Egészségügyi Szervező Alapképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi Szervező Alapképzés"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, május

2 TARTALOM I. A képzés legfontosabb adatai 3 II. A szak képzési és kimeneti követelményei 3 III. A képzés ajánlott tanterve 8 1. Egészségügyi szervező alapszak Nappali tagozat Levelező tagozat Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Nappali tagozat Levelező tagozat Egészségbiztosítási szakirány Nappali tagozat Levelező tagozat 27 IV. Tantárgyleírások Egészségügyi szervező alapszak és a szakirányok közös tantárgyai Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány tantárgyai (közösek nélkül) Egészségbiztosítási szakirány tantárgyai (közösek nélkül) 90 2

3 I. A képzés legfontosabb adatai Szak neve: egészségügyi szervező. Indított szakirányok: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező. Képzési terület: orvos és egészségtudomány. Képzési ág: egészségtudományi. Képzési ciklus: alapképzés (BSc.). Képzési forma: nappali és levelező tagozat. Szakért felelő kar: DE, Egészségügyi Főiskolai Kar. Képzési idő: Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Félévek száma: 7. Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 210. Összes kontaktóra száma: 3136 (nappali), 1025 (levelező). Szakmai gyakorlat: összefüggő szakmai gyakorlat: 14 hét, 30 kredit. Egészségbiztosítás szakirány Félévek száma: 7. Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 210. Összes kontaktóra száma: 3122 (nappali), 1020 (levelező). Szakmai gyakorlat: összefüggő szakmai gyakorlat: 14 hét, 30 kredit. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek Kreditek megoszlása Egészségügyi ügyvitelszervező Egészségbiztosítási szakirány szakirány Kötelező Kötelezően választható Szükséges 30/ Összes 47 Szükséges 20/ Összes 37 Szabadon választható Szükséges 10/ Összes 11 Szükséges 11/ Összes 11 Összesen Szükséges 210/ Összes 228 Szükséges 210/ Összes 227 A képzési program megfelel a felsőoktatás jogszabályainak, továbbá az IMIA (International Medical Informatics Association, ) nemzetközi szervezet irányelveinek is. Az oktatás kiemelt támogatói: GlobeNet ZRt. (http://www.globenet.hu) ISH Kft. (http://www.ish.hu) MeditCom Rt. (http://www.meditcom.hu) 3

4 II. A szak képzési és kimeneti követelményei (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint) 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: egészségügyi szervező (megjelölve a szakirányt) választható szakirányok: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager (Specialization in Health Insurance, Specialization in Health Care Administration) 3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány. 4. Képzési ág: egészségtudományi. 5. A képzési idő félévekben: 7 félév. 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit; 6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit; 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:20 kredit; 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 75 kredit; 6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető min. kredit: 30 kredit 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevékenységeit. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és a működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Közös kompetenciák az egészségügyi szervező alapképzési szakon Az alapfokozattal rendelkező szakemberek képesek: az egészségügy működésében keletkező információk rögzítését, tárolását és kiértékelését végző számítógépes rendszerek üzemeltetésére és a korszerű informatikai módszerek alkalmazására, matematikai és statisztikai ismeretek birtokában statisztikák, jelentések, beszámolók elkészítésére, elemzésére és prezentálására, az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, illetve intézményi controlling rendszerek kialakítására és működtetésére, ismerik a társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, az adatszolgáltatási kötelezettségeket. 4

5 Az egészségügyi szervezők az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon: képesek a megszerzett elméleti felkészültség, szakmai ismeretek, gyakorlati készségek birtokában, erkölcsi elvek és magatartásbeli előírások ismeretében egészségügyi ügyvitelszervezőként, információrendszer szervezőjeként, kontrollerként munkahelyi feladataik ellátására; ismerik az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, működési mechanizmusát; tájékozottak az intézmények közötti információáramlásról, adatszolgáltatási kötelezettségeiről, döntési mechanizmusairól; képesek a korszerű menedzsment ismeretek alkalmazására; ismerik az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket (makromikroökonómia), tudják alkalmazni az intézményi (vállalati) gazdálkodás alapvető szabályait (vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénzügy, gazdaságstatisztika, gazdasági elemzés); ismerik és használják az egészségügy finanszírozásával (makro- és mikro (intézményi) szintű forrásteremtés és allokáció), endofinanszírozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdéseket; önállóan tudnak egészségügyi számítógépes rendszereket kezelni, működtetni; alkalmazzák a rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet fontosabb fejezeteit; ismerik a számvitel és adózás alapjait, birtokolják az alapvető számvitelelemzési technikákat; ellátják a szakmához tartozó általános értelmiségi feladatokat, képesek az értékteremtésre és közvetítésre. Az egészségügyi szervezők az egészségbiztosítási szakirányon alkalmasak: a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén informatikai, gazdasági, biztosítási és adatszolgáltatási tevékenységek végzésére, ellenőrzésére, elemzésére, megfelelő szintű döntések előkészítésére, illetve meghozatalára; az egészségbiztosító intézményei dokumentációs és informatikai rendszerének szervezésére, irányítására; társadalombiztosítási és családtámogatási biztosítások megállapítására és számfejtésére, más előírt ügyviteli feladatok ellátására; a szakterületnek megfelelően hatósági és nem hatósági tevékenység körében ellenőrzési feladatok előkészítésének lefolytatására; az egészségügyi intézmények és a társadalombiztosítási szervek tevékenységével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátására, támogatására; egészségbiztosítási tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi intézményekben, az államháztartás részét képező szerveknél és az üzleti szférában. Az egészségügyi szervezők az egészségturizmus-szervező szakirányon ismerik: az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és működési módját, az európai együttműködési lehetőségeket; a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét; a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit; a wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését; a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepét; a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban; 5

6 a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó intézmények programszervezői feladatait; a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehetőségeit, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket; Képesek: egészségturisztikai programok készítésére; részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében; az egészségturizmus fejlesztését és a nemzetközi együttműködés erősítését szolgáló projektek készítésére, közreműködésre az Európai Unió turizmusfejlesztési programjainak megvalósításában. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: alapozó ismeretek: kredit egészségtudományi és társadalomtudományi alapozó ismeretek (anatómia, élettani kórélettani alapok, elsősegélynyújtás, népegészségtan, pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai ismeretek, társadalomismeret); informatikai alapozó ismeretek; szakmai törzsanyag: kredit egészségügyi informatikai ismeretek: alapvető klinikai, matematikai ismeretek, orvosi latin nyelv, operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció, grafika, egészségügyben alkalmazott azonosítórendszerek, dokumentációs technikák, egészségügyhöz kapcsolódó adat- és titokvédelmi szabályok; egészségügyi gazdasági és biztosítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer elemei, egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása, közgazdaságtan mikro- és makroökonómiai összefüggései, szervezetek pénzügyeinek alapjai, számviteli előírások, könyvviteli rendszer, statisztikai eljárásmódok, az egészségügy jogi szabályozása; differenciált szakmai anyag: kredit egészségbiztosítás szakirány: a társadalombiztosítás története, az ellátások fedezeti rendszere, biztosítási jogviszony, nyilvántartási rendszerek, szolgáltatások, költségvetési szervek gazdálkodása, nyugdíjbiztosítási rendszer, baleseti és ápolási biztosítási rendszerek, egészségügyi intézmények kontrolling rendszerei, intézmények irányítása, vezetése, ellenőrzési rendszerek, az üzleti (for-profit) biztosítók és az önkéntes-kölcsönös (non-profit) pénztárak, a társadalom- és a humánbiztosítás jogszabályi környezete; egészségügyi ügyvitelszervezői szakirány: az egészségügy struktúrája, az egészségügyben folyó adatszolgáltatási tevékenységek, az egészségügyi azonosító és dokumentációs rendszerek, az egészségügyi alapellátás információs rendszere, az egészségügy gazdaságtana, finanszírozási módszere, statisztikája, adózása, hálózatok tervezése, az egészségügyi szervezetek gazdasági irányítása (kontrollingja), minőségbiztosítása, az egészségügyi adatvédelem jogi szabályozása. egészségturizmus-szervező szakirány: speciális egészségturisztikai szolgáltatások rendszerei, módszerei, a turizmus általános elmélete, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái, egészségturisztikai intézményrendszer (gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok), a wellness termékcsoport összetevői, a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei, a stressz okai, következményei, az egészséges életmódot segítő preventív programok készítése, a természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásai. 6

7 9. Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. 10. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Kritérium követelmények Angol nyelv I-III. (csak nappali tagozaton) Angol szaknyelv I-II. (csak nappali tagozaton) Testnevelés I-IV. (csak nappali tagozaton) Szigorlatok: Az egészségtudomány alapjai (komplex szigorlat, III. félév) Egészségtudományi ismeretek I-IV. Megelőző orvostan és népegészségtan I. Az egészségügyi ellátás struktúrája Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája (komplex szigorlat egészségügyi ügyvitelszervező és egészségbiztosítás szakirányon, VI. félév) Az egészségügy gazdaságtana I-II. Biometria I-III. Egészségügyi informatika (VI. félév) (komplex szigorlat egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon) Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I-III. Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I-II. Az egészségügyi ellátás informatikája I-III. Biztosításszakmai ismeretek (komplex szigorlat egészségbiztosítás szakirányon, VI. félév) Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni ellátásai Biztosítási alapismeretek I-III. Biztosítási matematika és kockázatelemzés I-II. A komplex záróvizsga Az egészségügyi szervezői szakterület szakmai ismeretanyagának integrált megjelenítése a szakmai gyakorlattal együtt, az elméleti ismeretek felhasználásával. A komplex záróvizsga szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll. 7

8 III. A képzés ajánlott tanterve 8

9 1. Egészségügyi szervező alapszak 1.1. NAPPALI TAGOZAT Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérés i formája óraszáma/ (aláírás, félév gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. gyak. (5) (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 1 EF15001 Angol nyelv I. ** aláírás köt. - 1 EF30001 Biokémia I. * kollokvium köt. - 1 EF30002 Biológia I. * kollokvium köt. - 1 EF20001 Egészségtudományi ismeretek I. ** kollokvium köt. - 1 EF20002 Egészségtudományi ismeretek III. ** kollokvium köt. - 1 EF20003 Informatikai hálózatok I. kollokvium köt. - 1 EF05001 Jogi ismeretek I. * kollokvium köt. - 1 EF20004 Közgazdasági ismeretek I. kollokvium köt. - 1 EF15005 Latin I. * gyak. jegy köt. - 1 EF20005 Matematika I. gyak. jegy köt. - 1 EF85001 Megelőző orvostan és népegészségtan I. * kollokvium köt. - 1 EF70001 Pszichológia I. * kollokvium köt. - 1 EF20006 Számítástechnikai alapismeretek * gyak. jegy köt. - 1 EF05002 Szociológia I. * kollokvium köt. - 1 EF05003 Társadalomtudományi ism. I. * kollokvium köt. - 1 EF15040 Testnevelés I. aláírás köt. - Összesen * Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain teljes mértékben megegyeznek. ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. Egészségügyi szervező alapszak nappali tagozat 9

10 A tantárgy számonkéré si formája jellege óraszáma/ Javasolt felvétel (aláírás, (köt., félév félév (1) kreditérték előkövetelménye/i kódja (2) neve (3) gyak.jegy, köt. e (7) (a tantárgy kódja) kollokvium vál.) (9) ) elm. gyak. (8) (4) (5) (6) 2 EF20007 Adatbázis-kezelés I. kollokvium köt. - 2 EF20008 Adatszerkezetek és algoritmusok kollokvium köt. - 2 EF70002 Alkalmazott pszichológia IV. gyak. jegy köt.vál. - 2 EF15002 Angol nyelv II. ** aláírás köt. EF EF20009 Egészségtudományi ismeretek II. ** kollokvium köt. EF EF20010 Egészségtudományi ismeretek IV. ** kollokvium köt. EF EF EF20012 Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II. kollokvium köt. - kollokvium köt. - 2 EF20013 Egészségügyi azonosító rendszerek kollokvium köt. - 2 EF20014 Informatikai hálózatok II. gyak. jegy köt. EF EF70003 Kommunikációfejlesztő tréning aláírás köt.vál. - 2 EF20015 Közgazdasági ismeretek II. kollokvium köt. EF EF20016 Matematika II. kollokvium köt. EF EF05006 Társadalomtudományi ism. III. kollokvium köt.vál. EF EF15041 Testnevelés II. aláírás köt. - Összesen ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. Egészségügyi szervező alapszak nappali tagozat 10

11 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérés i formája óraszáma/ (aláírás, félév gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. gyak. (5) (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 3 EF20017 Adatbázis-kezelés II. gyak. jegy köt. EF EF15003 Angol nyelv III. ** aláírás köt. EF EF20018 Az egészségügyi ellátás struktúrája beszámoló köt. - 3 EF20019 Biometria I. gyak. jegy köt. EF EF20020 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás I. kollokvium köt. - 3 EF20021 Egészségtudomány alapjai szigorlat köt. EF85001,EF EF20010, EF20018, EF EF20022 Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció III. kollokvium köt. EF20011, EF EF20023 Gazdaságstatisztika I. gyak. jegy köt. EF20015, EF EF20024 Közgazdasági ismeretek III. kollokvium köt. EF EF20025 Minőségbiztosítási rendszerek I. kollokvium köt.vál. - 3 EF20026 Programozás I. gyak. jegy köt. - 3 EF20027 Projektmenedzsment gyak. jegy köt.vál. - 3 EF15042 Testnevelés III. aláírás köt. - 3 Szabadon választott tantárgy 2 Összesen ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. Egészségügyi szervező alapszak nappali tagozat 11

12 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) 1.2. LEVELEZŐ TAGOZAT A tantárgy számonkéré si formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) Óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 1 EF30001_L Biokémia I. * kollokvium köt. - 1 EF30002_L Biológia I. * kollokvium köt. - 1 EF20001_L Egészségtudományi ismeretek I. ** kollokvium köt. - 1 EF20002_L Egészségtudományi ismeretek III. ** kollokvium köt. - 1 EF20003_L Informatikai hálózatok I. kollokvium köt. - 1 EF05001_L Jogi ismeretek I. * kollokvium köt. - 1 EF20004_L Közgazdasági ismeretek I. kollokvium köt. - 1 EF15005_L Latin I. * gyak. jegy köt. - 1 EF20005_L Matematika I. gyak. jegy köt. - 1 EF85001_L Megelőző orvostan és népegészségtan I. * kollokvium köt. - 1 EF70001_L Pszichológia I. * kollokvium köt. - 1 EF20006_L Számítástechnikai alapismeretek * gyak. jegy köt. - 1 EF05002_L Szociológia I. * kollokvium köt. - 1 EF05003_L Társadalomtudományi ism. I. * kollokvium köt. - Összesen * Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain teljes mértékben megegyeznek. ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. Egészségügyi szervező alapszak levelező tagozat 12

13 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkéré si formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 2 EF20007_L Adatbázis-kezelés I. kollokvium köt. - 2 EF20008_L Adatszerkezetek és algoritmusok kollokvium 2 EF70002_L Alkalmazott pszichológia IV. gyak. jegy 2 EF20009_L Egészségtudományi ismeretek II. ** kollokvium 2 EF20010_L Egészségtudományi ismeretek IV. ** kollokvium köt. - köt.vál. - köt. köt. EF20001_L EF20002_L 2 EF20011_L 2 EF20012_L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció I. Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció II. kollokvium köt. - kollokvium köt. - 2 EF20013_L Egészségügyi azonosító rendszerek kollokvium köt. - 2 EF20014_L Informatikai hálózatok II. gyak. jegy köt. EF20003_L 2 EF70003_L Kommunikációfejlesztő tréning aláírás köt.vál - 2 EF20015_L Közgazdasági ismeretek II. kollokvium köt. EF20004_L 2 EF20016_L Matematika II. kollokvium köt. EF20005_L 2 EF05006_L Társadalomtudományi ism. III. kollokvium köt.vál. EF05003_L Összesen ** Ezek a tantárgyak a Kar egészségtudományi alapszakjain ismeretkör szinten megegyeznek. Egészségügyi szervező alapszak levelező tagozat 13

14 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) Elm. (5) óraszáma/ félév gyak. (6) kreditért éke (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 3 EF20017_L Adatbázis-kezelés II. gyak. jegy köt. EF20007_L 3 EF20018_L Az egészségügyi ellátás struktúrája beszámoló köt. - 3 EF20019_L Biometria I. gyak. jegy köt. EF20016_L 3 EF20020_L Egészségbiztosítás társadalombiztosítás I. kollokvium köt. - 3 EF20021_L Egészségtudomány alapjai szigorlat köt. EF85001_L,EF20001_L EF20010_L,EF20009_L EF20018_L 3 EF20022_L Egészségügyi adatszolgáltatás és dokumentáció III. kollokvium köt. EF20011_L EF20012_L 3 EF20023_L Gazdaságstatisztika I. gyak. jegy köt. EF20015_L EF20016_L 3 EF20024_L Közgazdasági ismeretek III. kollokvium köt. EF20015_L 3 EF20025_L Minőségbiztosítási rendszerek I. kollokvium köt.vál. - 3 EF20026_L Programozás I. gyak. jegy köt. - 3 EF20027_L Projektmenedzsment gyak. jegy köt.vál. - 3 Szabadon választott tantárgy 2 Összesen Egészségügyi szervező alapszak levelező tagozat 14

15 2. Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) 2.1. NAPPALI TAGOZAT A tantárgy számonkérés i formája óraszáma/ (aláírás, félév gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. gyak. (5) (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 4 EF20028 Adatbázis-kezelés III. kollokvium köt. EF EF20029 Biometria II. kollokvium köt. EF EF20030 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás II. kollokvium köt. EF EF20031 Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium köt. EF EF20032 Gazdaságstatisztika II. kollokvium köt.vál. EF EF20033 Információelméleti és módszertani alapok kollokvium köt.vál. - 4 EF20034 Információrendszerek tervezése és üzemeltetése I. beszámoló köt. EF20017, EF EF20035 Minőségbiztosítási rendszerek II. kollokvium köt.vál EF EF20036 Programozás II. gyak. jegy köt.vál. EF EF15043 Testnevelés IV. aláírás köt. - 4 EF20037 Vállalati pénzügyek kollokvium köt.vál EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen A két szakirány közös tantárgyait vastagítás jelöli. Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány nappali tagozat 15

16 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérés i formája óraszáma/ (aláírás, félév gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. gyak. (5) (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 5 EF20038 A mesterséges intelligencia alapjai kollokvium köt.vál. - 5 EF20039 Adatbiztonság, adatvédelem I. kollokvium köt. - 5 EF15006 Angol szaknyelv I. aláírás köt. EF EF20040 Az egészségügy gazdaságtana I. kollokvium köt. - 5 EF20041 Az egészségügyi ellátás informatikája I. kollokvium köt. EF20028 EF20018, EF EF20042 Biometria III. gyak. jegy köt. EF EF20043 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás III. kollokvium köt. EF EF20044 Elektronikus szolgáltatások II. kollokvium köt. EF EF20045 Információrendszerek tervezése és üzemeltetése II. kollokvium köt. EF EF20046 Szervezetek gazdasági irányítása I. kollokvium köt.vál EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány nappali tagozat 16

17 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérés i formája Óraszáma/ (aláírás, félév gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. gyak. (5) (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 6 EF20047 Adatbiztonság, adatvédelem II. kollokvium köt.vál. EF EF15007 Angol szaknyelv II. aláírás köt. EF EF20048 Az egészségügy gazdaságtana és statisztikája szigorlat köt. EF20049 EF EF20049 Az egészségügy gazdaságtana II. gyak. jegy köt.vál. EF EF20050 Az egészségügyi ellátás informatikája II. kollokvium köt. EF EF20051 Az egészségügyi ellátás informatikája III. kollokvium köt. EF EF20052 Biológiai jelfeldolgozás kollokvium köt.vál. EF EF20053 Egészségügyi informatika szigorlat köt. EF20051 EF20045, EF EF20054 Komplex alkalmazások gyak. jegy köt.vál. EF20028, EF EF20055 Szervezetek gazdasági irányítása II. kollokvium köt.vál. EF EF20056 Szervezetek gazdasági irányítása III. kollokvium köt.vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány nappali tagozat 17

18 Javasolt félév (1) kódja (2) Neve (3) A tantárgy számonkérés i formája óraszáma/ (aláírás, félév gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. gyak. (5) (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 7 EF20057 Szakmai gyakorlat gyak. jegy köt. EF20048,EF EF20058 Szakdolgozat aláírás köt. EF20048,EF20053 Összesen Mindösszesen Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány nappali tagozat 18

19 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) 2.2.LEVELEZŐ TAGOZAT A tantárgy számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 4 EF20028_L Adatbázis-kezelés III. kollokvium köt. EF20017_L 4 EF20029_L Biometria II. kollokvium köt. EF20019_L 4 EF20030_L Egészségbiztosítás társadalombiztosítás II. kollokvium köt. EF20020_L 4 EF20031_L Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium köt. EF20014_L 4 EF20032_L Gazdaságstatisztika II. kollokvium köt.vál. EF20023_L 4 EF20033_L Információelméleti és módszertani alapok kollokvium köt.vál. - 4 EF20034_L Információrendszerek tervezése és beszámoló 5 10 EF20017_L, 3 köt. üzemeltetése I. EF20015_L, 4 EF20035_L Minőségbiztosítási rendszerek kollokvium II köt.vál. EF20025_L 4 EF20036_L Programozás II. gyak. jegy köt.vál. EF20026_L 4 EF20037_L Vállalati pénzügyek kollokvium köt.vál. EF20024_L 4 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen A két szakirány közös tantárgyait vastagítás jelöli. Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány levelező tagozat 19

20 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) 5 EF20038_L A mesterséges intelligencia alapjai kollokvium óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) köt.vál. - 5 EF20039_L Adatbiztonság, adatvédelem I. kollokvium köt. - 5 EF20040_L Az egészségügy gazdaságtana I. kollokvium köt. - 5 EF20041_L Az egészségügyi ellátás informatikája I. kollokvium köt. EF20028_L EF20018_L EF20022_L 5 EF20042_L Biometria III. gyak. jegy köt. EF20029_L 5 EF20043_L Egészségbiztosítás társadalombiztosítás III. kollokvium köt. EF20030_L 5 EF20044_L Elektronikus szolgáltatások II. kollokvium köt. EF20031_L 5 EF20045_L Információrendszerek tervezése és kollokvium üzemeltetése II köt. EF20034_L 5 EF20046_L Szervezetek gazdasági irányítása kollokvium I köt.vál. EF20024_L 5 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány levelező tagozat 20

21 Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 6 EF20047_L Adatbiztonság, adatvédelem II. kollokvium köt.vál. EF20039_L Az egészségügy gazdaságtana és 6 EF20048_L szigorlat 0 0 EF20049_L 0 köt. statisztikája EF20042_L 6 EF20049_L Az egészségügy gazdaságtana II. gyak. jegy köt.vál EF20040_L 6 EF20050_L Az egészségügyi ellátás informatikája II. kollokvium köt. EF20041_L 6 EF20051_L Az egészségügyi ellátás kollokvium informatikája III köt. EF20050_L 6 EF20052_L Biológiai jelfeldolgozás kollokvium köt.vál. EF20021_L 6 EF20053_L Egészségügyi informatika szigorlat köt. EF20051_L EF20045_L EF20022_L 6 EF20054_L Komplex alkalmazások gyak. jegy EF20028_L. 3 köt.vál EF20032_L 6 EF20055_L Szervezetek gazdasági irányítása kollokvium II köt.vál. EF20046_L 6 EF20056_L Szervezetek gazdasági irányítása kollokvium III köt.vál. EF20055_L 6 Szabadon választott tantárgy 3 Összesen Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány levelező tagozat 21

22 A tantárgy Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) 7 EF20057_L Szakmai gyakorlat gyak. jegy óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) EF20058_L Szakdolgozat aláírás köt. Összesen Mindösszesen jellege (köt., köt. vál.) (8) köt. felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) EF20048_L, EF20053_L EF20048_L, EF20053_L Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány levelező tagozat 22

23 3. Egészségbiztosítási szakirány 3.1. NAPPALI TAGOZAT Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) A tantárgy számonkérés i formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) elm. (5) óraszáma/ félév gyak. (6) kreditérték e (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) Felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 4 EF20079 Az egészségbiztosítás pénzbeni és természetbeni ellátásai kollokvium köt. - 4 EF20029 Biometria II. kollokvium köt. EF EF20080 Biztosítási alapismeretek I. kollokvium köt. - 4 EF20081 Biztosítási matematika és kockázatelemzés I. gyak.jegy köt. EF EF20030 Egészségbiztosítás társadalombiztosítás II. (Egészségügyi jogi ismeretek) kollokvium köt. EF EF20031 Elektronikus szolgáltatások I. kollokvium köt. EF EF20082 Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kollokvium rendelési ismeretek I köt. - Minőségbiztosítási rendszerek II. 4 EF20035 (Minőségbiztosítás az kollokvium köt.vál. EF20025 egészségügyben) 4 EF15043 Testnevelés IV. aláírás köt. - bgvg00634 EF20037 Vállalati pénzügyek kollokvium köt.vál. EF Szabadon választott tantárgy 3 Összesen A két szakirány közös tantárgyait vastagítás jelöli. Egészségbiztosítási szakirány nappali tagozat 23

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben