SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester

2 Tartalom I. Általános és bevezető rendelkezések... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, alapelvei Az intézmény neve és székhelye Az intézmény alapítója és fenntartója Az intézmény felügyeleti szerve Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre Az intézmény működési köre Intézmény székhelye Az intézmény telephelyei és szolgáltatási egységei: Az intézmény meghatározó alaptevékenységének szakági besorolása A feladat ellátását szolgáló vagyon Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény vállalkozási tevékenysége Az intézmény dolgozóinak kinevezési rendje Változó munkavégzési hely Az intézmény képviseletére jogosultak A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése és személyi hatálya... 8 II. Az intézmény szervezeti felépítése... 9 Az intézmény szervezeti tagozódása a feladatellátás szempontjából Az igazgatás Bölcsődei ellátás Családi napközi Biztos Kezdet Gyerekház Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás... Hiba! A könyvjelző nem létezik. III. Az intézmény működtetése, ügyviteli feladatainak ellátása Az intézményben alkalmazott munkakörök Az igazgató Középvezetők feladat-és hatáskörei Szaktanácsadó Kincstárnok Bölcsődevezető Vadvirág Családok Átmeneti Otthonának vezetője... Hiba! A könyvjelző nem létezik Fészek Családi Napközi szakmai vezetője Ellátási csoportvezető Dietetikus Az intézmény egész területére kiterjedő feladatot ellátó munkakörök Szakdolgozói munkakörök Működtetési-, üzemeltetési feladatellátó munkakörök

3 IV. A működés általános szabályai Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei Intézményi tanács A szakmai munka fórumai Vezetői értekezlet Szakmai munkát támogató módszertani csoport Munkacsoportok Társadalmi szervezetek Bölcsődei Dolgozók Szakszervezeti Bizottsága Közalkalmazotti Tanács Szülői érdekképviseleti Fórum Intézményi információszolgáltatás, kapcsolattartás V. Az intézmény működésével kapcsolatos szabályzatok Az intézmény belső szabályzatai Kollektív Szerződés Munka és balesetvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Gyakornoki szabályzat Az egyes tagintézmények Házirendje Az intézmény számviteli politikája Bizonylati szabályzat Iratkezelési, irattárazási szabályzat VI. Képviselet, aláírási jog, bélyegző-használat Az intézmény képviselete Aláírási jog gyakorlása Cégbélyegző használatának szabályai A helyettesítés szabályozása VII. A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása VIII. Minősítés A minősítés általános szempontjai Egyes területek további speciális szempontjai IX. Vegyes és záró rendelkezések A munkakör átadásának és átvételének szabályai Titoktartás Kártérítési határozatok Gazdasági-műszaki ellátás X. Záró rendelkezések

4 I. Általános és bevezető rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, alapelvei A Szervezeti és Működési Szabályzat a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: intézmény) működésének az a helyi dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény működése során valamennyi dolgozó legfontosabb alapelvként kezeli a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek betartását, a jóhiszeműség, a tisztességes eljárás alapelvét, a bizalmon alapuló, kölcsönös együttműködés elvének pontos betartását. 1. Az intézmény neve és székhelye Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján utca Az intézmény alapítója és fenntartója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7622 Pécs, Széchenyi tér 1. Képviselője: dr. Páva Zsolt polgármester 3. Az intézmény felügyeleti szerve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 4. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre Önálló jogi személyként működő, gazdálkodását tekintve önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását a Közgyűlés által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi utca 3.) látja el (a továbbiakban: Elszámolóház). Az Elszámolóházzal, mint önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervvel, az egymás közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó szabályokat az Együttműködési Megállapodás tartalmazza. 4

5 4.1. Az intézmény működési köre Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe Intézmény székhelye 7622 Pécs, Vargha Damján utca Az intézmény telephelyei és szolgáltatási egységei: Biztos Kezdet Gyerekház Pécs, Pákolitz István utca 32. Cseperedő Bölcsőde Pécs, Ajtósi Dürer utca 1. Csoda Bölcsőde Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. Fészek Bölcsőde Pécs, Gosztonyi Gyula utca 1. Fészek Családi Napközi Pécs, Gosztonyi Gyula utca 1. Hétszínvirág Bölcsőde Pécs, Pákolitz István utca 32. Kicsi Kék Bölcsőde Pécs, Németh László utca 6/b. Mezőszél Bölcsőde Pécs, Mezőszél utca 2. Napsugár Bölcsőde Pécs, Budai Nagy Antal utca 3. Törpike Bölcsőde Pécs, Vargha Damján utca 2. Zöldliget Bölcsőde Pécs, Köztársaság tér 1/1 5. Az intézmény meghatározó alaptevékenységének szakági besorolása Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, meghatározó alaptevékenysége: Gyermekjóléti alapellátás. A gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó, bölcsődei hálózat és családi napközi, egyéb alaptevékenység ellátási formák működtetése. 5

6 Szakágazat száma: Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében Biztos Kezdet Gyerekház Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 6

7 6. A feladat ellátását szolgáló vagyon A 19134, 5110/1, 2116/45, 52, 529/69, 524/34, 3220/20, 3868/2, 23891/60, 23912/215, 23912/216, helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. 7. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog Az intézmény a 6. pontban feltüntetett intézményi vagyon feletti rendelkezés jogát az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete alapján gyakorolja. 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 9. Az intézmény dolgozóinak kinevezési rendje Az intézmény dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony elsősorban közalkalmazotti jogviszony vagy munkajogviszony is lehet. Az intézmény igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben írtak szerint, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján bízza meg. A bölcsődevezetői álláshelyek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) írt képesítési előírásoknak való megfelelés esetén tölthetők be, pályázati eljárás lefolytatása alapján. A pályázatot az intézmény igazgatója írja ki. Az álláshelyek kizárólag a pályázati feltételeknek való megfelelés alapján tölthetők be. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az intézmény igazgatójának van az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdés c) pontjában írtak szerint. 7

8 10. Változó munkavégzési hely Az intézmény valamennyi telephelyére áthelyezhető az azonos munkakörben dolgozó közalkalmazott, ha kinevezésében ez a feltétel szerepel. Csak különösen indokolt esetben lehet ezzel a munkaszervezési móddal élni a tartós távollétek ideje alatt, a helyettesítések megoldására. 11. Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. 12. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése és személyi hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) érvényességéhez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottságának jóváhagyása szükséges. A Szabályzat a jóváhagyást követő napon lép hatályba. Az SZMSZ nyilvános dokumentum az intézmény honlapján ( bárki által megtekinthető. Az SZMSZ eltérő rendelkezés hiányában határozatlan ideig érvényes. Módosítását a jogszabályokon kívül a fenntartó, illetve az intézmény dolgozói közül bárki kezdeményezheti. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézménnyel munkavégzésre irányuló közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló valamennyi alkalmazottra. 8

9 felépítése II. Az intézmény szervezeti Az intézmény szervezeti tagozódása a feladatellátás szempontjából 13. Az igazgatás 1. Igazgatás 2. Bölcsődei ellátás 3. Családi napközi 4. Vadrózsa Biztos Kezdet Gyerekház 5. Működtetési-ügyviteli feladat ellátás Az igazgatás szervezeti tagozódása: Felsőszintű vezető: igazgató Középszintű vezetők: kincstárnok, szaktanácsadó bölcsődevezetők, dietetikus ellátási csoportvezető 14. Bölcsődei ellátás A Rendelet 35.. (1)-(3) bekezdésében írtak szerint, a bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alapellátás keretében alaptevékenységként napközben ellátást nyújt a gyermek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozásanevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A Rendelet 36. (1)-(2) bekezdésében írtak alapján, a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31. napjáig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A Rendelet 36. (4) bekezdése és a 41. (1) bekezdése alapján a bölcsőde végezheti fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését, gondozását is. 9

10 Az erre irányuló tevékenységet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 18. (2) bekezdés a) és c) pontjában szabályozott szerv (a továbbiakban: pedagógiai szakszolgálat) is kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 4. (3) bekezdésében írtak szerint, ha a gyermek bölcsődei nevelésben, a korai fejlesztést és gondozást amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak az intézményben kell ellátni. A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladat ellátási hely adott gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítja. A bölcsődei ellátás keretében a Rendelet 40. (1) bekezdés ae) pontjában és (2) bekezdésben írtak szerint, a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell a fogyatékos gyermekek egyéni fejlesztésének feltételeit. A bölcsődében a fogyatékos gyermek hatéves koráig, a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben és nevelésben vehet részt. A rendelet 44. (1) bekezdése kimondja, hogy ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, térítési díj ellenében külön szolgáltatásként működtethet, játszócsoportot, időszakos gyermekfelügyeletet és egyéb a gyermeknevelést segítő szolgáltatást (pl. gyermeknevelési tanácsadást, játék-, eszközkölcsönzést stb.), illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat, a gyermek 6. életévének betöltéséig. Ezen paragrafus (2), illetve (3) bekezdése szerint, a játszócsoportban szakképzett kisgyermeknevelő segítségével gyermekfelügyelet vagy a gyermek és szülő (gondozó) együttes játéklehetősége biztosítható. Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időpontban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. A bölcsődei ellátás megszűnik A bölcsődei ellátás a Rendelet 43. (1) bekezdésében írtak szerint megszűnik, a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, illetve ha a gyermek a Rendelet 36. (2) bekezdésében, illetve a 41. (2) bekezdése szerinti életkort elérte. Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 10

11 14.1. A bölcsőde szakmai ellenőrzése A bölcsődék szakmai ellenőrzését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 105. (1) - (3) bekezdésében írtak szerint, az állami feladatellátáson belül, a területileg illetékes gyámhatóságok végzik. A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tiszti főorvosa (a továbbiakban: tiszti főorvos) gyakorolja. A tiszti főorvos feladata ellátása érdekében közreműködésre felkérheti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya felkérésre szakvéleményt ad az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek, valamint a fenntartónak, hogy a bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és működése megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek. 15. Családi napközi A Gyvt. 43. (2) (3) bekezdésében írtak szerint, a családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. A Gyvt. 43. (6) (7) (8) bekezdése kimondja, hogy a családi napköziben húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek. A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb három fő. A (7) bekezdésben meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még egy gyermek gondozható a családi napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van. A Rendelet 47. (1) (2) bekezdése értelmében, a családi napközi feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület alkalmas. 11

12 A gyermekek által napközben használt szobát, illetve foglalkoztatót úgy kell kialakítani, hogy az adott életkorú gyermekek igényeit, szükségleteit kielégítse. A szolgáltatás nyújtásával azonos időben a helyiség más célra nem használható. A szoba, illetve foglalkoztató hasznos alapterülete legalább 2 négyzetméter/gyermek, de összességében legalább 12 négyzetméter. A családi napköziben a gondozás-nevelés részletes szakmai szempontjait úgy kell meghatározni, illetve az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az Intézet módszertani levelében foglaltaknak. 16. Biztos Kezdet Gyerekház A Gyvt. 38/A. (1) bekezdése szerint, a Biztos Kezdet Gyerekház (a továbbiakban: Gyerekház) célja, hogy biztosítsa a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatást. A Rendelet 5/A. (1) bekezdése értelmében, a Gyerekháznak biztosítania kell a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képességkibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést és étkeztetést, a szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat, legalább havi egy közösségi rendezvény megszervezését a szülők, illetve a helyi közösség számára. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Gyvt. 38/A. (1) bekezdésében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt tevékenységeket is elláthat, így különösen a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb egészségügyi tanácsadást biztosíthat, legalább havi egy alkalommal - szakember bevonásával - szülői csoportos beszélgetéseket szervezhet, fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára konzultációs lehetőséget biztosíthat fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek számára ellátást, szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, intézmények képviselőivel, különböző módszerek alkalmazásával segítheti a szülőket, hogy visszajelzést kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről. 12

13 III. Az intézmény működtetése, ügyviteli feladatainak ellátása Az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi- számviteli, gazdasági és munkaügyi feladatok ellátását az Igazgatóság az Elszámolóházzal kötött együttműködési megállapodásban (SZMSZ 4. pont) írtak szerint gyakorolja. Az intézmény működtetésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Pénzügyi, és a Gazdálkodási csoport munkatársai látják el. 18. Az intézményben alkalmazott munkakörök Az igazgató Az intézményt az igazgató vezeti és képviseli. Az igazgató felelős az intézmény szervezeti keretébe tartozó szervezeti egységek szakmai működéséért, a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az intézmény valamennyi dolgozója felett a teljes hatályú munkáltatói jogkör gyakorlója. Feladatkörében eljárva biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működtetésének feltételeit, a szakmai munka optimális teljesítését, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátását. Az igazgató részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, amelyet az igazgatót megbízó/kinevező fenntartó képviselője készít el és ír alá. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja. Az igazgató feladat- és hatásköre Szakmai, szervezési feladatkörében biztosítja az intézmény szervezeti keretébe tartozó egységek szakmai működését a működés személyi és tárgyi feltételeit, azok lehetőség szerinti állandó javítását. Ezen belül: Gondoskodik az intézmény ellátási területéhez tartozó bölcsődék, a Vadrózsa Biztos kezdet Gyerekház, a Fészek - Családi Napközi, a Fészek Bölcsőde szakmai munkájának irányításáról és belső ellenőrzéséről az éves ellenőrzési terv alapján. Köteles figyelemmel kísérni és tanulmányozni a tagintézmények és ezen belül az egyes egységek működési adatait, feldolgozza és értékeli az ellátottsági és működési mutatókat, ellenőrzi az előírt normatívák betartását. Szükség esetén intézkedést tesz vagy intézkedést kezdeményez az intézmény felügyeleti szerve felé. A tagintézményekhez tartozó munkahelyek vezetői részére működési irányelveket és útmutatókat ad ki. 13

14 Közreműködik az intézmény szakmai fejlesztési terveinek kidolgozásában. Véleményt nyilvánít az intézményegységekben működő bölcsődék személyi és tárgyi feltételeiről, és a szakmai munka teljesítéséről. Évente értékeli az intézmény ellátási területéhez tartozó bölcsődék, a Vadrózsa Biztos Kezdet Gyerekház, a Fészek - Családi Napközi, a Fészek Bölcsőde gondozási- nevelési munkáját, melynek értékelésére évente szükség szerinti alkalommal vezetői értekezletet hív össze. Folyamatos kapcsolatot tart az intézmény szakmai felügyeleti szerveivel, valamint a társintézmények képviselőivel. Irányítja az intézményekben folyó szakmai kutatási feladatok teljesítését és a működő programok megvalósítását. Igazgatási, szervezési, gazdálkodási feladatai keretében elkészíti, illetőleg elkészítteti: Szervezeti és működési szabályzatot, annak megtartását ellenőrzi, illetve ellenőrizteti. Az intézmény költségvetési tervét. Az oktatási és továbbképzési tervet és gondoskodik annak folyamatos és határidőre történő végrehajtásáról, ellenőrzéséről. Gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási és kiadmányozási jogkört, melyek gyakorlását átruházhatja az általa kijelölt helyettesére. Ellátja a munkáltatói jogokat az egyes szervezeti egységek vezetői, az intézmények szakdolgozói és technikai dolgozói és valamennyi munkavállalója tekintetében. Irányítja, összehangolja a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyek munkáját, elkészítteti és aláírja munkaköri leírásukat. Gyakorolja a fegyelmi jogkört. Az igazgató feladatait személyesen, vagy közvetlen beosztottai útján látja el. A közvetlen beosztottak az igazgató által rájuk átruházott jogkörök gyakorlásáért teljes felelősséggel tartoznak. Az igazgató egyedi esetekben a jogkör átruházás általános érvényességének érintetlenül hagyása mellett bármely jogkör gyakorlását magához vonhatja. Az igazgatói munkakörét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, valamint a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó, továbbá a költségvetési gazdálkodást meghatározó törvények és ezek végrehajtására kiadott jogszabályok betartásával köteles ellátni. 14

15 hatáskörei Középvezetők feladat-és Szaktanácsadó Feladatait és munkáját közvetlenül az igazgató irányítása alatt végzi. Feladatai: Az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén ellátja az igazgató feladatait. Az intézményrendszerhez tartozó tagintézmények szakmai-módszertani munkájának minőségi ellenőrzése, szakmai segítségnyújtás, szakmai tanácsadás. A szakmai szabályoknak és irányelveknek megfelelő korszerű nevelés, gondozás feltételeinek megteremtése, az intézmény szakmai tevékenységének összehangolása. A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, egyéb szabályzatainak, szakmai programjának, a dolgozók munkaköri leírásának elkészítése, az érintettekkel való megismertetése. A belső munkamegosztás, felelősségi, etikai, fegyelmi rend kialakítása érvényesülésének biztosítása. Az ellátottakkal kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásához, a szükséges intézkedések megtétele. Továbbképzések tervezése, szervezése és az akkreditáltatási folyamat előkészítése. Javaslatot tesz az oktatási és továbbképzési terv elkészítésében, gondoskodik azok folyamatos, határidőre történő végrehajtásáról, ellenőrzéséről. A bölcsődei dolgozók munkájának értékelése, segítése, ellenőrzése. Az érdekvédelmi fórumok (közalkalmazotti tanács, szakszervezet, érdekképviseleti fórum) működési feltételeinek biztosításában, és az együttműködés külső kapcsolatrendszerének kialakításában való részvétel. A jogszabályok, szakmai irányelvek és az igazgató utasításainak végrehajtása. Igazgatósághoz tartozó bölcsődék, családi napközi és az alapellátáson túli szolgáltatások szakmai munkájának irányításában, értékelésében és ellenőrzésében való részvétel. Az intézményi ellátottsági, kihasználtsági és működési szakmai mutatóinak figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az igazgató felé. Az igazgató felkérésére véleményt nyilvánít a tagintézmények személyi és tárgyi feltételeinek és szakmai munkájának összhangjáról. Az igazgató felkérésére részt vesz a vezetői utánpótlás kiválasztásában, az intézményt érintő pályázatok elkészítésében, illetve a programok megvalósításában. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 15

16 Kincstárnok Feladatait és munkáját közvetlenül az igazgató irányítása alatt végzi. Feladatai: Feladatkörében eljárva közreműködik az intézmény rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Feladatait az Elszámolóházzal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján, az egymás közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendjének szabályozásával látja el. Felelős a pénzügyi és gazdálkodási csoport munkájáért, annak feladatkörébe tartozó teendők végrehajtásáért, a költségvetési, pénzügyi előírások betartásáért illetve betartatásáért, az ügyviteli folyamatokba épített ellenőrzéséért. Az intézmény költségvetési tervét a megadott keretszámok alapján, a Intézmény igényeinek figyelembevételével elkészíti, és jóváhagyás miatt egyezteti az igazgatóval és a munkaügyi vezetővel. Az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) előírásai szerint felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa az Elszámolóház költségvetésében részére elkülönített előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok alapján elkészíti az előirányzat felhasználási ütemtervet, az igazgató útmutatása alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott előirányzatokkal egyezően, a jogszabályban és a költségvetési rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, melyet megküld az Elszámolóház részére. Kötelessége a jóváhagyott kiadási-bevételi előirányzatok éves pénzügyi tervbe foglalása, minden hónap 25. napjáig, a havi pénzügyi terv felosztása dologi és személyi kiadások, TB járulék vonatkozásában. Feladata az igazgató utasítása alapján a jóváhagyott költségvetési alapokmányban biztosított előirányzat változásainak átvezetése. A jóváhagyott kiadási-bevételi előirányzatoknak szakfeladatokra rovat, tétel, altétel bontása és megküldése könyvelésre az Elszámolóházba. Gondoskodik a költségvetési előirányzatok betartásáról, a gazdálkodást érintő szabályok, előírások betartásáról, az előírt jelentési kötelezettségek teljesítéséről. Az intézmény saját rendelkezési jogkörébe tartozó előirányzatok felett az Ámr.- ben foglalt előírásoknak és az Elszámolóház által meghatározott követelményeknek megfelelően előirányzat módosítást kezdeményezhet a vonatkozó jogszabályi előírások és az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. Felel a kezdeményezett saját hatáskörű előirányzatmódosítás jogszerűségéért és a költségvetés betartásáért. A saját hatáskörű előirányzat változási kérelmeket az igazgató utasítása alapján előkészíti, majd eljuttatja az Elszámolóházba és az Önkormányzat Pénzügyi Főosztályára. Kötelessége az intézmény pénzügyi, számviteli, analitikus nyilvántartásainak biztosítása az Elszámolóház előírásai szerint, a FORRÁS SQL program alkalmazásával a szállítók, vevők, házipénztár számítógépen történő feldolgozásával. 16

17 A készletek analitikus nyilvántartását a Készletprogram alkalmazásával az Elszámolóház előírásai alapján végzi. Gondoskodik az intézmény központi pénztárának működtetéséről a FORRÁS SQL program alkalmazásával az Elszámolóház előírásainak betartásával. Gondoskodik az elkülönített pénzeszközök (pályázatok, képviselői keretek) nyilvántartásainak szabályszerű, naprakész vezetéséről. Pályázatok esetében az igazgatóval részt vesz a pénzügyi jelentések elkészítésében. Gondoskodik arról, hogy a különböző pénzalapokból származó pénzeszközök felhasználása elszámolása pénzügyi előírásoknak megfelelően történjék. Köteles a pénzgazdálkodás teljes folyamatában a jogszabályi előírások, a Pénzkezelési Szabályzat előírásai és az Elszámolóház által meghatározottak szerint eljárni. Az Elszámolóház részére köteles a nála rendelkezésre álló adatokat, információkat biztosítani, melyek valóságtartalmáért felelősséggel tartozik. Folyamatosan nyomon követi, elemzi az előirányzatok teljesüléseinek adatait, feladata az Elszámolóház által havonta biztosított táblák lekérdezése, elemzése, a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, alakulásának figyelése, ha eltérést tapasztal a kimutatott előirányzatok, előirányzat felhasználás és a dokumentumokkal alátámasztott adatok között, arról tájékoztatja az igazgatót, majd az Elszámolóházzal az adatokat egyezteti. Köteles a kiemelt bevételi és kiadási üzemeltetési előirányzatokat az intézmény érdekében felhasználni, az Önkormányzat költségvetési rendeletében és a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek szerint. A kiemelt bevételi és kiadási üzemeltetési előirányzatok teljesülését figyelemmel kíséri, amennyiben az előirányzatok felhasználásai időarányosan meghaladják a rendelkezésre álló előirányzatok mértékét, arról azonnal köteles tájékoztatni az igazgatót, a szükséges előirányzat változtatást az igazgató engedélye alapján kezdeményezi az ok megjelölésével és a várható éves teljesítésről az Elszámolóház felé írásban. Az igazgatóval és a munkaügyi előadóval a negyedévenkénti mérleg mellékleteinek elkészítése az Elszámolóház igényei szerint, (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyeztetése.) Előkészíti, majd egyezteti az igazgatóval, valamint a munkaügyi előadóval az elemi költségvetés alátámasztását és szöveges indoklását, melyet megküld az Elszámolóház részére az előre meghatározott határidőre. Feladata adatot szolgáltatni meghatározott formában és tartalommal a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya és az Elszámolóház részére a pénzmaradvány felhasználásának megállapításához az igazgató utasítása szerint. Tanulmányozza az ellátási terület működési adatait, értékeli az ellátottsági és működési mutatóit, ellenőrizni köteles az előírt normatívák betartását. Tájékoztatja az igazgatót és a tagintézmények vezetőit, szükség esetén intézkedést kezdeményez az igazgató felé. Kötelessége az intézményi vagyon védelmének biztosítása a bizonylati fegyelem betartása útján. Közreműködik a leltárellenőrzésben, illetve a selejtezési eljárásban, értékeli a leltáreltérési kimutatásokat. 17

18 Köteles naprakészen tájékoztatni az igazgatót az intézmény költségvetésének folyamatos alakulásáról. Pénzügyi kérdésekben az igazgató dönt, de köteles a döntés meghozatala előtt a kincstárnok véleményét kikérni. Munkakörét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, valamint a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó, továbbá a költségvetési gazdálkodást meghatározó törvények és ezek végrehajtására kiadott jogszabályok betartásával köteles ellátni. Köteles munkaköri hogy feladatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezni, a munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. Szakmai ismereteit, tudását továbbképzésen illetve értekezleten való részvétel útján köteles gyarapítani. Köteles ellátni mindazokat a munkaköréhez tartozó feladatokat a felsoroltakon kívül, amit a jogszabályok előírnak, valamint a felettese előírásait. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi csoporthoz tartozó pénzügyi előadó, a pénztáros-ügyviteli alkalmazott, és a pénzügyi ügyintézők munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Bölcsődevezető Feladatait és munkáját közvetlenül az igazgató irányítása alatt végzi. Feladatai: A bölcsőde részlegeinek működése a bölcsőde személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Az irányítása alatt álló bölcsőde magas szintű nevelési, gondozási feladatainak ellátása. A gyakorlati továbbképzés feltételeinek biztosítása. A csoportvezetők bevonásával a bölcsődei részlegen dolgozók munkájának közvetlen irányítása. Az éves munkaterv, a bölcsődei házirend és a szükséges egyéb belső utasítások elkészítése és folyamatos karbantartása. Az igazgató közvetlen irányítása alapján, megállapítja a bölcsődei gondozottak személyi térítési díjait, javaslatot tesz az igazgatónak az intézményi, illetve személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok módosítására. A bölcsődében folyó munkáról folyamatosan tájékoztatja az igazgatót, felkérésre írásban beszámol. Gyakorolja a bölcsőde dolgozói felett az egyéb munkáltatói jogkört. Javaslatot tesz az igazgatónak a bölcsődében megüresedő álláshelyek betöltésére javasolt személyekre. Havonta, minden hónap 3. napjáig elkészíti az intézmény munkaügyi részlege felé a tartós távollévők és egyéb okból távollévők jelentését. Távollétében feladatkörét a bölcsődevezető-helyettes látja el. Az igazgató eseti megbízása alapján részt vesz egyes intézményszintű feladatok elvégzésében. 18

19 Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Fészek Családi Napközi szakmai vezetője Feladatait és munkáját közvetlenül az igazgató irányítása alatt végzi. Feladatai: Felelős a családi napközi magas szintű nevelési, gondozási feladatainak ellátásért, működéséért, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséért. Az éves munkaterv, a családi napközi házirend és a szükséges egyéb belső utasítások elkészítése és folyamatos karbantartása. A családi napköziben folyó munkáról folyamatosan tájékoztatja az igazgatót, felkérésre írásban beszámol. Gyakorolja a családi napközi dolgozói felett az egyéb munkáltatói jogkört. Javaslatot tesz az igazgatónak a családi napköziben megüresedő álláshelyek betöltésére. Havonta, minden hónap 3. napjáig elkészíti az intézmény munkaügyi részlege felé a tartós távollévők és egyéb okból távollévők jelentését. Távollétében feladatkörét a családi napközi működtető látja el. Az igazgató eseti megbízása alapján részt vesz egyes intézményszintű feladatok elvégzésében. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 19

20 Ellátási csoportvezető Feladatait és munkáját közvetlenül az igazgató irányítása alatt végzi. Feladatai: Szervezi és irányítja az intézmény anyag és eszközellátását, Részt vesz az intézményi költségvetési előirányzatok megtervezésében, Szervezi és irányítja az anyagbeszerzési feladatokat, megrendeléseket kezdeményez, az igazgató ellenjegyzése alapján kötelezettségeket vállalhat, Szervezi és irányítja az intézmény raktárgazdálkodását, gondoskodik a selejtezések előkészítéséről, gondoskodik a folyamatos anyag- és eszközellátásról, Megszervezi és irányítja a leltározási munkát, gondoskodik a szállítási feladatok megszervezéséről, szervezi és irányítja a központi varroda munkáját, közreműködik a közbeszerzések előkészítésében, részt vesz az intézményi élelmezési feladatellátás megszervezésében. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza Dietetikus Feladatait és munkáját közvetlenül az igazgató irányítása alatt végzi. Feladatai: Az Intézmény egészére vetítve étkeztetési feladatok koordinálása valamennyi telephely tekintetében. A korszerű táplálkozás népszerűsítése. A diétás étkeztetés tervezése, szervezése. Részvétel a gyermekek-szülők egészségnevelését célzó intézményi programokban. Táplálkozással összefüggő információnyújtás, és kiadványszerkesztés Diétás tanácsadás. Élelmezéssel kapcsolatos szülői észrevételek kezelése, esetleges panaszok kezelése, kivizsgálása igazgatói utasításra. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a tervezet elkészítése, részvétel a megvalósításában. Az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése alatt, munkatársai segítségével és bevonásával biztosítja az intézmény élelmezési feladatainak folyamatos és zavartalan ellátását. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, végzi. Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit. Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi. Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek ismeretében szervezi és végzi. Feladata az Intézmény valamennyi élelmezési üzemének ellenőrzése. 20

21 Feladat ellátása során a tudomására jutott adatokat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kezeli. Betartja az előírt tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat, részt vesz az oktatáson. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 19. Az intézmény egész területére kiterjedő feladatot ellátó munkakörök Bölcsődeorvos (megbízási szerződéssel foglalkoztatva) Munkájukat közvetlenül az igazgató irányítja és ellenőrzi, - Munkavégzésük során kapcsolatot tartanak az igazgatóval, valamint az adott egységek vezetőivel, bölcsődei részlegek vezetőivel és a kisgyermeknevelőkkel. Pszichológus Munkáját közvetlenül az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Feladata: A gondozottak személyiségfejlődésének figyelemmel kísérése, tapasztalatok elemzése, hiányosságok megszüntetésére javaslattétel, konzultáció, tanácsadás kisgyermeknevelő és szülő számára. Ellátja a feladatköréhez tartozó gyermekvédelmi feladatokat, nyomon követi az intézmény hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek fejlődését, segíti a hátrányok ledolgozását. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Gyógypedagógus Munkáját közvetlenül az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Feladata: Az Igazgatóság működési köréhez tartozó tagintézményekben, gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések végzése, gyógypedagógia tanácsadás szülőknek és kisgyermeknevelőknek, kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálat utazó gyógypedagógusaival, részvétel pályázatok készítésében, illetve továbbképzések tartása a tagintézmények szakembereinek. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 21

22 Fejlesztőpedagógus Munkáját közvetlenül az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Feladata: A Fészek Bölcsődében működő gyógyúszás szolgáltatás biztosítása az intézményrendszerben nevelt, gondozott, valamint a családban nevelkedő kisgyermekek számára, orvosi javaslat alapján, továbbá tervezett szenzomotoros trénig (TSMT) biztosítása, a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek képességkibontakoztatásának fejlesztő pedagógiai módszerekkel történő támogatása. Egyéb munkakörök: Kisgyermeknevelő/játszóház vezető Kisgyermeknevelő/pályázatíró Ügyintéző Uszodagépész (szerződéssel foglalkoztatva) 20. Szakdolgozói munkakörök csoportvezető kisgyermeknevelő, kisgyermeknevelő, segédgondozó, bölcsődei szaktanácsadó, pszichológus, családgondozó, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, dietetikus, kisgyermeknevelő / játszóházvezető kisgyermeknevelő / pályázatíró. A szakdolgozók részletes feladatait a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza. 21. Működtetési-, üzemeltetési feladatellátó munkakörök élelmezésvezető, szakácsnő, konyhalány, kisegítő/takarító, házi munkás, udvaros, varrónő-, kézbesítő, gépkocsivezető, előadó, pénztáros, ügyintéző, ügyviteli alkalmazott, raktáros. A részletes feladatokat a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza. 22

23 Igazgató Intézményi tanács Gyermekjóléti alapellátás Igazgatás Szaktanácsadó Bölcsődevezetők * Intézményi Dietetikus Kincstárnok Munkaügyi csoport Ellátási csoportvezető Szakmai munkát támogató módszertani csoport kisgyermekellátás szakértők pszichológus gyógypedagógus csoportvezető kisgyermeknevelő, kisgyermeknevelő élelmezésvezető szakács konyhai kisegítő Fészek Családi napközi szakmai vezetője ** családi napközi működtető családi napközi működtető helyettes Biztos Kezdet Gyerekház vezetője gyerekházi munkatárs kisegítő/takarító Élelmezési üzemek szakmai irányítása, ellenőrzése pénzügyi előadó pénztáros anyagnyilvántartó ügyintéző munkaügyi előadó/jogász munkaügyi előadó ügyviteli alkalmazott raktáros gépkocsivezető varrónő karbantartó titkársági ügyintéző kézbesítő fejlesztőpedagógus kisegítő / takarító bölcsődeorvos udvaros kisgyermeknevelő / pályázatíró kisgyermeknevelő/ játszóházvezető Az intézmény szervezeti felépítése * 11 bölcsődei intézmény Cseperedő, Csoda, Fészek, Hétszínvirág, Kicsi kék, Kiskuckó, Mandula, Mezőszél, Napsugár, Törpike, Zöldliget bölcsődék vezetői és a nevezett intézmények szervezeti felépítése ** A családi napközi szakmai vezetője a Fészek bölcsőde vezetőjének szakmai irányításával végzi munkáját

24 IV. A működés általános szabályai 22. Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei Az intézmény valamennyi dolgozója az intézménnyel elsősorban közalkalmazotti jogviszonyban áll, de állhat munkajogviszonyban is. Jogok: A közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a Kjt., a végrehajtási rendeletek, az Intézmény Kollektív szerződése, a hatályos belső szabályzatok és a munkáltatói utasítások határozzák meg. Az intézmény minden dolgozóját megilletik az Alaptörvényben, a más törvényekben és egyéb jogszabályokban, továbbá az érdekképviseleti szervek dokumentációiban biztosított jogok és lehetőségek az intézmény előtt álló feladatok megvalósítása, és végrehajtása érdekében. A közalkalmazottakat megilletik a munkájukhoz szükséges tárgyi és szervezeti feltételek biztosítása. Az Intézmény célkitűzéseinek ismerete, ezek kialakításában való részvétel, a munkájukkal összefüggő szakismeretre alapozó javaslattétel. Munkájukkal összefüggő szakma- érdekképviseleti szerv tanácskozásában való részvétel, szabad vélemény - nyilvánítás. Javaslatok, újítások, panaszok, kérések, észrevételek benyújtása, azokra érdemi válaszadás elvárása. Munkarend, jogszabályi előírások megsértésének megakadályozása. Kötelezettségek: Betartani a Magyarország törvényeit, egyéb jogforrásait, a munkáltató belső szabályzatait, a munkafolyamat végrehajtására a munkahelyi vezető utasításait. Figyelemmel kísérni az intézményben folyó nevelési/gondozási munkát, gazdasági, műszaki tevékenységet, az átalakításra, átszervezésre, korszerűsítésre irányuló folyamatokat és ha ezekre káros, nem kívánatos jelenséget tapasztal, azok megszüntetését köteles kezdeményezni, illetve azt közvetlen felettesének jelenteni. Beosztásuk és munkafeladataik keretein belül kötelesek mindent megtenni az Intézmény eredményes működése érdekében. Kötelességük a munkájukhoz szükséges szakmai ismereteket megszerezni, és tovább bővíteni. Kötelesek figyelmet fordítani az intézményi vagyon védelmére, és kötelesek megőrizni a működéssel kapcsolatos hivatali titkot.

25 23. Intézményi tanács Tagjai: igazgató, szaktanácsadó, kincstárnok, ellátási csoportvezető, munkaügyi előadó/jogász, közalkalmazotti tanács elnöke, BDDSZ Baranya Megyei Alapszervezetének titkára. Feladatai: Az intézmény működését, gazdálkodását, munkáltatói feladatait, hosszú távú stratégiáját érintő kérdéskörökben tanácsadó, véleményező, javaslattevő és döntés előkészítő testület, különös tekintettel a következő kérdésekre: intézmény éves költségvetése, intézményi belső szabályzatok tervezetének véleményezése, pályázatokon való részvétel, az intézmény telephelyeit érintő állagmegóvással, fejlesztéssel, tárgyi eszköz állomány karbantartásával, bővítésével kapcsolatos kérdések. az intézmény működését és feladatellátását segítő nagyobb költségigényű beszerzések ütemezése, dolgozói panaszok, szülői jelzések kivizsgálása, az Etikai kódex által szabályozott ügyekben - a megfelelő eljárást lefolytatását követően-véleményezési és javaslattételi joggal élhet az igazgató felé. Szükség szerint, de minimum évente kétszer ülésezik, összehívásáról az igazgató dönt. Feladatainak, működésének további részleteit az Intézményi Tanács működési rendje tartalmazza. 24. A szakmai munka fórumai Vezetői értekezlet Havonta ülésező szakmai tanácsadó és véleményező, javaslattevő és döntés előkészítő testület. Tagjai: az igazgató, bölcsődevezetők, családok átmeneti otthonának vezetője, szaktanácsadó, dietetikus. Továbbá a vezetői értekezleten az igazgató döntése és meghívása alapján, a szakmai munkát segítő módszertani csoport tagjai, a helyi szakszervezet képviselője, a közalkalmazotti tanács képviselője is teljes jogú tagként vehet részt. 25

26 25. Szakmai munkát támogató módszertani csoport Tagjai: szaktanácsadó, kisgyermekellátás szakértők, pszichológus, dietetikus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, bölcsődeorvos, kisgyermeknevelő/ játszóház vezető, kisgyermeknevelő/pályázatíró. Feladata az elvégzett szakmai munkáról történő beszámolás, a következő havi munkaprogram megbeszélése; esetmegbeszélés; az aktuális szakmai kérdések megtárgyalása, javaslattétel, program kidolgozás, értékelés. A szakmai munka támogatásába, a módszertani tevékenység értelmezésébe a mindennapi gyakorlat során beletartozik: azoknak a problémáknak a megismerése, megfogalmazása, melyekkel az intézmény találkozik (szükségletfelmérések lebonyolítása, értékelése, problématérkép összeállítása), az alkalmazandó megoldások, gyakorlati eljárások kialakítása és alkalmazása, ezen keresztül az intézmény szakmai kapacitásainak fejlesztése, a tapasztalatok, kikristályosított jó gyakorlatok általánosabb szakmai tudássá formálása (cikkek, ajánlások, módszertani feljegyzések, javaslatok), az elméleti-megismerő tevékenység és a gyakorlati eljárások szabályozó elveinek összefoglalása, az országosan elfogadott irányelvekkel összhangban lévő, helyi szintű szakmai szabályok megalkotása, a mindennapi gyakorlatban alkalmazandó, eljárásmódok, protokollok, új szolgáltatások, megvalósításának felügyelete, monitoringja, ellenőrzése, értékelése, szükség szerint további fejlesztése, az intézmény szakmai fórumainak, színtereinek, munkacsoportjainak kialakítása, működtetése, felügyelete, szakmai képzések, továbbképzések tematikájának összeállítása, képzések megszervezése, lebonyolítása, gyakornoki program szakmai felügyelete, a KSZI intézmények belső együttműködésének, belső szakmai kapcsolatainak megerősítése, a KSZI intézmények külső kapcsolatrendszerének, partnerkapcsolatának megerősítése, az intézmény kommunikációs magatartásának kialakítása, az infrastruktúra, a tárgyi feltételek és a szakmai fejlődés szempontjából releváns pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatírás, projektmenedzsment, a KSZI külső- belső értékelési rendszerének, minőségbiztosítási alapjainak kidolgozása. 26

27 25.1. Munkacsoportok Stratégiai Kommunikációs Gyermekvédelmi Élelmezés, speciális diéta Eltérő fejlődési ütemű gyermekek ellátása Esélyegyenlőség, inklúzív pedagógiai Módszertan, innováció, kutatás-fejlesztés Az egyes munkacsoportok közvetlen irányítását a szakmai munkát támogató módszertani csoport tagjaiból választott munkacsoport vezető látja el. A munkacsoportok - az igazgatóval előzetesen egyeztetett - éves munkatervük alapján tevékenységüket közvetlenül az igazgató és a szaktanácsadó jóváhagyásával végzik, teljes intézményi hatókörrel. A munkacsoport vezetők a munkacsoportok éves munkájáról, a nevelési év végén szakmai beszámolót kötelesek készíteni és kitűzni a következő évi szakmai célokat. 26. Társadalmi szervezetek Bölcsődei Dolgozók Szakszervezeti Bizottsága Az intézményben az Mt (3) bekezdése alapján a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Baranya Megyei Alapszervezete működik. Az intézmény biztosítja a szakszervezet részére, a Mt. XXI. fejezetében ( ban) megfogalmazott jogokat, hogy a dolgozók anyagi, szociális-, élet- és munkakörülményeket érintő jogaik gyakorlásában segítse, képviselje Közalkalmazotti Tanács Az intézmény biztosítja a közalkalmazottak részvételi jogát az Mt alapján. A Kjt a értelmében közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt eléri. Az Mt alapján a Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív jóléti célú, a pénzeszközök felhasználására vonatkozó kérdésekben. 27

28 26.3. Szülői érdekképviseleti Fórum A intézmény tagintézményeiben a család és az intézmény kapcsolatának segítése, a hatékonyabb együttműködés érdekében Szülői Érdekképviseleti Fórum működik. Tagjai: 3 fő ellátásban részesülő gyermek szülője, 2 fő intézményi dolgozó, valamint 1 fő, a fenntartó képviselője. Az érdekképviseleti fórum feladata az ellátásban részesülők érdekvédelme. Az érdekképviseleti Fórum működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá. 27. Intézményi információszolgáltatás, kapcsolattartás Információ minden olyan adat, hír, amely közvetlenül vagy feldolgozva tájékoztatást nyújt valamilyen állapot, változás felől, amely közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban van az intézménnyel és annak működésére hatást gyakorolhat. Fajtái: Külső információ: A külső szervek által kibocsátott jogszabályok, irányelvek, tájékoztatások, ajánlások és egyéb adatok, amelyek az intézmény működésével összefüggésben vannak. Az információkat a megfelelő munkavégzés céljából a helyi szintű végrehajtás érdekében kell eljuttatni a szervezeti egységekhez. Belső információk: A döntések előkészítését, vagy tájékoztatási célt szolgálnak. Az intézmények feladatainak hatékony ellátása érdekében a telephelyek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Minden olyan intézkedésnél, amelyik a másik szervezeti egység működési területét érinti az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Állandó információk: Azon adatok, közlések, egyéb ismeretek, amelyek az intézmény tevékenységi területén ismétlődnek, vagy kötelező jelegük miatt folyamatosan szükségesek. Ilyen információk: Jogszabályok, döntések, utasítások, a felügyeleti szervek közleményei, szabványok, műszaki irányelvek, intézményi értesítő. Eseti információk: Egyszeri nem rendszeres információk, amelyek adat formájában, egy-egy döntéshez szükségesek. 28

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Intézmény címe: Készítette: Utolsó módosítás dátuma: Nevelési Tanácsadó 1126. Budapest, Böszörményi út 20-22 Szöllősiné dr.vári Zsuzsa Igazgató 2012. június

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben