FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 Az összes kontaktóra száma 1200 Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: Szakfelelős: Specializáció felelőse (fordítói specializáció) A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI: 4 hét/100 óra Dr. Csatár Péter Dr. Csatár Péter 1. A mesterképzési szak megnevezése: fordító és tolmács (Translating and Interpreting) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) szakképzettség: okleveles fordító és tolmács (fordítói specializáció) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Translator and Interpreter (Translator mother tongue ; first chosen foreign language.; second chosen foreign language.) 3. Képzési terület: bölcsészettudomány képzési terület 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak. 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18 kredit; 6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30 kredit; 6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 kredit; 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 20 kredit; 6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 6.6. Az elméleti órák és a gyakorlati foglalkozások aránya: 34% elmélet és 66% gyakorlat. 7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági,

2 társadalmi és kulturális életében. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit, - a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát, - a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot, - az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét, - a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét, mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit, - a vonatkozó kommunikációs és protokoll alapismereteket. b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás, tolmácsolás, - célnyelvi szövegalkotásra, - célnyelven történő szóbeli közvetítésre, - szövegelemzésre forrásnyelven, - filmfeliratozás megalkotására, - kiadványszerkesztésre, - nyelvi tanácsadásra, - szoftver lokalizációra, - terminológiai gyűjtemények készítésére, - fordítástámogató eszközök használatára, - tolmácsberendezések használatára. c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - idegennyelv-tudás, - jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven, - állóképesség, - monotónia-tűrés, - megbízáselemzés, - kritikai attitűd, - kreativitás, - problémamegoldó gondolkodás, - jó memória, - figyelemmegosztás és koncentráció, - folyamatos önképzésre való készség, - minőségre való érzékenység, - stratégiatervezés.

3 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: bevezetés a fordítás elméletébe, bevezetés a fordítás gyakorlatába, bevezetés a tolmácsolás elméletébe, bevezetés a terminológiába, a fordítás nyelvhelyességi kérdései, szakmai intézményrendszer, Európa tanulmányok A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: általános fordítástechnika; első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre, tolmácsolástechnika; első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre, számítógépes segédeszközök működése; terminológia A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: kötelezően választandó szakirányú modul gazdasági alapismeretek, jogi alapismeretek, nemzetközi szervezetek, protokoll ismeretek; - fordítói specializáció: szakfordítás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre; - tolmács specializáció: konszekutív tolmácsolás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre; 8.4. Diplomamunka. 9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét vagy 100 munkaóra, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg. 10. Idegennyelv ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú, (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél és egy másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A 4. pontban felsorolt szakterületekről jelentkezők esetében feltétel az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte. Záróvizsga A záróvizsga nyilvános, bizottság előtt teendő szóbeli vizsga, amely a fordítói specializáción a diplomamunka védéséből és a diplomamunka tematikájához kapcsolódó kérdések megválaszolásából áll. A jelölt a diplomamunka védése során számítástechnikai eszközöket is igénybe vehet. A záróvizsgára bocsátás feltételei: (a) megszerzett végbizonyítvány (abszolutórium) (b) benyújtott, elfogadott és legalább elégséges érdemjeggyel bíró diplomamunka (c) a szakmai gyakorlat igazolása, valamint a Debreceni Egyetem általános záróvizsgára bocsátási feltételei A záróvizsga részei a fordítói specializáción: a diplomamunka megvédése, azaz (a) a forrásnyelvi szöveg és a fordítás érzékeny pontjainak bemutatása a fordító szemszögéből (b) válaszok a diplomamunkával és a forrásnyelvi szöveg témájával kapcsolatban feltett kérdésekre A záróvizsga értékelése: a záróvizsga két részére kapott osztályzat átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga felelőse a szakfelelős: Dr. Bényei Tamás, egyetemi tanár

4 A fordító és tolmács mesterszak (fordítói specializáció) kreditlistája 1. Alapozó ismeretek (18 kredit) BTFT0111 Bevezetés a fordítás elméletébe 30 koll BTFT0121 Bevezetés a fordítás gyakorlatába 30 koll BTFT0211 A tolmácsolás alapkérdései 30 koll BTFT0311 Európai Uniós alapismeretek 30 koll BTFT0321 Interkulturális kommunikáció koll BTFT0322 Interkulturális kommunikáció 2 30 koll BTFT0331 Magyar nyelvű hivatali és üzleti levelezés; 30 gyj helyesírás és nyelvi viselkedés BTFT0341 A terminológia alapkérdései 30 koll Szakmai törzsanyag (30 kredit) ANGOL nyelv BTFTAN0111 Fordítástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTAN0112 Fordítástechnika 2: B-A* 30 gyj. 3 BTFTAN BTFTAN0113 Fordítástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTAN0114 Fordítástechnika 2: A-B* 30 gyj. 3 BTFTAN BTFTAN0121 Fordítástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFTAN0122 Fordítástechnika 2: C-A* 30 gyj. 3 BTFTAN BTFTAN0211 Tolmácsolástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTAN0212 Tolmácsolástechnika 2: B-A* 30 gyj. 2 BTFTAN BTFTAN0213 Tolmácsolástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTAN0214 Tolmácsolástechnika 2: A-B* 30 gyj. 2 BTFTAN BTFTAN0221 Tolmácsolástechnika 1: C-A* 30 gyj NÉMET nyelv BTFTNE0111 Fordítástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTNE0112 Fordítástechnika 2: B-A* 30 gyj. 3 BTFNE BTFTNE0113 Fordítástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTNE0114 Fordítástechnika 2: A-B* 30 gyj. 3 BTFTNE BTFTNE0121 Fordítástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFTNE0122 Fordítástechnika 2: C-A* 30 gyj. 3 BTFTNE BTFTNE0211 Tolmácsolástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTNE0212 Tolmácsolástechnika 2: B-A* 30 gyj. 2 BTFTNE BTFTNE0213 Tolmácsolástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTNE0214 Tolmácsolástechnika 2: A-B* 30 gyj. 2 BTFTNE BTFTNE0221 Tolmácsolástechnika 1: C-A* 30 gyj FRANCIA nyelv BTFTFR0111 Fordítástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTFR0112 Fordítástechnika 2: B-A* 30 gyj. 3 BTFTFR BTFTFR0113 Fordítástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTFR0114 Fordítástechnika 2: A-B* 30 gyj. 3 BTFTFR BTFTFR0121 Fordítástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFTFR0122 Fordítástechnika 2: C-A* 30 gyj. 3 BTFTFR BTFTFR0211 Tolmácsolástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTFR0212 Tolmácsolástechnika 2: B-A* 30 gyj. 2 BTFTFR BTFTFR0213 Tolmácsolástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTFR0214 Tolmácsolástechnika 2: A-B* 30 gyj. 2 BTFTFR BTFTFR0221 Tolmácsolástechnika 1: C-A* 30 gyj OLASZ nyelv BTFTOL0111 Fordítástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTOL0112 Fordítástechnika 2: B-A* 30 gyj. 3 BTFTOL BTFTOL0113 Fordítástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTOL0114 Fordítástechnika 2: A-B* 30 gyj. 3 BTFTOL BTFTOL0121 Fordítástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFTOL0122 Fordítástechnika 2: C-A* 30 gyj. 3 BTFTOL BTFTOL0211 Tolmácsolástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTOL0212 Tolmácsolástechnika 2: B-A* 30 gyj. 2 BTFTOL BTFTOL0213 Tolmácsolástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTOL0214 Tolmácsolástechnika 2: A-B* 30 gyj. 2 BTFTOL BTFTOL0221 Tolmácsolástechnika 1: C-A* 30 gyj OROSZ nyelv

5 BTFTOR0111 Fordítástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTOR0112 Fordítástechnika 2: B-A* 30 gyj. 3 BTFTOR BTFTOR0113 Fordítástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTOR0114 Fordítástechnika 2: A-B* 30 gyj. 3 BTFTOR BTFTOR0121 Fordítástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFTOR0122 Fordítástechnika 2: C-A* 30 gyj. 3 BTFTOR BTFTOR0211 Tolmácsolástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTOR0212 Tolmácsolástechnika 2: B-A* 30 gyj. 2 BTFTOR BTFTOR0213 Tolmácsolástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTOR0214 Tolmácsolástechnika 2: A-B* 30 gyj. 2 BTFTOR BTFTOR0221 Tolmácsolástechnika 1: C-A* 30 gyj HOLLAND nyelv BTFTHO0111 Fordítástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTHO0112 Fordítástechnika 2: B-A* 30 gyj. 3 BTFTHO BTFTHO0113 Fordítástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTHO0114 Fordítástechnika 2: A-B* 30 gyj. 3 BTFTHO BTFTHO0121 Fordítástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFTHO0122 Fordítástechnika 2: C-A* 30 gyj. 3 BTFTHO BTFTHO0211 Tolmácsolástechnika 1: B-A* 30 gyj BTFTHO0212 Tolmácsolástechnika 2: B-A* 30 gyj. 2 BTFTHO BTFTHO0213 Tolmácsolástechnika 1: A-B* 30 gyj BTFTHO0214 Tolmácsolástechnika 2: A-B* 30 gyj. 2 BTFTHO BTFTHO0221 Tolmácsolástechnika 1: C-A* 30 gyj BTFT0411 Számítógépes fordítástámogatás 30 gyj Differenciált szakmai ismeretek: Szakfordítás és műfordítás (32 kredit) BTFTF0111 Gazdasági alapismeretek 30 koll BTFTF0121 Társadalomelmélet, etika, politika 30 koll BTFTF0131 Fordítás és kulturális transzfer 30 koll BTFTF0141 Hazai és nemzetközi szervezetek és 30 koll intézmények BTFTF0151 Etikett és protokoll 30 koll ANGOL NYELV BTFTFAN1111 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: B-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFAN1112 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-B 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFAN1121 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: C-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFAN1122 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-C 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFAN1211 Társadalomtudományi szakfordítás 1: B-A 30 gyj BTFTFAN1212 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-B 30 gyj BTFTFAN1221 Társadalomtudományi szakfordítás 1: C-A 30 gyj BTFTFAN1222 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-C 30 gyj BTFTFAN1311 A műfordítás alapkérdései 1: B-A 30 gyj BTFTFAN1312 A műfordítás alapkérdései 2: A-B 30 gyj BTFTFAN1321 A műfordítás alapkérdései 1: C-A 30 gyj NÉMET NYELV BTFTFNE1111 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: B-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFNE1112 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-B 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFNE1121 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: C-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFNE1122 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-C 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFNE1211 Társadalomtudományi szakfordítás 1: B-A 30 gyj BTFTFNE1212 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-B 30 gyj BTFTFNE1221 Társadalomtudományi szakfordítás 1: C-A 30 gyj BTFTFNE1222 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-C 30 gyj BTFTFNE1311 A műfordítás alapkérdései 1: B-A 30 gyj BTFTFNE1312 A műfordítás alapkérdései 2: A-B 30 gyj BTFTFNE1321 A műfordítás alapkérdései 1: C-A 30 gyj FRANCIA NYELV BTFTFFR1111 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: B-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFFR1112 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-B 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFFR1121 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: C-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFFR1122 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-C 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFFR1211 Társadalomtudományi szakfordítás 1: B-A 30 gyj BTFTFFR1212 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-B 30 gyj BTFTFFR1221 Társadalomtudományi szakfordítás 1: C-A 30 gyj BTFTFFR1222 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-C 30 gyj BTFTFFR1311 A műfordítás alapkérdései 1: B-A 30 gyj

6 BTFTFFR1312 A műfordítás alapkérdései 2: A-B 30 gyj BTFTFFR1321 A műfordítás alapkérdései 1: C-A 30 gyj OLASZ NYELV BTFTFOL1111 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: B-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOL1112 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-B 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOL1121 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: C-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOL1122 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-C 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOL1211 Társadalomtudományi szakfordítás 1: B-A 30 gyj BTFTFOL1212 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-B 30 gyj BTFTFOL1221 Társadalomtudományi szakfordítás 1: C-A 30 gyj BTFTFOL1222 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-C 30 gyj BTFTFOL1311 A műfordítás alapkérdései 1: B-A 30 gyj BTFTFOL1312 A műfordítás alapkérdései 2: A-B 30 gyj BTFTFOL1321 A műfordítás alapkérdései 1: C-A 30 gyj OROSZ NYELV BTFTFOR1111 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: B-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOR1112 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-B 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOR1121 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: C-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOR1122 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-C 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFOR1211 Társadalomtudományi szakfordítás 1: B-A 30 gyj BTFTFOR1212 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-B 30 gyj BTFTFOR1221 Társadalomtudományi szakfordítás 1: C-A 30 gyj BTFTFOR1222 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-C 30 gyj BTFTFOR1311 A műfordítás alapkérdései 1: B-A 30 gyj BTFTFOR1312 A műfordítás alapkérdései 2: A-B 30 gyj BTFTFOR1321 A műfordítás alapkérdései 1: C-A 30 gyj HOLLAND NYELV BTFTFHO1111 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: B-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFHO1112 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-B 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFHO1121 Gazdasági-üzleti szakfordítás 1: C-A 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFHO1122 Gazdasági-üzleti szakfordítás 2: A-C 30 gyj. 2 BTFTF BTFTFHO1211 Társadalomtudományi szakfordítás 1: B-A 30 gyj BTFTFHO1212 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-B 30 gyj BTFTFHO1221 Társadalomtudományi szakfordítás 1: C-A 30 gyj BTFTFHO1222 Társadalomtudományi szakfordítás 2: A-C 30 gyj BTFTFHO1311 A műfordítás alapkérdései 1: B-A 30 gyj BTFTFHO1312 A műfordítás alapkérdései 2: A-B 30 gyj BTFTFHO1321 A műfordítás alapkérdései 1: C-A 30 gyj Szabadon választható tárgyak** (20 kredit) Intézményi szinten meghirdetett MA összesen kurzusok Szakmai gyakorlat (4 hét/100 óra) BTFTF0311 Szakmai gyakorlat 100/ beszámoló, hét aláírás 6. Szakdolgozat (20 kredit) BTFTF0211 Diplomamunka 20 BTFT0111 BTFTF0111 BTFTF0121 BTFTF0131 BTFTF * A mesterszakos fordító- és tolmácsképzésben a választható nyelveket a következők szerint jelöljük: A = magyar, anyanyelvi szinten; B = első idegen nyelv; C = második idegen nyelv. A választható első (B) idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, holland. A választható második (C) idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, holland. Az első és a második idegen nyelvnek különbözőnek kell lennie. ** A szabadon választható tárgyak felvehetők az 1-4. félév bármelyikében. Ezek révén a hallgató az általa választott területeken speciális igényének megfelelően további részismereteket szerezhet az egyetem által kínált tantárgyak bármelyikének választásával.

7 A diplomamunka sajátos követelményei A diplomamunka terjedelme mellékletek nélkül minimum 40 oldal ( leütés, szóközök nélkül). A diplomamunka fajtái 1. Diplomafordítás kommentárokkal: 1.1 Egy legalább 30 ezer leütés terjedelmű társadalomtudományi, vagy gazdasági szakszöveg fordítása első vagy második idegen nyelvről (B-A), (C-A) magyarra. 1.2 Műfordítás készítése kommentárokkal az első vagy második idegen nyelvről (B-A) (C-A) magyarra. (Indokolt esetben a fordítás lehet újrafordítás is.) A diplomafordítások esetében a dolgozat kötelező részei: (i) a forrásnyelvi szöveg általános jellemzése (ii) a forrásnyelvi szöveg (iii) a célnyelvi szöveg (iv) a fordító kommentárjai a célnyelven (v) terminusok jegyzéke (vi) felhasznált források és segédeszközök felsorolása 2. Fordítástudományi kérdésekkel vagy a műfordítás sajátságos problémáival foglalkozó, önálló kutatómunkán alapuló diplomamunka.

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben