SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

2 Preambulum (1) Az önköltségszámítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.); Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Szt.); az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.); a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.); a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015.(IV.9.) Korm. rendelet, valamint a Főiskola Számviteli politikája alapján kerül szabályozásra. 1. Szabályzat hatálya (1) A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervek részére, így az államháztartás szervezetei részére is az önköltségszámítás belső szabályozásának kötelezettségét az Szt. írja elő. (2) Jelen szabályzatot a rendszeresen végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ideértve az adómentes termékértékesítést, és szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását is esetén kell elkészíteni. (3) Jelen szabályzat rendelkezik az oktatási és kutatási tevékenység és az egyéb tevékenységek költségeinek elkülönítéséről. Az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési szintenként, munkarend szerint kell meghatározni a félévente egy hallgatóra jutó önköltség összegét. 2. Önköltségszámítási szabályzat célja (1) Az Áht. 7. (2) szerint a Főiskola tevékenysége lehet: a. alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, b. vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. A Főiskola alaptevékenysége az oktatás. (2) Az önköltségszámítás olyan tevékenység, amellyel a szolgáltatás megkezdése előtt, alatt vagy befejezése után megállapítható a szolgáltatás tervezett, illetve tényleges önköltsége. Vezetői döntések meghozatalához elengedhetetlen követelmény az időben történő adatszolgáltatás, a kisegítő és kiegészítő tevékenységek önköltségszámítása, költségelemzése. (3) Az önköltségszámítás célja, hogy információt biztosítson: a. az árképzéshez, b. a tevékenység eredményességének megállapításához, c. az információk alapján lehetővé tegye, megalapozza a vezetői döntéseket. (4) A Főiskola az alkalmazott eladási árakat saját hatáskörben állapítja meg, maximálisan figyelembe véve a piaci viszonyokat, lehetőségeket. 2

3 (5) A Főiskolának az oktatási szolgáltatás árát úgy kell megállapítania, hogy a kapott ellenértékben a költségek megtérüljenek, ugyanakkor a célzott réteg számára elérhető, megfizethető legyen. 3. Önköltségszámítási alapfogalmak (1) A költség a tevékenység érdekében felmerült valamennyi felhasznált erőforrás pénzben kifejezett értéke. A költség mindig egy meghatározott tevékenység elvégzése, vagy feladat ellátása érdekében merül fel. (2) A tevékenység lehet termék előállítása, vagy szolgáltatás teljesítése. Csak olyan erőforrás felhasználása minősül költségnek, amely pénzben kifejezhető. Pénzértékben kifejezhető a tevékenység elvégzéséhez felhasznált munkateljesítmény (személyi juttatások költsége), eszközfelhasználás (anyagköltség, energiaköltség). (3) A költségek csoportosítása: a. tevékenység szerint: i. alaptevékenység költségei, ii. alaptevékenységet kiegészítő tevékenység költségei. b. elszámolás módja szerint: i. közvetlen költségek, ii. közvetett költségek. c. a könyvvitelből nyert információk szerint: i. költségnemek, ii. költséghelyek, iii. költségviselők. (4) A költségnem a költségek költség fajtánként történő osztályozása. A költségeket megjelenési formájuk (fajtájuk) szerint az Áhsz. 16. mellékletében rögzített egységes számlatükör 5. számlaosztály számlacsoportjai szerint kijelölt és meghatározott csoportokban kell elszámolni. (5) A költséghely a költségek felmerülésének helye, területileg, vagy szervezetileg elhatárolt szervezeti egység vagy részleg. A költséghelyen felmerült költségek a felmerülésük alkalmával nem számolhatók el közvetlenül a termékre, vagy eszközre, szolgáltatásra. Felmerülésükkor közvetlen költségnek nem minősíthetők. Ezeknek a költségeknek azon része, amely az előállítással, illetve a szolgáltatással szoros kapcsolatba hozható, a különféle teljesítményadatok segítségével a kalkulációs egységekre átvezetésre kerülnek. E költségeket a 6-os számlaosztály számlacsoportjai tartalmazzák. (6) A költségviselő: a költségviselő az eszköz, termék vagy szolgáltatás, tevékenység, amelyre a költségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók, amelynek előállítása, teljesítése érdekében a költségek felmerülnek. A költségviselőre elszámolható költségeket a pénzügyi számvitel keretében a 7. Számlaosztály (szakfeladatok költségei) főkönyvi számláira kell könyvelni. (7) Az önköltség a tevékenység mennyiségi egységére vonatkozik. Ennek megfelelően az önköltség a termék, vagy a szolgáltatás meghatározott természetes egységére jutó (eszközés munkateljesítmény) felhasználás pénzben kifejezett értéke. 3

4 (8) Az önköltségen belül megkülönböztetjük: a. a közvetlen önköltséget, b. a teljes önköltséget. (9) A közvetlen önköltség kizárólag az adott termék vagy szolgáltatás egy egységére bizonyítható módon közvetlenül felmerült anyagjellegű ráfordításokat és egyéb közvetlen költségeket tartalmazhatja. A közvetlen költségek körébe azok a költségek sorolhatók, amelyekről általában a felmerülés időpontjában megállapítható, illetve megfelelően bizonyítható, hogy milyen tevékenység elvégzésével, vagy feladat ellátásával kapcsolatban milyen mértékben merülnek fel. (10) A közvetett költségek olyan költségek, amelyeknél a felmerülés időpontjában nem állapítható meg, hogy melyik tevékenységet, feladatot terhelik. Ezeknél a költségeknél felmerüléskor általában megállapítható, hogy hol jelentkeznek (felmerülési hely). Ilyen költségek például a karbantartó üzemek. (11) A vetítési alap csak természetes mértékegység lehet, és körültekintően kell kiválasztani. Ennek arányában lehet felosztani a felmerülés helyén gyűjtött közvetett költségeket. (12) A teljes önköltség a közvetlen önköltség mellett a termék vagy szolgáltatás egy egységére különböző vetítési alapok figyelembevételével felosztott közvetett költségek arányos részét is tartalmazza. (13) A ráfordítás a költségnél tartalmilag bővebb fogalom. A ráfordítások körébe olyan felhasználások is tartoznak, amelyek nem képezik a tevékenység költségét. A ráfordítások tartalmazzák azokat az erőforrás-felhasználásokat is, amelyek a költségvetési intézmény működése során merülnek fel, függetlenül a tevékenység végzésétől. (14) A témaszám a gazdálkodó egységet jelölő szám. (15) A tevékenység, szolgáltatás megkezdését minden esetben a témaszám kiadása előzi meg, melynek előfeltétele az előkalkuláció megléte. (16) A témaszám kiadása előtt a tevékenység, szolgáltatás nem kezdődhet meg, arra kifizetés nem teljesíthető. (17) A témaszámok kiadásáért, folyamatos karbantartásáért és az előkalkuláció meglétéért a gazdasági és üzemeltetési igazgató a felelős. (18) A költségek könyvviteli elszámolása szerint az eszközök előállítása, a szolgáltatások teljesítése a tevékenység végzése során felmerült költségek elszámolására a számlarendben rögzítetteknek megfelelően az alábbi három számlaosztály szolgál: a. az 5. számlaosztály a költségeket költség nemek szerint csoportosítva tartalmazza, b. a 6. számlaosztály a közvetett költségeket tartalmazza, a költségek felmerülésének helye szerinti gyűjtésre szolgál, c. a 7. számlaosztály (szakfeladatok költségei) az eszközök előállítása, a szolgáltatások teljesítése során felmerült és eszközök előállításával, a szolgáltatásnyújtással összefüggésben közvetlenül, valamint a felosztás után közvetetten elszámolható költségek (kiadások) könyvviteli nyilvántartására szolgál. A 7. számlaosztály a költségvetésben meghatározott szakfeladat rend szerinti tagolásban tartalmazza a folyó költségeket. A szakfeladatok költségei közvetlen és közvetett költségekből tevődnek össze. 4

5 4. Az önköltségszámítás tárgya, mértékegysége (1) A Főiskola saját hatáskörben dönt arról, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekre elkészíti az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatát. (2) Az önköltségszámítás tárgya az a szolgáltatás (termék), amelyről kalkuláció készül. A Főiskolán az önköltségszámítás tárgyai és azok mértékegységei a következők: Kapcsolódó szakfeladat száma Tárgy Képzések - nappali, levelező és távoktatási tagozaton - képzési szintenként Ingatlan bérbeadása, használatba adása Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Kutatási és egyéb szerződéses tevékenységek félév Mértékegység négyzetméter, kapacitás (fő) a szerződés időtartama 5. Az önköltségszámítási kalkuláció fajtái, az önköltség megállapításának módszere, a költségfelosztási szabályok (1) A Főiskolán alkalmazott önköltségszámítási kalkulációs formák a következők: a. Előkalkuláció: (előzetes, tervezett önköltség) az a műszaki, gazdasági tevékenység, amellyel a szolgáltatás, termelés, értékesítés) megkezdése előtt meghatározzák valamely termék, szolgáltatás tervezett önköltségét. b. Közbenső kalkuláció: termelés, szolgáltatás közbenső költsége, informál a termék, szolgáltatás közbenső önköltségének alakulásáról. c. Utókalkuláció: (utólagos önköltség) az a műszaki, gazdasági tevékenység, melynek segítségével a termelés vagy szolgáltatás befejezését követően határozható meg annak önköltsége. Kötelező utókalkulációt készíteni minden olyan tevékenységre, amelyre előkalkuláció készül. (2) Az önköltség megállapításának módszere lehet: a. egyszerű osztókalkuláció, amely során a tényköltségeket a hozzárendelhető tény mennyiségek arányában osztjuk fel. Osztókalkulációval kell megállapítani az egyes kalkulációs egység, a termék vagy szolgáltatás közvetlen önköltségét az elő- és utókalkuláció során, b. pótlékoló kalkulációt használunk elő- és utókalkuláció során gazdasági elemzésekhez és döntésekhez a közvetlen önköltség, a teljes önköltség, az eladási ár megállapításához bázisadatok felhasználása esetén, 5

6 c. időszaki, időszakonként témákhoz kötött kalkuláció. (3) A költségfelosztás szerint a közvetlen önköltséget az utókalkuláció során a főkönyvi könyvelés adataiból kigyűjtött munkaszámok költségeit-ráfordításait és az ehhez kapcsolódó mennyiségi adatokat egyszerű osztókalkulációval egy-egy kalkulációs egységre állapítjuk meg. A teljes önköltség megállapításához az általános költségek a belső költségvetésben meghatározott % arányában osztjuk fel 6. A kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezők tartalma (1) A kalkulációs séma az önköltségszámítás tárgyára vonatkozóan tartalmazza azokat a költségeket, melyek: a. a termék előállítása, a szolgáltatás nyújtása során közvetlenül fölmerülnek, b. az előállítással, a szolgáltatásnyújtással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban vannak, c. a termékre, szolgáltatásra megfelelő mutatók segítségével elszámolhatók. (2) Az egyes kalkulációs egységek közvetlen önköltségét a kalkulációs séma szerinti részletezésben kell kiszámítani: a. közvetlenül elszámolható személyi juttatások; b. közvetlenül elszámolható személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka; c. közvetlenül elszámolható dologi kiadások; d. egyéb közvetlen költségek. (3) Az előző bekezdésben említettek együtt a közvetlen önköltséget jelentik. (4) Általános költségek (főiskolai rezsi költség) együtt teljes önköltséget jelentik. 7. Közvetlen költségek (1) A tevékenység, szolgáltatás teljesítése valamint a termék előállítása érdekében felmerült személyi juttatások, valamint kapcsolódó járulékok a kalkulációs egység terhére közvetlenül elszámolhatók, utalványozhatók. (2) A szolgáltatás nyújtása során felhasznált költségként elszámolt: a. közvetlen anyagokat (szakmai anyagok, könyvek, irodaszerek, tisztítószerek stb.); b. a közvetlenül elszámolt igénybevett szolgáltatásokat (bérleti díj, részvételi díjak, regisztrációs díj, kiküldetési díj stb.); c. alvállalkozói díjakat, d. és egyéb közvetlen költségeket (egyéb szolgáltatások, különféle egyéb kiadások, befizetések) kell a dologi kiadások között elszámolni. 8. Általános költségek (1) A belső költségvetésben elfogadott a Főiskola működési kiadásaihoz történő hozzájárulás, a főiskolai rezsi összege. 6

7 (2) A rezsi a kisegítő tevékenységek és a központi irányítás összes költségéből a kalkulációs egységre jutó (ráosztott) költség. (3) A rezsi minden évben a belső költségvetésben kerül meghatározásra, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint a közvetlenül elszámolt költség 18%-a. 9. Az önköltségszámítás készítésének időpontjai (1) A kalkulációs időszak kalkulációs egységenként eltérő, szolgáltatásnál a tevékenység kezdetétől a befejezéséig terjedő időtartam. Az időpontok szabályozásánál figyelembe vettük a tevékenység jellegét, sajátosságait. Az időpontok megválasztása attól függ, hogy a tevékenységre elő- vagy utókalkuláció készül. (2) Az utókalkuláció alapján készülő önköltségszámítást legkésőbb az éves zárlati tevékenység keretében el kell végezni. Az üzleti év fordulónapjára az utókalkuláció készítés legkésőbbi időpontja a beszámoló készítésének napjához igazodik. Évközben egy-egy szolgáltatás nyújtásának befejeződésekor, a közvetlen költségek elszámolásának időszakát követően akár havonta vagy negyedévente is készülhet utókalkuláció belső felhasználás, jövedelmezőség vizsgálat céljából. 10. Az önköltségszámítás tárgya, a célok és a kalkulációs sémák részletes meghatározása (1) A Főiskolán alapfeladatként ellátott tevékenységek szakfeladatonként és közvetetten a 6. számlaosztályban költséghelyhez rendelten kerülnek kimutatásra, majd a félévenként elvégzendő költségfelosztás után kerül kimutatásra a szakfeladatok illetve a Főiskola összköltsége, amely a Főiskola által ellátott alapfeladatok ráfordítását mutatja. (2) Térítés ellenében végzett szolgáltatások szabályozása (3) (8) bekezdésekben meghatározottak szerint történik: (3) Képzés a. Az önköltség megállapítása előkalkulációval történik. b. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan félévente, a tanulmányi év megkezdése előtt kerül sor a kalkuláció elkészítésére. Új képzés esetén a képzésre való jelentkezési határidőig kell a kalkulációt elkészíteni. c. A lezárt naptári évet követően az előkalkulációval azonos formában kell az utókalkulációt elkészíteni. d. felelősök az i. az oktatási és tudományos rektorhelyettes, ii. a gazdasági és üzemeltetési igazgató. e. A kalkuláció sémáját az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Tanfolyami képzés, egyéb képzés, vizsgáztatás a. Tanfolyami képzés esetén a képzésre történő jelentkezés meghirdetése előtt kell az előkalkulációt elkészíteni és a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatósággal (továbbiakban: GÜI) egyeztetni. 7

8 b. A tanfolyam lezárását követően utókalkuláció készül az előkalkulációval azonos tartalommal. c. Az elkészítés határideje a tanfolyam lezárását követő hó utolsó munkanapja d. Felelős: a képzés, tanfolyam, vizsga szervezésével megbízott személy e. A kalkuláció nyomtatványát a 2. számú. melléklet tartalmazza. (5) A Szolnoki Főiskolával hallgatói jogviszonyban nem álló személyek által kért iratok, dokumentumok költségeinek megállapításához kapcsolódó kalkulációk: Az önköltség megállapítása előkalkulációval történik (3. sz. melléklet), melyet a GÜI készít el, felelőse a gazdasági és üzemeltetési főigazgató. A térítési díjakról szóló szolgáltatási díjak összege kancellári utasításban kerül kiadásra. (6) Saját szervezésű rendezvény, konferencia, egyéb szolgáltatási tevékenységre vonatkozó kalkuláció: Az önköltség megállapítása előkalkulációval történik (4. sz. melléklet), melyet a GÜI készít el, felelőse a gazdasági és üzemeltetési igazgató. (7) Ingatlan és egyéb eszközök bérbeadása, használatba adása, szálláshelynyújtással kapcsolatos kalkulációk a. Az önköltség megállapítása előkalkulációval történik, melyet a GÜI készít el, b. Újonnan bérbe adni kívánt ingatlan esetén a bérbeadást megelőzően, a folyamatos bérlemények esetén pedig a tárgyévet megelőző év december 31-ig egy évre, ha bérleti időszak egy évnél rövidebb, akkor a bérleti időszakra kell elkészíteni bérleményenként az előkalkulációt, c. A helységbérlethez kapcsolódó közüzemi díjakat, ahol ehhez a technikai feltételek adottak a közüzemi cégek által számlázott értéken kell meghatározni, d. Egyéb esetekben a szerződésekben rögzített kalkuláció alapján. (légköbméter, m stb.) e. A tárgyév végén az éves utókalkuláció keretében kell kiértékelni a bérbeadás tényleges gazdaságosságát, f. felelős: a gazdasági és üzemeltetési főigazgató. g. A kalkulációs-mintát az 5. számú melléklet tartalmazza. (8) Kutatási és egyéb szerződéses tevékenységek a. A kutatási szerződések alapján elő és utókalkuláció is készül. b. Az előkalkulációt a feladatellátás megkezdése előtt a témavezető készíti el a GÜI együttműködésével. c. A vállalt feladat befejezését követően utókalkulációt kell készíteni, legkésőbb a teljesítést követő hónap utolsó napjáig. d. felelős: Témavezető és a gazdasági és üzemeltetési igazgató. (9) Kollégium működtetése, a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján a. Az önköltség megállapítása előkalkulációval történik, melyet a GÜI készít el, b. Az előkalkulációt öt éves időtartamra kell elkészíteni, a tárgyévet megelőző év december 31-ig. c. A tárgyév év végén az éves utókalkuláció keretében kell kiértékelni a kollégium fenntartásának gazdaságosságát. d. A kollégium költségvetésének a következő kiadásokat kell fedeznie: alkalmazottak személyi és járulékköltségei, takarítási feladatok, higiéniai festés, felújítás, közüzemi költségek, rovar és kártevő-mentesítés, 1 fő teljes állásban foglalkoztatott vezető, 24 órás ügyelet, 24 órás portaszolgálat. e. A kollégium költségvetésének bevételét az alábbiak képezik: fenntartói források, kollégiumi díjak. 8

9 f. A kollégium üzemeltetéséhez kapcsolódó közüzemi díjakat, ahol ehhez a technikai feltételek adottak a közüzemi cégek által számlázott értéken kell meghatározni g. felelős: kollégiumvezető és a gazdasági és üzemeltetési igazgató h. A kalkulációs-mintát a 6. sz. melléklet tartalmazza. 11. A kalkulációk alapját képező bizonylatok (1) Az önköltségszámítás alapját képező bizonylatok felsorolását jelen szabályzat 6 7.sz. melléklete tartalmazza. 12. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Főiskola Szenátusa július 16-i ülésén hozott 43/s/2015. (VII. 16.) számú határozatával elfogadta, mely az elfogadás napján lép hatályba. (2) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szolnoki Főiskola Szenátusa által napján 57/b/2014. (X. 16.) számú határozattal elfogadott Önköltségszámítási Szabályzat hatályát veszti. Szolnok, július 16. Varga Csaba kancellár Dr. Túróczi Imre rektor 9

10 1. sz. melléklet KALKULÁCIÓ költségtérítéses-önköltséges képzési tevékenységre adatok Ft-ban..szemeszter szak tagozat évfolyam Témaszám: Előkalkuláció/Utókalkuláció (a megfelelő rész aláhúzandó) Szakfelelős Alapadatok Tervezett/tényleges létszám (lemorzsolódást figyelembe véve) (fő) Tantárgyak száma Előadás, gyakorlat, szeminárium (óra) Kollokvium, gyakorlati jegy, beszámoló Kalkuláció (költségtényezők) Egységköltség 1. Közvetlenül elszámolt költségek 1.1. Anyagköltség 1.2. Igénybe vett szolgáltatások költsége 1.3. Bérköltség 1.4. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.5. Bérjárulékok (27%) 1.6. Értékcsökkenési leírás Közvetlen önköltség 2. Általános költségek 2.1. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 2.2. Egyéb általános költség ( számlacsoportokon elszámolt költségek) 3. Összes költség 4. Szakfeladatot jellemző mutatószám értéke A mutatószám egy egységére jutó önköltség (Önköltség/Szakfeladatot jellemző mutatószám értéke) Kérem, hogy az önköltség kalkulációt a csatolt mellékletek alapján jóváhagyni szíveskedjék. szakfelelős Az elszámolást a gazdasági előírások figyelembevételével felülvizsgáltuk, jóváhagyását javaslom nem javaslom az alábbi módosítással javaslom. gazdasági és üzemeltetési igazgató Elszámolást jóváhagyom. rektor/kancellár 10

11 2. sz. melléklet KALKULÁCIÓ költségtérítéses-önköltséges képzési tevékenységre (rövid idejű képzés) adatok Ft-ban Kalkulációs Időszak: Képzés /vizsga/tanfolyam megnevezése Témaszám: Előkalkuláció/Utókalkuláció (a megfelelő rész aláhúzandó) Egységvezető: Alapadatok Tervezett /tényleges létszám (lemorzsolódást figyelembe véve) (fő) Tervezett képzési (díj /fő) ÁFA mértéke (%) Kalkuláció (költségtényezők) egység 1. Közvetlenül elszámolt költségek 1.1. Anyagköltség 1.2. Igénybe vett szolgáltatások költsége 1.3. Bérköltség 1.4. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.5. Bérjárulékok (27%) 1.6. Értékcsökkenési leírás Közvetlen önköltség 2. Általános költségek 2.1. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 2.2. Egyéb általános költség ( számlacsoportokon elszámolt költségek) Összes költség 3. Teljes önköltség Kérem, hogy az önköltség kalkulációt a csatolt mellékletek alapján jóváhagyni szíveskedjék. egységvezető Az elszámolást a gazdasági előírások figyelembevételével felülvizsgáltuk, jóváhagyását javaslom nem javaslom az alábbi módosítással javaslom. gazdasági és üzemeltetési igazgató Elszámolást jóváhagyom. rektor/kancellár 11

12 3. sz. melléklet KALKULÁCIÓ a Szolnoki Főiskolával hallgatói jogviszonyban nem álló személyek által kért iratok, dokumentumok költségeinek megállapításához adatok Ft-ban Kalkulációs Időszak: Termék megnevezése Áfa mértéke Témaszám: Előkalkuláció/Utókalkuláció (a megfelelő rész aláhúzandó) Egységvezető: Nettó Árbevétel Tervezett /tényleges mennyiség (db) Tervezett nettó díj (díj /db) ÁFA mértéke (%, Ft) Kalkuláció (költségtényezők) egység 1. Közvetlenül elszámolt költségek 1.1. Anyagköltség 1.2. Igénybe vett szolgáltatások költsége Közvetlen önköltség 2. Általános költségek 2.1. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 2.2. Egyéb általános költség ( számlacsoportokon elszámolt költségek) Összes költség 3. Teljes önköltség 4. Javasolt Nettó Térítési díj Kérem, hogy az önköltség kalkulációt a csatolt mellékletek alapján jóváhagyni szíveskedjék. egységvezető Az elszámolást a gazdasági előírások figyelembevételével felülvizsgáltuk, jóváhagyását javaslom nem javaslom az alábbi módosítással javaslom. gazdasági és üzemeltetési igazgató Elszámolást jóváhagyom. kancellár 12

13 4. sz. melléklet KALKULÁCIÓ saját szervezésű rendezvény, konferencia, egyéb szolgáltatási tevékenységre adatok Ft-ban Kalkulációs Időszak: Rendezvény, konferencia, egyéb szolgáltatási tevékenységk megnevezése: Áfa mértéke Témaszám: Előkalkuláció/Utókalkuláció (a megfelelő rész aláhúzandó) Szervező: Nettó Árbevétel Tervezett /tényleges mennyiség (db) Tervezett nettó díi (díj /m.egység) ÁFA mértéke (%, Ft) Egyéb támogatási bevétel Kalkuláció (költségtényezők) egység 1. Közvetlenül elszámolt költségek 1.1. Bérköltség 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok 1.3. Anyagköltség 1.4. Igénybe vett szolgáltatások költsége Közvetlen önköltség 2. Általános költségek 2.1. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 2.2. Egyéb általános költség ( számlacsoportokon elszámolt költségek) Összes költség 3. Teljes önköltség 4. Javasolt Nettó Térítési díj Kérem, hogy az önköltség kalkulációt a csatolt mellékletek alapján jóváhagyni szíveskedjék. szervezéssel megbízott személy Az elszámolást a gazdasági előírások figyelembevételével felülvizsgáltuk, jóváhagyását javaslom nem javaslom az alábbi módosítással javaslom. gazdasági és üzemeltetési igazgató Elszámolást jóváhagyom. kancellár 13

14 KALKULÁCIÓ HELYISÉG, TERÜLET, LÉTESÍTMÉNY, ESZKÖZ BÉRLETI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5 sz. melléklet adatok Ft-ban Bérlemény megnevezése: Kalkulációs időszak: Témaszám: Előkalkuláció/Utókalkuláció (a megfelelő rész aláhúzandó) Alapadatok ÁFA mérték (%) Árbevétel áfa nélkül Kalkuláció (költségtényezők) 1. Közvetlenül elszámolt költségek 1.1 Anyagköltség 1.2 Igénybe vett szolgáltatások költsége 1.3 Bérköltség 1.4 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.5 Bérjárulékok (27%) 1.6 Értékcsökkenési leírás Egy termékre eső közvetlen költség 2. Általános költségek 2.1. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport), 2.2. Egyéb általános költség ( számlacsoportokon elszámolt költségek) 3. Összes költség 4. Kalkulációra vonatkozó jellemző értéke Kollégiumi szálláshely esetén (kiadható szobák száma): Oktatást szolgáló helyiség/terem esetén: épület hasznos alapterület m 2 /év: épület hasznos alapterület m 2 /kalkulációs időszak: terem mérete m 2 / kalkulációs időszak: Nem kollégiumi szálláshely esetén (kiadható szobák száma): Eszköz bérlet esetén (Eszközök darabszáma): 5. Egy egységére jutó közvetlen önköltség (Közvetlen önköltség/szakfeladatot jellemző mutatószám értéke) Kollégiumi szálláshely esetén: Oktatást szolgáló helyiség/terem esetén Nem kollégiumi szálláshely esetén: Kérem, hogy az önköltség kalkulációt a csatolt mellékletek alapján jóváhagyni szíveskedjék. Egységvezető Az elszámolást a gazdasági előírások figyelembevételével felülvizsgáltuk, jóváhagyását javaslom nem javaslom az alábbi módosítással javaslom. gazdasági és üzemeltetési igazgató Elszámolást jóváhagyom. kancellár 14

15 6 sz. melléklet KALKULÁCIÓ A KOLLÉGIUM ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ adatok Ft-ban Bérlemény megnevezése: Kalkulációs időszak: 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Témaszám: Előkalkuláció/Utókalkuláció (a megfelelő rész aláhúzandó) Alapadatok ÁFA mérték (%) Kollégiumi díj bevétel áfa nélkül Fenntartói támogatások Összes (nettó) bevétel Kalkuláció (költségtényezők) 1. Közvetlenül elszámolt költségek 1.1 Anyagköltség 1.2 Igénybe vett szolgáltatások költsége Ügyelet Portaszolgálat Közüzemi költségek Rovar és kártevő-mentesítés Higiéniai festés Felújítás Takarítási feladatok Mosatás Internet hozzáférés biztosítása Egyéb igénybevett szolgáltatások 1.3 Bérköltség Kollégiumvezető 1.4 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.5 Bérjárulékok (27%) 1.6 Értékcsökkenési leírás 2. Általános költségek 2.1. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport), 2.2. Egyéb általános költség ( számlacsoportokon elszámolt költségek) 3. Összes költség 4. Kalkulációra vonatkozó jellemző értéke (kiadható szobák száma) 5. Egy egységére jutó közvetlen önköltség Kérem, hogy az önköltség kalkulációt a csatolt mellékletek alapján jóváhagyni szíveskedjék. egységvezető Az elszámolást a gazdasági előírások figyelembevételével felülvizsgáltuk, jóváhagyását javaslom nem javaslom az alábbi módosítással javaslom. eazdasági és üzemeltetési igazgató Elszámolást jóváhagyom. kancellár 15

16 7. sz. melléklet A kalkulációk alapját képező bizonylatok (1) A vonatkozó rendeletek alapján: a. minden olyan gazdasági eseményről, amely hatással van az önköltség összegének, vagy költségtartalma összetételének változására, bizonylatot kell kiállítani; b. a költségek nyilvántartásába adatot csak bizonylat alapján szabad bejegyezni; c. a költségelszámolás bizonylatait a gazdasági esemény megtörténtének időpontjában kell kiállítani; d. a bizonylatnak meg kell felelnie a bizonylattal szemben támasztott tartalmi s alaki követelményeknek; e. kiemelt tartalmi követelményként kell figyelembe venni, hogy minden bizonylatot utalványozni, ellenjegyezni, érvényesíteni és ellen őrizni kell. Ennek megtörténtét aláírással kell dokumentálni. (2) A Főiskola legfontosabb alapbizonylatai a költségelszámoláshoz kapcsolódóan: a. kinevezési okirat, b. megbízási szerződés, c. jelenléti ívek, d. bérjegyzék, e. munkavégzést elrendelő intézkedések, f. különféle személyi juttatások kifizetési jegyzékei, g. munkaadói járulékok számítását igazoló dokumentumok, h. anyagigénylési bizonylat, i. raktári kivitelezési bizonylat, j. számla (másolat), k. SZJA, ÁFA kiszámítását igazoló dokumentumok, l. állományba vételre vonatkozó bizonylatok. (3) A Főiskola törvényi előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszere: b. A nyilvántartási rendszer valamennyi gazdasági esemény adatait egyidejűleg tartalmazza kalkulációs egységenként és idősorosan. c. Egyedi témaszámokon történik a közvetlen költségek gyűjtése. Az összes közvetlen költségen belül elkülönülnek a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, az anyagköltség, az anyagjelleg ű költségek és szolgáltatások, valamint az egyéb közvetlen költségek tételei. d. Személyi juttatásoknál az önköltségszámításhoz a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság bérszámfejtője szolgáltatja a szükséges információkat. e. A munkaadókat terhelő járulékoknál szintén a fent említett munkakörben dolgozó közalkalmazott biztosítja az adatokat. f. A többi költségnemnél a GÜI adja meg az önköltségszámításhoz témaszámonként az előírt költségrészletezést. 16

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Borgulya

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Iktatószám: Önköltség-számítási szabályzat Készült: 2011. január 1. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 03. napjától

DEBRECENI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 03. napjától DEBRECENI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 03. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A Szabályzat célja...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A Szabályzat célja... 2 Alapfogalmak... 2 A költségek könyvviteli

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 3 I. Általános rész A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 2(20). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 40-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző iskola. Önköltség-számítási szabályzat

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző iskola. Önköltség-számítási szabályzat Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző iskola Önköltség-számítási szabályzat Az Önköltség-számítási szabályzattal a költségvetési szerv saját hatáskörében - figyelembe véve a Számvitelről

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 201 -től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény 14. (5) rendelkezik arról,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzatáról

Önköltségszámítási szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 3/2015. (V.6.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Önköltségszámítási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Önköltségszámítási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Önköltségszámítási Szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja és hatálya...

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A LEADER Helyi Akciócsoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akciócsoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akciócsoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok FIGYELEM! A benyújtandó dokumentumok másolata, illetve másolati példánya alatt minden esetben az ügyfél által hitelesített

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A 2012.3.31. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/15/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. 2 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1.... 3 I. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása.

9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása. Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 9 / 2011. Tárgy: Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Ügykezelési és titoktartási

Ügykezelési és titoktartási A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó Ügykezelési és titoktartási szabályzata 2015. 1. A szabályzat célja Cél hogy a Szegedi Egyetemen belül egységes felnőttképzési, ügykezelési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. 2014.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. 2014. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 1. módosítás 2 (16). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata

A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata A Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Gyakornoki Szabályzata készítette Palatinus Antalné óvodavezető 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 Preambulum..4 I. Fejezet Általános rendelkezések.5 II. Fejezet Az egyetem

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola költségtérítéses képzési formában hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkkel kötendő megállapodás

A Budapesti Gazdasági Főiskola költségtérítéses képzési formában hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkkel kötendő megállapodás 6. sz. melléklet A Budapesti Gazdasági Főiskola költségtérítéses képzési formában hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkkel kötendő megállapodás 6/a. melléklet: Felnőttképzési szerződés 1 KÉPZÉSI/FELNŐTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

A Kormány 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 78. szám 14. Tájékoztatás a tagokat terhelő fizetési kötelezettségekről, díjakról, azok mértékéről, összegéről, felszámítási szabályairól, ezen belül különösen

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/ /2014. KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) A Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI, TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA OM-azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. XII. 3- TÓL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben