TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus), okleveles mérnöktanár (műszaki szakoktató).. július 29.

2 2

3 Tartalomjegyzék TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Szakleírás:... 5 Óratervek: szeptemberi kezdés Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak (főiskolai tanári végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak (szakoktató végzettségre) Óratervek: februári kezdés Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak (főiskolai tanári végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak (szakoktató végzettségre) Tanár-mérnöktanár mesterszak tantárgyainak rövid ismertetése Matematika Pedagógia I. (Neveléstörténet) Pedagógia II Pszichológia I Pszichológia II Szakmódszertan I Szakmódszertan II. (Anyagmérnök) Szakmódszertan II. (Gépészmérnök) Szakmódszertan II. (Informatika) Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat Oktatástechnológia Szakdolgozat Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat Gazdaság és szakképzés Európai gondolkodás története Oktatás minőségbiztosítása Elektronikus tanulás Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba Andragógia I Méréstechnika Szimulációs módszerek Mechanizmusok és új, korszerű hajtások Informatikai rendszerek minőségbiztosítása és auditja Mechatronika Informatikai rendszerek biztonságtechnikája

4 Korszerű tervezői módszerek Műszaki diagnosztika Hegesztési eljárások és vizsgálatok Anyag és szerkezetvizsgálat Információ-és kódoláselmélet PC-k és perifériák Villamos gépek Információrendszerek fejlesztése II Környezetvédelem és energiagazdálkodás Vállalatirányítási rendszerek A Minőségirányítás Internet technológiák Gépszerkezettan IV Irányítástechnika Adatbiztonság, adatvédelem Számítógépes grafika, képfeldolgozás

5 Szakleírás: TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Szak: Szerezhető szakképzettségek: Képzésért felelős intézmény: Intézményi azonosító: TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Teacher Education) okleveles mérnöktanár (anyagmérnök) okleveles mérnöktanár (gépészmérnök) okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus) okleveles mérnöktanár (műszaki szakoktató) Dunaújvárosi Főiskola FI60345 Címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető: Szakfelelős intézet: Szakfelelős intézet igazgatója: Szakfelelős: Szakterületek és szakterületfelelősök: Anyagmérnöki szakterület: Gépészetmérnöki szakterület: Mérnök informatikus szakterület: Műszaki szakoktató szakterület: Felvétel feltétele, teljes kreditérték beszámításával: Képzési szint: Végzettségi szint: Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul Képzési idő: Megszerzendő kreditpontok száma: A szak képzési célja: Dr. Bognár László rektor Kommunikációtudományi és Tanárképző Intézet Dr. Gubán Gyula főiskolai tanár Dr. Kadocsa László főiskolai tanár Dr. Verő Balázs, egyetemi tanár Dr. Szlivka Ferenc, főiskolai tanár Dr. Strauber Györgyi, főiskolai docens Dr. Kelemen Gyula, főiskolai tanár Alapképzési szintű (BSc) anyagmérnöki, gépészmérnöki, mérnöki informatikus oklevél, műszaki szakoktató (gépész, informatika) oklevél; Főiskolai szintű anyagmérnöki, kohómérnöki, gépészmérnöki, mérnöki informatikus oklevél; Főiskolai szintű mérnöktanár illetve műszaki tanári anyagmérnöki, kohómérnöki, gépészmérnöki, mérnöki informatikus oklevél; Egyetemi szintű anyagmérnöki, kohómérnöki, gépészmérnöki, mérnöki informatikus oklevél. mesterképzés mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) okleveles mérnöktanár (anyagmérnök) okleveles mérnöktanár (gépészmérnök) okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus) okleveles mérnöktanár (műszaki szakoktató) Teacher of Engineering (Materials Engineer) Teacher of Engineering (Mechanical Engineer) Teacher of Engineering (Engineering Information Technologist) Teacher of Engineering (Vocational Technical Instructor) 3, illetve 4 félév 90, illetve 120 kredit A képzés célja a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzésének megalapozása. 5

6 Szakmai gyakorlat: Abszolutórium kiállításának feltétele: Szakdolgozat: Záróvizsgára bocsátás feltétele: Záróvizsga TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Az utolsó félévben összefüggő pedagógiai gyakorlat. A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában. A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat elkészítésének kivételével más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével az előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományosszakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulásitanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni. A tanári szakdolgozatnak kettő összetevője van: 1. a pedagóguspálya megismerésére irányuló és a vezetőtanár irányításával végzett gyakorlat tapasztalatainak, valamint az összefüggő, szakképzettségenkénti egyéni gyakorlatok során gyűjtött, illetve a tanítást, gyakorlatot kísérő szeminárium tapasztalatainak a rendszeres összegzése (portfólió), 2. e tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése vagy a tanításhoz szükséges segédlet készítése; a tanulmánynak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjeinek, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes kidolgozni. Formai követelmények: A szakdolgozat terjedelme oldal. A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése és a bírálatra elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról kell tanúságot tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a tantervben meghatározott tantárgyak szóbeli vizsgájából áll. Anyagmérnöki szakterület ZV1: KTN-165 Szakmódszertan I. KTN -166 Szakmódszertan II. záróvizsgatárgyak ZV2: Anyagmérnöki szakterületi tárgyak szakterület ZV1: KTN-165 Szakmódszertan I. KTN -166 Szakmódszertan II. záróvizsgatárgyak ZV2: szakterületi tárgyak Mérnök informatikus szakterület ZV1: KTN-165 Szakmódszertan I. KTN -166 Szakmódszertan II. záróvizsgatárgyak ZV2: szakterületi tárgyak Műszaki szakoktató szakterület ZV1: KTN-165 Szakmódszertan I. KTN -166 Szakmódszertan II. záróvizsgatárgyak ZV2: vagy gépészmérnök szakterületi tárgyak 6

7 Oklevélátlag Oklevél minősítése Oklevélkiadás feltétele: Nyelvi képzés: TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Az oklevél eredményét következőképpen kell kiszámítani: (ZV + D + TA)/3: (ZV) a záróvizsga-tantárgy(ak) érdemjegyeinek számtani átlaga (az eredményt két tizedes jegyre kerekítve), (D) a szakdolgozat Záróvizsga Bizottság által adott érdemjegye, (TA) a teljes tanulmányi időszakban megszerzett összes kreditpontra a szakdolgozat készítés kivételével - vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga (az eredményt két tizedes jegyre kell kerekíteni). kiváló 4,51-5,00 jó 3,51-4,50 közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2,50 A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Csak az angol nyelven oktató mérnöktanári szakosok számára Az elsajátítandó tanári kompetenciák A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: - a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását; - tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés készségeinek fejlesztésre; - a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni; - a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes tudományterületek szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait megismertetni, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani, szakterületének az egészség védelmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismerni és ezzel a tanulók egészségfejlesztését elősegíteni; - az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére: különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a hatékony tanulás, a szociális és állampolgári kompetenciák, a kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetenciák, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére, a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamit az iskolában elsajátított tudásának integrálására, az önálló tanulás képességeinek megalapozására, fejlesztésére, a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének fejlesztésére; - a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására; - a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére; - szakmai együttműködésre és kommunikációra: a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra; - szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére. - A tanárnak a fent jellemzett alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel, képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a kompetenciák mindenekelőtt: Szakmai tudás A tanulók, a tanulás és tanítás hatásmechanizmusainak kellő mélységű ismerete: 7

8 - az emberrel, a társadalommal és az oktatás társadalmi-gazdasági szerepével kapcsolatos meghatározó tudományos eredmények ismerete, - a gyermeki, serdülőkori és ifjúkori fejlődésre, az egész életen át tartó emberi fejlődésre, a személyiség fejlődésében, magatartásformákban jelentkező egyéni sajátosságokra vonatkozó tudás, - a nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő szervezetek, intézmények, közösségek működésének, konfliktusainak, diszfunkcióinak ismerete, - egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek működésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának megismeréséhez szükséges, tudományosan megalapozott módszerek, technikák ismerete, - a tanulás különböző formáinak ismerete mind általános, mind pedig konkrét szaktárgyi vonatkozásban, - a tanulói tudás különböző formáinak, szerveződésének, a fogalomrendszerek, készségek és képességek fejlődési törvényszerűségeinek ismerete, - alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezőkről, - az oktatás környezetét alapvetően meghatározó jogszabályok ismerete. Szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás - széles körű tudás a választott szakképzettség(ek)nek megfelelő tudomány- és/vagy műveltségi terület(ek)en, - a szaktudományi tudás és annak iskolai közvetítése, a szakértelem és a műveltség, a tanulhatóság, a tudás szakmai és a hétköznapi életben való alkalmazása közötti összefüggések mély megértése, a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások ismerete, - a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepének, tartalmának és belső összefüggésrendszerének ismerete (szakmai tanárképzés esetén emellett az adott szakképzési terület cél- és feladatrendszerének, alaptantervi és kerettantervi programjainak ismerete), - Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, szakképzési központi programok, a helyi tantervek, oktatási programok elkészítésének, illetve funkcióinak ismerete, - a helyi pedagógiai program és az iskolában zajló tantervi, tanterven kívüli és rejtett tanulási folyamatok megértése, - az iskolában és iskolán kívül elsajátított tudás közötti ellentmondásokból származó problémák megértése és kezelése, a tanulás különböző színterei közötti kapcsolatok kialakítása. Szakmai képességek A tanulók megismerése és a tanulócsoportok belső kapcsolatrendszerének feltárása terén: - képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy számszerű formában rögzíteni, - képes a tanulók megismerésére és fejlődésük nyomon követésére alkalmas objektív adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek alkalmazására, készítésére, - képes a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására. A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése terén: szakterületén felkészült, és képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók megválasztására, - képes a rendelkezésre álló taneszközöket saját munkájában felhasználni, rendszerbe szervezni, új eszközöket tervezni, - képes a digitális tananyagokat kezelni, forrásaikat megtalálni, a tanítási-fejlesztési céloknak megfelelő tartalmakat kiválasztani, rendszerezni, szerkeszteni, - képes a tanulók információs-kommunikációs technikákkal végzett osztálytermi vagy azon kívüli önálló munkáját irányítani. Az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek alkalmazása terén: - képes a tanulásszervezési eljárások és tanítási módszerek széles skáláját alkalmazni a hatékony tanulási környezet kialakítása érdekében, - képes az új kommunikációs-információs technológiákat osztálytermi munkájában is hatékonyan alkalmazni, e technikákban rejlő lehetőségeket tanítási céljainak, a tananyag megértésének, a képességek fejlesztésének szolgálatába állítani, - képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók életkorának, érdeklődésének megfelelő módszerek megválasztására, eljárások megtervezésére és alkalmazására, - képes a közös munkát segítő osztálytermi rend és tanulási környezet megteremtésére, - képes a tanulók fejlődésében, a közösség életében jelentkező feszültségek, konfliktusok kezelésére, - képes a tanórai munka hatékony, lendületes irányítására, a tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltésére és fenntartására. Az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása terén: - képes a tanulók számára fejlődésükről az önértékelést és önbecsülést elősegítő módon a rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani, - képes különböző értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók teljesítményeinek, fejlődésének szisztematikus nyomon 8

9 követésére és elemzésére, - képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni, - képes elősegíteni a tanulók részvételét saját teljesítményük értékelésében. Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség A szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása terén: - rendelkezik a pedagógusi, nevelői szerep ellátásához szükséges segítő és fejlesztő beállítódással, kellő szintű toleranciával, empátiával, - rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeivel, a szaknyelvi szövegek olvasásának, interpretációjának, reflexiójának képességeivel, képes alkalmazni az információs-kommunikációs eszközöket, - megfelelő önismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre, - közreműködik az iskolai kereszttantervi feladatok megtervezésében, illetve nevelési feladatainak megoldásában és a tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezésében, - képes együttműködni pedagógus kollégáival, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel és a tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel, intézményekkel és szervezetekkel, - képes a tanulók szüleivel árnyaltan kommunikálni, a tanulóval kapcsolatos tapasztalataikat értelmezni és saját tapasztalatait átadni, - képes a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni, - képes részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában, - képes új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére. Értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök terén: - demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben tartására, - képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül is, - képes a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, a családok nevelési szokásait és törekvéseit, támaszkodik az ezekben fellelhető értékekre, - érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől övezett kisebbségi létből fakadó nehézségekre, - személyes példájával és a közösségi viszonyok szervezésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók nyitottá váljanak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi, nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására. 9

10 Óratervek: szeptemberi kezdés Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) Nappali Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFMN-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFMN-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFMN-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFMN-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFMN-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFMN-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V/F 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFMN-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFMN-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFMN-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFMN-KTN-166 Szabadon választható F 5 DFMN-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFMN-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit 120 Pedagógiai választható 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFMN-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFMN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFMN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFMN-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFMN-KTN-150 Andragógia I F 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFMN-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFMN-INF-150 Információ és kódoláselmélet V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-003 Mechatronika V 5 DFMN-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFMN-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFMN-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFMN-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFMN-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 10

11 Levelező TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFML-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFML-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFML-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFML-KTN-191 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFML-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFML-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFML-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V/F 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFML-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFML-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFML-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFML-KTN-166 Szabadon választható F 5 DFML-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFML-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Pedagógiai választható Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFML-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFML-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFML-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFML-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFML-KTN-150 Andragógia I F 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFML-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFML-INF-150 Információ és kódoláselmélet V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-003 Mechatronika V 5 DFML-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFML-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFML-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFML-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFML-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 11

12 Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) Nappali Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFMN-KIM-014 Matematika mester Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFMN-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFMN-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFMN-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFMN-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFMN-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFMN-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFMN-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFMN-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFMN-KTN-166 Szabadon választható V/F 5 DFMN-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFMN-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Pedagógiai választható 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFMN-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFMN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFMN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFMN-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFMN-KTN-150 Andragógia I F 5 Levelező Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFML-KIM-014 Matematika mester Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFML-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFML-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFML-KTN-191 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFML-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFML-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFML-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFML-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFML-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFML-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFML-KTN-166 Szabadon választható V/F 5 DFML-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFML-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Pedagógiai választható Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFML-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFML-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFML-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFML-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFML-KTN-150 Andragógia I F 5 12

13 Tanár-mérnöktanár mesterszak (főiskolai tanári végzettségre) Nappali Tanár-mérnöktanár mesterszak (főiskolai tanári végzettségre) 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFMN-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFMN-KTN-191 Pszichológia I. DFMN-KTN-192 Pszichológia II. DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) DFMN-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) DFMN-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) DFMN-KTN-009 Oktatástechnológia Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFMN-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFMN-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFMN-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFMN-KTN-166 Szabadon választható F 5 DFMN-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFMN-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit 120 Pedagógiai választható 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFMN-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFMN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFMN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFMN-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFMN-KTN-150 Andragógia I F 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFMN-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFMN-INF-150 Információ és kódoláselmélet V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-003 Mechatronika V 5 DFMN-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFMN-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFMN-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFMN-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFMN-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 13

14 Levelező TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Tanár-mérnöktanár mesterszak (főiskolai tanári végzettségre) Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFML-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFML-KTN-191 Pszichológia I. DFML-KTN-192 Pszichológia II. DFML-KTN-191 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) DFML-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) DFML-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) DFML-KTN-009 Oktatástechnológia Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek F 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFML-KTN-165 Szakmódszertan I. DFML-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFML-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFML-KTN-166 Szabadon választható F 5 DFML-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFML-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Pedagógiai választható Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFML-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFML-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFML-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFML-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFML-KTN-150 Andragógia I F 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFML-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFML-INF-150 Információ és kódoláselmélet V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-003 Mechatronika V 5 DFML-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFML-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFML-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFML-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFML-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 14

15 Tanár-mérnöktanár mesterszak (szakoktató végzettségre) Nappali Tanár-mérnöktanár mesterszak (szakoktató végzettségre) 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFMN-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFMN-KTN-191 Pszichológia I. DFMN-KTN-192 Pszichológia II. DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) DFMN-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) DFMN-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) DFMN-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFMN-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFMN-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFMN-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFMN-KTN-166 Alapszintű szakmai ismeretek Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Szabadon választható F 5 DFMN-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFMN-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit 120 Pedagógiai választható 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFMN-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFMN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFMN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFMN-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFMN-KTN-150 Andragógia I F 5 Alapszintű szakmai ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAN-INF-218 Villamos gépek F 5 DFAN-INF-612 Információrendszerek fejlesztése II V 5 Alapszintű szakmai ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAN-MUT-511 Környezetvédelem és energiagazdálkodás F 5 DFAN-INF-622 Vállalatirányítási redszerek A V 5 Alapszintű szakmai ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAN-MUG-111 Minőségirányítás F 5 DFAN-INF-530 Internet technológiák F 5 Alapszintű szakmai ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAN-MUG-034 Gépszerkezettan IV V 5 DFAN-INF-220 Jelek és rendszerek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAN-MUG-101 Irányítástechnika V 5 DFAN-INF-650 Adatbiztonság, adatvédelem V 5 15

16 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFMN-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFMN-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-003 Mechatronika V 5 DFMN-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFMN-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFMN-INF-004 Vizuális programozás V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFMN-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFMN-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFMN-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 16

17 Levelező TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Tanár-mérnöktanár mesterszak (szakoktató végzettségre) Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFML-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFML-KTN-191 Pszichológia I. DFML-KTN-192 Pszichológia II. DFML-KTN-191 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) DFML-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) DFML-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) DFML-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFML-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFML-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFML-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFML-KTN-166 Alapszintű szakmai ismeretek Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek V 5 Szabadon választható F 5 DFML-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFML-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Pedagógiai választható Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFML-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFML-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFML-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFML-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFML-KTN-150 Andragógia I F 5 Alapszintű szakmai ismeretek 1. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAL-INF- 218 Villamos gépek F 5 DFAL-INF-612 Információrendszerek fejlesztése II V 5 Alapszintű szakmai ismeretek 2. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAL-MUT-511 Környezetvédelem és energiagazdálkodás F 5 DFAL-INF-622 Vállalatirányítási redszerek A V 5 Alapszintű szakmai ismeretek 3. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAL-MUG-111 Minőségirányítás F 5 DFAL-INF-530 Internet technológiák F 5 Alapszintű szakmai ismeretek 4. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAL-MUG-034 Gépszerkezettan IV V 5 DFAL-INF-220 Jelek és rendszerek V 5 Alapszintű szakmai ismeretek 5. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFAL-MUG-101 Irányítástechnika V 5 DFAL-INF-650 Adatbiztonság, adatvédelem V 5 17

18 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFML-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Félévek -féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFML-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-003 Mechatronika V 5 DFML-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFML-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFML-INF-004 Vizuális programozás V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Félévek - féléves óraszám 1 - ősz 2 - tavasz 3 - ősz 4 - tavasz DFML-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFML-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFML-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 18

19 Óratervek: februári kezdés Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) Nappali Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) - KERESZTFÉLÉV Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFMN-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFMN-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFMN-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFMN-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFMN-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFMN-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V/F 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFMN-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFMN-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFMN-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFMN-KTN-166 Szabadon választható F 5 DFMN-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFMN-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit 120 Pedagógiai választható DFMN-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFMN-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFMN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFMN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFMN-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFMN-KTN-150 Andragógia I F 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. DFMN-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFMN-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. DFMN-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFMN-INF-150 Információ és kódoláselmélet V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. DFMN-MUG-003 Mechatronika V 5 DFMN-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. DFMN-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFMN-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFMN-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. DFMN-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFMN-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFMN-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 19

20 Levelező TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, TANÁR-MÉRNÖKTANÁR Tanár-mérnöktanár mesterszak (alap végzettségre) - KERESZTFÉLÉV Félévek - félves óraszám Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFML-KIM-014 Matematika mester V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag F 5 Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFML-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFML-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFML-KTN-191 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFML-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFML-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFML-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V/F 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek V 5 Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFML-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFML-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFML-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFML-KTN-166 Szabadon választható F 5 DFML-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFML-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Pedagógiai választható Félévek - félves óraszám DFML-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFML-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFML-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFML-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFML-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFML-KTN-150 Andragógia I F 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Félévek - félves óraszám DFML-MUG-001 Méréstechnika V 5 DFML-INF-001 Szimulációs módszerek V 5 Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Félévek - félves óraszám DFML-MUG-002 Mechanizmusok és új korszerű hajtások V 5 DFML-INF-150 Információ és kódoláselmélet V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Félévek - félves óraszám DFML-MUG-003 Mechatronika V 5 DFML-INF-003 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Félévek - félves óraszám DFML-MUG-004 Korszerű tervező módszerek V 5 DFML-MUG-005 Műszaki diagnosztika V 5 DFML-INF-002 IR-ek minőségbiztosítása és auditja V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Félévek - félves óraszám DFML-MUG-006 Hegesztési eljárások és vizsgálatok V 5 DFML-MUA-001 Anyag és szerkezetvizsgálat V 5 DFML-INF-005 Számítógépes grafika, képfeldolgozás V 5 20

21 Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) Nappali Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) - KERESZTFÉLÉV Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFMN-KIM-014 Matematika mester Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFMN-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFMN-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFMN-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFMN-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFMN-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFMN-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFMN-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFMN-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFMN-KTN-166 Szabadon választható V/F 5 DFMN-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFMN-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Pedagógiai választható DFMN-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFMN-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFMN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFMN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFMN-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFMN-KTN-150 Andragógia I F 5 Levelező Tanár-mérnöktanár mesterszak (mester végzettségre) - KERESZTFÉLÉV Félévek - félves óraszám Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag DFML-KIM-014 Matematika mester Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 1. Mesterszintű alapozó és szakmai törzsanyag 2. Pedagógiai - pszichológiai szakmai ismeretek DFML-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFML-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFML-KTN-191 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFML-KTN-194 Pedagógia II. (Neveléstan) V 5 DFML-KTN-195 Pedagógia III. (Oktatástan) V 5 DFML-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Pedagógiai válsztható V 5 Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 1. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 2. Mesterszintű szakmai differenciált ismeretek 3. Szakterületi ismeretek-szakmódszertan DFML-KTN-165 Szakmódszertan I F 5 DFML-KTN-166 Szakmódszertan II F 10 DFML-KTN-167 Szakmódszertani-szakterületi zárószigorlat S 0 DFML-KTN-166 Szabadon választható V/F 5 DFML-KTN-210 Szakdolgozat F 5 DFML-KTN-197 Összefüggő pedagógiai gyakorlat, szakdolgozat F 30 Féléves EA, GY, L, Kredit Féléves össz óra Összkredit Pedagógiai választható Félévek - félves óraszám DFML-KTN-145 Gazdaság és szakképzés V 5 DFML-KTN-178 Európai gondolkodás története V 5 DFML-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFML-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 DFML-KTN-172 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 DFML-KTN-150 Andragógia I F 5 21

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 Az emberi erõforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirõl

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. Az alapszak megnevezése: KONDUKTOR 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Sz. Varga Lajos PORTFÓLIÓ KALAUZ

Sz. Varga Lajos PORTFÓLIÓ KALAUZ Sz. Varga Lajos PORTFÓLIÓ KALAUZ Pécs 2011 2 Tartalom Tartalom 2 Bevezető 3 Első rész 1. A tanári szakdolgozat leírása 4 2. A portfólió elnevezése 6 3. A portfólió módszer elméleti alapjai 8 4. A portfólió

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia... 13

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak

TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak TUDNIVALÓK A TANÁRI SZAKDOLGOZAT TANULMÁNY/SEGÉDLET ELEMÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Olasztanár MA szakos hallgatóknak A tanulmány/segédlet tartalmával kapcsolatos tudnivalók A tanári szakdolgozat tanulmány/segédlet

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben