Andragógia alapképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andragógia alapképzési szak"

Átírás

1 Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak Tanterv. július 29.

2 2

3 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése Filozófiatörténet és művelődésfilozófia Pedagógia I. (Neveléstörténet) Ember és társadalom II EU-ismeretek Közgazdaságtan I Pszichológia I Informatika Pszichológia II Pedagógia II Művelődéstörténet Andragógia I Pedagógia III Andragógia II Felnőttképzés és emberi erőforrásfejlesztés elmélete Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba Felnőttoktatási rendszerek Szakmai gyakorlat I Munkaerőpiaci képzések Kommunikációs készségfejlesztés I Szakdolgozat Marketing Felnőttképzés módszertana Oktatástechnológia Felnőttképzés tervezése Szakmai gyakorlat II Szakmai gyakorlat III Elektronikus tanulás Munka-, vezetés- és szervezetpszichológia Humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment I Munka- és társadalombiztosítási jog Munkaerőpiaci politikák Humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment II Személyügyi-munkaügyi technikák Felnőttképzés az EU-ban Akkreditáció a felnőttképzésben Oktatás minőségbiztosítása Romológia alapjai Ember és társadalom III Bevezetés a médiába Szervezeti magatartás Az oktatás jogi alapjai Multimédia I Vállalatgazdaságtan I

4 Társadalmi kommunikáció Multimédia II Kommunikációs szaknyelv (német) Kommunikációs szaknyelv (angol)

5 Szakleírás (Andragogy) Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Dunaújvárosi Főiskola FI60345 Címe 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A Felelős vezető Dr. Bognár László rektor Képzésért felelős vezetők Szakfelelős Intézet Intézetigazgató Kommunikációtudományi és Tanárképző Intézet Dr. Gubán Gyula főiskolai tanár Szakfelelős Szakirányok és szakirány felelősök Cserné dr. Adermann Gizella egyetemi docens Felnőttképzési szervező szakirány: Dr. Gubán Gyula, főiskolai tanár Személyügyi szervező szakirány: Felvétel feltétele Dr. Szegál Borisz, főiskolai tanár érettségi Képzési adatok Képzés szintje alapképzés Végzettség szint Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul Képzési idő alapfokozat (BA) andragógus (felnőttképzési szervező szakirányon) andragógus (személyügyi szervező szakirányon) Andragogue, Specialization in Adult Education Management Andragogue, Specialization in Human Resource Management 6 félév Megszerzendő kreditpontok száma 180 5

6 A szak képzési célja Szakirány választás feltételei Szakmai gyakorlat Végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele Szakdolgozat Záróvizsgára bocsátás feltétele Záróvizsga Felnőttképzési szervező szakirány záróvizsgatárgyak: Az alapszak célja olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján - szakirányú felkészültségüknek megfelelően - képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. A mintatanterv szerinti első, második és harmadik félév tantárgyainak teljesítése. A tantervben megadott félévben legalább egy szakirány indításra kerül, melyet a legtöbb hallgató választ. Két szakirány indításának feltétele, hogy mindkét szakirányon legalább 30 fő legyen. A szakmai gyakorlat a felnőttképzést folytató intézményekben teljesített külső gyakorlatot, továbbá a választott szakiránynak megfelelő gyakorlatot foglalja magában, melynek együttes kreditértéke 15. A tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A szakdolgozat olyan konkrét szakterületen adódó andragógus feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és külső konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az andragógus feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: A szakdolgozat terjedelme oldal. A szakdolgozati tárgy felvételének előfeltétele az 1-5. félév tárgyainak teljesítése. A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése és bírálatra elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a tantervben meghatározottak tantárgyak szóbeli vizsgájából áll. Zv1: KTN-150 Andragógia I., KTN-151 Andragógia II., Zv2: KTN- 154 Felnőttképzés tervezése, KTN-155 Felnőttképzés módszertana 6

7 Személyügyi szervező szakirány záróvizsgatárgyak: Oklevélátlag Oklevél minősítése Zv1: KTN 150 Andragógia I., KTN 151 Andragógia II., Zv2: GTK 015 Munkaerőpiaci politikák, KTN 125 Személyügyi-munkaügyi technikák Az oklevél eredményét következőképpen kell kiszámítani: (ZV + D + TA)/3. A záróvizsgatantárgy(ak) (ZV) érdemjegyeinek számtani átlaga, szakdolgozat (D) Záróvizsga Bizottság által adott érdemjegye, a teljes tanulmányi időszakban megszerzett összes kreditpontra - a szakdolgozat készítés kivételével - vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga (TA). kiváló 4,51-5,00; jó 3,51-4,50; közepes 2,51-3,50; elégséges 2,00-2,50 Oklevélkiadás feltétele Nyelvi képzés A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Angol, német Testnevelés Minden félévben heti 1 óra (csak nappali tagozaton ) Munkarend Elvárt kompetenciák Teljes munkaidős (nappali); részmunkaidős (levelező) - Az andragógusok - figyelemmel a választható szakirányokra is - az alapfokozat birtokában ismerik: - az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra; - az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit; - a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének elveit és módszereit; - az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit; - a szervezetek, intézmények működése, illetve képzések iránti szükségletek felmérésének és működésük értékelésének, elemzésének elemi módszereit; - a változó igényekhez igazodó tananyag-fejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-irányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit; - az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit; alkalmasak: - a gazdasági-társadalmi folyamatok és a kultúra jelenségvilága közötti összefüggések differenciált és rendszerszemléletű értelmezésére; - megfelelő technikák birtokában információk összegyűjtésére és kritikus elemzésére; - a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, irányítói feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására; - az emberi viselkedés differenciált észlelésére és befolyásolására; - a felnőtt ember megújulási, fejlődési törekvéseit figyelembe véve a személyes életutat és az elért életminőséget - segítésére és megvalósításuk támogatására; - a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére; - a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és fejlesztésére. Rendelkeznek személyes és szociális kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességével; emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással; ismereteik alkalmazása 7

8 során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással; egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal; a minőség iránti elkötelezettséggel. Az andragógusok a felnőttképzési szervező szakirányon ismerik - a hazai és nemzetközi felnőttoktatás történetét, a felnőttoktatás hazai és nemzetközi változásainak tendenciáit; - a felnőttoktatás jogi szabályozását, valamint a felnőttoktatási programok akkreditációját; - a felnőttoktatás formális, nem formális és informális kereteit, jellemző sajátosságait, a felnőttoktatási piac tendenciáit; - a felnőttoktatás területi, életkori, nemek szerinti és a szociokulturális háttér szerint eltérő sajátosságait; - az oktatás, a tanulás és a tanulásirányítás alapvető összefüggéseit, a tanulással kapcsolatos elméleteket; - a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszereit; - a felnőttoktatási programok eredményességének értékelési eljárásait; alkalmasak: - felnőttképzési szervezőképzettséget igénylő munkakörök betöltésére; tanácsadói, mentori szerepek ellátására; - a hazai felnőttképzési folyamatok, valamint a felnőttoktatási rendszerek összehasonlító elemzésére és értékelésére; - intézmények és települések felnőttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására; - felnőttoktatási programok tervezésére, azok akkreditációra történő előkészítésére, szervezésére, lebonyolítására és az eredmények értékelésére; a kész felnőttoktatási programok marketingjének irányítására. Az andragógusok a személyügyi szervező szakirányon ismerik: - a gazdálkodás makro- és mikrokörnyezetére ható alapvető közgazdasági tényezőket; - az alapvető gazdálkodási struktúrákat; - a hazai és a globális gazdaság alakulásának főbb tendenciáit; - az emberi erőforrás-gazdálkodás és erőforrás-fejlesztés legátfogóbb elméleti és módszertani kérdéseit; - a személyügyi feladatok jogszabályi környezetét; - a képzési és továbbképzési igények feltérképezésének és meghatározásának módszereit; - a munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló elemi módszereket; - a képzések tervezésével, szervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos eljárásokat; - a különböző szervezetek személyügyi feladatainak elméleti és gyakorlati kérdéseit; alkalmasak: - személyügyi szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; - a személyügyi feladatok - toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerő-tervezés - önálló lebonyolítására és értékelésére; - képzések és továbbképzések közvetlen tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és korrekciójára; - szervezeti egységek közvetlen irányítására. 8

9 Óraterv Nappali Tantárgykód Tantárgy neve DFAN-KTN-140 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia V 5 DFMN-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFAN-KTN-141 Ember és társadalom II F 5 DFAN-GTK-002 EU-ismeretek F 5 DFAN-GTK-003 Közgazdaságtan I V 5 DFMN-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFAN-INF-010 Informatika F 5 ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFMN-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFMN-KTN-191 DFMN-KTN-194 Pedagógia II V 5 DFAN-KTN-VA-2 Általános szakterületi választható V/F 5 DFAN-KTN-181 Művelődéstörténet V 5 DFAN-KTN-150 Andragógia I F 5 DFMN-KTN-195 Pedagógia III V 5 DFAN-KIN-A01 Szaknyelv V 5 DFAN-KTN-151 Andragógia II F 5 DFAN-KTN-152 Felnőttképzés és emberi erőforrásfejlesztés elmélete V 5 DFAN-KTN-300 Bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba F 5 Általános szakterületi választható V/F 5 Általános szakterületi választható V 5 DFAN-KTN-153 Felnőttoktatási rendszerek F 5 DFAN-KTN-221 Szakmai gyakorlat I F 5 Szakirány V/F 15 DFAN-KTN-179 Munkaerőpiaci képzések V 5 Szabadon választható V/F 5 Szakirány V/F 15 DFAN-KTD-001 Kommunikációs készségfejlesztés I F 5 Szabadon választható V/F 5 Szakirány V/F 20 DFAN-KTN-210 Szakdolgozat A 5 Heti EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Félévek - heti óraszám Előfeltétel DFAN-KTN-150 DFMN- KTN félévminden tárgyának teljesítése Szakirányok Szakirányválasztás feltétele: A mintatanterv szerinti első, második és harmadik félév tantárgyainak teljesítése. Felnőttképzési szervező Félévek - heti óraszám Tantárgykód ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-GTV-311 Marketing F 5 DFAN-GTV-337 DFAN-KTN-155 Felnőttképzés módszertana F 5 DFAN-KTN-150 DFAN-KTN-151 DFAN-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 DFAN- Differenciált szakmai választható DFAN-KTN-154 Felnőttképzés tervezése V 5 DFAN-KTN-150 DFAN-KTN-151 DFAN-KTN-222 Szakmai gyakorlat II F 5 DFAN-KTN-221 DFAN-KTN-223 Szakmai gyakorlat III F 5 DFAN-KTN-222 DFAN-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 Differenciált szakmai választható DFAN-KTN-VA-4 Általános szakterületi választható V 5 Szakirány szerinti záróvizsga tárgyak (ZV1): KTN-150, KTN-151, (ZV2):KTN-154, KTN-155, Tantárgykód Tantárgy neve Tantárgy neve Személyügyi szervező Félévek - heti óraszám ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-KTN-120 Munka-, vezetés- és szervezetpszichológia V 5 DFAN-TA-192 DFAN-KTD-034 Humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment I F 5 DFAN-KTN-121 Munka- és társadalombiztosítási jog V 5 DFAN-KTN-226 Szakmai gyakorlat II F 5 Differenciált szakmai választható DFAN-GTK-015 Munkaerőpiaci politikák V 5 DFAN-KTD-035 Humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment II F 5 DFAN-KTD-034 DFAN-KTN-125 Személyügyi-munkaügyi technikák F 5 DFAN- Differenciált szakmai választható DFAN-KTN-227 Szakmai gyakorlat III F 5 DFAN-KTN-226 Szakirány szerinti záróvizsga tárgyak (ZV1): KTN-150, KTN-151, (ZV2):GTK-015, KTN-125, Előfeltétel Előfeltétel 9

10 Differenciált szakmai válaszható tárgyak Felnőttképzési szervező Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-KTN-159 Felnőttképzés az EU-ban F 5 DFAN-KTN-160 Akkreditáció a felnőttképzésben F 5 DFAN-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFAN-KTN-189 Romológia alapjai V 5 Differenciált szakmai válaszható tárgyak Személyügyi szervező Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-KTD-004 Ember és társadalom III V 5 DFAN-KTD-036 Bevezetés a médiába F 5 DFAN-KTN-189 Romológia alapjai V 5 DFAN-GTV-614 Szervezeti magatartás F 5 Általános szakterületi választható Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-KTN-108 Az oktatás jogi alapjai V 5 DFAN-KTD-021 Multimédia I F 5 DFAN-GTV-518 Vállalatgazdaságtan I F 5 DFAN-KTD-008 Társadalmi kommunikáció V 5 DFAN-KTD-022 Multimédia II F 5 Szaknyelv Félévek - heti óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAN-KIN-142 Kommunikációs szaknyelv (németl) F 5 német B1 szint DFAN-KIN-132 Kommunikációs szaknyelv (angol) F 5 angol B1 szint Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 10

11 Levelező Tantárgykód DFAL-KTN-140 Filozófiatörténet és művelődésfilozófia V 5 DFML-KTN-193 Pedagógia I. (Neveléstörténet) V 5 DFAL-KTN-141 Ember és társadalom II F 5 DFAL-GTK-002 EU-ismeretek F 5 DFAL-GTK-003 Közgazdaságtan I V 5 DFML-KTN-191 Pszichológia I V 5 DFAL-INF-010 Informatika F 5 ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFML-KTN-192 Pszichológia II V 5 DFML-KTN-191 DFML-KTN-194 Pedagógia II V 5 Általános szakterületi választható V/F 5 DFAL-KTN-181 Művelődéstörténet V 5 DFAL-KTN-150 Andragógia I F 5 DFML-KTN-195 Pedagógia III V 5 Szaknyelv V 5 DFAL-KTN-151 Andragógia II F 5 DFAL-KTN-152 DFAL-KTN-300 Tantárgy neve Felnőttképzés és emberi erőforrásfejlesztés V 5 elmélete Bevezetés a társadalomtudományi F 5 kutatásokba Általános szakterületi választható V/F 5 Általános szakterületi választható V 5 DFAL-KTN-153 Felnőttoktatási rendszerek F 5 DFAL-KTN-221 Szakmai gyakorlat I F 5 Szakirány V/F 15 DFAL-KTN-179 Munkaerőpiaci képzések V 5 Szabadon választható V/F 5 Szakirány V/F 15 DFAL-KTD-001 Kommunikációs készségfejlesztés I F 5 Szabadon választható V/F 5 Szakirány V/F 20 DFAL-KTN-210 Szakdolgozat A 5 Féléves EA, GY, L, Kredit Heti össz óra Összkredit Félévek - féléves óraszám Előfeltétel DFAL-KTN-150, DFML-KTN félévminden tárgyának teljesítése Szakirányok Szakirányválasztás feltétele: A mintatanterv szerinti első, második és harmadik félév tantárgyainak teljesítése. Tantárgykód ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-GTV-311 Marketing F 5 DFAL-GTV-337 DFAL-KTN-150 DFAL-KTN- DFAL-KTN-155 Felnőttképzés módszertana F DFAL-KTN-009 Oktatástechnológia F 5 Differenciált szakmai választható DFAL-KTN-150 DFAL-KTN- DFAL-KTN-154 Felnőttképzés tervezése V DFAL-KTN-222 Szakmai gyakorlat II F 5 DFAL-KTN-221 DFAL-KTN-223 Szakmai gyakorlat III F 5 DFAL-KTN-222 DFAL-KTN-133 Elektronikus tanulás F 5 Differenciált szakmai választható Általános szakterületi választható V 5 Szakirány szerinti záróvizsga tárgyak (ZV1): KTN-150, KTN-151, (ZV2):KTN-154, KTN-155, Tantárgykód Tantárgy neve Tantárgy neve 1 2 Felnőttképzési szervező Félévek - féléves óraszám Személyügyi szervező Félévek - féléves óraszám ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-KTN-120 Munka-, vezetés- és szervezetpszichológia V 5 DFAL-TA-192 DFAL-KTD-034 Humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment I F 5 DFAL-KTN-121 Munka- és társadalombiztosítási jog V 5 DFAL-KTN-226 Szakmai gyakorlat II F 5 Differenciált szakmai választható DFAL-GTK-015 Munkaerőpiaci politikák V 5 DFAL-KTD-035 Humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment II F 5 DFAL-KTD-034 DFAL-KTN-125 Személyügyi-munkaügyi technikák F 5 Differenciált szakmai választható DFAL-KTN-227 Szakmai gyakorlat III F 5 DFAL-KTN-226 Szakirány szerinti záróvizsga tárgyak (ZV1): KTN-150, KTN-151, (ZV2):GTK-015, KTN-125, Előfeltétel Előfeltétel 11

12 Differenciált szakmai válaszható tárgyak Felnőttképzési szervező Félévek - féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-KTN-159 Felnőttképzés az EU-ban F 5 DFAL-KTN-160 Akkreditáció a felnőttképzésben F 5 DFAL-KTN-042 Oktatás minőségbiztosítása V 5 DFAL-KTN-189 Romológia alapjai V 5 Differenciált szakmai válaszható tárgyak Személyügyi szervező Félévek - féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-KTD-004 Ember és társadalom III V 5 DFAL-KTD-036 Bevezetés a médiába F 5 DFAL-KTN-189 Romológia alapjai V 5 DFAL-GTV-614 Szervezeti magatartás F 5 Általános szakterületi választható Félévek - féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-KTN-108 Az oktatás jogi alapjai V 5 DFAL-KTD-021 Multimédia I F 5 DFAL-GTV-518 Vállalatgazdaságtan I F 5 DFAL-KTD-008 Társadalmi kommunikáció V 5 DFAL-KTD-022 Multimédia II F 5 Szaknyelv Félévek - féléves óraszám Előfeltétel Tantárgykód Tantárgy neve ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr DFAL-KIN-142 Kommunikációs szaknyelv (németl) F 5 német B1 szint DFAL-KIN-132 Kommunikációs szaknyelv (angol) F 5 angol B1 szint Jelölések: V Vizsga, F Félévközi jegy, ea előadás, gy gyakorlat, l labor, kr kredit, k követelmény 12

13 tantárgyainak rövid ismertetése Filozófiatörténet és művelődésfilozófia DFAN-KTN-140 2/0/0/V/5 DFAL-KTN /0/0/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Veres Zoltán Véleményformálás, kérdéstechnika fejlesztése. Szövegek értelmezése, problémák új kontextusba helyezése. Vita. A hallgatónak ismernie kell a különböző filozófiai diszciplínákkal kapcsolatos fogalmakat, alapvető kérdéseket és következtetési módokat. Rendelkeznie kell továbbá filozófia történeti alapismeretekkel. A különböző filozófiai diszciplínákkal kapcsolatos fogalmak, alapvető kérdések és következtetési módok bemutatása, megtárgyalása. A filozófia meghatározása, történeti áttekintés, kortárs dilemmák, a filozófiának a megismerésben betöltött szerepe az európai hagyomány tekintetében. Filozófiatörténeti korszakolás: antikvitás, középkor, újkor, szellemi áramlatok a XIX. században, kortárs elméleti megközelítések, a jelenkori filozófia történetének áttekintése a jelentősebb filozófiai dilemmákkal. A filozófia önértelmezési stádiumai. Az antikvitás filozófiai problémái. Antropológiai perspektívák az ókori görög filozófia történetében. A középkori filozófia története és ennek kapcsolata az antikvitás hagyományával. A felvilágosodás következményei, klasszikus német idealizmus. Életfilozófiai irányvonalak. Kortárs filozófiai irányzatok. A filozófián belüli diszciplináris differenciálódás. Filozófiai antropológia. Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába Herder A.C. Grayling: Filozófiai kalauz Akadémiai Kiadó Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába (szöveggyűjtemény), Holnap, Bp., 1996 Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): A tudományos gondolkodás története, Bp (ELTE jegyzet) Forrai Gábor, Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia, Áron Kiadó, Bp

14 Pedagógia I. (Neveléstörténet) DFMN-KTN-193 2/2/0/V/5 DFML-KTN /10/0/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Kelemen Gyula Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor, vagy írásvetítő használata Gyakorlat: Forrásfeldolgozás (csoportosan és egyénileg), levéltári kutatások bemutatása, ered-mények prezentációja Labor: Internetes kutatás elemző cikkek után A tanárképző által preferált szakanyagok rendszerén belüli tájékozódás (elearning-es tananyagok) A történeti szemlélet kialakítása. Az iskolarendszerű oktatás kialakulása és fejlődése, ezen belül kiemelten a szakképzés fejlődése a céhes oktatástól napjaink szakképzéséig. Az iskolarendszerek összehasonlító elemzésének képessége. A pedagógia tudományának fejlődése az ókori filozófu-soktól napjaink neveléstudományáig. Az iskoláztatás fejlődésének, alakulásának összefüggései a gazdasági és társadalmi fejlődéssel, a folyamatok megértésének képessége. Az ókori görög és római nevelés. Ókori filozófusok a nevelésről. Aközépkori nevelés, a középkori iskolarendszer kiépülése, tantervi reformok. A szakképzés kezdetei, a céhes oktatás jellemzői. A felvilágosodás hatása az iskolai oktatásra, a nevelésről vallott felfogásra. A magyar iskolarendszer kialakulása (I. Ratio Education, Tessedik, Georgikon). Herbart és pedagógiájának hatása az európai oktatásra. A hazai iskolarendszer kiépülése (Eötvös, Trefort, ipartörvények). A reformpedagógiák megjelenése, hatásuk a pedagógiai gyakorlatra. A XX. század elsőfelének iskoláztatása és iskolai nevelése hazánkban. Közoktatás és szakképzés a II. világháború után hazánkban és a nemzetközi tendenciák. Iskolareformok. - Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Bp Pukánszky Béla: Gyermekkor-történet. Osiris Kiadó, Bp Lükő István: Szakképzés-pedagógia. Műszaki Kiadó, Bp

15 Ember és társadalom II. DFAN-KTN-141 3/0/0/F/5 DFAL-KTN /0/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bacsa-Bán Anetta Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, projektoros előadás. Gyakorlat: Minden hallgatónak táblás gyakorlat, projektor vagy írásvetítő használata Labor: - Szövegértelmezés - Információk feldolgozása egyénileg és csoportosan - Vélemények ütközetése - Vitakészség és érveléstechnika elsajátítása - Csoportban való együttműködés - Érdekérvényesítés formáinak elsajátítása A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a társadalomtudományok alapvető fogalmait, a társadalmi, politikai rendszerek szerkezetének és működésének főbb jellemzőit. A kurzus keretében a hallgatók áttekintést kapnak a modern politika korunkra jellemző intézményeiről, azok működéséről, és a politikai élet szereplőiről. A félév tematikájában külön hangsúllyal szerepelnek a magyar politikai rendszer aktuális kérdései. Olyan polgári tudásterületekkel megismertetni a hallgatókat, amelyek számukra, mint a modern demokratikus társadalom tagjaknak, állampolgárként is orientációs bázisul szolgálhatnak. Kommunikációs készségek, empátia, tolerancia fejlesztése, előítéletmentes gondolkodásmód kialakítása, kritikai gondolkodás, alapvető társadalmi tájékozottság képességének kialakítása, fejlesztése Az Ember és társadalom II. modul két társadalomtudományi területet foglal magába a szociológiát és a politológiát. Mindkettő sajátos és rendkívül termékeny megközelítést nyújt az emberi viselkedés tanulmányozásához. A szociológia és a társadalomtudományok. A társadalomszerkezet alapproblémái. Város és falu. Népesség, népesedés. Család, családszociológia. Társadalmi beilleszkedési zavarok. Etnikai csoportok, kisebbségek és faj a plurális társadalmakban. Kisebbségek Magyarországon. A vallás főbb kérdései. Vallások Magyarországon. A politikatudomány kezdete és a tudomány rendszere. Államtudomány és politikatudomány. A politika bináris kódja és a pártfejlődés története. A politikai rendszer. A politikai ideológiák. Az ideológiák csoportosítása. A politikai hatalom és legitimáció. A politikai pártok és pártrendszerek. Pártrendszerek. A politikai mozgalmak. Parlamentarizmus. A parlamentarizmus modelljei. A parlamentarizmus alapelemeinek történeti kialakulása. A jelenkor demokratikus politikai rendszerei. Felsőházak típusai. Államforma és kormányforma. Az államfő. Az államfő szerepe különböző országokban. A magyar országgyűlés. A magyar választási rendszer. Országgyűlési választások. Önkormányzati választások. Európai parlamenti választások Magyarországon. Az alkotmánybíróság. A magyar alkotmánybíráskodás. - Bán Anetta: Általános- és nevelésszociológia moduláris oktatóanyag, DF, Dunaújváros, Dr. Bán Anetta: Politológia jegyzet, DF, Dunaújváros Tanulási útmutató az Ember és társadalom II.k tantárgyhoz. Elérhető: O: meghajtó. - Andorka Rudolf. Bevezetés a szociológiába Bp Osiris - Giddens, Anthony: Szociológia Bp Osiris - Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, Bp., Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus, Cserépfalvi, Bp.,

16 EU-ismeretek DFAN-GTK-002 2/1/0/F/5 DFAL-GTK /5/0/F/5 Tantárgyat gondozó intézet: Gazdálkodástudományi Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Abonyi Gyuláné Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak kontakt előadás. Írásvetítő Gyakorlat: Labor: Előadás, prezentáció, a hallgatók lehetséges aktivizálása. Széleskörű ismeretek nyújtása a kontinens világgazdasági szerepéről, főbb ismérvei (természeti-társadalmigazdasági). Az európai integráció létrejötte és fejlődése, lehetőségei, a belőle származó előnyök és nehézségek. A közös kereskedelem-agrár-ipari és pénzügyi politika. Európáról általában. Az EU létrejötte és sajátosságai. Az európai integráció fejlődése. A globalizáció és a regionalizáció. A NUTS rendszer. Magyarország és a tízek csatlakozásának kérdése. Mo. ész EU. Az EU intézményrendszere. - Lőrincné I. Hajna - Kacsirek L. - Török Á: Európai gazdasági integrációs Veszprémi Egyetemi Kiadó Farkas Beáta: A tagállamok strukturális politikájának hatása az EU strukturális politikájára., in: Farkas Beáta - Lengyel Imre (szerk.): Versenyképesség - regionális versenyképesség SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleménye JATEPress, Szeged, Pp. Az órán megadott aktuális és friss irodalmakból választható. 16

17 Közgazdaságtan I. DFAN-GTK-003 2/1/0/V/5 DFAL-GTK /5/0/V/5 Tantárgyat gondozó intézet: Gazdálkodástudományi Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Sándor Jellemző átadási módok: Előadás: Közös előadás nagy táblás teremben Gyakorlat: Kiscsoportos táblás gyakorlatok Labor: Elméleti anyag feldolgozása irányítással 17% Elméleti anyag önálló feldolgozása 17% Feladatmegoldás irányítással 17% Feladatok önálló feldolgozása 49% Alapvető cél, hogy a hallgató megismerje és elsajátítsa közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak a főbb törvényszerűségeit. A Közgazdaságtan I. tantárgy a mikro- és makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek és szemlélet bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági életben való eligazodást segíti. Ennek keretében célja az általános közgazdasági alapfogalmak bemutatása, a piacgazdasági szereplők tevékenysége eredményeként alakuló gazdasági folyamatok elemzése, valamint a makrogazdasági jelenségek mögött meghúzódó törvényszerűségek megértése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdaságtani ismeretek elsajátítását. A közgazdaságtan, mint tudomány. Bevezetés a közgazdasági gondolkodásmódba. Makro-és mikroökonómia. Pozitív és normatív közgazdaságtani szemlélet. A közgazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Koordinációs mechanizmusok a gazdaságban. A piac és a piaci alapfogalmak. A piac működése és az ármechanizmus. A kereslet és a kínálat. Keresleti és kínálati függvény/görbe. A piaci egyensúly. A keresletrugalmasság. Rugalmasság és árbevétel kapcsolata. A vegyes gazdaság szereplői. A háztartás motivációi, jövedelmei, kiadásai. Az üzleti szervezetek gazdálkodása. Költségek, bevétel és profitfogalmak. Piaci formák és piaci szerkezetek. Termelési tényezők és piacuk. Externális hatások a gazdaságban. A nemzetgazdasági teljesítmény fogalma, legfontosabb statisztikai mérőszámai. A gazdasági növekedés alapfogalmai, feltételei, mérése. Gazdasági fejlődés, fenntartható növekedés. A pénz fogalma és funkciói. A modern bankrendszer és a pénzkínálat. Pénzpiac és az inflációs folyamatok.. A munkapiac alapvető kategóriái. Munkapiaci egyensúlytalanságok, a munkanélküliség. Az állam a piacgazdaságban. Kormányzati funkciók. A költségvetés. Makrogazdasági folyamatok állami befolyásolása. A nyitott gazdaság és a gazdaságpolitika összefüggései. Nemzetközi pénz- és tőkeáramlás, fizetési mérleg. Globalizáció, nemzetközi trendek és problémák a világgazdaságban. Stephen D. Williamson: Makroökonómia. Osiris Kiadó Kft., Budapest, Kurtán Lajos: Közgazdaságtan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Amihai Glazer - David Hirschleifer - Jack Hirschleifer: Mikorökonómia. Osiris Kiadó Kft., Budapest, Meyer Dietmar - Solt Katalin: Makroökonómia. AULA Budapest Solt Katalin: Mikroökonómia. TRI-Mester Bt., Tatabánya,

18 Pszichológia I. DFMN-KTN-191 2/2/1/V/5 DFML-KTN /10/5/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Juhász Levente Zsolt Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, projektor használatával. Gyakorlat: Szeminárium, tréning kis csoportban Labor: Kísérletek végrehajtása kis csoportban, szimulációs programok futtatása gépteremben Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Feladatok önálló feldolgozása 20% Zh feladat megoldása 20%} A tárgy által fejlesztendő általános és szakmai tanári kompetenciák: A pszichológiai alapfogalmak, főbb elméletek és módszerek megismerése és elsajátítása. A pszichológiai szakirodalomban való eligazodás, annak kreatív felhasználása. A tanári munka hatékony végzéséhez szükséges alapvető általános és fejlődéslélektani ismeretek és készségek elsajátítása. Alapvető pálya-, gyermek és önismereti, és konfliktuskezelési módszerek megismerése, alapszíntű elsajátítása. A pedagógiai munkában a pedagógus által is felhasználható pszichometriai eszközök megismerése. Az alapvető kommunikációs készségek, az önismeret, illetve a személyközi empátia fejlesztése. A pedagógus hivatás pszichológiai összetevőinek megismerése, konfliktuskezelő módszerek elsajátítása. Kapcsolat felvétel az oktatói-nevelői folyamatban részt vevő társszakmák képviselőivel. A pszichológia alapfogalmai, elméletei, felfogásai, módszerei. Általános lélektani összefoglaló: érzékelés,észlelés, tudat, tanulás, gondolkodás, emlékezet, motiváció, érzelmek. Fejlődéslélektani alapismeretek. mber és gyemekismereti alapozás: A lelki jelenségek és a magasabb idegműködés összefüggései. Az észlelés és a figyelem szerepe a megismerésben. Az emlékezet sajátosságai. Kreativitás és intelligencia. Érzelem, teljesítménymotiváció és akarat. A tanári pályához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése kiscsoportos keretek között: Az önismeret alapkérdései. A személyiség kognitív és érzelmi fejlődésének főbb tényezői és feltételei. A korai tapasztalatok szerepe a személyiségfejlődésben. Az életkori sajátosságok megismerésének jelentősége az oktató-nevelő munkában. A kommunikáció fogalma, fajtái és típusai. A kommunikáció csatornái. A mimika és a tekintet révén való kommunikáció. A mozgásos kommunikáció: gesztus, testtartás, térközszabályozás. A kulturális szignálok szerepe a kommunikációban. Iskolai megfigyelések a megadott szempontok alapján. Az adatok kódolása, összesítése, értelmezése. Atkinson R. et al. (2005) Pszichológia. Osiris, Bp Cole, & Cole (2003): Fejlődéslélektan. Osiris, Bp Pléh, Boros (2004): Bevezetés a pszichológiába, Osiris, Bp N.Kollár, Szabó (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp. Deary (2003): Intelligencia. Magyar Világ, Bp, Tóth (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megis-meréséhez. Pedellus Németh (2003): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesz-tése. Századvég, Bp 18

19 Informatika DFAN-INF-010 0/0/3/F/5 DFAL-INF-010 0/0/15/F/5 Tantárgyat gondozó intézet: Informatikai Intézet Tárgyfelelős oktató: Dr. Király Zoltán Jellemző átadási módok: Előadás: Gyakorlat: - Labor: Számítógépes termekben egyéni feladatokat oldanak meg a hallgatók tanári segítséggel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Információk feladattal vezetett rendszerezése (40%) Feladatok önálló feldolgozása (60%) A hallgatók szerezzenek olyan alapvető informatikai ismereteket, amely a nemzetközileg meghatározott informatikai írástudás (ECDL) alapmoduljainak elsajátításához szükséges. Legyenek képesek egy grafikus operációs rendszer biztos kezelésére. Tudjanak tetszőleges szöveges és táblázatot szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal elkészíteni. Tudjanak az Interneten böngészni és levelezni. Legyenek képesek egyszerű adatbázisok elkészítésére és kezelésére, valamint egyszerű bemutatók készítésére. Operációs rendszer kezelése (Windows), fájlok, mappák, háttértárak kezelése. Víruskeresés, vírusirtás, naplózás. Tömörített dokumentumok kezelése. A Windows segédprogramjainak (Paint, Jegyzettömb) használata. Szövegszerkesztés a Word programmal. Karakter és bekezdésformázás, hasábok, tabulátorok, élőfejek és élőlábak, különleges karakterek, felsorolás és számozás, táblázatok, stílusok, körlevél. Táblázatkezelés az Excel programmal. Táblázatok feltöltése, formázása, képletek, függvények használata, címzések, diagramok, adattáblák, célértékkeresés, solver, adatbázis műveletek, kimutatás. Internet böngészők beállításai és használata. Levelezőprogramok beállításai és használata: Levelek küldése, fogadása, mellékletek, címjegyzék, titkos másolat, fontos levél. Adatbázis készítés az Access programmal. Adattáblák létrehozása, formázása, adattáblák összekapcsolása. Lekérdezések (választó, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, kereszttáblás), űrlapok, jelentések készítése. Prezentáció készítés a PowerPoint programmal. 1. Király Zoltán-Ősz Rita: Szövegszerkesztés példatár 2. Király Zoltán-Ősz Rita: Táblázatkezelés példatár 3. Király Zoltán: Adatbáziskezelés példatár 4. ECDL vizsgapéldatár 5. Elektronikus irodalom: 6. Távoktatási anyag a Moodle, vagy a Neptun rendszerben 19

20 Pszichológia II. DFMN-KTN-192 2/2/1/V/5 DFML-KTN /10/5/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Szegál Borisz DFMN(L)-KTN-191 Pszichológia I. Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, PP projektor használatával. Gyakorlat: Szeminárium, tréning - kis csoportban, önálló projektek Labor: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel - Információk feladattal vezetett rendszerezése - Feladatok önálló feldolgozása - Tesztfeladat megoldása A tárgy által fejlesztendő általános és szakmai oktatói kompetenciák: A pszichológiai alapfogalmak, főbb elméletek és módszerek megismerése és elsajátítása. A pszichológiai szakirodalomban való eligazodás, főbb pszichológiai irányzatok ismerete. Az oktatói munka hatékony végzéséhez szükséges alapvető ismeretek és készségek elsajátítása. Alapvető pálya-, gyermek és önismereti, és konfliktuskezelési módszerek megismerése, alapszíntű elsajátítása. A szakoktatói munkában a pedagógus által is felhasználható módszerek megismerése. Az alapvető kommunikációs készségek, az önismeret, illetve a személyközi empátia fejlesztése a konfliktuskezelő módszerek elsajátítása. Az oktatási ill. nevelési folyamat egészének, az oktatói-nevelői folyamatban részt vevő társszakmák feladatainak ismerete. A felsőoktatás alapképzési szintjének megfelelő személyiséglélektani és szociálpszichológiai összefoglaló: alapfogalmak, főbb elméletek, módszerek, kutatási és alkalmazási területek. Szegál Borisz (2009). Személyiséglélektan és Szociálpszichológia (Pszichológia II). DF Kiadó. Főiskolai jegyzetbolt. Atkinson, R. és mások. (2005) Pszichológia. Osiris, Bp. Főiskolai könyvtár Carver Ch.S., Scheier M.F. (1998): Személyiséglélektan. Osiris. Főiskolai könyvtár Csepeli György ( 2000). Szociálpszichológia. Főiskolai könyvtár 20

21 Pedagógia II. DFMN-KTN-194 2/1/1/V/5 DFML-KTN /5/5/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Kelemen Gyula Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor, vagy írásvetítő használata Gyakorlat: Szemináriumi órákon referátumokat követő vita. Az előadások témáihoz kapcsolódó csoportos megbeszélések. Folyamatos portfolió vezetés Labor: Csoportos iskolai megfigyelések, esetenként tanteremben szituációk elemzése. szövegek önálló feldolgozása önálló kutatói munka bemutatása csoportos vitában, megbeszélésben való aktív részvétel Tájékozottság a neveléssel kapcsolatos elméletekről. A nevelés, a szocializáció és az enkulturáció összefüggéseinek ismerete, ennek alapján önálló nevelési tevékenység megtervezése, megszervezése és gyakorlata. A XXI. század nevelési céljainak és feladatainak ismerete. Az iskolai nevelési gyakorlat ezek alapján történő elemzése A tanár-diák, nevelő-növendék kapcsolat alakításának lehetőségei, formái, képesség az önálló tanári személyiség kialakítására. Képesség a hátrányos helyzetű, a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének képessége. Konfliktusok az iskolában (családban), ezek kezelése. A multikulturalizmusból adódó problémák kezelése, multikulturális nevelés. A nevelés fogalma. Nevelés, szocializáció, enkulturalizáció. Perszonalizáció, individualizáció, kollektivizmus. A nevelés szükségessége, feltételei, társadalmi meghatározottsága. A családi és az iskolai nevelés. A személyiség fejlődését befolyásoló egyéb tényezők (média, kortárscsoportok stb.) hatásmechanizmusai. A nevelés célrendszere. Egyes kiemelt nevelési feladatok, ezek összefüggései, kapcsolatuk az iskolai oktatással. A tanárdiák kapcsolat, tanártípusok. A tanári kommunikáció. Csoportjelenségek az iskolában. Konfliktuskezelés. Globalizáció és multikulturális nevelés. Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Bp Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki kiadó, Bp Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Bp Rókusfalvy Pál: Az ember fejlődése és fejlesztése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Thomas Gordon: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Bp Pedagógiai folyóiratok tanulmányai 21

22 Művelődéstörténet DFAN-KTN-181 2/1/0/V/5 DFAL-KTN /5/0/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Rácz Attila Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak projektoros nagyelőadóban Gyakorlat: Minden hallgatónak projektoros nagyelőadóban Labor: - Jegyzetelés hallott szöveg és ppt prezentáció alapján. Szakirodalom feldolgozása. A választott téma önálló és csoportos kutatáson alapuló feldolgozása, kiselőadás tartása, ppp prezentáció szerkesztése. A hallottakról és tanultakról írásbeli dolgozat keretében történő számadás. A tantárgy célja a hallgatók tájékozottságának fejlesztése az egyetemes és a magyar kultúra értékeinek világában. Az európai és a magyar kultúra történetének főbb korszakainak és tendenciáinak bemutatása az antikvitástól napjainkig: a művészetek, az oktatás, a tudományok, a vallások főbb jellemzői. Fejlesztendő kompetencia területek: a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátításának segítése, a társadalom, a gazdaság és a kultúra összefüggéseinek rendszerszemléletű és differenciált értelmezése. A magyar köznépi (hétköznapi) kultúra történetének korszakai az európai művelődés történetén és korszakaihoz mérve. A magyar köznépi művelődés kleti, nyugat lm, belső fejlődése. Bevezetés. A magyar művelődés helye az európai művelődés rendszerében. Források, célok. A nemzeti művelődés és a nemzeti emlékezet csomópontjai. Az elő- és ősmagyar kor művelődése. A honfoglalás kora és a kereszténység felvétele. A középkori magyar művelődés. A reneszánsz és a humanizmus Magyarországon. A Hódoltság kori művelődés. Az Erdélyi Fejedelemség. Művelődés a 18. században. A?náj módi?. A nemzeti művelődés kibontakozása: felvilágosodás és reformkor. Magyar művelődés a Monarchia korában ( A két világháború között. Művelődés a Horthy-korszakban. A?fordulat évétől? a forradalomig. Művelődés 1947 és 1956 között.a Kádár-korszak művelődése KÓSA László szerk. (1998) Magyar művelődéstörténet Budapest, Osiris Kiadó. PALÁDI-KOVÁCS Attila főszerk. (2009) Magyar Néprajz I. 1. (félkötet) Táj, nép, történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó. - 22

23 Andragógia I. DFAN-KTN-150 2/1/0/F/5 DFAL-KTN /5/0/F/5 Tárgyfelelős oktató: Cserné Dr. Adermann Gizella Jellemző átadási módok: Előadás: Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor, vagy írásvetítő használata Gyakorlat: Szemináriumi foglalkozásokon önállóan készített referátumok, esettanulmányok prezentációja és vitája (projektor vagy írásvetítő) Labor: - szövegek önálló feldolgozása - referátumok, prezentációk készítése - esetelemzések - csoportos vitában, megbeszéléseken való aktív részvétel A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb andragógiai fogalmakat és a felnőttoktatás főbb elméleti kérdéseit. Legyenek képesek a felnőttek tanulásának speciális sajátosságait megérteni, felismerni, a tanulási folyamatokat támogatni. Kialakítandó kompetenciák: értékrendszerek értése, elemzése, a felnőtt ember megújulási, fejlődési törekvését optimalizálni, megvalósulásukat segítése, a speciális célcsoportok számára sajátos tanulási programok kidolgozása. Az andragógia fogalma, tárgya és módszerei. Andragógia és pedagógia. Az andragógia tudományközi kapcsolatai. A felnőttség értelmezése, felnőttkori életszakaszok. A felnőtt, mint tanuló pszichológiai jellemzői. Kulcskompetenciák, jártasságok, készségek és a kreativitás fejlesztésének lehetőségei a felnőttoktatásban. A felnőttképzés speciális célcsoportjai: a hátrányos helyzetűek, a nők, a munkanélküliek, az időskorúak, a fogyatékkal élők, a romák, stb. A felnőttképzés szinterei: a formális, a nem-formális és az informális tanulás jellemzői. Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések és továbbképzések. Oktatási és felnőttoktatási intézmények. Távoktatási és tömegkommunikációs intézmények. Átképző és szakoktatási intézmények. Felnőttképzést is ellátó intézmények. A felnőttek tanulási motivációi. Az előzetes tudás és az előzetes tapasztalati tudás szerepe és elismerése a felnőttképzés folyamatában. Az andragógus kompetenciái, andragógus szerepek. Konfliktusok a felnőttek tanulásában. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Okker, Bp., Csoma Gyula: A felnőttkori tanulás idődimenziói. Csoma-felnottkori Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és tanítása új felfogásban. Akadémia Kiadó, Bp Cserné Adermann Gizella: Felnőtteket tanítani? a laikus tanításfelfogás csapdái. In. Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulása. Szent István Egyetem, Gödöllő, o. Kálmán Anikó: Andragógiai módszertan: a felnőttoktatók kompetenciái: Lifelong Learning füzetek, OKKER, Budapest., 2005 Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógus és andragógus szerepek az ezredfordulón. ELTE Eötvös Kiadó, Bp

24 Pedagógia III. DFMN-KTN-195 2/2/1/V/5 DFML-KTN /10/5/V/5 Tárgyfelelős oktató: Dr. Gubán Gyula Jellemző átadási módok: Előadás: Elméleti alapok ismertetése nagy előadó termekben Gyakorlat: Kisebb (körülbelül 20 fős) csoportokban az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása. Vezetőtanár által segített önálló tapasztalatszerzés az iskolai gyakorlati helyeken. Rendszeres óralátogatás és hospitálási jegyzőkönyv készítése a megadott és megbeszélt szempontok alapján. Labor: Szakképzési intézményben hospitálás, továbbá vezetőtanár irányítása melletti tapasztalatszerzés. Rendszeres óralátogatás és hospitálási jegyzőkönyv készítése az elméleti ismeretek valamint megadott és megbeszélt szempontok alapján. - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% - Feladatok önálló feldolgozása 20% - Tesztfeladat megoldása 20%} Szakmódszertani tanulmányok megalapozása. Megismertetni Őket az oktatáselméleti alapfogalmakkal és törvényszerűségekkel. Haladó tanítási-tanulási stratégiák megismerése a későbbi innovatív munkájukhoz, ennek önálló tervezésére, szervezésére, irányítására, értékelésére. Megismerkednek az iskola szervezeti felépítésével, kultúrájával. Kompetencia célok: az eredményes tanulás módszertanának ismerete és ezen ismeretek átadásának ismerete (tanulás és tanulni tanítás), önálló tanulás, modern oktatásszervezés,a pedagógiai értékelés eszközeinek alklamazása A didaktika helye a társadalomtudományokban. Fogalma és funkciói, rendszerszemléletű aspektusok. Az oktatás célja, módszerei, segítői. Tanterv típusai. Tartalmát befolyásoló tényezők. Kompetenciák és kulcskompetenciák meghatározásának alapjai. Tématervezés módszerei és elterjedt eszközei. Tanuláselméletek. Szakképzési és felnőttképzési sajátosságok. A tanulás eredményességét meghatározó pszichológiai és társadalmi tényezők. Motiválás. Individualizálás és kooperálás. Minőségbiztosítás az oktatásban. Az oktatás törvényi hátterének alapjai (pedagógusok, szülők, diákok jogai). Az iskola társadalmi szerepe és felelőssége. Kutatásmódszertan. Felmérés készítés korszerű informatikai eszközei. Elektronikus, automatizált kérdőív-kiértékelés. Falus Iván (szerk): Didaktika. Elméleti alapok a tanuláshoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák különbségek. Tankönyvkiadó, Bp Balla Gábor Tamás: Az iskolaszervezettan alapjai Szent István Egyetem, Tanárképző Intézet, Gödöllő, 2004 Benedek András: Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben Műszaki Kiadó, Bp., 1995 Csapó Benő: Az iskolai műveltség Osiris Kiadó, Bp.,

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés

Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Sportkommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulokhoz

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Tanterv.07.21. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 4 Óraterv:... 7 tantárgyainak rövid leírása... 8 Munkaerőpiaci, kommunikációs és pénzügyi

Részletesebben

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés

Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízióműsor gyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Televízióműsor gyártó szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Számítástudomány alapjai I... 12 Információrendszerek

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés

Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. szeptember 7.. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok... 5 Médiatechnológus asszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Televízió műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

Televízió műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Televízió műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Tanterv.07.21. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 4 Óraterv:... 7 Televízíó műsorkészítő felsőoktatási szakképzés tantárgyainak rövid

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési program... 4 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Tanterv 2014 2014.07.23. 2 Tartalomjegyzék Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008

Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 Dunaújvárosi Főiskola Mechatronikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Módosítva: 2009. március 12. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1.A szakképesítés munkaterületei....

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. Az alapszak megnevezése: KONDUKTOR 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Budapest,2010.április17.

Budapest,2010.április17. Székhely:1052BudapestDeákFerencu.7-9. Adószám:18186464-1-41 Közhasznúságivégzés:7.Pk.60.228/2005/2 Budapest,2010.április17. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: 9527 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul 12 13. évfolyam A változat Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsısorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,

Részletesebben