NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK"

Átírás

1 NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építőmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szerkezetépítő mérnök alapdiploma (BSc) Infrastruktúraépítő mérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton: geotechnika szakirány magasépítési szakirány tűz- és katasztrófavédelmi szakirány Infrastruktúraépítő mérnök ágazaton: települési szakirány A képzési idő: 8 félév, 240 kreditpont, 3024 kontaktóra, mely tartalmazza a mérőgyakorlatokat A KÉPZÉS FŐBB ANUMÁNYI ERÜEEI KREDIPON KREDI % KONAK ÓRA/HÉ KONAK ÓRA % ermészettudományi alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai ismeretek Szabadon választható tárgyak ÖSSZESEN A szak képzési célja: Felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek az elvégzett ágazat és szakiránynak megfelelően: kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek az építőmérnöki szakma teljes területén: műszaki vezetői tevékenység végzésére építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc-képzésben Megjegyzés: A tűz- és katasztrófavédelmi szakirányon végzett építőmérnökök a korábbi, főiskolai szintű tűzvédelmi mérnökök tűzvédelmi szakmai jogosultságaival rendelkeznek. Az e szakirányon végzettek nem rendelkeznek szerkezetépítői tervezői jogosultságokkal. A főbb tanulmányterületek tartalma ermészettudományos alapismeretek: Matematika, Mérnökfizika, Mérnökkémia, Mechanika I., Mechanika II., Mechanika III. (artók statikája I.), informatika, Építészeti rajz, Ábrázoló geometria 1

2 Gazdasági és humán ismeretek: Mikro- és makroökonómia, Menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, Jogi és államigazgatási ismeretek, EU-dimenziók, elepülés- és városépítés, Munka- és tűzvédelem, Minőségirányítás Szakmai törzsanyag: Anyagismeretek (Mérnökgeológia, Építőanyagok); Szerkezetek (A méretezés alapjai, Vasbeton szerkezetek, Fa- és acélszerkezetek, Magasépítéstan); Geotechnika (alajmechanika, Földművek, Alapozás); Közlekedési létesítmények (Utak, Vasutak); elepülési, környezetmérnöki ismeretek (Közművek, Környezetmérnöki alapismeretek); Vízi létesítmények (Hidraulika, Hidrológia, Vízépítés, Vízgazdálkodás); Geoinformatika (Geodézia, érinformatika, Geodéziai mérőgyakorlat); Az intézmény hagyományainak megfelelő további (Szakismeretek és/vagy munkahelyi gyakorlat); Építésszervezés, Építési szerkezetek A fentieken túl elvárás az alapvető informatikai alkalmazási ismeretek, középfokú nyelvvizsga, 3 félév testnevelés, 4 hét technikusi gyakorlat, továbbá a munka- és tűzvédelmi vizsga megléte. Differenciált szakmai anyag: Részletes szakmai ismeretek és mérnöki készségek megszerzését biztosító tananyag a 4 szakirány mindegyikén. Szakirányonként 89 kreditet képvisel a differenciált szakmai anyag. Ez a speciális blokk szükséges ahhoz, hogy a hallgatók szakképzettséget és a szakiránynak megfelelő jogosultságokat kapjanak. Szakmai gyakorlat Mindegyik szakirányon kötelező jelleggel teljesítendő a Geodézia mérőgyakorlat (a 4. félévben 5 nap), a termelési gyakorlat (a 6. félévben 4 hét), valamint a szakirányfüggő mérőgyakorlat a 8. félévében. Diplomamunka A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen adódó építőmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építőmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme oldal és a rajzi munkarészek. A nyelvi képzés rendszere Az idegen-nyelvi képzés céljai: az általános idegen-nyelvi képzés biztosítása C típusú középfokú állami nyelvvizsga letételi feltételeinek megteremtéséhez, építőmérnök szakmai idegen-nyelvi készségek fejlesztése Az Idegen nyelv kötelezően választandó kritériumtantárgy, tehát kreditpont nem jár érte. A diploma feltétele az aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt négy nyelvi félév teljesítése. A hallgatók heti 2 órás nyelvoktatás keretében angol vagy német nyelvet választhatnak (a második félévtől vehető fel). A csoportbeosztás nyelvi szintfelmérő alapján történik. Minden hallgató két félév általános nyelvet, majd két félév szaknyelvet (üzleti nyelv és építőipari szaknyelv) tanul. A középfokú C típusú akkreditált nyelvvizsgával rendelkező hallgatók felmentést kérhetnek a két általános nyelvi félév alól, illetve a megfelelő szaknyelvi vizsgával a szaknyelvi képzés alól is felmentést kaphatnak. A féléves/egyéves külföldi részképzést, az idegen nyelven hallgatott (és sikeres vizsgával záruló) tárgyakat is beszámítjuk. Az oklevél Az oklevél kiadásának feltétele: a sikeres záróvizsga, valamint egy világnyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga teljesítése. A szakon nincs kötelezően előírt szigorlat. A diplomamunka témája elsősorban tervezés, szorosan kapcsolódva a szakirány tárgyaihoz. Záróvizsgát kell tenni: Komplex államvizsga az építőmérnöki törzsanyagból Komplex államvizsga a szakiránynak megfelelő főtémakörből, a szakirány specifikumai szerint Mindegyik szakirányban az államvizsgakérdések komplexen kerülnek kiadásra. Elvárt mérnöki kompetenciák: A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai. Kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság az elvégzett szakiránynak megfelelően megszerezhetők. Kellő szakmai gyakorlat és kiegészítő tanulmányok után tervezői jogosultság a többi szakirány tekintetében megszerezhető. Felelős műszaki vezetői tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési műszaki ellenőri tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátása az építőmérnöki szakma teljes területén. Fejlesztési feladatok önálló megoldása az elvégzett képzési ágnak megfelelően. Budapest,

3 ÁJÉKOZAÓ A ÖBBCIKUSÚ KÉPZÉSI RENDSZERBEN INDUÓ ESŐ KÉPZÉSI CIKUSRÓ: AZ AAPFOKOZAO NYÚJÓ AAPKÉPZÉS (BA, BSC) Magyarországon jelenleg a felsőoktatás képzési rendszere több országhoz hasonlóan duális jellegű, azaz rövidebb, három-négyéves, gyakorlatorientált főiskolai és hosszabb, öt, esetleg hatéves elméletorientált egyetemi tanulmányokat kínál a felsőoktatásba belépők számára, melyek sikeres elvégzésével valamely szakon főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség szerezhető. A két képzés eltérő jellege miatt a főiskolai oklevéllel rendelkezők egyetemi továbbtanulása általában csak komoly időveszteséggel valósítható meg. Az egyetemi és főiskolai szintű képzések nem épülnek közvetlenül egymásra. Az egyetemi szintű képzésnek nem előfeltétele a főiskolai szintű végzettség megszerzése. Ezzel szemben sok, túlnyomórészt angolszász ország oktatási rendszere két fő ciklusra épül: e rendszerben az első, három-négyéves képzési ciklust legfeljebb kétéves második képzési ciklus követi. Az alapfokozatot (undergraduate degree) nyújtó első ciklus kellő ismereteket és a gyakorlat számára értékelhető szakmai kompetenciákat (alkalmazási követelményeket) nyújt a munkaerőpiacon való azonnali elhelyezkedés, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is ad az adott szakterületen a tanulmányok azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat (graduate degree) megszerzéséhez. A tanulmányok két, önmagában lezárt szakaszra való felosztása azt jelenti, hogy az első, szakképzettséget adó végzettségi szint megszerzése után a jelölt beléphet a munka világába. A szakmai specializációra vagy az alapszakon túlmutató elmélyülést biztosító tanulmányokra közvetlenül a végzés után vagy később is sor kerülhet ben Bolognában több mint 30 európai ország, köztük hazánk is, állást foglalt egy egységes és versenyképes európai felsőoktatási tér kialakítása mellett, amelyben a képzés alapformaként a többciklusú képzést választotta. E bolognai nyilatkozat, majd az azt aláíró országok évi berlini találkozóján elfogadott irányelvek alapján hazánk is vállalta, hogy 2006-ig megkezdi, illetve 2010-ig áttér alapképzésben a kétciklusú képzésre. E gyökeres átalakítás első lépéseként indul el hazánkban is a többciklusú képzés első képzési szakasza. Az első képzési ciklusban folyó képzés megnevezése: alapképzés (alapszak), amelyen alapfokozat (baccalaureus (BA), bachelor (BSc) fokozat) és a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító szakképzettség szerezhető. Erre épül majd a mesterképzés (mesterszak), amelyen mesterfokozat (magister (MA), master (MSc) fokozat) és szakképzettség szerezhető. Alap- és mesterképzést követően a legkiválóbbak doktori képzésben folytathatják felsőfokú tanulmányaikat és szerezhetnek tudományos fokozatot (doktori (PhD vagy DA) fokozatot. A mesterképzésnek előfeltétele az alapfokozat megszerzése, illetve a doktori fokozat megszerzésének a mesterfokozat megszerzése. A képzési idő alapképzésben hat vagy hét vagy nyolc félév. Erre épülő mesterképzésben a képzési idő legalább két félév, legfeljebb négy félév. A doktori képzés időtartama hat félév. A nemzetközileg is elfogadott alapfokozat (BA, BSc fokozat) és a hozzá kapcsolódó szakképzettség egyaránt feljogosít a hazai vagy külföldi munkavállalásra, és felkészít a tanulmányok azonnali vagy későbbi folytatására akár hazánkban, akár külföldön. Az első képzési ciklus alapszakjait, a korábbi és új szakok megfeleltetését a többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről szóló 252/2004. (VIII. 30.) kormányrendelet határozza meg. ( ) (forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2005) 3

4 A KÖEEZŐ ANÁRGYAK antárgyfajta Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ermészettudományi Gazdasági és humán Szakmai törzsanyag SGYMASZ201XXX informatika I. 1 2 V 4 SGYMASZ202XXX informatika II. 0 3 F 4 informatika I. SGYMASZ204XXX Ábrázoló geometria 1 2 V 4 SGYMASZ206XXX Építészeti rajz 0 2 F 2 SGYMKOM201XXX Mérnökfizika 2 0 V 3 SGYMME201XXX Mechanika I. (Statika) 3 2 V 5 SGYMME202XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) 2 3 V 5 Mechanika I., A méretezés alapjai SGYMME203XXX Mechanika III. (artók statikája I.) 3 2 V 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMMA201XXX Matematika I. 3 3 V 6 SGYMMA202XXX Matematika II. 3 4 V 7 Matematika I. SGYMUB203XXX Mérnökkémia I. 1 0 F 1 SGYMA202XXX Minőségirányítás 2 0 F 3 Építőanyagok II. vagy Mérnökkémia II. SGYMKOM215XXX EU-dimenziók 2 0 F 1 Jogi ismeretek I. SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) 2 0 V 3 SGYMMEN202XXX Közgazdaságtan II. (Mikroökonómia) 2 0 V 3 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN203XXX Jogi ismeretek I. 2 0 F 2 SGYMMEN204XXX Jogi ismeretek II. 2 0 F 2 Jogi ismeretek I. SGYMMEN205XXX Vállalati gazdaságtan 2 0 F 2 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN206XXX menedzsment 1 2 V 3 Vállalati gazdaságtan SGYMUB201XXX Munka- és tűzvédelem 2 0 V 1 SGYME201XXX elepülés- és városépítés 3 0 F 4 SGYMA201XXX Építőanyagok I. 2 1 V 3 Mérnökkémia I. SGYMKOM204XXX Geotechnika I. (alajmechanika) 1 3 V 5 Építésföldtan vagy Mérnökgelógia SGYMKOM205XXX Geotechnika II. (Földművek) 1 2 V 2 Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM206XXX Geotechnika III. (Alapozás I.) 1 2 V 4 Geotechnika II. (Földművek), Vasbeton szerkezetek I. SGYMKOM213XXX Közlekedésépítés I. (Útépítés) 1 2 V 3 Geodézia II., Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM214XXX Közlekedésépítés II. (Vasútépítés) 2 0 V 2 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM202XXX Hidrológia 1 2 V 3 SGYMKOM203XXX Hidraulika 2 1 V 3 Hidrológia SGYMKOM210XXX Közművek I. (Vízi közművek) 2 2 V 4 Hidraulika SGYMKOM211XXX Közművek II. (Energiaközművek) 1 2 V 3 Hidraulika SGYMKOM209XXX Vízépítés, vízgazdálkodás 1 2 V 3 Hidraulika SGYMA207XXX Geodézia I. 1 2 F 3 Ábrázoló geometria SGYMA208XXX Geodézia II. 1 2 V 3 Geodézia I. SGYMA212XXX A térinformatika alapjai 1 2 F 3 Geodézia II. SGYMKOM216XXX Környezetmérnöki alapismeretek 2 0 F 1 SGYMMAG201XXX Magasépítés I. 2 0 V 3 Építészeti rajz SGYMMAG202XXX Magasépítés II. 1 2 F 3 Magasépítés I. SGYMME204XXX A méretezés alapjai 1 1 F 2 SGYMME205XXX Vasbeton szerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III., Építőanyagok I. SGYMME206XXX Fa- és acélszerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III. SGYMMEN207XXX Építésszervezés I. 1 2 F 3 Építőanyagok I, Magasépítés I. SGYMMEN208XXX Építésszervezés II. 1 2 V 3 Építésszervezés I. Szakmai SGYMA928XXX Geodézia mérőgyakorlat 5 nap 3 Geodézia II. felvétele gyakorlatok SGYMMAG229XXX Szakmai gyakorlat I. 1 4 hét 0 Kritériumtantárgyak Angol I. vagy Német I. (2. félév) 0 2 F 0 A nyelvi szintfelmérő teljesítése Angol II. vagy Német II. (3. félév) 0 2 F 0 Angol I. vagy Német I. aláírás megszerzése Angol III. vagy Német III. (4. félév) 0 2 F 0 Angol II. vagy Német II. aláírás megszerzése Angol IV. vagy Német IV. (5. félév) 0 2 F 0 Angol II. vagy Német II. aláírás megszerzése SGYMES201XXX estnevelés I. (2. félév) 0 1 A 0 SGYMES202XXX estnevelés II. (3. félév) 0 1 A 0 estnevelés I. SGYMES203XXX estnevelés III. (4. félév) 0 1 A 0 estnevelés II. A Nyelvi szintfelmérő az első félévben, a kritériumtantárgyak közül az Idegen nyelv és a estnevelés a második félévtől veendő fel. e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 4

5 B KÖEEZŐEN VÁASZANDÓ ANÁRGYAK Szakirányok Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ÖSSZES SZAKIRÁNY GEOECHNIKA, MAGASÉPÍÉSI, EEPÜÉSI GEOECHNIKA, MAGASÉPÍÉSI GEOECHNIKA SGYMKOM281XXX (1) Építésföldtan 2 0 F 2 SGYMKOM282XXX (1) Mérnökgeológia 2 0 F 2 SGYMMAG231XXX Magasépítés III. 2 2 V 4 Magasépítés II. SGYMA231XXX Építőanyagok II. 1 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMKOM231XXX Műtárgyépítés I. 1 2 V 3 Geotechnika III. (Alapozás I.) felvétele SGYMKOM236XXX Az épületgépészet alapjai 2 1 V 3 Magasépítés III. SGYMKOM237XXX (2) Környezeti hatásvizsgálatok 3 0 V 4 Hidrológia, Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM238XXX (2) Hulladékgazdálkodás 3 0 V 4 Hidrológia, Környezetmérnöki alapismeretek SGYMA242XXX érinformatika mérőgyakorlat 0 3 F 2 A térinformatika alapjai SGYMUB231XXX A katasztrófavédelem alapjai 2 1 V 4 SGYMA232XXX Szigetelés- és betontechnológia 3 0 F 4 Építőanyagok II. SGYMKOM235XXX Geotechnika V. (Mélyép. vb-sz.) 2 2 V 4 Geotech. III., Műtárgyépítés II. vagy Műtárgyépítés III. SGYMME231XXX artók statikája II. 2 2 V 5 Mechanika III. SGYMME232XXX Vasbeton szerkezetek II. 1 2 V 4 Vasbeton szerkezetek I. SGYMKOM234XXX Geotechnika IV. (Alapozás II.) 2 3 V 6 Geotechnika III. (Alapozás I.), Vasbeton szerkezetek II. SGYMKOM241XXX Alapozás kedvezőtlen altalajon 2 0 V 3 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM232XXX Műtárgyépítés II. (Alagútépítés) 2 3 V 5 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM239XXX Szakirányú komplex projekt (geo. t.) 0 5 F 5 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM243XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 Geotechnika V. (Mélyép. vb-sz.) SGYMKOM245XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Műtárgyépítés II. (Alagútépítés) SGYMME233XXX Fa- és acélszerkezetek II. 2 3 V 6 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME234XXX Műtárgyépítés III. (Vasbeton hidak tervezése és építése) 2 3 V 5 artók statikája II., Vasbeton szerkezetek I., Vasbeton szerkezetek II. SGYMME235XXX Magasépítési vasbeton szerkezetek 1 2 V 3 Vasbeton szerkezetek II. MAGASÉPÍÉSI EEPÜÉSI ŰZ- ÉS KAASZRÓFA- VÉDEMI SGYMME236XXX Magasépítési acélszerkezetek 1 3 F 5 Fa- és acélszerkezetek II. SGYMME237XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 artók statikája II., Magasépítési vasbeton szerkezetek, Műtárgyépítés III. (Vasbeton hidak tervezése és építése), Végeselemes modellezés (AXIS VM), Magasépítési acélszerkezetek felvétele Mechanika III., A méretezés alapjai, artók statikája II., SGYMME238XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Műtárgyépítés III., Magasépítési vasbeton szerkezetek, Magasépítési acélszerkezetek, Féléves vasbeton tervezési feladat SGYMKOM253XXX Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) 2 1 F 2 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM247XXX Vízkémia, biológia 2 0 V 2 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM248XXX Víz- és szennyvíztisztítás 1 1 V 3 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM249XXX Közművek III. (Vízellátás) 1 2 V 4 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM250XXX Közművek IV. (Csatornázás) 2 2 V 5 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM251XXX Közművek V. (Energiaközművek II.) 2 1 V 4 Közművek II. (Energiaközművek) SGYMKOM233XXX Műtárgyépítés IV. (Közművek) 1 2 V 4 Közművek III., Közművek IV., Közművek V. SGYMKOM254XXX Közlekedésépítés IV. (Üzemtan) 1 1 V 3 Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) SGYMKOM252XXX Közművek VI. (Üzemtan) 2 2 V 4 Közművek III., Közművek IV., Közművek V. SGYMKOM240XXX Szakirányú komplex projekt (inf. terv.) 0 5 F 5 Geodézia I., Vízkémia, biológia, Víz- és szennyvíztisztítás SGYMKOM244XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 Építésszervezés II., Geodézia I., Hidraulika SGYMKOM246XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Közművek IV., Közművek V. SGYMUB232XXX Mérnökkémia II. 1 1 V 3 Mérnökkémia I. SGYMUB233XXX Mérnökkémia gyakorlat 0 1 F 1 Mérnökkémia I. SGYMUB234XXX Elektrotechnika 1 1 F 3 SGYMUB235XXX Veszélyes anyagok és ipari kat. I. 1 1 V 2 Mérnökkémia II. SGYMUB236XXX Veszélyes anyagok és ipari kat. II. 1 1 V 3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák I. SGYMUB237XXX Veszélyes anyagok és ipari kat. III. 2 1 V 3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák II. SGYMUB241XXX echnikai ismeretek I. 1 0 F 1 SGYMUB238XXX Égés- és oltáselmélet I. 2 1 V 3 SGYMUB239XXX Égés- és oltáselmélet II. 1 2 V 3 Égés- és oltáselmélet I. SGYMUB240XXX Égés- és oltáselmélet III. 2 2 V 5 Égés- és oltáselmélet II. SGYMUB242XXX étesítés és használat tűzvédelme I. 4 3 V 8 SGYMUB243XXX étesítés és használat tűzvédelme II. 1 1 V 2 étesítés és használat tűzvédelme I. SGYMUB244XXX űzvédelmi berendezések tervezése I. 1 2 F 4 SGYMUB245XXX űzvédelmi berendezések tervezése II. 1 2 V 4 űzvédelmi berendezések tervezése I. SGYMUB246XXX űzkockázat-elemzés 1 1 F 3 Égés- és oltáselmélet III. SGYMUB247XXX űzvizsgálattan 2 0 F 2 SGYMUB248XXX űzoltás, kárelhárítás 1 3 V 4 echnikai ismeretek I., űzvédelmi igazgatás SGYMUB249XXX echnikai ismeretek mérőgyakorlat 0 3 F 2 SGYMUB250XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 Égés- és oltáselmélet III. SGYMUB251XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 5

6 C SZABADON VÁASZHAÓ ANÁRGYAK Felvétel ideje Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény 6. FÉÉV 6. FÉÉV VAGY 7. FÉÉV 7. FÉÉV 8. FÉÉV SGYMASZ282XXX Építők geometriája 2 0 F 3 SGYMUB281XXX Polgári védelem 2 0 F 3 SGYMUB282XXX ermészeti katasztrófák 2 0 F 3 SGYMUB286XXX Újjáépítés, helyreállítás 2 0 F 3 SGYMUB287XXX Mentésegészségügy, veszélypszichológia 2 0 F 3 SGYMUB284XXX űzvédelmi igazgatás 2 0 F 3 SGYMMEN286XXX Gépírás számítógépen 0 4 F 2 SGYMEK281XXX Discover Ancient Civilizations 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK282XXX Investigate V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK286XXX World Architecture and ifestyle 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK287XXX Gold, Money and Power 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK283XXX Ingenierskunst und Architecktur I. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK284XXX Ingenierskunst und Architecktur II. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK285XXX Ingenierskunst und Architecktur III. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK288XXX Deutsches Design und Deutsche echnik 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYME288XXX Kommunikáció az urbanisztikában 1 1 F 2 SGYMME289XXX Végeselemes modellezés (AXIS VM) 2 0 F 3 SGYMKOM298XXX A kockázat- és megb.-elemzés I. 2 0 F 3 SGYMKOM284XXX Építéstörténet 2 0 F 3 SGYMMEN281XXX Ergonómia 2 0 F 3 SGYMKOM283XXX Betonelemes építés (angol nyelven) 2 0 F 3 SGYMMAG281XXX Építészettörténet 2 0 F 3 SGYMKOM286XXX Komplex közművesítés 2 0 F 3 SGYMKOM288XXX Ökologikus vízfolyásrendezés 2 0 F 3 SGYMKOM289XXX Szennyvíztisztító telepek 2 0 F 3 SGYMKOM290XXX alajdinamika 2 0 F 3 SGYMKOM291XXX alajjavítás, talajerősítés 2 0 F 3 SGYMKOM292XXX alajvíz a mélyépítésben 2 0 F 3 SGYME286XXX Zöldterület-gazdálkodás 2 0 F 3 SGYMME282XXX Épületek komplex statikai vizsgálata 2 0 F 3 SGYMME283XXX Féléves vasbeton tervezési feladat 2 0 F 3 SGYMME285XXX Bevezetés a Bibliába 2 0 F 1 SGYMME286XXX Etika és etikák 2 0 F 1 SGYMKOM297XXX Alkalmazott hidraulika 2 0 F 3 SGYME282XXX Ökológia 1 0 F 1 SGYMME281XXX Kő-, falazott és egyéb szerkezetek 2 0 F 3 SGYMMEN282XXX Gazdasági értékelések 1 0 F 1 SGYMMEN210XXX Szociológia 1 0 F 1 SGYMKOM285XXX Iszapkezelés 1 0 F 1 SGYMKOM293XXX Vízellátás-üzemeltetés 1 0 F 1 SGYMKOM287XXX ejtőállékonysági és alapozási esettanulmányok 1 0 F 1 SGYME281XXX Műemlékvédelem 1 0 F 1 SGYMUB285XXX A tűzvédelem története 1 0 F 1 SGYMME284XXX Vasbeton szerkezetek EC2 szerint 1 0 F 1 SGYMUB283XXX űzoltás-kárelhárítás esettanulmányok 2 0 F 3 SGYMA281XXX Építőanyagok III. 1 1 F 2 SGYMMEN287XXX Grafológia 1 0 F 1 SGYMASZ284XXX Számítógépes épületmodellezés 0 2 F 2 SGYMASZ285XXX Számítógépes épületábrázolás 0 2 F 2 SGYMKOM299XXX A kockázat- és megb.-elemzés II. 2 0 F 3 SGYMMAG286XXX "Passzív Ház" nemzetk. intenzív workshop 0 6 F 5 Eredményes hallgatói pályázat SGYMME287XXX Államvizsga-előkészítő (magasépítési szakirány) 0 1 F 1 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 6

7 NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA GEOECHNIKA SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév HEI ÓRASZÁM 1 Közgaz- Közgazdaságtan I. daságtan II. Jogi ismeretek I. Jogi ismeretek II. EU-dimenziók 1 (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX SGYMMEN203XXX SGYMMEN204XXX SGYMKOM215XXX 2/0/F/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM205XXX 1/2/V/2 Geodézia II. SGYMA208XXX menedzsment SGYMMEN206XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX Geotechnika III. (Alapozás I.) SGYMKOM206XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Munka- és tűzvédelem SGYMUB201XXX 2/0/V/1 Építésszervezés II. SGYMMEN208XXX Közlekedésépítés II. (Vasútépítés) SGYMKOM214XXX 2/0/V/2 Szabadon választható 1. Minőségirányítás SGYMA202XXX Szigetelés- és betontechnológia SGYMA232XXX 3/0/F/4 Köt. vál 2. Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM237XXX Hulladékgazdálkodás SGYMKOM238XXX Szakirányú mérőgyakorlat (geotechnika szakirány) SGYMKOM243XXX 0/5/F/5 A katasztrófavédelem alapjai SGYMUB231XXX 2/1/V/4 3/0/V/4 10 A térinformatika Magasépítés II. informatika I. alapjai SGYMMAG202XXX 2/2/V/5 SGYMKOM235XXX 13 SGYMASZ201XXX SGYMA212XXX Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Szabadon választható 1. Geotechnika V. (Mélyépítési vasbeton szerkezetek) Közművek II. Ábrázoló Geodézia I. (Energiageometria informatika II. SGYMA207XXX közművek) 16 SGYMASZ204XXX SGYMASZ202XXX Fa- és acél- SGYMKOM211XXX Szakirányú 16 0/3/F/ Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Építőanyagok I. SGYMA201XXX Köt. vál. 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/4 szerkezetek I. SGYMME206XXX 2/2/V/5 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM213XXX Műtárgyépítés I. SGYMKOM231XXX Műtárgyépítés II. (Alagútépítés) SGYMKOM232XXX 2/3/V/5 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM234XXX 2/3/V/6 2/2/V/4 komplex projekt (Geotechnikai tervezés) SGYMKOM239XXX 0/5/F/ Alapozás kedvezőtlen talajon 20 SGYMKOM241XXX 21 érinformatika mérőgyakorlat SGYMA242XXX 0/3/F/2 artók Szabadon vál statikája II. 1/0/F/1 Vasbeton Az épület- Hidrológia Építőanyagok II. SGYMME231XXX szerkezetek II. gépészet alapjai SGYMKOM202XXX SGYMA231XXX 2/2/V/5 26 SGYMME232XXX SGYMKOM236XXX 26 Magasépítés I. SGYMMAG201XXX Szabadon választható 3. Szakirányú diplomamunka (geotechnika szakirány) SGYMKOM245XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Geodézia mérőgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Kredit = Vizsga

8 NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA MAGASÉPÍÉSI SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév HEI ÓRASZÁM 1 Közgaz- Közgazdaságtan I. daságtan II. Jogi ismeretek I. Jogi ismeretek II. EU-dimenziók 1 (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX SGYMMEN203XXX SGYMMEN204XXX SGYMKOM215XXX 2/0/F/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 informatika I. SGYMASZ201XXX Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Magasépítés II. SGYMMAG202XXX Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM205XXX 1/2/V/2 Geodézia II. SGYMA208XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX 2/2/V/5 menedzsment SGYMMEN206XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX Geotechnika III. (Alapozás I.) SGYMKOM206XXX A térinformatika alapjai SGYMA212XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Munka- és tűzvédelem SGYMUB201XXX 2/0/V/1 Építésszervezés II. SGYMMEN208XXX Közlekedésépítés II. (Vasútépítés) SGYMKOM214XXX 2/0/V/2 Szabadon választható 1. Szabadon választható 1. Minőségirányítás SGYMA202XXX Szigetelés- és betontechnológia SGYMA232XXX 3/0/F/4 Köt. vál 2. Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM237XXX Hulladékgazdálkodás SGYMKOM238XXX Szakirányú mérőgyakorlat (magasépítési szakirány) SGYMME237XXX 0/5/F/5 A katasztrófavédelem alapjai SGYMUB231XXX 2/1/V/4 3/0/V/4 10 Magasépítési vasbeton szerkezetek SGYMME235XXX Magasépítési Közművek II. acélszerkezetek Ábrázoló Geodézia I. (Energia- SGYMME236XXX geometria informatika II. SGYMA207XXX közművek) 16 SGYMASZ204XXX SGYMASZ202XXX Fa- és acél- 1/3/F/5 SGYMKOM211XXX 16 0/3/F/ Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Építőanyagok I. SGYMA201XXX Köt. vál. 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/4 szerkezetek I. SGYMME206XXX 2/2/V/5 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM213XXX Műtárgyépítés I. SGYMKOM231XXX Fa- és acélszerkezetek II. SGYMME233XXX 2/3/V/6 Műtárgyépítés III. (Vasbeton hidak tervezése és építése) SGYMME234XXX 2/3/V/5 Geotechnika V. (Mélyépítési vasbeton szerkezetek) SGYMKOM235XXX 2/2/V/4 érinformatika mérőgyakorlat SGYMA242XXX 0/3/F/2 artók Szabadon vál statikája II. 1/0/F/1 Vasbeton Az épület- Hidrológia Építőanyagok II. SGYMME231XXX szerkezetek II. gépészet alapjai SGYMKOM202XXX SGYMA231XXX 2/2/V/5 26 SGYMME232XXX SGYMKOM236XXX Magasépítés I. SGYMMAG201XXX Szabadon választható 3. Szakirányú diplomamunka (magasépítési szakirány) SGYMME238XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Geodézia mérőgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Kredit = Vizsga

9 NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA ŰZ- ÉS KAASZRÓFAVÉDEMI SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév HEI ÓRASZÁM 1 Közgaz- Közgazdaságtan I. daságtan II. Jogi ismeretek I. Jogi ismeretek II. EU-dimenziók 1 (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX SGYMMEN203XXX SGYMMEN204XXX SGYMKOM215XXX 2/0/F/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 informatika I. SGYMASZ201XXX Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Magasépítés II. SGYMMAG202XXX Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM205XXX 1/2/V/2 Geodézia II. SGYMA208XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX 2/2/V/5 menedzsment SGYMMEN206XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX Geotechnika III. (Alapozás I.) SGYMKOM206XXX A térinformatika alapjai SGYMA212XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Munka- és tűzvédelem SGYMUB201XXX 2/0/V/1 Építésszervezés II. SGYMMEN208XXX Minőségirányítás SGYMA202XXX Égés- és oltáselmélet III. SGYMUB240XXX 2/2/V/5 Szakirányú mérőgyakorlat (tűz- és katasztrófav. szakirány) SGYMUB250XXX 0/5/F/5 űzvédelmi berendezések tervezése II. SGYMUB245XXX Közlekedés- 9 építés II. űzvédelmi (Vasútépítés) berendezések SGYMKOM214XXX tervezése I. 2/0/V/2 SGYMUB244XXX 10 1/2/F/4 Szabadon választható 1. Szabadon választható űzkockázatelemzés 12 SGYMUB246XXX 1/1/F/3 13 űzvizsgálattan SGYMUB247XXX Közművek II. Ábrázoló Égés- és Geodézia I. (Energiageometria informatika II. oltáselmélet II. SGYMA207XXX közművek) 16 SGYMASZ204XXX SGYMASZ202XXX Fa- és acél- SGYMUB239XXX SGYMKOM211XXX 16 0/3/F/ Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Hidrológia SGYMKOM202XXX Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Köt. vál. 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Magasépítés I. SGYMMAG201XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Mérnökkémia II. SGYMUB232XXX 1/1/V/3 Mérnökkémia gy. SGYMUB233XXX 0/1/F/1 Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/4 Elektrotechnika SGYMUB234XXX 1/1/F/3 szerkezetek I. SGYMME206XXX 2/2/V/5 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM213XXX Égés- és oltáselmélet I. SGYMUB238XXX étesítés és használat tűzvédelme I. SGYMUB242XXX 4/3/V/8 űzoltás, kárelhárítás SGYMUB248XXX 1/3/V/4 étesítés és használat tűzvédelme II. SGYMUB243XXX 1/1/V/2 echnikai ismeretek mérőgyakorlat SGYMUB249XXX 0/3/F/2 Veszélyes Szabadon vál. 2. anyagok és ipari 1/0/F/1 katasztrófák II. SGYMUB236XXX 1/1/V/3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák I. SGYMUB235XXX 1/1/V/2 Geodézia mérőgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit echnikai ism. I. SGYMUB241XXX 1/0/F/1 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák III. SGYMUB237XXX Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Szabadon választható 3. Szakirányú diplomamunka (tűz- és katasztrófav. szakirány) SGYMUB251XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Kredit = Vizsga

10 NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK INFRASRUKÚRAÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA EEPÜÉSI SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév HEI ÓRASZÁM 1 Közgaz- Közgazdaságtan I. daságtan II. Jogi ismeretek I. Jogi ismeretek II. EU-dimenziók 1 (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX SGYMMEN203XXX SGYMMEN204XXX SGYMKOM215XXX 2/0/F/ Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM205XXX 1/2/V/2 Geodézia II. SGYMA208XXX menedzsment SGYMMEN206XXX Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX Geotechnika III. (Alapozás I.) SGYMKOM206XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Munka- és tűzvédelem SGYMUB201XXX 2/0/V/1 Építésszervezés II. SGYMMEN208XXX Közlekedésépítés II. (Vasútépítés) SGYMKOM214XXX 2/0/V/2 Szabadon választható 1. Minőségirányítás SGYMA202XXX Műtárgyépítés IV. (Közművek) SGYMKOM233XXX Köt. vál 2. Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM237XXX Hulladékgazdálkodás SGYMKOM238XXX Szakirányú mérőgyakorlat (települési szakirány) SGYMKOM244XXX 0/5/F/5 A katasztrófavédelem alapjai SGYMUB231XXX 2/1/V/4 3/0/V/4 10 Közlekedésépítés IV. (Üzemtan) SGYMKOM254XXX 1/1/V/3 A térinformatika Magasépítés II. informatika I. alapjai SGYMMAG202XXX 2/2/V/5 13 SGYMASZ201XXX SGYMA212XXX Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX Szabadon választható Közművek VI. (Üzemtan) 14 SGYMKOM252XXX 2/2/V/ Ábrázoló geometria SGYMASZ204XXX Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 informatika II. SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Építőanyagok I. SGYMA201XXX Köt. vál. 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Geodézia I. SGYMA207XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Közművek II. (Energiaközművek) SGYMKOM211XXX Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/4 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX 2/2/V/5 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM213XXX Műtárgyépítés I. SGYMKOM231XXX Közművek IV. (Csatornázás) SGYMKOM250XXX 2/2/V/5 Közművek V. (Energiaközművek II.) SGYMKOM251XXX 2/1/V/4 Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) SGYMKOM253XXX 2/1/F/2 Szakirányú komplex projekt (Infrastruktúratervezés) SGYMKOM240XXX 0/5/F/5 érinformatika mérőgyakorlat SGYMA242XXX 0/3/F/2 Vízkémia, biológia SGYMKOM247XXX 2/0/V/2 Szabadon vál. 2. 1/0/F/ Közművek III. Az épület- Hidrológia Építőanyagok II. (Vízellátás) gépészet alapjai SGYMKOM202XXX SGYMA231XXX Víz- és 26 SGYMKOM249XXX SGYMKOM236XXX Magasépítés I. SGYMMAG201XXX szennyvíztisztítás SGYMKOM248XXX 1/1/V/3 Szabadon választható 3. Szakirányú diplomamunka (települési szakirány) SGYMKOM246XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Nyelvi szintfelm. SYMN0001XX Geodézia mérőgy. SGYMA928XXX 5 nap / 3 kredit Szakmai gyak. I. SGYMMAG229XXX 4 hét Kredit = Vizsga

11 EVEEZŐ ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: levelező építőmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szerkezetépítő mérnök alapdiploma (BSc) Infrastruktúraépítő mérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton: geotechnika szakirány magasépítési szakirány tűz- és katasztrófavédelmi szakirány Infrastruktúraépítő mérnök ágazaton: települési szakirány A képzési idő: 10 félév, 240 kreditpont, 1512 kontaktóra, mely tartalmazza a mérőgyakorlatokat A KÉPZÉS FŐBB ANUMÁNYI ERÜEEI KREDIPON KREDI % KONAK ÓRA/HÉ KONAK ÓRA % ermészettudományi alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai ismeretek Szabadon választható tárgyak ÖSSZESEN A szak képzési célja: Felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek az elvégzett ágazat és szakiránynak megfelelően: kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek az építőmérnöki szakma teljes területén: műszaki vezetői tevékenység végzésére építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc-képzésben Megjegyzés: A tűz- és katasztrófavédelmi szakirányon végzett építőmérnökök a korábbi, főiskolai szintű tűzvédelmi mérnökök tűzvédelmi szakmai jogosultságaival rendelkeznek. Az e szakirányon végzettek nem rendelkeznek szerkezetépítői tervezői jogosultságokkal. A főbb tanulmányterületek tartalma ermészettudományos alapismeretek: Matematika, Mérnökfizika, Mérnökkémia, Mechanika I., Mechanika II., Mechanika III. (artók statikája I.), informatika, Építészeti rajz, Ábrázoló geometria 11

12 Gazdasági és humán ismeretek: Mikro- és makroökonómia, Menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, Jogi és államigazgatási ismeretek, EU-dimenziók, elepülés- és városépítés, Munka- és tűzvédelem, Minőségirányítás Szakmai törzsanyag: Anyagismeretek (Mérnökgeológia, Építőanyagok); Szerkezetek (A méretezés alapjai, Vasbeton szerkezetek, Fa- és acélszerkezetek, Magasépítéstan); Geotechnika (alajmechanika, Földművek, Alapozás); Közlekedési létesítmények (Utak, Vasutak); elepülési, környezetmérnöki ismeretek (Közművek, Környezetmérnöki alapismeretek); Vízi létesítmények (Hidraulika, Hidrológia, Vízépítés, Vízgazdálkodás); Geoinformatika (Geodézia, érinformatika, Geodéziai mérőgyakorlat); Az intézmény hagyományainak megfelelő további (Szakismeretek és/vagy munkahelyi gyakorlat); Építésszervezés, Építési szerkezetek A fentieken túl elvárás az alapvető informatikai alkalmazási ismeretek, középfokú nyelvvizsga, 3 félév testnevelés, 4 hét technikusi gyakorlat, továbbá a munka- és tűzvédelmi vizsga megléte. Differenciált szakmai anyag: Részletes szakmai ismeretek és mérnöki készségek megszerzését biztosító tananyag a 4 szakirány mindegyikén. Szakirányonként 89 kreditet képvisel a differenciált szakmai anyag. Ez a speciális blokk szükséges ahhoz, hogy a hallgatók szakképzettséget és a szakiránynak megfelelő jogosultságokat kapjanak. Szakmai gyakorlat Mindegyik szakirányon kötelező jelleggel teljesítendő a Geodézia mérőgyakorlat (a 4. félévben 5 nap), valamint a szakirányfüggő mérőgyakorlat a 9. félévében. Diplomamunka A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen adódó építőmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építőmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme oldal és a rajzi munkarészek. Az oklevél Az oklevél kiadásának feltétele: a sikeres záróvizsga, valamint egy világnyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga teljesítése. A szakon nincs kötelezően előírt szigorlat. A diplomamunka témája elsősorban tervezés, szorosan kapcsolódva a szakirány tárgyaihoz. Záróvizsgát kell tenni: Komplex államvizsga az építőmérnöki törzsanyagból Komplex államvizsga a szakiránynak megfelelő főtémakörből, a szakirány specifikumai szerint Mindegyik szakirányban az államvizsgakérdések komplexen kerülnek kiadásra. Elvárt mérnöki kompetenciák: A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai. Kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság az elvégzett szakiránynak megfelelően megszerezhetők. Kellő szakmai gyakorlat és kiegészítő tanulmányok után tervezői jogosultság a többi szakirány tekintetében megszerezhető. Felelős műszaki vezetői tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési műszaki ellenőri tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátása az építőmérnöki szakma teljes területén. Fejlesztési feladatok önálló megoldása az elvégzett képzési ágnak megfelelően. Budapest,

13 A KÖEEZŐ ANÁRGYAK antárgyfajta Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ermészettudományi Gazdasági és humán Szakmai törzsanyag SGYMASZ201XXX informatika I. 1 2 V 4 SGYMASZ202XXX informatika II. 0 3 F 4 informatika I. SGYMASZ204XXX Ábrázoló geometria 1 2 V 4 SGYMASZ206XXX Építészeti rajz 0 2 F 2 SGYMKOM201XXX Mérnökfizika 2 0 V 3 SGYMME201XXX Mechanika I. (Statika) 3 2 V 5 SGYMME202XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) 2 3 V 5 Mechanika I., A méretezés alapjai SGYMME203XXX Mechanika III. (artók statikája I.) 3 2 V 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) SGYMMA201XXX Matematika I. 3 3 V 6 SGYMMA202XXX Matematika II. 3 4 V 7 Matematika I. SGYMUB203XXX Mérnökkémia I. 1 0 F 1 SGYMA202XXX Minőségirányítás 2 0 F 3 Építőanyagok II. vagy Mérnökkémia II. SGYMKOM215XXX EU-dimenziók 2 0 F 1 Jogi ismeretek I. SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) 2 0 V 3 SGYMMEN202XXX Közgazdaságtan II. (Mikroökonómia) 2 0 V 3 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN203XXX Jogi ismeretek I. 2 0 F 2 SGYMMEN204XXX Jogi ismeretek II. 2 0 F 2 Jogi ismeretek I. SGYMMEN205XXX Vállalati gazdaságtan 2 0 F 2 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN206XXX menedzsment 1 2 V 3 Vállalati gazdaságtan SGYMUB201XXX Munka- és tűzvédelem 2 0 V 1 SGYME201XXX elepülés- és városépítés 3 0 F 4 SGYMA201XXX Építőanyagok I. 2 1 V 3 Mérnökkémia I. SGYMKOM204XXX Geotechnika I. (alajmechanika) 1 3 V 5 Építésföldtan vagy Mérnökgelógia SGYMKOM205XXX Geotechnika II. (Földművek) 1 2 V 2 Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM206XXX Geotechnika III. (Alapozás I.) 1 2 V 4 Geotechnika II. (Földművek), Vasbeton szerkezetek I. SGYMKOM213XXX Közlekedésépítés I. (Útépítés) 1 2 V 3 Geodézia II., Geotechnika II. (Földművek) felvétele SGYMKOM214XXX Közlekedésépítés II. (Vasútépítés) 2 0 V 2 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM202XXX Hidrológia 1 2 V 3 SGYMKOM203XXX Hidraulika 2 1 V 3 Hidrológia felvétele SGYMKOM210XXX Közművek I. (Vízi közművek) 2 2 V 4 Hidraulika SGYMKOM211XXX Közművek II. (Energiaközművek) 1 2 V 3 Hidraulika SGYMKOM209XXX Vízépítés, vízgazdálkodás 1 2 V 3 Hidraulika SGYMA207XXX Geodézia I. 1 2 F 3 Ábrázoló geometria SGYMA208XXX Geodézia II. 1 2 V 3 Geodézia I. SGYMA212XXX A térinformatika alapjai 1 2 F 3 Geodézia II. SGYMKOM216XXX Környezetmérnöki alapismeretek 2 0 F 1 SGYMMAG201XXX Magasépítés I. 2 0 V 3 Építészeti rajz SGYMMAG202XXX Magasépítés II. 1 2 F 3 Magasépítés I. SGYMME204XXX A méretezés alapjai 1 1 F 2 SGYMME205XXX Vasbeton szerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III., Építőanyagok I. SGYMME206XXX Fa- és acélszerkezetek I. 2 2 V 5 Mechanika III. SGYMMEN207XXX Építésszervezés I. 1 2 F 3 Építőanyagok I, Magasépítés I. SGYMMEN208XXX Építésszervezés II. 1 2 V 3 Építésszervezés I. Szakmai gyak. SGYMA928XXX Geodézia mérőgyakorlat 5 nap 3 Geodézia II. felvétele e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 13

14 B KÖEEZŐEN VÁASZANDÓ ANÁRGYAK antárgyfajta Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény ÖSSZES SZAKIRÁNY GEOECHNIKA, MAGASÉPÍÉSI, EEPÜÉSI GEOECHNIKA, MAGASÉPÍÉSI GEOECHNIKA SGYMKOM281XXX (1) Építésföldtan 2 0 F 2 SGYMKOM282XXX (1) Mérnökgeológia 2 0 F 2 SGYMMAG231XXX Magasépítés III. 2 2 V 4 Magasépítés II. SGYMA231XXX Építőanyagok II. 1 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMKOM231XXX Műtárgyépítés I. 1 2 V 3 Geotechnika III. (Alapozás I.) felvétele SGYMKOM236XXX Az épületgépészet alapjai 2 1 V 3 Magasépítés III. SGYMKOM237XXX (2) Környezeti hatásvizsgálatok 3 0 V 4 Hidrológia, Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM238XXX (2) Hulladékgazdálkodás 3 0 V 4 Hidrológia, Környezetmérnöki alapismeretek SGYMA242XXX érinformatika mérőgyakorlat 0 3 F 2 A térinformatika alapjai SGYMUB231XXX A katasztrófavédelem alapjai 2 1 V 4 SGYMA232XXX Szigetelés- és betontechnológia 3 0 F 4 Építőanyagok II. SGYMKOM235XXX Geotechnika V. (Mélyép. vb-sz.) 2 2 V 4 Geotech. III., Műtárgyépítés II. vagy Műtárgyépítés III. SGYMME231XXX artók statikája II. 2 2 V 5 Mechanika III. SGYMME232XXX Vasbeton szerkezetek II. 1 2 V 4 Vasbeton szerkezetek I. SGYMKOM234XXX Geotechnika IV. (Alapozás II.) 2 3 V 6 Geotechnika III. (Alapozás I.), Vasbeton szerkezetek II. SGYMKOM241XXX Alapozás kedvezőtlen altalajon 2 0 V 3 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM232XXX Műtárgyépítés II. (Alagútépítés) 2 3 V 5 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM239XXX Szakirányú komplex projekt (geo. t.) 0 5 F 5 Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM243XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 Geotechnika V. (Mélyép. vb-sz.) SGYMKOM245XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Műtárgyépítés II. (Alagútépítés) SGYMME233XXX Fa- és acélszerkezetek II. 2 3 V 6 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME234XXX Műtárgyépítés III. (Vasbeton hidak tervezése és építése) 2 3 V 5 artók statikája II., Vasbeton szerkezetek I., Vasbeton szerkezetek II. SGYMME235XXX Magasépítési vasbeton szerkezetek 1 2 V 3 Vasbeton szerkezetek II. MAGASÉPÍÉSI EEPÜÉSI ŰZ- ÉS KAASZRÓFA- VÉDEMI SGYMME236XXX Magasépítési acélszerkezetek 1 3 F 5 Fa- és acélszerkezetek II. SGYMME237XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 artók statikája II., Magasépítési vasbeton szerkezetek, Műtárgyépítés III. (Vasbeton hidak tervezése és építése), Végeselemes modellezés (AXIS VM), Magasépítési acélszerkezetek felvétele Mechanika III., A méretezés alapjai, artók statikája II., SGYMME238XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Műtárgyépítés III., Magasépítési vasbeton szerkezetek, Magasépítési acélszerkezetek, Féléves vasbeton tervezési feladat SGYMKOM253XXX Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) 2 1 F 2 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM247XXX Vízkémia, biológia 2 0 V 2 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM248XXX Víz- és szennyvíztisztítás 1 1 V 3 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM249XXX Közművek III. (Vízellátás) 1 2 V 4 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM250XXX Közművek IV. (Csatornázás) 2 2 V 5 Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM251XXX Közművek V. (Energiaközművek II.) 2 1 V 4 Közművek II. (Energiaközművek) SGYMKOM233XXX Műtárgyépítés IV. (Közművek) 1 2 V 4 Közművek III., Közművek IV., Közművek V. SGYMKOM254XXX Közlekedésépítés IV. (Üzemtan) 1 1 V 3 Közlekedésépítés III. (Városi közlekedés) SGYMKOM252XXX Közművek VI. (Üzemtan) 2 2 V 4 Közművek III., Közművek IV., Közművek V. SGYMKOM240XXX Szakirányú komplex projekt (inf. terv.) 0 5 F 5 Geodézia I., Vízkémia, biológia, Víz- és szennyvíztisztítás SGYMKOM244XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 Építésszervezés II., Geodézia I., Hidraulika SGYMKOM246XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 Közművek IV., Közművek V. SGYMUB232XXX Mérnökkémia II. 1 1 V 3 Mérnökkémia I. SGYMUB233XXX Mérnökkémia gyakorlat 0 1 F 1 Mérnökkémia I. SGYMUB234XXX Elektrotechnika 1 1 F 3 SGYMUB235XXX Veszélyes anyagok és ipari kat. I. 1 1 V 2 Mérnökkémia II. SGYMUB236XXX Veszélyes anyagok és ipari kat. II. 1 1 V 3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák I. SGYMUB237XXX Veszélyes anyagok és ipari kat. III. 2 1 V 3 Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák II. SGYMUB241XXX echnikai ismeretek I. 1 0 F 1 SGYMUB238XXX Égés- és oltáselmélet I. 2 1 V 3 SGYMUB239XXX Égés- és oltáselmélet II. 1 2 V 3 Égés- és oltáselmélet I. SGYMUB240XXX Égés- és oltáselmélet III. 2 2 V 5 Égés- és oltáselmélet II. SGYMUB242XXX étesítés és használat tűzvédelme I. 4 3 V 8 SGYMUB243XXX étesítés és használat tűzvédelme II. 1 1 V 2 étesítés és használat tűzvédelme I. SGYMUB244XXX űzvédelmi berendezések terv. I. 1 2 F 4 SGYMUB245XXX űzvédelmi berendezések terv. II. 1 2 V 4 űzvédelmi berendezések tervezése I. SGYMUB246XXX űzkockázat-elemzés 1 1 F 3 Égés- és oltáselmélet III. felvétele SGYMUB247XXX űzvizsgálattan 2 0 F 2 SGYMUB248XXX űzoltás, kárelhárítás 1 3 V 4 echnikai ismeretek I., űzvédelmi igazgatás SGYMUB249XXX echnikai ismeretek mérőgyakorlat 0 3 F 2 SGYMUB250XXX Szakirányú mérőgyakorlat 0 5 F 5 Égés- és oltáselmélet III. SGYMUB251XXX Szakirányú diplomamunka 0 19 F 21 14

15 C SZABADON VÁASZHAÓ ANÁRGYAK Felvétel ideje Kód antárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény 7. FÉÉV 7. FÉÉV VAGY 8. FÉÉV 8. FÉÉV 8. FÉÉV VAGY 9. FÉÉV 9. FÉÉV SGYMUB281XXX Polgári védelem 2 0 F 3 SGYMUB286XXX Újjáépítés, helyreállítás 2 0 F 3 SGYMUB287XXX Mentésegészségügy, veszélypszichológia 2 0 F 3 SGYMUB284XXX űzvédelmi igazgatás 2 0 F 3 SGYMME281XXX Kő-, falazott és egyéb szerkezetek 2 0 F 3 SGYMEK281XXX Discover Ancient Civilizations 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK282XXX Investigate V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK286XXX World Architecture and ifestyle 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK287XXX Gold, Money and Power 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK283XXX Ingenierskunst und Architecktur I. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK284XXX Ingenierskunst und Architecktur II. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK285XXX Ingenierskunst und Architecktur III. 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMEK288XXX Deutsches Design und Deutsche echnik 0 2 V 2 Középf. nyelvtudás (rövid interjú az anyanyelvi lektorral) SGYMKOM284XXX Építéstörténet 2 0 F 3 SGYMMEN281XXX Ergonómia 2 0 F 3 SGYMKOM283XXX Betonelemes építés (angol nyelven) 2 0 F 3 SGYMMAG281XXX Építészettörténet 2 0 F 3 SGYMKOM286XXX Komplex közművesítés 2 0 F 3 SGYMKOM288XXX Ökologikus vízfolyásrendezés 2 0 F 3 SGYMKOM289XXX Szennyvíztisztító telepek (E) 2 0 F 3 SGYMKOM290XXX alajdinamika 2 0 F 3 SGYMKOM291XXX alajjavítás, talajerősítés 2 0 F 3 SGYMKOM292XXX alajvíz a mélyépítésben 2 0 F 3 SGYME286XXX Zöldterület-gazdálkodás 2 0 F 3 SGYMME282XXX Épületek komplex statikai vizsgálata 2 0 F 3 SGYMKOM297XXX Alkalmazott hidraulika 2 0 F 3 SGYMKOM287XXX ejtőállékonysági és alapozási esettanulmányok (G) 1 0 F 1 SGYMUB282XXX ermészeti katasztrófák (Ü) 2 0 F 3 SGYMUB283XXX űzoltás-kárelhárítás esettanulmányok 2 0 F 3 SGYMMAG286XXX "Passzív Ház" nemzetk. intenzív workshop 0 6 F 5 Eredményes hallgatói pályázat SGYMME289XXX Végeselemes modellezés (AXIS VM) 2 0 F 3 SGYME282XXX Ökológia 1 0 F 1 SGYMMEN282XXX Gazdasági értékelések 1 0 F 1 SGYMMEN210XXX Szociológia 1 0 F 1 SGYME281XXX Műemlékvédelem 1 0 F 1 SGYMUB285XXX A tűzvédelem története 1 0 F 1 SGYMME283XXX Féléves vasbeton tervezési feladat 2 0 F 3 SGYMME284XXX Vasbeton szerkezetek EC2 szerint 1 0 F 1 SGYMKOM285XXX Iszapkezelés (E) 1 0 F 1 SGYMKOM293XXX Vízellátás-üzemeltetés (E) 1 0 F 1 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 15

16 EVEEZŐ ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA GEOECHNIKA SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 1 2 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan II. (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Jogi ismeretek I. SGYMMEN203XXX Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geodézia II. SGYMA208XXX menedzsment SGYMMEN206XXX 6 HEI ÓRASZÁM Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 informatika I. SGYMASZ201XXX Ábrázoló geometria SGYMASZ204XXX Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 informatika II. SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Magasépítés I. SGYMMAG201XXX Hidrológia SGYMKOM202XXX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Kötelezően választandó 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Geodézia I. SGYMA207XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Magasépítés II. SGYMMAG202XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Építőanyagok II. SGYMA231XXX A térinformatika alapjai SGYMA212XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX 2/2/V/5 Közművek II. (Energiaközművek) SGYMKOM211XXX Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/ A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Geodézia mérőgyakorlat SGYMA928XXX 5 nap / 3 kr. Rész: Kredit Vizsga

17 EVEEZŐ ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA GEOECHNIKA SZAKIRÁNY 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Jogi ismeretek II. SGYMMEN204XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Minőségirányítás SGYMA202XXX EU-dimenziók SGYMKOM215XXX 2/0/F/1 A katasztrófavédelem alapjai SGYMUB231XXX 2/1/V/4 1 2 Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX Építésszervezés II. SGYMMEN208XXX Munka- és tűzvédelem SGYMUB201XXX 2/0/V/1 Szigetelésés betontechnológia SGYMA232XXX 3/0/F/ Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM205XXX 1/2/V/2 6 Műtárgyépítés II. (Alagútépítés) Geotechnika V. Közlekedésépítés II. SGYMKOM232XXX (Mélyépítési vasbeton 7 (Vasútépítés) 2/3/V/5 szerkezetek) SGYMKOM214XXX SGYMKOM235XXX 2/0/V/2 2/2/V/4 8 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX 2/2/V/5 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM213XXX artók statikája II. SGYMME231XXX 2/2/V/5 Az épületgépészet alapjai SGYMKOM236XXX Szabadon választható 1. Szabadon választható 1. Geotechnika III. (Alapozás I.) SGYMKOM206XXX Vasbeton szerkezetek II. SGYMME232XXX Műtárgyépítés I. SGYMKOM231XXX Geotechnika IV. (Alapozás II.) SGYMKOM234XXX 2/3/V/6 Szakirányú komplex projekt (Geotechnikai tervezés) SGYMKOM239XXX 0/5/F/5 Alapozás 15 kedvezőtlen talajon SGYMKOM241XXX érinformatika mérőgyakorlat SGYMA242XXX 0/3/F/2 16 Kötelezően 17 választandó 2. Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM237XXX 18 Hulladékgazdálkodás SGYMKOM238XXX 3/0/V/4 19 Szabadon választható 2. 1/0/F/1 Szabadon választható 3. Szakirányú mérőgyakorlat (geotechnika szakirány) SGYMKOM243XXX 0/5/F/5 Szakirányú diplomamunka (geotechnika szakirány) SGYMKOM245XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Rész: Össz:

18 EVEEZŐ ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA MAGASÉPÍÉSI SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 1 2 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan II. (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Jogi ismeretek I. SGYMMEN203XXX Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geodézia II. SGYMA208XXX menedzsment SGYMMEN206XXX 6 HEI ÓRASZÁM Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 informatika I. SGYMASZ201XXX Ábrázoló geometria SGYMASZ204XXX Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 informatika II. SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Magasépítés I. SGYMMAG201XXX Hidrológia SGYMKOM202XXX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Kötelezően választandó 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Geodézia I. SGYMA207XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Magasépítés II. SGYMMAG202XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Építőanyagok II. SGYMA231XXX A térinformatika alapjai SGYMA212XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX 2/2/V/5 Közművek II. (Energiaközművek) SGYMKOM211XXX Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/ A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Geodézia mérőgyakorlat SGYMA928XXX 5 nap / 3 kr. Rész: Kredit Vizsga

19 EVEEZŐ ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA MAGASÉPÍÉSI SZAKIRÁNY 6. félév 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév Jogi ismeretek II. SGYMMEN204XXX elepülés- és városépítés SGYME201XXX 3/0/F/4 Minőségirányítás SGYMA202XXX EU-dimenziók SGYMKOM215XXX 2/0/F/1 A katasztrófavédelem alapjai SGYMUB231XXX 2/1/V/4 1 2 Építésszervezés I. SGYMMEN207XXX Építésszervezés II. SGYMMEN208XXX Munka- és tűzvédelem SGYMUB201XXX 2/0/V/1 Szigetelésés betontechnológia SGYMA232XXX 3/0/F/ Geotechnika II. (Földművek) SGYMKOM205XXX 1/2/V/2 6 Műtárgyépítés III. (Vasbeton hidak tervezése és építése) Geotechnika V. Közlekedésépítés II. SGYMME234XXX (Mélyépítési 7 (Vasútépítés) 2/3/V/5 vasbeton szerkezetek) SGYMKOM214XXX SGYMKOM235XXX 2/0/V/2 2/2/V/4 8 Fa- és acélszerkezetek I. SGYMME206XXX 2/2/V/5 Közlekedésépítés I. (Útépítés) SGYMKOM213XXX artók statikája II. SGYMME231XXX 2/2/V/5 Az épületgépészet alapjai SGYMKOM236XXX Szabadon választható 1. Szabadon választható 1. Geotechnika III. (Alapozás I.) SGYMKOM206XXX Vasbeton szerkezetek II. SGYMME232XXX Műtárgyépítés I. SGYMKOM231XXX Fa- és acélszerkezetek II. SGYMME233XXX 2/3/V/6 Magasépítési vasbeton szerkezetek SGYMME235XXX Kötelezően választandó 2. Környezeti hatásvizsgálatok SGYMKOM237XXX Hulladékgazdálkodás SGYMKOM238XXX Magasépítési acélszerkezetek SGYMME236XXX 1/3/F/5 Szabadon választható 2. 1/0/F/1 érinformatika mérőgyakorlat SGYMA242XXX 0/3/F/2 Szakirányú mérőgyakorlat 3/0/V/4 (magasépítési szakirány) 20 Szabadon választható 3. SGYMME237XXX 0/5/F/5 Szakirányú diplomamunka (magasépítési szakirány) SGYMME238XXX 0/19/F/ HEI ÓRASZÁM Rész: Össz:

20 EVEEZŐ ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK SZERKEZEÉPÍŐ MÉRNÖK ÁGAZA ŰZ- ÉS KAASZRÓFAVÉDEMI SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 1 2 Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) SGYMMEN201XXX Közgazdaságtan II. (Mikroökonómia) SGYMMEN202XXX Vállalati gazdaságtan SGYMMEN205XXX Jogi ismeretek I. SGYMMEN203XXX Matematika I. SGYMMA201XXX 3/3/V/6 Mérnökkémia I. SGYMUB203XXX 1/0/F/1 Mechanika III. (artók statikája I.) SGYMME203XXX 3/2/V/5 Geodézia II. SGYMA208XXX menedzsment SGYMMEN206XXX 6 HEI ÓRASZÁM Mechanika I. (Statika) SGYMME201XXX 3/2/V/5 informatika I. SGYMASZ201XXX Ábrázoló geometria SGYMASZ204XXX Építészeti rajz SGYMASZ206XXX 0/2/F/2 Mérnökfizika SGYMKOM201XXX Matematika II. SGYMMA202XXX 3/4/V/7 Mechanika II. (Szilárdságtan I.) SGYMME202XXX 2/3/V/5 informatika II. SGYMASZ202XXX 0/3/F/4 Magasépítés I. SGYMMAG201XXX Hidrológia SGYMKOM202XXX Építőanyagok I. SGYMA201XXX Kötelezően választandó 1. Építésföldtan SGYMKOM281XXX Mérnökgeológia SGYMKOM282XXX Geodézia I. SGYMA207XXX Hidraulika SGYMKOM203XXX Geotechnika I. (alajmechanika) SGYMKOM204XXX 1/3/V/5 Magasépítés II. SGYMMAG202XXX Vízépítés, vízgazdálkodás SGYMKOM209XXX Közművek I. (Vízi közművek) SGYMKOM210XXX 2/2/V/4 Mérnökkémia II. SGYMUB232XXX 1/1/V/3 A térinformatika alapjai SGYMA212XXX Vasbeton szerkezetek I. SGYMME205XXX 2/2/V/5 Közművek II. (Energiaközművek) SGYMKOM211XXX Környezetmérnöki alapismeretek SGYMKOM216XXX 2/0/F/1 Magasépítés III. SGYMMAG231XXX 2/2/V/ A méretezés alapjai SGYMME204XXX 1/1/F/2 Mérnökkémia gyakorlat SGYMUB233XXX 0/1/F/1 Geodézia mérőgyakorlat SGYMA928XXX 5 nap / 3 kr. Rész: Kredit Vizsga

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Épületszerkezettani, Építészettörténeti, Tervezési és Települési Épületgépészeti és Épületenergetikai Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett Kámán Előd

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A szakirányok megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.9-10, szept.23-24, okt.7-8, okt.21-22, nov.11-12, nov.25-26, dec.9-10) Nemoda F. Építőanyagok és kémia

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.9-10, szept.23-24, okt.7-8, okt.21-22, nov.11-12, nov.25-26, dec.9-10) Nemoda F. Építőanyagok és kémia 1 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.-, szept.-, okt.-, okt.1-, nov.-1, nov.-, dec.-) :1 - :00 :1 - :00 Mizsei A. / Szakács G. Mizsei A.

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.05-06, febr.19-20, márc.11-12, ápr.01-02, ápr.15-16, ápr.29-30, máj :15-14:00 12:15-13:00

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.05-06, febr.19-20, márc.11-12, ápr.01-02, ápr.15-16, ápr.29-30, máj :15-14:00 12:15-13:00 Építészmérnök (BSc) lev., Hét A (febr.0-0, febr.-0, márc.-, ápr.0-0, ápr.-, ápr.-0, máj.-. 0 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Nagy Gergely Domonkos PhD Nagy Gergely Domonkos

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.03-04, febr.17-18, márc.03-04, márc.17-18, márc.30 - ápr.01, ápr.21-22, máj.05-06) 12:15-13:00 13:15-14:00

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (febr.03-04, febr.17-18, márc.03-04, márc.17-18, márc.30 - ápr.01, ápr.21-22, máj.05-06) 12:15-13:00 13:15-14:00 Építészmérnök (BSc) lev., Hét A (febr.0-0, febr.-, márc.0-0, márc.-, márc.0 - ápr.0, ápr.-, máj.0-0) 0 0: - :00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Nagy Gergely Domonkos PhD Nagy Gergely Domonkos PhD Mészáros

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2014.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1

Építészmérnök (BSc) lev. 1 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest : - :00 : - 0:00 Hét A (febr.0-0, febr.-, márc.0-0, márc.-, márc.0 - ápr.0, ápr.-, máj.0-0) 0: - :00 : - :00 Építészmérnök (BSc) lev. : - :00

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2017.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

Településmérnöki Szakot érintő változtatások

Településmérnöki Szakot érintő változtatások Nappali Településmérnöki Szak Településmérnöki Szakot érintő változtatások 1. Intézményi tájékoztató. oldal, hibás képlet javítása Az összevont szigorlatok megállapítása: Matematika és mechanika összevont

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Kód SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnök Szak BSC tantárgyai és Előkövetelménea gy lab köv kr előköv. Kód név SGYMKOM281XXXÉpítésföldtan 2

Kód SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnök Szak BSC tantárgyai és Előkövetelménea gy lab köv kr előköv. Kód név SGYMKOM281XXXÉpítésföldtan 2 Kód SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnök Szak BSC tantárgyai és Előkövetelménea gy lab köv kr előköv. Kód név SGYMKOM281XXXÉpítésföldtan 2 0 0 Gyakorlati jegy 2 nincs SGYMKOM282XXXMérnökgeológia

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Építésztervező MSc 1

Építésztervező MSc 1 Építésztervező MSc 1 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest :1 - :00 :1 - :00 :1 - :00 :1 - :00 :1-1:00 1:1-1:00 1:1-1:00 Markó B. / Szösz K. Talamon A. / Sugár V. Térkompozíciós gyakorlat

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet

Építészmérnöki Intézet Építészmérnöki Intézet A karon oktatott, elismerni kívánt tantárgy A korábban, más intézményben teljesített tantárgy Ábrázoló Geometriai és Rajzi Babály Bernadett Dr. Bölcskei Attila Ábrázoló geometria

Részletesebben

Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság

Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság Közlekedésépítımérnöki tervezıi és szakértıi jogosultság Jogosultság szempontjából szakirányú követelmények, közlekedésépítımérnöki tervezési jogosultság (KÉ-T) (Az építımérnöki alapismeretek minden építımérnöki

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építészmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök A szakirányok megnevezése: építész szakirány épületszerkezeti

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

gyakorlati vízgazdálkodás

gyakorlati vízgazdálkodás FLSŐTATÁSI INTÉZMÉNY TVÉNYSÉÉN MINŐSÉI DIMNZIÓI c. párbeszéd konerencia Építőmérnök alapképzés és gyakorlati ízgazdálkodás Dr. Szláik Lajos Ph.D. tanszékezető őiskolai tanár ötös Józse Főiskola Műszaki

Részletesebben

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építészmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök A specializáció megnevezése: építész specializáció

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

305 (9) 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00. Angol - Alapfok+ (B1) Angol - Építőipari szaknyelv (B1,B2) Angol - Nyelvvizsga felkészítő (B2)

305 (9) 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00. Angol - Alapfok+ (B1) Angol - Építőipari szaknyelv (B1,B2) Angol - Nyelvvizsga felkészítő (B2) SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest 0 () 0 : - :00 Hajdók Ibolya Hajdók Ibolya Hajdók Ibolya Idegen nyelv Angol III. Angol - Alapfok+ (B) Idegen nyelv - Angol V. Hajdók Ibolya Hajdók

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

NAPPALI MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

NAPPALI MŰSZAKI MENEDZSER SZAK NAPPALI MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Gazdálkodási mérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

305 (9) 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00. Mann Richard John. Mann Richard John. Angol - Építőipari szaknyelv (B1,B1+) Hajdók Ibolya

305 (9) 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00. Mann Richard John. Mann Richard John. Angol - Építőipari szaknyelv (B1,B1+) Hajdók Ibolya SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest 0 () 0 : - :00 Mann Richard John Mann Richard John Mann Richard John Idegen nyelv Angol III. Angol - Építőipari szaknyelv (B) Idegen nyelv -

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Építőmérnök alapszak (BSc)

Építőmérnök alapszak (BSc) Építőmérnök alapszak (BSc) Az építőmérnöki munka az egyik legfontosabb tevékenység a minket körülvevő világ kialakítása és formálása szempontjából. Mi teremtjük meg minden szakma számára a megfelelő "alapozást"!

Részletesebben

Építésztervező MSc 1

Építésztervező MSc 1 Építésztervező MSc 0 : - :00 : - 0:00 : - :00 : - :00 : - :00 : - :00 Gall A. / Ferencz M. / Kiss Gy. / Borsay A. / Csanády G. Gall A. / Ferencz M. / Kiss Gy. / Borsay A. / Csanády G. Komplex tervezés

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.9-10, szept.23-24, okt.7-8, okt.21-22, nov.11-12, nov.25-26, dec.9-10)

Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.9-10, szept.23-24, okt.7-8, okt.21-22, nov.11-12, nov.25-26, dec.9-10) 1 Építészmérnök (BSc) lev. 1, Hét A (szept.-, szept.-, okt.-, okt.1-, nov.-1, nov.-, dec.-) SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Thököly út.., Budapest :1 - :00 :1 - :00 Mizsei A. Szakács G. Mizsei A.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Az alapszak megnevezése Az alapszakon szerezhető végzettségi szint Környezetmérnöki alapszak ajánlott tanterv A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése Képzési terület Képzési ág A képzési idő félévekben

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

305 (9) 14:15-15:00 12:15-13:00 13:15-14:00. Idegen nyelv Angol III. BNM2. Nyelv. Angol - Kezdő (A1) Nyelv BNM2. Richard Mann

305 (9) 14:15-15:00 12:15-13:00 13:15-14:00. Idegen nyelv Angol III. BNM2. Nyelv. Angol - Kezdő (A1) Nyelv BNM2. Richard Mann () : - : : - : : - : : - : : - : Hajdók Ibolya Hajdók Ibolya Hajdók Ibolya Richard Mann Idegen nyelv - Angol I Idegen nyelv - Angol V. Idegen nyelv Angol III. Angol - Építőipari szaknyelv (B) BNM BNM BNM

Részletesebben

HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: hidrogeológus mérnöki (Hydrogeological Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. Képzési és kimeneti követelmények KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS ÚTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS VASÚTÉPITŐ ÉS FENNRATÓ TECHNIKUS Oktatatott tantárgyak: Munka és környezetvédelem Építőipari gépek Műszaki ábrázolás Építőanyagok és vizsgálatuk

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

BSc képzés 2006/07-es tanév 1. félévének időbeosztása

BSc képzés 2006/07-es tanév 1. félévének időbeosztása BSc képzés BSc képzés 2006/07-es tanév 1. félévének időbeosztása Naptári hét Oktatási hét Páros(#)/Páratlan(+) 36 0 37 1 + 38 2 # Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap September 4. September

Részletesebben