E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003."

Átírás

1 E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

2 I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.) Kormány rendelet 3. számú melléklete ( A természettudományos felsıoktatás alapképzési tanári szakjainak képesítési követelményei ) és a 200/2000. (XI. 23.) Kormányrendeletben ( A felsıoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésérıl és az intézményi tanulmányi pontrendszerek egységes nyilvántartásáról ) által meghatározott mennyiségő tanulmányi munka elvégzéséhez kötött. A tanulmányi munkát a felsıoktatási tanulmányi pontrendszer bevezetésérıl szóló rendeletnek megfelelıen kreditekben mérjük. A szak alapelemei a tanulmányi egységek - elıadások, tantermi és laboratóriumi gyakorlatok, tanórákhoz kapcsolódó, eredményében írásosan, ill. szoftver termékként megjelenı önálló munkák, szigorlatok, megvédett szakdolgozat. Az adott tanulmányi egység elvégzéséhez szükséges átlagos hallgatói munkaóra (kontaktóra + egyéni munkaóra) harmincadának egész része az egységhez hozzárendelt elismert kreditérték, vagy röviden kredit (ECTS ajánlás). Valamely tanulmányi egységhez csak akkor rendelhetı kredit, ha azt valamilyen értékelés zárja le (vizsga, gyakorlati jegy, beszámoló, stb.) A hallgató akkor adhatja hozzá az elvégzett tanulmányi egység kreditjét a már teljesített kreditjeihez (kreditakkumuláció), ha az elıírt számonkérési formában sikeresen megfelelt. Megkülönböztetünk szakmai, közismereti, valamint a tanári mesterséghez szükséges tanulmányi egységeket. A szakmainak elismert tanulmányi egységek a szakmai törzsanyag, a fakultációk törzsanyaga és választéka, a szakterület speciálelıadásainak listája. A közismereti munkaegységek az egyetem (esetleg más felsıoktatási intézmény) egyéb kurzusai lehetnek. A tanári mesterséghez szükséges tanegységeket az ELTE egységesen szabályozza. Az egyes tanulmányi egységek teljesítésének követelményeit úgy állapítottuk meg, hogy azok kreditértékeire a nappali tagozatos képzésben alábbiak teljesüljenek: heti egy órai elıadás 1 kredit heti egy órai gyakorlat 1 kredit heti egy órai számítógépes gyakorlat, 1 kredit szigorlat 3 kredit szakdolgozat 20 kredit. A törzsanyag tartalmazza azt a magot, melyet - a 166/1997.(X. 3.) kormányrendelet szellemében, az ELTE által kidolgozott képesítési követelményeknek megfelelıen, minden informatika tanárszakos hallgatónak el kell sajátítania. A törzsanyag egy részébıl a Programozási módszertan és az Informatika alkalmazásai szigorlatokon számolnak be a hallgatók. II. Képzési cél A szak a képzésben részesülı tanárszakos hallgatót a következı feladatok ellátására kívánja felkészíteni: Oktatni tudja az informatikát, mint diszciplínát minden iskolatípusban! Szakszerően tudja használni az iskolába kerülı számítástechnikai eszközöket! Legyen képes tanácsadó szerepre az informatika témakörében más szakon dolgozó tanárok számára, valamint fejlesztési kérdésekben az iskolavezetés számára! Legyen kész a szakmai és társadalmi közéletben való aktív részvételre! Legyen kész szakmai, módszertani és pedagógiai gyakorlata folyamatos megújítására, gyarapítására, készségei fejlesztésére, a rendszeres önképzésre és továbbképzésre! 2

3 III. A képzés idıtartama A képzés idıtartama 10 félév, két tanári szak esetén félév. óraszám: legalább 3000 tanóra, 9000 hallgatói tanulmányi munkaóra kreditek száma: kredit Az utolsó félév végén a hallgatók szakdolgozatot írnak, záróvizsgát tesznek. Két szakos hallgatók, amennyiben a két szakot egyszerre fejezik be, csak az egyik szakjukból készítenek szakdolgozatot. A diploma megnevezése: Okleveles informatika szakos tanár. IV. Felvételi követelmény Felvételi tárgyak: matematika, vagy programozás írásbeli. Az Országos Középiskolai Informatikai Tanulmányi Verseny, illetve az Országos Középiskolai Matematikai Tanulmányi Verseny összes döntıse felmentést kap a felvételi vizsga alól! V. Szakpárosítás Az informatika tanárszakot (77/2002 kormányrendelet) elsı alapképzésben más tanári szakkal történı párosításban kell megkezdeni. A másik szak az ELTE tetszıleges tanárszakja lehet. Azon hallgatók részére, akik a másik szakjuk követelményeinek nem tesznek eleget, de a szakon legalább 60 kreditpontot győjtöttek, egyszakos egyetemi szintő informatika tanári oklevél adható ki. Az informatika tanárszak párosítható a kéttannyelvő informatika szaktanárképzéssel, ebben az esetben a kéttannyelvő képzésbıl 60 kreditpont számítható be. Az informatika tanárszak kiegészítı alapképzésben egymagában is felvehetı. A programtervezı matematikus szakos hallgatók második szakként felvehetik az informatika tanárszakot. VI. A képzés tematikája és óraterve A képzés mindenki számára egyformán kötelezı alapképzésbıl, fakultációs részbıl, valamint az egy szakos tanároknak elıírt tárgyakból áll. A fakultáció két szakosok számára összesen (heti óraszámban) 28 óra, egy szakosok számára 46 óra. Ezen belül mindenkinek választania kell egy 8 órás blokkot és 16 óra blokkos tárgyat (egy szakosoknak további 8 órát blokkokból). További 4 óra (egy szakosoknak 14 óra) szabadon választható informatika speciálelıadások és blokkok közül. A szak összes tárgyának elıadása és gyakorlata csak párhuzamosan vehetı fel, a gyakorlat teljesítése elıfeltétele az elıadás teljesítésének. A képzés fıbb tanulmányi területei és azok aránya: a. Közismereti tárgyak: 6 kredit b. Matematikai alapozó ismeretek egyszakosoknak: 24 kredit c. Elektronikai ismeretek: 10 kredit d. Kötelezı informatikai ismeretek: 94 kredit (a szigorlatokkal együtt) e. A tanári mesterséghez szükséges tanegységek: 50 kredit (szigorlattal, szakmódszertannal, gyakorló tanítással), egyszakosoknak 40 kredit 3

4 f. Választható informatikai ismeretek: 28 kredit+egyszakosoknak további 18 kredit g. Szakdolgozat 20 kredit h. A másik szakból 122 kredit, egyszakosoknak 60 kredit Összesen: 330 kredit, egyszakosoknak 300 kredit. A törzsanyag tanulmányi egységei az ajánlott tanterv szerinti félévben mindig meghirdetésre kerülnek. A képzés ajánlott óraterve: tárgy/félév GY K Sz Programozási módszertan Számításelmélet Nyelvek és automaták Programozási nyelvek Informatikai alapismeretek Alkalmazói programrendszerek Az informatika alkalmazás-módszertana Számítógépi grafika Adatbáziskezelés Mesterséges intelligencia Számítógépek felépítése Számítógép hálózatok Az informatika története Az informatika oktatása Elemi informatika Numerikus analízis Fakultáció Szakdolgozati konzultáció Iskolai gyakorlat 12v 12v 4

5 Heti kötelezı óraszám Nem fizika vagy technika szakpárosításúaknak tárgy/félév GY K Sz Elektronika Alkalmazott elektronika Heti óraszám Nem matematika szakpárosításúaknak tárgy/félév GY K Sz Matematika I Matematika II Heti óraszám VII. Fakultációk: (tárgyaikat az Informatika tanszékcsoport változtathatja) A. Az informatika alkalmazásmódszertana Számítógép a matematika órán CAD/CAM rendszerek Matematikai alkalmazói rendszerek Matematikai segédprogramok B. Távoktatás Távoktatás Telementorálás C. Alapoktatás és informatika 5

6 Oktatóprogramok értékelése Szerzıi környezetek Informatika az általános iskolában Oktatóprogramok tervezése D. Programozási nyelvek Programozási nyelvek I Programozási nyelvek II Programozási nyelvek III E. Számítógépes rendszerek Nagyszámítógépes rendszerek Assemblerek és fordítóprogramok Operációs rendszerek az iskolában Rendszergazdai ismeretek F. Adatbáziskezelés Adatbázis-kezelés az iskolában Adatbázis tervezése és adminisztrálása Haladó adatbázis-kezelés Oracle Adatkezelés XML G. Térinformatika 6

7 H. Multimédia szerkesztés Kiadványszerkesztés Multimédia anyagok szerkesztése Web grafika Web animáció I. Multimédia programozás Web szerkesztés Web programozás ,9 Web-adatbázis programozás J. A számítástudomány alapjai Nyelvek és automaták Számításelmélet MA. A kódolás és rejtjelezés alapjai Véges testek Algebrai geometria Algebrai kódoláselmélet Rejtjelezés MB. Matematikai algoritmusok számítógépen és a kódolás alapjai Véges testek Komputer algebra

8 Algebrai kódoláselmélet MC. Numerikus módszerek A lineáris algebra közelítı módszerei Az analízis numerikus módszerei Differencia- és differenciálegyenletek numerikus módszerei MD. Speciális fejezetek az analízisbıl A funkcionálanalízis elemei Lineáris operátorok Az approximációelmélet elemei Fourier-analízis VIII. A tantárgyak kreditértéke Kód Tanulmányi egység Kredit Elıfeltétel IKI-PR1EG Programozási módszertan 6 IKI-PR2E Programozási módszertan 2 IKI-PR1EG IKI-PR2G Programozási módszertan 4 IKI-PR1EG IKI-PR3EG Programozási módszertan 6 IKI-PR2E IKI-PR4EG Programozási módszertan 6 IKI-PR3EG IKI-SE1E Számításelmélet 2 IKI-PR4EG IKI-SE2E Számításelmélet 2 IKI-SE1E IKI-AU1E Nyelvek és automaták 2 IKI-AU1G Nyelvek és automaták 2 IKI-PN1EG Programozási nyelvek 6 IKI-PR3EG gyenge 8

9 IKI-PN2E Programozási nyelvek 2 IKI-PN1EG IKI-PN2G Programozási nyelvek 2 IKI-PN1EG IKI-IA1E Informatikai alapismeretek 2 IKI-IA1G Informatikai alapismeretek 2 IKI-AP1EG Alkalmazói programrendszerek 4 IKIIA1G IKI-AM1EG Az informatika alkalmazás-módszertana 4 IKI-PR2E IKI-AM2EG Az informatika alkalmazás-módszertana 4 IKI-AM1EG IKI-GR1EG Számítógépi grafika 4 IKI-PR2E IKI-AB1EG Adatbáziskezelés 5 IKI-PR4EG,AP1EG IKI-MI1E Mesterséges intelligencia 2 IKI-PR4EG IKI-MI2E Mesterséges intelligencia 2 IKI-MI1E IKI-FE1E Számítógépek felépítése 3 IKI-HA1EG Számítógép hálózatok 4 IKI-FE1E, IKI-IA1EG IKI-IT1E Az informatika története 2 IKI-IA1EG, IKI-FE1EG IKI-NA1G Numerikus analízis 2 IKI-M13E IKI-NA2G Numerikus analízis 2 IKI-NA1G IKI-NA3G Numerikus analízis 2 IKI-NA2G IKI-0PR4 Programozás módszertan szigorlat 3 IKI-PR4EG IKI-0AM4 Informatika alkalmazásai szigorlat 3 IKI-AM2EG, IKI-GR1EG, IKI- AB1EG Szakdolgozat 20 Természettudományos ismeretek IKI-M11E Matematika I. 2 IKI-M11G Matematika I. 2 IKI-M12E Matematika I. 2 IKI-M11E IKI-M12G Matematika I. 1 IKI-M11E 9

10 IKI-M13E Matematika I. 2 IKI-M12E IKI-M13G Matematika I. 1 IKI-M12E IKI-M14EG Matematika I. 2 IKI-M13E IKI-M21E Matematika II. 2 IKI-M21G Matematika II. 2 IKI-M22E Matematika II. 2 IKI-M21E IKI-M22G Matematika II. 2 IKI-M21E IKI-M23E Matematika II. 2 IKI-M22E IKI-M23G Matematika II. 2 IKI-M22E IKI-EL1E Elektronika 2 IKI-FE1E IKI-EL1G Elektronika 2 IKI-FE1E IKI-AE1E Alkalmazott elektronika 2 IKI-EL1E IKI-AE2E Alkalmazott elektronika 2 IKI-AE1E IKI-AE2G Alkalmazott elektronika 2 IKI-AE1E Összesen: szakmai kredit Fakultációs blokkok IKI-MOAG Számítógép a matematika órán 2 IKI-PR2EG IKI-CAAG CAD/CAM rendszerek 2 IKI-GR1EG IKI-MAAG Matematikai alkalmazói rendszerek 2 IKI-PR4EG, IKI-AP1EG IKI-MSAG Matematikai segédprogramok 2 IKI-PR4EG, IKI-AP1EG IKI-T1BG Távoktatás I. 2 IKI-PR4EG IKI-T2BG Távoktatás II. 2 IKI-T1BG IKI-M1BG Telementorálás I. 2 IKI-PR4EG IKI-M2BG Telementorálás II. 2 IKI-M1BG IKI-OECG Oktatóprogramok értékelése 2 IKI-AM2EG 10

11 IKI-KSCG Szerzıi környezetek 2 IKI-PN2E IKI-IACG Informatika az általános iskolában 2 IKI-AM2EG, IKI-PN2E IKI-OTCG Oktató építmények tervezése 2 IKI-OECG, IKI-KSCG IKI-P1DE Programozási nyelvek I. 2 IKI-PN1EG IKI-P1DG Programozási nyelvek I. 2 IKI-PN1EG IKI-P2DG Programozási nyelvek II. 2 IKI-PN1EG IKI-P3DG Programozási nyelvek III. 2 IKI-P1DG, IKI-PN2E IKI-NREG Nagyszámítógépes rendszerek 2 IKI-FE1E IKI-AFEG Assemblerek és fordítóprogramok 2 IKI-PN2G IKI-OREG Operációs rendszerek az iskolában 2 IKI-NREG IKI-RGEG Rendszergazdai ismeretek 2 IKI-OREG IKI-AKFG Adatbázis-kezelés az iskolában 2 IKI-AB1EG gyenge elıfeltétel IKI-ATFG Adatbázis tervezése és adminisztrálása 2 IKI-AB1EG IKI-AOFG Haladó adatbázis-kezelés Oracle 2 IKI-AB1EG IKI-AXFG Adatkezelés XML 2 IKI-AB1EG IKI-MAE Multimédia alapismeretek 2 IKI-FE1E IKI-MSEG Multimédia anyagok szerkesztése 2 IKI-AP1EG IKI-KIBEG Kiadványszerkesztés 2 IKI-AP1EG IKI-WSEG Web szerkesztés 2 IKI-AP1EG IKI-WP1EG Web programozás I. 2 IKI-WSEG IKI-WP2EG Web programozás II. 2 IKI-WP1EG IKI-WAEG Web-adatbázis programozás 2 IKI-WP2EG IKI-WGEG Web grafika 2 IKI-WSEG, IKI-MSEG IKI-WOEG Web animáció 2 IKI-WGEG IKP-8VTE Véges testek 2 IKI-M13E IKP-8AGSE Algebrai geometria 2 IKI-M13E 11

12 AFG Algebrai kódoláselmélet 2 IKP-8VTE REF Rejtjelezés 2 IKP-8VTE, IKP-8AGSE IKP-8KA1E Komputer algebra I. 2 IKI-M14E, IKI-M23E IKP-8KA2E Komputer algebra II. 2 IKP-8KA1E LAH A lineáris algebra közelítı módszerei 2 IKI-M23 ANH Az analízis numerikus módszerei 2 IKI-M23 DDH Differencia- és differenciálegyenletek numerikus módszerei 4 IKI-M23 FEI A funkcionálanalízis elemei 2 IKI-M23 LOI Lineáris operátorok 2 IKI-M23 AEI Az approximációelmélet elemei 2 IKI-M23 FAI Fourier-analízis 2 IKI-M23 A tanári mesterséghez szükséges tanegységek IKI-OK1G Az informatika oktatása 3 IKI-0PR4, IKI-0AM4, IKI- PN1EG IKI-OK2G Az informatika oktatása 2 IKI-OK1G IKI-EI1G Elemi informatika 2 IKI-OK1G IKI-EI2G Elemi informatika 2 IKI-EI1G Pedagógia-pszichológia 23 Oktatástechnika 2 IKI-OK2G Gyakorló tanítás 10 IKI-OK2G, IKI-EI1G gyenge Összesen: kredit Az ajánlott tantervtıl az elıfeltételi lánc betartásával el lehet térni, de az elvégzési idı ilyenkor sem nıhet. Az elıírt elvégzési idın túli félévekben, ill. érvénytelen félévek utáni félévekben a hallgató folytathatja tanulmányait - a hallgatói térítésekrıl, ill. Juttatásokról szóló törvényi, egyetemi és kari szintő rendelkezések által megszabott feltételek között. Az egyes félévek kreditértéke (az ajánlott tanterv szerint) 1. félév: 13 szakmai kredit 12

13 8 matematikai kredit tanári kredit 2. félév: 10 szakmai kredit 4 természettudományi kredit 7 matematikai kredit 2 fakultatív szakmai kredit tanári kredit 3. félév: 12 szakmai kredit 2 természettudományi kredit 7 matematikai kredit 4 fakultatív szakmai kredit tanári kredit 4. félév: 17 szakmai kredit 4 természettudományi kredit 2 matematikai kredit 4 fakultatív szakmai kredit tanári kredit 5. félév: 14 szakmai kredit 6 fakultatív szakmai kredit tanári kredit 6. félév: 16 szakmai kredit 6 fakultatív szakmai kredit tanári kredit 7. félév: 8 szakmai kredit 10 fakultatív szakmai kredit 3 szakmódszertani kredit 8. félév: 4 szakmai kredit 10 fakultatív szakmai kredit 2 szakmódszertani kredit 2 közismereti kredit 9. félév: 10 fakultatív szakmai kredit 2 szakmódszertani kredit 10 kredit szakdolgozat készítés 2 tanári kredit 4 közismereti kredit 10. félév: 10 fakultatív szakmai kredit 10 kredit szakdolgozat készítés 10 kredit gyakorló tanítás 13

14 IX. Szakpárosítástól függı követelmények A. Tetszıleges szakpárosítás esetén A másik szak anyagából beszámíthatnak 60 kreditpontot. B. Matematika szakpárosítás esetén: Az alapozáshoz szükséges matematikai ismereteket a Matematika tanárszak Analízis, Algebra, Valószínőségszámítás, illetve Véges matematika címő tárgyai egyes féléveinek hallgatásával lehet megszerezni. Ezen tárgyak összóraszáma a már tanult matematika tárgyakkal együtt nem haladhatja meg a 24 órát. Ezen tárgyakat a 8. félév végéig teljesíteniük kell. A matematika szakpárosításúak automatikusan mentesülnek a Matematika I. és a Matematika II. tárgyak alól. C. Fizika (vagy technika) szakpárosítás esetén: A fizika vagy technika szakpárosításúak automatikusan mentesülnek az Elektronika és az Alkalmazott elektronika tárgyak alól. D. Programtervezı matematikus hallgatók esetén: Elvégzendı tantárgyak és beosztásuk, figyelembe véve a Programtervezı matematikus szakon tanult tárgyakat: tárgy/félév GY K Sz Számításelmélet Programozási nyelvek z Az informatika alkalmazás-módszertana Számítógépi grafika Adatbázis-kezelés Az informatika oktatása Elemi informatika Az informatika története Elektronika Alkalmazott elektronika Nem kell felvenni azoknak, akik a Számításelmélet sávot elvégezték. 2 Nem kell felvenni azoknak, akik a Számítógépi grafika sávot elvégezték. 3 Nem kell felvenni azoknak, akik az Információs rendszerek sávot elvégezték. 14

15 Fakultációs blokk Iskolai gyakorlat 12v 12v Heti óraszám =51+12i Aki Programtervezı matematikus szakon a Számítógépi grafika sávot vette fel, az mentesül a Számítógépi grafika tantárgy alól is. Pedagógia: a tanárszakokon kötelezıen elıírt pedagógiai, pszichológiai, oktatástechnikai tárgyak. A programtervezı matematikus szakon írt diplomamunka akkor fogadható el, ha a hallgató annak részeként, vagy önállóan 8 kreditpont értékő szakmódszertani szakdolgozatrészt is készített. Kötelezı letenni a Programozási módszertan, valamint az Informatika alkalmazásai szigorlatot. E. Fıiskolai végzettségő számítástechnika tanárok esetén: Az elızı diploma alapján a kötelezı tárgyak köre csökken, az alábbiakat kell elvégezni. A fakultációs követelmények azonosak az elsı alapképzésbeli fakultációs követelményekkel. tárgy/félév GY K Sz Programozási módszertan Számításelmélet Nyelvek és automaták Programozási nyelvek Az informatika alkalmazás-módszertana Számítógépi grafika Adatbáziskezelés Mesterséges intelligencia Az informatika oktatása Elemi informatika Numerikus analízis Fakultáció Szakdolgozati konzultáció

16 Iskolai gyakorlat 12v 12v Nem fizika vagy technika szakpárosításúaknak tárgy/félév GY K Sz Elektronika Alkalmazott elektronika Heti óraszám Nem matematika szakpárosításúaknak tárgy/félév GY K Sz Matematika I Matematika II Heti óraszám X. Vizsgakövetelmények A tantárgyi ismeretanyagok elsajátításának ellenırzése a tárgy jellegének megfelelı számonkérésen történik (kollokvium, zárókollokvium, gyakorlati jegy). Az oktatott tématerületek átfogó tudását szigorlatokon: a Programozási módszertan és az Informatika alkalmazásai szigorlatokon ellenırizzük. (A szigorlatokra való felkészülésre fordított hallgatói munkaórák kreditértékei benne foglaltatnak az adott tématerületre a megállapított összesített kreditszámban.) A szigorlatokat más képzésbeli szigorlattal nem lehet helyettesíteni. A szigorlatok helye ajánlott, feltételük a hozzá szükséges tárgyak elvégzése, mindegyik 3 kreditpontot ér. 1. szigorlat: 4. félév Programozási módszertan Témakörei: 1. Programozási alapfogalmak, programozási tételek, rekurzió 2. A programkészítés egyes lépései 3. Adattípusok, adatszerkezetek 4. Hierarchikus és hálós adatszerkezetek 5. Algoritmusok hatékonysága 6. Adatfeldolgozás, szövegfeldolgozás 7. A program helyessége 8. Programozási paradigmák 2. szigorlat: 6. félév Informatika alkalmazásai Tárgyai: Az informatika alkalmazás-módszertana Számítógépi grafika 16

17 Témakörei: Adatbáziskezelés 1. A számítógépek iskolai alkalmazási területei. 2. A számítógépes szimuláció alapjai és tantárgyi alkalmazásai. 3. A kísérletkiértékelés módszerei. 4. Geometriai és raszteres képek elemei, grafikai alapalgoritmusok. 5. Homogén koordináták, homogén lineáris transzformációk. 6. Háromdimenziós alakzatok megjelenítése, középpontos és párhuzamos vetítés. 7. Adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak, adatbázis-kezelı rendszerek. 8. Relációs algebra, relációs adatmodell. 9. Az SQL, mint a relációs adatbázis-kezelı rendszerek lekérdezı nyelve XI. Záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele a képesítési követelményekben és a tantervekben meghatározott összes tanulmányi követelmény teljesítése, az elkészült és a témavezetı által elfogadott szakdolgozat és egy idegen nyelvbıl a középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga. A záróvizsga a szak néhány legfontosabb témakörébıl, valamint a középiskolai anyag és annak tanításmódszertana, illetve alkalmazásmódszertana szempontjai szerinti áttekintı számonkérésébıl áll. Tematikája független attól, hogy a hallgató milyen más képzésben vett részt. A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része, a védés idıpontjáról a záróvizsgabizottság dönt. A záróvizsga eredményét a szakdolgozatra és a szakdolgozat védésére kapott érdemjegy, a vizsgakérdésekre kapott érdemjegy, a tanítási gyakorlat jegye és a komplex pedagógiai-pszichológiai szigorlat jegyének átlaga határozza meg. Két vagy több szak esetén a hallgatók mindegyikbıl külön tesznek záróvizsgát, szakdolgozatukat azon bizottságnál kell megvédeni, amelyik szakjukból a szakdolgozatot készítették. XII. Szakdolgozat Több szakot felvett hallgatók egyik szakjukból kötelesek szakdolgozatot írni. Önálló informatika tanári diploma esetén más szakon készített szakdolgozat nem számítható be. A szakdolgozat elbírálása a témavezetı és az opponensek javaslata alapján a záróvizsgabizottság feladata. A szakdolgozatot a záróvizsgabizottsághoz kell benyújtani a a bizottság által meghatározott határidıre. Ha a szakdolgozat nem módszertani jellegő, akkor kötelezıen tartalmaz egy pedagógiai, pszichológiai vagy szakmódszertani jellegő fejezetet. Az Országos Tudományos Diákköri konferencián fıdíjat vagy elsı díjat nyert szakdolgozatot a záróvizsgabizottság elnöke külön bírálat nélkül jeles eredménnyel fogadhatja el, ha az megfelel a szakdolgozatokkal szemben támasztott követelményeknek. A szakdolgozat célja: 1. A szakdolgozat gyızze meg a záróvizsgabizottságot arról, hogy a hallgató a szakon tanult ismereteket magas színvonalon tudja felhasználni oktatómunkájában, képes az itt szerzett tudás átadására tanítványai számára. 17

18 2. A szakdolgozat bizonyítsa, hogy a hallgató képes egy nagyobb mérető, az oktatómunkához kapcsolódó feladat megoldására. A szakdolgozat ajánlott fajtái: 1. Tankönyv, tanári segédkönyv 2. Oktatási segédkönyv 3. Példatár, feladatgyőjtemény 4. Alkalmazási áttekintés (alkalmazási lehetıségek, programtervek) 5. Tantárgyhoz kapcsolódó, az oktatásban felhasználható program, oktatási anyag 6. Egy oktatóprogram ismertetése, tantárgyhoz kapcsolódó alkalmazásának bemutatása 7. Iskolai adminisztrációs program XIII. Tanítási gyakorlat A tanítási gyakorlat elsı szakon 10, második szakon 3 kreditpontot ér. A középiskolai követelmények és az ELTE-n tanultak megfelelı gyakorló tanításához a gyakorlóiskolától a következıket várjuk el: 1. Legalább két számítógéplabor, termenként 8-10 IBM PC -vel felszerelve. 2. Legalább heti számítástechnika óra, legalább két-háromféle tananyagot tanuló osztállyal, csoporttal. (Nem szakkör!) 3. Legalább 2-3 számítástechnika szakos tanár. XIV. Felmentések, elvégzendı tárgyak 1. Matematika tanárszak esetén: A szak 2 féléves Numerikus analízis címő tárgya mentesít a Numerikus analízis tárgy elsı két féléve alól. Az Informatika tanárszak Numerikus analízis tantárgy tartalmazza a Matematika tanárszak Numerikus analízis tárgyának két félévét, a Programozási módszertan pedig a Számítástechnika tárgyét, így azok, akiknek másik szakja a matematika, a Matematika tanárszak e két tárgya alól felmentést kapnak. 2. Fizika és technika tanárszak esetén: Beszámíthatók a szakon elvégzett matematika tárgyak. Az elvégzendı matematika tárgyak (10 kredit): 18

Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008 júniusi ülésén Érvényes: A 2008/09es tanévtıl Dr. Friedler Ferenc szakvezetı Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Zsakó László Informatikai képzések a -n Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Informatikai képzések az Informatikai karán Felsőfokú szakképzések Informatikai alapszakok Informatikai mesterszakok Szakirányú

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

kötelező Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Köv. Kredit Tárgyfelelős, oktató(k) Tárgykód Előfeltétel Megjegyzés

kötelező Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Köv. Kredit Tárgyfelelős, oktató(k) Tárgykód Előfeltétel Megjegyzés 1. oldal Mérnök informatikus BSc képzés mintatanterve - 2014. ősz Alapozás Természettudományi alapismeretek k1 Matematikai alapok 0 2 0 A 0 Dr. Vágó Zsuzsa P-ITMAT-0000 - k1 Matematikai analízis I. 3 2

Részletesebben

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal)

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) Tartalom A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél... 1 A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2015) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

E L T E T T K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 1998.

E L T E T T K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 1998. E L T E T T K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 1998. I. Képzési cél A szak a képzésben részesülõ tanárszakos hallgatót a következõ feladatok ellátására

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA

AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA AZ ELTE BTK FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK SZABÁLYZATA 1. A Filozófiatudományi doktori iskola a Bölcsészettudományi Kar funkcionális szervezeti egysége, mely a Filozófia Intézetet és a Mővészetelméleti

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V.

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V. Ének-zene és tp. Szakmai törzstárgyak Technika és tp. Természetismeret és tp. Matematika és tp. Törzsanyag Magyar nyelv és irodalom Társadalomtudomány Informatika Pedagógia Alapozó tárgyak Pszichológia

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Programtervező informatikus. Tanári. szakirányok mintatanterve. 2006. szeptemberétől

Programtervező informatikus. Tanári. szakirányok mintatanterve. 2006. szeptemberétől Programtervező informatikus alapszak - - Programtervező informatikus Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak oktató neve Diszkrét matematika PMB1101 2 2 K 5 MI Dr. Kurdics

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

Témakörök. Tájékoztató... 8. Számítástechnikai alapismeretek (Halama Szabolcs, halama@salgo.pszfs.hu)... 9

Témakörök. Tájékoztató... 8. Számítástechnikai alapismeretek (Halama Szabolcs, halama@salgo.pszfs.hu)... 9 PSZF-SALGÓ Kft. Salgótarján, Kistarján út 5. Számítástechnikai jegyzet témakörei Témakörök Tájékoztató... 8 Számítástechnikai alapismeretek (Halama Szabolcs, halama@salgo.pszfs.hu)... 9 Windows 98 (Gubán

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13 FI62198 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 T Á J É K O Z T A T Ó I-II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK 9002K_N_2013 képzési program

Részletesebben

Építész szak kiegészítő nappali tagozat

Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: építész szak kiegészítő nappali tagozat Az oklevélben szereplő

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzéseket indít Valamennyi képzés akkreditált, oklevele felsıfokú állami nyelvvizsgával is egyenértékő

SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzéseket indít Valamennyi képzés akkreditált, oklevele felsıfokú állami nyelvvizsgával is egyenértékő A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet Idegen Nyelvi Kommunikációs és Fordítóképzı Tanszéke 2011 szeptemberétıl, esti tagozaton, költségtérítéses formában

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MATEMATIKAI INTÉZET SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MATEMATIKAI INTÉZET SZAKDOLGOZATI TÉMÁK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2016 Online számonkér½o rendszer fejlesztése Témavezet½o: Dr. Árvai-Homolya Szilvia Napjainkban az online képzés egyre nagyobb teret hódít, így szükségessé válik az online számonkérés

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

VEGYÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLAI SZAK

VEGYÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLAI SZAK PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLAI SZAK TANTERV -nappali tagozat- A Mérnöki Kar Kari Tanácsa a vegyészmérnöki szak tantervmódosítását a 25./2007-2008.(X.10.) sz.kt határozatában jóváhagyta. A módosítás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n A BME-n 2013 őszén induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Operációkutatási

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÚLTJA ÉS JELENE A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN Kása Zoltán, kasa@cs.ubbcluj.ro Robu Judit, robu@cs.ubbcluj.ro Varga Ibolya, ivarga@cs.ubbcluj.ro Babes-Bolyai Tudományegyetem, Matematika

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata 1. A doktori iskola neve, székhelye: ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (ITDI) 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 2. A doktori iskola adminisztrációja:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Számítástudomány alapjai I... 12 Információrendszerek

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ KÉPZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE A képzés célja: igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott képi kifejezéspszichológiai képzés nyújtása a már diplomával rendelkező

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), levelező tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

OKLEVÉLKÖVETELMÉNYEK. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK (2013 és 2014 kezdéssel)

OKLEVÉLKÖVETELMÉNYEK. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK (2013 és 2014 kezdéssel) Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet OKLEVÉLKÖVETELMÉNYEK MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK (2013 és 2014 kezdéssel) Matematika képzés Az alapképzés (BSc) célja, hogy

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

Tantárgy megnevezése. 2+2 10+10 5 5 szk A2 KMA Vállalati gazdaságtan

Tantárgy megnevezése. 2+2 10+10 5 5 szk A2 KMA Vállalati gazdaságtan Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Gazdálkodás és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport minden

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

levelező tagozat Mintatanterv

levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak (levelező tagozat) PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2006/2007 A szak megnevezése: villamosmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

MATEMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MATEMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MATEMATIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MATEMATIKUS Feladatok és tevékenységek Mit

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

PTE PMMK Mérnök informatikus szak BSc

PTE PMMK Mérnök informatikus szak BSc Szakakkreditáció 2010. március 31. PTE PMMK Mérnök informatikus szak BSc 1 Organogram A szak helye a kar szervezetében (feladatok és hatáskörök feltűntetésével) Kari HÖK Dékán Kari Tanács Dékáni Tanács

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben