SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT."

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, június

2 1. Adatlap 1.1. A képzést végző felsőoktatási intézmény neve, címe Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 1.2. Az alapszak megnevezése MŰSZAKI MENEDZSER [381/200. (XII.28.) sz. Kormányrendelet szerint] 1.3. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése MŰSZAKI MENEDZSER 1.. A tervezett szakirány(ok) megnevezése Gépgyártó szakirány Karbantartó szakirány 1.5. A képzési idő a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma képzési idő (nappali és levelező tagozat): 7 félév kreditek száma: 210 kreditpont az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma összóraszám: 6300 óra tanórák száma: Nappali tagozaton: 2100 kontaktóra ezen belül: 180 óra idegen nyelv, valamint 30 óra testnevelés Levelező tagozaton: 56 kontaktóra, 60 óra idegen nyelv 1.6. Szakmai gyakorlat időtartama és jellege szakirányú szakmai gyakorlat: hét üzemi gyakorlat a szakdolgozat témájához illeszkedve 1.7. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása Dr. Szűcs Sándor Ph.D főiskolai tanár 2

3 2. A tanterv fő arányai (szerkezete) a képesítési és kimeneti követelmények szerint A tanterv arányai a tanulmányi területek szerint Tanulmányi területek Előírt kredittartomány kreditértéke Tanterv kreditaránya % TA Természettudományos alapismeretek, 0-50 ebből matematika min GH Gazdasági és humán ismeretek ,8 SZT Szakmai törzsanyag ,6 DSZ Differenciált szakmai ismeretek* min ,5 SZV Szabadon választott tárgyak** min ,8 *része az SZT-nek (specializáció+számítógépes ábrázolás I-II., Termelés és techn. vált. menedzsment I-II.) ** választható tantárgyak A szakirányhoz rendelhető kreditérték Megnevezés Kreditérték Szakirány tantárgyak 27 Szakdolgozat Projektfeladat 5 Összesen: 7 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (TA,GH,SZT) kreditpontján (100%) belül: M műszaki jellegű ismeretek 86 kreditpont (50%) H humán, gazdasági, menedzsment jellegű tantárgyak 71 kreditpont (1%) Teljesülnek a menedzsment jellegű tantárgyakra (9 db, 32 kreditpont) előírt min. 30 kredit és a műszaki jellegű ismeretek arányára előírt min. 50%. Teljesül a szakirányhoz rendelhető tantárgyak előírt minimális 0 kreditértéke. A tanterv arányai a választhatóság szempontjából Előírt ak kreditarány kreditaránya kreditértéke (%) (%) K - Kötelező (TA, GH, SZT ** ) ,5 KV* - Kötelezően választható* ,7 V - Választható (V) min. 5 10,8 Összesen *szakirány tantárgyak+szakdolgozat+idegen nyelv ** Szakirány tantárgyak nélkül A gyakorlati ismeretekhez rendelhető kreditpontok száma nagyobb mint 60. A táblázatok adatai azt mutatják, hogy a tanterv fő arányai az előírt határok alapján megfelelnek. A szakdolgozat kreditértéke. (A gyakorlati ismeretekhez rendelt kreditpontok száma nagyobb min 60. 3

4 3. A záróvizsga 3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt legalább 210 kreditpont (abszolutórium) megszerzése, a kötelező tárgyként meghatározott tantárgyak teljesítése, a kötelezően, ill. szabadon választott tantárgyakból meghatározott kreditpontok teljesítése, a szakirányú üzemi gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat benyújtása és a témát kiíró tanszék elfogadó javaslata, a testnevelés kritérium-tantárgy követelményeinek teljesítése (csak nappali tagozaton), idegen nyelv tantárgy követelményeinek teljesítése vagy a KKK-ban előírt nyelvvizsga megléte A záróvizsga A záróvizsga kiemelt ismeretellenőrzési forma és alkalom. A záróvizsga komplex ellenőrzés, amely a szakmai törzsanyag és a szakma-specifikus ismeretek tantárgyai kijelölt részeinek (3. melléklet) az ismeretek integrálási készségét is megállapító számonkéréséből, valamint a szakdolgozat megvédéséből áll. A záróvizsga eredménye: a két komplex záróvizsga tárgy eredményeinek átlaga és a szakdolgozatra megállapított eredmény számtani átlaga. A műszaki menedzser alapszak (BSc) tantervét az SZF szenátusa fogadta el. M e z ő t ú r, június 8. Dr. Székely Péter rektor Dr. Szűcs Sándor főiskolai tanár szakfelelős

5 Műszaki menedzser alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser (Technical Management) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) szakképzettség: műszaki menedzser a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Manager 3. Képzési terület: műszaki. Képzési ág: műszaki menedzser, műszaki szakoktató 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ; 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 0 kredit; 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 6.. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kredit; 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit; 6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. A gazdálkodási mérnökök ismerik: a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit; a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit; a szervezetek működési elveit; a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit; termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket; a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki- és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és hasznosítható eredményeit; a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit. Alapfokozat birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak: műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére; üzleti tervek készítésére; döntés-előkészítési feladatok elvégzésére; innovációs stratégiák megvalósítására; 5

6 munkahelyi csoportok irányítására; információ menedzselésére; emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására; számviteli rendszer áttekintésére; a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására; a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására; Az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására; a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, felelősségtudattal, minőségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: természettudományos alapismeretek: 0 50 kredit matematika (min.12 kr.), fizika, más természettudományok alapismeretei (pl. biológia, kémia, mechanika); gazdasági és humán ismeretek: kredit mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségbiztosítás, ergonómia, humán ismeretek; szakmai törzsanyag: kredit műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási- jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya legalább 50 %. 9. Szakmai gyakorlat Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább hét. 10.Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 6

7 Közös tantárgyak a Szolnoki Főiskola szakjain Az SZF minden szakján oktatott tantárgyak 2. Informatika II Gy EU tanulmány K Üzleti kommunikáció Gy Vállalatgazdaságtan 2+1 K Pénzügy K A SZF több szakján is oktatott tantárgyak 2 Menedzsment I K Minőségmenedzsment K Munkavédelem K Alkalmazott matematika II K + 6 Mechanika II. 1+2 K + 7 Anyagism. és gyt. II K + 8 Gazdasági jog K Gépelemek II. 1+2 K + 10 Gépüzemfenntartás 1+2 K + 11 Statisztika Gy Közgazd. alapismeretek 2+1 K Filozófia K Projektmenedzsment Gy + Üzleti szakok A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakkal közös tantárgyak eltérő kreditponttal Sorszám óra kr zárás szakok adatai Üzleti MÉGM GVAM MGM 1. Informatika I Gy Sorszám óra kr zárás adatai MÉGM GVAM MGM 1 Matematika K Sorszám adatai óra kr zárás 21. Alk. matematika I. 1+1 Gy 22. Fizika 1+1 K 23. Mechanika I. 1+2 Gy 2. Műszaki hő- és áramlástan 1+1 K 25. Műszaki kémia K 26. Anyagism. és gyártástechn. I K 27. Gépelemek I. 1+2 K 28. Műszaki ábrázolás II Gy 7

8 felvétel előkövetelményei 1. Kötelező tantárgyak 2. Kötelezően választható tantárgyak (szakirányok) Sorszám Előkövetelmény tantárgy 1. Matematika I. Matematika 2. Matematika II. Matematika 3. Számvitel II. Számvitel I.. Üzleti tervezés Váll. gazdaságtan 5. Anyagism. és gyártástechnológia I. Anyagism. és gyártástechn. I. 6. Gépelemek II. Gépelemek I. 7. Műszaki ábrázolás II. Műszaki ábrázolás I. 8. Projektfeladat Projektmenedzsment 9. Számítógépes műszaki ábrázolás II. Számítógépes műszaki ábrázolás I. 10. EU-tanulmányok Közgazdaságtani alapismeretek 11. Vállalatgazdaságtan Közgazdaságtani alapismeretek Sorszám Előkövetelmény tantárgy 1. Hegesztett szerkezetek gyártása Anyagism. és gyártástechn. I-II. 2. Gyártástervezés Anyagism. és gyártástechn. III. 3. Alkatrészfelújítási technológiák Anyagism. és gyártástechn. II. Anygismeret és gyártástechn. III.. Karbantartási technológiák Üzemfenntartás 5. Karbantartás szervezése és ökonómiája Üzemfenntertás A tantervben megadott többi tantárgy felvételéhez nincs megadva előkövetelmény. 8

9 Záróvizsga tárgyak 1. Műszaki szakmai tárgy összetevői gépüzemfenntartás karbantartási technológiák Üzemfenntartó szakirány Összesen 8 2. Menedzsment tárgy összetevői termelés és techn.változás menedzsment projektmenedzsment minőségmenedzsment Összesen 8 Mindösszesen Záróvizsga tárgyak 1. Műszaki szakmai tárgy összetevői anyagismeret és gyártástechnológia I-II. gyártástervezés Gépgyártó szakirány Összesen 8 2. Menedzsment tárgy összetevői termelés és techn.változás menedzsment projektmenedzsment minőségmenedzsment Összesen 8 Mindösszesen

10 MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (NAPPALI TAGOZAT) Ssz. Szemeszter Hét ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak A TÖRZSANYAG (A SZAKKÉPZETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ ISMERETKÖRÖK) Összesen: TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK (0-50 kredit) Összesen: Alkalmazott matematika I Alkalmazott matematika II Statisztika Fizika Matematika Mechanika I Mechanika II Műszaki hő- és áramlástan Műszaki kémia Informatika I Informatika II Filozófia GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK (16-30 kredit) Összesen: EU tanulmányok Üzleti kommunikáció Közgazdaságtan Közgazdaságtani alapismeretek Munkavédelem Számvitel I Számvitel II Üzleti tervezés Vállalatgazdaságtan SZAKMAI TÖRZSANYAG ( kredit) Összesen: Mmenedzsment Anyagismeret és gyártástechnológia I Anyagismeret és gyártástechnológia II Gazdasági jog Gépelemek I Gépelemek II Gépüzemfenntartás Környezetmenedzsment Logisztika és anyagmozgatás Marketing alapismeretek Minőségmenedzsment Műszaki ábrázolás I Műszaki ábrázolás II Műszaki fejlesztés és iparjog Pénzügy Projektfeladat Projektmenedzsment Számítógépes műszaki ábrázolás I Számítógépes műszaki ábrázolás II Termelés és technológia-váltás menedzsment I Termelés és technológia-váltás menedzsment II Üzemi gyakorlat ea Összesen gy kr

11 SZAKIRÁNYOK Összesen: Szakirány,. félév Szakirány, 5. félév Szakirány, 6. félév VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Összesen: Választható tárgy I Választható tárgy II Választható tárgy III Választható tárgy IV SZAKDOLGOZAT Összesen: 0 0 Szakdolgozat EGYÉB TÁRGYAK Összesen: Idegen nyelv Testnevelés Összesen Mindösszesen (Szakdolgozat, Idegen nyelv és Testnevelés nélkül) Elmélet aránya (%) 2,1% Gyakorlat aránya (%) 57,86% DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK Szemeszter Összesen Ssz. Hét ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr koll gyak ea gy kr GÉPGYÁRTÓ SZAKIRÁNY Összesen: Anyagismeret és gyártástechnológia III CNC gépek programozása Gyártástechnológiai mérések Gyártástervezés Hegesztett szerkezetek gyártása Számítógépes tervezés és gyártás Szerszámgépek ÜZEMFENNTARTÓ SZAKIRÁNY Összesen: Energiellátó rendszerek Épületgépészeti rendszerek Karbantartás szervezése és ökonómiája Karbantartási technológiák Környezetvédelem Műszaki diagnosztika

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben