MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS MÁRC. 24. NAPI ÜLÉSÉRE SOPRON 2010 SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma: Szenátusi határozat: Rektor aláírása: Megjegyzés:

2 PREAMBULUM A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 21. (2) bekezdése és az NymE SzMSz x kötet_x_alapján a minőségbiztosítási szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 21. (2) szabályzatban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési eljárásokat, a működés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések indításának, követésének, rendszeres belső értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség minőségének belső értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minőségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a doktori iskola létesítéséhez meghatározott követelményeknek a doktori iskola működése során történő folyamatos biztosításának eljárásrendjét. Az intézményi minőségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói véleményezését. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A szabályzat hatálya 1. 1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő oktatókra, kutatókra, a nem oktató dolgozókra és valamennyi hallgatói jogviszonyban lévő hallgatóra, továbbá a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatókra és munkavállalókra. 2) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi minőségügyi működési folyamatára, beleértve a minőségügy vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési eljárásait, a képzések értékelésének mechanizmusát, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezését. 3) A fogyasztóvédelem szempontjairól, a doktori iskola létesítésének és működésének eljárásrendjéről e szabályzatban hivatkozott módon külön szabályzatok rendelkeznek. 4) A könyvtárak, a kollégiumok és a közoktatási tevékenységek esetében, sajátos szakterületüknek megfelelő, specifikus rendszerek kiépítésére van lehetőség. 2. 1) Az Egyetem rektora a szabályzatot szükség szerint felülvizsgáltatja, ha a szakmaitechnikai fejlődés, a feltárt hiányosság, illetve egyéb ok miatt erre szükség van. 2

3 II. A külső és belső szabályozási környezet 3. 1) Az Egyetem minőségirányítási rendszere az alábbi négy alapvető külső követelménynek felel meg: a) teljesíti az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum 1 minőségszempontú elvárásait, b) megfelel a Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény előírásainak, c) összhangban van a MAB akkreditációs ajánlásaival, d) illeszkedik a Felsőoktatási Minőségi Díjról szóló 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet követelményrendszeréhez. 4. 1) A minőségirányítási rendszer egyetemi működését belső szabályozás biztosítja. 2) Jelen szabályzat mellékletét képező, a minőségirányítási rendszer működéséhez kapcsolódó dokumentumok: a) Minőségfejlesztési Program b) Küldetésnyilatkozat c) Minőségpolitika d) Módszertani útmutató az EFQM alapú önértékeléshez* e) Minőségfejlesztési ügyrendje A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI FOLYAMATAI 1) Általános elvek III. Az Egyetem minőségirányítási rendszerének szervezeti struktúrája 2 5. a) A minőségcélok tervezése, ellenőrzése az Egyetemi Minőségfejlesztési feladata. b) A karokon folyó minőségügyi tevékenység, a minőség jobbítását célzó feladatok feltárása, rangsorolása a karonként működő ok felelősségi köre; a bizottságok tagjait a kar munkatársai közül a Tanácsok választják. c) Az Egyetem minőségügyi munkatársai közreműködnek a minőségügyi tevékenységek koordinálásában, az Egyetemre érvényes irányelvek kidolgozásában, a tevékenységek összegző értékelésében, valamint a minőségbiztosítással összefüggő adminisztratív feladatok ellátásában. 1) A Szenátus: 6. Testületi, szervezeti jog-és hatáskörök 1 Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, melléklet * kidolgozás alatt 3

4 a) a Szenátus az Egyetem legfőbb döntéshozó és végrehajtást ellenőrző testülete, b) a Szenátus, feladat - és hatáskörében eljárva, jóváhagyja az intézmény minőségpolitikai alapelveit, létrehozza a minőségirányítás szervezetét, elfogadja a működés rendjét és a rendszer dokumentumait; értékeli a minőségcélok teljesülését, megválasztja az Egyetemi Minőségfejlesztési elnökét, c) a Szenátus döntéseit előterjesztések megvitatása után, határozat formájában hozza meg. 2) Egyetemi Minőségfejlesztési : a) az Egyetem Egyetemi Minőségfejlesztési ot működtet, b) a Minőségfejlesztési előterjesztéseit a Szenátushoz juttatja el, c) a tevékenységét a bizottság ügyrendje írja le. 3) ok 3 : a) a karok ot működtetnek, b) a vezetője az Egyetemi Minőségfejlesztési tagja, c) a kari bizottságok, képviselőiken keresztül, a karon folyó munkáról az Egyetemi Minőségfejlesztési nak rendszeresen beszámolnak. 4) A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében a bizottságok munkáját minőségi körök, teamek, szakmai szerveződések segíthetik. 5) Az Egyetem Savaria Egyetemi Központjában működő karok minőségügyi munkáját a SEK Minőségfejlesztési és Informatikai Központja koordinálja. 6) Az Egyetem minőségüggyel kapcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, adat- és dokumentációkezelési feladatait minőségügyi munkatársak látják el. A munkatársak közreműködnek a szükséges információk összegyűjtésében, feldolgozásában. 1) Rektor: 7. Vezetői feladatok, jog-és hatáskörök a) a rektor általános jogköre az Egyetem minőségirányítási koncepciójának, minőségcéljainak meghatározása a stratégiai célokkal összhangban; az ellenőrzés és értékelés; a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, valamint az intézményi szintű kapcsolattartás az érdekelt felekkel, b) a rektor minőségüggyel kapcsolatos egyes feladatainak ellátására a felsővezetés képviseletében eljáró, felelősségi és hatáskörrel rendelkező személyt jelölhet ki. 2) Dékán: a) a dékán biztosítja, hogy a kar szintjén hozott döntések kapcsán a minőség ügye mindig megfelelő módon képviselve legyen, b) általános feladata a kari minőségcélok meghatározása az egyetemi és kari stratégiai célokkal összhangban; a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, c) ellenőrzi a tervszerű, folyamatos munkát, lehetőség szerint részt vesz a kari ülésein, 3 Az egyetemi és kari szinten működő bizottság megnevezését az SzMSz szabályozza. 4

5 d) kidolgoztatja, rendszeresen felülvizsgálja az Egyetem átfogó minőségügyi irányelveivel összhangban a kari minőségbiztosítási rendszer szempontrendszerét, indikátorait. 3) Főtitkár: a) a főtitkár az Egyetem általános ügykezelési szabályai szerint felügyeli a minőségirányítási rendszer dokumentumainak szabályszerű kezelését, b) szervezi és ellenőrzi, hogy a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyásra a Szenátus elé kerüljenek, c) gondoskodik a minőségüggyel kapcsolatos szenátusi határozatok végrehajtásáról, d) biztosítja, hogy a minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok és nyilvános adatok az Egyetem által üzemeltetett hálózaton folyamatosan elérhetőek legyenek. IV. A Minőségfejlesztési program 8. 1) Az intézmény vezetése, oktatói és dolgozói közössége azonosul az európai felsőoktatási térség minőségpolitikai ajánlásait tartalmazó bergeni irányelvekkel, azok adaptálását, folyamatos fejlesztését minőségirányítási tevékenysége alapjának, és egyben meghatározó irányának tekinti. 2) Az Egyetem az irányelvekben megfogalmazott és az Ftv. 21. (6) bekezdésében előírt feladatok teljesítése érdekében Minőségfejlesztési Programot készít; a Minőségfejlesztési Program jelen szabályzat melléklete. 3) az Egyetem Minőségfejlesztési Programjában az alább felsorolt területek fejlesztésére irányuló célokat határoz meg: a) minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások, b) képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése c) a hallgatók értékelése, d) az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei, e) a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, f) a belső információs rendszer, g) nyilvánosság, h) a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység. 5

6 V. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 9. 1) A képzési programok kidolgozásának rendjét, a képzés indításának, nyilvántartásának valamint megszüntetésnek rendjét az Egyetem a Képzési szabályzat -ban határozza meg a) a szabályzat hatálya alá tartozó alap- és mesterképzések, osztatlan képzések, szakirányú továbbképzések valamint felsőfokú szakképzések létesítési és indítási kérelem eljárási rendjét, b) tanfolyami, felnőttképzések indításának és feltételinek meghatározását, c) a képzések létesítésével, illetve indításával, meghirdetésével, értékelésével kapcsolatos folyamatokat, d) mintatantervekben történő változások jóváhagyási rendjét, e) az előterjesztő és jóváhagyó érintett személyek, szervezetek, testületek körét, f) az Egyetemi szintű nyilvántartási rendszert, g) a közzétételi eljárást, a naprakészség biztosítását, h) az eljáráshoz kapcsolódó formai követelményeit. VI. A fogyasztóvédelem 10. 2) A fogyasztóvédelem rendjét az SzMSz III, Hallgatói Követelményrendszer szabályzat szabályozza, így különösen: a) a hallgatók jogait és kötelességeit, b) a felvételi eljárás rendjét, c) külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, tudományos fokozat honosítását, d) hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálását, e) a fogyatékossággal bíró hallgatók tanulmányaik folytatásához szükséges esélyegyenlőség biztosítását, f) a demonstrátorok foglalkoztatását, g) a tanulmányi és vizsgaszabályok rendjét, h) a juttatásokat és térítéseket, i) a hallgatókra vonatkozó munkavédelmi szabályokat. VII. Doktori iskolák létesítése és működése 11. 1) A doktori iskolák működéséről az egyetem Doktori szabályzata rendelkezik. VIII. Az oktatói munka hallgatói véleményezése 12. 1) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja: a) az oktatói munkával kapcsolatos hallgatói elégedettség mérése, b) az oktatói munka eredményességének javítása, c) a tantárgy- és tantervfejlesztés támogatása, 6

7 d) az oktatók ösztönzési rendszerének - a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elvének - objektívabbá tétele, e) az oktatói teljesítményekre vonatkozó elvárások pontos és rugalmas megfogalmazása, f) a rövid és hosszú távú hallgatói igények összehangolása, a hallgatók szabad tanárválasztásának segítése, g) segítse az Egyetem minőségirányítási követelményeinek érvényesülését az oktatásban. 2) Hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók az oktatók munkáját, a képzést támogató és képzési folyamatokat minden félévben véleményezhetik. A véleményezés a hallgatói jogviszonyban hallgatható valamennyi képzés kurzusára vonatkozik. 3) A véleményezés technikai feltételrendszerét az egységes tanulmányi rendszer, a Neptun biztosítja. 4) A véleményezés folyamata: a) minden tantárgy esetében a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy kívánja-e a tantárgyat véleményezni; véleményezési szándék esetén kérdőívet tölt ki, b) amennyiben a kurzust több oktató tanította, a különböző oktatók munkáját külön kell véleményezni. c) a tantárgy véleményezése során a hallgatónak lehetőséget kell biztosítani, hogy a kérdésekre adott válaszokon túl, szövegesen is kifejthesse véleményét. 5) A hallgatónak lehetősége van a tantárgy véleményezésére: a) a vizsgaidőszakban: amint a hallgató legalább elégséges osztályzatát a Neptunban bejegyezték, (tantárgyanként automatikus üzenetgenerálás a véleményezés lehetőségéről), b) a regisztrációs héten és az azt követő négy héten keresztül. 6) Az eredmény nyilvánossága és kezelése a) Az oktatók a róluk készült hallgatói véleményeket a véleményezés lezárása után nézhetik meg. Az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben, valamint az NymE adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. b) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének értékelése céljából, a véleményezésről személyiségi jogokat nem sértő, értéksorrendet vagy megjegyzéseket tartalmazó statisztikák készülnek. 7

8 A MINŐSÉGÉRTÉKELÉS RENDJE IX. Az önértékelési eljárás 13. 1) Az Egyetem a folyamatos javítás és fejlesztés érdekében önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszert működtet. 2) Az önértékelés módszertani megalapozására az Egyetem az EFQM modellt 4 alkalmazza. 3) Az alkalmazott modell az alábbi területek átfogó vizsgálatát segíti: a) Vezetés b) Emberek c) Stratégia d) Partnerek és erőforrások e) Folyamatok, termékek, szolgáltatások f) Dolgozói eredmények g) Vevői eredmények h) Társadalmi eredmények i) Kulcs eredmények 4) Az alkalmazott önértékelés mérőeszköze a RADAR 5 eljárás. 5) A RADAR eljárás alkalmazása biztosítja az EFQM kritériumok teljesítésének százalékos megítélését. X. Az önértékelés folyamata Az önértékelési ciklus meghatározása 1) Az Egyetem a MAB intézményi akkreditációs ciklusai közötti időszakban is végez önértékelést. 2) Az egyetemi szintű önértékelés a Minőségfejlesztési kezdeményezése és előkészítése alapján, a Szenátus jóváhagyásával indul. 3) Az intézményi szintű dokumentációt a karok, valamint a központi igazgatás egységeinek 7 anyagai alkotják. 4) A karok, a kari minőségbiztosítási bizottságok kezdeményezésére, a Tanács jóváhagyásával, önállóan is kezdeményezhetnek kari szintű önértékelést. 15. Az önértékelés végrehajtása, az önértékelési dokumentáció 1) A karok önértékelésük végrehajtása során jelen szabályzatban és a Módszertani útmutató az EFQM alapú önértékeléshez c. dokumentumban leírtak alapján a teljes EFQM bemutatást végzik. 2) A központi igazgatás egységei a Vezetés, valamint a Stratégia, a Folyamatok, termékek, szolgáltatások és a Kulcs eredmények kritériumokat dolgozzák fel, értékelik, elemzik és vizsgálják át a megvalósulást. 3) A központi igazgatás egységeinek önértékelését a Minőségfejlesztési koordinálja melléklet 5 5. melléklet 6 6. melléklet 7 Pl. Gazdasági Főigazgatóság, Rektori Hivatal

9 4) A karokon lebonyolított önértékelés munkacsoport megalakításával és szakmai koordinációjával zajlik. A munkacsoport munkájában a kar minőségbizottságának képviselője és a szakmai referens (minőségügyi munkatárs) is részt vesz. 5) A munkacsoport feladata az egyes területekre vonatkozó adatok, információk begyűjtése, a szöveges bemutatás elkészítése, valamint a RADAR technikával történő értékelés. 6) Az önértékelés végrehajtásának eredménye az Egyetem illetve a karok által elkészített önértékelési dokumentáció. 16. Az önértékelési dokumentáció 1) A véglegesített önértékelési dokumentáció az EFQM egyes elemeit az alábbi szerkezeti formában mutatja be: a) az EFQM modell elem megnevezése, a modell elem szöveges értékelése, b) az adott elemre vonatkoztatva, RADAR technikával történt értékelés számszerűsített (százalékos és pontszámra vetített) eredménye, c) a feltárt hiányosságok, d) minőségfejlesztés: javasolt javító intézkedések (fejlesztendő területek és akciók). XI. Az önértékelés és a Minőségfejlesztési Program kapcsolata 17. 1) A karok és a központi igazgatás egységei két önértékelési ciklus közötti időszakra az önértékelési dokumentációban megfogalmazott hiányosságok és a javasolt javító intézkedések alapján, a fejlesztendő területek, felelősök és határidők megjelölésével akciótervet dolgoznak ki. 2) A Minőségfejlesztési Program megvalósítása akciótervek végrehajtásával történik. 3) A karok és a központi igazgatás egységei az akcióterv végrehajtását éves beszámolóban értékeli. A beszámolók elkészítés határideje: január 31. 4) A beszámolók összesítése és Szenátus elé terjesztése az egyetemi Minőségfejlesztési feladata. 5) A Szenátus az érintett egységek összesített beszámolói alapján a Minőségfejlesztési Program végrehajtását évente értékeli. 18. ZÁRÓ ÉS JÓVÁHAGYÓ RENDELKEZÉSEK 1) A Nyugat-magyarországi Egyetem Szabályzatát a Szenátus a.. sz. határozatával fogadta el. 2) Jelen szabályzat napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a.. sz. határozattal elfogadott Minőségirányítási Kézikönyvet hatályon kívül helyezi Sopron, 2010 Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 9

10 MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. melléklet Küldetésnyilatkozat 2. melléklet Minőségpolitika 3. melléklet Az Egyetem minőségirányítási organogramja 4. melléklet Az alkalmazott EFQM önértékelési modell bemutatása 5. melléklet A RADAR eljárás 6. melléklet A minőségfejlesztés folyamatábrája 7. melléklet Fogalomtár 8. melléklet Minőségfejlesztési Program 9. melléklet A Minőségfejlesztési ügyrendje 10

11 1. melléklet 11

12 2. melléklet 12

13 Az Egyetem minőségirányítási organogramja 3. melléklet Rektori Hivatal REKTOR SZENÁTUS Egyetemi Minőségfejlesztési SEK AK BPK EMK FMK GEO KTK MÉK BTK MNSK TTMK Minőségfejlesztési és Informatikai Központ 13

14 4. melléklet AZ ALKALMAZOTT EFQM 8 ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL BEMUTATÁSA Az EFQM modell felépítése, elemei Az EFQM modell a szervezeti önértékelésen keresztül alkalmas az Egyetem és a karok normatív értékelésére. A szervezet egészének minőségszempontú működéséről az ADOTTSÁGOK és EREDMÉNYEK területek egyes elemeinek vizsgálatán keresztül kapunk képet. Az alkalmazott modell azonos a Felsőoktatási Minőségi Díj követelményrendszerével. A hazai felsőoktatás gyakorlatában a minőségügy fogalomrendszere nem egységes, ezért a modell bemutatása során a hazai gyakorlatban általánosan használt terminológiára építünk. Az ebből adódó ellentmondásokat és egyetemi sajátosságokat a fogalomtár hivatott feloldani. A modell felépítése: Vezetés Emberek Stratégia Partnerek és erőforrások Folyamatok, termékek, szolgáltatások 100 pont 100 pont 100 pont 100 pont 100 pont Dolgozói eredmények Vevői eredmények Társadalmi eredmények Kulcseredmények 100 pont 150 pont 100 pont 150 pont 8 European Foundation for Quality Management 14

15 A felsorolt elemek a következő vizsgálandó területeket foglalják magukban: Vezetés A vezetők kialakítják a sikerhez szükséges szervezeti értékrendet és irányítási rendszert, megőrzik a célok állandóságát, és példamutatásukkal másokat is ösztönöznek a változások támogatására, követésére. Emberek A szervezet a munkatársak szakmai ismereteit és képességeit egyéni, csoportos és szervezeti szinten hasznosítja és menedzseli. Támogatja az igazságosságot és az egyenlőséget a szervezeten belül és kívül, továbbá törekszik a munkatársak minél magasabb szintű bevonására és felhatalmazására, azaz a munkakörből adódó hatáskör gyakorlásának biztosítására. Stratégia A szervezet küldetését és jövőképét egy világos, az érintettek elvárásaira összpontosító, a piac és az ágazat jellegzetességeit is figyelembe vevő stratégia segítségével valósítja meg. A stratégia megvalósítása érdekében a szervezet politikákat (például minőségpolitika, környezeti politika) alakít ki, melyet különböző szintű tervek és hozzájuk kapcsolódó célok segítségével valósít meg. Partnerek és erőforrások A szervezet megtervezi, és tudatosan menedzseli külső partnerkapcsolatait. A partnerkapcsolatok és az erőforrások menedzselése során összehangolja a szervezet belső, és a szűkebb értelemben vett közösség, valamint a környezet jelenlegi és jövőbeni igényeit. Folyamatok, termékek, szolgáltatások A szervezet megtervezi, tudatosan menedzseli és fejleszti folyamatait a vevők és más érintettek teljes körű elégedettségének elérése, valamint a számukra nyújtott értékek növelése érdekében. Dolgozói eredmények A szervezet átfogóan méri a munkatársakkal és elégedettségükkel kapcsolatban elért eredményeit. A vevői eredmények (esetünkben hallgatói eredmények) A szervezet átfogóan méri a vevőivel kapcsolatban elért eredményeit. Társadalmi eredmények A szervezet átfogóan méri a társadalommal, helyi és tágabb értelemben vett (például regionális, nemzeti és nemzetközi) közösséggel és annak elégedettségével kapcsolatban elért eredményeit. Kulcseredmények A szervezet átfogóan méri kulcsfontosságú eredményeit és ezen eredményekhez kapcsolódó mutatóit. 15

16 5. melléklet A RADAR eljárás RADAR: az EFQM alapú önértékelés mérőeszköze A RADAR az önértékelés mérőeszköze. Alkalmazása biztosítja az EFQM kritériumok teljesítésének százalékos megítélését. A RADAR négy ciklikus eleme: Eredmények (R), Megközelítés (A), Alkalmazás (D), Értékelés és átvizsgálás (AR) lefedi a szervezet eredményeit; azt, hogy mit tervez tenni és miért; a mindennapok során hogyan váltja valóra elképzeléseit; illetve hogyan értékeli, méri és vizsgálja át a megvalósítást. Az egyes kritériumok pontszámait az értékelő csoport értékítéletére alapozva kell meghatározni. A fenti eljárásra alapozott önértékelést kiképzett, az önértékelésben gyakorlattal rendelkező munkacsoport végzi. Az értékelés általános elve: 0% - 20 % % % % % Nincs bizonyíték vagy csak szájhagyomány útján létezik bizonyíték ilyen megoldásról, illetve nincs mért eredmény. A megoldást megtervezik (Plan), illetve a kulcsfontosságú eredményeket mérik és a negatív vagy stabil trendeket kimutatják. A megoldást megtervezik és végrehajtják (Plan + Do), illetve az eredmények szerény fejlődést mutatnak. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik (Plan + Do + Check), illetve az eredmények valós fejlődést mutatnak. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik a benchmark 9 adatok alapján, és ennek megfelelően alakítják tovább (Plan + Do + Check + Act), illetve az összevetés pozitív a saját célokhoz mérten. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik, és ennek megfelelően beépítik a szervezetbe, illetve kiváló eredményeket érnek el, pozitív benchmarkok születtek a fontos szervezetekhez mérten. A RADAR eljárás alkalmazását, a részletes értékelő táblázatokat a Módszertani útmutató az EFQM alapú önértékeléshez 10 c. dokumentum mutatja be. 9 Összehasonlítási, viszonyítási alap. Bővebben lásd fogalomtár! 10 Segédlet az intézményi és kari önértékelések végrehajtásához. 16

17 6. melléklet A minőségfejlesztés folyamatábrája Egyetemi és/vagy kari szinten indított időszakos önértékelés Munkacsoport felkészülése EFQM Adottságok EFQM Eredmények Kérdőíves elégedettség - vizsgálatok - Vezetés - Emberek - Stratégia - Partnerek és erőforrások - Folyamatok, termékek, szolgáltatások - Dolgozói eredmények - Vevői eredmények - Társadalmi eredmények - Kulcseredmények - Munkatársi elégedettség - Oktatói munka hallgatói véleményezése - Partneri elégedettség C A vizsgált területek szöveges bemutatása Statisztikai feldolgozás Konszenzusos értékelés RADAR technikával, munkacsoportban Az önértékelési dokumentáció véglegesítése Fejlesztendő területek és akciók azonosítása A Fejlesztési feladatok (akciótervek) végrehajtása A Szenátus értékeli és elfogadja a Minőségfejlesztési Program végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő évre vonatkozó akcióterveket P D 17

18 Fogalomtár 7. melléklet Akcióterv Benchmarking Bergeni dokumentum EFQM modell Érdekelt fél Éves minőségjelentés Folyamat Folyamatos fejlesztés Minőség Minőségbiztosítás Minőségfejlesztés A Minőségfejlesztési Program lebontása két önértékelési ciklus között végrehajtandó feladatokra. Az önértékelés eredményeként megfogalmazott javító intézkedések dokumentálása, a végrehajtásért felelős személyek és a vállalt megvalósítás határidejének megjelölésével. A termékek/szolgáltatások és folyamatok összehasonlító elemzése más felsőoktatási intézményekkel. A résztvevő intézmények gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. Az Európai Felsőoktatási Térség ajánlása hét intézményi terület vizsgálatára/értékelésére. (Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005) A kiválóság európai modellje (European Foundation for Quality Management). Az érdekelt felek lehetnek: oktatók, kutatók, az alkalmazottak, szállítók, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők, a tudományos közösség, stb. Általánosságban: személy vagy csoport, amely érdekelt a szervezet, szervezeti egység eredményes működésében, azaz partneri viszonyban áll vele. Jelentés a Minőségfejlesztési Programban megfogalmazott Akcióterv végrehajtásáról. Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére. Az önértékelés során feltárt hiányosságok pótlása, kijavítása, valamint a feltárt igények kielégítése az érdekelt felek elégedettségének növelésére. A vevők és az érdekelt felek igényeinek való megfelelés mértéke. A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. 18

19 Minőségfejlesztési Program Minőségirányítás szabályzat Minőségirányítási rendszer RADAR Szervezet Vevők A Ftv. által előírt, kötelezően elkészítendő dokumentum. A szervezeti önértékelésre alapozva készül el, tartalmazza a fejlesztendő területek meghatározását, valamint a hozzájuk tartozó akcióterveket. Az Egyetem a Minőségfejlesztési Program akcióterveit két önértékelési ciklus közötti időszakra készíti el, és végrehajtását évente minőségjelentésben értékeli. Összehangolt tevékenységek az Egyetem és a karok vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Dokumentum, amely meghatározza az Egyetem minőségirányítási rendszerét. Irányítási rendszer az Egyetem vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Az önértékelés objektivitását és számszerűsítését segítő eljárás. Vizsgálati szempontjai: Az Eredmények (R) elérése a stratégia megvalósítási folyamatában; a Megközelítések (A) integráltsága és megbízhatósága; a megközelítések szisztematikus Alkalmazása (D); és a megközelítések Értékelése és átvizsgálása (AR) Munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt. Esetünkben, a vizsgálat tárgya szerint, a szervezet lehet az Egyetem egésze, vagy a karok és egységei, valamint más szervezeti egység is. Hallgatók, vagy más, az Egyetem által nyújtott oktatási szolgáltatást igénybe vevő (nem hallgatói jogviszonyban lévő) végfelhasználók. Egyéb partneri kapcsolat, lásd: érdekelt felek 19

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Tartalomjegyzék

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Tartalomjegyzék Oldal: 1/15 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Bevezetés... 2 2. A minőségfejlesztési program szabályozása... 2 3. A 2007. év értékelése... 5 4. Oktatói munka hallgatói véleményezése... 13 5. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Intézményi Minőségirányítási Kézikönyve (IMK) Tartalomjegyzék A SZERVEZET BEMUTATÁSA.... 5 MINŐSÉGPOLITIKA ÉS CÉLKITŰZÉSEK....

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend

Részletesebben