MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS MÁRC. 24. NAPI ÜLÉSÉRE SOPRON 2010 SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma: Szenátusi határozat: Rektor aláírása: Megjegyzés:

2 PREAMBULUM A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 21. (2) bekezdése és az NymE SzMSz x kötet_x_alapján a minőségbiztosítási szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 21. (2) szabályzatban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési eljárásokat, a működés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések indításának, követésének, rendszeres belső értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség minőségének belső értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minőségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a doktori iskola létesítéséhez meghatározott követelményeknek a doktori iskola működése során történő folyamatos biztosításának eljárásrendjét. Az intézményi minőségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói véleményezését. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A szabályzat hatálya 1. 1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő oktatókra, kutatókra, a nem oktató dolgozókra és valamennyi hallgatói jogviszonyban lévő hallgatóra, továbbá a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatókra és munkavállalókra. 2) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi minőségügyi működési folyamatára, beleértve a minőségügy vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési eljárásait, a képzések értékelésének mechanizmusát, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezését. 3) A fogyasztóvédelem szempontjairól, a doktori iskola létesítésének és működésének eljárásrendjéről e szabályzatban hivatkozott módon külön szabályzatok rendelkeznek. 4) A könyvtárak, a kollégiumok és a közoktatási tevékenységek esetében, sajátos szakterületüknek megfelelő, specifikus rendszerek kiépítésére van lehetőség. 2. 1) Az Egyetem rektora a szabályzatot szükség szerint felülvizsgáltatja, ha a szakmaitechnikai fejlődés, a feltárt hiányosság, illetve egyéb ok miatt erre szükség van. 2

3 II. A külső és belső szabályozási környezet 3. 1) Az Egyetem minőségirányítási rendszere az alábbi négy alapvető külső követelménynek felel meg: a) teljesíti az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum 1 minőségszempontú elvárásait, b) megfelel a Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény előírásainak, c) összhangban van a MAB akkreditációs ajánlásaival, d) illeszkedik a Felsőoktatási Minőségi Díjról szóló 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet követelményrendszeréhez. 4. 1) A minőségirányítási rendszer egyetemi működését belső szabályozás biztosítja. 2) Jelen szabályzat mellékletét képező, a minőségirányítási rendszer működéséhez kapcsolódó dokumentumok: a) Minőségfejlesztési Program b) Küldetésnyilatkozat c) Minőségpolitika d) Módszertani útmutató az EFQM alapú önértékeléshez* e) Minőségfejlesztési ügyrendje A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI FOLYAMATAI 1) Általános elvek III. Az Egyetem minőségirányítási rendszerének szervezeti struktúrája 2 5. a) A minőségcélok tervezése, ellenőrzése az Egyetemi Minőségfejlesztési feladata. b) A karokon folyó minőségügyi tevékenység, a minőség jobbítását célzó feladatok feltárása, rangsorolása a karonként működő ok felelősségi köre; a bizottságok tagjait a kar munkatársai közül a Tanácsok választják. c) Az Egyetem minőségügyi munkatársai közreműködnek a minőségügyi tevékenységek koordinálásában, az Egyetemre érvényes irányelvek kidolgozásában, a tevékenységek összegző értékelésében, valamint a minőségbiztosítással összefüggő adminisztratív feladatok ellátásában. 1) A Szenátus: 6. Testületi, szervezeti jog-és hatáskörök 1 Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, melléklet * kidolgozás alatt 3

4 a) a Szenátus az Egyetem legfőbb döntéshozó és végrehajtást ellenőrző testülete, b) a Szenátus, feladat - és hatáskörében eljárva, jóváhagyja az intézmény minőségpolitikai alapelveit, létrehozza a minőségirányítás szervezetét, elfogadja a működés rendjét és a rendszer dokumentumait; értékeli a minőségcélok teljesülését, megválasztja az Egyetemi Minőségfejlesztési elnökét, c) a Szenátus döntéseit előterjesztések megvitatása után, határozat formájában hozza meg. 2) Egyetemi Minőségfejlesztési : a) az Egyetem Egyetemi Minőségfejlesztési ot működtet, b) a Minőségfejlesztési előterjesztéseit a Szenátushoz juttatja el, c) a tevékenységét a bizottság ügyrendje írja le. 3) ok 3 : a) a karok ot működtetnek, b) a vezetője az Egyetemi Minőségfejlesztési tagja, c) a kari bizottságok, képviselőiken keresztül, a karon folyó munkáról az Egyetemi Minőségfejlesztési nak rendszeresen beszámolnak. 4) A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében a bizottságok munkáját minőségi körök, teamek, szakmai szerveződések segíthetik. 5) Az Egyetem Savaria Egyetemi Központjában működő karok minőségügyi munkáját a SEK Minőségfejlesztési és Informatikai Központja koordinálja. 6) Az Egyetem minőségüggyel kapcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, adat- és dokumentációkezelési feladatait minőségügyi munkatársak látják el. A munkatársak közreműködnek a szükséges információk összegyűjtésében, feldolgozásában. 1) Rektor: 7. Vezetői feladatok, jog-és hatáskörök a) a rektor általános jogköre az Egyetem minőségirányítási koncepciójának, minőségcéljainak meghatározása a stratégiai célokkal összhangban; az ellenőrzés és értékelés; a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, valamint az intézményi szintű kapcsolattartás az érdekelt felekkel, b) a rektor minőségüggyel kapcsolatos egyes feladatainak ellátására a felsővezetés képviseletében eljáró, felelősségi és hatáskörrel rendelkező személyt jelölhet ki. 2) Dékán: a) a dékán biztosítja, hogy a kar szintjén hozott döntések kapcsán a minőség ügye mindig megfelelő módon képviselve legyen, b) általános feladata a kari minőségcélok meghatározása az egyetemi és kari stratégiai célokkal összhangban; a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, c) ellenőrzi a tervszerű, folyamatos munkát, lehetőség szerint részt vesz a kari ülésein, 3 Az egyetemi és kari szinten működő bizottság megnevezését az SzMSz szabályozza. 4

5 d) kidolgoztatja, rendszeresen felülvizsgálja az Egyetem átfogó minőségügyi irányelveivel összhangban a kari minőségbiztosítási rendszer szempontrendszerét, indikátorait. 3) Főtitkár: a) a főtitkár az Egyetem általános ügykezelési szabályai szerint felügyeli a minőségirányítási rendszer dokumentumainak szabályszerű kezelését, b) szervezi és ellenőrzi, hogy a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyásra a Szenátus elé kerüljenek, c) gondoskodik a minőségüggyel kapcsolatos szenátusi határozatok végrehajtásáról, d) biztosítja, hogy a minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok és nyilvános adatok az Egyetem által üzemeltetett hálózaton folyamatosan elérhetőek legyenek. IV. A Minőségfejlesztési program 8. 1) Az intézmény vezetése, oktatói és dolgozói közössége azonosul az európai felsőoktatási térség minőségpolitikai ajánlásait tartalmazó bergeni irányelvekkel, azok adaptálását, folyamatos fejlesztését minőségirányítási tevékenysége alapjának, és egyben meghatározó irányának tekinti. 2) Az Egyetem az irányelvekben megfogalmazott és az Ftv. 21. (6) bekezdésében előírt feladatok teljesítése érdekében Minőségfejlesztési Programot készít; a Minőségfejlesztési Program jelen szabályzat melléklete. 3) az Egyetem Minőségfejlesztési Programjában az alább felsorolt területek fejlesztésére irányuló célokat határoz meg: a) minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások, b) képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése c) a hallgatók értékelése, d) az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei, e) a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, f) a belső információs rendszer, g) nyilvánosság, h) a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység. 5

6 V. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 9. 1) A képzési programok kidolgozásának rendjét, a képzés indításának, nyilvántartásának valamint megszüntetésnek rendjét az Egyetem a Képzési szabályzat -ban határozza meg a) a szabályzat hatálya alá tartozó alap- és mesterképzések, osztatlan képzések, szakirányú továbbképzések valamint felsőfokú szakképzések létesítési és indítási kérelem eljárási rendjét, b) tanfolyami, felnőttképzések indításának és feltételinek meghatározását, c) a képzések létesítésével, illetve indításával, meghirdetésével, értékelésével kapcsolatos folyamatokat, d) mintatantervekben történő változások jóváhagyási rendjét, e) az előterjesztő és jóváhagyó érintett személyek, szervezetek, testületek körét, f) az Egyetemi szintű nyilvántartási rendszert, g) a közzétételi eljárást, a naprakészség biztosítását, h) az eljáráshoz kapcsolódó formai követelményeit. VI. A fogyasztóvédelem 10. 2) A fogyasztóvédelem rendjét az SzMSz III, Hallgatói Követelményrendszer szabályzat szabályozza, így különösen: a) a hallgatók jogait és kötelességeit, b) a felvételi eljárás rendjét, c) külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, tudományos fokozat honosítását, d) hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálását, e) a fogyatékossággal bíró hallgatók tanulmányaik folytatásához szükséges esélyegyenlőség biztosítását, f) a demonstrátorok foglalkoztatását, g) a tanulmányi és vizsgaszabályok rendjét, h) a juttatásokat és térítéseket, i) a hallgatókra vonatkozó munkavédelmi szabályokat. VII. Doktori iskolák létesítése és működése 11. 1) A doktori iskolák működéséről az egyetem Doktori szabályzata rendelkezik. VIII. Az oktatói munka hallgatói véleményezése 12. 1) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja: a) az oktatói munkával kapcsolatos hallgatói elégedettség mérése, b) az oktatói munka eredményességének javítása, c) a tantárgy- és tantervfejlesztés támogatása, 6

7 d) az oktatók ösztönzési rendszerének - a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elvének - objektívabbá tétele, e) az oktatói teljesítményekre vonatkozó elvárások pontos és rugalmas megfogalmazása, f) a rövid és hosszú távú hallgatói igények összehangolása, a hallgatók szabad tanárválasztásának segítése, g) segítse az Egyetem minőségirányítási követelményeinek érvényesülését az oktatásban. 2) Hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók az oktatók munkáját, a képzést támogató és képzési folyamatokat minden félévben véleményezhetik. A véleményezés a hallgatói jogviszonyban hallgatható valamennyi képzés kurzusára vonatkozik. 3) A véleményezés technikai feltételrendszerét az egységes tanulmányi rendszer, a Neptun biztosítja. 4) A véleményezés folyamata: a) minden tantárgy esetében a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy kívánja-e a tantárgyat véleményezni; véleményezési szándék esetén kérdőívet tölt ki, b) amennyiben a kurzust több oktató tanította, a különböző oktatók munkáját külön kell véleményezni. c) a tantárgy véleményezése során a hallgatónak lehetőséget kell biztosítani, hogy a kérdésekre adott válaszokon túl, szövegesen is kifejthesse véleményét. 5) A hallgatónak lehetősége van a tantárgy véleményezésére: a) a vizsgaidőszakban: amint a hallgató legalább elégséges osztályzatát a Neptunban bejegyezték, (tantárgyanként automatikus üzenetgenerálás a véleményezés lehetőségéről), b) a regisztrációs héten és az azt követő négy héten keresztül. 6) Az eredmény nyilvánossága és kezelése a) Az oktatók a róluk készült hallgatói véleményeket a véleményezés lezárása után nézhetik meg. Az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben, valamint az NymE adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. b) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének értékelése céljából, a véleményezésről személyiségi jogokat nem sértő, értéksorrendet vagy megjegyzéseket tartalmazó statisztikák készülnek. 7

8 A MINŐSÉGÉRTÉKELÉS RENDJE IX. Az önértékelési eljárás 13. 1) Az Egyetem a folyamatos javítás és fejlesztés érdekében önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszert működtet. 2) Az önértékelés módszertani megalapozására az Egyetem az EFQM modellt 4 alkalmazza. 3) Az alkalmazott modell az alábbi területek átfogó vizsgálatát segíti: a) Vezetés b) Emberek c) Stratégia d) Partnerek és erőforrások e) Folyamatok, termékek, szolgáltatások f) Dolgozói eredmények g) Vevői eredmények h) Társadalmi eredmények i) Kulcs eredmények 4) Az alkalmazott önértékelés mérőeszköze a RADAR 5 eljárás. 5) A RADAR eljárás alkalmazása biztosítja az EFQM kritériumok teljesítésének százalékos megítélését. X. Az önértékelés folyamata Az önértékelési ciklus meghatározása 1) Az Egyetem a MAB intézményi akkreditációs ciklusai közötti időszakban is végez önértékelést. 2) Az egyetemi szintű önértékelés a Minőségfejlesztési kezdeményezése és előkészítése alapján, a Szenátus jóváhagyásával indul. 3) Az intézményi szintű dokumentációt a karok, valamint a központi igazgatás egységeinek 7 anyagai alkotják. 4) A karok, a kari minőségbiztosítási bizottságok kezdeményezésére, a Tanács jóváhagyásával, önállóan is kezdeményezhetnek kari szintű önértékelést. 15. Az önértékelés végrehajtása, az önértékelési dokumentáció 1) A karok önértékelésük végrehajtása során jelen szabályzatban és a Módszertani útmutató az EFQM alapú önértékeléshez c. dokumentumban leírtak alapján a teljes EFQM bemutatást végzik. 2) A központi igazgatás egységei a Vezetés, valamint a Stratégia, a Folyamatok, termékek, szolgáltatások és a Kulcs eredmények kritériumokat dolgozzák fel, értékelik, elemzik és vizsgálják át a megvalósulást. 3) A központi igazgatás egységeinek önértékelését a Minőségfejlesztési koordinálja melléklet 5 5. melléklet 6 6. melléklet 7 Pl. Gazdasági Főigazgatóság, Rektori Hivatal

9 4) A karokon lebonyolított önértékelés munkacsoport megalakításával és szakmai koordinációjával zajlik. A munkacsoport munkájában a kar minőségbizottságának képviselője és a szakmai referens (minőségügyi munkatárs) is részt vesz. 5) A munkacsoport feladata az egyes területekre vonatkozó adatok, információk begyűjtése, a szöveges bemutatás elkészítése, valamint a RADAR technikával történő értékelés. 6) Az önértékelés végrehajtásának eredménye az Egyetem illetve a karok által elkészített önértékelési dokumentáció. 16. Az önértékelési dokumentáció 1) A véglegesített önértékelési dokumentáció az EFQM egyes elemeit az alábbi szerkezeti formában mutatja be: a) az EFQM modell elem megnevezése, a modell elem szöveges értékelése, b) az adott elemre vonatkoztatva, RADAR technikával történt értékelés számszerűsített (százalékos és pontszámra vetített) eredménye, c) a feltárt hiányosságok, d) minőségfejlesztés: javasolt javító intézkedések (fejlesztendő területek és akciók). XI. Az önértékelés és a Minőségfejlesztési Program kapcsolata 17. 1) A karok és a központi igazgatás egységei két önértékelési ciklus közötti időszakra az önértékelési dokumentációban megfogalmazott hiányosságok és a javasolt javító intézkedések alapján, a fejlesztendő területek, felelősök és határidők megjelölésével akciótervet dolgoznak ki. 2) A Minőségfejlesztési Program megvalósítása akciótervek végrehajtásával történik. 3) A karok és a központi igazgatás egységei az akcióterv végrehajtását éves beszámolóban értékeli. A beszámolók elkészítés határideje: január 31. 4) A beszámolók összesítése és Szenátus elé terjesztése az egyetemi Minőségfejlesztési feladata. 5) A Szenátus az érintett egységek összesített beszámolói alapján a Minőségfejlesztési Program végrehajtását évente értékeli. 18. ZÁRÓ ÉS JÓVÁHAGYÓ RENDELKEZÉSEK 1) A Nyugat-magyarországi Egyetem Szabályzatát a Szenátus a.. sz. határozatával fogadta el. 2) Jelen szabályzat napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a.. sz. határozattal elfogadott Minőségirányítási Kézikönyvet hatályon kívül helyezi Sopron, 2010 Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 9

10 MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. melléklet Küldetésnyilatkozat 2. melléklet Minőségpolitika 3. melléklet Az Egyetem minőségirányítási organogramja 4. melléklet Az alkalmazott EFQM önértékelési modell bemutatása 5. melléklet A RADAR eljárás 6. melléklet A minőségfejlesztés folyamatábrája 7. melléklet Fogalomtár 8. melléklet Minőségfejlesztési Program 9. melléklet A Minőségfejlesztési ügyrendje 10

11 1. melléklet 11

12 2. melléklet 12

13 Az Egyetem minőségirányítási organogramja 3. melléklet Rektori Hivatal REKTOR SZENÁTUS Egyetemi Minőségfejlesztési SEK AK BPK EMK FMK GEO KTK MÉK BTK MNSK TTMK Minőségfejlesztési és Informatikai Központ 13

14 4. melléklet AZ ALKALMAZOTT EFQM 8 ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL BEMUTATÁSA Az EFQM modell felépítése, elemei Az EFQM modell a szervezeti önértékelésen keresztül alkalmas az Egyetem és a karok normatív értékelésére. A szervezet egészének minőségszempontú működéséről az ADOTTSÁGOK és EREDMÉNYEK területek egyes elemeinek vizsgálatán keresztül kapunk képet. Az alkalmazott modell azonos a Felsőoktatási Minőségi Díj követelményrendszerével. A hazai felsőoktatás gyakorlatában a minőségügy fogalomrendszere nem egységes, ezért a modell bemutatása során a hazai gyakorlatban általánosan használt terminológiára építünk. Az ebből adódó ellentmondásokat és egyetemi sajátosságokat a fogalomtár hivatott feloldani. A modell felépítése: Vezetés Emberek Stratégia Partnerek és erőforrások Folyamatok, termékek, szolgáltatások 100 pont 100 pont 100 pont 100 pont 100 pont Dolgozói eredmények Vevői eredmények Társadalmi eredmények Kulcseredmények 100 pont 150 pont 100 pont 150 pont 8 European Foundation for Quality Management 14

15 A felsorolt elemek a következő vizsgálandó területeket foglalják magukban: Vezetés A vezetők kialakítják a sikerhez szükséges szervezeti értékrendet és irányítási rendszert, megőrzik a célok állandóságát, és példamutatásukkal másokat is ösztönöznek a változások támogatására, követésére. Emberek A szervezet a munkatársak szakmai ismereteit és képességeit egyéni, csoportos és szervezeti szinten hasznosítja és menedzseli. Támogatja az igazságosságot és az egyenlőséget a szervezeten belül és kívül, továbbá törekszik a munkatársak minél magasabb szintű bevonására és felhatalmazására, azaz a munkakörből adódó hatáskör gyakorlásának biztosítására. Stratégia A szervezet küldetését és jövőképét egy világos, az érintettek elvárásaira összpontosító, a piac és az ágazat jellegzetességeit is figyelembe vevő stratégia segítségével valósítja meg. A stratégia megvalósítása érdekében a szervezet politikákat (például minőségpolitika, környezeti politika) alakít ki, melyet különböző szintű tervek és hozzájuk kapcsolódó célok segítségével valósít meg. Partnerek és erőforrások A szervezet megtervezi, és tudatosan menedzseli külső partnerkapcsolatait. A partnerkapcsolatok és az erőforrások menedzselése során összehangolja a szervezet belső, és a szűkebb értelemben vett közösség, valamint a környezet jelenlegi és jövőbeni igényeit. Folyamatok, termékek, szolgáltatások A szervezet megtervezi, tudatosan menedzseli és fejleszti folyamatait a vevők és más érintettek teljes körű elégedettségének elérése, valamint a számukra nyújtott értékek növelése érdekében. Dolgozói eredmények A szervezet átfogóan méri a munkatársakkal és elégedettségükkel kapcsolatban elért eredményeit. A vevői eredmények (esetünkben hallgatói eredmények) A szervezet átfogóan méri a vevőivel kapcsolatban elért eredményeit. Társadalmi eredmények A szervezet átfogóan méri a társadalommal, helyi és tágabb értelemben vett (például regionális, nemzeti és nemzetközi) közösséggel és annak elégedettségével kapcsolatban elért eredményeit. Kulcseredmények A szervezet átfogóan méri kulcsfontosságú eredményeit és ezen eredményekhez kapcsolódó mutatóit. 15

16 5. melléklet A RADAR eljárás RADAR: az EFQM alapú önértékelés mérőeszköze A RADAR az önértékelés mérőeszköze. Alkalmazása biztosítja az EFQM kritériumok teljesítésének százalékos megítélését. A RADAR négy ciklikus eleme: Eredmények (R), Megközelítés (A), Alkalmazás (D), Értékelés és átvizsgálás (AR) lefedi a szervezet eredményeit; azt, hogy mit tervez tenni és miért; a mindennapok során hogyan váltja valóra elképzeléseit; illetve hogyan értékeli, méri és vizsgálja át a megvalósítást. Az egyes kritériumok pontszámait az értékelő csoport értékítéletére alapozva kell meghatározni. A fenti eljárásra alapozott önértékelést kiképzett, az önértékelésben gyakorlattal rendelkező munkacsoport végzi. Az értékelés általános elve: 0% - 20 % % % % % Nincs bizonyíték vagy csak szájhagyomány útján létezik bizonyíték ilyen megoldásról, illetve nincs mért eredmény. A megoldást megtervezik (Plan), illetve a kulcsfontosságú eredményeket mérik és a negatív vagy stabil trendeket kimutatják. A megoldást megtervezik és végrehajtják (Plan + Do), illetve az eredmények szerény fejlődést mutatnak. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik (Plan + Do + Check), illetve az eredmények valós fejlődést mutatnak. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik a benchmark 9 adatok alapján, és ennek megfelelően alakítják tovább (Plan + Do + Check + Act), illetve az összevetés pozitív a saját célokhoz mérten. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik, és ennek megfelelően beépítik a szervezetbe, illetve kiváló eredményeket érnek el, pozitív benchmarkok születtek a fontos szervezetekhez mérten. A RADAR eljárás alkalmazását, a részletes értékelő táblázatokat a Módszertani útmutató az EFQM alapú önértékeléshez 10 c. dokumentum mutatja be. 9 Összehasonlítási, viszonyítási alap. Bővebben lásd fogalomtár! 10 Segédlet az intézményi és kari önértékelések végrehajtásához. 16

17 6. melléklet A minőségfejlesztés folyamatábrája Egyetemi és/vagy kari szinten indított időszakos önértékelés Munkacsoport felkészülése EFQM Adottságok EFQM Eredmények Kérdőíves elégedettség - vizsgálatok - Vezetés - Emberek - Stratégia - Partnerek és erőforrások - Folyamatok, termékek, szolgáltatások - Dolgozói eredmények - Vevői eredmények - Társadalmi eredmények - Kulcseredmények - Munkatársi elégedettség - Oktatói munka hallgatói véleményezése - Partneri elégedettség C A vizsgált területek szöveges bemutatása Statisztikai feldolgozás Konszenzusos értékelés RADAR technikával, munkacsoportban Az önértékelési dokumentáció véglegesítése Fejlesztendő területek és akciók azonosítása A Fejlesztési feladatok (akciótervek) végrehajtása A Szenátus értékeli és elfogadja a Minőségfejlesztési Program végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő évre vonatkozó akcióterveket P D 17

18 Fogalomtár 7. melléklet Akcióterv Benchmarking Bergeni dokumentum EFQM modell Érdekelt fél Éves minőségjelentés Folyamat Folyamatos fejlesztés Minőség Minőségbiztosítás Minőségfejlesztés A Minőségfejlesztési Program lebontása két önértékelési ciklus között végrehajtandó feladatokra. Az önértékelés eredményeként megfogalmazott javító intézkedések dokumentálása, a végrehajtásért felelős személyek és a vállalt megvalósítás határidejének megjelölésével. A termékek/szolgáltatások és folyamatok összehasonlító elemzése más felsőoktatási intézményekkel. A résztvevő intézmények gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. Az Európai Felsőoktatási Térség ajánlása hét intézményi terület vizsgálatára/értékelésére. (Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005) A kiválóság európai modellje (European Foundation for Quality Management). Az érdekelt felek lehetnek: oktatók, kutatók, az alkalmazottak, szállítók, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők, a tudományos közösség, stb. Általánosságban: személy vagy csoport, amely érdekelt a szervezet, szervezeti egység eredményes működésében, azaz partneri viszonyban áll vele. Jelentés a Minőségfejlesztési Programban megfogalmazott Akcióterv végrehajtásáról. Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére. Az önértékelés során feltárt hiányosságok pótlása, kijavítása, valamint a feltárt igények kielégítése az érdekelt felek elégedettségének növelésére. A vevők és az érdekelt felek igényeinek való megfelelés mértéke. A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. 18

19 Minőségfejlesztési Program Minőségirányítás szabályzat Minőségirányítási rendszer RADAR Szervezet Vevők A Ftv. által előírt, kötelezően elkészítendő dokumentum. A szervezeti önértékelésre alapozva készül el, tartalmazza a fejlesztendő területek meghatározását, valamint a hozzájuk tartozó akcióterveket. Az Egyetem a Minőségfejlesztési Program akcióterveit két önértékelési ciklus közötti időszakra készíti el, és végrehajtását évente minőségjelentésben értékeli. Összehangolt tevékenységek az Egyetem és a karok vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Dokumentum, amely meghatározza az Egyetem minőségirányítási rendszerét. Irányítási rendszer az Egyetem vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Az önértékelés objektivitását és számszerűsítését segítő eljárás. Vizsgálati szempontjai: Az Eredmények (R) elérése a stratégia megvalósítási folyamatában; a Megközelítések (A) integráltsága és megbízhatósága; a megközelítések szisztematikus Alkalmazása (D); és a megközelítések Értékelése és átvizsgálása (AR) Munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt. Esetünkben, a vizsgálat tárgya szerint, a szervezet lehet az Egyetem egésze, vagy a karok és egységei, valamint más szervezeti egység is. Hallgatók, vagy más, az Egyetem által nyújtott oktatási szolgáltatást igénybe vevő (nem hallgatói jogviszonyban lévő) végfelhasználók. Egyéb partneri kapcsolat, lásd: érdekelt felek 19

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA FI69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata I. Bevezetés Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szándéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott irányokat követve, a fenntartó

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJE Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJE Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI EGYETEM AZ 2016 Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 1(12). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 35-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK VI. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK VI. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK VI. SZÁMÚ MELLÉKLETE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÉS SZABÁLYZAT BUDAPEST 2013 I. Bevezetés A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 10. előadás Önértékelés. Bedzsula Bálint

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 10. előadás Önértékelés. Bedzsula Bálint MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI 10. előadás Önértékelés bedzsula@mvt.bme.hu Amiről szó lesz ma Választ adok a következőkre: Mi a szervezeti önértékelés? Mi jellemzi az EFQM modellt? Mi a RADAR logika? Ellenőrzési

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály:. I. 1 2013. I. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT (. január 1 2014. december 31.). Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szabályzat területi, személyi,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A BUDAPEST,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár Gyökerek I. (innen indultunk) Tudatos minőségfejlesztés a ZMNE-n Mérés értékelés Önértékelés 2 Gyökerek II.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályba lép: 2010. december 1-jén

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályba lép: 2010. december 1-jén

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. programja

A felsőoktatási intézmények. programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Szeged, 2005. december 16. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. IV. 3- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat célja... 3 A Szabályzat

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Az Erdészeti és Faipari Kutatóközpont vezetése...

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban Kihívások a műszaki szakemberképzésben Teljesítménymérés a műszaki képzésben Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban A teljesítménymérés különböző aspektusai Dunaújvárosi Főiskolán Harazin Tibor 2010.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben