményének kikérését követően 1-3 évre meghosszabbítható. TUDOMÁNYOS KÖZPONT 26. (1) A karon folyó tudományos/kutatási tevékenységeket koordináló szervezeti egység. (2) Vezetője a tudományos dékánhelyettes OKTATÁSI KÖZPONT 27. (1) A Karon folyó oktatási/képzési tevékenységeket koordináló szervezeti egység (2) Vezetője az oktatási dékánhelyettes 19

20 SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK Kollégium 28. (1) Az EFK Nyíregyházán működtetetett kollégiuma a Főiskolai Kar szolgáltató létesítménye, amely a hallgatók számára szállás-, étkezési- és kulturális lehetőséget biztosít. A kollégium tevékenységét az Egyetemi Kollégiumi Szabályzat alapján készített és a Kari Tanács által jóváhagyott Kollégiumi Működési Rend határozza meg. (2) A kollégium igazgatóját határozatlan időtartamra a dékán bízza meg. Könyvtár 29. (1) A könyvtár a Főiskolai Kar oktató- és kutatómunkáját segítő szakirodalmi dokumentációs szolgáltató, valamint közművelődési tevékenységet ellátó szervezeti egység. (2) A könyvtár szakmai felügyeletét a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára végzi. (3) A DE-EFK Könyvtárának gyűjtőköre a főiskolán oktatott szakok szakirodalmi igényének megfelelően van meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti a könyvtár: orvos- és egészségtudomány, pszichológia, informatika, számítástechnika, szociológia, szociális ellátás, jog, szépirodalom, nyelvkönyvek. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30. (1) A jelen Szervezeti és Működési Rendet a Kari Tanács a november 7-i ülésén megtárgyalta és az 50/2006. (11.07.) sz. és 51/2006. (11.17.) sz. határozataival elfogadásra javasolta a Debreceni Egyetem Szenátusának. (2) A Szenátus november 30-ai ülésén a Szervezeti és Működési Rendet, mint az SZMSZ mellékletét a..sz. határozatával elfogadta. Rendelkezései az elfogadását követő naptól kell alkalmazni. Debrecen, november

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend Szeged, 2015 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Fogorvostudományi Karának (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2015 Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1 Kari Ügyrend A Kari Tanácsi jóváhagyás dátuma: 2007. január 31. A határozat száma: 1/2007.(01.31.) ETSZK TH. Hatálybalépés dátuma: 2007.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/ /2014. KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) A Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. számú melléklete. A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. számú melléklete. A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. számú melléklete A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata Pécs 2008. 2015. október 1. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A Biológiai Intézet működését szabályozó Dékáni utasítás

A Biológiai Intézet működését szabályozó Dékáni utasítás A Biológiai Intézet működését szabályozó Dékáni utasítás (Egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 1/2012. (2012.III.30.) sz. dékáni utasítással és a CCXIX/2011. (XI. 7.) számú szenátusi határozattal)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/46. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás jogtanácsos kancellár Szenátus nevében: rektor Név

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM FESTŐ TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 36/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján. 2015. június 25. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Melléklet a 15 /2012. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A TESTÜLET RENDELTETÉSE ÉS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Szervezeti és Működési Szabályzat XI. fejezet A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Egyetemi doktori iskola (Sz. 1.-Sz. 6.) Egyetemi Doktori Tanács (Sz. 7.- Sz. 24.) Az Egyetemi

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM INTERMÉDIA TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 39/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján. 2015. június 25. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Hatályos: 2013. november 7. napjától Előterjesztette: Szűcs Gergely a BKF hallgatói önkormányzatának elnöke Jóváhagyta:

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 25. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 B E V E Z E T É S Az Egyetemi Kollégium Szervezeti

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Tanulmányi tájékoztató. 2013/2014 tanév

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Tanulmányi tájékoztató. 2013/2014 tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 tanév Kedves Leendő Egyetemi Polgár! Gratulálok a sikeres felvételi eredményéhez! A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Közgyűlés a./ - A klub legfőbb szerve a közgyűlés, melynek formája a küldöttközgyűlés. b./ - Az elnökség a közgyűlés előtt 30 nappal

Részletesebben

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 Preambulum..4 I. Fejezet Általános rendelkezések.5 II. Fejezet Az egyetem

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

MAFC Alapszabály 4. számú melléklet. A MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB Szervezeti és Működési Szabályzata

MAFC Alapszabály 4. számú melléklet. A MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB Szervezeti és Működési Szabályzata Alapszabály 4. számú melléklet A MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB a Közgyűlés a./ - A klub legfőbb szerve a közgyűlés, melynek formája a küldöttközgyűlés. b./ - Az elnökség a közgyűlés előtt 30 nappal

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK ÜGYRENDJE SOPRON 2011 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A Kollégium feladata... 3 Kollégiumi Bizottság... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. XII. 3- TÓL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1134/1300/15-2/2013. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktorandusz Önkormányzata a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY Hatályos: 2011. február 2-tól 1 1. A szervezeti és működési szabályzat módosításának általános rendelkezései és hatálya 2. SZMSZ célja,

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1 Az Fizikai Intézet a továbbiakban: az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Angol

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben