NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

2 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business 3. Képzési terület: gazdaságtudományok 4. Képzési ág: üzleti 5. A képzési idő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit; 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit; 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon végzettek ismerik: a nemzetközi gazdasági folyamatok elméleti összefüggéseit, hátterét, a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokat, az európai integrációs folyamatot, az EU működését, a globalizáció folyamatait, mozgatórugóit, és hatását az egyes régiókra, a nemzetközi piacműködés és verseny elemzésének módszertani kérdéseit, a nemzetközi kereskedelempolitika célkitűzéseit, eszközrendszerét, a nemzetközi pénzügyek törvényszerűségeit, szereplőit, a nemzetközi pénzügyek technikáját, Magyarország helyét és szerepét a világgazdaságban, az euró-atlanti integrációban, Magyarország külgazdasági folyamatainak dinamizmusát, főbb piacait, az erőforrások pályázati úton való megszerzésének és felhasználásának lehetőségeit és technikáját, a nemzetközi versenyhelyzetben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásait és végrehajtásuk eszközrendszerét, a világméretű árumozgások logisztikai vonatkozásait, a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait, a nemzetközi menedzsment interkulturális vonatkozásait,

3 a nemzetközi üzleti élet viselkedési szabályait, a protokoll és etikett előírásait, a nemzetközi gazdasági szervezetek működését. Az alapfokozat birtokában a nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon végzettek alkalmasak: a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére, regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra, nemzetközi tárgyalások önálló vitelére, a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására, önálló és csoportmunkára, tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására, a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására. Rendelkeznek önálló probléma-felismerő és megoldó, továbbá innovációs készséggel, kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, kapcsolatteremtő, beilleszkedési és együttműködési, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel, toleranciával, a másság elfogadásának képességével. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: kredit matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek; társadalomtudományi alapismeretek: kredit EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet; szakmai törzsanyag: kredit nemzetközi kereskedelemi és gazdasági intézmények, világgazdasági folyamatok és régiók, külgazdasági politika, elemzés és piacfejlesztés, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi ügyletek, nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, EU-közösségi politikák, nemzetközi tárgyalási technikák, nemzetközi etikett, protokoll, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek. 9. Szakmai gyakorlat: Az alapképzési szakon egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni. 10. Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

4 SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY EURÓPAI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI SZAKIRÁNY NEMZETKÖZI LOGISZTIKA SZAKIRÁNY Szolnok

5 A képzési idő és az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: Képzési idő: 7 félév Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kreditpont Az összóraszám (összes hallgatói tanulmányi munkaidő): 6300 A tanórák száma: 2325, ezen belül 450 óra szaknyelv, 45 óra testnevelés, valamint 90 óra szaklabor gyakorlat Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon

6 NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI alapképzési szak tanterve Nappali tagozat Közös képzési szakasz (valamennyi szak) Tantárgy Óra Köv Kr Tantárgy Óra Köv Kr Módszertani modul Üzleti alapozó modul 1. Gazdasági matematika K Vállalatgazdaságtan 2+1 K 4 2. Gazdasági matematika K Számvitel K 5 3. Alkalmazott matematika 1+1 Gy Gazdasági jog 2+0 K 2 4. Statisztika K Marketing 2+1 K 4 5. Statisztika Gy 4 Vállalati pénzügyek és 1+1 K adózási alapok 6. Informatika Gy Menedzsment 2+0 K 3 7. Informatika Gy Környezetgazdaságtan 1+0 K Üzleti kommunikáció 1+2 Gy Elméleti alapozó modul 8. Közgazdaságtan K 5 9. Közgazdaságtan K 5 Készségfejlesztő modul 10. Pénzügy 2+0 K 3 Tanulás és 0+1 Gy kutatásmódszertan 11. Nemzetközi gazdaságtan 2+0 K Társ. tud. modul Bevezetés az üzleti 0+3 A KF 27. nyelvbe (1.) 12. EU tanulmányok 2+0 K Szaknyelv (1.) 3x (0+4) 0+12 Gy Jogi alapok 1+0 K Gazdaságtörténet 2+0 K Szociológia 2+0 K Filozófia 2+0 K Szabadon választható 8+0 K Pszichológia 2+0 K Tanórák összesen Testnevelés (0+2; 0+1) 0+3 A KF Kredit összesen 101

7 Alapszak törzs Tantárgy Óra Köv Kr Tantárgy Óra Köv Kr 33. Világgazdasági folyamatok és régiók 2+1 K Nemzetközi pénzügyek 2+0 K Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 2+2 K Nemzetközi marketing 1+1 K Interkulturális kommunikáció és 2+1 K 3 tárgyalástechnika 38. EU közös finanszírozású politikák 2+0 K EU közös és közösségi politikák 2+0 K Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 2+1 Gy Vámismeretek 2+0 K Nemzetközi kapcsolatok joga 1+0 K Kötelezően választható* 2+0 K * Az EU külső gazdasági kapcsolatai, Transznacionális vállalatok működése és sajátosságaik, Pénzügyi integráció az EUban, Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Nemzetközi tárgyalástechnika.

8 Szakirányok Tantárgy Óra Köv Kr Tantárgy Óra Köv Kr Külgazdasági vállalkozási szakirány Európai vállalkozásfejlesztési szakirány Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája 2+0 K EU aktualitások 2+1 K K Stratégiai menedzsment 1+1 K Az eurózóna belső fejlődése és kibővülése Munkavállalás és joggyakorlat az EU-ban 2+0 K K EU források és pályázatírás 2+1 K Projektmenedzsment 1+1 Gy Magyarország külgazdasági kapcsolatai Vállalati, logisztikai esettanulmányok 2+2 K Gy Vállalatfejlesztés és finanszírozás Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban 1+1 K K Nemzetközi logisztika 1+1 K EU források és pályázatírás 2+1 K Szakdolgozati konzultáció 0+2 Gy Külkereskedelem- és vámtechnikák 2+1 K Szakdolgozati konzultáció 0+2 Gy Tantárgy Óra Köv Kr Nemzetközi logisztika szakirány Tanórák összesen 44. Logisztikai alapok 2+0 K 4 Közös képzési szakasz Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Logisztikai elemzések, kontrolling 2+2 K 5 Alapszak törzs K 3 Szakirány Logisztikai menedzsment 1+1 K 3 Szaklabor gyakorlat Nemzetközi logisztika I. 2+0 K Nemzetközi logisztika II. 2+0 K Logisztikai esettanulmányok 0+2 K 3 Kreditek összesen 51. EU források és pályázatírás 2+1 K 4 Közös képzési szakasz Szakdolgozati konzultáció 0+2 Gy 3 Alapszak törzs Szakirány 32 Tanórák összesen 2325 Kreditek összesen

9 NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK NAPPALI TAGOZAT KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ Módszertani alapozó modul Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam Kr 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév óra kr köv. óra kr. köv. óra kr köv. óra kr. köv. óra kr köv. óra kr köv. 1. Gazdasági matematika K 4 2. Gazdasági matematika K 4 3. Alkalmazott matematika Gy 3 4. Statisztika K 4 5. Statisztika Gy 4 6. Informatika Gy 2 7. Informatika Gy 3 Elméleti alapozó modul 8. Közgazdaságtan K 5 9. Közgazdaságtan K Pénzügy K Nemzetközi gazdaságtan K 3 Társadalomtudományi modul 12. EU tanulmányok K Jogi alapok K Gazdaságtörténet K Szociológia K Filozófia K Pszichológia K 2

10 Üzleti alapozó modul 18. Vállalatgazdaságtan K Számvitel K Gazdasági jog K Marketing K Vállalati pénzügyek és adózási alapok K Menedzsment K Környezetgazdaságtan K Üzleti kommunikáció Gy Tanulás és kutatásmódszertan Gy Bevezetés az üzleti szaknyelvbe (1) 0+3 KF A Szaknyelv (1) (NSNY007X, NSNY003X) Gy Gy Gy Bevezetés az üzleti szaknyelvbe (2) 0+3 KF A Szaknyelv (2) (NSNY004X, NSNY009X) Gy Gy Gy 9 Szabadon választható 31. Szabadon választható tárgyak K K K K 11 Kritérium követelmények 32. Testnevelés (0+2; 0+1) (NSTE007X) 0+2 KF A 0+1 KF A - ALAPSZAK TÖRZS 33. Világgazdasági folyamatok és régiók K Nemzetközi pénzügyek K Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika K Nemzetközi marketing K Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika K EU közös finanszírozású politikák K EU közös és közösségi politikák K Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás Gy Vámismeretek K Nemzetközi kapcsolatok joga K Kötelezően választható* K 3

11 SZAKIRÁNYOK Külgazdasági vállalkozási szakirány /SZFNSNGKV/ Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája K K Stratégiai menedzsment K EU források és pályázatírás K Magyarország külgazdasági kapcsolatai Vállalati, logisztikai esettanulmányok K Gy Nemzetközi logisztika K Szakdolgozati konzultáció Gy 3 ÖSSZESEN: K K K K K Gy 31 4Gy Gy 3Gy 2Gy 2A 30 2A K 2Gy Európai vállalkozásfejlesztési szakirány /SZFNSNGEV/ 44. EU aktualitások K Az eurózóna belső fejlődése és kibővülése Munkavállalás és joggyakorlat az EU-ban K K Projektmenedzsment Gy Vállalatfejlesztés és finanszírozás K Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban K EU források és pályázatírás K Külkereskedelem- és vámtechnikák K Szakdolgozati konzultáció Gy 3 9K 6K ÖSSZESEN: K K K Gy 31 4Gy Gy 3Gy 2Gy 26 2A 30 2A K 2Gy

12 Nemzetközi logisztika szakirány /SZFNSNGNL/ 44. Logisztikai alapok K Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája K Logisztikai elemzések, kontrolling K Logisztikai menedzsment K Nemzetközi logisztika I K Nemzetközi logisztika II K Logisztikai esettanulmányok K EU források és pályázatírás K Szakdolgozati konzultáció Gy 3 9K 6K ÖSSZESEN: K K K K 28 2Gy 31 4Gy Gy 3Gy 2Gy 1Gy 26 2A 30 2A * (B): Az EU külső gazdasági kapcsolatai (NSNG009B), Transznacionális vállalatok működése és sajátosságaik (NSNG010B), Pénzügyi integráció az EU-ban (NSNG011B) Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (NSNG012B), Nemzetközi tárgyalástechnika (NSNG013B) Tanórák összesen A szaklabor gyakorlat tanóráinak számát külön táblázat tartalmazza Kredit összesen 180

13 Szakmai gyakorlat rendszere Gyakorlat típusa Gyakorlatok megnevezése Gyakorlat helye Gyakorlat időtartama A nemzetközi gazdasági konfliktus helyzetek feldolgozásának gyakorlata 2. szemeszter 15 óra Az EU intézményi és döntéshozatali rendszere, működése, konkrét példák feldolgozása 3. szemeszter 15 óra Szakmai tevékenység részterületeire koncentráló gyakorlat Az egységes belső piacon való részvétel gyakorlata A nemzetközi kereskedelem aktualitásainak gyakorlati alkalmazása A magyar konvergencia programok összehasonlító elemzésének gyakorlata Szolnoki Főiskola Nemzetközi gazdálkodási szaklabor 4. szemeszter 15 óra 4. szemeszter 15 óra 5. szemeszter 15 óra Vámok, vámkezelés, logisztikai gyakorlatok 5. szemeszter 15 óra Összefüggő, komplex szakmai gyakorlat Vállalkozások, intézmények Elméleti tanulmányok lezárását követő egy félév (15 hét) Az évközi, szaklaborban letöltendő gyakorlat kritériumfeltétel. Számonkérési forma: aláírás. A nem teljesített gyakorlatok a következő meghirdetés során ismételten felvehetőek. A féléves, összefüggő komplex szakmai gyakorlat (15 hét) 30 kredit értékű.

14 ELŐTANULMÁNYI REND NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Tantárgy KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ Elméleti alapozó modul 1. Gazdasági matematika Gazdasági matematika Alkalmazott matematika 4. Statisztika Statisztika Informatika Informatika 2. Elméleti alapozó modul 8. Közgazdaságtan Közgazdaságtan Pénzügy 11. Nemzetközi gazdaságtan Közgazdaságtan 2. Társadalomtudományi modul 12. EU tanulmányok 13. Jogi alapok 14. Gazdaságtörténet 15. Szociológia 16. Filozófia 17. Pszichológia Előtanulmányi tárgyak Üzleti alapozó modul 18. Vállalatgazdaságtan 19. Számvitel Gazdasági jog 21. Marketing 22. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Pénzügy 23. Menedzsment Közgazdaságtan Környezetgazdaságtan 25. Üzleti kommunikáció 26. Tanulás és kutatásmódszertan 27. Bevezetés az üzleti szaknyelvbe Szaknyelv (1.) 3x 0+4 Bevezetés az üzleti nyelvbe Bevezetés az üzleti szaknyelvbe Szaknyelv (2.) 3x 0+4 Bevezetés az üzleti nyelvbe 2. Szabadon választható 31. Szabadon választható tárgyak 32. Testnevelés (0+2; 0+2) ALAPSZAK TÖRZS 33. Világgazdasági folyamatok és régiók Közgazdaságtan 2., Nemzetközi gazdaságtan 34. Nemzetközi pénzügyek Vállalati pénzügyek és adózási alapok 35. Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 36. Nemzetközi marketing Marketing 37. Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika 38. EU közös finanszírozású politikák EU tanulmányok 39. EU közös és közösségi politikák EU tanulmányok 40. Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 41. Nemzetközi kapcsolatok joga 42. Vámismeretek 43. Kötelezően választható*

15 SZAKIRÁNYOK Külgazdasági vállalkozási 44. Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Pénzügy 45. Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 46. Stratégiai menedzsment Menedzsment 47. EU források és pályázatírás 48. Magyarország külgazdasági kapcsolatai Nemzetközi gazdaságtan, EU tanulmányok 49. Vállalati, logisztikai esettanulmányok 50. Nemzetközi logisztika 51. Szakdolgozati konzultáció Európai vállalkozásfejlesztési 44. EU aktualitások EU tanulmányok 45. Az eurózóna belső fejlődése és kibővülése EU tanulmányok, Pénzügy 46. Munkavállalás és joggyakorlat az EU-ban 47. Projektmenedzsment 48. Vállalatfejlesztés és finanszírozás 49. Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Pénzügy 50. EU források és pályázatírás 51. Külkereskedelem- és vámtechnikák Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 52. Szakdolgozati konzultáció Nemzetközi logisztika 44. Logisztikai alapok 45. Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 46. Logisztikai elemzések, kontrolling Logisztikai alapok 47. Logisztikai menedzsment Logisztikai alapok 48. Nemzetközi logisztika I. 49. Nemzetközi logisztika II. Nemzetközi logisztika I. 50. Logisztikai esettanulmányok Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 51. EU források és pályázatírás 52. Szakdolgozati konzultáció * Az EU külső gazdasági kapcsolatai, Transznacionális vállalatok működése és sajátosságaik, Pénzügyi integráció az EU-ban, Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Nemzetközi tárgyalástechnika

16 SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY EURÓPAI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI SZAKIRÁNY NEMZETKÖZI LOGISZTIKA SZAKIRÁNY Szolnok

17 A képzési idő és az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: Képzési idő: 7 félév Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kreditpont Az összóraszám (összes hallgatói tanulmányi munkaidő): 6300 A tanórák száma: Levelező tagozaton: 697, ezen belül 108 óra szaknyelv, valamint 30 óra szaklabor gyakorlat Távoktatási tagozaton: ezen belül 108 óra szaknyelv (az óraszám a távoktatás speciális módszertana szerint értendő) - 30 óra szaklabor gyakorlat Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon

18 NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI alapképzési szak tanterve Levelező és Távoktatás tagozat Közös képzési szakasz (valamennyi szak) Tantárgy Óra Köv Kr Tantárgy Óra Köv Kr Módszertani alapozó modul Üzleti alapozó modul 1. Gazdasági matematika K Vállalatgazdaságtan 14 K 4 2. Gazdasági matematika K Számvitel K 5 3. Alkalmazott matematika 10 K Gazdasági jog 10 K 2 4. Statisztika K Marketing 14 K 4 5. Statisztika K Vállalati pénzügyek és 10 K 4 adózási alapok 6. Informatika 1. 5 K Menedzsment 10 K 3 7. Informatika K Környezetgazdaságtan 5 K Üzleti kommunikáció 14 K Elméleti alapozó modul 8. Közgazdaságtan K 5 Készségfejlesztő modul 9. Közgazdaságtan K Tanulás és 5 K 2 kutatásmódszertan 10. Pénzügy 10 K Nemzetközi gazdaságtan 10 K Szaknyelv (1.) 3x K Szaknyelv (2.) 3x K Társadalomtudományi modul 12. EU tanulmányok 10 K Jogi alapok 5 K Gazdaságtörténet 10 K Szociológia 10 K Filozófia 10 K Szabadon választható 40 K Pszichológia 10 K Tanórák összesen 440 Kredit összesen 110

19 Alapszak törzs Tantárgy Óra Köv Kr Tantárgy Óra Köv Kr 30. Világgazdasági folyamatok és régiók 14 K Nemzetközi pénzügyek 10 K Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 18 K Nemzetközi marketing 10 K Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika EU közös finanszírozású politikák EU közös és közösségi politikák Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 14 K 3 10 K 3 10 K 3 14 K Vámismeretek 10 K Nemzetközi kapcsolatok joga 5 K Kötelezően választható* 10 K *Az EU külső gazdasági kapcsolatai, Transznacionális vállalatok működése és sajátosságaik, Pénzügyi integráció az EU-ban, Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Nemzetközi tárgyalástechnika.

20 Szakirányok Tantárgy Óra Köv Kr Tantárgy Óra Köv Kr Külgazdasági vállalkozási szakirány Európai vállalkozásfejlesztési szakirány Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája 10 K EU aktualitások 14 K 4 18 K Stratégiai menedzsment 10 K Az eurózóna belső fejlődése és kibővülése Munkavállalás és joggyakorlat az EU-ban 10 K 4 10 K EU források és pályázatírás 14 K Projektmenedzsment 10 K Magyarország külgazdasági kapcsolatai Vállalati, logisztikai esettanulmányok 18 K K Vállalatfejlesztés és finanszírozás Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban 10 K 3 10 K Nemzetközi logisztika 12 K EU források és pályázatírás 14 K Szakdolgozati konzultáció 10 Gy Külkereskedelem- és vámtechnikák 14 K Szakdolgozati konzultáció 10 Gy Tantárgy Óra Köv Kr Óra Kr Nemzetközi logisztika szakirány Órák összesen 41. Logisztikai alapok 10 K 4 Közös képzési szakasz Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Logisztikai elemzések, kontrolling 18 K 5 Alapszak törzs K 3 Szakirány Logisztikai menedzsment 10 K 3 Szaklabor gyakorlat Nemzetközi logisztika I. 10 K Nemzetközi logisztika II. 10 K Logisztikai esettanulmányok 10 K 3 Kreditek összesen 48. EU források és pályázatírás 14 K 4 Közös képzési szakasz Szakdolgozati konzultáció 10 Gy 3 Alapszak törzs 38 Szakirány Tanórák összesen 697 Kreditek összesen 180

21 NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ Módszertani alapozó modul Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam Kr 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév óra kr köv. óra kr. köv. óra kr köv. óra kr. köv. óra kr köv. óra kr köv. 1. Gazdasági matematika K 4 2. Gazdasági matematika K 4 3. Alkalmazott matematika 10 3 K 3 4. Statisztika K 4 5. Statisztika K 4 6. Informatika K 2 7. Informatika K 3 Elméleti alapozó modul 8. Közgazdaságtan K 5 9. Közgazdaságtan K Pénzügy K Nemzetközi 9 gazdaságtan 10 3 K 3 Társadalomtudományi modul 12. EU tanulmányok K Jogi 1 alapok 5 2 K Gazdaságtörténet K Szociológia K Filozófia K Pszichológia 10 2 K 2

22 Üzleti alapozó modul 18. Vállalatgazdaságtan 14 4 K Számvitel K Gazdasági jog 10 2 K Marketing 14 4 K Vállalati pénzügyek és adózási alapok 10 4 K Menedzsment 10 3 K Környezetgazdaságtan 5 2 K Üzleti kommunikáció 14 3 K Tanulás és kutatásmódszertan 5 2 K Szaknyelv (1) (LSNY012A, LSNY013A) 18 3 K 18 3 K 18 3 K Szaknyelv (2) (LSNY015A, LSNY016A) 18 3 K 18 3 K 18 3 K 9 Szabadon választható 29. Szabadon választható tárgyak 10 3 K 10 3 K 10 3 K 10 2 K 11 Kritérium követelmények ALAPSZAK TÖRZS 30. Világgazdasági folyamatok és régiók 14 4 K Nemzetközi pénzügyek 10 3 K Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 18 5 K Nemzetközi marketing 10 4 K Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika 14 3 K EU közös finanszírozású politikák 10 3 K EU közös és közösségi politikák 10 3 K Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 14 4 K Vámismeretek 10 3 K Nemzetközi kapcsolatok joga 5 3 K Kötelezően választható* 10 3 K 3

23 SZAKIRÁNYOK Külgazdasági vállalkozási szakirány /LSNGKV/ Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája 10 4 K K Stratégiai menedzsment 10 4 K EU források és pályázatírás 14 4 K Magyarország külgazdasági kapcsolatai 18 4 K Vállalati, logisztikai esettanulmányok 10 4 K Nemzetközi logisztika 12 4 K Szakdolgozati konzultáció 10 3 Gy 3 ÖSSZESEN: K K K K K K 1Gy Európai vállalkozásfejlesztési szakirány /LSNGEV/ 41 EU aktualitások 14 4 K Az eurózóna belső fejlődése és kibővülése Munkavállalás és joggyakorlat az EUban 10 4 K K Projektmenedzsment 10 3 K Vállalatfejlesztés és finanszírozás 10 3 K Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban 10 4 K EU források és pályázatírás 14 4 K Külkereskedelem- és vámtechnikák 14 4 K Szakdolgozati konzultáció 10 3 Gy 3 ÖSSZESEN: K K K K K K 1Gy

24 Nemzetközi logisztika szakirány /LSNGNL/ 41 Logisztikai alapok 10 4 K Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája 18 5 K Logisztikai elemzések, kontrolling 10 3 K Logisztikai menedzsment 10 3 K Nemzetközi logisztika I K Nemzetközi logisztika II K Logisztikai esettanulmányok 10 3 K EU források és pályázatírás 14 4 K Szakdolgozati konzultáció 10 3 Gy 3 ÖSSZESEN: K K K K K K 1Gy * (B): Az EU külső gazdasági kapcsolatai (LSNG010B), Transznacionális vállalatok működése és sajátosságaik (LSNG011B), Pénzügyi integráció az EU-ban (LSNG012B), Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (LSNG013B), Nemzetközi tárgyalástechnika (LSNG014B) Tanórák összesen A szaklabor gyakorlat tanóráinak számát külön táblázat tartalmazza Kredit összesen 180

25 Szakmai gyakorlat rendszere Gyakorlat típusa Gyakorlatok megnevezése Gyakorlat helye Gyakorlat időtartama A nemzetközi gazdasági konfliktus helyzetek feldolgozásának gyakorlata 2. szemeszter 5 óra Az EU intézményi és döntéshozatali rendszere, működése, konkrét példák feldolgozása 3. szemeszter 5 óra Szakmai tevékenység részterületeire koncentráló gyakorlat Az egységes belső piacon való részvétel gyakorlata A nemzetközi kereskedelem aktualitásainak gyakorlati alkalmazása A magyar konvergencia programok összehasonlító elemzésének gyakorlata Szolnoki Főiskola Nemzetközi gazdálkodási szaklabor 4. szemeszter 5 óra 4. szemeszter 5 óra 5. szemeszter 5 óra Vámok, vámkezelés, logisztikai gyakorlatok 5. szemeszter 5 óra Összefüggő, komplex szakmai gyakorlat Vállalkozások, intézmények Elméleti tanulmányok lezárását követő egy félév (15 hét) Az évközi, szaklaborban letöltendő gyakorlat kritériumfeltétel. Számonkérési forma: aláírás. A nem teljesített gyakorlatok a következő meghirdetés során ismételten felvehetőek. Az összefüggő komplex szakmai gyakorlat (15 hét) 30 kredit értékű.

26 ELŐTANULMÁNYI REND NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Tantárgy Előtanulmányi tárgyak KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ Elméleti alapozó modul 1. Gazdasági matematika Gazdasági matematika Alkalmazott matematika 4. Statisztika Statisztika Informatika Informatika 2. Elméleti alapozó modul 8. Közgazdaságtan Közgazdaságtan Pénzügy 11. Nemzetközi gazdaságtan Közgazdaságtan 2. Társadalomtudományi modul 12. EU tanulmányok 13. Jogi alapok 14. Gazdaságtörténet 15. Szociológia 16. Filozófia 17. Pszichológia Üzleti alapozó modul 18. Vállalatgazdaságtan 19. Számvitel Gazdasági jog 21. Marketing 22. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Pénzügy 23. Menedzsment Közgazdaságtan Környezetgazdaságtan 25. Üzleti kommunikáció 26. Tanulás és kutatásmódszertan 27. Szaknyelv Szaknyelv Szabadon választható tárgy ALAPSZAK TÖRZS 30. Világgazdasági folyamatok és régiók Közgazdaságtan 2., Nemzetközi gazdaságtan 31. Nemzetközi pénzügyek Vállalati pénzügyek és adózási alapok 32. Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 33. Nemzetközi marketing Marketing 34. Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika 35. EU közös finanszírozású politikák EU tanulmányok 36. EU közös és közösségi politikák EU tanulmányok 37. Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 38. Nemzetközi kapcsolatok joga 39. Vámismeretek 40. Kötelezően választható*

27 SZAKIRÁNYOK Külgazdasági vállalkozási 41. Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Pénzügy 42. Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 43. Stratégiai menedzsment Menedzsment 44. EU források és pályázatírás 45. Magyarország külgazdasági kapcsolatai Nemzetközi gazdaságtan, EU tanulmányok 46. Vállalati, logisztikai esettanulmányok 47. Nemzetközi logisztika 48. Szakdolgozati konzultáció Európai vállalkozásfejlesztési 41. EU aktualitások EU tanulmányok 42. Az eurózóna belső fejlődése és kibővülése EU tanulmányok, Pénzügy 43. Munkavállalás és joggyakorlat az EU-ban 44. Projektmenedzsment 45. Vállalatfejlesztés és finanszírozás 46. Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban Pénzügy 47. EU források és pályázatírás 48. Külkereskedelem- és vámtechnikák Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 49. Szakdolgozati konzultáció Nemzetközi logisztika 41. Logisztikai alapok 42. Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika 43. Logisztikai elemzések, kontrolling Logisztikai alapok 44. Logisztikai menedzsment Logisztikai alapok 45. Nemzetközi logisztika I. 46. Nemzetközi logisztika II. Nemzetközi logisztika I. 47. Logisztikai esettanulmányok Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 48. EU források és pályázatírás 49. Szakdolgozati konzultáció * Az EU külső gazdasági kapcsolatai, Transznacionális vállalatok működése és sajátosságaik, Pénzügyi integráció az EU-ban, Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Nemzetközi tárgyalástechnika

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETÖZI GAZDÁLODÁS ALAPÉPZÉSI SZA Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Indított akkreditált specializációk (a szak -jában még nem nevesített specializációk): ülgazdasági-vállalkozási EU-integráció

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai desztináció menedzsment Szálloda Team Academy Képzési terület,

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Tanterv Lezárva:.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics) Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS nappali alapszak BA Tájékoztató 2014/15. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

Nappali. Heti Köv. tanór

Nappali. Heti Köv. tanór Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali NBG_GI84G Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák: 20-60 kredit a 2 KO

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám Szak megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐIKSOLÁN GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA ÁLLAMHÁZTARTÁSI / VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐI SZAKIRÁNYON TANULMÁNYAIKAT KEZDŐK SZÁMÁRA 2018. SZEPTEMBER EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 6500

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN BA2006 (TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) ALAPSZAK. Pécs

PTE KTK BA-TANTERV KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN BA2006 (TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) ALAPSZAK. Pécs PTE KTK BA-TANTERV KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK BA2006 (TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) Utolsó módosítás: 2010-11-18 Gáspár Tamás Pécs. 2006. 2 A SZAK BEMUTATÁSA Ennek a hazánkban

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve

A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve Összesen: 260 kredit, Órák megbontása: 114 E, 100 Gy, 0 L Órák száma Tárgykód Tárgy Kr Követelmény Félév Típus Előkövetelmény E GY L NBG_GI804G0

Részletesebben

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megzése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodás szak

Nemzetközi gazdálkodás szak A szak megnevezése: Nemzetközi gazdálkodás szak A specializációt gondozó oktatási szervezeti egységek megnevezése: Nemzetközi Gazdálkodás Intézet Társadalomtudományi Intézet Világgazdaság és Nemzetközi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés mintatanterve

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés mintatanterve Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés mintatanterve Nappali tagozat tantárgy számonkérés 1. 2. 3. 4. kredit (koll / gyj / tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) száma

Részletesebben

Szak megnevezése: A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit. Ajánlott félév. Típus

Szak megnevezése: A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit. Ajánlott félév. Típus Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó és környezeti gazdaságtan

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Utolsó módosítás: Gáspár Tamás

PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Utolsó módosítás: Gáspár Tamás PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Utolsó módosítás: 2016-06-01 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők 1.1. A szak felelős vezetői A szak felelőse:

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

A G_GAZ_BA_N kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak mintatanterve

A G_GAZ_BA_N kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak mintatanterve A G_GAZ_BA_N kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak mintatanterve Összesen: 273 kredit, Órák megbontása: 110 E, 144 Gy, 0 L Órák száma Tárgykód Tárgy Kr Követelmény Félév Típus Előkövetelmény E GY L

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján és tantárgyaik félévek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. tantárgy féléves tanóraszáma,

Részletesebben

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Vezetés és szervezés mesterképzési szak (Management and Leadership) Indított specializációk: Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (Human

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés mintatanterv Nappali tagozat tantárgy számonkérés 1. 2. 3. 4. kredit (koll / gyj / tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) száma egyéb)

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS nappali alapszak BA Tájékoztató 2010/11. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Kereskedelem és marketing alapképzési szak Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing alapképzési szak Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing alapképzési szak (Commerce and Marketing) Képzésért felelős intézmény Intézményi

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Miskolc, 2018 1.3.5.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

2017-től fölvett hallgatóknak

2017-től fölvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K =

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2017-től felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Alapképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Alapképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Alapképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Alapképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Andragógia (Andragogy)... 4 Emberi erőforrások (Human

Részletesebben

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit Szak megzése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Tanterv 2017/2018 Lezárva: 2017.06.30. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Nemzetközi gazdálkodás (International Business

Részletesebben