2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda"

Átírás

1 SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda A. Adóigazgatási feladatok: 1. Ellátja Hajdúsámson város közigazgatási területén a Jegyzı hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenırzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan elıírt feladatokat. 2. Ellátja a helyi adókkal, (a talajterhelési díjjal) és a termıföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos Jegyzıi feladatokat. 3. Törlésre elıkészíti a köztartozást elévülés vagy behajthatatlanság címén. 4. Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki. 5. Vagyoni bizonyítványt állít ki. 6. Adó- és értékbizonyítványt állít ki. 7. Ellátja az adóügyi számítógépes program helyi felügyeletét. 8. Elvégzi a lefoglalt, elkobzott és talált tárgyak értékesítését vagy megsemmisítését. 9. Ellátja a gépjármőadóval kapcsolatos Jegyzıi hatáskörbe tartozó feladatokat. 10. Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében. 11. Évente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik állásáról. B. Általános igazgatási feladatok: 1. Intézi az állatok védelmével, tartásával és az állatok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyeket. 2. Intézi a jegyzı kereskedelmi igazgatás feladatait. 3. Hatósági nyilvántartást vezet a falusi turisztikai szolgáltatókról, magán szállásadókról. 4. Nyilvántartásba veszi a vásárt rendezıket, illetve a piacfenntartókat. 5. Hatósági nyilvántartást vezet az ingatlanközvetítıkrıl. 6. Ellenırzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerő és a vállalkozói igazolványnak megfelelı mőködését a hajdúsámsoni székhelyen illetve telephelyeken, kivizsgálja az ezekkel kapcsolatos közérdekő bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat. 7. Kiadja a hatósági bizonyítványokat. 8. Ellátja a mezıgazdasággal, növényvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos jegyzıi és önkormányzati feladatokat. 9. Szervezi az ebek veszettség elleni kötelezı védıoltását, vezeti a nyilvántartást. 10. Közremőködik a vadkár ügyekben, a felek közös kérelmére kijelöli a szakértıt, az egyezséget jegyzıkönyvbe foglalja. 11. Kiadja a tolmács és szakfordítói igazolványokat, azokról nyilvántartást vezet. 12. Engedélyezi az árutermelı gyümölcsös telepítését. 13. Értesíti a Földhivatalt a földhasznosítási kötelezettség elmulasztásáról. 14. Kezeli a talált tárgyakat. B/1. Anyakönyvi és hagyatéki feladatok: 1. Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait. 2. Közremőködik a házasságkötéseknél és névadóknál. 3. Intézi az állampolgársági ügyeket, valamint a névváltoztatási kérelmeket. 4. Átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekbıl és kijavításokból eredı adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson. 5. Intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket. 6. Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását.

2 B/2. Szabálysértési feladatok: 1. Intézi a szabálysértési ügyeket. 2. Intézi a birtokvitás ügyeket. 3. Lefolytatja az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésével kapcsolatos bizonyítási eljárást, döntést hoz. 4. Elkészíti a szabálysértési ügyintézés éves statisztikai jelentését. 5. Havonta összegzi az eljárások során felmerülı költségigényeket. 6. Ellátja a szabálysértési bírságok közérdekő munkára történı átváltásával kapcsolatos feladatokat. 7. Intézkedik a jogszabályban erre feljogosított szervek által kiszabott helyszíni bírság végrehajtása iránt. C. Építéshatósági feladatok: 1. Ellátja az építésügyi hatósági feladatokat 2. Eljár az elvi építési-, az építési-, a bontási-, a rendeltetés-módosítási-, a használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési eljárásokban, továbbá az ezekkel összefüggı ellenırzési és kötelezési ügyekben, valamint a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági kötelezésekben. 3. Építéshatósági ellenırzéseket tart. 4. Kiszabja az építésügyi bírságot, szabálysértési eljárást kezdeményez. 5. Ellenırzi az építési munkák végzését, az építmények állapotát, rendeltetésszerő használatát. 6. Feladata az engedély nélkül és az engedélytıl eltérı módon végzett építési munkák megelızése, felkutatása. 7. Az újonnan kialakított telkek beépítésekor meghatározza a házszámokat. 8. Kivizsgálja az építésrendészeti bejelentéseket. 9. A hatáskörébe nem tartozó építmények engedélyezésére irányuló, jogszabályokban meghatározott eljárásokban szakhatóságként mőködik közre. 10. Vezeti az építésügyi hatósági nyilvántartásokat. 11. Ellátja a Polgármester és a Jegyzı hatáskörébe utalt zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegıtisztaság-védelmi környezetvédelmi feladatokat 12. Kezdeményezi az újonnan kialakított közterület elnevezését, illetve azok megváltoztatását és megszüntetését. 13. Véleményezi a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket. 14. Szakhatóságként jár el a külön jogszabályban meghatározott üzletek mőködési engedélyének és telepengedélyek kiadása során. 15. Gondoskodik az építésügyi nyilvántartások vezetésérıl. 16. Éves jelentéseket készít a nyilvántartások adataiból. D. Ügyiratkezelési, közzétételi, informatikai feladatok: 1. Ellátja a hivatal informatikai feladatait. 2. Kezeli a hivatal központi irattárát 3. Figyelemmel kíséri a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerő mőködését, javaslatot tesz azok fejlesztésére. 4. Közremőködik a hivatalban alkalmazott rendszerek felügyeleti feladatainak ellátásában, az állomány feltöltésében, gondoskodik egyes hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról. 5. Biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a hivatalon belül a jogtiszta szoftver használatot. Javaslatot dolgoz ki a hivatal köztisztviselıinek számítástechnikai továbbképzésére. 6. Elkészíti a hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok végrehajtásához szükséges rendszertervek kidolgozásáról. 7. Közremőködik az éves fejlesztési ütemhez szükséges költségvetés tervezésében. 8. Biztosítja a testületi ülések lebonyolításának számítástechnikai feltételeit, egyéb technikai eszközeit. 9. Figyelemmel kíséri az önkormányzat honlapjának üzemeltetését és folyamatos karbantartását, kapcsolatot tart az üzemeltetıvel. 10. Koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételeit biztosító folyamatokat. 11. Szakmailag elıkészíti az informatikai szabályzatokat. 12. Gondoskodik a hirdetmények helyben szokásos módon történı közzétételérıl (hirdetıtáblán történı kifüggesztés, elektronikus úton történı közzététel). 13. Elkészíti a szakrendszeri adatbázisokban tárolt alapján a statisztikai kimutatásokat, nyilvántartásokat. 14. Ellátja a hivatal postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos feladatait, kezeli a központi irattárat.

3 2. Jogi és Szervezési Iroda A. Képviselı-testülettel, bizottságokkal kapcsolatos feladatok 1. Ellátja a képviselı-testület, az egyes bizottságok, a cigány kisebbségi és a városrészi (Martinka és Sámsonkert) önkormányzatok mőködésével kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat. Ennek keretében elıkészíti a képviselı-testület és bizottságok üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, az ülések jegyzıkönyvei és a hozott döntések elkészítésében, továbbítja azokat az érintettek részére, részt vesz a döntések végrehajtásának szervezésében. A képviselı-testület mőködésével összefüggı feladatok különösen: a) Elıkészíti az ülést /testületi ülés, közmeghallgatás/ (meghívó összeállítása, az ülésvezetéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket rögzítı forgatókönyv elkészítése, a képviselı-testület elé kerülı anyagok érintettek részére történı továbbítása, továbbá a képviselı-testületi elıterjesztések, jegyzıkönyvek, határozatok város honlapján történı megjelenítése a zárt ülési anyagok kivételével). b) Segíti a polgármestert az ülés vezetése során hozott - ülés rendjére, szavazás elrendelésére, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására stb. vonatkozó - intézkedéseinek végrehajtásában. c) Elkészíti a képviselı-testület ülésének jegyzıkönyvét, interpellációs levelek, határozatok, rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetésérıl, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról, az egységes rendeletek hatályos győjteményének szerkesztésérıl. e) Nyilvántartja a képviselı-testület döntéseit. 2. A képviselı-testület jegyzıkönyvébıl a döntésekrıl adatot szolgáltat az érintettek részére, illetve közérdekő adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. 3. Részt vesz a választások, népszavazás elıkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos jegyzıi feladatok ellátásában. 4. Elıkészíti a város címerének, zászlajának használata engedélyezésére vonatkozó önkormányzati hatósági döntéseket, gondoskodik a döntések végrehajtatásáról. 5. Közremőködik a képviselık döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban. 6. Elıkészíti a bizottságok üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, megszerkeszti az ülés jegyzıkönyvét és a bizottság döntéseirıl szóló iratokat, a bizottság mőködésérıl szóló beszámolókat. A bizottságok üléseirıl összefoglaló tájékoztatót készít a képviselı-testület ülésére. 7. Segíti a cigány kisebbségi önkormányzat és Martinka, valamint Sámsonkert részönkormányzatok testületeinek mőködését, elıkészíti az üléseket, és megszerkeszti az ülések jegyzıkönyvét, határozatok kiadmányait, nevükben az elıterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat a testületek elnökeinek irányításával. 8. Gondoskodik a bizottságok mőködésének zavartalanságáról, a bizottsági üléseken a jegyzıkönyv vezetésérıl, a bizottsági munka megfelelı színvonalú segítésérıl. B. Tisztségviselıkkel kapcsolatos feladatok: 1. Ellátják a polgármester napi munkájához kapcsolódó általa meghatározott feladatokat. 2. Elıkészítik és összehangolják a tisztségviselık ügyfélfogadását. 3. Ellátja a jegyzı és az aljegyzı munkájához kapcsolódó, a jegyzı által meghatározott feladatokat, így különösen: a) döntésre elıkészít ügyeket, b) véleményez szakmai anyagokat, rendelet-tervezeteket, c) jogilag és szakmailag ellenırzi a döntéstervezeteket, kiadmányozásra elıkészített iratokat, d) a belsı ellenırzés kivételével szervezi és megbízás esetén vezeti a jegyzıi hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátásának ellenırzését, C. Jogi feladatok: 1. Ellátja a szerzıdések önkormányzati érdekeknek való megfelelıségének és jogszerőségének elızetes kontrollját. 2. Ellátja az adatvédelemmel, közérdekő és a közérdekbıl adatok nyilvánosságával, hozzáférhetıvé tételével összefüggı irodát érintı feladatokat. 3. Segíti a választások során a választási bizottságok munkáját. 4. Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintı jogszabályok változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, mőködés módosítására. 5. Közremőködik az önkormányzati jogalkotás elıkészítésében, a hivatal belsı szabályzatainak elkészítésében és véleményezésében.

4 6. Elıkészíti az önkormányzati esélyegyenlıségi tervet és programot. 7. Ellátja az önkormányzat és a hivatal jogi képviseletét a bírósági ügyekben. 8. Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelıség szempontjából az önkormányzat és a hivatal által kötött szerzıdéseket. 9. Részt vesz a választások, népszavazás elıkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos Jegyzıi feladatok ellátásában. 10. Közremőködik a hivatal által végzett jegyzıi hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátásának ellenırzésében. 11. Koordinálja a hivatalban a személyes adatok kezelését, továbbítását és az önkormányzat mőködésével kapcsolatos információk, adatok megismerhetıvé tételét. D. Intézményekkel kapcsolatos feladatok: 1. Közremőködik az önkormányzat által fenntartott közoktatási, kulturális és közmővelıdési intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, mőködésével, ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 2. Szervezi az önkormányzat közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sport feladatait. 3. Nyilvántartást vezet az óvodáskorú, a tanköteles és képzési kötelezettség alá esı gyermekekrıl/tanulókról és adatot szolgáltat az intézmények részére. 4. Szakmai támogatást nyújt az intézmények feladatainak ellátásához. 5. Fenntartói jóváhagyás elıtt ellenırzi az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, az oktatási intézmények pedagógiai dokumentumainak elfogadására elıírt eljárási rendelkezések megtartását. 6. Formai szempontból ellenırzi az oktatási intézmények pedagógiai programját, intézményi minıségirányítási programját, házirendjét a szakértıi bírálat elıtt. 7. Döntésre, felülvizsgálatra elıkészíti a közoktatási Önkormányzati Minıségirányítási Programot. 8. A pályázati kiírás megjelenését követıen közremőködik az intézményvezetık kinevezésével kapcsolatos eljárásokban. 9. Gondoskodik a közoktatásra vonatkozó közérdekő adatok nyilvánosságra hozataláról. 10. Figyelemmel kíséri az iroda feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselı-testületi, valamint bizottsági döntéseknek megfelelıen közremőködik a pályázati anyagok elkészítésében. 11. Feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét. 12. Közremőködik az önkormányzat által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, mőködésével, ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 13. Szervezi az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatait, 14. Elıkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi, védınıi praxisokkal kapcsolatos döntéseket, 15. Elıkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetrendezéseket, 16. Szervezi az önkormányzat egészségügyi alapellátás keretében a Központi Ügyeleti ellátás feladatait, E. Humánpolitikai feladatok körében: 1. Ellátja, illetve közremőködik az emberi erıforrás menedzsmenttel és a humán erıforrás stratégiával, összefüggı feladatok végrehajtásában. Ezen belül kiemelten végzi illetve elıkészíti: a.) a munkakörelemzést és munkakörtervezést, b.) az emberi erıforrás tervezését, kiválasztását, c.) teljesítményértékeléssel összefüggı koordinációt, d.) emberi erıforrás fejlesztést, képzést, e.) érdekegyeztetést. 2. Ellátja a hatályos munkajogi jogszabályokból a hivatalra háruló humánpolitikai ügyintézési és nyilvántartási feladatokat. 3. Intézi a közszolgálati jogviszonnyal, munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos humánpolitikai ügyeket. 4. Elıkészíti és koordinálja az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló törvényben a munkáltató számára elıírt kötelezettségek végrehajtását. F. Koordinációs feladatok: 1. Elıkészítik és lebonyolítják az önkormányzati díjak adományozásával kapcsolatos döntéseket, közremőködnek az ünnepségek szervezésében 2. Közremőködnek a nemzeti ünnepek városi rendezvényei szervezésében, valamint elıkészíti az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeket. 3. Szervezik a tisztségviselık programját, koordinálják az önkormányzati és a külsı kapcsolataikat.

5 4. Együttmőködnek a hivatal érintett irodáival a különbözı önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában. 5. Kapcsolatot tartanak a helyi és országos írott és elektronikus médiával. 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda A. Pénzügyi feladatok: 1. Elkészíti az önkormányzat finanszírozási ütemtervét. 2. Tájékoztatja a képviselı-testületet az önkormányzat likviditási helyzetérıl. 3. Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendıket, a számlakibocsátást és vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a társirodáknak. 4. Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését. 5. Elıkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közremőködik a hitelszerzıdések elıkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztésérıl és nyilvántartásáról. 6. Intézi az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történı elhelyezését. 7. Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévı értékpapírokat, illetve a vagyoni befektetéseket. 8. Ellátja a házipénztár mőködésével kapcsolatos feladatokat. 9. Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 10. Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetésérıl, illetve visszaigénylésérıl. 11. Gondoskodik a segélyekhez kapcsolódó TB kötelezettség megállapításáról, nyilvántartásáról és annak bevallásáról. 12. Gondoskodik a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megilletı állami támogatás visszaigénylésérıl. 13. Végzi az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat. 14. Gondoskodik a támogatással megvalósuló pályázatok elkülönített pénzügyi nyilvántartásáról, az ezzel kapcsolatos számlanyitási feladatokról. 15. Végzi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat. 16. Tervezi a Jogi Szervezési Iroda adatszolgáltatása alapján a hivatal bér- és létszám elıirányzatát, beszámol annak teljesítésérıl. 17. Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegő kifizetések számfejtésérıl, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésérıl, a szükséges egyeztetések elvégzésérıl. 18. Gondoskodik a hivatal részére az étkezési jegyek megrendelésérıl, nyilvántartásáról, elszámolásáról. 19. Gondoskodik a fıkönyvi könyvelésrıl és annak az analitikus nyilvántartásokkal történı egyeztetésérıl. 20. Végzi az Ispa/Kohéziós Alap Projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 21. Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekbıl a rövid lejáratú kötelezettségekbe történı átkönyveléshez. 22. Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága által megküldött adatok alapján a bérfeladást, a kapcsolódó függı fıkönyvi számlákat egyezteti. 23. Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat. 24. Nyilvántartást vezet a központi költségvetésbıl származó bevételekrıl és azt negyedévenként egyezteti a fıkönyvi könyveléssel. 25. Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. A társirodával napi kapcsolatot tart fenn. 26. Elkészíti a hivatal éves leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat. 27. Vezeti a hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek kötelezettségvállalás nyilvántartását. 28. Figyelemmel kíséri és intézi az önkormányzati vagyon- és felelısségbiztosítást, a gépjármővek kötelezı és casco biztosításával kapcsolatos feladatokat. 29. Kiállítja, kezeli a marhaleveleket, vezeti a nyilvántartást. B. Költségvetési, számviteli feladatok: 1. Képviselı-testületi döntésre elıkészíti az önkormányzat költségvetésének koncepcióját, továbbá a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosításának tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait. 2. Képviselı-testületi, illetve bizottsági döntésre elıkészíti az önkormányzat költségvetését érintı elıterjesztéseket, gondoskodik a döntések költségvetési rendeleten történı átvezetésérıl.

6 3. Az éves beszámoló keretében elıterjesztést készít az önkormányzat pénzmaradványának megállapítására, javaslatot tesz a felhasználására. 4. Az intézményi adatszolgáltatások alapján gondoskodik a normatív állami hozzájárulások igénylésérıl, és a beszámoló keretében történı elszámolásáról. 5. Az együttmőködési megállapodásnak megfelelıen ellátja Hajdúsámson Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata gazdálkodási feladatait. 6. A gazdasági események számviteli nyilvántartását végzi. 7. Vezeti a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı intézmények elıirányzat nyilvántartását. 8. Gondoskodik a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények elemi költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról, az intézményi költségvetéseknek a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához való továbbításáról. 9. Gondoskodik a féléves és éves intézményi beszámolók átvételérıl, és a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához történı továbbításáról. 10. Elıkészíti és ütemezés szerint határidıre benyújtja a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához a létszámcsökkentési pályázato(ka)t. 11. Gondoskodik az intézmények alapító okiratának változása esetén a a törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetés kezdeményezésérıl. 12. Gondoskodik a fıkönyvi könyvelésrıl és annak az analitikus nyilvántartásokkal történı egyeztetésérıl. 13. Jóváhagyásra elıkészíti az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben elıírt Együttmőködési megállapodás a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt intézménnyel. 14. Ellátja az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó költségvetési tervezési feladatokat, nyilvántartja az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat. 15. Biztosítja az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szervek pénzellátását és figyelemmel kíséri az intézmények költségvetési támogatásának alakulását. 16. Értékbeni nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik annak a fıkönyvi adatokkal és az ingatlan vagyonkataszterrel való egyezıségérıl. 17. Elkészíti a hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, hatálybalépésüket követıen gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról. 18. Gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló, valamint a képviselı-testület elé kerülı zárszámadás elkészítésérıl. 19. Elkészíti a számviteli (pénzgazdálkodási, értékelési, leltározási) szabályzatokat, amelyekben az ISPA/Kohéziós Alap program megvalósítása során alkalmazandó elıírásokat is rögzíti. 4. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda A. Városfejlesztési feladatok körében: 1. Figyelemmel kíséri az önkormányzat és intézményei feladat ellátásával kapcsolatban megjelenı hazai és uniós forrású pályázatokat. 2. Javaslatokat készít az önkormányzat és intézményei feladat ellátásával kapcsolatban megjelenı pályázatokon való részvételre. 3. Közremőködik a benyújtandó pályázatok összeállításában, a beadott pályázatok hiánypótlási eljárásában. 4. Kapcsolatot tart szakértıkkel, közremőködı szervezetekkel, irányító hatóságokkal 5. Közremőködik az elnyert pályázatok Támogatási szerzıdésének elıkészítésében. 6. Dokumentálja a nyertes pályázatokat. 7. Koordinálja az elnyert támogatásból megvalósuló fejlesztéseket, részt vesz a tervezési feladatokban, a kivitelezés versenyeztetésében, a kivitelezés lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. 8. Közremőködik a különbözı ellenırzési, monitoring folyamatokban, jelentést készít a különbözı hatóságok részére, szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban. 9. Közremőködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában, javaslatokat dolgoz ki a fejlesztési-felújítási feladatok mőszaki megoldására és azok pénzügyi vonzatára. 10. Ellenırzi az önkormányzat intézményei által javasolt fejlesztési-felújítási feladatokat, azok szükségessége esetén javaslatot tesz a feladat ellátásához szükséges forrás biztosítására. 11. Elıkészíti és végrehajtja az önkormányzat elfogadott éves költségvetésében meghatározott fejlesztési - és felújítási feladatokat, különösen: a.) koordinálja a tervezési feladatokat, közremőködik a tervek engedélyeztetési eljárásában, b.) értékhatár alatti beszerzések versenyeztetését lebonyolítja, szakmai javaslatot készít a nyertes ajánlattevıre,

7 c.) közremőködik a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállításában, az eljárás lebonyolításában, az ajánlatok értékelésében, szakmai javaslatot készít a nyertes ajánlattevıre, d.) eredményes és érvényes pályázat esetén közremőködik a szerzıdés megkötésében a nyertes ajánlattevıvel, e.) ellenırzi az érvényes jogszabályokban, szabványokban, szerzıdésekben foglaltak betartását, mulasztás esetén javaslatot készít azok kiküszöbölésére, f.) a vállalkozó szerzıdésben vállalt kötelezettségét igazolja, közremőködik a megrendelı pénzügyi teljesítésében, g.) közremőködik a befejezett fejlesztés-felújítás pénzügyi aktiválásában, h.) közremőködik az átadás- átvételi-és garanciális eljárásokban, 12. Nyilvántartást vezet az éves költségvetésben meghatározott fejlesztési-felújítási feladatokhoz kapcsolódó elıirányzatok felhasználásáról, azt szükség szerint egyezteti a Pénzügyi irodával, a költségvetési beszámolóhoz adatokat szolgáltat. 13. Nyilvántartást vezet az önkormányzat vagyonáról, javaslatokat dolgoz ki annak hasznosításáról, a befejezett beruházásokat a vagyon-nyilvántartásba bevezeti. 14. Ellátja és koordinálja a városrendezési tervének módosításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. B. Városüzemeltetési feladatok körében: 1. Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása. 2. Parkok, játszóterek, zöldterületek fejlesztésével, fenntartásával, védelmével kapcsolatos feladatokat ellátja, koordinálja. 3. A város köztisztaságával kapcsolatos feladatokat ellenırzi, koordinálja. 4. Ellátja az utcanévtáblázással, emlékmőfenntartással kapcsolatos feladatokat. 5. A város rágcsálómentessége fenntartásából adódó feladatok ellátása. 6. Kapcsolatot tart a városüzemeltetési feladatokban közremőködı Szolgáltatókkal. Feladatuk ellátását ellenırzi, a szolgáltatói szerzıdéseket felülvizsgálja, a módosításokat elıkészíti, koordinálja. 7. A város ivóvíz ellátását ellenırzi, az esetleges hiba kijavítására soron kívül intézkedik. 8. Ellátja a csapadék - és belvíz által okozott károk megelızésével, a védımővek fenntartásával, a védekezés ellátásával kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 9. Ellenırzi és koordinálja a szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati és jegyzıi feladatokat. 10. Ellenırzi és koordinálja a folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat 11. A temetı fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellenırzi, koordinálja. 12. A közterület felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátja. 13. Városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési-felújítási igényeket győjti, szakmai javaslatokat, költségelemzéseket készít. 14. Az éves költségvetésben a városüzemeltetéshez kapcsolódóan jóváhagyott fejlesztési-felújítási feladatokat elıkészíti. Megvalósítás a városfejlesztési feladatok 11.pontjában foglaltak szerint történik. 15. Elıkészíti az energiagazdálkodás fejlesztésére, racionalizálására vonatkozó szakmai javaslatokat, közremőködik a megvalósításban. 16. A helyi tőzvédelemmel kapcsolatos feladatokat koordinálja. 17. A közterület hasznosításával és igénybevételével kapcsolatos teendıket ellátja. a) ellátja a közlekedési igazgatási feladatokat, útkezelıi és tulajdonosi hozzájárulások kiadását, b) közremőködik a közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók elıkészítésében, c) az önkormányzati tulajdonú utak, járdák és egyéb mőtárgyak karbantartásával, felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzi, d) elıkészíti a közterület használatára vonatkozó szerzıdéseket, 18. Ellátja a természetvédelmi feladatokat. 19. Fakivágások ügyében a Jegyzı hatáskörébe tartozó feladatot ellátja. 20. Közremőködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában, javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési-felújítási feladatok mőszaki megoldására és azok pénzügyi vonzatára. 21. Közremőködik a város fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos koncepciók kialakításában, az ehhez szükséges szakmai javaslatok összeállításában. 22. Az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben szakmai állásfoglalást készít, kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal irodáival. 23. Az önkormányzat Bizottsági és a Képviselı-testületi döntéseit szakmailag elıkészíti, a döntéshez szakmai javaslatokat dolgoz ki.

8 5. Szociális és Gyámügyi Iroda: 1. Közremőködik a képviselı-testület, valamint a Népjóléti Bizottság döntéseinek elıkészítésében és végrehajtásában, így különösen: a) az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények mőködésével, ellenırzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. b) szervezi az önkormányzat szociális feladatait, c) ellátja az intézményeivel kapcsolatos adatszolgáltatást. 2. Döntésre elıkészíti és végrehajtja a képviselı-testület, a polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó szociális elsısorban pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyeket. 3. Ellátja a szociális és gyermekvédelmi igazgatási feladatok elıkészítését és gondoskodik a meghozott döntések végrehajtásáról. 4. Döntésre elıkészíti a gyermekvédelmi törvényben meghatározott támogatások és egyes térítési díjak megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket. 5. Ellátja a jegyzı gyámhatósági hatáskörébe tartozó feladatokat, vezeti a feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintı hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat. 6. Vezeti az iroda feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintı hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat.

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. oldal I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE a 292/2009. (XII.19) Korm rendelet 15. (6) bekezdése alapján. 37/2011.(III.08.) KT határozattal elfogadva, a 147/2011.(VI.21.) KT határozattal

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás Hatály: 2015.IX.25. - 2015.IX.25. 18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás módosításáról 1 A központi államigazgatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (az I/7., II/2., II/7., II/8. pontok dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A szabályzatot a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 2015. évi Munkatervét a. határozattal

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PROJEKT 8-AS FELADAT: HUMÁNERŐFORRÁS

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 5. sz. függelék Röszke Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység.

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység. A KRE Rektori Hivatal és Gazdasági Hivatal Igazgatóság 1 Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 36/2006. (X.17.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben