NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS"

Átírás

1 NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés azonosítószáma: A szakképesítés hozzárendelt FEOR-száma: 3129 A bizonyítványban szereplő szakképesítés megnevezése: épített környezet mérnökasszisztens A szakirányok megnevezése: építész mérnökasszisztens szakirány építő mérnökasszisztens szakirány (vízmérnök) vízmester mérnökasszisztens szakirány (vízmérnök) vízgazda mérnökasszisztens szakirány A képzési idő: 4 félév, 120 kreditpont, 1694 kontaktóra ( hét), mely nem tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét. A KÉPZÉS MODULJAI KREDITPONT KREDIT % KONTAKT ÓRA/HÉT KONTAKT ÓRA % Korszerű munkaszervezés 17 14% 19 16% Gazdálkodás, projektvezetés 20 17% 20 17% Építési, műsz. dok., hatósági feladatok 41 34% 40 33% Építéskivitelezés 32 27% 32 26% Szakdolgozat 10 8% 10 8% ÖSSZESEN % % A szak képzési célja: Érettségivel rendelkező, az építőmesterség (akár a magas-, akár a mélyépítés) iránt érdeklődő, tanulni vágyó hallgatók képzése, akik rövid időn belüli szakképzettséget kívánnak szerezni, nem szeretnének továbbtanulni; nem jártak felsőoktatási intézménybe, középiskolai előképzettségük nem elegendő a BSc-szakok valamelyikének sikeres elvégzéséhez, ezért előtanulmányokat kezdenek az FSZ-ben, általa szakképzettséget szereznek, és tudásban felzárkóznak valamely BSc-szak elkezdésére. jártak már felsőoktatási intézménybe, azonban nem sikerült megbirkózniuk a főiskolai, egyetemi vagy a BSc-s követelményekkel, de végzettséget szeretnének szerezni. Amennyiben az FSZ-ben oktatott tárgyakat a felsőoktatásban már teljesítették, a képzési ideje csökkenhet, mert beszámítjuk a korábbi sikeres teljesítmény egy részét. Hallgatóink rövid időn (minimum 1, maximum 2 éven) belül szakképzettséget szerezhetnek az FSZ-ben előírt követelmények sikeres teljesítése esetén; ezután bekapcsolódhatnak a BSc-képzésbe, ahol maximum 60 kreditet beszámítunk az FSZ-képzésben teljesített tanulmányokból. A teljesített felsőfokú szakképzési szak birtokában hallgatóink az alábbi területeken helyezkedhetnek el: A műszaki tervezés területén (tervezőirodáknál): műszaki szerkesztő-rajzoló (feladata: az építész vagy statikus mérnök által megtervezett épületek műszaki terveinek elkészítése hagyományos rajzi eszközökkel, illetve számítógépes (CAD-alapú) szoftver segítségével.) műszaki előkészítő (feladata: a műszaki tervek alapján anyagkigyűjtések elvégzése, költségvetés elkészítése.) A kivitelezés, fenntartás területén (kivitelezőcégeknél): művezető, építésvezető (feladata: az épületek kivitelezésének közvetlen (építéshelyi), felelős irányítása, az építési munka megszervezése.) műszaki előkészítő (feladata: a műszaki tervek alapján anyagkigyűjtések elvégzése, költségvetés készítése, árajánlatok készítésében való részvétel.) építési menedzser (feladata: az építési munkákra kiírt pályázatok megírása, árajánlatok készítése, munkaszerzés.) 1

2 A képzési modulok tartalma Korszerű munkaszervezés modul Műszaki informatika, Környezetvédelem, Munkavédelem, Szaknyelv Gazdálkodási, projektvezetési modul Közgazdaságtan, Gazdasági ismeretek, Projektmenedzsment, Műszaki menedzsment Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok modul Mechanika, Építőanyagok, Geodézia és térinformatika, Jogi ismeretek, Építészeti rajz, valamint a választott szakiránynak megfelelő tárgyak Építéskivitelezés modul A választott szakiránynak megfelelő tárgyak, valamint Építéstechnológia, Építésszervezés, Szakdolgozat Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt (részben egymásra épülő, részben független) tantárgyak tananyagának folyamatos számonkéréséből (zárthelyik írása, félévközi munkával megszerezhető jegyek), vizsgák letételéből, tervezési feladatok (házi feladatok, féléves tervek) elkészítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint a szakmai vizsgából tevődik össze. Szakmai gyakorlat Mindegyik szakirányon kötelező jelleggel teljesítendő szakmai gyakorlat (1 hónap a 2. félév után, 2 hónap a szakdolgozat készítésével párhuzamosan). A szakdolgozat A szakdolgozat olyan konkrét szakterületen adódó mérnökasszisztensi feladat megoldása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín és kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával a második szakmai gyakorlattal egy időben elkészíthető. A jelölt a szakdolgozatával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a mérnökasszisztensi feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a szakdolgozat terjedelmére, a kiegészítő rajzi munkarészekre, valamint egyéb irományos mellékletek készítésére vonatkozó előírásokat a szakirányt koordináló tanszékek a honlapjukon teszik közzé. A szakdolgozat témája szorosan kapcsolódik a szakmai gyakorlathoz, valamint a szakirány tárgyaihoz. A szakmai vizsga részei: Korszerű munkaszervezés, Gazdálkodás, projektvezetés, Építési műszaki dokumentációk, Építéskivitelezés A nyelvi képzés rendszere Az Idegen nyelv kötelezően választandó kritériumtantárgy, tehát kreditpont nem jár érte. A hallgatók heti 2 órás nyelvoktatás keretében angol vagy német nyelvet választhatnak. A csoportbeosztás nyelvi szintfelmérő alapján történik. Minden hallgató egy félév szaknyelvet (üzleti nyelv és építőipari szaknyelv) tanul. A szakmai vizsgára bocsátás jogi feltételei A vizsga részeire és a vizsga tartalmára vonatkozó előírásokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiről kiadott miniszteri rendelet előírásai tartalmazzák (a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet). A szakmai vizsgára bocsátás feltételei iskolai rendszerű szakképzés esetén az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése szakdolgozat elkészítése gazdálkodó szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (1 hónap az első év végén, 2 hónap a szakdolgozat készítéséhez kapcsolva) 2

3 A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Korszerű munkaszervezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Építési műszaki dokumentációk, hatósági feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tervezési alapismeretek. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építőipari komplex szakmai feladat (tervezés, kivitelezés, építésigazgatás) és ahhoz kapcsolt gazdálkodási és menedzsment ismeretekre alapozott szakmai feladat - szakdolgozat védése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 15 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 20% 3. feladat 30% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla, nyugta kibocsátás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Építéskivitelezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Magasépítési alapismeretek (Épületszerkezettan, tartószerkezetek, építőanyagok) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mélyépítési alapismeretek (geotechnika, közműépítés, műtárgyak) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Építésszervezési alapismerek (építéstechnológia, építéskivitelezés, építésszervezés) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 30% 3. feladat 40% A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: nincsenek 3

4 Az OKJ-s szakképesítő bizonyítvány kiadásának feltételei eredményes szakdolgozat beadása és megvédése a szakmai vizsga sikeres letétele Az OKJ-s szakképesítő bizonyítvány minősítésének kiszámítása A 20/2007. (V.21.) SZMM-rendeletben foglaltak szerint. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a smm) Elvárt mérnökasszisztensi kompetenciák Korszerű munkaszervezés Építési műszaki dokumentációk, hatósági fel. Számítógépet használ (általános célra) Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ Vírusellenőrzést, vírusirtást végez Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ Hálózati rendszert használ Számítógépes alkalmazói programokat használ Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot végez Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs birtokában magyar és idegen nyelven Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait Szabványokat használ Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos szabványokat Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat Szabadkézi rajzot, helyszíni felmérési vázlatot készít, szerkesztéseket végez Alkalmazza az elektronikus adatrögzítés eszközeit Épületszerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Vasbeton tartószerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Acél tartószerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Fa, falazott és kő tartószerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Mérnöki műtárgyak terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Településszerkezeti terveket készít, használ tervezői irányítással Geodéziai felméréseket, terveket használ tervezői irányítással Geotechnikai terveket készít, használ tervezői irányítással Közműépítési terveket készít, használ tervezői irányítással Közlekedésépítési terveket készít, használ tervezői irányítással Anyagjegyzéket, méret és mennyiségkimutatást, költségvetést készít, használ Pályázati dokumentációt készít, használ Részt vesz műszaki felmérések, elemzések, tanulmányok készítésében, értelmezi, használja őket Közreműködik a hatósági, szakhatósági engedélyezés előkészítésében Részt vesz a szakhatósági vizsgálatokban és engedélyezési eljárásokban Figyeli és ismeri a vonatkozó jogszabályok, szabványok előírásait, változásait Nyilvántartást vezet, használja a térinformatikai rendszereket Adatszolgáltatást készít, jelentéseket, bevallásokat ír Részt vesz fejlesztési, kezelési tervek készítésében Részt vesz különböző fizikai, kémiai, műszaki mérések végrehajtásában, dokumentálásában, elemzésében Részt vesz hatósági ellenőrzések, szabálysértési eljárások folyamatában 4

5 Gazdálkodás, projektvezetés Építéskivitelezés Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek elemzésében, megteremtésében Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények meghatározásában Közreműködik a munkaterv, költségterv kidolgozásában, kockázatelemzésben Közreműködik a szükséges hardver-, szoftver-, operációs rendszer és kliensoldali programok kiválasztásában, környezet kialakításában, meghatározza ennek eszközszükségletét, Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében Részt vesz pályázatok figyelésében, ajánlatok készítésében, ajánlati dokumentációk összeállításában Értelmezi, véleményezi, felülvizsgálja az építési tervdokumentációt Elkészíti az árkalkulációt, előkészíti a szerződéseket Részt vesz a kivitelezés szervezési dokumentációjának elkészítésében Előkészíti az építés időbeli szervezési dokumentációját, munkamenet ütemterveket állít össze Meghatározza az anyag-, gép-, munkaerőszükségletet, megrendelési, felhasználási ütemterveket készít Térbeli organizációs terveket készít, megtervezi az építéshelyszíni berendezést, a szükséges engedélyeket beszerzi Gondoskodik a kivitelezéshez szükséges építési anyagokról, segédeszközökről, energiáról, gépekről, a munkaerőről Folyamatosan előkészíti, szervezi, irányítja, ellenőrzi az építési feladatokat, koordinál a folyamat résztvevőivel Adminisztrálja az építési folyamatot, irányítja a számlák összeállítását, előkészíti a kifizetéseket, elszámolásokat Kapcsolatot tart a megbízóval, alvállalkozókkal, hatósággal, szakmai szervezetekkel, médiával Gondoskodik a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartásáról Szervezi az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a hiánypótlási, garanciális feladatok teljesítéséről Budapest,

6 TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRŐL (FSZ) A felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés, a felsőoktatási intézmények által hallgatói valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. A kétéves képzés során a résztvevők olyan végzettséget szereznek, amely képessé teszi őket az azonnali munkaerő-piaci elhelyezkedésre, vagyis lehetővé teszi az érettségi után a szakmatanulást, a gazdálkodó számára pedig olyan szakképzett munkaerőt kínál, akiktől a munkahely az egyszerű szakmunkánál többet vár el, de nem igényel felsőfokú diplomát. A felsőfokú szakképzésen teljesített tárgyak a felsőoktatási intézmények döntése alapján az alapképzés során beszámíthatóak. A képzési rendszer biztosítja az alapképzésből a felsőfokú szakképzés irányába történő kilépés lehetőségét is. A képzés tartalmazza a feltétlenül szükséges elméleti ismereteket, de e mellett jelentős súlyt képvisel a gyakorlati felkészítés, ide értve a szakmai gyakorlatot is. (forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008, Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere és működése a felsőfokú szakképzésben [a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara módszertani útmutatója, 2007]) 6

7 MINDEN SZAKIRÁNYON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Modulnév Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény Korszerű munkaszervezés m. Gazdálkodási, projektvezetési m. Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok m. Építéskivitelezés m. SGYMASZ001XXX Műszaki informatika 5 7 V 12 SGYMKOM001XXX Környezetvédelem 1 2 V 3 SGYMMEN001XXX Munkavédelem 1 1 F 2 SGYMLEK001XXX Angol szaknyelv 0 2 F 0 SGYMLEK002XXX Német szaknyelv 0 2 F 0 SGYMMEN011XXX Közgazdaságtan 1 2 V 3 SGYMMEN012XXX Gazdasági ismeretek 2 5 V 7 SGYMMEN013XXX Projektmenedzsment 2 5 V 7 SGYMMEN014XXX Műszaki menedzsment 2 1 F 3 SGYMMET031XXX Mechanika I. (Statika) 3 2 V 5 SGYMMET032XXX Mechanika II. (Szilárdságtan) 2 2 V 4 Mechanika I. (Statika) SGYMALT031XXX Építőanyagok I. 1 2 V 3 SGYMALT032XXX Építőanyagok II. 1 2 V 4 Építőanyagok I. SGYMALT033XXX Geodézia és térinformatika 2 3 V 5 SGYMMEN031XXX Jogi ismeretek 2 0 F 2 SGYMASZ031XXX Építészeti rajz 0 3 F 3 SGYMMEN021XXX Építéstechnológia 2 5 V 7 SGYMMEN022XXX Építésszervezés I. 2 5 V 6 SGYMMEN023XXX Építésszervezés II. 2 5 V 7 Építésszervezés I. AZ ÉPÍTÉSZ MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNYON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Modulnév Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok m. Építéskivitelezés m. SGYMMAG031XXX Építészeti ábrázolás 2 0 F 2 SGYMTET031XXX Épülettervezési alapismeretek 1 2 F 3 SGYMMAG032XXX Építészettörténet I. 2 1 V 3 SGYMMAG033XXX Építészettörténet II. 2 1 V 3 Építészettörténet I. SGYMMAG034XXX Épületfizika 2 0 V 2 Épületszerkezetek II. SGYMMAG035XXX Épületgépészet 1 1 V 2 SGYMMAG021XXX Épületszerkezetek I. 3 2 V 6 SGYMMAG022XXX Épületszerkezetek II. 3 3 V 6 Épületszerkezetek I. SGYMMAG023XXX Szakdolgozat (építészmérnöki szakirány) 0 10 F 10 AZ ÉPÍTŐ MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNYON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Modulnév Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok m. Építéskivitelezés m. SGYMKOM032XXX Mérnökfizika 2 0 F 2 SGYMKOM033XXX Hidrológia 1 2 V 3 SGYMKOM034XXX Hidraulika 2 1 V 3 Hidrológia SGYMKOM035XXX Talajmechanika 1 3 V 5 SGYMKOM036XXX Földművek 1 2 V 2 Talajmechanika SGYMMAG021XXX Épületszerkezetek I. 3 2 V 6 SGYMMAG022XXX Épületszerkezetek II. 3 3 V 6 Épületszerkezetek I. SGYMKOM021XXX Szakdolgozat (építőmérnöki szakirány) 0 10 F 10 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 7

8 A (VÍZMÉRNÖK) VÍZMESTER MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNYON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Modulnév Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok m. Építéskivitelezés m. SGYMKOM037XXX Vízi környezetvédelem 2 0 F 2 Hidrológia SGYMKOM033XXX Hidrológia 1 2 V 3 SGYMKOM034XXX Hidraulika 2 1 V 3 Hidrológia SGYMKOM035XXX Talajmechanika 1 3 V 5 SGYMKOM038XXX Vízkárelhárítás 1 2 V 2 Hidrológia, Hidraulika SGYMKOM039XXX Építmények I. (Vízépítési szerkezetek) 3 2 V 6 Hidrológia SGYMKOM041XXX Építmények II. (Komplex projekt) 3 3 V 6 SGYMKOM022XXX Szakdolgozat (vízm.-vízmester szakirány) 0 10 F 10 A (VÍZMÉRNÖK) VÍZGAZDA MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNYON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Modulnév Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Előtanulmányi követelmény Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok m. Építéskivitelezés m. SGYMKOM037XXX Vízi környezetvédelem 2 0 F 2 Hidrológia SGYMKOM033XXX Hidrológia 1 2 V 3 SGYMKOM034XXX Hidraulika 2 1 V 3 Hidrológia SGYMKOM042XXX Mezőgazdasági vízhasznosítás 1 3 V 5 SGYMKOM038XXX Vízkárelhárítás 1 2 V 2 Hidrológia, Hidraulika SGYMKOM040XXX Építmények I. (Földművek) 3 2 V 6 SGYMKOM041XXX Építmények II. (Komplex projekt) 3 3 V 6 SGYMKOM023XXX Szakdolgozat (vízm.-vízgazda szakirány) 0 10 F 10 e: előadás gy: gyakorlat kr: kreditpont fz: a félévzárás módja F: folyamatos számonkérés V: vizsga (kollokvium, beszámoló) S: szigorlat A: aláírás 8

9 A KÉPZÉSI SZINTEK KÖZÖTTI ÁTJÁRHATÓSÁG FELTÉTELEI Épített környezet mérnökasszisztens FSZ építész mérnökasszisztens szakirány Építészmérnöki BSc Építészmérnöki BSc Épített környezet mérnökasszisztens FSZ építész mérnökasszisztens szakirány Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Műszaki informatika 12 Műszaki inform. II. (CAD I.) 4 Műszaki inform. II. (CAD I.) 4 nem számítható be 0 Műszaki inform. III. (CAD II.) 2 Műszaki inform. III. (CAD II.) 2 Környezetvédelem 3 nem számítható be 0 Környezetvédelem 2 nem számítható be 0 Munkavédelem 2 nem számítható be 0 Munkavédelem 3 Munkavédelem 2 Szaknyelv (angol vagy német) 0 nem számítható be 0 Idegen nyelv 0 Szaknyelv (angol vagy német) 0 Közgazdaságtan 3 Közgazdaságtan I. 3 Közgazdaságtan I. (Makroö.) 3 nem számítható be 0 Gazdasági ismeretek 7 nem számítató be 0 Gazdasági ismeretek 0 Projektmenedzsment 7 nem számítható be 0 Projektmenedzsment 0 Műszaki menedzsment 3 nem számítható be 0 Műszaki menedzsment 0 Építészeti ábrázolás 2 Építészeti ábrázolás 2 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. 5 Mechanika I. 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 Mechanika II. 4 nem számítható be 0 Mechanika III. (Tartók st. I.) 5 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok II. 4 Építőanyagok II. 4 Építőanyagok II. 4 Építőanyagok II. 4 Geodézia és térinformatika 5 Építészeti geodézia 3 Építészeti geodézia 3 Geodézia és térinformatika 5 Jogi ismeretek 2 Jogi ismeretek I. 2 A térinformatika alapjai 3 Építészeti rajz 3 nem számítható be 0 Jogi ismeretek I. 2 Jogi ismeretek 3 Épülettervezési alapismeretek 3 Épülettervezés I. 3 Jogi ismeretek II. 2 Építészettörténet I. 3 nem számítható be 0 Építészeti rajz I. 2 Építészettörténet II. 3 nem számítható be 0 Építészeti rajz II. 3 Építészeti rajz 3 Épületfizika 2 Épületfizika I. 2 Építészeti rajz III. 1 Épületgépészet 2 nem számítható be 0 Építészeti rajz IV. 2 Épületszerkezetek I. 6 Épületszerkezetek I. 6 Építészeti ábrázolás 2 Építészeti ábrázolás 2 Épületszerkezetek II. 6 Épületszerkezetek II. 5 Épülettervezés I. 3 Építéstechnológia 7 Építési technológia I. 3 Épülettervezés II. 3 Építésszervezés I. 6 Építésszervezés I. 3 Épülettervezés III. 5 Épülettervezési alapismeretek 3 Építésszervezés II. 7 Építésszervezés II. 3 Épülettervezés IV. 5 Szakdolgozat 10 nem számítható be 0 Épülettervezés V. 4 Összesen: 120 Beszámítható kreditpont: 53 Építészettörténet I. 4 Építészettörténet I. 3 Építészettörténet II. 4 Építészettörténet III. 3 Építészettörténet II. 2 Építészettörténet IV. 3 Épületfizika I. 2 Épületfizika 2 Épületfizika II. 2 Épületgépészet 3 Épületgépészet 2 Épületszerkezetek I. 6 Épületszerkezetek I. 6 Épületszerkezetek II. 5 Épületszerkezetek III. 6 Épületszerkezetek II. 7 Épületszerkezetek IV. 4 Építési technológia I. 3 nem számítható be 0 Építésszervezés I. 3 nem számítható be 0 Építésszervezés II. 3 nem számítható be 0 Szakirányú diplomamunka 21 nem számítható be 0 Összes kreditpont: 148 Beszámítható kreditpont: 55 9

10 A KÉPZÉSI SZINTEK KÖZÖTTI ÁTJÁRHATÓSÁG FELTÉTELEI Épített környezet mérnökasszisztens FSZ építő mérnökasszisztens szakirány Építőmérnöki BSc Építőmérnöki BSc Épített környezet mérnökasszisztens FSZ építő mérnökasszisztens szakirány Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Műszaki informatika 12 Műszaki informatika I. 4 Műszaki informatika I. 4 nem számítható be 0 Műszaki informatika II. (CAD I.) 4 Műszaki informatika II. 4 Környezetvédelem 3 Környezetmérnöki alapismeretek 1 Környezetmérnöki alapism. 1 nem számítható be 0 Munkavédelem 2 Munka- és tűzvédelem 1 Munkavédelem 0 Szaknyelv (angol vagy német) 0 nem számítható be 0 Idegen nyelv 0 nem számítható be 0 Közgazdaságtan 3 Közgazdaságtan I. 3 Közgazdaságtan I. (Makroö.) 3 Közgazdaságtan 3 Gazdasági ismertek 7 Vállalati gazdaságtan 2 Közgazdaságtan II. (Mikroö.) 3 Projektmenedzsment 7 nem számítható be 0 Gazdasági ismeretek 0 Műszaki menedzsment 3 Műszaki menedzsment 3 Projektmenedzsment 0 Mérnökfizika 2 nem számítható be 0 Műszaki menedzsment 3 Műszaki menedzsment 3 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 nem fogadható el 0 Mechanika II. (Szilárdságtan) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 Építőanyagok I. 3 nem fogadható el 0 Mechanika III. (Tartók st. I.) 5 Építőanyagok II. 4 nem fogadható el 0 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok I. 3 Geodézia és térinformatika 5 nem fogadható el 0 Építőanyagok II. 4 Építőanyagok II. 4 Jogi ismeretek 2 Jogi ismeretek I. 2 Geodézia I. 3 Építészeti rajz 3 Építészeti rajz 2 Geodézia II. 3 Geodézia és térinformatika 5 Hidrológia 3 Hidrológia 3 A térinformatika alapjai 3 Hidraulika 3 Hidraulika 3 Jogi ismeretek I. 2 Jogi ismeretek 2 Talajmechanika 5 Geotechnika I. (Talajmechanika) 5 Jogi ismeretek II. 2 Földművek 2 Geotechnika II. (Földművek) 2 Építészeti rajz 2 Építészeti rajz 2 Épületszerkezetek I. 6 Magasépítés 3 Mérnökfizika 3 Mérnökfizika 2 Épületszerkezetek II. 6 Építési szerkezetek I. 3 Hidrológia 3 Hidrológia 3 Építéstechnológia 7 nem számítható be 0 Hidraulika 3 Hidraulika 3 Építésszervezés I. 6 Építésszervezés I. 3 Geotechnika I. (Talajmech.) 5 Talajmechanika 5 Építésszervezés II. 7 Építésszervezés II. 3 Geotechnika II. (Földművek) 2 Földművek 2 Szakdolgozat 10 nem számítható be 0 Épületszerkezetek I. 0 Összesen: 120 Beszámítható kreditpont: 52 Épületszerkezetek II. 0 Építéstechnológia I. 0 Építésszervezés I. 3 nem számítható be 0 Építésszervezés II. 3 nem számítható be 0 Szakirányú diplomamunka 21 nem számítható be 0 Összes kreditpont: 98 Beszámítható kreditpont: 46 10

11 A KÉPZÉSI SZINTEK KÖZÖTTI ÁTJÁRHATÓSÁG FELTÉTELEI Épített környezet mérnökasszisztens FSZ vízmester mérnökasszisztens szakirány Építőmérnöki BSc Építőmérnöki BSc Épített környezet mérnökasszisztens FSZ vízmester mérnökasszisztens szakirány Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Műszaki informatika 12 Műszaki informatika I. 4 Műszaki informatika I. 4 nem számítható be 0 Műszaki informatika II. (CAD I.) 4 Műszaki informatika II. 4 Környezetvédelem 3 Környezetmérnöki alapismeretek 1 Környezetmérnöki alapism. 1 nem számítható be 0 Munkavédelem 2 Munka- és tűzvédelem 1 Munkavédelem 0 Szaknyelv (angol vagy német) 0 nem számítható be 0 Idegen nyelv 0 nem számítható be 0 Közgazdaságtan 3 Közgazdaságtan I. 3 Közgazdaságtan I. (Makroö.) 3 Közgazdaságtan 3 Gazdasági ismeretek 7 Vállalati gazdaságtan 2 Közgazdaságtan II. (Mikroö.) 3 Projektmenedzsment 7 nem számítható be 0 Gazdasági ismeretek 0 Műszaki menedzsment 3 Műszaki menedzsment 3 Projektmenedzsment 0 Vízi környezetvédelem 2 Környezetmérnöki alapismeretek 1 Műszaki menedzsment 3 Műszaki menedzsment 3 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 nem fogadható el 0 Mechanika II. (Szilárdságtan) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 Építőanyagok I. 3 nem fogadható el 0 Mechanika III. (Tartók st. I.) 5 Építőanyagok II. 4 nem fogadható el 0 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok I. 3 Geodézia és térinformatika 5 nem fogadható el 0 Építőanyagok II. 4 Építőanyagok II. 4 Jogi ismeretek 2 Jogi ismeretek I. 2 Geodézia I. 3 Építészeti rajz 3 Építészeti rajz 2 Geodézia II. 3 Geodézia és térinformatika 5 Hidrológia 3 Hidrológia 3 A térinformatika alapjai 3 Hidraulika 3 Hidraulika 3 Jogi ismeretek I. 2 Jogi ismeretek 2 Talajmechanika 5 Geotechnika I. (Talajmechanika) 5 Jogi ismeretek II. 2 Vízkárelhárítás 2 nem fogadható el 0 Építészeti rajz 2 Építészeti rajz 2 Építmények I. (Vízép. szerk.) 6 Vízépítés, vízgazdálkodás 3 Hidrológia 3 Hidrológia 3 Építmények II. (Komp. projekt) 6 nem fogadható el 0 Hidraulika 3 Hidraulika 3 Építéstechnológia 7 nem fogadható el 0 Geotechnika I. (Talajmech.) 5 Talajmechanika 5 Építésszervezés I. 6 Építésszervezés I. 3 Építéstechnológia I. 0 Építésszervezés II. 7 Építésszervezés II. 3 Építésszervezés I. 3 nem számítható be 0 Szakdolgozat 10 nem fogadható el 0 Építésszervezés II. 3 nem számítható be 0 Összesen: 120 Beszámítható kreditpont: 48 Szakirányú diplomamunka 21 nem számítható be 0 Összes kreditpont: 93 Beszámítható kreditpont: 42 11

12 A KÉPZÉSI SZINTEK KÖZÖTTI ÁTJÁRHATÓSÁG FELTÉTELEI Épített környezet mérnökasszisztens FSZ vízgazda mérnökasszisztens szakirány Építőmérnöki BSc Építőmérnöki BSc Épített környezet mérnökasszisztens FSZ vízgazda mérnökasszisztens szakirány Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Tárgymegnevezés kr Műszaki informatika 12 Műszaki informatika I. 4 Műszaki informatika I. 4 nem fogadható el 0 Műszaki informatika II. (CAD I.) 4 Műszaki informatika II. 4 Környezetvédelem 3 Környezetmérnöki alapismeretek 1 Környezetmérnöki alapism. 1 nem fogadható el 0 Munkavédelem 2 Munka- és tűzvédelem 1 Munkavédelem 0 Szaknyelv (angol vagy német) 0 nem fogadható el 0 Idegen nyelv 0 nem fogadható el 0 Közgazdaságtan 3 Közgazdaságtan I. 3 Közgazdaságtan I. (Makroö.) 3 Közgazdaságtan 3 Gazdasági ismertek 7 Vállalati gazdaságtan 2 Közgazdaságtan II. (Mikroö.) 3 Projektmenedzsment 7 nem fogadható el 0 Gazdasági ismeretek 0 Műszaki menedzsment 3 Műszaki menedzsment 3 Projektmenedzsment 0 Vízi környezetvédelem 2 Környezetmérnöki alapismeretek 1 Műszaki menedzsment 3 Műszaki menedzsment 3 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika I. (Statika) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 nem fogadható el 0 Mechanika II. (Szilárdságtan) 5 Mechanika II. (Szilárdságtan) 4 Építőanyagok I. 3 nem fogadható el 0 Mechanika III. (Tartók st. I.) 5 Építőanyagok II. 4 nem fogadható el 0 Építőanyagok I. 3 Építőanyagok I. 3 Geodézia és térinformatika 5 nem fogadható el 0 Építőanyagok II. 4 Építőanyagok II. 4 Jogi ismeretek 2 Jogi ismeretek I. 2 Geodézia I. 3 Építészeti rajz 3 Építészeti rajz 2 Geodézia II. 3 Geodézia és térinformatika 5 Hidrológia 3 Hidrológia 3 A térinformatika alapjai 3 Hidraulika 3 Hidraulika 3 Jogi ismeretek I. 2 Jogi ismeretek 2 Mezőgazdasági vízhasznosítás 5 nem fogadható el 0 Jogi ismeretek II. 2 Vízkárelhárítás 2 nem fogadható el 0 Építészeti rajz 2 Építészeti rajz 2 Építmények I. (Földművek) 6 Geotechnika II. (Földművek) 2 Hidrológia 3 Hidrológia 3 Építmények II. (Komp. projekt) 6 nem fogadható el 0 Hidraulika 3 Hidraulika 3 Építéstechnológia 7 nem fogadható el 0 Építéstechnológia I. 0 Építésszervezés I. 6 Építésszervezés I. 3 Építésszervezés I. 3 nem fogadható el 0 Építésszervezés II. 7 Építésszervezés II. 3 Építésszervezés II. 3 nem fogadható el 0 Szakdolgozat 10 nem fogadható el 0 Szakirányú diplomamunka 21 nem fogadható el 0 Összesen: 120 Beszámítható kreditpont: 42 Összes kreditpont: 88 Beszámítható kreditpont: 37 12

13 NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS / ÉPÍTÉSZ MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Közgazdaságtan SGYMMEN011XXX Műszaki menedzsment SGYMMEN014XXX 2 1/2/V/3 2/1/F/3 3 Gazdasági ismeretek Projektmenedzsment 3 4 SGYMMEN012XXX SGYMMEN013XXX 2/5/V/7 2/5/V/7 Munkavédelem SGYMMEN001XXX 4 5 1/1/F/ Környezetvédelem Építésszervezés II. 9 Műszaki informatika SGYMKOM001XXX SGYMMEN023XXX 9 SGYMASZ001XXX 1/2/V/3 2/5/V/7 5/7/V/ Építéstechnológia Szaknyelv (angol vagy német) 11 SGYMMEN021XXX 11 SGYMLEK001XXX 2/5/V/7 SGYMLEK002XXX 12 0/2/F/ Épületszerkezetek II. 15 SGYMMAG022XXX 16 3/3/V/ Szakdolgozat Épületszerkezetek I. SGYMMAG023XXX Építésszervezés I. SGYMMAG021XXX 0/10/F/10 SGYMMEN022XXX 3/2/V/ /5/V/6 19 HETI ÓRASZÁM Mechanika II. 20 SGYMMET032XXX 2/2/V/ Mechanika I. 23 SGYMMET031XXX 23 3/2/V/5 Építőanyagok II. Geodézia és térinformatika Épülettervezési alapismeretek 24 SGYMALT032XXX SGYMALT033XXX SGYMTET031XXX 24 1/2/V/4 2/3/V/5 1/2/F/ Épületfizika 26 SGYMMAG034XXX 27 2/0/V/ Építőanyagok I. SGYMALT031XXX 1/2/V/3 Építészeti ábrázolás SGYMMAG031XXX 2/0/F/2 Nyelvi szintfelmérő SYMNL0001XX Építészeti rajz SGYMASZ031XXX 0/3/F/3 Építészettörténet I. SGYMMAG032XXX 2/1/V/3 Jogi ismeretek SGYMMEN031XXX 2/0/F/2 Épületgépészet 28 SGYMMAG035XXX 1/1/V/2 29 Építészettörténet II. SGYMMAG033XXX 2/1/V/ Kredit Vizsga

14 NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS / ÉPÍTŐ MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Közgazdaságtan SGYMMEN011XXX Műszaki menedzsment SGYMMEN014XXX 2 1/2/V/3 2/1/F/3 3 Gazdasági ismeretek Projektmenedzsment 3 4 SGYMMEN012XXX SGYMMEN013XXX 2/5/V/7 2/5/V/7 Munkavédelem SGYMMEN001XXX 4 5 1/1/F/ Környezetvédelem Építésszervezés II. 9 Műszaki informatika SGYMKOM001XXX SGYMMEN023XXX 9 SGYMASZ001XXX 1/2/V/3 2/5/V/7 5/7/V/ Építéstechnológia Szaknyelv (angol vagy német) 11 SGYMMEN021XXX 11 SGYMLEK001XXX 2/5/V/7 SGYMLEK002XXX 12 0/2/F/ HETI ÓRASZÁM 15 Épületszerkezetek II. 15 SGYMMAG022XXX 16 3/3/V/ Szakdolgozat Épületszerkezetek I. SGYMKOM021XXX Építésszervezés I. SGYMMAG021XXX 0/10/F/10 SGYMMEN022XXX 3/2/V/ /5/V/6 19 HETI ÓRASZÁM Mechanika II. 20 SGYMMET032XXX 2/2/V/ Mechanika I. SGYMMET031XXX 23 3/2/V/5 Építőanyagok II. Geodézia és térinformatika 24 SGYMALT032XXX SGYMALT033XXX Talajmechanika /2/V/4 2/3/V/5 SGYMKOM035XXX 1/3/V/ Építőanyagok I. SGYMALT031XXX Építészeti rajz SGYMASZ031XXX Jogi ismeretek 27 1/2/V/3 0/3/F/3 SGYMMEN031XXX Földművek 28 2/0/F/2 SGYMKOM036XXX 28 1/2/V/ Mérnökfizika SGYMKOM032XXX 2/0/F/2 Nyelvi szintfelmérő SYMNL0001XX Hidrológia SGYMKOM033XXX 1/2/V/3 Hidraulika SGYMKOM034XXX 2/1/V/ Kredit Vizsga

15 NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS / VÍZMESTER MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Közgazdaságtan SGYMMEN011XXX Műszaki menedzsment SGYMMEN014XXX 2 1/2/V/3 2/1/F/3 3 Gazdasági ismeretek Projektmenedzsment 3 4 SGYMMEN012XXX SGYMMEN013XXX 2/5/V/7 2/5/V/7 Munkavédelem SGYMMEN001XXX 4 5 1/1/F/ Környezetvédelem Építésszervezés II. 9 Műszaki informatika SGYMKOM001XXX SGYMMEN023XXX 9 SGYMASZ001XXX 1/2/V/3 2/5/V/7 5/7/V/ Építéstechnológia Szaknyelv (angol vagy német) 11 SGYMMEN021XXX 11 SGYMLEK001XXX 2/5/V/7 SGYMLEK002XXX 12 0/2/F/ HETI ÓRASZÁM 15 Építmények II. (Komplex projekt) 15 SGYMKOM041XXX 16 3/3/V/ Szakdolgozat 17 Építmények I. SGYMKOM022XXX (Vízépítési szerkezetek) Építésszervezés I. 0/10/F/10 18 SGYMKOM039XXX SGYMMEN022XXX 18 3/2/V/6 2/5/V/ HETI ÓRASZÁM Mechanika II. 20 SGYMMET032XXX 2/2/V/ Mechanika I. SGYMMET031XXX 23 3/2/V/5 Építőanyagok II. Geodézia és térinformatika 24 SGYMALT032XXX SGYMALT033XXX Talajmechanika /2/V/4 2/3/V/5 SGYMKOM035XXX 1/3/V/ Építőanyagok I. SGYMALT031XXX Építészeti rajz SGYMASZ031XXX Jogi ismeretek 27 1/2/V/3 0/3/F/3 SGYMMEN031XXX Vízkárelhárítás 28 2/0/F/2 SGYMKOM038XXX 28 1/2/V/ Vízi környezetvédelem SGYMKOM037XXX 2/0/F/2 Nyelvi szintfelmérő SYMNL0001XX Hidrológia SGYMKOM033XXX 1/2/V/3 Hidraulika SGYMKOM034XXX 2/1/V/ Kredit Vizsga

16 NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS / VÍZGAZDA MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKIRÁNY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Közgazdaságtan SGYMMEN011XXX Műszaki menedzsment SGYMMEN014XXX 2 1/2/V/3 2/1/F/3 3 Gazdasági ismeretek Projektmenedzsment 3 4 SGYMMEN012XXX SGYMMEN013XXX 2/5/V/7 2/5/V/7 Munkavédelem SGYMMEN001XXX 4 5 1/1/F/ Környezetvédelem Építésszervezés II. 9 Műszaki informatika SGYMKOM001XXX SGYMMEN023XXX 9 SGYMASZ001XXX 1/2/V/3 2/5/V/7 5/7/V/ Építéstechnológia Szaknyelv (angol vagy német) 11 SGYMMEN021XXX 11 SGYMLEK001XXX 2/5/V/7 SGYMLEK002XXX 12 0/2/F/ HETI ÓRASZÁM 15 Építmények II. (Komplex projekt) 15 SGYMKOM041XXX 16 3/3/V/ Szakdolgozat 17 Építmények I. SGYMKOM023XXX (Földművek) Építésszervezés I. 0/10/F/10 18 SGYMKOM040XXX SGYMMEN022XXX 18 3/2/V/6 2/5/V/ HETI ÓRASZÁM Mechanika II. 20 SGYMMET032XXX 2/2/V/ Mechanika I. SGYMMET031XXX 23 3/2/V/5 Építőanyagok II. Geodézia és térinformatika 24 SGYMALT032XXX 1/2/V/4 SGYMALT033XXX 2/3/V/5 Mezőgazdasági vízhasznosítás 24 SGYMKOM042XXX 25 1/3/V/ Építőanyagok I. Építészeti rajz 27 SGYMALT031XXX SGYMASZ031XXX Jogi ismeretek 27 1/2/V/3 0/3/F/3 SGYMMEN031XXX Vízkárelhárítás 28 2/0/F/2 SGYMKOM038XXX 28 1/2/V/ Vízi környezetvédelem SGYMKOM037XXX 2/0/F/2 Nyelvi szintfelmérő SYMNL0001XX Hidrológia SGYMKOM033XXX 1/2/V/3 Hidraulika SGYMKOM034XXX 2/1/V/ Kredit Vizsga

17 LEVELEZŐ ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés azonosítószáma: A szakképesítés hozzárendelt FEOR-száma: 3129 A bizonyítványban szereplő szakképesítés megnevezése: épített környezet mérnökasszisztens A szakirányok megnevezése: építész mérnökasszisztens szakirány építő mérnökasszisztens szakirány (vízmérnök) vízmester mérnökasszisztens szakirány (vízmérnök) vízgazda mérnökasszisztens szakirány A képzési idő: 4 félév, 120 kreditpont, 1694 kontaktóra ( hét), mely nem tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét. A KÉPZÉS MODULJAI KREDIT KREDIT % KONTAKT ÓRA/HÉT (%) EGYÉNI FELK. ÓRA/HÉT (%) Korszerű munkaszervezés 17 14% 12 (15%) 7 (18%) Gazdálkodás, projektvezetés 20 17% 12 (15%) 8 (20%) Építési, műsz. dok., hatósági feladatok 41 34% 30 (37%) 10 (25%) Építéskivitelezés 32 27% 20 (24%) 12 (30%) Szakdolgozat 10 8% 7 (9%) 3 (7%) ÖSSZESEN % 81 (100%) 40 (100%) A szak képzési célja: Érettségivel rendelkező, az építőmesterség (akár a magas-, akár a mélyépítés) iránt érdeklődő, tanulni vágyó hallgatók képzése, akik rövid időn belüli szakképzettséget kívánnak szerezni, nem szeretnének továbbtanulni; nem jártak felsőoktatási intézménybe, középiskolai előképzettségük nem elegendő a BSc-szakok valamelyikének sikeres elvégzéséhez, ezért előtanulmányokat kezdenek az FSZ-ben, általa szakképzettséget szereznek, és tudásban felzárkóznak valamely BSc-szak elkezdésére. jártak már felsőoktatási intézménybe, azonban nem sikerült megbirkózniuk a főiskolai, egyetemi vagy a BSc-s követelményekkel, de végzettséget szeretnének szerezni. Amennyiben az FSZ-ben oktatott tárgyakat a felsőoktatásban már teljesítették, a képzési ideje csökkenhet, mert beszámítjuk a korábbi sikeres teljesítmény egy részét. Hallgatóink rövid időn (minimum 1, maximum 2 éven) belül szakképzettséget szerezhetnek az FSZ-ben előírt követelmények sikeres teljesítése esetén; ezután bekapcsolódhatnak a BSc-képzésbe, ahol maximum 60 kreditet beszámítunk az FSZ-képzésben teljesített tanulmányokból. A teljesített felsőfokú szakképzési szak birtokában hallgatóink az alábbi területeken helyezkedhetnek el: A műszaki tervezés területén (tervezőirodáknál): műszaki szerkesztő-rajzoló (feladata: az építész vagy statikus mérnök által megtervezett épületek műszaki terveinek elkészítése hagyományos rajzi eszközökkel, illetve számítógépes (CAD-alapú) szoftver segítségével.) műszaki előkészítő (feladata: a műszaki tervek alapján anyagkigyűjtések elvégzése, költségvetés elkészítése.) A kivitelezés, fenntartás területén (kivitelezőcégeknél): művezető, építésvezető (feladata: az épületek kivitelezésének közvetlen (építéshelyi), felelős irányítása, az építési munka megszervezése.) műszaki előkészítő (feladata: a műszaki tervek alapján anyagkigyűjtések elvégzése, költségvetés készítése, árajánlatok készítésében való részvétel.) építési menedzser (feladata: az építési munkákra kiírt pályázatok megírása, árajánlatok készítése, munkaszerzés.) 17

18 A képzési modulok tartalma Korszerű munkaszervezés modul Műszaki informatika, Környezetvédelem, Munkavédelem, Szaknyelv Gazdálkodási, projektvezetési modul Közgazdaságtan, Gazdasági ismeretek, Projektmenedzsment, Műszaki menedzsment Építési, műszaki dokumentációk, hatósági feladatok modul Mechanika, Építőanyagok, Geodézia és térinformatika, Jogi ismeretek, Építészeti rajz, valamint a választott szakiránynak megfelelő tárgyak Építéskivitelezés modul A választott szakiránynak megfelelő tárgyak, valamint Építéstechnológia, Építésszervezés, Szakdolgozat Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt (részben egymásra épülő, részben független) tantárgyak tananyagának folyamatos számonkéréséből (zárthelyik írása, félévközi munkával megszerezhető jegyek), vizsgák letételéből, tervezési feladatok (házi feladatok, féléves tervek) elkészítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint a szakmai vizsgából tevődik össze. Szakmai gyakorlat Mindegyik szakirányon kötelező jelleggel teljesítendő szakmai gyakorlat (1 hónap a 2. félév után, 2 hónap a szakdolgozat készítésével párhuzamosan). A szakdolgozat A szakdolgozat olyan konkrét szakterületen adódó mérnökasszisztensi feladat megoldása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín és kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és ipari konzulensek irányításával a második szakmai gyakorlattal egy időben elkészíthető. A jelölt a szakdolgozatával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a mérnökasszisztensi feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a szakdolgozat terjedelmére, a kiegészítő rajzi munkarészekre, valamint egyéb irományos mellékletek készítésére vonatkozó előírásokat a szakirányt koordináló tanszékek a honlapjukon teszik közzé. A szakdolgozat témája szorosan kapcsolódik a szakmai gyakorlathoz, valamint a szakirány tárgyaihoz. A szakmai vizsga részei: Korszerű munkaszervezés, Gazdálkodás, projektvezetés, Építési műszaki dokumentációk, Építéskivitelezés A nyelvi képzés rendszere Az Idegen nyelv kötelezően választandó kritériumtantárgy, tehát kreditpont nem jár érte. A hallgatók heti 2 órás nyelvoktatás keretében angol vagy német nyelvet választhatnak. A csoportbeosztás nyelvi szintfelmérő alapján történik. Minden hallgató egy félév szaknyelvet (üzleti nyelv és építőipari szaknyelv) tanul. A szakmai vizsgára bocsátás jogi feltételei A vizsga részeire és a vizsga tartalmára vonatkozó előírásokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiről kiadott miniszteri rendelet előírásai tartalmazzák (a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet). A szakmai vizsgára bocsátás feltételei iskolai rendszerű szakképzés esetén az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése szakdolgozat elkészítése gazdálkodó szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (1 hónap az első év végén, 2 hónap a szakdolgozat készítéséhez kapcsolva) 18

19 A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Korszerű munkaszervezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Építési műszaki dokumentációk, hatósági feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tervezési alapismeretek. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építőipari komplex szakmai feladat (tervezés, kivitelezés, építésigazgatás) és ahhoz kapcsolt gazdálkodási és menedzsment ismeretekre alapozott szakmai feladat - szakdolgozat védése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 15 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 20% 3. feladat 30% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla, nyugta kibocsátás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Építéskivitelezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Magasépítési alapismeretek (Épületszerkezettan, tartószerkezetek, építőanyagok) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mélyépítési alapismeretek (geotechnika, közműépítés, műtárgyak) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Építésszervezési alapismerek (építéstechnológia, építéskivitelezés, építésszervezés) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 30% 3. feladat 40% A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: nincsenek 19

20 Az OKJ-s szakképesítő bizonyítvány kiadásának feltételei eredményes szakdolgozat beadása és megvédése a szakmai vizsga sikeres letétele Az OKJ-s szakképesítő bizonyítvány minősítésének kiszámítása A 20/2007. (V.21.) SZMM-rendeletben foglaltak szerint. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a smm) Elvárt mérnökasszisztensi kompetenciák Korszerű munkaszervezés Építési műszaki dokumentációk, hatósági fel. Számítógépet használ (általános célra) Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ Vírusellenőrzést, vírusirtást végez Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ Hálózati rendszert használ Számítógépes alkalmazói programokat használ Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot végez Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs birtokában magyar és idegen nyelven Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait Szabványokat használ Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos szabványokat Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat Szabadkézi rajzot, helyszíni felmérési vázlatot készít, szerkesztéseket végez Alkalmazza az elektronikus adatrögzítés eszközeit Épületszerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Vasbeton tartószerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Acél tartószerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Fa, falazott és kő tartószerkezetek terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Mérnöki műtárgyak terveit készíti, felhasználja tervezői irányítással Településszerkezeti terveket készít, használ tervezői irányítással Geodéziai felméréseket, terveket használ tervezői irányítással Geotechnikai terveket készít, használ tervezői irányítással Közműépítési terveket készít, használ tervezői irányítással Közlekedésépítési terveket készít, használ tervezői irányítással Anyagjegyzéket, méret és mennyiségkimutatást, költségvetést készít, használ Pályázati dokumentációt készít, használ Részt vesz műszaki felmérések, elemzések, tanulmányok készítésében, értelmezi, használja őket Közreműködik a hatósági, szakhatósági engedélyezés előkészítésében Részt vesz a szakhatósági vizsgálatokban és engedélyezési eljárásokban Figyeli és ismeri a vonatkozó jogszabályok, szabványok előírásait, változásait Nyilvántartást vezet, használja a térinformatikai rendszereket Adatszolgáltatást készít, jelentéseket, bevallásokat ír Részt vesz fejlesztési, kezelési tervek készítésében Részt vesz különböző fizikai, kémiai, műszaki mérések végrehajtásában, dokumentálásában, elemzésében Részt vesz hatósági ellenőrzések, szabálysértési eljárások folyamatában 20

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WE-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Dr. Fodor Gábor s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Dr. Fodor Gábor s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni 1. Hogyan tekintenek a fogyasztók a mesterre A mester kifejezést a hétköznapi szóhasználatban is elterjedten használják a fogyasztók, ha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK GAZDA 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 621 02 0100 31 01 Megnevezés: Aranykalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 01 Megnevezés: Ezüstkalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 02

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben