Műszaki menedzser alapképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki menedzser alapképzési szak"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25.

2 2

3 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12 Közgazdaságtan I Vállalatgazdaságtan II Mechanika I Matematika I Informatika...17 Társadalomtudományi ismeretek...18 Kémia és Anyagismeret...19 Matematika II CAD...21 Gépszerkezettan I Vállalatgazdaságtan I Államigazgatási és jogi ismeretek...24 Ergonómia...25 Gépszerkezettan II Matematika III Menedzsment...28 Szerkezeti anyagok technológiája...29 Raktározás és anyagmozgatás...30 Logisztika alapjai...31 Gyártástechnológia...32 Termelés és minőségmenedzsment...33 Marketing...34 Pénzügytan alapjai...35 Projektmenedzsment...36 Általános és gazdasági statisztika...37 Számvitel alapjai...38 Stratégiai tervezés...39 Termékmenedzsment és értékelemzés...40 Környezetvédelem és energiagazdálkodás...41 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem

4 Minőségirányítás specializáció tantárgyak...43 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben...43 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök I Szervezetközi marketing...45 Ipari-, intézményi folyamat minőségirányítási projektje...46 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök II Szakmai gyakorlat...48 Szakdolgozat...49 Logisztika specializáció tantárgyak...50 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben...50 Vállalati logisztika...51 Szervezetközi marketing...52 Logisztikai menedzsment...53 Termeléstervezés I Szakmai gyakorlat...55 Szakdolgozat...56 (MM) Szakmai választható 1. tantárgyak...57 SAP Business One...57 SAP logisztikai irányítási modul alkalmazási projekt...58 Termék és folyamat minőségirányítása...59 (MM) Szakmai választható 2. tantárgyak...60 SAP termelésirányítás alkalmazási projekt...60 Közgazdaságtan II Szervezeti magatartás

5 Szakleírás Képzésért felelős intézmény (Technical Management) Dunaújvárosi Főiskola Intézményi azonosító száma FI60345 Címe 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető Dr. András István rektor Képzésért felelős vezetők Szakfelelős Intézet Intézetigazgató Szakfelelős Társadalomtudományi Intézet Dr. Kukorelli Katalin PhD Dr. Veres Lajos PhD Specializációk és specializáció felelősök Minőségirányítási Logisztika Dr. Kovács Tamás PhD Dr. Rádai Levente PhD Képzési adatok Felvétel feltétele Képzés szintje Végzettség Az oklevélben szereplő szakképesítés magyarul Az oklevélben szereplő szakképesítés angolul Képzési idő érettségi alapképzés alapfokozat (BSc) műszaki menedzser Technical Manager 7 félév Megszerzendő kreditpontok száma 210 5

6 A szak képzési célja Specializáció választás feltételei Szakmai gyakorlat Végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele Szakdolgozat Záróvizsgára bocsátás feltétele Záróvizsga Törzsanyag záróvizsgatárgyak (ZV1) Minőségirányítási specializáció záróvizsgatárgyak (ZV2) A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. DFAN(L)-TVV-311 Marketing DFAN(L)-TVV-337 Vállalatgazdaságtan II. DFAN(L)-TVV-607 Menedzsment tárgyak teljesítése A tantervben megadott 5-ik félévben legalább egy specializáció indításra kerül, melyet a legtöbb hallgató választ. Két specializáció indításának feltétele, hogy mindkét specializáción legalább 30 fő legyen. Három hónap a 7. félévben. A tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A szakdolgozat olyan konkrét szakterületen adódó műszaki menedzseri feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki menedzser feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: A szakdolgozat terjedelme oldal. A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése és bírálatra elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a tantervben meghatározottak tantárgyak szóbeli vizsgájából áll. (ZV1 és ZV2) DFAN(L)-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben DFAN(L)-TVV-607 Menedzsment DFAN(L)-TVV-615 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem DFAN(L)-TVV-803 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök I. DFAN(L)-TVV-804 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök II. DFAN(L)-TVV-641 Vállalati logisztika Logisztika specializáció záróvizsgatárgyak (ZV2) DFAN(L)-TVV-642 Logisztikai menedzsment Az oklevél eredményét következőképpen kell kiszámítani: Oklevélátlag (ZV + D + TA)/3, két tizedes jegyre kerekítve. - (ZV) a záróvizsgatantárgy(ak) érdemjegyeinek számtani átlaga az ered- 6

7 ményt két tizedes jegyre kerekítve, - (D) a szakdolgozat Záróvizsga Bizottság által adott érdemjegye, - (TA) a teljes tanulmányi időszakban megszerzett összes kreditpontra - a szakdolgozat készítés kivételével - vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga, az eredményt két tizedesjegyre kell kerekíteni. kiváló 4,51-5,00 jó 3,51-4,50 Oklevél minősítése közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2,50 A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. Oklevélkiadás feltétele Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Nyelvi képzés Angol A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton). Testnevelés Munkarend teljesmunkaidős (nappali), részmunkaidős (levelező) Elvárt kompetenciák A műszaki menedzserek ismerik: - a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit, - a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit, - a szervezetek működési elveit, - a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit, - a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket, - a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit, - a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit. Alapfokozat birtokában a műszaki menedzserek képesek, illetve alkalmasak: - műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére, - üzleti tervek készítésére, - döntés-előkészítési feladatok elvégzésére, - innovációs stratégiák megvalósítására, - munkahelyi csoportok irányítására, - információ menedzselésére, - emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására, - számviteli rendszer áttekintésére, - a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására, - a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására, - az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására, - a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel. 7

8 Óraterv: Nappali Tantárgykód DFAN-MUT-215 Mérnöki fizika V 5 DFAN-TKT-003 Közgazdaságtan I V 5 DFAN-TVV-337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFAN-MUG-011 Mechanika I V 5 DFAN-INF-001 Matematika I V 5 DFAN-INF-010 Informatika F 5 Társadalomtudományi DFAN-TTA V 5 ismeretek DFAN-MUA-001 Kémia és anyagismeret F 5 ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-INF-002 Matematika II F 5 DFAN-INF-001 DFAN-MUG-021 CAD F 5 DFAN-MUG-031 Gépszerkezettan I F 5 DFAN-TVV-518 Vállalatgazdaságtan I F 5 DFAN-TTA-107 Államigazgatási és jogi ismeretek V 5 DFAN-TVV-339 Ergonómia F 5 DFAN-MUG-032 Gépszerkezettan II F 5 Előfeltétel DFAN-MUG-021 DFAN-MUG-031 DFAN-MUG-011 DFAN-INF003 Matematika III F 5 DFAN-INF-001 DFAN-TVV-607 Menedzsment F 5 DFAN-MUA-003 Szerkezeti anyagok technológiája F 5 DFAN-MUA-001 Szabadon választható V 5 DFAN-TVV-643 Raktározás és anyagmozgatás F 5 DFAN-TVV-616 DFAN-TVV-616 Logisztika alapjai F 5 DFAN-TVV-607 DFAN-MUG-041 Gyártástechnológia V 5 DFAN-TVV-612 Termelés és minőségmenedzsment DFAN-MUG-012 DFAN-MUG F 5 DFAN-TVV-607 DFAN-TVV-311 Marketing F 5 DFAN-TVV-337 DFAN-TKT-010 Pénzügytan alapjai F 5 DFAN-TVV-998 Projektmenedzsment F 5 DFAN-TKT-006 Szakirány V/F 20 Általános és gazdasági F 5 statisztika Szakirány V/F 15 DFAN-TKT-005 Számvitel alapjai F 5 DFAN-TVV-613 Stratégiai tervezés V 5 DFAN-TVV-607 DFAN-TVV-610 DFAN-MUT-511 DFAN-TVV-615 Tantárgy neve Termékmenedzsment és értékelemzés Környezetvédelem és energiagazdálkodás F 5 DFAN-TVV F 5 Szakirány V/F 15 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és F 5 egészségvédelem Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Félévek - heti óraszám

9 Tantárgykód Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben V 5 DFAN-TVV-607 DFAN-TVV-803 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök I F 5 DFAN-TVV-612 DFAN-TVV-312 Szervezetközi marketing F 5 DFAN-TVV-311 DFAN-SZ-01 Szakmai választható V/F 5 DFAN-TVV-621 DFAN-TVV-804 Ipari-, intézményi folyamat minőségirányítási projektje Minőségirányítási és minőségügyi eszközök II F 5 DFAN-SZ-02 Szakmai választható V/F F 5 DFAN-TVV-803 DFAN-TVV-623 Szakmai gyakorlat A 0 DFAN-TVV-622 Szakdolgozat A 15 Tantárgykód Tantárgy neve Tantárgy neve Minőségirányítás Félévek - heti óraszám Logisztika Félévek - heti óraszám félév minden tárgyának teljesítése Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben V 5 DFAN-TVV-607 DFAN-TVV-641 Vállalati logisztika V 5 DFAN-TVV-616 DFAN-TVV-312 Szervezetközi marketing F 5 DFAN-TVV-311 DFAN-SZ-01 Szakmai választható V/F 5 DFAN-TVV-642 Logisztikai menedzsment V 5 DFAN-TVV-641 DFAN-TVV-631 Termeléstervezés I F 5 DFAN-SZ-02 Szakmai választható V/F 5 DFAN-TVV-623 Szakmai gyakorlat A 0 DFAN-TVV-622 Szakdolgozat A 15 Tantárgykód Tantárgy neve Szakmai választható ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr 1-6 félév minden tárgyának teljesítése Előfeltétel DFAN-TVV-701 SAP Business One F 5 DFAN-TVV-644 SAP logisztikai irányítási modul alkalmazási projekt F 5 DFAN-INF-010 DFAN-MUA-414 Termék és folyamat minőségirányítása F 5 Tantárgykód Tantárgy neve Szakmai választható 2. Félévek - heti óraszám Félévek - heti óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-TVV-634 SAP termelésirányítás alkalmazási projekt F 5 DFAN-INF-010 DFAN-TKT-004 Közgazdaságtan II F 5 DFAN-TKT-003 DFAN-TVV-614 Szervezeti magatartás F 5 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény Törzsanyag záróvizsgatárgyak (ZV1) Záróvizsgatárgyak - Logisztika (ZV2): DFAN-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben DFAN-TVV-641 Vállalati logisztika DFAN-TVV-607 Menedzsment DFAN-TVV-642 Logisztikai menedzsment DFAN-TVV-615 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem Törzsanyag záróvizsgatárgyak (ZV1) Záróvizsgatárgyak - Minőségirányítás (ZV2): DFAN-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben DFAN-TVV-803 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök I. DFAN-TVV-607 Menedzsment DFAN-TVV-804 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök II. DFAN-TVV-615 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem Nyelvi követelmény: Azon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek az oklevél kiállításához szükséges nyelvi követelménnyel kötelező a meghirdetett nyelvi kurzusok felvétele és teljesítése. Nyelvi képzés Félévek - féléves óraszám Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAO-TKM-910 Idegen nyelvi ismeretek A 0 DFAO-TKM-920 Idegen nyelvi ismeretek A 0 DFAO-TKM-930 Idegen nyelvi ismeretek A 0 Előfeltétel 9

10 Levelező Tantárgykód DFAL-MUT-215 Mérnöki fizika V 5 DFAL-TKT-003 Közgazdaságtan I V 5 DFAL-TVV-337 Vállalatgazdaságtan II F 5 DFAL-MUG-011 Mechanika I V 5 DFAL-INF-001 Matematika I V 5 DFAL-INF-010 Informatika F 5 Társadalomtudományi DFAL-KTN V 5 ismeretek DFAL-MUA-001 Kémia és anyagismeret F 5 ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-INF-002 Matematika II F 5 DFAL-INF-001 DFAL-MUG-021 CAD F 5 DFAL-MUG-031 Gépszerkezettan I F 5 DFAL-TVV-518 Vállalatgazdaságtan I F 5 Államigazgatási és jogi DFAL-KTN V 5 ismeretek DFAL-TVV-339 Ergonómia F 5 DFAL-MUG-032 Gépszerkezettan II F 5 Előfeltétel DFAL-MUG-021 DFAL-MUG-031 DFAL-MUG-011 DFAL-INF-003 Matematika III F 5 DFAL-INF-001 DFAL-TVV-607 Menedzsment F 5 DFAL-MUA-003 Szerkezeti anyagok technológiája F 5 DFAL-MUA-001 Szabadon választható V 5 DFAL-TVV-643 Raktározás és anyagmozgatás F 5 DFAL-TVV-616 DFAL-TVV-616 Logisztika alapjai F 5 DFAL-TVV-607 DFAL-MUG-041 Gyártástechnológia V 5 DFAL-TVV-612 Termelés és minőségmenedzsment DFAL-MUG-012 DFAL-MUG F 5 DFAL-TVV-607 DFAL-TVV-311 Marketing F 5 DFAL-TVV-337 DFAL-TKT-010 Pénzügytan alapjai F 5 DFAL-TVV-998 Projektmenedzsment F 5 DFAL-TKT-006 Szakirány V/F 20 Általános és gazdasági F 5 statisztika Szakirány V/F 15 DFAL-TKT-005 Számvitel alapjai F 5 DFAL-TVV-613 Stratégiai tervezés V 5 DFAL-TVV-607 DFAL-TVV-610 DFAL-MUT-511 DFAL-TVV-615 Tantárgy neve Termékmenedzsment és értékelemzés Környezetvédelem és energiagazdálkodás F 5 DFAL-TVV F 5 Szakirány V/F 15 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és F 5 egészségvédelem Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Félévek - heti óraszám

11 Tantárgykód Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben V 5 DFAL-TVV-607 DFAL-TVV-803 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök I F 5 DFAL-TVV-612 DFAL-TVV-312 Szervezetközi marketing F 5 DFAL-TVV-311 DFAL-SZ-01 Szakmai választható V/F 5 Ipari-, intézményi folyamat DFAL-TVV F 5 minőségirányítási projektje Minőségirányítási és DFAL-TVV F 5 DFAL-TVV-803 minőségügyi eszközök II. DFAL-SZ-02 Szakami választható V/F 5 DFAL-TVV-623 Szakmai gyakorlat A 0 DFAL-TVV-622 Szakdolgozat A 15 Tantárgykód Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben V 5 DFAL-TVV-607 DFAL-TVV-641 Vállalati logisztika V 5 DFAL-TVV-616 DFAL-TVV-312 Szervezetközi marketing F 5 DFAL-TVV-311 DFAL-SZ-01 Szakmai választható V/F 5 DFAL-TVV-642 Logisztikai menedzsment V 5 DFAL-TVV-641 DFAL-TVV-631 Termeléstervezés I F 5 DFAL-SZ-02 Szakmai választható V/F 5 DFAL-TVV-623 Szakmai gyakorlat A 0 DFAL-TVV-622 Szakdolgozat A 15 Tantárgykód ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr Előfeltétel DFAL-TVV-701 SAP Business One F 5 DFAL-TVV-644 SAP logisztikai irányítási modul alkalmazási projekt F 5 DFAL-INF-010 DFAL-MUA-414 Termék és folyamat minőségirányítása F 5 Tantárgykód Tantárgy neve Tantárgy neve Tantárgy neve Tantárgy neve Minőségirányítás Logisztika Szakmai választható 1. Szakmai választható 2. Félévek - heti óraszám Félévek - heti óraszám Félévek - heti óraszám Félévek - heti óraszám Előfeltétel ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr SAP termelésirányítás DFAL-TVV F 5 DFAL-INF-010 alkalmazási projekt DFAL-TKT-004 Közgazdaságtan II F 5 DFAL-TKT-003 DFAL-TVV-614 Szervezeti magatartás F 5 Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény Törzsanyag záróvizsgatárgyak (ZV1) Záróvizsgatárgyak - Minőségirányítás (ZV2): DFAL-TVV-620 Erőforrás-gazdálkodás versenykörnyezetben DFAL-TVV-803 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök I. DFAL-TVV-607 Menedzsment DFAL-TVV-804 Minőségirányítási és minőségügyi eszközök II. DFAL-TVV-615 Emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem Záróvizsgatárgyak - Logisztika (ZV2): DFAL-TVV-641 DFAL-TVV-642 Vállalati logisztika Logisztikai menedzsment Nyelvi követelmény: Azon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek az oklevél kiállításához szükséges nyelvi követelménnyel kötelező a meghirdetett nyelvi kurzusok felvétele és teljesítése. Nyelvi képzés Félévek - féléves óraszám Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAO-TKM-910 Idegen nyelvi ismeretek A 0 DFAO-TKM-920 Idegen nyelvi ismeretek A 0 DFAO-TKM-930 Idegen nyelvi ismeretek A 0 Előfeltétel 11

12 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása Mérnöki fizika DFAN-MUT-215 1/2/0/V/5 DFAL-MUT-215 5/10/0/V/5 Felelős oktatási egység: Műszaki Intézet Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor, vagy írásvetítő használata (Öszszes óra 33,33%-ában)(15 óra) Gyakorlat: Maximum 30 fős csoportokban táblás számolási gyakorlat. (Összes óra 66,66%-ában)(24 óra) 5x2 óra laboratóriumi mérés és 2 óra felkészítés nyitott laboratórium keretében (Órarenden kívül) - A hallgató ismerje az anyagi pont mechanikájának legfontosabb törvényeit, - Ismerje a folyadékok és gázok sztatikájához és dinamikájához tartozó legfontosabb összefüggéseket - Ismerje meg a hőtan, az elektromosságtan, valamint az optika, a kvantummechanika és a félvezetők és a modern fizika alapjait - Legyen képes a felsorolt témakörökben összefüggések felismerésére, alapszintű feladatok megoldására Kinematika, dinamika. A mechanika axiómái. Lendület, és megmaradása. Munka, energia, teljesítmény, munkatétel. Rezgéstan. A folyadékok és gázok mechanikájának alapjai. Pascal, Archimedes törvénye. Kontinuitási egyenlet. Munka, hőmennyiség, belső energia, I. főtétel. Hőtágulás, fázisátalakulások. Coulomb törvénye, potenciál és feszültség, kapacitás. Áramerősség, Ohm törvény, ellenállás, ellenállások kapcsolása, Kirchoff törvények, hálózatszámítás. Egyenáram mágneses mezeje, elektromágneses indukció. Váltakozó áram elemei. Geometriai optika. Fizikai optika. A kvantummechanika és az anyagszerkezettan alapjai, félvezető eszközök. A modern informatikai eszközök működésének alapjai. Moore törvény, a kvantumkompjuter alapfogalmai. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel és az anyag rögzítése a saját és az elektronikusan rendelkezésre álló jegyzet felhasználásával 40% Mérési gyakorlatok önálló elvégzése 20% Feladatok irányított és önálló feldolgozása 20% Tesztfeladatok megoldása 20% - Kiss Endre: Mérnöki Fizika (elektronikus jegyzet) - Fizika feladatgyűjtemény ( szerk. Horváth Miklós, elektronikus jegyzet) - Budó Ágoston: Kísérleti Fizika I., II., III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997) - R. Feynmann: Modern Fizika 1., 2., 3., 5., 7., 9. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986) 12

13 Közgazdaságtan I. DFAN-TKT-003 2/1/0/V/5 DFAL-TKT /5/0/V/5 Nincs Előadás: Közös előadás nagy táblás teremben Gyakorlat: Kiscsoportos táblás gyakorlatok Alapvető cél, hogy a hallgató megismerje és elsajátítsa közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak a főbb törvényszerűségeit. A Közgazdaságtan I. tantárgy a mikro- és makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek és szemlélet bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági életben való eligazodást segíti. Ennek keretében célja az általános közgazdasági alapfogalmak bemutatása, a piacgazdasági szereplők tevékenysége eredményeként alakuló gazdasági folyamatok elemzése, valamint a makrogazdasági jelenségek mögött meghúzódó törvényszerűségek megértése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdaságtani ismeretek elsajátítását. A közgazdaságtan, mint tudomány. Bevezetés a közgazdasági gondolkodásmódba. Makro-és mikroökonómia. Pozitív és normatív közgazdaságtani szemlélet. A közgazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Koordinációs mechanizmusok a gazdaságban. A piac és a piaci alapfogalmak. A piac működése és az ármechanizmus. A kereslet és a kínálat. Keresleti és kínálati függvény/görbe. A piaci egyensúly. A keresletrugalmasság. Rugalmasság és árbevétel kapcsolata. A vegyes gazdaság szereplői. A háztartás motivációi, jövedelmei, kiadásai. Az üzleti szervezetek gazdálkodása. Költségek, bevétel és profitfogalmak. Piaci formák és piaci szerkezetek. Termelési tényezők és piacuk. Externális hatások a gazdaságban. A nemzetgazdasági teljesítmény fogalma, legfontosabb statisztikai mérőszámai. A gazdasági növekedés alapfogalmai, feltételei, mérése. Gazdasági fejlődés, fenntartható növekedés. A pénz fogalma és funkciói. A modern bankrendszer és a pénzkínálat. Pénzpiac és az inflációs folyamatok.. A munkapiac alapvető kategóriái. Munkapiaci egyensúlytalanságok, a munkanélküliség. Az állam a piacgazdaságban. Kormányzati funkciók. A költségvetés. Makrogazdasági folyamatok állami befolyásolása. A nyitott gazdaság és a gazdaságpolitika összefüggései. Nemzetközi pénz- és tőkeáramlás, fizetési mérleg. Globalizáció, nemzetközi trendek és problémák a világgazdaságban. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 17% Elméleti anyag önálló feldolgozása 17% Feladatmegoldás irányítással 17% Feladatok önálló feldolgozása 49% Stephen D. Williamson: Makroökonómia. Osiris Kiadó Kft., Budapest, Kurtán Lajos: Közgazdaságtan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Amihai Glazer - David Hirschleifer - Jack Hirschleifer: Mikorökonómia. Osiris Kiadó Kft., Budapest, Meyer Dietmar - Solt Katalin: Makroökonómia. AULA Budapest Solt Katalin: Mikroökonómia. TRI-Mester Bt., Tatabánya,

14 Vállalatgazdaságtan II. DFAN-TKT-337 2/1/0/F/5 DFAL-TKT /5/0/F/5 Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata (öszszes óra 50%-ában). Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%- ában). A tananyag átfogó ismereteket nyújt a vállalatgazdaságtan témáján belül a vállalatok alapítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése, anyagi, vagyoni, pénzügyi gazdálkodása témájában. A hallgató képessé válik a vállalati gazdálkodás lényegének, lebonyolításának áttekintésére és a vállalati (vállalkozási) jogi ill. egyéb szabályozás megismerésére és alkalmazására. Ismeri a vállalatok gazdasági, pénzügyi, személyi, anyagi, vagyoni jellemzőit, összetevőit, a vállalatok tevékenységében rejlő kockázatokat, ezek fajtáit, a nemzetközi és hazai vállalati együttműködések jellemzőit és mindezek készségszintű alkalmazására válik képessé. Az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati jellemzők megismerésére is mód nyílik. A vállalatok kialakulása, a fogalma, a működésének jogi háttere. A vállalat makro és mikro, külső és belső környezete. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a gazdasági rendszerek jellemzői, működésének alapfogalmai. A vállalati cél, célrendszer, stratégia. A vállalatok gazdasági döntései. A vállalati erőforrások és tevékenységrendszer ismertetése. A vállalat vagyona és forrásai, a vállalat finanszírozása. A vállalatok szervezete és vezetése. A vállalatok erőforrás gazdálkodása. A vállalati termelés, szolgáltatás, anyagi folyamatok bemutatása. A vállalat belső és külső logisztikája. A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. A vállalati információ forrásai, szerepe. A vállalati innováció. A vállalatok bevételei és költséggazdálkodása. A minőség fogalma, a teljes körű minőségbiztosítás és ellenőrzés (TQM). A vállalati stratégia, stratégiai vezérelvek, stratégiai menedzsment, a stratégia kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése. Controlling. Az üzleti tervezés szerepe, bemutatása. A vállalati etika, felelősség, kultúra a vállalatok működése során. Outsourcing (kiszervezés), kialakulása, típusai, megvalósításának lehetőségei. Vállalati együttműködések. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 10 % Feladatmegoldás irányítással 25 % Feladatok önálló feldolgozása 25 % 1. Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, Bologna tankönyvsorozat, Aula, Bp Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan I. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp Lengyel László: Vállalatgazdaságtan II. SZIE-GTK-KVA jegyzet, Bp

15 Mechanika I. DFAN-MUG-011 2/2/0/V/5 DFAL-MUG /10/0/V/5 Felelős oktatási egység: Műszaki Intézet Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, előadás, Power Point és írásvetítő felhasználásával. Gyakorlat: Maximum 25 fős kistermi táblás, számítási gyakorlatok. - A hallgató az előadásokon elhangzó fogalmak és összefüggések a gyakorlatokon és az otthoni felkészülés során történő alkalmazásával elsajátítja az egyszerű mérnöki szerkezetek tervezésének mechanikai alapjait. Megismerkedik a statika és szilárdságtan fogalomrendszerével és gyakorlatban alkalmazott összefüggésekkel. Anyagi pont statikája: vektor fogalma, vektorokkal végezhető műveletek. Erő, erőrendszer, egyensúly. Merev testek statikája: merev test fogalma. Nyomaték fogalma. Erőrendszerek egyenértékűsége, redukálása. Eredő fogalma. Merev test egyensúlya. Ideális kényszerek. Támaszerő rendszerek meghatározása térbeli és síkbeli erőrendszerek esetén. Tartók statikája: tartóelemek, tartók és kényszerek, belső erők és igénybevételek fogalma és meghatározásuk elve, az igénybevételek közötti összefüggések. Szilárdságtan alapjai: a szilárdságtan alapfogalmai, felosztása, módszerei, a szilárdsági vizsgálatok célja, a szerkezeti elemekkel szemben támasztott követelmények, a szakítódiagram és az abból megállapítható mechanikai jellemzők. Mechanikai feszültségek meghatározása egyszerű igénybevételek esetén. Feszültségi állapot fogalma és megadása. Feszültségi állapot kiértékelése, főfeszültségek, feszültségi főirányok. Alakváltozási állapot elemei: fajlagos nyúlások és szögtorzulások. Alakváltozási állapot kiértékelése. Összefüggés az alakváltozási és feszültségi állapot elemei közt. Egyenértékű feszültség fogalma, elméletei. Elméleti anyag feldolgozása irányítással/önállóan: 15/35 % Feladatmegoldás irányítással/önállóan: 15/35 % Dr. Vigh Sándor: Mechanika. Főiskolai jegyzet Műszaki mechanika I. Elemi Statika, Munkafüzet, Tanszéki munkaközösség, Dunaújváros, ME DFK Kiadói Hivatal, Műszaki mechanika II/1. Elemi szilárdságtan, Munkafüzet, Dunaújváros, DF Kiadó, Dr Vigh S.. Műszaki mechanika IV. Keresztmetszeti jellemzők. főiskolai jegyzet, Dunaújváros, DF Kiadó, Dunaújváros, Műszaki mechanika I. Példatár: 1. rész, Dunaújváros, DF Kiadói Hivatal, Műszaki mechanika II. Példatár: II/A,, Dunaújváros, DF Kiadói Hivatal,

16 Matematika I. DFAN-INF-001 1/2/1/V/5 DFAL-INF-001 5/10/5/V/5 Felelős oktatási egység: Informatikai Intézet Nincs Előadás: Fogalmak, módszerek ismertetése nagy előadóban, táblás előadás. Gyakorlat: Kistermi táblás, számítási gyakorlatok. Kistermi, számítógépes labor gyakorlatok. Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához nélkülözhetetlenek, valamint matematikai ismeretek bővítése a szakirodalom tanulmányozásához. Műveletek komplex számokkal. Halmazelméleti ismeretek, a függvény fogalma. Számsorozatok határértéke, konvergenciakritériumok. Egyváltozós valós függvények alaptulajdonságai, határérték, folytonosság. Egyváltozós valós függvények differenciálhányadosának értelmezése, a differenciálhatóság és a folytonosság kapcsolata, a deriváltfüggvény, a differenciálható függvény differenciálja. Általános differenciálási szabályok, elemi függvények differenciálása. A differenciálszámítás középértéktételei, magasabb rendű differenciálhányadosok, L'Hospital-szabály, függvénydiszkusszió. A Riemann-integrál fogalma, az integrálhatóság feltételei, a határozott integrál tulajdonságai, az integrálszámítás középértéktétele, a Newton-Leibniz-formula. A primitív függvény, a határozatlan integrál és néhány tulajdonsága, alapintegrálok. Integrálási módszerek. Improprius integrál. A többváltozós valós függvények alaptulajdonságai, differenciálszámítása, szélsőértékeinek számítása. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 10 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 30 % Feladatmegoldás irányítással 30 % Feladatok önálló feldolgozása 30 % Kötelező irodalom: Kovács J. - Takács G. - Takács M.: Analízis. 16. kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Takács M. (szerk.): Analízis példatár. 3. javított kiadás. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, Horváth P.: Feleletválasztásos feladatok a matematika gyakorlatokhoz. 2. javított kiadás. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, Dr. Takács M.: Komplex számok példatár. 3. javított kiadás. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala,

17 Informatika DFAN-INF-010 0/0/3/F/5 DFAL-INF-010 0/0/15/F/5 Felelős oktatási egység: Informatikai Intézet Nincs Előadás: Gyakorlat: - Számítógépes termekben egyéni feladatokat oldanak meg a hallgatók tanári segítséggel A hallgatók szerezzenek olyan alapvető informatikai ismereteket, amely a nemzetközileg meghatározott informatikai írástudás (ECDL) alapmoduljainak elsajátításához szükséges. Legyenek képesek egy grafikus operációs rendszer biztos kezelésére. Tudjanak tetszőleges szöveges és táblázatot szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal elkészíteni. Tudjanak az Interneten böngészni és levelezni. Legyenek képesek egyszerű adatbázisok elkészítésére és kezelésére, valamint egyszerű bemutatók készítésére. Operációs rendszer kezelése (Windows), fájlok, mappák, háttértárak kezelése. Víruskeresés, vírusirtás, naplózás. Tömörített dokumentumok kezelése. A Windows segédprogramjainak (Paint, Jegyzettömb) használata. Szövegszerkesztés a Word programmal. Karakter és bekezdésformázás, hasábok, tabulátorok, élőfejek és élőlábak, különleges karakterek, felsorolás és számozás, táblázatok, stílusok, körlevél. Táblázatkezelés az Excel programmal. Táblázatok feltöltése, formázása, képletek, függvények használata, címzések, diagramok, adattáblák, célértékkeresés, solver, adatbázis műveletek, kimutatás. Internet böngészők beállításai és használata. Levelezőprogramok beállításai és használata: Levelek küldése, fogadása, mellékletek, címjegyzék, titkos másolat, fontos levél. Adatbázis készítés az Access programmal. Adattáblák létrehozása, formázása, adattáblák összekapcsolása. Lekérdezések (választó, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, kereszttáblás), űrlapok, jelentések készítése. Prezentáció készítés a Power- Point programmal. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Információk feladattal vezetett rendszerezése (40%) Feladatok önálló feldolgozása (60%) 1. Király Zoltán-Ősz Rita: Szövegszerkesztés példatár 2. Király Zoltán-Ősz Rita: Táblázatkezelés példatár 3. Király Zoltán: Adatbáziskezelés példatár 4. ECDL vizsgapéldatár 5. Elektronikus irodalom: 6. Távoktatási anyag a Moodle, vagy a Neptun rendszerben 17

18 Társadalomtudományi ismeretek DFAN-TTA-142 3/0/0/V/5 DFAL-TTA /0/0/V/5 Nincs Előadás: Előadás nagy előadóban, projektor használatával. Gyakorlat: A modul több társadalomtudományi terület alapvető sajátosságait, témáit és módszereit ötvözi: a szociológia, a politológia, a társadalomtörténet, a filozófia sajátosságait.a tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a társadalomtudományok alapvető fogalmait, a társadalmi, politikai rendszerek szerkezetének és működésének főbb jellemzőit. A tárgy oktatásának célja, hogy társadalmi életünk alapvető kérdéseit, szempontjait megismerve a hallgatók elsajátítsák az értelmiségi szerepkörhöz nélkülözhetetlen alapismereteket. Tevőlegesen részt vehessenek saját szakmai szocializációjuk fejlesztésében, szerezzenek ismereteket a társadalom színtereiről, intézményeiről, problémáiról és kérdéseiről. Mindehhez azonban meg kell szerezniük azokat a fogalmi ismereteket is, amelyek lehetővé teszik e szocializációs folyamatok tudatos inicializálását. Ebben van lényeges szerepe az általánosabb filozófiai és a tényszerűbb etikai kérdésfelvetések megismerésének. A társadalomtudomány történeti kialakulása; A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete; Társadalmi szerkezet Magyarországon; Szegénység Magyarországon; Település- és városszociológia; A szociológiai kutatás módszerei; Nemzetközi tendenciák a népesedésben (népességszám, halandóság, termékenység); Népesedési helyzet Magyarországon; Házasságkötési tendenciák a fejlett országokban; A házasságkötések, válások alakulása Magyarországon; A TBZ nemzetközi és magyarországi tendenciái (öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, lelki betegségek); Magyarország etnikai tagoltsága; A roma népesség helyzete Magyarországon; Az értelmiség szerepének történelmi változása és funkciója; A magyar értelmiség jellemzői. A politikatudomány kezdete és a tudomány rendszere. Államtudomány és politikatudomány. A politika bináris kódja és a pártfejlődés története. A politikai rendszer. A politikai ideológiák. Az ideológiák csoportosítása. A politikai hatalom és legitimáció. A politikai pártok és pártrendszerek. Pártrendszerek. A politikai mozgalmak. Parlamentarizmus. A parlamentarizmus modelljei. A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása. A jelenkor demokratikus politikai rendszerei. Felsőházak típusai. Államforma és kormányforma. Az államfő. Az államfő szerepe különböző országokban. A magyar országgyűlés. A magyar választási rendszer. Országgyűlési választások. Önkormányzati választások. Európai parlamenti választások Magyarországon. Az alkotmánybíróság. A magyar alkotmánybíráskodás. A filozófia meghatározása, történeti áttekintés, kortárs dilemmák. - Szövegértelmezés - Információk feldolgozása egyénileg és csoportosan - Vélemények ütközetése - Vitakészség és érveléstechnika elsajátítása - Csoportban való együttműködés - Érdekérvényesítés formáinak elsajátítása - Bán Anetta: Általános- és nevelésszociológia moduláris oktatóanyag, DF, Dunaújváros, Dr. Bán Anetta: Politológia jegyzet, DF, Dunaújváros Anzenbacher, A.: Bevezetés a filozófiába, Herder, Bp., Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Bp., Tanulási útmutató az Ember és társadalom II.k tantárgyhoz. Elérhető: O: meghajtó. - Andorka Rudolf. Bevezetés a szociológiába Bp Osiris - Giddens, Anthony: Szociológia Bp Osiris - Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje, Akadémiai Kiadó, Bp.,

19 Kémia és Anyagismeret DFAN-MUA-001 2/0/1/F/5 DFAL-MUA /0/5/F/5 Felelős oktatási egység: Műszaki Intézet Nincs Előadás: Táblás előadás projektor használatával. Gyakorlat: Táblás gyakorlat és/vagy laboratóriumi mérés. Írásvetítő, projektor használata. A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapvető kémiai ismereteket sajátítsanak el, amelyek révén megismerkednek az anyagok felépítésével, az anyagi tulajdonságokat meghatározó elektronhéj szerkezettel, a makroszkopikus jellemzőket meghatározó kémiai kötések fajtáival, illetve az egyes anyagfajták (fémek, kerámiák, polimerek) mikroszkópos felépítésével és vizsgálati módszereivel. A hallgatók megismerik az anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket, ez alapján egyszerűbb esetekben képesek lesznek a felhasználási célnak legjobban megfelelő anyagok kiválasztására. Atomszerkezet. A periódusos rendszer felépítése. Elektronkonfiguráció. A kémiai kötés fajtái és jellemzői. Elektronaffinitás, elektronegativitás, oxidációs szám. Erős kötések. Gyenge kötések. Fémek általános jellemzése, reakciókészsége. Szerves kémiai alapismeretek. Szénvegyületek csoportosítása, nomenklatúra. Izoméria. Szerves anyagok legfontosabb reakciói. A makromolekulák kapcsolódási lehetőségei, mint a polimer gyártás alapja. Szilikátkémiai alapismeretek. Kolloid kémiai alapismeretek. Szilárd fázisú folyamatok állapotváltozása. Polimorf átalakulás. A műszaki anyagok típusai. Szerkezet - feldolgozás - tulajdonságok kölcsönhatása. Kristályos szerkezet, kristályrendszerek. Kristály, krisztallit. A kristályrács hibái. Az atomok mozgása az anyagban, diffúzió. A fémes anyagok fázisai és szövetelemei. Az egyensúlyi fázisdiagramok jelentősége, meghatározása. A két- és háromalkotós egyensúlyi fázisdiagramok olvasásának szabályai. A kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramok alaptípusai. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50% Anyagvizsgálatok végzése 30% Mérések kiértékelése, jegyzőkönyv készítése 20% [1] Verő Balázs, Dénes Éva, Csepeli Zsolt: Bevezetés a műszaki anyagtudományba, Főiskolai Kiadó, Dunaújváros [2] Dénes Éva, Farkas Péter, Fülöp Zsoltné, Szabó Zoltán: Fémtechnológia, Főiskolai kiadó, Dunaújváros [3] Dr. Tóth Tamás: Mechanikai anyagjellemzők és vizsgálatuk módszerei. Főiskolai Kiadó, Dunaújváros 19

20 Matematika II. DFAN-INF-002 1/2/1/F/5 DFAL-INF-002 5/10/5/F/5 Felelős oktatási egység: Informatikai Intézet DFAN(L)-INF-001 Matematika I. Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás, írásvetítő vagy projektor használatával. Gyakorlat: Kistermi táblás, számítási gyakorlatok. Kistermi, számítógépes labor gyakorlatok. Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához nélkülözhetetlenek, valamint matematikai ismeretek bővítése a szakirodalom tanulmányozásához. Vektorok, műveletek vektorokkal. Mátrixok, műveletek mátrixokkal. Mátrix determinánsa, inverze, rangja. Lineáris egyenletrendszerek. Térelemek, metrikus feladatok. Kombinatorika. Kísérlet. Események, műveletek eseményekkel. A valószínűség fogalma. A valószínűségszámítás axiómái. Események valószínűségének kiszámítása. Feltételes valószínűség. A valószínűségek szorzási szabálya. Események függetlensége. A teljes valószínűség tétele. Bayes-tétel. Kísérletek függetlensége. A valószínűségi változó és jellemzői. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség. Nevezetes valószínűségeloszlások. Nagy számok törvénye. A centrális határeloszlás-tétel. Matematikai statisztikai alapfogalmak. Sokaság, minta. Adatösszességek grafikus és numerikus jellemzése. Átlag, szórás, módusz, medián, kvartilisek, egyéb jellemzők kiszámítása. Statisztikai következtetések. Becsléselmélet. Pontbecslés és intervallumbecslés a sokasági várható értékre, szórásra, arányra. Statisztikai hipotézisek vizsgálata. A hipotézisvizsgálat alapfogalmai, elsőfajú hiba, másodfajú hiba. A tanulmányozásra kerülő próbák alapjául szolgáló nevezetes valószínűségeloszlások. Paraméteres próbák a várható értékre és szórásra. Nemparaméteres próbák. A korreláció- és regressziószámítás alapjai. Elméleti anyag feldolgozás irányítással: 10% Elméleti anyag önálló feldolgozása: 30% Feladatmegoldás irányítással: 30% Feladatok önálló feldolgozása: 30% [1] Kirchner I.: Lineáris algebra és vektoralgebra. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, [2] Csernyák L.: Valószínűségszámítás. Matematika a közgazdasági alapképzés számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, [3] Bognár L. - Buzáné Kis P.: Matematikai statisztika. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatal, [4] Dr. Bognár L. - Horváth P. - Nagy A.: Matematikai gyakorlatok a MATLAB programmal Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, [5] Kirchner I.: Lineáris algebra és vektoralgebra példatár. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, [6] Solt Gy.: Valószínűségszámítás. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2007 (Bolyai-könyvek). [7] Buzáné Kis P.: Matematikai statisztika gyakorlatok Excel táblázatkezelővel, Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala,

21 CAD DFAN-MUG-021 0/0/2/F/5 DFAL-MUG-021 0/0/10/F/5 Felelős oktatási egység: Műszaki Intézet Nincs Előadás: - Gyakorlat: - Számítógépi laboratóriumi gyakorlat. A hallgató ismerje a számítógépes geometriai modellezés gyakorlatát. Legyen képes alkatrészek parametrikus geometriai modelljeinek felépítésére, melyek a konstrukciós változtatásokat "túlélik" és a tervezői szándékot tartalmazzák. Legyen képes a többféle szóba jöhető modellezési sorrend, módszer közül az adott feladat szempontjából optimális kiválasztására. Legyen képes a létrehozott alkatrészekből összeállítást felépíteni. Legyen képes az alkatrészek, összeállítások az érvényes rajzi szabványok előírásainak a lehető legjobban megfelelő műszaki rajzának előállíttatására. A hallgató számítógépes laboratóriumi foglalkozások keretében megismeri a számítógépes geometriai modellezés gyakorlatát egy korszerű, parametrikus modellezőrendszer (SolidWorks) alkalmazásán keresztül. Elsajátítja a gépalkatrészek létrehozásához szükséges parancsok használatát. Megtanulja az öszszeállítások felépítésének módját. Felkészül arra, hogy mérnöki munkája során a hatályos szabványoknak a lehető legjobbam megfelelő műszaki rajzdokumentációt hozzon létre a korábban felépített alkatrész- és összeállítási modellek alapján. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 20 % Feladatmegoldás irányítással 20 % Feladatok önálló feldolgozása 40 % Laboratóriumi mérések irányítással - Laboratóriumi jegyzőkönyvek elkészítése SolidWorks Online Help A SolidWorks programrendszerrel kapcsolatos leírások, dokumentációk. 21

22 Gépszerkezettan I. DFAN-MUG-031 2/2/0/F/5 DFAL-MUG /10/0/F/5 Felelős oktatási egység: Műszaki Intézet Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, előadás, Power Point és írásvetítő felhasználásával. Gyakorlat: Maximum 25 fős kistermi táblás, vázolási, szerkesztési gyakorlatok. A hallgató legyen képes elvégezni az ábrázoló geometriában előforduló alapszerkesztések tetszőleges variációját. Ismerje fel a különböző összetett feladatok megoldásához szükséges elemi szerkesztéseket, legyen képes megállapítani azok megfelelő sorrendjét. Tudja kiválasztani a lehetséges megoldási módok közül az adott helyzetnek megfelelő optimálist. A hallgató ismerje műszaki rajzi vetületek, metszetek képzésének elméletét és gyakorlatát. A hallgató legyen képes gépalkatrészek műszaki rajzának hagyományos eszközökkel történő szerkesztésére, műszaki rajzok olvasására. A hallgató legyen képes gépalkatrészek mérethálózatának felépítésére. Képsík, koordinátarendszer, vetítés. Pont ábrázolása, egyenes valódi és pontképe. Vetületi, valamint a nézetváltás törvénye. Térelemek kölcsönös helyzetei. Egyenes helyzeteitől függő vetületei, kitérő és metsző egyenesek. Transzverzálisok, sík nevezetes egyenesei. Síkidom valódi nagysága, szerkesztések leforgatással. Két sík metszésvonala, hajlásszögek, távolságok. Feladatok megoldása alapszerkesztésekkel. A műszaki rajzkialakítás alapszabványai. A műszaki gyakorlat vetületrendszereinek elvi áttekintése. Nézetek, nézetrendek alkalmazása. Metszetek és szelvények alkalmazása. Méretmegadás műszaki rajzokon. Mérethálózatok. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 20 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 20 % Feladatmegoldás irányítással 20 % Feladatok önálló feldolgozása 40 % Laboratóriumi mérések irányítással - Laboratóriumi jegyzőkönyvek elkészítése 1. Ábrázoló Geometria Alapfeladatok (Útmutató és gyakorlati feladatok, Zahola Tamás) 2. Tóth László- Zahola Tamás: Géprajz. Főiskolai jegyzet. Főiskolai Kiadó 1. Koffán Károly: 15 előadás. Főiskolai jegyzet. Főiskolai Kiadó 2. Koffán Károly: 15 gyakorlat. Főiskolai jegyzet. Főiskolai Kiadó 22

23 Vállalatgazdaságtan I. DFAN-TVV-518 2/1/0/F/5 DFAL-TVV /5/0/F/5 Nincs Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor vagy írásvetítő használata (öszszes óra 50%-ában). Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata (összes óra 50%- ában). Az induló vállalkozások fajtái, a létrehozásukkal kapcsolatos teendők, az üzlet szerepe, a működő vállalkozások tevékenységi rendszere, termelés és szolgáltatás, a vállalkozások vagyona, a tervezés lényege és szerepe a vállalkozások életében, a vállalati kultúra és az üzleti etika, a működés gazdasági, pénzügyi eredményei, a változások és válságok kezelése, végül a vállalkozások átalakítása, illetve megszüntetése. A vállalkozóvá válás, a társas vállalkozások kialakulásának rövid története, sikerek, kudarcok, élmények a cégek élete folyamán. Az üzlet fogalma, lényege, szükségszerűsége, megvalósulása, beágyazottsága. A vállalkozások szerepe, típusai, működése, életciklusa, az üzleti terv elkészítése, hanyatlás, átalakulás, megszűnés. A siker, mint motivációs tényező. A vállalkozói szemlélet, nézőpont, a tudás elméleti és gyakorlati szerepe a vállalkozásokban. Elméleti anyag feldolgozása irányítással 40 % Elméleti anyag önálló feldolgozása 10 % Feladatmegoldás irányítással 25 % Feladatok önálló feldolgozása 25 % Dr. Mandják Tibor szerk.: Vállalkozástan, Dunaújváros, (1-147 p.) jegyzetbolt 1. Lengyel László szerk.: Vállalkozási alapismeretek, SZIE-GTK-KVA Budapest, ( p.), jegyzetbolt 2. Dr. Auer Katalin: Vállalkozás, Novorg kiadó Budapest, 2006.(1-380), jegyzetbolt 3. Dr Kovács Tamás: Vállalkozások indítása és üzleti tervezése

24 Államigazgatási és jogi ismeretek DFAN-TTA-107 3/0/0/V/5 DFAL-TTA /0/0/V/5 Nincs Előadás: Minden hallgató számára nagyelőadóban. Gyakorlat: A hallgató ismerje meg az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogrendszerét, az alapvető jogi fogalmakat, a Magyar Köztársaság alkotmányjogi berendezkedését, közigazgatási rendszerét, a közigazgatási eljárás néhány fontosabb jellemzőjét. Ismerje továbbá a polgári jog alapvető fogalmait, szabályait, különösen a kötelmi jog általános és különös szabályait, legyen tisztában a legalapvetőbb büntető-, szabálysértési illetve pénzügyi jogi normákkal. A tárgy teljesítésével a hallgató legyen képes az egyszerűbb jogszabályok értelmezésére, a gazdasági élet legfontosabb szabályainak megfelelő alkalmazására. A Magyar Köztársaság állami szerveinek felépítése. Az állami szervek jogalkotása, a jogforrások és azok hierarchiája. Az Európai Unió joga. Közigazgatási jogi alapismeretek. A polgári jog fogalma, rendszere és főbb alapelvei. Polgári jogi ismeretek: dologi jog. Polgári jogi ismeretek: a kötelmek. Polgári jogi ismeretek: kártérítés. Polgári jogi ismeretek: egyes szerződések fontosabb szabályai (adásvétel, csere, letéti szerződés, megbízás és vállalkozás, licencia-, lízing és franchise szerződések, közszolgálati szerződés, hitel-, kölcsön-, bankszámla- és folyószámla szerződés, áruk továbbítására vonatkozó szerződések). A nemzetgazdaság vállalkozást folytató fontosabb alanyai. Értékpapírjog. Munkajog. Büntetőjogi alapismeretek. A szabálysértési jog alapelemei. Pénzügyi jog alapelemei. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80% Tesztfeladat megoldása 20% Balásházy M. - Pázmándi K. - Sárközy T.: Üzleti jog, BME GTK -Typotex Budapest, Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-ORAC Lap-, és Könyvkiadó Kft. Budapest, fejezet: Az Európai Unió intézményrendszere 3. fejezet: Az Unió hatáskörei - A három pillérre épülő Unió 5. fejezet: Az Európai Unió joga 6. fejezet: Az egyéges piac és a négy alapszabadság évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény dr. Török Gábor: A magyar társasági jog alapjai, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, Bárdos P.-Menyhárd A.: Kereskedelmi jog, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest,

25 Ergonómia DFAN-TVV-339 2/2/0/F/5 DFAL-TVV /10/0/F/5 Nincs Előadás: Elmélet gyakorlati példák bemutatásával, minden hallgatónak táblás előadóban, írásvetítő használatával. Gyakorlat: Egyéni és csoportos munka Képessé tenni a hallgatót az ember-gép-környezet rendszer ergonómiai szempontú értelmezésére, tervezésére a hatékony működés valamint a biztonságos és kényelmes emberi használat érdekében. A hallgató ismerje: Az ergonómia fogalmi rendszerét és gyakorlati alkalmazhatóságát; A megterhelés, és igénybevétel sajátosságait; Az érzékelés és észlelés jellegzetességeit; A döntés és problémamegoldás kognitív hátterét; Az eszköz kialakítás ergonómiai szempontjait; Az ember-gép-környezet rendszer sajátosságait, a tervezés feltételeit. Az ergonómia értelmezése, fogalmi rendszere, kialakulásának története és társadalmi hasznossága. Az ergonómia alkalmazási területei és azok jellemzői. A megterhelés és igénybevétel összefüggései. A munkatartalom, az igénybevétel és a teljesítmény kapcsolata. Az ember, mint fogyasztó és felhasználó sajátosságai / szemléletmód, érzékelés, észlelés, kognitív feldolgozás, antropometria/ Az ember-gép kapcsolat rendszer kialakítása /szerszám kialakítás, kezelő és állítóelemek, jelzőelemek tervezése és kiválasztása/. Az ember-gép-környezet rendszer sajátosságai, a tervezés feltételei. Fizikai munkakörnyezet. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, Önálló munkavégzés, Információk faladattal vezetett rendszerezése, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Prezentáció. - Nagy Enikő oktatási segédlete a DUF hálózatán az 'O' meghajtón található meg Vaszkó Mihály: Ergonómia. (Budapest, Tankönyv Kiadó, 1985.) Klein Sándor: Munkapszichológia 1-2. (SHL HUNGARY KFT. Budapest, 1998.) Becker György - Kaucsek György: Termékergonómia és termékpszichológia. (Tölgyfa Könyvkiadó, Budapest, 1996.) Hercegfi Károly - Izsó Lajos: Ergonómia. (Typotex Kiadó, Bp ) 25

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Számítástudomány alapjai I... 12 Információrendszerek

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Tanterv.07.21. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 4 Óraterv:... 7 tantárgyainak rövid leírása... 8 Munkaerőpiaci, kommunikációs és pénzügyi

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Tanterv 2014 2014.07.23. 2 Tartalomjegyzék Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési program... 4 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés

Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Általános rendszergazda felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok... 4 Általános rendszergazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei... 5 Követelménymodulokhoz

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 Dunaújvárosi Főiskola Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Módosítva: 2009. március 12. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1.A szakképesítés munkaterületei....

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Web-programozó felsőfokú szakképzés

Web-programozó felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Web-programozó felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 Web-programozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei... 4 Modulokhoz tartozó tárgyak...

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés

Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. szeptember 7.. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok... 5 Médiatechnológus asszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Televízió műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

Televízió műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízió műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Tanterv.07.21. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 4 Óraterv:... 7 Televízíó műsorkészítő felsőoktatási szakképzés tantárgyainak rövid

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-04-20 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben