A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, ELLENŐRZÉS 1. Az iskolavezetés 2. A vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök átruházása 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 4. A gazdálkodási tevékenység belső ellenőrzése III. RÉSZ A NEVELŐTESTÜLET IV. RÉSZ A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK V. RÉSZ A PEDAGÓGIAI FELADATOK ELLÁTÁSA VI. RÉSZ AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 1. Az iskolavezetés és a pedagógusok közötti kapcsolattartás 2. A pedagógusok egymás közötti kapcsolattartása 3. A tanulók tájékoztatása 4. Az iskola és a szülők képviselői közötti kapcsolattartás 5. A diákönkormányzat 6. A vezetők és az Intézményi Tanács kapcsolata 7. Külső kapcsolatok VII. RÉSZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. Az iskola nyitva tartása, a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 2. A létesítmények és helyiségek használatának rendje. 3. A gyakorlati oktatás, illetve a tanműhely működési szabályai 4. A felnőttoktatás (esti-levelező tagozat) formái, működésének szabályai 5. A tankönyv- és taneszközválasztás, az iskolai tankönyvellátás és tankönyvárusítás rendje, a tankönyvfelelős alkalmazott feladatai 6. Étkeztetés 7. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok 8. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje

3 9. A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör 10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje 11. Az intézményi védő, óvó eljárások 12. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 13. Az iskolai könyvtár 14. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás 15. Elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése 16. Az intézményben használt egyedi záradékok MELLÉKLETEK Az iskola szervezeti felépítése 2. A túlmunkák dokumentálásának és elszámolásának szabályai 3. A szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata 4. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 5. A folyosóügyeletes tanár feladatai 6. A helyettesítő tanár feladatai 7. A gyakorlati oktatás, illetve a tanműhely működési szabályai 8. A felnőttoktatás működésének szabályai 9. A tankönyvek kiválasztásával, megrendelésével és a tankönyvellátással összefüggő feladatok 10. Az iskolai étkeztetés igénybevételének módja és szabályai 11. Az iskolai sportkör működési szabályzata 12. Az iskolai könyvtár működési, használati és gyűjtőköri szabályzata 13. Az Informatikai Rendszer használati szabályai 14. Az egyeztető-és fegyelmi eljárás részletszabályai 15. Mentési és tűzvédelmi terv 16. Az iskola által alkalmazott záradékok 17. Munkaköri leírásminták 18. Iratkezelési szabályzat 19. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, érvényessége

4 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az iskola neve: Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe Az intézmény alapító szerve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás éve: 1988 Az alapító okirat száma: 170/2012. (V.31.) Kgy. Kelte: május évi CLXXXVIII. törvény 6..-a az intézmény fenntartója és annak alapítója: Az alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Az alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Akadémia utca 3. Az intézmény fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1054 Budapest, Nádor utca 32. Az intézmény jogállása: Állami fenntartású Az intézmény besorolása tevékenysége jellege szerint: köznevelési intézmény Az intézmény besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: részben önállóan működő Az intézmény típusa: összetett intézmény: gimnázium, szakközépiskola és szakiskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény KLIK azonosítója: Az intézmény fenntartó által meghatározott alaptevékenysége: középfokú oktatás Az intézmény főbb szervezeti egységei, telephelyei: a) Iskola: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 7. b) Tanműhely: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 60. c) Tanműhely: 9400 Sopron, Dózsa György u. 27. d) Iskola: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u.25. 3

5 II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, ELLENŐRZÉS AZ ISKOLAVEZETÉS 1.1Az iskolavezetés az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű vezetői testület. 1.2 Az iskolavezetés feladata: Az iskolavezetés az intézmény oktatási-nevelési céljainak megvalósításával kapcsolatos munkát szervezi, vezeti, irányítja, ellenőrzi. A pedagógusok, a tanulók, a szülők közösségeit a feladatok megoldásába bevonja, jogosultságaik gyakorlását elősegíti. 1.3 Az iskolavezetés tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek az intézményegység vezető a műszaki vezető a gazdasági főkoordinátor 1.4 Az iskolavezetés az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tart. 1.5 Az iskola szervezeti felépítését a SzMSz 1. sz. melléklete tartalmazza. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA 2.1. Az igazgató Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét három igazgatóhelyettes, egy tagozatvezető, egy gyakorlati oktatásvezető, valamint a gazdasági főkoordinátor közreműködésével látja el Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg Az igazgatónak az iskola vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a CXC. Nemzeti köznevelési törvény (Nkt) állapítja meg Az igazgató ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: a) a pedagógusok, az iskolatitkár, a rendszergazda, az oktatástechnológus és a titkársági adminisztrátor feletti teljes munkáltatói, valamint b) a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá c) az átutalással történő fizetések esetében az utalványozás d) a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. 4

6 2.2. Az igazgatóhelyettesek Az igazgatóhelyettesek magasabb vezető beosztású közalkalmazottak, akik vezetői tevékenységüket az igazgató irányításával, egymással együttműködve, mellérendeltségi viszonyban látják el Az általános igazgatóhelyettes a) Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését. b) Átruházott hatáskörben a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben képviseli az iskolát. c) Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi: az iskola napi tevékenységét, a távollevők lehetőség szerint szakszerű helyettesítését, az érettségi vizsgáztatást, az iskola minőségirányítási feladatait, a hatáskörébe utalt elméleti oktatást, a hatáskörébe utalt szakkörök működését, a hatáskörébe utalt versenyekkel kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, az iskola pedagógiai ügyviteli munkáját, a pedagógusok adminisztrációs feladatait, a központi statisztika elkészítését, a tanév rendjére vonatkozó igazgatói előterjesztés tervezetének elkészítését, az egészségügyi szűrővizsgálatokat, az iskolai verseny és tömegsportot. d) Kapcsolatot tart: a partner középiskolákkal, a partner általános iskolákkal, a nem iskolai szintű versenyek szervezőivel. e) Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában A műszaki igazgatóhelyettes a) Átruházott hatáskörben végzi a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését, valamint a szakmai vizsgák során az iskola képviseletét. b) Közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi: a szakmai elméleti oktatást, a szakmai vizsgáztatás előkészítését, a szakmai vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációt, a szakmai elmélet és az iskolában folyó gyakorlat összehangolását, az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást, a szakmai jellegű versenyeket, a hatáskörébe utalt szakkörök működését. a pályaválasztási és beiskolázási feladatokat, c) Kapcsolatot tart: a szakképzéssel foglalkozó szakmai szervezetekkel, a szakképzést segítő módszertani szervezetekkel, 5

7 a nem iskolai szintű versenyek szervezőivel, a megyében működő hasonló iskolák műszaki igazgatóhelyetteseivel, az általános iskolákkal d) Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában A nevelési igazgatóhelyettes a) Átruházott hatáskörben az ifjúságvédelmi és fegyelmi ügyekben képviseli az iskolát. b) Közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi: a hatáskörébe utalt elméleti oktatást a hatáskörébe utalt szakkörök, érdeklődési körök működését az osztályfőnökök munkáját a tanórán kívüli nevelési tevékenységet a speciális nevelésű igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat a hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatokat a tanév iskolai rendezvényeinek, ünnepségeinek előkészítését, lebonyolítását a diákmozgalommal kapcsolatos vezetői feladatokat az iskolában folyó kulturális tevékenységet az iskolai egészségvédelmi programokat a megelőző, ismeretterjesztő tevékenységet (egészséges életmód, drog, szenvedélyek) az iskola és a segítő szakmák együttműködését a pedagógusok prevenciós tartalmú továbbképzését a hatáskörébe utalt versenyekkel kapcsolatos feladatokat az oktatástechnológus munkáját c) Kapcsolatot tart: a nevelést segítő módszertani szervezetekkel, egyesületekkel a megyei és városi ifjúságvédelmi szervezetekkel a városi rendőrkapitánysággal a megyei és városi gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel, szervezetekkel a városi kulturális és művészeti egyesületekkel a nem iskolai szintű versenyek szervezőivel a városi sportszervezetekkel, illetve egyesületekkel d) Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában Az intézményegység vezetője Vezető beosztású pedagógus. Vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett, az igazgatóhelyettesekkel együttműködve, velük mellérendeltségi viszonyban látja el. Közvetlen szakmai felettese az igazgató. a) Átruházott hatáskörben a felnőttoktatással kapcsolatos munkáltatói jogokat nem érintő ügyekben képviseli az iskolát. b) Közvetlen feladata minden, a működési körébe tartozó pedagógiai, valamint azzal öszszefüggő adminisztrációs tevékenység szervezése, irányítása és ellenőrzése. c) Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában. 6

8 2.4. Műszaki vezető Vezető beosztású, nem pedagógus közalkalmazott. Vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett, az igazgatóhelyettesekkel együttműködve, velük mellérendeltségi viszonyban látja el. a) Átruházott hatáskörben az egyes tanulók gyakorlati foglalkozásával kapcsolatos ügyekben ellátja az iskola képviseletét gyakorolja a tanműhelyben foglalkoztatott nem pedagógus dolgozókkal kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat b) Közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi: a tanműhely gyakorlati oktató-nevelő munkáját, a tanműhelyi oktatást segítő műszaki tevékenységet, a tanműhely napi működését, a gyakorlati oktatás műszaki fejlesztését, a szakmai vizsgák és versenyek gyakorlati részének előkészítését, lebonyolítását. a tanműhely műszaki állapotát a tanműhelyi oktatást segítő műszaki tevékenységet, felel az épületek és berendezések biztonságos állapotáért, részt vesz a felújítási munkák megszervezésében és a beszerzésekben c) Kapcsolatot tart: a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel, a gyakorlati képzést segítő módszertani szervezetekkel, a megyében működő hasonló profilú iskolák szakképzésért felelős vezetőivel. d) Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában A gazdasági főkoordinátor Az igazgató irányításával ellátja az iskola gazdasági tevékenységének irányítását, beleértve a tanműhelyben folyó gazdálkodással összefüggő munkákat is. a) Átruházott hatáskörben a tanműhelyi dolgozók, az iskolatitkár és az adminisztrátor kivételével gyakorolja a nem pedagógus dolgozókkal kapcsolatos teljes munkáltatói jogkört azzal a megkötéssel, hogy a fizetések megállapítása során a törvényi minimumtól csak az igazgató előzetes engedélyével térhet el. végzi a pénztárból történő kifizetések utalványozását. b) Közvetlenül felelős: a gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért, a térítési díjak, a tandíjak megállapításáért, a befizetések ellenőrzéséért. c) Kapcsolatot tart: az iskola működtetését felügyelő önkormányzati szervezettel, a fenntartó gazdasági szervezetével e) Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában A helyettesítés rendje 7

9 Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes jogkörrel és felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. (Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét.) Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben beleértve az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozókat is az igazgató helyettesítését a gazdasági főkoordinátor látja el Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a műszaki, majd a nevelési igazgatóhelyettes feladata A helyettesítési sorban őket a korelső munkaközösség-vezető, majd pedagógus követi Az intézményegység és a műszaki vezetőt az általuk esetenként megbízott közalkalmazott helyettesíti. 2.8 Kiadmányozás rendje: Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadmányok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. általános igazgatóhelyettes: a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok esetében; intézményegység vezető: a felnőttoktatással kapcsolatos ügyek esetén műszaki igazgató helyettes: a szakmai képzéssel kapcsolatos iratok esetén nevelési igazgatóhelyettes: a nevelési, diákjóléti, gyámügyi és egyéb szakmai szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek esetén Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím) az irat iktatószáma az ügyintéző neve az ügyintézés helye és ideje A kiadmány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: az irat tárgya az esetleges hivatkozási szám a mellékletek száma A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadmányozó nevét s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon A kiadmány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti Az egyéb iratkezelési rendelkezéseket az SZMSZ 18. sz. melléklete Az iratkezelési szabályzat részletesen szabályozza 2.9 Képviselet szabályai: 8

10 2.9.1 A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult,akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, munkáltatói jogkörrel összefüggésben; az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útjá hivatalos ügyekben települési önkormányzatokkal való ügyintézés során állami szervek, hatóságok és bíróság előtt az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel 2.10 Munkaköri leírások A pedagógusok és alkalmazottak munkaköri leírásának mintáit az SZMSZ 17. sz. melléklete tartalmazza A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 3.1. Az intézmény szakmailag önálló. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató felelős A belső ellenőrzés egyaránt kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokra, valamint a nevelő-oktató munkával kapcsolatos adminisztrációra Az általános ellenőrzésen kívül a nevelőtestület vagy az igazgató meghatározhat célfeladatokat. Ezeket a célokat minden esetben nyilvánosságra kell hozni Az ellenőrzésre jogosultak: a) az igazgató, b) az igazgatóhelyettesek, c) az intézményegység vezető d) műszaki vezető e) a munkaközösség-vezetők, f) külön megbízott pedagógusok. 9

11 Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek, a tagozatvezető a gyakorlati oktatásvezető és a gazdasági főkoordinátor munkáját Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő területeken végzik Az intézményegység és a műszaki vezető saját területén végez ellenőrzéseket A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatot munkaközösségük tagjainál, a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról az illetékes vezetőt tájékoztatják Az ellenőrzés módszerei: a) a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások látogatása, b) az írásos dokumentumok vizsgálata, c) a tanulói munkák vizsgálata, d) beszámoltatás szóban vagy írásban Az értékelés: Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival együtt meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával tantestületi vagy munkaközösségi értekezleten összegezni és értékelni kell. A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSE 4.1. A gazdálkodási tevékenység belső ellenőrzésének területei: a) a vezetői és a b) munkafolyamatba épített. 4.2.A vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzés során az intézmény igazgatója az utalványozási jogkör gyakorlása révén, illetve a gazdasági főkoordinátor beszámoltatásával hajtja végre a belső ellenőrzést Az igazgató a gazdasági főkoordinátorral együtt havonta ellenőrzi a pénzforgalom alakulását, a bevételek és kiadások időarányos teljesítését, külön kiemelve a személyi juttatások havonkénti alakulását A gazdasági főkoordinátorral együtt ellenőrzi a személyi juttatásokat A beérkező posta naponkénti átnézése során az intézmény vezetői operatívan ellenőrzik a szakmai és gazdasági folyamatokat Az általános igazgatóhelyettes ellenőrzi a pedagógusok túlóra elszámolásait A gazdasági főkoordinátor a belső ellenőrzése során a pénztárbizonylatok és mellékletei folyamatos utalványozását látja el. Figyelemmel követi a banki forgalmat. Felügyeli és ellenőrzi a főkönyvi és analitikus könyveléshez szükséges adatszolgáltatást A nyilvántartások alapján ellenőrzi a tárgyi eszközökkel való gazdálkodást és a készletfelhasználást. 10

12 4.3.A munkafolyamatba épített ellenőrzés A munkafolyamatba épített belső ellenőrzés során a pénztáros ellenőrzi a hozzákerült számlákat, bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból. Ellenőrzi a szükséges bevételezést, illetve az átvétel vagy teljesítés igazolását A pénztárbizonylatokat és mellékleteit az arra kijelölt könyvelő is ellenőrzi és írásban javaslatot tesz az a fenntartó gazdasági szervezete számára a számlakijelölésre, amit aláírásával igazol Ezt követően a pénztár ellenőr is ellenőrzi a teljes folyamatot, esetenként a pénztárjelentést és a pénzkészletet Az átutalásra kerülő számlákat a pénzügyi ügyintéző ellenőrzi alaki és számszaki szempontból. Az arra kijelölt könyvelő javaslatot tesz az a fenntartó gazdasági szervezete számára a számlakijelölésre, amit aláírásával igazol. A pénzügyi ügyintéző a számlákat bevezeti az analitikus nyilvántartásba, majd továbbítja őket a fenntartó gazdasági szervezetének Az analitikus könyvelő havonta ellenőrzi a készletadatokat a raktári fejlapokkal A munkafolyamatba épített ellenőrzés működtetésének részletes szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák. 11

13 III. RÉSZ A NEVELŐTESTÜLET 1. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a hatályos jogszabályok határozzák meg. 2. A nevelőtestület döntéseit, javaslatait, véleményét általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján, nevelőtestületi értekezleten alakítja ki. 3. A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. Rendes értekezletek: tanévnyitó (alakuló) értekezlet félévi értekezlet osztályozó értekezlet tanévzáró értekezlet nevelési értekezletek A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott időpontban az igazgató hívja össze Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet lehet, illetve kell összehívni, ha azt az igazgató szükségesnek ítéli, vagy ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada az ok megjelölésével az igazgatótól írásban kéri. Az utóbbi esetben az értekezletet a kezdeményezéstől számított öt munkanapon belül, a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével, tanítási időn kívül kell összehívni A nevelőtestületi értekezletek előkészítése és lebonyolítása: Az értekezletet az igazgató készíti elő, szükség esetén munkaközösség-vezetők vagy területfelelősök bevonásával, a napirendben érintettek meghívásával A napirend előterjeszthető szóban vagy írásban A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja: a) a Szervezeti és Működési Szabályzatot b) a Pedagógiai Programot c) az éves munkatervet (a tanév rendje) d) a Házirendet Az értekezletet az igazgató, távollétében az általa megbízott igazgatóhelyettes vezeti Az értekezlet akkor határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak több mint fele jelen van. a) Határozatait ha jogszabály másképpen nem rendelkezik nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. b) Titkos szavazást kell elrendelni, ha az arra irányuló indítványt a jelen levők többsége támogatja. c) Nyílt szavazás során keletkező szavazategyenlőség esetén az igazgató (megbízottja) szavazata dönt A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámmal kell ellátni, és külön nyilvántartásba kell venni Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni. a) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: az értekezlet idejét a hiányzók nevét 12

14 a meghívott egyéb jelenlevők nevét az értekezlet napirendjét az elhangzott fontosabb megnyilatkozások (tájékoztatás, ismertető, beszámoló, kérdés, válasz, hozzászólás stb.) lényegét emlékeztető jelleggel a szavazás útján hozott állásfoglalásokat, határozatokat szó szerint, a szavazások számszerű eredményével b) A jegyzőkönyvet az igazgató által felkért pedagógus vezeti. c) A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni. d) Aláírók: az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és az igazgató által felkért, az értekezlet résztvevői által elfogadott két hitelesítő pedagógus. 4. A nevelőtestület a jogszabályokban biztosított jogkörei közül a következők gyakorlását átruházza: a) a Nevelőtestületi Fegyelmi Bizottságra: elsőfokú fegyelmi jogkörét a Knv. 58. (4) bek. d-f.) pontjában meghatározott esetekben (NFB: a Fegyelmi Bizottság tagjai, valamint az érintett tanulót oktató tanárok és oktatók) b) a szakmai munkaközösségekre: a tantárgyfelosztás elkészítését és módosítását az egyes szaktárgyak oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározását, elosztását a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkört c) az igazgatóra: az iskola helyiségeinek használatra való átengedésével kapcsolatos konkrét döntések jogát d) a Diák Szociális Bizottságra: a szociális támogatásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatásával, a támogatások, kedvezmények odaítélésével, mértékének meghatározásával kapcsolatos jogkört. e) az egy osztályban tanító tanárokra: az osztályozó értekezleten meghozható döntésekhez való jogokat IV. RÉSZ A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 1. Az azonos tantárgyat, tantárgy-csoportot oktató, illetve azonos nevelési feladatokat ellátó pedagógusok a szakmai, pedagógiai feladatok hatékonyabb, összehangolt végrehajtása érdekében munkaközösség létrehozását kezdeményezhetik. 2. A szakmai munka döntően munkaközösségi keretekben zajlik. 3. Az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: osztályfőnöki humán (magyar, történelem) matematikai 13

15 természettudományi idegen nyelvi (német, angol) informatika villamosipari vasipari testnevelés A munkaközösség feladatai: a) a munkaközösség tevékenységének megtervezése, megszervezése, a feladatok arányos elosztása b) a szaktárgy(ak) leghatékonyabb oktatását célzó program(ok) kidolgozása c) a tantervi előírásoknak megfelelő, egységes követelmény- és értékelési rendszer kialakítása, érvényesítése d) a tantárgyak közötti koncentráció lehetőségeinek feltárása e) a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórai és a tanórán kívüli oktatási-nevelési lehetőségek hatékony kihasználása gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának szakmai segítéséről 5. A munkaközösségek létrehozásáról, illetve megszüntetéséről a nevelőtestület dönt. 6. A szakmai munkaközösségek a tantárgyi koncentrációk miatt folyamatosan együttműködnek, egymás és a pedagógusok munkájának segítése érdekében 7. Munkaközösséget legalább öt taggal lehet létrehozni. 8. Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet. 5. A munkaközösség munkaterve 5.1. A munkaközösségek reális, konkrét, ellenőrizhető és értékelhető feladatokat megfogalmazó éves munkaterv alapján dolgoznak A munkatervet a munkaközösség az iskola éves munkatervének alapján, a nevelőtestület által átruházott jogkörök és feladatok figyelembe vételével készíti el A munkatervet az igazgató hagyja jóvá A munkaterv tartalmazza: a) a munkaközösség tagjainak adatai: név, beosztás, heti óraszám (kötelező és túlóra ciklusonként), állandó megbízatás, továbbképzésen, továbbtanulásban való részvétel b) a munkaközösségi értekezletek éves terve (időpont, témakör, felelős) c) a tanévre tervezett bemutató órák (időpont, pedagógus, téma, értékelő) d) a munkaközösség tagjai által tartott szakkörök adatai (név, vezető, időpontok, a résztvevők köre és létszáma) e) a tanulmányi kirándulások, séták, üzemlátogatások, szakmai bemutatók stb. tervezete (időpont, hely, program, felelős, a résztvevő tanulók köre és létszáma) f) a tanulmányi versenyekre való nevezés, felkészítés tervezete, rendje (az SZKT-ra, TTV-re, OKTV-re stb. való felkészítés programja, felelősei) g) az iskolai tanulmányi versenyek (háziversenyek), vetélkedők, továbbá a munkaközösség profiljába tartozó egyéb rendezvények időpontja, felelősei h) a tanulmányokat záró vizsgák előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásának rendje (feladatok, határidők, felelősök) i) a szaktantermek, a szertárak taneszközzel és szemléltető eszközzel való ellátásának megtervezése, igénylése 14

16 6. A munkaközösség-vezető A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjai titkos szavazás útján választják. A munkaközösség-vezetőt az igazgató bízza meg. A megbízás öt évre szól, de több alkalommal is meghosszabbítható. A megbízás visszavonását az igazgató vagy a munkaközösség tagságának egyharmada kezdeményezheti, de a visszavonáshoz a munkaközösség tagjainak többségi (titkosan leadott) szavazata szükséges. A munkaközösség-vezető feladatai: a) a munkaközösség szakterületéhez tartozó tantárgyak körére vonatkozó tanítási koncepciók és követelményrendszerek kialakítási, fejlesztési munkáinak összehangolása, irányítása b) a munkaközösség tagjainak szakmai és pedagógiai irányítása, ellenőrzése (hospitálás szervezése, óralátogatás, megbeszélés) c) a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése d) a tanmenetek és egyéb oktatási dokumentumok elkészítésének irányítása, a tanmenetek jóváhagyása e) a vizsgákkal, tanulmányi versenyekkel, kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása f) az iskolai tankönyvrendelésben való közreműködés (az alkalmazott tankönyvek és taneszközök kiválasztása, adatszolgáltatás) f) a dologi feltételrendszer (szertár, szaktanterem, taneszköz, szemléltetőeszköz) fejlesztésének koordinálása g) feladatbankok, vizsgatételek, mérőlapok stb. készítésének összehangolása, irányítása h) a pályakezdő, illetve új pedagógus munkatársak munkájának, beilleszkedésének segítése i) a tanórán kívüli tevékenységek (szakkör, korrepetálás, versenyfelkészítés stb.) koordinálása j) a szakmai, módszertani kultúra fejlesztése k) a szakmai továbbképzések figyelemmel kísérése l) a szaktanácsadás munkájának segítése m) együttműködés a tantárgyi és szakmai munkaközösségek vezetőivel n) kapcsolattartás az iskola vezetésével o) javaslattétel, véleményezés: az óraelosztás elkészítésére szertár-, szaktanterem-, taneszköz-fejlesztésre, beszerzésre a hatáskörét meghaladó döntés, intézkedés szükségessége esetén álláshely meghirdetése esetén személyi, szakmai kérdésekben a munkaközösség tagjának kitüntetésére, jutalmazására vagy elmarasztalására p) a munkaközösség képviselete r) az elméleti és a gyakorlati képzés összhangjának megtervezése s) a munkaközösség megbeszéléseinek, értekezleteinek előkészítése, vezetése t) tanév végi beszámoló készítése A beszámoló tartalmazza: a személyi és a tárgyi feltételek alakulását a tanév során a munkaközösség éves tevékenységét a munkatervben meghatározott feladatok tükrében: eredmények, elmaradt feladatok (okok, felelősök) a munkaközösségi tagok éves tevékenységének értékelését (eredményességük és a munkaközösségben betöltött szerepük alapján) 15

17 a munkaközösség és az iskola további működésének, eredményességének javítására vonatkozó (tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési, értékelési) javaslatokat. V. RÉSZ A PEDAGÓGIAI FELADATOK ELLÁTÁSA Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, valamint a szaktanári, szakoktatói, gyakorlati, illetve osztályfőnöki munkakörben ellátandó feladatokat a Pedagógiai Program tartalmazza. 2. A pedagógus teljes munkaideje 40 óra, amelynek 80%-a kötött munkaidő, A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie A kötött munkaidő tanórai és egyéb foglalkozás, 6-10 óra a nevelő és oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében feladata foglalkozások, tanítási órák előkészítése, a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, eseti helyettesítés, a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, valamint a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely 16

18 a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, f) pályaválasztást segítő foglalkozás g) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás h) diákönkormányzati foglalkozás, i) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, j) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint k) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. VI. RÉSZ AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 1. AZ ISKOLAVEZETÉS ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATTAR- TÁS 1.1. belső információáramlás módjai, a pedagógusok tájékoztatásának formái: a) a tanév rendjében rögzített értekezletek (napirendjüket az értekezlet előtt 3 nappal közzé kell tenni) b) a heti rendszerességű (operatív) értekezletek c) írásos tájékoztatás, illetve feladat-meghatározás a belső számítógépes hálózaton (intranet) elhelyezve. (A számítógép használata minden pedagógus számára kötelező olyan módon, hogy az iskolába érkezéskor bekapcsolja és tájékozódik az aktuális hírekről.) 1.2. A tanműhelyben dolgozók tájékoztatása is a számítógépes hálózaton keresztül történik A tájékoztatás felelőse a nappali tagozaton az általános igazgatóhelyettes, a műszaki igazgatóhelyettes, a nevelési igazgatóhelyettes a köztük lévő feladatmegosztás szerint, a tanműhelyi kérdésekben a gyakorlati oktatásvezető, a felnőttoktatás tekintetében a tagozatvezető. 2. A PEDAGÓGUSOK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSA 2.1. Az egy osztályban tanuló diákok oktatásával, nevelésével kapcsolatos kérdésekben az osztályban tanító pedagógusok alkalmilag és szervezett formában együttműködnek A szervezett együttműködés formája az egy osztályban tanító szaktanárok, szakoktatók értekezlete, melyet tanulmányi félévenként legalább egyszer össze kell hívni: 2.3. Össze kell hívni az értekezletet, ha azt rendkívüli esemény indokolja. 17

19 2.4. Az értekezletek témája a tanulók előmenetele, az egyes tantárgyak követelményeinek, a számonkérések módjának, rendszerének koordinációja, az osztály, illetve az egyes tanulók tanulmányi, fegyelmi helyzetének értékelése Az értekezleten az osztályban tanító pedagógusok 90%-ának jelen kell lennie Az értekezletet az osztályfőnök hívja össze. Időpontját és napirendjét legkésőbb két nappal korábban bejelenti a nevelési igazgatóhelyettesnek Az értekezletről jelenléti ívet, emlékeztetőt, indokolt esetben jegyzőkönyvet kell készíteni 3. A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA, JOGA A tanulók tájékoztatása az iskolai hirdető táblára kifüggesztett hirdetmények, tájékoztatók, kiemelt fontosságú, rövid határidejű feladatok esetében az iskolarádió útján történik. Az általános tájékoztatás eszköze az iskolai képújság. Az iskolai szabályzatok egy nyomtatott példánya a titkárságon munkanapokon 8-16 óráig, egy példánya a könyvtárban nyitvatartási időben hozzáférhető, továbbá az iskola honlapján olvasható. Az iskola diákjai és a szülők kérésére bármelyik példányt rendelkezésre kell bocsátani. Az iskolai Pedagógiai Programról a letölthető illetve a nyomtatott példányon kívül szóbeli kiegészítést és tájékoztatást a nevelési igazgatóhelyettes ad munkaidőben, előre egyeztetett időpontban. A tanuló joga, hogy a tanulói jogviszonya alatt általa előállított dologért díjazásban részesüljön. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogaiért nem jár díjazás, mivel a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenység nem nyereséges. Alkalomszerű, egyedileg elkészített dologért a megfelelő díjazásban a tanuló tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A tanulókat és szülőket a megelőző tanév végén az osztályfőnök tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatja őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez 4. AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐK KÉPVISELŐI KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 4.1. A szülői munkaközösség A szülői munkaközösség iskolai szintű szervével való kapcsolattartás szervezője a nevelési igazgatóhelyettes Az igazgató és a szülői munkaközösség elnöke az együttműködés tartalmát és formáját tanévenként az iskolai munkaterv, illetve a szülői munkaközösség munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot Meg kell hívni a szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához Az iskolai szülői munkaközösség részére az igazgató tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az iskola munkájáról. 18

20 A kapcsolattartás formái a szülőkkel: szülői értekezletek fogadónapok a szaktanári fogadóórák ellenőrző könyv iskolai honlap A Szülői Munkaközösség szervezeti és működési szabályzatát a SzMSz 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 5.1. A diákönkormányzat (DÖK) maga alakítja ki szervezetét, működési ügyrendjét, tevékenységi területeit A DÖK a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a diákmozgalmat segítő pedagógus (DMSP), illetve a nevelési igazgatóhelyettes útján kéri meg A jogszabályokban meghatározott esetekben a DÖK véleményének megszerzéséről az igazgató gondoskodik, az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő átadásával Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a DÖK képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet A DÖK véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákmozgalmat segítő pedagógus, illetve a nevelési igazgatóhelyettes képviseli. A nevelőtestület értekezletére választott diákképviselő is meghívható Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a DÖK a DMSP támogatásával az igazgatóhoz, a szűkebb közösséget érintő ügyekben az illetékes igazgatóhelyetteshez (gazdasági vezetőhöz, gyakorlati oktatásvezetőhöz) fordulhat A DÖK működését az iskola anyagi, technikai, személyi lehetőségeinek függvényében a működési kiadások fedezésével és helyiség biztosításával segíti Az iskolaújság és az iskolarádió szerkesztését a sajtó- és véleményszabadság tiszteletben tartásával szakmailag a nevelőtestület erre felkért tagjai segítik A DÖK legfontosabb szerve, a tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés (DKGY). Ennek rendes összehívása novemberben a Vas-Villa' Napon történik. Ekkor kerül sor a Diáktanács (DT) megválasztására Értékelő és tanév-előkészítő céllal a tanév végén (áprilisban) is lehet diákközgyűlést összehívni A DKGY napirendjét a DT és az igazgató közösen állapítja meg A napirendet a tanulói hirdetőn való kifüggesztéssel, illetve egyéb lehetséges módon (iskolaújság, körözvény) közzé kell tenni A diákközgyűlésen részt vesz az igazgató, valamint ha arra meghívást kapnak a nevelőtestület tagjai A DKGY levezető elnöke a DT tagja, vagy felkérés esetén a DMSP, illetve a nevelési igazgatóhelyettes Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a DT a DMSP közreműködésével a diákközgyűlést 5 nappal megelőzően eljuttathatja az igazgatóhoz A diákközgyűlésen a tanulók részére az igazgató ad általános tájékoztatást, valamint válaszokat az írásban, illetve szóban feltett kérdésekre Rendkívüli DKGY összehívását a DT elnöke a javasolt napirend és időpont megjelölésével a DMSP útján kezdeményezheti az igazgatónál. 19

21 Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik az összehívásról, a napirend közzétételével Ha a rendkívüli DKGY összehívását nem tartja indokoltnak, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről A diákközgyűlések közötti időszakban a diákönkormányzatot a DT elnöke, illetve tagjai képviselik A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a SzMSz 4. sz. melléklete tartalmazza. 6. A VEZETŐK ÉS AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 6.1. A nemzeti köznevelési törvény alapján a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamara és az intézményfenntartó képviselőiből alakult intézményi tanács a nevelési-oktatási intézménynek a működését érintő valamennyi kérdésben véleményt nyilvánító egyeztető fóruma Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős Az intézményi tanácsot működési rendjében meghatározott tisztségviselője illetve tagja képviseli az iskolával való kapcsolattartás során Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskolaműködéséről Az intézményi tanács elnöke számára a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző értekezletéről készített jegyzőkönyvet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül az igazgató elküldi Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni az szülői választmány és a diákönkormányzat vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és igazgatóhelyettesei évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is meghívhatók Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves iskolai munkaterv és az intézményi tanács működési rendje, valamint munkaprogramja határozza meg. 7. KÜLSŐ KAPCSOLATOK Az iskolát a külső kapcsolatokban általában az igazgató képviseli. Az iskolavezetés többi tagja a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső személyekkel, szervezetekkel A fenntartóval a rendszeres kapcsolatot az intézmény igazgatója, illetve a gazdasági főkoordinátor tartja A pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények a nevelési- oktatási intézmény partnerintézményei A kapcsolattartás módjai: 20

22 a) együttműködési megállapodás alapján b) informális megbeszélés, megegyezés szerint c) az intézmény munkatervében rögzítettek alapján 7.5. A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, valamint tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók magas színvonalú és eredményes ellátása érdekében az intézmény az említett tanulók nevelését-oktatását, továbbá speciális ellátását végző pedagógusai révén folyamatosan, az éves munkaterv és a szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális csatornákon és a különböző a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által meghirdetett programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért az intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg. A kapcsolattartás főbb formái: - az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai a pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, tanácskozásokon, műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői konzultációkon és más szakmai rendezvényeken; - a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői megsegítésének igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére; - vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek, tanulók részképességfejlődésének diagnosztizálása és a szükséges iskolai fejlesztésük előírása a mindennapi kapcsolattartás szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal; - évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok munkatársaival az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról; - esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával Az iskola külső kapcsolatainak rendszere: - fenntartó önkormányzat - fenntartó gazdasági szervezete - a szülők, illetve közösségeik - a gyakorlati képzés résztvevői (vállalkozások, kisiparosok stb.) - rendőrség - gyámügy - gyermekjóléti szolgálat - ifjúságegészségügyi szolgálat - gyermekjóléti szolgálat 21

23 - városi közművelődési intézmények (könyvtár, színház, múzeumok, levéltár, TIT stb. - bel- és külföldi társiskolák - általános iskolák (pályaválasztás, beiskolázás stb.) - megrendelők - sportegyesületek Az iskola külső kapcsolati elsősorban írott vagy elektronikus levelezés alapján történik. Az információ, a tájékoztatás felelőse a nappali tagozaton az adott terület illetékes igazgatóhelyettese, esti tagozaton intézményegység vezető, a tanműhelyben a műszaki vezető. VII. RÉSZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA, A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZ- KODÁSÁNAK RENDJE Nyitva tartás Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel 6 órától 22 óráig tart nyitva Az elméleti oktatás kezdete a nappali tagozaton általában 8,00 óra, az esti tagozaton 15,00 óra. Az elméleti órák a nappali tagozaton 45, az esti tagozaton 40 percesek, a gyakorlati foglalkozások 60 percesek. A szünetek idejét a házirend szabályozza Az iskolában a nyitva tartási időben állandó portaszolgálat működik Több napos zárva tartás esetén egyedi vezetői döntés alapján a portaszolgálat szünetelhet Az iskola a tanítási szünetekben külön meghatározott rend szerint tart nyitva Az iskola főépületében kártyás beléptető rendszer működik Az intézménybe való be- és kilépés jogosultságát, rendjét, valamint a belépőkártya használatának szabályait a Házirend tartalmazza Az épületbe az iskola dolgozói a nyitvatartás alatt időbeli korlátozás nélkül léphetnek be a saját területükre Rendezvények esetén a szokásostól eltérő nyitvatartásra az igazgató adhat engedélyt A tornaterem használatára külön rendelkezés vonatkozik Az iskola épületét térfigyelő kamerarendszer, illetve riasztórendszer védi. Ügyelet, helyettesítés A folyosókon 7,45-től a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik A folyosóügyeletes tanár feladatait a SzMSz 5. sz. melléklete tartalmazza A hiányzó pedagógusok feladatait helyettesítő tanárok látják el A helyettesítés a tanév időtartamára tervezett, órarend szerinti állandó helyettesítési rend, illetve az általános igazgatóhelyettes által hozott, az intraneten kihirdetett intézkedés szerint történik A helyettesítő tanár feladatait a SzMSz 6. sz. melléklete tartalmazza. 22

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben