SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

2 Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása... 5 A könyvtár szolgáltatásai... 6 A könyvtár szervezete és működése... 6 Hatáskör, jogkör... 9 Gazdálkodás... 9 Zárórendelkezések Záradék GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZAT HASZNÁLATI SZABÁLYZAT ÁLLOMÁNY-FELDOLGOZÁSI SZABÁLYZAT LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZAT RUGALMAS MUNKAIDŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

3 1. A könyvtár jogállása A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára felsőoktatási szakkönyvtár, és a évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény értelmében nyilvános könyvtár is A könyvtár A) elnevezése: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár B) elnevezésének rövidítése: SZE EK C) székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1. D)létesítésének időpontja: jogelőd Főiskolai Könyvtár március 1. Létesítését a 338/1974. sz. ügyiratban a Főiskola igazgatója rendelte el. Egyetemi Könyvtár január 1. E) telefon: 96/ , , , telefax: 96/ F) webcíme: G) címe: H) elnevezésének idegen nyelvű változatai: Széchenyi István University University Library Széchenyi István Universität Universitätsbibliothek I) Az Egyetemi Könyvtár küldetésnyilatkozatát a WEB-lapján teszi közzé:...a tudásalapú társadalom alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, a művelődést. Könyvtárunk küldetését a folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a használói igények minőségi kiszolgálásával, a könyvtárosok szakmai felkészültségével valósítja meg Az Egyetemi Könyvtár fenntartója a Széchenyi István Egyetem. A Könyvtár a Szenátus által meghatározott költségvetési keretből látja el állománygyarapítási feladatait, nem önálló gazdálkodási egység. A fenntartó biztosítja a könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket A Könyvtár szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen felügyeletét az Egyetem rektora, átruházott jogkörrel a rektor által kijelölt egyetemi vezető látja el A könyvtár pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere; körben szövegfelirat: Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár, GYŐR 3

4 2. A könyvtár feladata 2.1. A Könyvtár elsőrendű feladata az egyetem kutató, oktató, nevelő, tudományos és közművelődési munkáját segítő, támogató minőségi szolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében törekszik az Egyetemen oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi szakirodalmának beszerzésére, rendszerezésére, feltárására és rendelkezésre bocsátani a felsőoktatás, a téma szakemberei és az érdeklődők számára. 2.2 A Könyvtár információs rendszerével, gyűjteményével, szolgáltatásaival biztosítja az Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatást és a könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén A Széchenyi István Egyetemen a Könyvtár látja el a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) működtetésének szakmai felügyeletét Gyűjti, megőrzi és nyilvántartja az egyetem történeti értékű dokumentumait, biztosítja a gyűjtemény használatát Használó-képzés keretében megismerteti a hallgatókat az információkeresés és a szakirodalom-használat korszerű módszereivel A Könyvtár nyilvános könyvtár. A Könyvtárnak nyilvános és nem nyilvános egységei vannak. Mint nyilvános szakkönyvtár meghatározott szolgáltatásokat biztosít minden olyan állampolgár számára, aki hozzáférést igényel a Könyvtár különféle információs forrásaihoz, elfogadja az Egyetemi Könyvtár Használati Szabályzatát. Részt vesz a szakterületi koordinációban, együttműködik az országos és regionális szakkönyvtárakkal, valamint a területen működő különféle típusú könyvtárakkal Részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében, és teljes gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben Részt vesz az informatikus-könyvtáros képzésben, a hallgatók számára gyakorlati képzési helyként működik Részt vesz a szakterületi és területi szakmai szervezetekben, ennek keretében fogadja és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait. 3. A könyvtár gyűjtőköre 3.1. Az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési alapelveit és arányait az Egyetemen folyó oktató-nevelő, tudományos kutatómunka igényei határozzák meg A gyűjteményépítő tevékenységet az országos jogszabályok, az egyetem által meghatározott kritériumok (oktatott szakterületek) határozzák meg. A könyvtári gyűjtemény építése a racionális és költségtakarékos működést szem előtt tartva történik. 4

5 3.3. A gyűjtőköröket részletesen a jelen szabályzat mellékletét képező Gyűjtőköri szabályzat tartalmazza A Könyvtár tervszerűen, a könyvtári hálózat egészére kiterjedően összehangoltan gyarapítja állományát és gondoskodik védelméről Az Egyetem egységei által közzétett kiadványokból meghatározott példányszámot megőrzésre az Egyetemi Archívum számára biztosítani kell A Könyvtár gyűjti, feldolgozza és hozzáférhetővé teszi az Egyetem oktatóinak, kutatóinak szakirodalmi publikációit, az Egyetemen megvédett doktori disszertációkat, az Egyetemen készült szakdolgozatokat, diplomamunkákat. Közreműködik az Egyetemen keletkezett alkotások gyűjtésében és közvetítésében Az Egyetemen keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett szakirodalom részét képezi a Könyvtár gyűjteményének. 4. A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása 4.1. A Könyvtár állományát vásárlás, ajándék, hagyaték és csere útján gyarapítja A Könyvtár az állomány folyamatos gyarapításáról a költségvetésben biztosított keret felhasználásával központilag gondoskodik A Könyvtár az állomány fejlesztése érdekében kül- és belföldi intézményekkel cserekapcsolatot létesít A Könyvtár köteles az állományt megfelelő raktári rendszerben tárolni, korszerűsíteni, megőrzéséről időtálló módon gondoskodni A Könyvtár állományát a HUNTÉKA integrált könyvtári számítógépes rendszerrel gyarapítja, feldolgozza és a számítógépes katalógusban feltárja A Könyvtárba beérkezett dokumentumok leltári állományba vételére egyedi leltárkönyv van rendszeresítve, melyet hitelesíteni kell A Könyvtár alapvető nyilvántartásai: Csoportos leltárkönyv Egyedi leltárkönyv Raktári nyilvántartás (cédula) Folyóiratok nyilvántartása Letéti állomány nyilvántartása (számítógép+cédula) Számítógépes katalógus (OPAC) Olvasói nyilvántartás Kölcsönzési nyilvántartás Könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása 5

6 5. A könyvtár szolgáltatásai 5.1. A könyvtár a szolgáltatásait a Központi Könyvtáron, a Jogi Kar könyvtárán és a letéti könyvtárakon keresztül biztosítja A Központi Könyvtár nyilvános könyvtár. Az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói mellett igénybe vehetik mindazok az olvasók, akik a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen kívánnak szakirodalmi információs szolgáltatásokat igénybe venni A könyvtár az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Beiratkozás Helyben használat Elektronikus szolgáltatások (adatbázisépítés, adatbázis-használat, online szolgáltatások) Kölcsönzés Könyvtárközi kölcsönzés Hosszabbítás Előjegyzés Reprográfiai szolgáltatás, szkennelés, nyomtatás Információbróker szolgáltatás Szakirodalmi tájékoztatás, szakirodalmi kutatás Információs kiadványok összeállítása Bibliográfiák készítése Használó képzés, könyvtárhasználati-, kutatás-módszertani órák tartása 5.4. A könyvtár saját honlapot működtet, mellyel elősegíti a könyvtári szolgáltatások megismertetését, a szolgáltatások igénybe vételének módját, az oktatást, tanulást és kutatást segítő információk közvetítését A könyvtár használatának és a szolgáltatások igénybe vételének rendjéről az Egyetemi Könyvtár Használati Szabályzata rendelkezik, mely a jelen szabályzat mellékletét képezi A könyvtár nyitva tartási rendjéről a Használati Szabályzat intézkedik. 6. A könyvtár szervezete és működése 6.1. Az Egyetemen könyvtári hálózat működik. A hálózat központja az Egyetemi Könyvtár, tagjai a jogi kar könyvtára és az oktatási és más szervezeti egységeknél működő letétek A könyvtár élén a rektor által kinevezett könyvtárigazgató áll A könyvtárigazgató feladata: képviseli a könyvtárat a felettes és külső szervek, illetve társadalmi szervezetek előtt; felelős a könyvtár állományáért és egyéb vagyonáért, a könyvtári, pénzügyi, munkaügyi és más jogszabályok betartásáért, végrehajtásáért; 6

7 átruházott munkáltatói, aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a vonatkozó egyetemi szabályzatok szerint; tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a könyvtár éves munkáját; javaslatot tesz a Rektornak, a Szenátusnak a Könyvtár működésére és fejlesztésére vonatkozóan; meghatározza a könyvtár munkarendjét, ügyrendjét és a dolgozók munkakörét, a belső szabályzatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról; gondoskodik a könyvtár dolgozóinak szakmai képzéséről, illetve továbbképzéséről a hatályos jogszabály (1/2000.NKÖM rendelet) szerint; elkészíti a könyvtár éves munkatervét és fejlesztési terveit, gondoskodik végrehajtásukról, összeállítja a könyvtár beszámolóit, jelentéseit; gondoskodik a könyvtár részére biztosított költségvetési keret és a bevételek tervszerű, a pénzügyi jogszabályokkal és egyetemi szabályzatokkal összehangolt felhasználásáról; szakmai felügyeletet gyakorol az egyetemi könyvtárhálózat munkája felett; kapcsolatot tart az egyetem oktatóival, az oktatási és más szervezeti egységekkel; kiépíti és fejleszti a könyvtár szakmai és társadalmi kapcsolatait a hazai és külföldi társintézményekkel; együttműködik a szakszervezettel és más társadalmi szervezetekkel, illetve azok vezetőivel, képviselőivel; részt vesz az Egyetemi Könyvtárvezetők Kollégiumának munkájában; részt vesz az Informatikai és Könyvtári Szövetség munkájában; képviseli az Egyetemet az MTMT szakmai munkájában; irányítja a Könyvtár pályázati és minőségbiztosítási tevékenységét A könyvtárigazgatót távollétében az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti A könyvtár szervezeti egységei: Állományalakító- és feldolgozó osztály Az osztály munkáját az osztályvezető szervezi, irányítja. Az osztály feladata: a könyvtár állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása; könyvtári számítógépes adatbázis építése a könyvek, folyóiratok, CD-ROM-ok, szakdolgozatok stb. részére; számítógépes katalógusépítés raktári cédulakatalógus építése; kari könyvtár, letétek folyamatos karbantartása folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt állományellenőrzést (leltározást) elvégzi a selejtezést retrospektív állomány-feldolgozást végez adatbázis-építés, adatbázis-fejlesztés kapcsolattartás az egyetem oktatóival/kutatóival, beszállítókkal Olvasószolgálati és tájékoztató osztály Az osztály munkáját az osztályvezető szervezi, irányítja. Az osztály feladata: 7

8 az olvasók, használók igényeinek minőségi kielégítése, szaktájékoztatás helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés biztosítása, az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása, a raktári állomány kezelése; könyvtári PR-tevékenység; könyvtári bemutatók rendezése; a letétek szakmai módszertani segítése; szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása; adatbázis-építés információs kiadványok, bibliográfiák készítése, szerkesztése; információs szolgáltatások megrendelése, nyilvántartása és közvetítése; közreműködés a hallgatók szakirodalmi forrás ismereteinek oktatásában, a számítógépes adatbázisok kezelése, ismertetése, használata Szakreferensi hálózat A szakreferensek munkájának koordinálása, szervezése az igazgató közvetlen hatásköre. Tagjai azok a magas képzettségű könyvtárosok, akiket adott szakterülete(ke)n megszerzett ismereteik, készségeik és könyvtárosi felkészültségük alapján az Egyetemi Könyvtár az egyetemi tanszékek és a könyvtár közötti kapcsolattartással bíz meg. A szakreferensi hálózat osztályokon átívelő rendszer. Célja, hogy az Egyetemi Könyvtár hagyományos és virtuális gyűjteményeivel, szolgáltatásaival a leghatékonyabban támogassa az Egyetem oktató/kutató munkáját. A szakreferens feladata: Kapcsolattartás a tanszékek, doktori iskolák oktatóival/kutatóival Publikációs adatbázis építés, karbantartás a megnevezett tanszékek oktatóinak/kutatóinak Szaktájékoztatásban való részvétel Specifikus tájékoztatás a tanszékek igényeihez igazodva Folyamatosan tájékozódik az új információforrásokról, beszerzési javaslatokat tesz Figyelemmel kíséri az oktatók/kutatók, hallgatók szakirodalmi információs igényeit Oktatást, képzést, konzultációt tart Információbrókerek Az információbrókerek munkájának felügyelete az igazgató hatásköre. Az Egyetemi Könyvtár a jövő könyvtári és információs tendenciáit figyelembe véve új térítéses értéknövelt szolgáltatásokat kínál a képzett információbrókerek által. Az információbróker feladata: külső és belső partnerek számára ugyanazon szolgáltatások biztosítása; gazdasági elemzések, kimutatások, riportok készítésére; üzleti partnerek felkutatása Magyarországon; versenytársfigyelés; trendelemzés; piac felmérése; egyszerű és elemzett céginformáció kutatás; pályázatfigyelés adott területeken; témafigyelés; 8

9 hírlevél-készítés ügyfelek részére; iparjogvédelmi és szabványinformáció; bibliográfia összeállítása A letétek jellegüknél fogva kézikönyvtárak. Feladatuk a szervezeti egységekben folyó oktató munka szolgálata. A letétek rendeltetésszerű működését a szervezeti egység vezetője biztosítja, aki egyúttal megbízást ad a letét kezelésére is A letétek állományának gyarapításáról, feldolgozásáról, az információs igények kielégítéséről, a letétek kezelőjének szakmai és módszertani segítéséről a Könyvtár gondoskodik A letétkezelő köteles gondoskodni a gondjaira bízott könyvtári anyag megőrzéséről és az egyetemi letétek kezelési szabályzatában foglaltak betartásáról. 7. Hatáskör, jogkör 7.1. A könyvtárigazgató esetében a kinevezési, munkáltatói és fegyelmi jogkört, az osztályvezetők esetében a kinevezési jogkört a rektor gyakorolja Az osztályvezetők és a többi dolgozó esetében a munkáltatói és a fegyelmi jogkört a könyvtárigazgató gyakorolja az egyetemi jogosultságok és a Munkaügyi Szabályzat, illetve a vonatkozó jogi rendelkezések alapján A könyvtár munkarendjét, ügyrendjét, a Könyvtár szervezeti egységeinek tevékenységi körét, a vezetők és dolgozók munkakörét, a könyvtár gyűjtőkörét, használatát a jelen szabályzat mellékletét képező dokumentumokban kell meghatározni. 8. Gazdálkodás 8.1. Az Egyetemi Könyvtár fenntartási, működtetési költségeit az egyetemi költségvetésben kell meghatározni A könyvtári feladatok ellátáshoz szükséges költségeket a vonatkozó jogszabályok szerint a költségvetésben el kell különíteni A költségvetési keretek felhasználására, valamint minden más gazdasági vonatkozású könyvtári tevékenységre az érvényes jogszabályok, illetve az egyetemi szabályozások vonatkoznak A könyvtári állomány nyilvántartásáról, a társadalmi tulajdon védelméről az érvényes jogszabályok és a jelen szabályzat mellékleteit képező szabályzatok rendelkeznek Az Egyetemi Könyvtár tulajdonának védelméért a könyvtár valamennyi dolgozója felelős. 9

10 Zárórendelkezések 1.Az itt és a mellékletekben nem szabályozott kérdésekben az érvényes jogszabályokat és az Egyetem szabályzatait kell alkalmazni. 2.Az Egyetemi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendje az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. 3.Az SZMR a Szenátus általi elfogadást követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a május 27-én elfogadott SZMR hatályát veszti. 4. E szabályzat rendelkezései a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és annak módosításai, az évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az Egyetem SZMSZ-ének figyelembe vételével készültek. Győr, július 1. Dr. Földesi Péter Rektor Záradék A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának Szervezeti és Működési Rendjét az Egyetem Szenátusa június 30-án megtárgyalta és elfogadta. 10

11 GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet

12 Tartalom GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Bevezetés A könyvtár állományszervezési stratégiája A könyvtár feladataival összefüggő gyűjtés köre A Könyvtár gyűjtőkörének szakterületi megoszlása A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai A gyűjtés dokumentumtípusok információhordozók szerinti meghatározása Az állománygyarapítás forrásai A gyarapítás mértéke, példányszámok megállapítása Megőrzés, állományapasztás Zárórendelkezések Záradék

13 1. Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az évi CXL. Törvény V. fejezetében a szakkönyvtári ellátásról szóló 63. (4) pontjában foglaltak határozzák meg. 2. A könyvtár állományszervezési stratégiája A könyvtár állományszervezési stratégiáját alapvetően három tényező határozza meg: a könyvtár gyűjteményének meglévő adottságai; a könyvtár információ-szolgáltatásával kapcsolatos igények; a könyvtárnak az információs rendszerben betöltött szerepe, szolgáltatási kötelezettsége. 3. A könyvtár feladataival összefüggő gyűjtés köre A Könyvtár a Szervezeti és Működési Rendjében meghatározott feladatai szerint: (1.) Mint a Széchenyi István Egyetem könyvtári hálózatának központi könyvtára gyűjti: az egyetemen oktatott tantárgyak kötelező és ajánlott szakirodalmát, tankönyveit, az Egyetem jegyzeteit, oktatási segédleteket, más felsőoktatási intézmény jegyzeteit,; az egyetemi doktori értekezéseket és PhD disszertációkat; az Egyetem hallgatóinak szakdolgozatait, diplomamunkáit; az Egyetem oktatóinak és kutatóinak publikált és nem publikált tudományos munkáit; az Egyetem és annak jogelődjére vonatkozó történeti dokumentumokat; az Egyetem és a Könyvtár saját kiadványait. (2.) Mint nyilvános állami egyetemi könyvtár gyűjti: az egyetemi oktatáshoz szükséges tudományok határterületeinek szakirodalmát; azonos szakterületű más intézmények kiadványait; műszaki szakterület szabványait; általános művelődéshez szükséges műszaki és természettudományos ismeretterjesztőés szakirodalmat. 4. A Könyvtár gyűjtőkörének szakterületi megoszlása A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik az egyetemen oktatott és kutatott tudományok, továbbá ezek határterületi tudományának irodalma. Az alapképzésnek, a szakoknak, a kiegészítő képzéseknek megfelelő szakterületek irodalmát gyűjti. (1) Fő gyűjtőköre: Társadalomtudomány általában Közgazdaságtudomány 13

14 Általános- és gazdaságszociológia Statisztika Állam- és jogtudományok, közigazgatás, államigazgatás Gazdaságpolitika Pedagógia, didaktika, felnőttképzés, tanárképzés Az Egyetem története Műszaki természettudomány Környezettudomány Gazdálkodástudomány, vállalati gazdaságtan Egészségügy, szociális munka, ápolástan, egészségnevelés Nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok Üzemszervezés Közlekedéstudomány Logisztika Gépészet Távközlés, posta Informatika, számítástudomány Építő- és építészettudomány Zenetudomány, zeneelmélet, zenetörténet, (2) Mellékgyűjtőkör: Általános tájékozódást segítő kiadványok Lexikonok, szótárak Tudományos enciklopédiák Művészeti albumok Közérdekű adat-, név- és címtárak Nyelvkönyvek Könyvészeti kiadványok (bibliográfiák, könyvtári segédanyagok, dokumentációk) Szépirodalom Útikönyvek, térképek, atlaszok 5. A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai (1.) A Könyvtár a gyűjtőkörének megfelelően az oktatás és kutatás igényeihez igazodóan teljességre törekvően gyűjti: a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek Magyarországon megjelenő szakirodalmát magyar nyelven, beleértve a kereskedelmi forgalomba nem kerülő un. szürke irodalmat is; az oktatáshoz-kutatáshoz szükséges külföldön megjelent magyar szerző által írt vagy magyar vonatkozású dokumentumokat ; a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek felsőoktatási tankönyveit, az Egyetem jegyzeteit; az Egyetem oktatóinak szakterületükhöz kapcsolódóan megjelent publikációit magyar és idegen nyelven. 14

15 válogatva gyűjti: az egyetemi oktatáshoz-kutatáshoz szükséges hazai és külföldi társadalom-, természet- és alkalmazott tudományi szakirodalmat; a főgyűjtőkörbe tartozó világnyelven közreadott külföldi szakirodalmat; a fő- és mellékgyűjtőkörbe tartozó külföldi kézikönyveket, könyvészeti és információs kiadványokat, periodikumokat a folyamatosság és következetesség igényével; a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai kiadványokat. (2.) A gyűjtés időbeli határait tekintve: folyamatosan szerzi be a hazai kiadású szakirodalmat, az új külföldi szakkönyveket, periodikumokat; állományát kiegészítve a feladatok ellátásához szükséges korábbi kiadványok, sorozatok, időszaki kiadványok hiányzó köteteit, évfolyamait; gyűjt minden olyan történeti értékű kiadványt, amelyet feladatai ellátásához fontosnak tart; visszamenőlegesen gyűjti az Egyetem és annak jogelődjének történetével kapcsolatos kiadványokat. 6. A gyűjtés dokumentumtípusok információhordozók szerinti meghatározása (1.)Dokumentumtípusok szerint: Könyvek és könyvjellegű dokumentumok Periodikus dokumentumok (hírlapok, folyóiratok, szakfolyóiratok, referálólapok, acták) Szabványok Disszertációk Szakdolgozatok, diplomamunkák TDK dolgozatok Kartográfiai segédletek Az Egyetem történetéhez kapcsolódó aprónyomtatványok, plakátok, prospektusok AV-dokumentumok Adatbázisok, e-dokumentumok (2.) Információhordozók szerint: Nyomtatott (hagyományos) formában Elektronikus formában Számítógépes információhordozókon Hang- és képrögzítéses információhordozókon 7. Az állománygyarapítás forrásai A Könyvtár állományát valamennyi rendelkezésre álló forrásból gyarapítja. A vételből származó gyarapítás magába foglalja a hazai és külföldi terjesztőktől vásárolt dokumentumokat valamennyi dokumentumtípus szerint. 15

16 kiadványcsere- A cseréből származó dokumentumok gyarapítása belföldi és külföldi kapcsolatokra épül. Ajándék a térítésmentesen felajánlott dokumentumok köre. Ez lehet az egyetem oktatói, munkatársai, más intézmények könyvtárak által felajánlott dokumentum, hagyaték. Az ajándék esetében nem mindig érvényesülhet teljes mértékben a gyűjtőkör. Hagyatékból származó dokumentumok az egyetem oktatóinak, professzorainak az Egyetemi Könyvtár részére hivatalosan ajándékozott műveket tartalmazza. Egyéb forrásból származó dokumentumok: szakdolgozatok, könyvtár saját kiadványai, egyetemi belső dokumentumok, oktatási segédletek, stb. A könyvtár megőrzés, használat, továbbá a kiadványcsere céljára megkap minden egyetemi kiadványt (évkönyvek, tudományos kiadványok, jegyzetek, egyéb dokumentumok) a főtitkár által meghatározott példányszámban. 8. A gyarapítás mértéke, példányszámok megállapítása (1.) A könyvtári állomány mennyiségi és minőségi fejlesztését a tervszerű állománygyarapítás elvei alapján az alábbi szempontok határozzák meg: (2.) Az egyetemen bármilyen pénzügyi forrásból vásárolt szakirodalom egységes könyvtári állományt alkot, amely része a könyvtár gyűjteményének. (3.) A fő gyűjtőkörbe tartozó magyar nyelvű szakirodalom példányszámát a lehetséges felhasználók száma alapján kell megállapítani, maximum 5 példányban. Amennyiben a tanszékek ennél több példány beszerzését kérik, úgy a tanszéki keret terhére lehetséges ez. (4.) A kötelező tananyag, jegyzet gyarapítási példányszáma maximum 10 példány. Ebből legalább 2 példányt prézens állományba kell tenni. (5.) A mellékgyűjtőkörben meghatározott dokumentumokból maximum 2 példányt szerzünk be. (6.) Régi kiadású, nehezen hozzáférhető dokumentumok példányszáma egyedi döntés alapján növelhető. 9. Megőrzés, állományapasztás (1.) A Könyvtár tartósan őrzi meg: a főgyűjtőkörbe tartozó egyedi leltározású hazai és külföldi kiadású monográfiákat, szakkönyveket, kézikönyveket, lexikonokat, jegyzeteket, szabványokat, egyéb dokumentumokat; a főgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi periodikumokat, napilapokat; a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi dokumentumokat egyedi elbírálás alapján. 16

17 (2.) A Könyvtár időlegesen őrzi meg: az egyedi elbírálás alá eső időszaki kiadványokat. (3.) A feleslegessé vált vagy elhasználódott tartós dokumentumok kivonásakor és a tervszerű állományapasztáskor a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet szerint kell eljárni. Zárórendelkezések Az állomány szabályszerű gyarapításáért a könyvtár igazgatója és a két osztály vezetője a felelős. A Könyvtár fő gyűjtőkörének módosítását az egyetemi tanterv megváltoztatása indokolhatja. A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell végezni. Záradék A Gyűjtőköri Szabályzat a SZE-EK SZMR-jének mellékletét képezi. Győr, július 01. Figula Anikó EK igazgató 17

18 HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklet

19 Tartalom HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Könyvtár használata A könyvtár szolgáltatásai Záradék

20 1. Általános rendelkezések 1. A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) felsőoktatási és nyilvános szakkönyvtár, ennek megfelelően a évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használatának szabályait betartja, illetve akiknek a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen szakirodalmi információs szolgáltatásokra van szüksége. 2. A Könyvtár a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) oktató, nevelő, tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő központi szervezeti egység, illetve nyilvános könyvtárként biztosítja szolgáltatásait a külső használók számára is. 3. A jelen szabályzat hatálya alá tarozik - így a benne foglaltak rá nézve kötelező erejűek - az a személy, aki a Könyvtár területén tartózkodik, illetve szolgáltatásait igénybe veszi. 4. A Könyvtár nyitva tartása: A) Alagsor, földszint, első emelet, kutatószobák B) Médiatár Hétfő Kedd- Péntek Szombat Hétfő, csütörtök Kedd, szerda C) PATLIB-Központ, Információbróker-iroda kedd 10:00 12:00 csütörtök 15:00 17:00 Az ettől eltérő nyitva tartásról, illetve a nyári nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a Könyvtár köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el. 5. A Könyvtár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel. A nyitva tartás pontos és aktuális rendjéről a Könyvtár a bejáratánál elhelyezett táblák, a nyomtatott sajtó, szórólapok, valamint a weblapon ( történő híradás útján értesíti a használókat. 6. A Könyvtár fogadótereibe történő belépés, könyvtárlátogatás előzetes bejelentkezés alapján történik, a Könyvtár egyes meghirdetett rendezvényein való részvétel részvételi díj- és regisztrációmentes. Ettől eltérő esetben tájékoztatást nyújtunk a térítési díjakról. 7. A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa aláírásával igazolja, hogy nincs a Könyvtár 20

21 felé tartozása a leszerelő olvasónak, ezzel megszünteti az addigi jogviszonyát. Ha egyéb feltételnek megfelel, más státuszban beiratkozhat a Könyvtárba. 8. A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai, számítógépek egyéb eszközök épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni vagy azokat megrongálni tiltott cselekmény. Aki ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni. 9. Szándékos rongálás, vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekmény esetén az olvasó használati joga felfüggeszthető, súlyos esetben megszüntethető. Erről minden esetben a Könyvtár igazgatója dönt. 10. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. Október-március között hétfőtől-péntekig között ruhatárost foglalkoztatunk. A ruhatárban és a szekrényekben elhelyezett értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A szekrények 100 Ft-os érmével működnek, melyet a használat után a használó visszakap. Bármilyen más érmét, pénzt beletenni tilos, mert rongálódik. A ruhatári szekrényeket a Könyvtár látogatói használhatják a Könyvtárban töltött időtartam alatt. Tilos bevinni a Könyvtárba táskát, laptop táskát, kabátot, ételt, italt, minden olyan tárgyat, amely a dokumentumokban kárt okozhat, vagy a többi olvasó munkáját zavarhatja. A ruhatári szekrények ellenőrzése heti rendszerességgel történik. A szekrények tartalmát az igazgatói irodában átvételi elismervény ellenében a tulajdonos visszakapja. 11. A Könyvtár használata megkívánja a fokozottan csendes, a többi könyvtárhasználót nem zavaró magatartást. A Könyvtárban az első emeleten a mobiltelefon használatát kérjük mellőzni. 12. Tilos a Könyvtárban engedély nélkül fotózni, kép, vagy hangrögzítést végezni. A könyvekből, folyóiratokból történő fénymásolás szkennelés, nyomtatás az önkiszolgáló multifunkciós eszközöknél történik. 13. A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépek használatának feltételeit jelen szabályzat 3.2. a pontja tartalmazza. 14. A Könyvtárba a beléptető kártya segítségével juthat be könyvtárhasználó. A beléptető kártyát minden könyvtárhasználónak egy alkalommal meg kell vásárolni, azzal az első év beiratkozási díját is kiegyenlíti. A kártyák igénylésének módját és a készítésének menetét a Rektori utasítás szabályozza. 15. Érvényes beléptető kártyával rendelkező olvasók számára a Könyvtár területén hordozható számítógép (laptop), vezeték nélküli internet (wifi) használata engedélyezett. A Könyvtár számítógépes hálózatára saját géppel olvasó közvetlenül nem csatlakozhat. 16. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. A Könyvtár területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás. Dohányozni csak a Könyvtáron kívül, a kijelölt dohányzóhelyen lehet. 17. A hatályos Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár nyilvánosságra hozza. Teljes szövegű változata a Könyvtár internetes portálján ( és a Könyvtárban valamennyi tájékoztató és olvasószolgálati ponton megtalálható. A szabályzatot bárki olvasás céljára elkérheti, fénymásolhatja, kinyomtathatja, stb. A szabályzat fő pontjai szórólapokon, tájékoztató táblákon olvashatók. 18. A Könyvtárhasználati szabályzat érvényre jutásáért a Könyvtár mindenkori vezetője és a munkatársak a felelősek. A könyvtárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait, a könyvtárhasználatra vonatkozó módosító javaslatait a Könyvtár vezetésénél teheti meg szóban és írásban egyaránt. 19. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális díjtáblázatot mindenkor közzé teszi. 21

22 2. A Könyvtár használata A Könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételéhez minden könyvtárhasználónak beléptető kártyával kell rendelkeznie. A kártyák igényléséről, készítéséről, a fizetés módjáról Rektori utasítás rendelkezik Általános információk 1. Valamennyi könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások: A könyvtári nyomtatott állomány (könyvek, folyóiratok) helyben használata, A könyvtári katalógus (OPAC) használata, A könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele, Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 2. A Könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe. A Könyvtár beiratkozáskor a tagok adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásai szerint kezeli. 3. A Könyvtár a beiratkozott könyvtárhasználók, kezességvállalók adatait a beiratkozást követően öt évig őrzi meg. 4. A könyvtári dokumentummal tartozó könyvtárhasználó és kezességvállaló mindaddig nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a tartozása fennáll. 5. A könyvtári követelések elévülésére a Polgári törvénykönyv adott jogszabályai vonatkoznak, így az olvasójegy érvényességének lejárta nem jelenti a tartozás elévülését. 6. A könyvtárhasználók a Könyvtárban a Könyvtár teljes nyomtatott állományát helyben használhatják. A dokumentumokról (kivétel a szakdolgozat, PhD dolgozat, szabvány) az állományvédelmi szempontokat és a szerzői jog szabályait figyelembe véve másolat készíthető. 7. Nem kölcsönözhetők a Könyvtár állományából: Kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak Folyóiratok, napilapok Szakdolgozatok Doktori disszertációk, tézisek 8. A Könyvtár állományában nem található dokumentumokat a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munkatársa a használó kérésére hazai és/vagy külföldi könyvtárakból és más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri. 9. A Könyvtár általános és szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján. 10. A Könyvtár lehetőséget biztosít a könyvtárhasználati- és kutatás-módszertani órák igénybe vételére Beiratkozás 1. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez kivéve alapszolgáltatások be kell iratkozni. 2. A Könyvtárba beiratkozhat: minden 18. életévét betöltött, személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár; a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi hallgató; 22

23 a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és távoktatási hallgató; 18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett; a meghatalmazottja révén jogi személy; fogyatékosok esetében a kezességvállalók. 3. A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani. 4. A Könyvtár beiratkozási díjat szed. A beiratkozási díjakat a melléklet tartalmazza. 5. Beiratkozni csak személyesen lehet, kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, vagy tartósan fogyatékos olvasók, akik meghatalmazott útján is beiratkozhatnak. 6. A meghatalmazott/kezességvállaló személy adatait a Könyvtár regisztrálja, ami azonban nem jelent könyvtári tagságot. A kezességet vállalónak az olvasó beiratkozásakor egyszeri írásbeli kezességet kell vállalni, kezességvállalói nyilatkozatot kell tennie. A kezességvállalói nyilatkozatot írásban lehet visszamondani. 7. A beiratkozáshoz beléptető kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél szükséges. 8. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, cím; az Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja, más olvasóknál a munkahely neve és székhelye. Jogi személy esetében: megnevezés, székhely címe, a képviseletre jogosult személy neve, beosztása, a használatra jogosult személyi adatai. 9. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójeggyel rendelkező olvasók a Könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe vehetik. 10. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. 11. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy tulajdonosának kell megtéríteni. Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés ellenében történik. 12. A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul köteles bejelenteni. 13. Aki nem kíván a Könyvtár tagja lenni és nem szeretne beiratkozni, az látogatójegyet válthat. A látogatójegy váltása jogosultságot ad a dokumentumok helyben használatára, internet-használatra, fénymásolásra. Kölcsönzésre, adatbázis-használatra, a média-tár és a kutatószoba használatára nincs lehetőség látogatójeggyel. 14. A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri, vagy a kezességvállalói nyilatkozatot visszavonja a kezes. 3. A könyvtár szolgáltatásai 3.1. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások: A Könyvtár olvasók számára rendelkezésre bocsátott tereinek látogatása A Könyvtár nyomtatott dokumentumainak helyben használata (kivéve szakdolgozatok) 23

24 Tájékoztatás kérése a Könyvtár működéséről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatási rendszerekről. A Könyvtár olvasók számára rendelkezésre bocsátott tereiben elhelyezett állományfeltáró eszközök használata Tájékoztatás a könyvtári rendszerről, szolgáltatásokról 3.2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: a./ Helyben használat A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) helyben használatára jogosultak. A csak helyben használható dokumentumok köre a Használati szabályzat pont alatt megtalálható. A raktári állományban található könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok, doktori disszertációk kérőlap kitöltésével igényelhetők. A kért dokumentumok óránként a tájékoztató könyvtárosoknál, a raktári könyvek esetében a kölcsönző pultnál átvehetők. Használat után az olvasó köteles a tájékoztató könyvtároshoz visszavinni a dokumentumokat. A Könyvtárban 250 vékonyklienses számítógép áll az olvasók rendelkezésére, melyek a beléptető plasztik kártyákkal használhatók a megfelelő jogosultságok beállításával. Minden számítógépen lehetőség van Windows, böngésző és segédprogramok használatára. A beiratkozott olvasóknak, a látogatójeggyel rendelkező olvasóknak a számítógépek használata térítésmentes. A számítógépeken tilos: - bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység, - üzleti célú tevékenységet folytatni, - letölteni filmet, zenét az internetről. A médiatár használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes. A médiatárban használható CD/CD-ROM, DVD/DVD-ROM formátumú dokumentumok és VHSkazetták használhatók. A médiatár részletes szabályait a melléklet tartalmazza. Az Egyetem oktatóinak/kutatóinak és hallgatóinak lehetősége van térítésmentesen kutatószobát igénybe venni. A kutatószobák működtetésének részletes szabályait a számú melléklet tartalmazza. b./elektronikus szolgáltatások A Könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a Könyvtár minden hálózati nyilvános munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus távoli és 24 órás elérése a Könyvtár honlapjáról ( vagy közvetlenül a címről biztosított. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok használata, az online elérések biztosítása beiratkozáshoz kötött. Kivételt képeznek azok az adatbázisok, melyek az Egyetem területéről is elérhetők. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok egy része az Egyetem egész területéről, egy része csak a Könyvtárból érhető el. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok egy részét valamennyi beiratkozott könyvtárhasználó térítésmentesen használhatja. Az EISZ adatbáziscsomag használatára csak az egyetemi hallgatóknak, oktatóknak/kutatóknak, a Könyvtár munkatársainak és más felsőoktatási intézmény hallgatóinak, oktatóinak van lehetősége. 24

25 Az online elérhető folyóiratok linkjei a Könyvtár honlapján, a hozzáférési kódok a tájékoztató könyvtárosnál érhetők el. A szabványok on-line hozzáféréséhez és használatához a tájékoztató könyvtáros nyújt segítséget. c./kölcsönzés Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott érvényes olvasójeggyel lehet. A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt ( pont). A Könyvtárból az egyetem hallgatói egyszerre maximum 8 db, az egyetem oktatói, kutatói maximum 60 db, az egyetem dolgozói, az egyetem PhD hallgatói maximum 15 db, egyetemi nyugdíjasok maximum 10 db és a 10 külső olvasók maximum 6 db dokumentumot kölcsönözhetnek. A könyvek kölcsönzési határideje általában 28 nap, amit egy alkalommal meg lehet hosszabbítani 28 napra. Az oktatók/kutatók egy szemeszterre, az egyetemi nyugdíjasok 40 napra, és az egyetemi PHD hallgatók négy hónapra kölcsönözhetik ki a dokumentumokat. A szaktájékoztató határozza meg a kölcsönzési határidejét a prézens (P) állomány azon részének, amely nem kötelező, vagy ajánlott irodalom a hallgatók számára. A kölcsönzés időtartama 1 nap: - a prézens (P) állomány (piros színcsíkkal ellátott könyvek) - esetenként kézi könyvtári (sárga színcsíkkal ellátott) állomány A kölcsönzés időtartama 1 hét: - a szótáraknak, - zöld csíkkal ellátott jegyzetek, tankönyvek - CD-nek, DVD-nek, VHS-kazettáknak - a szabványoknak. A kölcsönzés módja: - a kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik, a plasztikkártya és az olvasójegy bemutatásával; - a szabadpolcról az olvasó maga választja ki a műveket és adja át kölcsönzésre; - a prézens állomány azon részének kölcsönzéséhez amely nem közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódik, a kölcsönzési engedélyt a szaktájékoztató adja a kölcsönzési engedély nyomtatványon; - a CD-ket, DVD-ket, VHS-kazettákat, kölcsönözhető szótárakat a kölcsönzőktől vagy a tájékoztató könyvtárostól kell kérni; - raktári állományt a szaktájékoztatótól kell kérni a raktári kérőlap nyomtatványon; Az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül vissza kell hozni, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítani. Az olvasónak késedelmi díjat kell fizetni, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza. A Könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető levelet, majd a kölcsönzési határidő lejárta után felszólító levelet küld az olvasónak, hogy rendezze tartozását és a műveket hozza vissza. Ha a kölcsönvevő a felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumokat, illetve a késedelmi díjat nem fizeti ki, a Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján peres eljárást indíthat ellene. 25

26 Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni illetve a könyvtár által megállapított értéket megtéríteni. A térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is lehet. A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben: - ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála; - a kért dokumentumot előjegyezték; - a késedelmi díjat nem egyenlítette ki; - nincs érvényes olvasójegye; - a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van. d./ Könyvtárközi kölcsönzés A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén más könyvtárakból (hazai és külföldi) bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja. A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója, ami személyesen a Könyvtárban történik. A könyvtárközi kölcsönzéshez az olvasónak könyvtárközi kérés kérőlapot kell kitölteni, azt a tájékoztató pultnál vagy a kölcsönző pultnál kell leadni. A Könyvtár a hazai könyvtárak használói igényeinek kielégítését azzal is elősegíti, hogy állományából szolgáltatja a tőle könyvtárközi kölcsönzéssel igényelt dokumentumokat. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. Ha a küldő könyvtár nem ODR tag és a küldeményért postaköltséget számít fel, az az olvasót terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből a dokumentumokból is kérhető. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a megrendelőt terheli. e./ Hosszabbítás A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján. Hosszabbítani lehet: - személyesen a kölcsönzőpultnál, - telefonon a munkanapokon - a könyvtári számítógépeken, - on-line 24 órán keresztül ( katalógus) - on-line tájékoztatáson keresztül a plasztikkártya és az olvasójegy számának megadása esetén - en. Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell hozni: - ha a műre előjegyzés van, - ha az olvasójegy érvényessége lejárt, - ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van. 26

27 f./ Előjegyzés A kölcsönzésben lévő művekre az olvasó előjegyezhet, ha nincs a Könyvtárral szemben vétsége. A dokumentumra előjegyzést lehet tenni: - személyesen a kölcsönzőpultnál, a tájékoztatópultnál - a könyvtári számítógépeken, ahol segítséget kérhet a Könyvtár munkatársaitól, - on-line 24 órán keresztül, - on-line tájékoztatáson keresztül a plasztikkártya és az olvasójegy számának megadása esetén - telefonon keresztül - en. A Könyvtár az előjegyzett dokumentum beérkezéséről levélben, -ben értesíti az olvasót, melynek a felmerülő postai díját a könyv átvételekor ki kell fizetni. Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, annak letelte után a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz. g./ Könyvtári tájékoztatás A számítógépes katalógus (OPAC), az adatbázisok és elektronikus folyóiratok, CD- ROM-ok, DVD-k használatához a szaktájékoztatók kérésre segítséget nyújtanak. A Könyvtár valamennyi munkatársa tájékoztatást nyújt a Könyvtár állományáról, a könyvtári rendszerről, az információs szolgáltatásokról. A Könyvtárban chat szolgáltatásra van lehetőség naponta óra között. A szolgáltatás a könyvtár blogjáról érhető el. A Könyvtár munkatársai on-line tájékoztatást (ishare 24 ) végeznek az érdeklődők számára. A szolgáltatás a ( weblapon keresztül érhető el. A kitöltött űrlapon megadott kérdésre 24 órán belül elkészítik a Könyvtár állományában lévő dokumentumokból összeállított irodalomjegyzéket, melyet térítésmentesen juttatnak el a megrendelőnek, és a könyvtár honlapján nyilvánossá teszik azt. h./könyvtárhasználati-, kutatás-módszertani órák A könyvtárhasználóknak igény szerint csoportos könyvtárhasználati-, kutatásmódszertani órákat tartunk előzetes megbeszélés alapján. A könyvtárhasználati órák keretében a használók megismerkedhetnek az Egyetemi Könyvtárral, használatának lehetőségeivel, gyűjteményével, szolgáltatásaival. A kutatás-módszertani órák keretében megismerkedhetnek a használók a dolgozatírás menetével, tartalmi és formai követelményeivel, az irodalomgyűjtéssel, a különböző hagyományos és nem hagyományos forrásokkal, melyeket a tanulmányaik és a dolgozatírás során felhasználhatnak. A kutatás-módszertani órák e-learning formában is igénybe vehetők. i./ Információbróker szolgáltatás Az információbróker szolgáltatás a Tudásmenedzsment Központtal közösen indított szolgáltatás Bárki igénybe veheti, nem szükséges hozzá a könyvtári tagság Üzleti információk, sajtófigyelés, trendfigyelés, témafigyelés, konferenciafigyelés, újdonságkutatás, stb. kérhető egyéni megállapodás alapján. A szolgáltatás térítéses. A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálati időben, vagy előre egyeztetett időpontban. 27

28 j./ Szellemitulajdon-védelmi információs szolgáltatás (PATLIB) Az Egyetemi Könyvtárban található a PATLIB Központ, amely tevékenységét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakmai felügyelete mellett végzi. A PATLIB Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi információs pontja, amely az Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozott tagállamokban létesített hálózat része. A Központ szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. Ha a kutatómunka során a Könyvtár által biztosított térítéses szolgáltatásra van szüksége (pl. fénymásolás, nyomtatás), azt a könyvtárhasználati szabályok szerint a könyvtártól díj ellenében veheti igénybe. A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálati időben, ill. előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől-péntekig a könyvtár nyitvatartási idejében. k./fénymásolás, sokszorosítás, szkennelés, nyomtatás A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével térítés ellenében fénymásolatok kérhetők. (A díjtételeket és a szolgáltatás módját a használati szabályzat melléklete tartalmazza) Szakdolgozatot, disszertációt, szabványt másolni tilos. Fénymásolni, sokszorosítani szkennelni, nyomtatni a Könyvtárban elhelyezett digitális fénymásolókon lehet a földszinten és az első emeleten. A szolgáltatást a beléptető kártyával rendelkező könyvtárhasználók önállóan vehetik igénybe. A beléptető kártyákra a fénymásolók melletti automatáknál a megfelelő mennyiségű kreditet (pénzt) kell feltölteni. A napijeggyel rendelkező olvasó- ha fénymásolni, szkennelni vagy nyomtatni szeretne- a kölcsönzőpultnál kérhet plasztikkártyát, melyet az automatáknál fel kell töltenie a megfelelő mennyiségű kredittel (pénzzel). Záradék A könyvtárhasználó a évi CLII. törvény 57. (4) pontja értelmében bármikor kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását. A könyvtárhasználati szabályzat kivonata (rövidített változata) a Könyvtárban a kölcsönző pultnál és a tájékoztatóasztaloknál kifüggesztésre kerül. A Könyvtárhasználati szabályzat teljes szövege a Könyvtár honlapján olvasható. E szabályzat életbe lépésekor a 2009-ben elfogadott Használati Szabályzat érvényét veszíti. Győr, július 01. Figula Anikó EK igazgató 28

29 1. Általános díjtételek, beiratkozási díjak MELLÉKLETEK Olvasójegy Kártyadíj* Beiratkozási díj Napi látogatójegy Ft Heti látogatójegy Ft SZE oktató, kutató, PhD hallgató 0 Ingyenes SZE dolgozó 0 Ingyenes SZE hallgató (nappali) 800 Ft Ingyenes SZE hallgató (levelező, távoktatásos) 800 Ft 800 Ft a második évtől SZE nyugdíjas 800 Ft Ingyenes SZE Alumni tagok (Öregdiák) 1600 Ft 800 Ft a második évtől Közgyűjtemények dolgozói 1600 Ft Ingyenes Önálló jövedelemmel rendelkező személyek 1600 Ft Ft a második évtől Más egyetemek, főiskolák hallgatói, 14 éven felüli tanulók 1600 Ft 800 Ft a második évtől Jogi személy 1600 Ft Ft Nyugdíjas (70 év alatt) 1600 Ft 800 Ft a második évtől Nyugdíjas (70 év felett) 1600 Ft Ingyenes Fogyatékos igazolvánnyal rendelkező olvasó 1600 Ft ingyenes 2. További díjtételek Elveszett, megrongált olvasójegy pótlása Olvasójegy elveszett tokjának pótlása Késedelmi díj Elveszett, megrongált beléptető kártya pótlása Ruhatári szekrény elveszett, megrongált kulcsának pótlása Kutatószoba használati díja külső olvasónak Kutatószoba elveszett kulcsának pótlása Kölcsönözhető (28 nap) dok. esetében Prézens állomány esetén (piros csík) Egy hétre kölcsönözhető (zöld csík) dok. esetében CD/DVD,szabványok,szótárak, kézikönyvek 300 Ft 100 Ft 20 Ft/nap/db 200 Ft/nap/db 100 Ft/db 150 Ft/nap/db 3200 Ft 2000 Ft 1000 Ft/hét 2000 Ft *Egy alkalommal kell megvenni, ez az első év beiratkozási díja is egyben. 29

30 Médiatár használati szabályzata Általános rendelkezések: 1. A Médiatárat beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe. 2. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzatának általános rendelkezései a Médiatár használatára is érvényesek. 3. A Média-boxok nyitva tartási időben használható: hétfő, csütörtök: ; kedd, szerda: A Médiatárban lehetőség van saját laptop használatára és tanulásra is. 5. A Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, VHS kazetta) helyben használni és kölcsönözni egyaránt lehet. Kölcsönzés: 1. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzési határideje: 1 hét. A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. Az érvényes díjtételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése a második emeleten történik. 3. Elektronikus dokumentumok kölcsönzésére lehetőség van akkor is, ha a Médiatár zárva van. Ekkor a tájékoztató könyvtárostól kell igényelni a dokumentumot. 4. A könyvtárhasználó vagy a katalógusból vagy a polcokra elhelyezett elektronikus dokumentumokat tartalmazó borítók alapján választhatja ki a kölcsönzendő dokumentumot. 5. A kölcsönzendő dokumentumot a könyvtáros helyezi bele a tokjába, és kikölcsönzi azt a könyvtárhasználónak. 6. Az elektronikus dokumentumok visszavétele vagy a kölcsönzőpultnál vagy a második emeleten a Médiatárban történik. 7. A határidőn túl visszahozott dokumentumért késedelmi díjat kell fizetni, melyet a földszinten a kölcsönzőpultnál lehet kiegyenlíteni. Helyben használat: 1. A Médiatárban 6 média-box található. Valamennyi box-ban multimédiás számítógép, DVD lejátszó, LCD monitor, a hozzájuk tartozó kiegészítők és három nagyteljesítményű fülhallgató áll a használók rendelkezésére. Az 1. és 2. sz. számú box-ban hagyományos VHS-kazetta lejátszó is 2. A média-box használatát a könyvtárosnál lehet kérni. A könyvtáros nyitja ki a boxot, biztosítja a megfelelő kapcsolókat és a vezeték nélküli egeret. 3. Az elektronikus dokumentumot a helyben használathoz is ki kell kölcsönözni. 4. Használat után az egeret, kapcsolókat a használónak vissza kell vinni a könyvtárosnak. A dokumentumot- amennyiben nincs rá tovább szüksége használónak - a könyvtáros visszaveszi. 5. A média-boksz használatáért az anyagi felelősséget a használó vállalja, a amennyiben hibát észlel kötelessége azt azonnal jelezni a könyvtárosnak. 30

31 Kutatószobák használati szabályzata 1. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzatának általános rendelkezései a kutatószobák használatára is érvényesek. 2. Az Egyetemi Könyvtár második emeletén 15 egyéni kutatószoba áll az egyetem oktatói/kutatói, a hallgatók és a külső olvasók rendelkezésére. 3. A kutatószobák a Könyvtár nyitva tartási idejében vehetők igénybe beiratkozott könyvtárhasználóknak. 4. A kutatószobák egy részében vékonykilenses számítógép áll a használó rendelkezésére. 5. A kutatószobába a használó saját laptopot is használhat. 6. A kutatószobát igényelni lehet kutatási programhoz, projektekhez, szakdolgozat íráshoz, TDK dolgozat készítéséhez, publikáció készítéséhez, tanuláshoz. 7. A kutatószoba igénybe vételéhez az igénylőnek kutatási programot igazoló igazolást kell bemutatni. Szakdolgozat/TDK dolgozat esetében a téma vezetőjének (konzulensének) igazolását kell bemutatni. 8. A kutatószobát térítésmentesen veheti igénybe a Széchenyi István Egyetem oktatója/kutatója és hallgatója. Az igényléshez szükséges nyomtatvány a kölcsönzőpultnál kérhető. 9. Az igénylőlap kitöltése után a használó megkapja a kutatószoba kulcsát, melyet minden alakommal használat után a kölcsönzőpultnál le kell adni. A kutatószobát igénybe lehet venni oktatóknak/kutatónak: egy hónapra; hallgatónak két hétre. Az igénybevétel meghosszabbítható hallgató esetében kétszer, oktató/kutató esetében háromszor. Hosszabb igénybevételhez térítést kell fizetni. 10. Külső könyvtárhasználó térítés ellenében veheti igénybe a kutatószobát. 11. A könyvtárhasználó a kutatószobába kizárólag kikölcsönzött dokumentumokat vihet be és tarthat ott. 12. Folyóiratokat a tájékoztató könyvtáros engedélyével lehet a második emeletre felvinni. A folyóiratokat a kutatószoba igénybevevőjének távozásakor a tájékoztató könyvtárosnak le kell adni. 13. A kutatószobát igénybe vevő könyvtárhasználó felelős a kutatószobában elhelyezett eszközökért, bútorzatért, a kutatószoba kulcsáért. 14. Ha a kutatószobát igénybe vevő a kulcsot elveszíti, vagy a könyvtárosoknak azt nem adja vissza, köteles az érvényes díjszabásban meghatározott árat megfizetni, addig más szolgáltatást nem vehet igénybe. 15. Aki a kutatószoba szabályzatát megszegi, azt a kutatószoba használatából kizárjuk. 31

32 Önkiszolgáló multifunkciós készülékek használata: fénymásolás, szkennelés, nyomtatás január 1-jétől az Egyetemi Könyvtárba csak az AKIK Irodában vagy az 2. Egyetemi Könyvtárban elkészített plasztikkártyával lehet belépni. 3. A másolás, szkennelés, nyomtatás is a plasztikkártyával történik. 4. A kártyán minimum 50 forint szükséges ahhoz, hogy a készülék elinduljon. 5. A kártyát a kifüggesztett árjegyzék alapján a fénymásolók mellett elhelyezett automatáknál töltheti fel a szükséges mennyiségű pénzzel! Fontos: pénz visszaadására nincs lehetőség! Az automata elfogadja valamennyi magyar pénzérmét! 6. A kívánt művelet megkezdése előtt a plasztikkártya segítségével azonosítsa magát a készülék kártyaleolvasójával! Másolás A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével fénymásolatok készíthetők. 1. A kártyaleolvasó menüjében válassza ki a Másolás funkciót. Ekkor a készülék menüje aktiválódik 2. A készüléken a szükséges beállításokat (szín, méretarány, papírkiválasztás és egyéb beállítások) végezze el! 3. A darabszám meghatározása után a zöld gomb megnyomásával indul a művelet! 4. Beállítások törlése a sárga gombbal történik! 5. Visszatérni a főmenübe - a multifunkciós készülék kezelőfelületén a bal felső sarokban a ház ikon megnyomásával lehet! Bejelentkezés a terminálra A nyomtatás (internethasználat stb.) az Egyetemi Könyvtár termináljain való bejelentkezéshez kötött. Ennek módja: Külső olvasóknak: Az RDSfarmK ikonra kattintva, a következő adatok megadásával: Felhasználónév: kvtolvasójegy száma (6 jegyű szám, pl.: kvt426542) Jelszó: első belépéskor kötelező megadni. Hossza minimum 8 karakter, tartalmaznia kell nagy- és kisbetűt, valamint számot is. Értelmes szó ne legyen benne! Hallgatók: A október 29-ig a címtárba felvitt hallgatók az eddig megszokott módon (OM-kód Sz és születési dátum megadásával pl: Q1HGSz )) tudnak bejelentkezni, a október 29-e után címtárba vett hallgatókra az alábbiak vonatkoznak az RDSFarmK ikonra kattintás után: Felhasználónév: Neptun-kód Jelszó: első belépéskor kötelező megadni, a külső olvasókhoz hasonlóan. 32

33 Nyomtatás 1. A számítógépen a nyomtatási beállítások elvégzése után a Nyomtatás gombra kattintva a nyomtatási művelet megkezdődik. 2. A dokumentum a Könyvtárban elhelyezett mindkét multifunkcionális készüléken elvégezhető. A dokumentum kinyomtatásának helye attól függő, hogy melyik gépnél azonosítja magát a Könyvtárhasználó a készülék kártyaleolvasójánál. 3. Az azonosítás után a kártyaleolvasó menüjében a Nyomtatás ikonra kattintva a nyomtatás megkezdődik. (Figyelem! A Nyomtatás funkció csak a dokumentum elküldése után aktivizálódik.) 4. A Feladatlista ikont választva az (tévesen, hibásan) elküldött fájl törölhető, ezzel megszakítva a nyomtatási műveletet. Szkennelés 1. A kártyaleolvasó menüjében válassza ki a Másolás funkciót. Ekkor a készülék menüje aktiválódik! 2. A beolvasott dokumentumot nem szeretné tárolni: A beolvasandó dokumentumot helyezze a készülék felső tálcájára vagy a másolóüvegre! A főmenüben válassza ki a Beolvasás és adás gombot! Írja be az címet, vagy a korábban tárolt címek közül válassza ki a címjegyzékből (Lásd: Új cím felvétele a Címjegyzékbe)! Egy vagy több cím is kiválasztható! A Start gombbal indítsa el a scannelést! 3.Ha a beolvasott dokumentumot tárolni szeretné: Dokumentum elhelyezése ugyanúgy, mint az 1. pont alatt. A főmenüből válassza ki a Beolvasás és tárolás gombot! Kiválasztja dokumentum tárolásának helyét! A Beolvasás feliratra kattintva a gép kijelzőjén megjelenik a scannelés beállítására szolgáló felület. Itt végezze el a szükséges beállításokat (pl. másolási arány, színe, stb.) Adja meg a beolvasott dokumentum fájlnevét! (ha ez üresen marad, akkor a dokumentum neve a scannelés dátuma lesz) A Kiegészít gombra kattintva további funkciók állíthatók be! 4. Tárolt fájlok kezelése A készülék főmenüjében válassza ki a Tárolt fájlok elérése gombot! Válassza ki a mappát, majd a fájlt! A fájl kijelölése után, ha el akarja küldeni ben a fájlt, akkor az ADÁS gombra kattintson! Ha nyomtatni akarja a tárolt fájlt, akkor a Nyomtatás gombra kattintson! Ha törölni akarja a fájlt, akkor a Fájl szerkesztése, majd a Törlés feliratra kattintson! 33

34 Új cím felvétele a Címtárba A Beolvasás és adás felületen az Új rendeltetési hely gombot választva megadható az cím ahova a bescannelt dokumentum elküldhető. Ebben az esetben nem menti el a rendszer az címet! A Beolvasás és adás felületen a Címjegyzék gombot választva a Tárol/szerkeszt felirat megnyomásával, az Új cím bejegyzése, majd az felirat kiválasztásával letárolható a Címjegyzékben az cím. A billentyűzet segítségével beírható a postafiók tulajdonosának a neve illetve az címe is. Az OK gomb megnyomása után megjelenik, kiválasztható válik a Címjegyzékben a megadott cím. ÁRJEGYZÉK A FÉNYMÁSOLÁSHOZ, NYOMTATÁSHOZ Papírméret Ár Fekete-fehér Színes A/4 egyoldalas 10 Ft A/3 egyoldalas 25 Ft A/4 egyoldalas 25 Ft A/3 egyoldalas 50 Ft 34

35 Formanyomtatványok KÖNYVTÁRKÖZI KÉRŐLAP Olvasó neve:... Elérhetőség:... Dokumentum: Kérés kelte:... Kérő aláírása:. RAKTÁRI KÉRŐLAP Érvényessége:... Olvasó neve:... Dokumentum címe:... Könyv Folyóirat Szakdolgozat CD, DVD Raktári jelzet (658 S 12 vagy F 345 vagy 3456):... Év, hó/szám (csak folyóiratoknál!):... Kérés kelte:... Könyvtáros aláírása:... 35

36 Nyilatkozat Alulírott (név) nyilatkozom, hogy a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának Használati szabályzatát elfogadom, azt magamra nézve kötelezőnek tartom. A Média-box-ban /kutatószobában* elhelyezett eszközökért anyagi felelősséget vállalok, bármilyen hibát észlelek, azt haladéktalanul jelentem a könyvtárosoknak. Győr, név olvasójegy száma, szem. ig. száma * Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! 2013 NAPI LÁTOGATÓJEGY 200 Ft HETI LÁTOGATÓJEGY 400 Ft. 36

37 ÁLLOMÁNY-FELDOLGOZÁSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet

38 Tartalom ÁLLOMÁNY-FELDOLGOZÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Dokumentumok beszerzése Dokumentumok állományba vétele Dokumentumok feldolgozása Holdingolás Jelzetelés Törlés az állományból Katalógusépítés Záró rendelkezések

39 1. Bevezetés A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (továbbiakban SzE EK) gyűjteményszervező tevékenységét elsősorban a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata határozza meg, amely az Egyetemen folytatott oktató-nevelő és tudományos kutatómunka igényeit veszi alapul, valamint tekintettel van a nyilvános könyvtári funkciójából adódó feladataira is. A Könyvtár tervszerűen, a könyvtári rendszer egészére kiterjedően gyarapítja állományát és gondoskodik annak védelméről. Könyvtári dokumentumnak tekintendő minden vétel, ajándék, csere vagy hagyaték útján az EK gyűjtőkörébe tartozó dokumentum. A könyvtár dokumentumainak összessége a könyvtári állomány. A hagyatékot az EK egyben kezeli. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a: SzE EK központi könyvtárára SzE DFÁJK tanszéki könyvtárára SzE VTZI letéti könyvtárára A Doktori Iskolák letéti könyvtáraira. 2. Dokumentumok beszerzése 1. Könyvek, e-könyvek, jegyzetek, elektronikus dokumentumok, térképek, kották, szabványok, stb.: Vétel: A SzE EK a Könyvtárellátótól (KELLO) éves szerződés alapján és a kiadóktól vásárol. Az Állományalakító és Feldolgozó Osztály és az Olvasószolgálati Osztály vezetője, a szaktájékoztatók és a szakreferensek javaslatot tesznek a dokumentumok beszerzésére, amiket az igazgató jóváhagyása után a szerzeményező könyvtáros rendel meg postai úton, ben vagy telefonon. A kért dokumentumok példányszáma és későbbi kölcsönzési státusza is ekkor kerül meghatározásra a SzE EK Gyűjtőköri Szabályzatának 7. pontja alapján. vagy hivatalos levél útján az Egyetem oktatói/dolgozói, hallgatói és külső olvasói javasolhatnak beszerzésre dokumentumokat, amelyeket az igazgató jóváhagyása után a szerzeményező könyvtáros rendel meg postai úton, ben vagy telefonon. A kért dokumentumok példányszáma és későbbi kölcsönzési státusza is ekkor kerül meghatározásra a SzE EK Gyűjtőköri Szabályzatának 7. pontja alapján. Fizetni a dokumentum beérkezése után, díjbekérő vagy számla ellenében átutalással tudunk. Az Egyetemen keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett dokumentumok részét képezik az EK gyűjteményének. Ajándék: A Könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó ajándékba kapott dokumentumokkal is gyarapítja állományát. Csere: A partner felsőoktatási intézményekből csere útján kapott dokumentumok amennyiben a könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak szintén az állomány részét képezik. Hagyaték: Az Egyetem kutatói, professzorai által a könyvtárnak adományozott hagyatékok függetlenül attól, hogy a könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak-e szintén az állomány részét képezik. 39

40 2. Folyóiratok, napi- és hetilapok, magazinok: A bázis folyóiratok kialakítása a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatában foglalt diszciplínákra terjed ki. A folyóiratokat egy évre fizetjük elő, a megrendelést megelőzi a tanszéki, intézeti vagy más szervezeti egységi igényfelmérés, amelynek során meg- és felülvizsgáljuk az odajáró folyóiratok és példányszámuk szükségességét. Évközi megrendelés oktatói és/vagy projekt igény esetén, kizárólag a mindenkori könyvtárigazgató engedélyével lehetséges. 1. Az import folyóiratokat az INTERACTA Kft.-től rendeljük minden év utolsó negyedében a következő évre. A rendelési lista összeállítása mindig gondos behasonlítás és az ennek eredményeképpen tett módosítások után történik. 2. A magyar folyóiratokat az alábbi módokon szerezzük be: Vétel: o a standing order lapok kiadói csak az előfizetési számlát küldik, nem kell külön rendelni o egyes kiadók hagyományos megrendelőt küldenek o nagyrészt ben és on-line történik a megrendelés Ajándék: néhány kiadó biztosít a felsőoktatás számára folyóiratokat, valamint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ajándékoz folyóiratokat az EK számára Csere: nem az EK, hanem elsősorban az Egyetem oktatóinak kapcsolatai révén kapunk folyóiratokat ezen a módon. Fizetni a számlák beérkezési sorrendjében vagy előzetes díjbekérő ellenében átutalással szoktunk. A fizetés gyakorisága változó, a magyar folyóiratok esetében általában egyben fizetünk, néhány esetben (a kiadó gyakorlatának megfelelően) negyedévente; a külföldi folyóiratok árát több részletben fizetjük. 3. On-line adatbázisok: A SzE EK elsősorban az oktatók és kutatók kérésére vásárol az Egyetemen oktatott diszciplínákhoz kapcsolódó adatbázisokat, amelyek kizárólag a Campus vagy a Könyvtár területén érhetők el. 40

41 3. Dokumentumok állományba vétele A könyvtár köteles minden, az állományába bekerülő dokumentumról folyamatosan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen és pontosan megállapítható: a dokumentum értéke (Ft-ban) az állomány darabszáma az állomány összértéke. Az állomány-nyilvántartást az MSZ 3448:1978 számú szabvány A könyvtári állomány nyilvántartásáról alapján végezzük. Gyarapodásként vesszük nyilvántartásba: 3.1. Könyvek, jegyzetek, elektronikus dokumentumok, térképek, kották, szabványok, szakdolgozatok, PhD-dolgozatok A beérkezett dokumentumokat a szerzeményező könyvtáros leltárba veszi az alábbiak szerint: minden dokumentumot tulajdonbélyegzővel lát el a címlap verzóján és az utolsó, még információt tartalmazó oldalon. (Régi könyvek esetén csak a hátsó belső borítón!) az egy és többkötetes könyvek, a jegyzetek, a térképek, az önálló elektronikus dokumentumok (CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM) egyedi leltári számot kapnak. A e-könyvek leltári száma elé egy E betű kerül (E0001). a fent felsorolt dokumentumokhoz tartozó mellékletek a fő dokumentum leltári számát kapják, ami után / jellel elválasztva a dokumentumtípus (rövidítése) kerül: o /CD, /CD-ROM o /DVD, /DVD-ROM o /térk. o /kotta o /könyv, stb. A leltárkönyvben jelöljük, hogy az adott dokumentumhoz van-e melléklet, és darabszámban, dokumentumtípusban és árban feltüntetjük. az e-könyvek részére külön egyedi leltárkönyvet vezetünk, amiben a leltári szám elé egy E betűt írunk a szabványok és a szakdolgozatok csoportos leltári számot kapnak o szabvány: cs+leltári szám (cs070320) o szakdolgozat: sz+leltári szám (sz070192) o doktori disszertációk: d+leltári szám (d090298) Az egyedi leltárkönyvben az alábbiakat tűntetjük fel: leltári szám, dokumentum FŐcíme (nem alcím, nem sorozati cím, stb.), darabszám, szerzeményezés módja (vétel, csere, ajándék, stb.), beszerzési ár (amennyit fizettünk érte Ft-ban) vagy az általunk meghatározott eszmei érték gyarapítási jegyzék nyilvántartási száma dokumentum típusa A csoportos leltárkönyvben az alábbiakat tűntetjük fel: sorszám bevétel dátuma számlaszám 41

42 beszerzés módja (vétel, ajándék, más tanszék fizeti, stb.) darabszám dokumentumtípus összes darabszám tényleges bruttó ár (postai és egyéb költség nélkül) vagy az általunk meghatározott eszmei érték leltári szám Az ún. cserélhető lapos dokumentumoknál csak az újonnan beszerzetteket vesszük föl a leltárkönyvbe, az aktualizáláshoz küldött lapokat külön füzetben tartjuk nyilván, de az összesítéseknél figyelembe vesszük. 3.1.Folyóiratok A folyóiratokat ellátjuk tulajdonbélyegzővel a borító felső részén (úgy, hogy ne zavarja a címet és a képeket), majd az integrált könyvtári rendszerben számonként érkeztetjük. A folyóiratok, amiket az elektronikus katalógusban is feldolgozunk, külön raktári jelet kapnak (F+szám). A napilapok közül (Kisalföld, Napi gazdaság, Világgazdaság) őrizzük meg, de nem kapnak külön számot csak (F). A többi napilapot és az NKA által ajándékozott folyóiratokat nem dolgozzuk fel és nem érkeztetjük. Az egyes szervezeti egységekre előfizetett folyóiratokat is a könyvtárban regisztráljuk, majd a belső postával küldjük el az adott egységhez. 42

43 4. Dokumentumok feldolgozása A SzE EK állományának bibliográfiai feldolgozását integrált könyvtári rendszerben végezzük az MSZ 3424 szabvány-sorozat alapján, és elektronikus katalógusban tesszük elérhetővé. Cédulakatalógus az Állományalakító és Feldolgozó Osztály irodájában található belső munkára valamint a letéti állomány nyilvántartására; olvasói hozzáférés egyikhez sem lehetséges. A cédulakatalógust cím szerint, a letéti katalógust pedig leltári szám szerint építjük. (szabályait lásd a Katalógus építése c. fejezetben). A dokumentum feldolgozásánál mindig a címlap az elsődleges forrás, nem a borító! A SzE EK a évtől a HunTéka integrált könyvtári rendszert használja állományának feldolgozására és on-line közzétételére. A rendszer kialakításából adódóan minden dokumentumtípust (a folyóirat és a folyóirat-cikk kivételével) egy űrlapon, a Könyv (monografikus szint) nevű űrlapon (billentyűkkel Alt-K) dolgozunk fel. Az űrlapnak (többek között) van egy Rövid űrlap és egy Hosszú űrlap változata. Előbbi csak a legszükségesebb, minden dokumentumra jellemző, általában kötelező adatmezőket, míg utóbbi az egyéb, nem minden dokumentumra jellemző további adatmezőket tartalmazza. 4.1.Könyvek, jegyzetek, szakdolgozatok, elektronikus dokumentumok, kották, térképek feldolgozása A rekordfej és az adatmezők ig, valamint a Leírás forrása (leíró intézmény és leírás nyelve 040a/b mező) adottak. Nagyon fontos, hogy az adatok rögzítéséhez mindig nyomjuk meg a + jelet, ahol ez szükséges! A rövid űrlap felépítése: 930 Raktári szakjel, amit a megadott listából lehet kiválasztani. Szabványok esetében az MSZ szám MSZ Cutter-szám M 14 A jelzetalkotást lásd az Jelzetelés c. fejezetben. 041 A mű fő részének a nyelve, amit a megadott hun / eng / ger, stb. listából lehet kiválasztani Ha a dokumentum kétnyelvű: akkor mindkét nyelv kódját meg kell adni: Ha a dokumentum háromnál több nyelvű, akkor a nyelvkód: Többnyelvű 020 ISBN szám tagolva, szóközökkel elválasztva Többkötetes könyveknél 2 ISBN-t írunk 1. összes ISBN 2. kötet ISBN ár, ezres helyértékenként ponttal elválasztva összes kötet ,- Szabvány esetében csak az árat adjuk meg. 022 ISSN szám négy karakterenként - -lel elválasztva

44 ár, ezres helyértékenként ponttal elválasztva 1.456,- Szabvány esetében nem használjuk ezt a mezőt. Szerzőségi adatok - főtétel: Legördülő menüben lehet kiválasztani, hogy Személynév-ről vagy Testületi név-ről van-e szó. A >> jelre kattintva jelenik meg a szerzők nevét tartalmazó lista, ahonnan ki lehet választani a kívánt szerzőt. 1. sz. kép Amennyiben az adott szerző még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintva lehet felvenni új tételt. A megjelenő ablakban kell a mezőket értelemszerűen kitölteni. 100 szerzői főtétel, ahol a vezetéknév egyelemű: az 1. indikátor 1-vezetéknév rendszó a vezetéknév Radnóti egyéni név a keresztnév/-nevek Miklós 100 szerzői főtétel, ahol a vezetéknév többelemű az 1. indikátor 2-összetett vezetéknév rendszó a vezetéknevek Apáczai Csere egyéni név a keresztnév/-nevek János Ha a névben rövidítések vannak Kovács G. Pál Kovács G. Pál G. Kovács Pál Kovács Pál, G. Külföldi szerzőnél a vezetéknév után vesszőt teszünk. Brown, Dan Ennél több almezőt nem használunk, csak a Rendszó és az Egyéni név mezőket töltjük ki! Itt mindig a szerző teljes nevét igyekszünk megadni, akkor is, ha a címlapon rövidítve szerepel. 44

45 2. sz. kép 110 testületi név főtétel rendszó alárendelt testület földrajzi név Széchenyi István Egyetem. Egyetemi Könyvtár Xxx Osztály Győr 3. sz. kép Szerzőségi adatok - további: A név kiválasztása, illetve új tétel felvétele ugyanúgy történik, mint az előző esetben. A kívánt tétel kiválasztása után kell megadni, hogy melléktételről vagy további főtételről van-e szó. 45

46 4. sz. kép 700 További főtétel többszerzős mű esetén: 3 szerzőig az 1. szerző a 100-as mezőbe, a 2. (és a 3.) a 700-as mezőbe kerül, és a 2. indikátorban jelöljük, hogy további főtétel. Melléktétel többszerzős mű esetén: Abban az esetben: ha a műnek csak szerkesztője VAGY háromnál több szerzője van. Utóbbi esetben az első nevet felvesszük a 700-as mezőbe melléktételként és a mű címrendszós lesz. (lásd a 245-ös mezőnél!) Lektort, fordítót, illusztrátort, stb. nem veszünk fel! Régi könyvek esetében ide kerülnek még a kommentártor(ok), előszóíró(k), illetve a nyomdász neve, ha az illető olyan volt, hogy érdemes följegyezni. 240 Egységesített cím, ahova az eredeti címet visszük fel, amennyiben fordított műről van szó, valamint a nyelvet, amire lefordították. Deception point (magyar) A címre és/vagy az alcímre duplán kattintunk, akkor a megjelenő ablakban ki kell törölni az ún. kihagyandó karaktereket (névelők, illetve egyéb, a besorolásba nem számító karakterek). A cím leírásakor az adott nyelv helyesírási szabályait tartjuk szem előtt, vagyis csak azokat a szavakat írjuk nagy kezdőbetűvel, amelyeket az adott nyelv szabályai szerint azzal kell írni (pl. német nyelvben a főnevek, angol nyelvben a napok, hónapok és a nemzetiség nevek, stb.) 46

47 5. sz. kép indikátor: főtételhez tartozó => van szerző főtétel => címrendszós Főcím Alcím Elsődleges szerzőségi közlés További szerzőségi közlés Dokumentumtípus amennyiben nem könyvről van szó, ebből a legördülő menüből kell kiválasztani a dokumentum típusát (pl. CD, kotta, térk.) => amit eddig []-ben a cím mögött adtunk meg; e-könyv esetén on-line. A címre és/vagy az alcímre duplán kattintunk, akkor a megjelenő ablakban ki kell törölni az ún. kihagyandó karaktereket (névelők, illetve egyéb, a besorolásba nem számító karakterek). Az idegen nyelvű könyvek címének leírásakor az adott nyelv helyesírási szabályait tartjuk szem előtt, vagyis csak azokat a szavakat írjuk nagy kezdőbetűvel, amelyeket az adott nyelv szabályai szerint azzal kell írni (pl. német nyelvben a főnevek, angol nyelvben a napok, hónapok és a nemzetiség nevek, stb.) Többkötetes műveknél a főcím után írjuk a kötetszámot. Amit mindig arab számmal adunk meg (1., 2., stb.) Többkötetes műveknél az alcím rovatba írjuk, ha van a kötetnek külön címe Ha a dokumentum több művet tartalmaz, akkor főcímnek az első címet adjuk meg, a többit az 500-as, megjegyzés mezőben Tart. még: Cím1 ; Cím2 formában, és megismételjük a 742-es, további címek mezőben Az alcím almező kereshető! Ha az alcím nem a címlapon szerepel, akkor []-be tesszük A szerzők neve elől elhagyunk minden előtagot (dr., prof., ifj., stb.) és mindig úgy írjuk le, ahogy a címlapon szerepel (pl. Szabó G.) A szerzői együttműködés típusának rövidítését eredeti nyelven adjuk meg és mindig kis kezdőbetűvel (szerk., ed. by, hrsg., stb.) 3-nál több szerző/szerkesztő esetén csak az első nevet vesszük föl, utána [et al.] 47

48 Ha testületi szerzője van a műnek, akkor itt rövidítve adjuk meg, a 110/710 mezőkből kiderül a teljes név (pl. MTA, KSH) A cím és szerzőségi adatok ablak alatt található legördülő menü értékét on-linera állítjuk, ha e-könyvről van szó, kotta-ra, ha kottáról van szó. 741 Párhuzamos cím. Csak akkor adjuk meg, ha a címlapon fel van tűntetve! Az eredeti nyelvű címek leírásakor az adott nyelv helyesírási szabályait tartjuk szem előtt, vagyis csak azokat a szavakat írjuk nagy kezdőbetűvel, amelyeket az adott nyelv szabályai szerint azzal kell írni (pl. német nyelvben a főnevek, angol nyelvben a napok, hónapok és a nemzetiség nevek, stb.) 250 Kiadásjelzés. Mindig a mű nyelvén adjuk meg! Térkép esetében a felbontás 2., bőv. kiad 3rd ed 1 : Kiadás helye Kiadó Kiadás éve Ha több adat van: két adatig mindent felveszünk külön almezőben két adat felett az első adatot adjuk meg, majd [etc] (nincs pont az etc után) amerikai városok neve után NEM adjuk meg az állam rövidítését ha a kiadó nevében rövidítés van (Kiad., Verl., Egyes., stb.), a rövidítés után mindig pontot teszünk a kiadás éve előtt nem jelezzük, ha cop., ill. nem tesszük []-be, mert megzavarja az OPAC-ot és a megjelenési sorrendet ha nincs megadva valamelyik adat, az alábbi jelöléseket használjuk: 1. kiadás helye: [S.l.] 2. kiadó: [s.n.] 3. kiadás éve: [s.a.] Régi könyvek esetében a kiadás helyét és a kiadó nevét eredetiben, a címlapról írjuk le. A 651-es mezőben adjuk meg az ismertebb és/vagy mai változatot. FONTOS: a 2. és 3. adatcsoportban nem nagybetű az s! nincs szóköz a karakterek között A Kiadás helye és a Kiadó kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott tétel még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. 48

49 6. sz. kép 300 Terjedelem y p., ha a lap mindkét oldala tartalmaz szöveget y fol., ha a lapnak csak az egyik oldala tartalmaz szöveget y t. vagy [y] t., ha tábláról van szó Lehet vegyesen is egy adott műben. x {dok.típus} VAGY ha zenemű vagy film, akkor a hosszát adjuk meg óó:pp:mp formában térkép esetén 1 térk.lap Illusztráció az illusztrációk tényét és fajtáját adjuk meg Méret (cm-ben) x cm, műa./papír tokban, ha elektronikus dokumentumról van szó térkép esetén magasság x szélesség Melléklet típusa a melléklet darabszámát és típusát adjuk meg ha a melléklet könyv, megadjuk a címét (ha van neki) és ()-ben az oldalszámát is. A címet megismételjük a 742-es mezőben! VIII, 340 p., [8] t. 1 CD-ROM 2:43:17 ill., színes, részben térk. 12 cm, műa. tokban 2 DVD 1 kotta, stb. 440 Sorozatcím Sorozati ISSN (ha van) Sorszám A sorozati cím kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott sorozati cím még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. 49

50 Ha a címben van(nak) kihagyandó karakter(ek), duplán kattintunk a címre és a megjelenő ablakban kitöröljük az(oka)t. A sorozatszerkesztőt és a kiadót nem vesszük föl! 7. sz. kép 500 Általános megjegyzések Regény ha több művet tartalmaz a dokumentum, akkor Tart. még: formában a további címek felsorolása Lezárva: {dátum} (elsősorban jogi témában) Felnőttképzés tankönyve szabványoknál a helyettesítő szabvány száma ha a borítón és/vagy a gerincen a főcímtől eltérő cím szerepel ; a 742-es mezőben is megismételjük E-könyv és az elérhetőségi jogok/lehetőségek egyéb megjegyzések 504 Bibliográfiai megjegyzés p a jegyzetekben a fejezetek végén 080 ETO jelzet Az ETO jelzet kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott ETO szám még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. Szabvány és szakdolgozat esetében nem 50

51 használjuk ezt a mezőt. 8. sz. kép 653 SZABAD tárgyszó A tárgyszó kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott tárgyszó még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. A tárgyszavakat mindig nagy kezdőbetűvel kezdjük és minden tárgyszót külön mezőbe írunk. Az összetett tárgyszavakat vesszővel választjuk el. Olasz nyelv, igék 9. sz. kép 856 URL: elektronikus dokumentum url-címe előtaggal együtt Előzménye rekordkapcsolatnál az adott többkötetes mű előző címét állítjuk be. Ami rámutat az előző kötetre. Csak többkötetes dokumentumoknál használjuk. Cím: Könyvtárosok kézikönyve 2. Előzménye (rekordkapcsolat): Könyvtárosok kézikönyve 1. 51

52 785 Folytatása rekordkapcsolatnál az adott többkötetes mű követő címet állítjuk be. Ami rámutat az folytatás kötetre. Csak többkötetes dokumentumoknál használjuk. Cím: Könyvtárosok kézikönyve 1. Folytatása (rekordkapcsolat): Könyvtárosok kézikönyve _ Egyéb szabványos azonosító: szakdolgozat száma doktori értekezés száma olyan régi könyvek esetében, aminek van rekonstrukciós jelzete és/vagy korabeli raktári jelzete Szakdolgozat PhD dolgozat 13 Ant. Tyrn. 1632/70. (coll. 1.) (Vet. 37/41c.) 695 Dokumentum altípusa 10. sz. kép Részletes űrlapon található: 111/711 rendezvény név főtétel/további név alárendelt név földrajzi kiegészítő dátum sorszám Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlés Győr július Legördülő menüben kell kiválasztani, a kívánt űrlapot. A >> jelre kattintva jelenik meg a rendezvények nevét tartalmazó lista, ahonnan ki lehet választani a kívánt rendezvény nevét. Amennyiben az adott rendezvény még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintva lehet felvenni új tételt. A megjelenő ablakban kell a mezőket értelemszerűen kitölteni. 52

53 11. sz. kép 651 Földrajzi tárgyszó régikönyvek estében itt lehet megadni a címben szereplő helynevek, valamint a kiadás helyének és a nyomda nevének ismert(ebb) és/vagy mai változatát. $a Győr $b Révfalu $a Győr-Sopron $c megye A földrajzi tárgyszó kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott sorozati cím még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. 53

54 12. sz. kép 742 Egyéb besorolási cím: itt adunk meg minden olyan címet, ami az eredeti leírásban nem lenne kereshető (pl. több művet tartalmazó dokumentum esetében a 2., 3. többedik címet) Ha a címben van(nak) kihagyandó karakter(ek), duplán kattintunk a címre és a megjelenő ablakban kitöröljük az(oka)t. A dokumentum új rekordra kerül, ha: ha többedik átd. és/vagy jav. és/vagy bőv. kiad. ha eltérő a dokumentum lezárásának dátuma ha a korábbi kiadástól eltérő o ISBN száma van o oldalszáma van o kiadó adta ki A dokumentum már meglévő rekordra kerül, ha: változatlan kiad: az évszámot a holdingban a leltári szám után adjuk meg a következő formában: * 2008 csak a gerincméretben van eltérés (nem jelöljük) csak az árban van eltérés: o ha magasabb lett az ára, akkor a 020 c-ben kijavítjuk o ha alacsonyabb lett az ára, akkor csak a holdingban jelöljük, hogy a többitől eltérő ára van 54

55 2.Folyóiratok (Katalógus Új rekord Periodika vagy Alt+I billentyűkombináció) Nem a folyóiratok fizikai egységét írjuk le, hanem azok összes évfolyamát a változásokkal és kiegészítésekkel együtt. 084 Raktári szám, ahova a folyóirat raktári jelzetét írjuk F Folyóirat címe Folyóirat alcíme (mindig kis kezdőbetűvel írjuk) 260 Kiadás helye Kiadó A megjelenés induló évét nem itt adjuk meg! 310 Megjelenés gyakorisága, legördülő menüből Havonként választjuk ki. Ha a megjelenés változó gyakoriságú, akkor ismeretlenre állítjuk. Érvényesség: A lezárás évét itt adjuk meg. Pl.: december 31-el lezárva 13.. sz. kép 362 Számozás 1. évf. 1. sz Vol. 1. No Itt adjuk meg a folyóirat indulási évét. 500 Megjegyzés: számozási információk: akkor adjuk meg, ha nem az 1. évf. 1. számtól jár ha már nem jár könyvtárunkba, itt adjuk meg a záróévet is folyóirat nyelve előzmény, utóélet, stb. 3. évf. 1. sz Új folyam indult 1991-től 653 SZABAD tárgyszó 55

56 A tárgyszó kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott tárgyszó még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. A tárgyszavakat mindig nagy kezdőbetűvel kezdjük és minden tárgyszót külön mezőbe írunk. Az összetett tárgyszavakat vesszővel választjuk el. Olasz nyelv, igék 710 testületi név melléktétel rendszó Széchenyi István Egyetem. Egyetemi Könyvtár Xxx Osztály Győr alárendelt testület földrajzi név Az intézmények, az Egyetem vagy más felsőoktatási intézmények által kiadott folyóiratok esetében tüntetjük fel. 742 Egyéb besorolási cím: a címváltozatokat és/vagy címrövidítéseket adjuk meg ATZ, HVG 774 A folyóirathoz kapcsolódó cikkek rekordjai jelennek meg ebben a mezőben. Csak akkor van ilyen mező a folyóirat leírásában, ha van olyan cikk az adatbázisban, ami az adott folyóiratban jelent meg. 14. sz. kép 56

57 780 Előzménye rekordkapcsolatnál az adott folyóirat előző címét állítjuk be. Ami rámutat az előző címváltozatra. Cím: IO New Management Előzménye (rekordkapcsolat): New Management, Csak akkor van ilyen mező a folyóirat leírásában, ha a periodikát előzőleg más címmel adták ki és van olyan címünk az adatbázisban, ami előzménye az adott folyóiratnak. 785 Folytatása rekordkapcsolatnál az adott folyóiratot követő címet állítjuk be. Ami rámutat az folytatás címváltozatra. Cím: IO New Management Folytatása (rekordkapcsolat): Handelszeitung Csak akkor van ilyen mező a folyóirat leírásában, ha a periodikát ezt követően más címmel adják ki és van olyan címünk az adatbázisban, ami folytatása az adott folyóiratnak. 788 Kapcsolódó címhez az adott folyóirathoz kapcsolódó társlapot állítjuk be. Cím: Adó Kapcsolódó cím (rekordkapcsolat): Adó tb-kalauz, (Társlap) Csak akkor van ilyen mező a folyóirat leírásában, ha van olyan periodika az adatbázisban, ami kapcsolódik az adott folyóirathoz. 15. sz. kép 856 Folyóirat url címe http//: 57

58 3.Folyóirat cikkek (Katalógus Új rekord Bibliográfiai Cikk vagy Alt+c billentyűkombináció) Minden szerzőt felveszünk, azok számától függetlenül! Az elsőt a /20 mezőben, a továbbiakat a /20 mezőben. 084 Raktári szám, ahova a befoglaló folyóirat raktári jelzetét írjuk F szerzői főtétel, ahol a vezetéknév egyelemű: az 1. indikátor 1-vezetéknév rendszó a vezetéknév egyéni név a keresztnév/-nevek 100 szerzői főtétel, ahol a vezetéknév többelemű az 1. indikátor 2-összetett vezetéknév rendszó a vezetéknevek egyéni név a keresztnév/-nevek Radnóti Miklós Apáczai Csere János Ha a névben rövidítések vannak Kovács G. Pál G. Kovács Pál Kovács G. Pál Kovács Pál, G. Külföldi szerzőnél a vezetéknév után vesszőt teszünk. Brown, Dan Ennél több almezőt nem használunk, vagyis nem adjuk meg a születési és halálozási adatait, a közreműködői státuszát, rokonságát, stb.! Itt mindig a szerző teljes nevét igyekszünk megadni, akkor is, ha a címlapon rövidítve szerepel indikátor: főtételhez tartozó => van szerző főtétel => címrendszós Főcím Alcím Elsődleges szerzőségi közlés A címre és/vagy az alcímre duplán kattintunk, akkor a megjelenő ablakban ki kell törölni az ún. kihagyandó karaktereket (névelők, illetve egyéb, a besorolásba nem számító karakterek). A címben szereplő sorszámot mindig arab számmal adjuk meg (1., 2., stb.) Az alcím almező kereshető! A szerzők neve elől elhagyunk minden előtagot (dr., prof., ifj., stb.) és mindig úgy írjuk le, ahogy a címlapon szerepel (pl. Szabó G.) 653 SZABAD tárgyszó A tárgyszó kiválasztása a >> jelre kattintás után megjelenő listából lehetséges. Amennyiben az adott tárgyszó még nem szerepel a listában, az Új feliratra kattintunk és kitöltjük a megjelenő űrlapot. A tárgyszavakat mindig nagy kezdőbetűvel kezdjük és minden tárgyszót külön mezőbe írunk. Olasz nyelv, igék 58

59 Az összetett tárgyszavakat vesszővel választjuk el. 773 Forrásdokumentum adatai: a >> jelre kattintva kell kiválasztani az adatbázisból; kiválasztás után beemeli a(z): rekordazonosítót folyóirat címét ISSN-t Kapcsolati adatoknál adjuk meg a pontos bibliográfiai adatokat (évszám, szám, oldalszám) sz. p sz. kép 856 Cikk vagy a folyóirat url címe http//: 5. Holdingolás 1. Könyvek, jegyzetek, elektronikus dokumentumok, térképek, kották, szabványok, szakdolgozatok, PhD-dolgozatok Példányazonosító A dokumentum vonalkódja E-könyv esetén a leltári szám E0001 Lelőhely Legördülő menüből választjuk ki, hogy melyik könyvtárba kerül a dokumentum (központi vagy letét) Gyűjtemény Csak akkor adjuk meg, ha a dokumentum a központi könyvtárban van! 59

60 17. sz. kép Raktári jelzet D 15 Leltári szám * 2009 cs70192 / sz Besorolás Itt adjuk meg a kölcsönzés időtartamát 18. sz. kép Információhordozó Amennyiben nem könyvről van szó, itt adjuk meg a dokumentumtípust a legördülő menüből kiválasztva. Példány állapota Alapértelmezésben hozzáférhetőre van állítva, csak akkor kell rajta változtatni, ha töröljük a dokumentumot az állományból. Ha a dokumentumot kikölcsönzik, az állapota automatikusan kölcsönözve lesz. A többi példányállapotot nem használjuk. Beszerzési ár Beszerzés módja A dokumentum tényleges árát adjuk meg, amennyit fizettünk érte, minden központozás nélkül A legördülő menüből választjuk ki. 60

61 19. sz. kép Szakcsoport Az ETO szerinti főosztályok alapján kell megadni a dokumentum témakörét. A lista legalján van a szépirodalom. Felnőtt-/ gyerekirodalom 20. sz. kép Legördülő menüből választjuk ki a megfelelőt Belső megjegyzés Törlés esetén a törlési jegyzőkönyv számát adjuk meg itt. T-3/2006/159 61

62 2. Folyóiratok Példányazonosító A folyóirat jelzetéből, az adott évszámból és F 1234/2012 (15.) az évfolyam számából álló karaktersorozat. Fontos, hogy a szóközöket és a központozási jeleket mindig ugyanúgy tegyük ki, mert a rendszer a sorba rendezésnél figyelembe veszi az eltéréseket! Lelőhely Legördülő menüből választjuk ki, hogy melyik könyvtárba kerül a dokumentum (központi vagy letét) Gyűjtemény Csak akkor adjuk meg, ha a dokumentum a központi könyvtárban van! Raktári jelzet Besorolás 21. sz. kép A kölcsönzési állapot mindig Nem kölcsönözhető F 472 Példány Alapértelmezésben hozzáférhetőre van állítva. állapota Az ablak tetején található fülekből az Állományadatok kiválasztása után megjelenő ablakban, a szöveges leírásban adjuk meg, hogy pontosan melyik számról van szó. A megjegyzés formája: évszám / évfolyam / szám => 2001 / évf. 13. / sz. 1. Az évfolyam összegzésekor összevonjuk az adott év számait: / sz Ha az év során nem érkezett meg minden szám, akkor / /-ben közöljük, hogy hiányos, és a Nyilvános megjegyzésben tűntetjük fel a hiányzó számokat. 22. sz. kép 62

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. szám: 1425/1300/19-2/2014. 13/B. SZ. MELLÉKLETE A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016.

VÁROSI KÖNYVTÁR. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2014. 1 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 3 Mellékletek 1. Tűzvédelmi

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 4 A könyvtár elnevezése, székhelye, címe... 4 A könyvtár

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5 Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/11. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás könyvtárvezető mb. jogi igazgató Név Göröcsné Orsó Ágnes dr. Bíró Barbara

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Kö nyvtá rhászná láti szábá lyzát

Kö nyvtá rhászná láti szábá lyzát Kö nyvtá rhászná láti szábá lyzát A Balassi Intézet Központi Könyvtára mindenki számára nyilvános szakkönyvtár. A Könyvtár tagkönyvtáraként működik a Márton Áron Szakkollégium Könyvtára (továbbiakban MÁSZ

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata A Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete* 3. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2007. JÚLIUS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete. Könyvtárhasználati szabályzat

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete. Könyvtárhasználati szabályzat A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete Könyvtárhasználati szabályzat 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára felsőoktatási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: Munka- és tűzvédelmi feladatokra kiírt pályázat bírálata ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK IV/2. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK IV/2. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK IV/2. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND Hatályos: 2013. október 15. napjától 2013. október 15. Változások nyomon követése...

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum H-2510 Dorog, Bécsi út 42. H-2511 Dorog, Pf.: 17. Tel./Fax: +36 33/509 640 E-mail: info@dorogikonyvtar.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pető András Főiskola Székhelye: 1125. Budapest, kútvölgyi út 6 Adószáma: 15826910-2-43 Statisztikai számjele: 15826910-8542-312-01 Intézményi azonosítója:

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

HÁZIREND. Általános szabályok

HÁZIREND. Általános szabályok HÁZIREND A River Fitness üzemeltetését a River Fitness Kft. (Cg.: 13-09-171678; telephely: 1138 Budapest, Révész utca 29.) végzi. A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012.11.15-től Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. többször

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan A Mérnöki Kar azon hallgatói, akik az adott szakra 2012/13. tanév előtt nyertek felvételt, a

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2008. január 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22 (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szerződő felek megkötik a jelen megállapodásukat abból a célból, hogy a FISVIK Kft. autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben