Egészségügyi Szervező Alapképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi Szervező Alapképzés"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, május

2 A képzés legfontosabb adatai Szak neve: egészségügyi szervező. Indított szakirányok: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező. Képzési terület: orvos és egészségtudomány. Képzési ág: egészségtudományi. Képzési ciklus: alapképzés (BSc.). Képzési forma: nappali és levelező tagozat. Szakért felelő kar: DE, Egészségügyi Főiskolai Kar. Képzési idő: Félévek száma: 7. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210. Kötelező tantárgyak kreditösszege: 169. Kötelezően választható tantárgyak kreditösszege: 30. Szabadon választható tantárgyak kreditösszege: 11. Összes kontaktóra száma: 3136 (nappali), 1032 (levelező). Szakmai gyakorlat: összefüggő szakmai gyakorlat, 420 óra (nappali), 150 óra (levelező), 30 kredit. A képzési program megfelel a felsőoktatás jogszabályainak, továbbá az IMIA (International Medical Informatics Association, ) nemzetközi szervezet irányelveinek is. Az oktatás kiemelt támogatója az ISH Kft. (http://www.ish.hu). A szak képzési és kimeneti követelményei (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint) 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: egészségügyi szervező (megjelölve a szakirányt) választható szakirányok: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager (Specialization in Health Insurance, Specialization in Health Care Administration) 2

3 3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány. 4. Képzési ág: egészségtudományi. 5. A képzési idő ekben: Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit; 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit; 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit; 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 75 kredit; 6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kredit: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevékenységeit. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és a működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Közös kompetenciák az egészségügyi szervező alapképzési szakon Az alapfokozattal rendelkező szakemberek képesek: az egészségügy működésében keletkező információk rögzítését, tárolását és kiértékelését végző számítógépes rendszerek üzemeltetésére és a korszerű informatikai módszerek alkalmazására, matematikai és statisztikai ismeretek birtokában statisztikák, jelentések, beszámolók elkészítésére, elemzésére és prezentálására, az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, illetve intézményi controlling rendszerek kialakítására és működtetésére, ismerik a társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, az adatszolgáltatási kötelezettségeket. Az egészségügyi szervezők az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon: képesek a megszerzett elméleti felkészültség, szakmai ismeretek, gyakorlati készségek birtokában, erkölcsi elvek és magatartásbeli előírások ismeretében egészségügyi ügyvitelszervezőként, információrendszer szervezőjeként, kontrollerként munkahelyi feladataik ellátására; ismerik az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, működési mechanizmusát; tájékozottak az intézmények közötti információáramlásról, adatszolgáltatási kötelezettségeiről, döntési mechanizmusairól; képesek a korszerű menedzsment ismeretek alkalmazására; ismerik az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket (makromikroökonómia), tudják alkalmazni az intézményi (vállalati) gazdálkodás alapvető szabályait (vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénzügy, gazdaságstatisztika, gazdasági elemzés); ismerik és használják az egészségügy finanszírozásával (makro- és mikro (intézményi) szintű forrásteremtés és allokáció), endofinanszírozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdéseket; 3

4 önállóan tudnak egészségügyi számítógépes rendszereket kezelni, működtetni; alkalmazzák a rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet fontosabb fejezeteit; ismerik a számvitel és adózás alapjait, birtokolják az alapvető számvitelelemzési technikákat; ellátják a szakmához tartozó általános értelmiségi feladatokat, képesek az értékteremtésre és közvetítésre. Az egészségügyi szervezők az egészségbiztosítás szakirányon alkalmasak: a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén informatikai, gazdasági, biztosítási és adatszolgáltatási tevékenységek végzésére, ellenőrzésére, elemzésére, megfelelő szintű döntések előkészítésére, illetve meghozatalára; az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésére, irányítására; társadalombiztosítási és családtámogatási biztosítások megállapítására és számfejtésére, más előírt ügyviteli feladatok ellátására; a szakterületnek megfelelően hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési feladatok előkészítésének lefolytatására; az egészségügyi intézmények és a társadalombiztosítási szervek tevékenységével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátására, támogatására; egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi intézményekben, az államháztartás részét képező szerveknél és az üzleti szférában. Az egészségügyi szervezők az egészségturizmus-szervező szakirányon ismerik: az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, az európai együttműködési lehetőségeket; a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét; a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit; a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését; a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepét; a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban; a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait; a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket; Képesek: egészségturisztikai programok készítésére; részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében; az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: alapozó ismeretek: kredit 4

5 egészségtudományi és társadalomtudományi alapozó ismeretek (anatómia, élettani kórélettani alapok, elsősegélynyújtás, népegészségtan, pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai ismeretek, társadalomismeret); informatikai alapozó ismeretek; szakmai törzsanyag: kredit egészségügyi informatikai ismeretek: alapvető klinikai, matematikai ismeretek, orvosi latin nyelv, operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció, grafika, egészségügyben alkalmazott azonosítórendszerek, dokumentációs technikák, egészségügyhöz kapcsolódó adat- és titokvédelmi szabályok; egészségügyi gazdasági és biztosítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer elemei, egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása, közgazdaságtan mikro- és makroökonómiai összefüggései, szervezetek pénzügyeinek alapjai, számviteli előírások, könyvviteli rendszer, statisztikai eljárásmódok, az egészségügy jogi szabályozása; differenciált szakmai anyag: kredit egészségbiztosítás szakirány: a társadalombiztosítás története, az ellátások fedezeti rendszere, biztosítási jogviszony, nyilvántartási rendszerek, szolgáltatások, költségvetési szervek gazdálkodása, nyugdíjbiztosítási rendszer, baleseti és ápolási biztosítási rendszerek, egészségügyi intézmények kontrolling rendszerei, intézmények irányítása, vezetése, ellenőrzési rendszerek, az üzleti (for-profit) biztosítók és az önkéntes-kölcsönös (non-profit) pénztárak, a társadalomés a humánbiztosítás jogszabályi környezete; egészségügyi ügyvitelszervezői szakirány: az egészségügy struktúrája, az egészségügyben folyó adatszolgáltatási tevékenységek, az egészségügyi azonosító és dokumentációs rendszerek, az egészségügyi alapellátás információs rendszere, az egészségügy gazdaságtana, finanszírozási módszere, statisztikája, adózása, hálózatok tervezése, az egészségügyi szervezetek gazdasági irányítása (kontrollingja), minőségbiztosítása, az egészségügyi adatvédelem jogi szabályozása. egészségturizmus-szervező szakirány: speciális egészségturisztikai szolgáltatások rendszerei, módszerei, a turizmus általános elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái, egészségturisztikai intézményrendszer (gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok), a wellness termékcsoport összetevői, a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei, a stressz okai, következményei, az egészséges életmódot segítő preventív programok készítése, a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásai. 9. Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 5

6 1. Egészségügyi Szervező Alapszak 1.1. NAPPALI TAGOZAT A tantárgy Javasolt jegy, (, 1 EF15001 Angol nyelv I. ** aláírás EF30001 Biokémia I. * kollokvium EF30002 Biológia I. * kollokvium EF20001 Egészségtudományi ismeretek I. ** kollokvium EF20002 Egészségtudományi ismeretek III. ** kollokvium EF20003 Informatikai hálózatok I. kollokvium EF05001 Jogi ismeretek I. * kollokvium EF20004 Közgazdasági ismeretek I. kollokvium EF15005 Latin I. * jegy EF20005 Matematika I. jegy EF85001 Megelőző orvostan és népegészségtan * kollokvium I. 1 EF70001 Pszichológia I. * kollokvium EF20006 Számítástechnikai alapismeretek * jegy EF05002 Szociológia I. * kollokvium EF05003 Társadalomtudományi ism. I. * kollokvium EF15040 Testnevelés I. aláírás Összesen * Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain teljes mértékben megegyeznek. ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek.

7 A tantárgy Javasolt formája (aláírás, jegy, (, 2 EF20007 Adatbázis-kezelés I. kollokvium EF20008 Adatszerkezetek és algoritmusok kollokvium EF70002 Alkalmazott pszichológia IV. jegy vál. - 2 EF15002 Angol nyelv II. ** aláírás EF EF20009 Egészségtudományi ismeretek II. ** kollokvium EF EF20010 Egészségtudományi ismeretek IV. ** kollokvium EF EF EF20012 Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II. kollokvium kollokvium EF20013 Egészségügyi azonosító rendszerek kollokvium EF20014 Informatikai hálózatok II. jegy EF EF70003 Kommunikációfejlesztő tréning aláírás vál. - 2 EF20015 Közgazdasági ismeretek II. kollokvium EF EF20016 Matematika II. kollokvium EF EF05004 Társadalomtudományi ism. II. kollokvium vál. EF EF15041 Testnevelés II. aláírás Összesen ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. 7

8 A tantárgy Javasolt jegy, (, 3 EF20017 Adatbázis-kezelés II. jegy EF EF15003 Angol nyelv III. ** aláírás EF EF20018 Az egészségügyi ellátás struktúrája beszámoló EF20019 Biometria I. jegy EF EF20020 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás I. kollokvium EF20021 Egészségtudomány alapjai szigorlat EF85001 EF20010, EF EF20022 Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció III. kollokvium EF20011, EF EF20023 Gazdaságstatisztika I. jegy EF20015, EF EF20024 Közgazdasági ismeretek III. kollokvium EF EF20025 Minőségbiztosítási rendszerek I. kollokvium vál. - 3 EF20026 Programozás I. jegy EF20027 Projektmenedzsment jegy vál. - 3 EF15042 Testnevelés III. aláírás Szabadon választott tantárgy 2 Összesen ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. 8

9 1.2. LEVELEZŐ TAGOZAT A tantárgy Javasolt formája (aláírás, jegy, Óraszáma/ (, 1 EF30001_L Biokémia I. * kollokvium EF30002_L Biológia I. * kollokvium EF20001_L Egészségtudományi ismeretek I. ** kollokvium EF20002_L Egészségtudományi ismeretek III. ** kollokvium EF20003_L Informatikai hálózatok I. kollokvium EF05001_L Jogi ismeretek I. * kollokvium EF20004_L Közgazdasági ismeretek I. kollokvium EF15005_L Latin I. * jegy EF20005_L Matematika I. jegy EF85001_L Megelőző orvostan és népegészségtan I. * kollokvium EF70001_L Pszichológia I. * kollokvium EF20006_L Számítástechnikai alapismeretek EF05002_L Szociológia I. * kollokvium EF05003_L Társadalomtudományi ism. I. * kollokvium Összesen * Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain teljes mértékben megegyeznek. ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. 9

10 A tantárgy Javasolt formája (aláírás, jegy, (, 2 EF20007_L Adatbázis-kezelés I. kollokvium Adatszerkezetek és algoritmusok EF20008_L kollokvium EF70002_L Alkalmazott pszichológia IV. jegy EF20009_L Egészségtudományi ismeretek II. ** kollokvium EF20010_L Egészségtudományi ismeretek IV. ** kollokvium vál. - EF20001_L EF20002_L 2 EF20011_L 2 EFH20012_L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II. kollokvium kollokvium Egészségügyi azonosító rendszerek EF20013_L kollokvium 2-2 EF20014_L Informatikai hálózatok II. jegy EF20003_L 2 EF70003_L Kommunikációfejlesztő tréning aláírás vál - 2 EF20015_L Közgazdasági ismeretek II. kollokvium EF20004_L 2 EF20016_L Matematika II. kollokvium EF20005_L 2 EF05004_L Társadalomtudományi ism. II. kollokvium vál. EF05003_L Összesen ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. 10

11 A tantárgy Javasolt jegy, (4) Elm. (, 3 EF20017_L Adatbázis-kezelés II. jegy EF20007_L Az egészségügyi ellátás struktúrája EF20018_L beszámoló 2-3 EF20019_L Biometria I. jegy EF20016_L 3 EF20020_L Egészségbiztosítás társadalom-biztosítás I. kollokvium EF20021_L Egészségtudomány alapjai szigorlat EF85001_L EF20010_L EF20018_L 3 EF20022_L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció III. kollokvium EF20011_L EF20012_L 3 EF20023_L Gazdaságstatisztika I. jegy EF20015_L EF20016_L 3 EF20024_L Közgazdasági ismeretek III. kollokvium EF20015_L 3 EF20025_L Minőségbiztosítási rendszerek kollokvium I vál. - 3 EF20026_L Programozás I. jegy EF20027_L Projektmenedzsment jegy vál. - 3 Szabadon választott tantárgy 2 Összesen

12 2. Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány NAPPALI A tantárgy Javasolt jegy, (, 4 EF20028 Adatbázis-kezelés III. kollokvium EF EF20029 Biometria II. kollokvium EF EF20030 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás II. kollokvium EF EF20031 Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium EF EF20032 Gazdaságstatisztika II. kollokvium vál. EF EF20033 Információelméleti és módszertani alapok kollokvium vál. - 4 EF20034 Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I. beszámoló EF20017, EF EF20035 Minőségbiztosítási rendszerek II. kollokvium vál. EF EF20036 Programozás II. jegy vál. EF EF15043 Testnevelés IV. aláírás EF20037 Vállalati pénzügyek kollokvium vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

13 A tantárgy Javasolt jegy, (, 5 EF20038 A mesterséges intelligencia alapjai kollokvium vál. - 5 EF20039 Adatbiztonság, adatvédelem I. kollokvium EF15006 Angol szaknyelv I. aláírás EF EF20040 Az egészségügy gazdaságtana I. kollokvium EF20041 Az egészségügyi ellátás informatikája I. kollokvium EF20028 EF20018, EF EF20042 Biometria III. jegy EF EF20043 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás III. kollokvium EF EF20044 Elektronikus szolgáltatások II. kollokvium EF EF20045 Információrendszerek tervezése és üzemeltetése II. kollokvium EF EF20046 Szervezetek gazdasági irányítása I. kollokvium vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

14 A tantárgy Javasolt jegy, Óraszáma/ (, 6 EF20047 Adatbiztonság, adatvédelem II. kollokvium vál. EF EF15007 Angol szaknyelv II. aláírás EF EF20048 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája szigorlat EF20049 EF EF20049 Az egészségügy gazdaságtana II. jegy vál. EF EF20050 Az egészségügyi ellátás informatikája II. kollokvium EF EF20051 Az egészségügyi ellátás informatikája III. kollokvium EF EF20052 Biológiai jelfeldolgozás kollokvium vál. EF EF20053 Egészségügyi informatika szigorlat EF20051 EF20045, EF EF20054 Komplex alkalmazások jegy vál. EF20028, EF EF20055 Szervezetek gazdasági irányítása II. kollokvium vál. EF EF20056 Szervezetek gazdasági irányítása III. kollokvium vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

15 A tantárgy Javasolt (1) kódja (2) Neve (3) jegy, (, 7 EF20057 Összefüggő szakmai gyakorlat jegy EF20048,EF EF20058 Szakdolgozat aláírás vál EF20048,EF20053 Összesen Mindösszesen

16 Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány LEVELEZŐ A tantárgy Javasolt jegy, (, 4 EF20028_L Adatbázis-kezelés III. kollokvium EF20017_L 4 EF20029_L Biometria II. kollokvium EF20019_L 4 EF20030_L Egészségbiztosítás társadalom-biztosítás II. kollokvium EF20020_L 4 EF20031_L Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium EF20014_L 4 EF20032_L Gazdaságstatisztika II. kollokvium vál. EF20023_L 4 EF20033_L Információelméleti és módszertani alapok kollokvium vál. - 4 EF20034_L Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I. EF20015_L, beszámoló 5 10 EF20017_L, 3 4 EF20035_L Minőségbiztosítási rendszerek kollokvium II vál. EF20025_L 4 EF20036_L Programozás II. jegy vál. EF20026_L 4 EF20037_L Vállalati pénzügyek kollokvium vál. EF20024_L 4 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

17 A tantárgy Javasolt jegy, (, A mesterséges intelligencia EF20038_L kollokvium vál. - alapjai 5 EF20039_L Adatbiztonság, adatvédelem I. kollokvium EF20040_L Az egészségügy gazdaságtana I. kollokvium EF20041_L Az egészségügyi ellátás informatikája I. kollokvium EF20028_L EF20018_L EF20022_L 5 EF20042_L Biometria III. jegy EF20029_L 5 EF20043_L Egészségbiztosítás társadalom-biztosítás III. kollokvium EF20030_L 5 EF20044_L Elektronikus szolgáltatások II. kollokvium EF20031_L 5 EF20045_L Információrendszerek tervezése és üzemeltetése II. 5 5 kollokvium 2 EF20034_L 5 EF20046_L Szervezetek gazdasági irányítása I kollokvium 3 vál. EF20024_L 5 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

18 A tantárgy Javasolt jegy, (, 6 EF20047_L Adatbiztonság, adatvédelem II. kollokvium vál. EF20039_L Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája 6 EF20048_L szigorlat 0 0 EF20049_L 0 EF20042_L 6 EF20049_L Az egészségügy gazdaságtana II. jegy vál. EF20040_L 6 EF20050_L Az egészségügyi ellátás informatikája II. kollokvium EF20041_L 6 EF20051_L Az egészségügyi ellátás informatikája III kollokvium 3 EF20050_L 6 EF20052_L Biológiai jelfeldolgozás kollokvium vál. EF20021_L 6 EF20053_L Egészségügyi informatika szigorlat EF20051_L EF20045_L EF20022_L 6 EF20054_L Komplex alkalmazások jegy EF20028_L. 3 vál EF20032_L 6 EF20055_L Szervezetek gazdasági irányítása II kollokvium 3 vál. EF20046_L 6 EF20056_L Szervezetek gazdasági irányítása III kollokvium 3 vál. EF20055_L 6 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

19 A tantárgy Javasolt jegy, (, 7 EF20057_L Összefüggő szakmai gyakorlat jegy EF20058_L Szakdolgozat aláírás vál. Összesen Mindösszesen EF20048_L, EF20053_L EF20048_L, EF20053_L 19

20 3. Egészségbiztosítás szakirány NAPPALI Javasolt A tantárgy jegy, (, Felvétel 4 EF20079 Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni ellátásai kollokvium EF20029 Biometria II. kollokvium EF EF20080 Biztosítási alapismeretek I. kollokvium EF20081 Biztosítási matematika és kockázatelemzés I. jegy EF EF20030 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás II. (Egészségügyi jogi ismeretek) kollokvium EF EF20031 Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium EF EF20082 Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési ismeretek I. kollokvium EF20035 Minőségbiztosítási rendszerek II. (Minőségbiztosítás az egészségügyben) kollokvium vál. EF EF15043 Testnevelés IV. aláírás EF20037 Vállalati pénzügyek kollokvium vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

21 Javasolt A tantárgy jegy, (, 5 EF20039 Adatbiztonság, adatvédelem I. kollokvium EF15006 Angol szaknyelv I. aláírás EF EF20040 Az egészségügy gazdaságtana I. kollokvium EF20042 Biometria III. jegy EF EF20083 Biztosítási alapismeretek II. (Nyugdíjbiztosítás) kollokvium EF EF20084 Biztosítási matematika és kockázatelemzés II. jegy EF EF20043 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás III. kollokvium EF EF20044 Elektronikus szolgáltatások II. kollokvium EF EF20085 Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési ismeretek II. kollokvium EF EF20046 Szervezetek gazdasági irányítása I. (Vállalati stratégiai tervezés) kollokvium vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

22 Javasolt A tantárgy jegy, (, 6 EF20047 Adatbiztonság, adatvédelem II. kollokvium vál. EF EF15007 Angol szaknyelv II. aláírás EF EF20086 Az egészségbiztosítás informatikája jegy vál. - 6 EF20049 Az egészségügy gazdaságtana II. jegy EF EF20048 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája szigorlat EF20049,EF EF20087 Biztosítási alapismeretek III. (Élet-, baleset- és egészségbiztosítás) kollokvium EF EF20089 Biztosításszakmai ismeretek szigorlat EF20043,EF EF20054 Komplex alkalmazások jegy vál. EF20028,EF EF20055 Szervezetek gazdasági irányítása II. (Controlling) kollokvium vál. EF EF20056 Szervezetek gazdasági irányítása III. (Szervezet és vezetés) kollokvium vál. EF EF20088 Szervezetek gazdasági irányítása IV. (Egészségügyi menedzsment) kollokvium vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

23 Javasolt A tantárgy jegy, (, 7 EF20057 Összefüggő szakmai gyakorlat jegy EF20048,EF EF20058 Szakdolgozat aláírás vál. EF20048,EF20089 Összesen

24 Egészségbiztosítás szakirány LEVELEZŐ Javasolt A tantárgy jegy, (, 4 EF20079_L Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni ellátásai kollokvium EF20029_L Biometria II. kollokvium EF20019_L 4 EF20080_L Biztosítási alapismeretek I. kollokvium EF20081_L Biztosítási matematika és kockázatelemzés I. jegy EF20016_L 4 EF20030_L Egészségbiztosítás társadalombiztosítás II. (Egészségügyi jogi ismeretek) kollokvium EF20020_L 4 EF20031_L Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium EF20014_L 4 EF20082_L 4 EF20035_L Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési ismeretek I. Minőségbiztosítási rendszerek II. (Minőségbiztosítás az egészségügyben) kollokvium kollokvium vál. EF20025_L 4 EF20037_L Vállalati pénzügyek kollokvium kötvál.. EF20024_L 4 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

25 Javasolt A tantárgy jegy, (, 5 EF20039_L Adatbiztonság, adatvédelem I. kollokvium EF20040_L Az egészségügy gazdaságtana I. kollokvium EF20042_L Biometria III. jegy EF20029_L 5 EF20083_L Biztosítási alapismeretek II. (Nyugdíjbiztosítás) kollokvium EF20080_L 5 EF20084_L Biztosítási matematika és kockázatelemzés II. jegy EF20081_L 5 EF20043_L Egészségbiztosítás társadalombiztosítás III. kollokvium EF20030_L 5 EF20044_L Elektronikus szolgáltatások II. kollokvium EF20031_L 5 EF20085_L Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési ismeretek II. kollokvium EF20082_L 5 EF20046_L Szervezetek gazdasági irányítása I. (Vállalati stratégiai tervezés) kollokvium vál. EF20024_L 5 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

26 Javasolt A tantárgy jegy, (, 6 EF20047_L Adatbiztonság, adatvédelem II. kollokvium vál. EF20039_L 6 EF20086_L Az egészségbiztosítás informatikája jegy vál. - 6 Az egészségügy gazdaságtana jegy. EF20049_L II EF20040_L 6 EF20048_L Az egészségügy gazdaságtana EF20049_L szigorlat és statisztikája EF20042_L Biztosítási alapismeretek III. 6 EF20087_L (Élet-, baleset- és egészségbiztosítás) kollokvium EF20083_L EF20043_L 6 EF20089_L Biztosításszakmai ismeretek szigorlat EF20087_L EF20084_L 6 EF20054_L Komplex alkalmazások jegy vál. EF20028_L EF20032_L 6 EF20055_L Szervezetek gazdasági irányítása II. (Controlling) kollokvium vál. EF20046_L 6 EF20056_L Szervezetek gazdasági irányítása III. (Szervezet és vezetés) kollokvium vál. EF20055_L 6 EF20088_L Szervezetek gazdasági irányítása IV. (Egészségügyi menedzsment) kollokvium vál. EF2056_L 6 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen

27 A tantárgy Javasolt jegy, 7 EF20057_L Összefüggő szakmai gyakorlat jegy (, 7 EF20058_L Szakdolgozat aláírás vál. Összesen EF20048_L EF20089_L EF20048_L EF20089_L Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210. Ezen belül a különböző típusú tantárgyak kötelezően teljesítendő kerditszámai: Kötelező tantárgyak kredit összege: 169. Kötelezően választható tantárgyak kredit összege: 30. Szabadon választható tantárgyak kredit összege: 11. Az egészségügyi ügyvitelszervező és az egészségbiztosítás szakirány ajánlott tantervének első három e megegyezik. 27

28 Kritérium követelmények Angol nyelv I-III. (csak nappali tagozaton) Angol szaknyelv I-II. (csak nappali tagozaton) Testnevelés I-IV. (csak nappali tagozaton) Szigorlatok Az egészségtudomány alapjai (komplex szigorlat, III. ) Egészségtudományi ismeretek I-IV. Megelőző orvostan és népegészségtan I. Az egészségügyi ellátás struktúrája Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája (komplex szigorlat, VI. ) Az egészségügy gazdaságtana I-II. Biometria I-III. Egészségügyi informatika (komplex szigorlat, VI. ) Az egészségügyi ellátás informatikája I.-III. Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I.-III. Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I.-II. A komplex záróvizsga Az egészségügyi szervezői szakterület szakmai ismeretanyagának integrált megjelenítése az összefüggő szakmai gyakorlattal együtt, az elméleti ismeretek felhasználásával. A komplex záróvizsga szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll. 28

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE Békési László 1 Palik Mátyás 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 Szolnok, 2014 NEOBOOK PLATFORM ALKALMAZÁS A KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK PÁLYÁRA IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN 4 I. RÉSZ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben