38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos: A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 73. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki: 1. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba melléklet a 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasításhoz Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések Az OTH jogállása, azonosító adatai, feladatai 1. Az OTH jogállása 1.1. Az OTH központi hivatal Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter irányítja Az OTH saját gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. Az OTH költségvetését a költségvetési törvény Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek címnévben meghatározott előirányzatában kell meghatározni Az OTH-t az országos tisztifőorvos vezeti. Az országos tisztifőorvost az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat A helyettes országos tisztifőorvosokat, az országos tisztifőgyógyszerészt és az OTH gazdasági főigazgatóját az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat az OTH gazdasági főigazgatója díjazásának megállapítása kivételével az országos tisztifőorvos gyakorolja. Az országos tisztifőorvos kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg az országos intézetek főigazgatóit, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat. Az országos tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat az OTH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett Az OTH a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OTH

2 a) az országos intézetek (OALI, OEFI, OEK, OÉTI, OSSKI, OGYEI, OKBI, OKI) szakmai és középirányító szerve, a területi népegészségügyi szervek szakmai irányító szerve; b) ellátja a jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat; c) ellátja a vonatkozó jogszabályok alapján az irányító szerv által jóváhagyott megállapodásokban, illetve szabályzatokban foglaltak szerint az országos intézetek pénzügyi-gazdasági, humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési feladatait Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó országos intézetek felett a következő irányítási jogosítványokat gyakorolja: a) elemi és kincstári költségvetésekhez az irányító szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása, b) a költségvetések felhasználására beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is vonatkozó irányelv meghatározása, c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése, d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása A területi népegészségügyi szervek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 6. (4) bekezdésében, valamint 7. -ában meghatározott hatáskörök a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 2. (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatáskört is beleértve, továbbá az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. -a alapján a szakmai irányítás gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az országos tisztifőorvos Az OTH székhelye Budapest Az OTH az alaptevékenységeinek teljes körű ellátása mellett az alapító okiratában meghatározottak szerint vállalkozói tevékenységet végezhet. A vállalkozói tevékenység mértéke nem haladhatja meg a kiadási előirányzat 30%-át Az OTH létrehozásáról szóló jogszabály: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló évi XI. törvény, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről szóló 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet Az OTH a) alapításának dátuma: április 9.,

3 b) alapító okiratának száma, kelte: /2014/JOGI, április 22., c) tevékenysége megkezdésének időpontja: április Az OTH szervezeti és működési szabályzatát az egészségügyért felelős miniszter normatív utasításban adja ki Az OTH alaptevékenységét szabályozó jogszabályok: a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, b) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. 2. Az OTH azonosító adatai 2.1. Elnevezése: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Rövidített elnevezése: OTH Idegen nyelvű elnevezése: a) angol nyelven: Office of the Chief Medical Officer (OCMO), b) német nyelven: Büro des Landesoberamtsarztes (BLOA), c) francia nyelven: Bureau du Médecin Officier National (BMON) Székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2 6., telephelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A Telefon, telefax: a) központi telefonszáma: (06-1) , b) központi telefaxszáma: (06-1) Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u Törzskönyvi azonosító adatok: a) törzskönyvi azonosító szám: , b) adószám: , c) államháztartási szakágazati besorolása: Egészségügy igazgatása,

4 d) KSH statisztikai számjel: , e) törzskönyvi bejegyzés dátuma: január Fizetési számla: Magyar Államkincstár Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: a) Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok, b) Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés, c) Egészségügy igazgatása, d) Egészségügyi szakértői tevékenységek, e) Könyvkiadás, f) Egyéb kiadói tevékenység Az OTH hivatalos tevékenysége során jogosult elnevezésének megfelelő Magyarország címerével ellátott és nyilvántartásba vett körbélyegzőt használni A körbélyegzők használatának rendjét a hatáskörgyakorlásról, a közigazgatási hatósági eljárás során keletkező hivatalos iratok kiadmányozásáról és ezzel kapcsolatos hivatalos bélyegzők használatáról szóló szabályzat tartalmazza Az OTH az ÁNTSZ védjegyi oltalom alatt álló (lajstromszáma: ) hivatalos logó -ját használja levélpapírján, hivatalos kiadványain, rendezvényein. A logót a 2. függelék mutatja be. 3. Az OTH feladatai 3.1. Az OTH központi hivatalként ellátja az alapító okiratában, illetve a vonatkozó jogszabályokban melyek felsorolását a 3. függelék tartalmazza számára meghatározott feladatait: a) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy ideértve a gyógyfürdőügyet is, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, b) a járványügy területén, c) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, d) az egészségügyi, gyógyszerészeti igazgatás és koordináció területén,

5 e) irányító szerve felkérésére részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát, továbbá ellátja az uniós közösségi feladatokkal összefüggő projektek koordinálásával járó feladatokat, f) kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; ennek keretében gondoskodik a szükséges informatikai feltételekről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról és a személyes adatok védelméről, g) figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli stb. tényezőket, és az előbbiekkel kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez, h) hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal azzal, hogy az együttműködés tartalmát érintő kérdések írásos megállapodásba foglalhatók; a hazai és külföldi tapasztalatokat figyelembe véve vizsgálatokat kezdeményez, koordinál, illetve végez, i) részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait Az OTH szakmailag irányítja, szervezi, felügyeli, értékeli az irányítása alá tartozó országos intézetek és a területi népegészségügyi szervek tevékenységét. Ennek keretében: a) szakmai irányítás keretében az egyedi hatósági ügyek kivételével egyedi, illetve normatív utasításokat, eljárásrendeket, szakmai állásfoglalásokat, tájékoztatókat ad ki; b) meghatározza az éves munkaterveiket; c) meghatározza a kiemelt, cél- és nem előre tervezett feladatok körét, valamint az ellenőrzés szempontrendszerét; d) kiadja a beszámolók, jelentések elkészítésének irányelveit, és értékeli, összesíti az országos intézetek, valamint a területi népegészségügyi szervek éves beszámoló jelentéseit; e) meghatározza az adatszolgáltatási-nyilvántartási kötelezettségét, főbb tartalmát és teljesítésének módját; f) elemzi és értékeli a szakmai tevékenységet; g) meghatározza az ügyeleti-készenléti rend főbb követelményeit; h) ellenőrzéseket folytat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint, valamint az irányító szerv által átruházott jogkörben; i) éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrzi a szakmai tevékenységet;

6 j) a működésre vonatkozóan javaslatokat, ajánlásokat ad; k) közreműködik a folyamatos szakember-utánpótlás megteremtésével kapcsolatos humán erőforrás menedzsmenti feladatok (rendszeres és folyamatos képzés, továbbképzés, hatósági feladatok ellátásához szükséges képességfejlesztő tréningek) végrehajtásában. II. Az OTH szervezete és vezetése 1. Az OTH szervezete 1.1. Az OTH egyes tevékenységterületeit az országos tisztifőorvos, a helyettes országos tisztifőorvosok, a gazdasági főigazgató és az országos tisztifőgyógyszerész irányítja és felügyeli A tevékenységterületek több szakterületet foglalnak magukban, amelyekkel kapcsolatos feladatokat a szervezeti egységek látják el Az OTH szervezeti felépítésének ábráját a 4. függelék tartalmazza Az OTH engedélyezett létszámát szervezeti egységenkénti bontásban az 5. függelék tartalmazza. 2. Az OTH szervezeti egységei 2.1. Állandó feladatok ellátására létrehozott szervezeti egységek: a) főosztály meghatározott alaptevékenység, szakmai feladat, illetve funkcionális tevékenység ellátására kialakított önálló szervezeti egység, a feladat megosztásának megfelelően osztályokra tagozódhat, b) osztály a főosztályi szervezetben feladatmegosztással kialakított nem önálló szervezeti egység Az önálló szervezeti egységek szervezeti tagozódását, az önálló szervezeti egységen belüli egységek munkamegosztását ügyrendjük tartalmazza, amelyet az OTH Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az önálló szervezeti egységek vezetői készítenek el a mindenkori feladatokhoz igazodóan Az önálló szervezeti egységek ügyrendjét a felügyeletet ellátó vezető egyetértésével az országos tisztifőorvos hagyja jóvá Az önálló szervezeti egységek feladatuk végrehajtásáról évente beszámolót készítenek Eseti feladatok elvégzésére létrehozható munkacsoportok: a) projekt a projektszervezetre vonatkozó, annak általános működéséről szóló főigazgatói utasítás szerint kiemelt, egyedi feladat elvégzésére, b) team több szakma együttműködését igénylő előkészítő és véleményező feladatokra,

7 c) bizottság vezetői döntések előkészítésére, javaslatok, állásfoglalások kialakítására, véleményezési feladatokra. Az eseti feladatok elvégzésére létrehozott munkacsoportok működését, feladat- és hatáskörét, eljárását saját az országos tisztifőorvos által jóváhagyott eljárási rendjük szabályozza. 3. Az OTH vezetése 3.1. Országos tisztifőorvos Az OTH-t az országos tisztifőorvos vezeti Az országos tisztifőorvos feladata és hatásköre: Az országos tisztifőorvos a szervezetirányítási feladatok körében a) vezeti és képviseli az OTH-t, meghatározza annak szervezeti, működési és eljárási rendjét, elkészíti az OTH Szervezeti és Működési Szabályzatát, és azt az egészségügyért felelős miniszternek jóváhagyásra benyújtja; b) jóváhagyja a főosztályok ügyrendjét; c) kiadja a tisztifőorvosi normatív utasításokat és egyéb szervezetszabályozó eszközöket; d) közreműködik a népegészségügyi stratégia elkészítésében, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat, illetve felel az intézményi stratégia előkészítéséért; e) előkészíti és elkészítteti az OTH intézményi munkatervét, azt az egészségügyért felelős miniszternek elfogadásra benyújtja; f) elkészítteti és jóváhagyja a főosztályok és az országos intézetek munkatervét; g) elkészíti az országos hatósági ellenőrzési tervet és a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját, melyet az OTH honlapján közzétesz; h) jóváhagyja a belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét, éves ellenőrzési tervét és éves ellenőrzési jelentését, az éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére; i) ellátja a területi népegészségügyi szervek feladatai ellátásának szakmai irányítását, illetve gondoskodik ezen szervek feletti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésekben történő közreműködésről Az országos tisztifőorvos a felügyeleti, ellenőrzési és kontrolling feladatok körében a) a jogszabályokban foglaltak szerint meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét; b) felügyeli a hatósági, továbbá a felügyeleti, költségvetési és szakmai ellenőrzési rendszert, elvégzi az ehhez szükséges szabályozási feladatokat;

8 c) ellenőrzi az OTH részére a jogszabályok által előírt feladatok végrehajtását; d) működteti a vezetői információs és a minőségbiztosítási rendszert Az országos tisztifőorvos a szakmai feladatok irányítása, felügyelete körében a) ellátja az országos intézetek szakmai felügyeletét, valamint a területi népegészségügyi szervek szakmai feladatainak irányítását, illetve közreműködik az ezen szervek feletti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésekben; b) folyamatosan értékeli hazánk járványügyi helyzetét, és szükség szerint kihirdeti a járványhelyzetet; c) részt vesz a közegészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási tárgyú, valamint az egészségfejlesztésre és az egészségügyi ellátás fejlesztésére irányuló jogszabályok előkészítésében, továbbá véleményezi a közigazgatási egyeztetésre érkező egyéb jogszabálytervezeteket; d) felügyeli és irányítja az OTH jogi tevékenységével kapcsolatos feladatokat, működteti a jogszabályban biztosított jogorvoslati rendszert; e) felügyeli és irányítja az OTH humánpolitikai tevékenységét; f) felügyeli és irányítja az adatvédelmi és adatbiztonsági feladatok ellátását; g) felügyeli és irányítja a beruházási és üzemeltetési feladatok ellátását; h) felügyeli és irányítja az OTH beszerzési és közbeszerzési tevékenységét; i) felügyeli és irányítja az OTH oltóanyag biztosítására irányuló közbeszerzési eljárásait, illetve az oltóanyag közbeszerzési eljárások bonyolítását (az eljárási cselekmények naprakész ügyintézését, nyilvántartását, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, valamint hatékony működés biztosítását); j) szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzést végeztet a beszerzett oltóanyagok felhasználását illetően a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveknél; k) figyelemmel kíséri az OEK-kel együttműködve a hazai védőoltási tevékenységeket és az OTH munkatársaiból álló team bevonásával ka) elemzi a védőoltási rendszer működését, az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások teljesítését (átoltottságot), szükség esetén beavatkozásokat ellenőrzéseket, az oltóanyag logisztika szervezését érintő változtatásokat, jogszabályi módosításokat javasol; kb) kezdeményezi az éves oltóanyagterv elkészítését; kc) javaslatot tesz új védőoltások bevezetésére; kd) vizsgálja az állami egészségügyi tartalék kezelőjénél az oltóanyagok szakszerű tárolását, javaslatot tesz azok cseréjére, illetve kiadására;

9 ke) részt vesz a lakosság járványügyi védelméhez szükséges oltóanyagok típusának és mennyiségének meghatározásában, folyamatosan figyelemmel kísérve a kialakított készlet mennyiségi változásait, és szükség esetén javaslatot tesz annak pótlására vagy összetételének megváltoztatására; kf) közreműködik az állami egészségügyi tartalék kezelőjénél tárolandó oltóanyag beszerzésében, az ehhez szükséges költségvetési források tervezésében; kg) figyelemmel kíséri az oltóanyagok országos elosztásáig azok előírásszerű tárolását, nyilvántartását, valamint azoknak a járási intézetekig, illetve az oltóorvosig történő szétosztását és kiszállítását; kh) véleményezi az OEK évente kiadásra kerülő védőoltási módszertani levelét; l) kezdeményezi az OEK szakvéleménye alapján az új vagy módosított összetételű oltóanyagokkal vagy új módszerrel történő védőoltási tevékenység végezését és szükség esetén az oltás hatékonyságának megállapításához szükséges szűrővizsgálatok szervezésének és lefolytatásának engedélyezését; m) végzi az oltóanyagok vonatkozásában a Közgazdasági Főosztálytól érkező számlák szakmai teljesítésigazolását; n) felügyeli és irányítja az OTH épületbiztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi válsághelyzeti feladatainak ellátását; o) felügyeli és irányítja az OTH informatikai biztonsági feladatait; p) felelős az állampolgárok tájékoztatásával, panaszaik, közérdekű bejelentéseik kivizsgálásával összefüggő feladatok ellátásáért; q) felügyeli és irányítja az OTH kommunikációs tevékenységét; r) felügyeli a transzparencia irányelvek érvényesülését; s) felelős a nemzetközi kötelezettségekből eredő feladatok ellátásáért és a nemzetközi kapcsolatok gondozásáért; t) felügyeli az OTH nyilvántartási és szakigazgatási tevékenységével kapcsolatos feladatait; u) felügyeli a közvetlen felügyelete alá vont szervezeti egységeket és az egyéb egyedi munkakört ellátókat, akiket rendszeresen beszámoltat és ellenőriz, dönt a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek, főosztályok munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodás, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozása kapcsán, továbbá javaslatot tesz az ÁNTSZ szintű létszám-, személyi juttatási és jutalmazási kerettel történő gazdálkodásra, kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására; v) felügyeli a helyettes országos tisztifőorvosokon keresztül a közvetlen irányításuk alá rendelt, szakmai tevékenységet ellátó szervezeti egységeket.

10 Az országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a) Tisztifőorvosi Kabinet, b) Belső Ellenőrzési Főosztály, c) Humánpolitikai Főosztály, d) Vezetés Támogatási Főosztály Az országos tisztifőorvos helyettesítése Az országos tisztifőorvos feladatait, hatáskörét távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel a helyettes országos tisztifőorvosok látják el Helyettes országos tisztifőorvosok A helyettes országos tisztifőorvosokat az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, illetve menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket az országos tisztifőorvos gyakorolja Az OTH szakmai tevékenységi területeit az országos tisztifőorvos felhatalmazása alapján két helyettes országos tisztifőorvos irányítja, felügyeli, illetve tevékenységüket koordinálja A helyettes országos tisztifőorvosok elnevezése: a) helyettes országos tisztifőorvos I., b) helyettes országos tisztifőorvos II A helyettes országos tisztifőorvos általános feladat- és hatásköre: a) egyetértést gyakorol az OTH Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, a felügyelete alá rendelt önálló szervezeti egységek ügyrendjével kapcsolatosan, és azokat jóváhagyásra benyújtja az országos tisztifőorvos részére; b) biztosítja a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkalmazási gyakorlatot; c) közreműködik a közigazgatási egyeztetésre érkező, népegészségügyi ágazatot érintő, továbbá az egyéb jogszabálytervezetek szakterületi véleményezésében; d) gondoskodik a szakmai tevékenységi területét érintő előterjesztések vezetői döntésre határidőben történő benyújtásáról, javaslatok, tájékoztatók elkészítéséről, együttműködik a szakterületekkel; e) az értekezletek rendje szerint részt vesz az OTH értekezleteinek munkájában, tájékoztatást ad és beszámol a végzett feladatokról; f) irányítja, felügyeli, ellenőrzi és rendszeresen beszámoltatja az irányítása alá rendelt önálló szervezeti egységeket;

11 g) közreműködik a munka- és ellenőrzési tervek elkészítésében; h) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó főosztályok munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására A helyettes országos tisztifőorvos I. közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a) Közegészségügyi Főosztály, b) Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály, c) Igazgatási Főosztály, d) Gyorsreagálási Főosztály A helyettes országos tisztifőorvos II. közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a) Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály, b) Nemzetközi Főosztály, c) Projektigazgatóság (Főosztály) A helyettes országos tisztifőorvos II. szakmailag irányítja a gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó Informatikai Főosztály által az OTH információs politikájával és stratégiájával kapcsolatosan a közös, osztott, szabványos adatbázisok tekintetében, valamint koordináló tevékenységének keretében folytatott tevékenységet A helyettes országos tisztifőorvosok helyettesítése A helyettes országos tisztifőorvosok távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén ha az országos tisztifőorvos ettől eltérően nem rendelkezik az irányításuk és felügyeletük alá rendelt szakterületek vonatkozásában egymást helyettesítik Országos tisztifőgyógyszerész Az országos tisztifőgyógyszerészt az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, illetve menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket az országos tisztifőorvos gyakorolja Az országos tisztifőgyógyszerész az országos tisztifőorvos gyógyszerészeti ügyekben illetékes helyettese, egyben a Gyógyszerészeti Főosztály vezetője Az országos tisztifőgyógyszerész általános feladat- és hatásköre: a) a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően szakterületén közreműködik az országos tisztifőorvos feladatainak ellátásában;

12 b) gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatósági jogköröket; c) ellátja a lakossági gyógyszerellátás szakmai felügyeletével kapcsolatos gyógyszerügyi igazgatási feladatokat; d) gyakorolja a ráruházott munkáltatói jogokat a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél dolgozók tekintetében; e) szakmai felügyeletet gyakorol a megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek tevékenysége felett; f) összehívja és levezeti a megyei tisztifőgyógyszerészi értekezleteket; g) szakterületén elemzi a terület átfogó kérdéseit, javaslatot tesz azok megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását; h) a gyógyszerészetet és a lakossági gyógyszerellátást érintő jogszabályok tekintetében javaslatot tesz, illetve véleményez és kezdeményez; i) elkészíti az irányítása alá tartozó szervezeti egység ügyrendjét; j) meghatározza a felügyelete alá tartozó főosztály munkatervét, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a határidők betartását; k) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó főosztály munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására Az országos tisztifőgyógyszerész közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: a) Gyógyszerészeti Főosztály Az országos tisztifőgyógyszerész helyettesítése Az országos tisztifőgyógyszerész távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítését az általa megbízott személy látja el Gazdasági főigazgató A gazdasági főigazgató kinevezése és felmentése vagy megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá a díjazásának megállapítása az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogköröket az országos tisztifőorvos gyakorolja A gazdasági főigazgató mint az OTH gazdasági szervezetének vezetője a gazdálkodási feladatok tekintetében az országos tisztifőorvos helyettese A gazdasági főigazgató általános feladat- és hatásköre:

13 a) a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően szakterületén közreműködik az országos tisztifőorvos feladatainak ellátásában; b) az országos tisztifőorvos irányelvei alapján meghatározza az ÁNTSZ gazdálkodásának szabályait; c) gondoskodik az OTH gazdálkodási, vállalkozási szabályzatainak elkészítéséről és karbantartásáról, a tervezeteket jóváhagyásra az országos tisztifőorvoshoz felterjeszti; d) egészségügyi válsághelyzet idején ellátja a válsághelyzeti ellátás finanszírozásával kapcsolatos feladatokat; e) irányítja a főigazgatóság alá tartozó főosztályok tevékenységét, javaslatot tesz az irányítása alá tartozó főosztályok munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására; f) átruházott hatáskörben gyakorolja a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek kormánytisztviselői és munkavállalói feletti munkáltatói jogokat; g) ellátja a rendelkezésére bocsátott előirányzatokon belül a személyi, valamint a dologi keretek felhasználásával kapcsolatos feladatokat; h) elemzi az OTH gazdálkodásának átfogó kérdéseit, javaslatot tesz azok megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását; i) havi előirányzat-teljesítési jelentések készítésével figyelemmel kíséri az ÁNTSZ gazdálkodásának alakulását, és az időarányos teljesítéstől történő indokolatlan eltérés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve javaslatokat tesz a gazdálkodás egyensúlyának helyreállítása érdekében; j) előkészíti az országos intézetek, területi népegészségügyi szervek szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági megállapodásokat; k) felelős a költségvetési tervezés, a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért, az OTH pénzügyi tervezési tevékenységéért és vagyongazdálkodásáért, a közbeszerzési eljárások szabályszerű lebonyolításáért, a szakmai döntések közgazdasági, pénzügyi előkészítéséért, a pénzügyi kötelezettségekkel járó szerződések előkészítéséért, az OTH-t érintő támogatási programok koordinálásáért, valamint az OTH munkatársak szociális támogatásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok teljesítéséért A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a) Informatikai Főosztály, b) Beruházási és Üzemeltetési Főosztály, c) Közgazdasági Főosztály, d) Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály.

14 A gazdasági főigazgató helyettesítése A gazdasági főigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítését ha ettől eltérően nem rendelkezik a Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály vezetője látja el meghatározott jogkörrel, a munkaköri leírásában foglaltak szerint Főosztályvezető A főosztályvezetőt mint az OTH vezető állású kormánytisztviselőjét az országos tisztifőorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, amelyek tételes felsorolását az OTH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. A Belső Ellenőrzési Főosztály főosztályvezetőjének kinevezéséhez, felmentéséhez és áthelyezéséhez az egészségügyért felelős miniszter egyetértése szükséges A főosztályvezető az önálló szervezeti egység felelős vezetője, aki biztosítja a vezetése alatt álló önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását A főosztályvezető feladata és hatásköre: a) gondoskodik az önálló szervezeti egységnek a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az országos tisztifőorvos által jóváhagyott ügyrend szerinti működéséről, a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásáról, ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét, a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egység munkavégzése során biztosítja az egységes követelményrend szerinti feladatellátást; b) elkészíti és a felügyeletét ellátó vezető útján az országos tisztifőorvosnak jóváhagyásra benyújtja az önálló szervezeti egység ügyrendjét; c) javaslatot tesz a főosztály beosztott munkatársainak kinevezésére, felmentésére, kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására, osztályvezetői megbízás adására, továbbá a főosztályi feladatok végrehajtását támogató szakértők, szaktanácsadók szerződtetésére; d) rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az irányítást ellátó vezetőnek a feladatok végrehajtásáról, továbbá a felügyeletet ellátó vezető rendelkezése szerint beszámolási kötelezettséggel tartozik meghatározott személynek vagy szervezetnek minden olyan esetben és tartalommal, amely szükséges az OTH számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez; e) javaslatot tesz az irányítását ellátó vezetőnek ea) szervezeti egysége feladatkörében a területi népegészségügyi szervek szakmai feladatainak irányítása kapcsán, eb) új szervezeti egység létrehozására vagy megszüntetésére, ec) a szakmai tevékenységét érintő kérdésekben a megoldásra, ed) a főosztályvezetői, összevont vezetői értekezlet napirendjére,

15 ee) az OTH humánstratégiai, szakmai képzési és továbbképzési tervének kialakítására, ef) az OTH kommunikációs tervére, eg) a népegészségügyi szakterületet érintő jogszabályok alkotására, módosítására, hatályon kívül helyezésére; f) az értekezletek rendje szerint részt vesz az OTH értekezletein, és beszámol az önálló szervezeti egység tevékenységéről; g) véleményezi a jogszabály- és belső szabályzat-tervezeteket, előterjeszti a működési és ügyviteli kérdések szabályozására készült tervezeteket; h) felelős az önálló szervezeti egységnél az adatvédelmi szabályok betartásáért, ennek keretében az adatvédelmi szabályzat megismertetéséért és betartásáért; i) együttműködési és egyeztetési kötelezettsége van az önálló szervezeti egységek vezetőivel; j) a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során folyamatos kapcsolatot tart az érintett szervekkel, szervezetekkel, írásbeli kapcsolattartás esetén a kiadmányozás rendje szerint A főosztályvezető helyettesítésének rendjét a főosztályi ügyrendben kell szabályozni Projektigazgató A projektigazgatót az országos tisztifőorvos nevezi ki, illetve bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, valamint az OTH Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat A projektigazgató a Projektigazgatóság főosztályvezető besorolású vezetője, aki biztosítja a vezetése alatt álló önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását A projektigazgató feladata és hatásköre: a) a Projektigazgatóság alkalmazottai vonatkozásában lefolytatja a kiválasztási eljárást; b) ellátja a Projektigazgatóság irányítását; gondoskodik az önálló szervezeti egységnek a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az országos tisztifőorvos által jóváhagyott ügyrend szerinti működéséről, a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásáról, ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét, a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egység munkavégzése során biztosítja az egységes követelményrend szerinti feladatellátást; c) elkészíti és az irányítását ellátó vezető útján az országos tisztifőorvosnak jóváhagyásra benyújtja az önálló szervezeti egység ügyrendjét; d) rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az irányítást ellátó vezetőnek a feladatok végrehajtásáról, továbbá az irányítást ellátó vezető rendelkezése szerint beszámolási kötelezettséggel tartozik meghatározott személynek vagy szervezetnek minden olyan esetben

16 és tartalommal, amely szükséges az OTH számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez; e) az OTH projektjei tekintetében ea) koordinálja a projektek előkészítését, a projektjavaslatok és pályázati dokumentáció összehasonlítását, a támogatási szerződések előkészítését, monitorozza a projektmegvalósítási, projektzárási folyamatokat, eb) képviseli az OTH-t mint Projektgazdát az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek felé, ec) elősegíti a projektek előkészítésében és megvalósításában az OTH érintett középvezetőivel, az országos intézetek és a területi népegészségügyi szervek vezetőivel történő, a belső szabályzatoknak, utasításoknak megfelelő együttműködést, ed) meghatározza és ellenőrzi a Projektigazgatóság munkatársainak és a projektmenedzsereknek a feladatait és feladatellátását, ee) együttműködik a projektek megvalósításához, ellenőrzéséhez kapcsolódó jogszabályban és támogatási szerződésben előírt szervezetekkel, ef) javaslatot tesz a projektek szükségleteinek megfelelő erőforrások (humán, anyagi, tárgyi) biztosítására, szükség esetén átcsoportosítására; f) a projektek tekintetében a Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendje, jogkörei az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban és az országos intézeteiben című szabályzatban meghatározott keretek között kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik; g) felelős: ga) az eljárásrendek szerinti működési és beszámolási rend betartatásáért, gb) a Projektigazgatóság operatív működéséért A projektigazgató helyettesítése A projektigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítését az általa megbízott személy látja el a szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint Osztályvezető Az osztályvezetőt az országos tisztifőorvos nevezi ki, illetve bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, valamint az OTH Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat Az osztályvezető feladata és hatásköre Az osztályvezető a szervezeti egység ügyrendjének és a munkaköri leírásának megfelelően:

17 a) a főosztályvezető utasításait figyelembe véve szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját, gondoskodik róla, hogy az osztály tevékenysége megfeleljen a jogszabályok, a belső szabályok és a szakmai szabályok követelményeinek, valamint a vezetői utasításokban foglaltaknak; b) megállapítja az osztály dolgozóinak feladatait, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, ellenőrzi az osztályon készített tervezeteket, koordinálja az irányítása alá tartozók munkáját, és ellenőrzi a folyamatban lévő ügyek intézését; c) kijelölés alapján helyettesíti a főosztályvezetőt; d) felelős az irányítása alá tartozó munkatársak folyamatos szakmai felkészítéséért, és rendszeresen tájékoztatja közvetlen felettesét az osztály munkájáról Az osztályvezető helyettesítésének rendjét a szervezeti egység ügyrendjében kell szabályozni. 4. Az egyes szervezeti egységek feladatai 4.1. Az országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek A Tisztifőorvosi Kabinet a) ellátja az országos tisztifőorvos és helyettesei számára érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli feladatokat, gépelési és egyéb titkársági tevékenységet; b) szervezi, koordinálja és nyilvántartja az országos tisztifőorvos és helyettesei hivatali programjait; c) fogadja a Tisztifőorvosi Kabinetre érkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást ad; d) előkészíti a felső vezetők által összehívott különböző értekezleteket, összeállítja az értekezlet emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleten hozott döntéseket; e) ellátja az országos tisztifőorvos feladatkörébe tartozó minősített iratokkal kapcsolatos ügykezelést; f) a kommunikációért felelős munkatársak útján ellátja a kommunikációval kapcsolatos feladatokat, úgymint fa) a közvélemény és a szakma tájékoztatása az ÁNTSZ által végzett és koordinált, jogszabály által meghatározott tevékenységekről; fb) az ÁNTSZ munkájának megismertetése a lakossággal, pozitív kép kialakítása az ÁNTSZ munkájáról; fc) a lakosság tájékoztatása a népegészségüggyel és tisztiorvoslással kapcsolatos kérdésekben, továbbá azokban az európai uniós népegészségügyi és tisztiorvosi kérdésekben, amelyek az ÁNTSZ tevékenységi köréhez tartoznak;

18 fd) az ÁNTSZ egységes arculatteremtése; fe) munkatervekhez, stratégiai tervekhez kapcsolt kommunikációs programok készítése egységes kommunikációs terv kidolgozása érdekében; ff) Kommunikációs Szabályzat elkészítése, rendszeres felülvizsgálata; fg) sajtótájékoztatók, interjúk, sajtókampányok, szóvivői és szakértői nyilatkozatok szervezése, sajtóközlemények készítése, kiadványok szerkesztése; közösségi médiamegjelenések szerkesztése, egészségügyi tájékoztató/felvilágosító tartalmak előállítása; fh) az internetes csatornák tartalmi kritériumainak meghatározása; tartalmak frissítésének gondozása, az adatgazdák által közzétételre szánt tartalmak jóváhagyása, illetve felső vezetői jóváhagyás beszerzése; fi) ÁNTSZ rendezvények kommunikációjának szervezése; fj) sajtófigyelés; fk) sajtómegjelenések, publikációs nyilvántartások vezetése, archiválása, elemzése; fl) az OTH kiemelt rendezvényeinek (Semmelweis Nap, állományértekezletek) szervezése; fm) az ÁNTSZ múltjának ápolása, a Közegészség Tudománytörténeti Múzeum anyagának gondozása; fn) kapcsolattartás a minisztériumokkal, társhatóságokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, médiával, valamint az Európai Unió kommunikációs szerveivel; fo) az OTH nyomdájának szakmai irányítása Belső Ellenőrzési Főosztály a) A belső ellenőrzés az ÁNTSZ tekintetében: aa) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; ab) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; ac) megállapításokat, javaslatokat tesz és következtetéseket von le a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása, az OTH működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

19 ad) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; ae) végzi az országos intézeteknél a munkatervben meghatározottak szerinti ellenőrzéseket; af) tanácsadó tevékenységet lát el, melynek keretében javaslatokat fogalmaz meg az OTH működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az OTH belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően; ag) külön megállapodás alapján az országos intézetek belső ellenőrével együttműködve jogosult részt venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabály szerint az OTH irányítása alá tartozó országos intézeteknél a belső ellenőrzési feladatok ellátásában; ah) ellátja a jogszabályi rendelkezés szerint az OTH által irányított országos intézetek belső ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyeletét, az ellenőrzések koordinációját és az éves tervezéssel és az éves ellenőrzési jelentés kidolgozásával kapcsolatos feladatokat. b) A belső ellenőrzési vezető feladatai: ba) elkészíti és karbantartja a belső ellenőrzési kézikönyvet; bb) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, az országos tisztifőorvos jóváhagyása után azokat végrehajtja, valamint azok megvalósítását nyomon követi; bc) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását; bd) összehangolja az ellenőrzéseket; be) megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tesz az országos tisztifőorvosnak, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; bf) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az országos tisztifőorvost, illetve az országos tisztifőorvos érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja, és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására; bg) az ellenőrzés lezárását követően megküldi az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát az országos tisztifőorvos számára; bh) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentést; bi) gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók; bj) gondoskodik a belső ellenőrzések, külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok biztonságos tárolásáról;

20 bk) biztosítja a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében az országos tisztifőorvos által jóváhagyott éves képzési tervet készít, és gondoskodik annak megvalósításáról; bl) évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; bm) tájékoztatja az országos tisztifőorvost az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről; bn) nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének írásbeli tájékoztatása alapján. c) A belső ellenőrzés eljárásának részletes szabályait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló hatályos jogszabály és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza Humánpolitikai Főosztály a) A Főosztály alapfeladatai keretében: aa) közreműködik az OTH humánpolitikai elveinek kialakításában, valamint az ÁNTSZ humánpolitikai tevékenységének irányításában; ab) az OTH és az országos intézetek közötti együttműködési megállapodás alapján ellátja az országos intézetek humánpolitikai feladatait; ac) nyomon követi az OTH foglalkoztatottainak szakmai és munkajogi helyzetét érintő hazai jogi szabályozást, javaslatokat készít a humánpolitikai intézkedések megtételéhez; ad) ellátja az OTH kormánytisztviselői, munkavállalói és az országos intézetek vezetői tekintetében a jogviszonyukhoz kapcsolódó személyzeti, munkajogi, képzési-továbbképzési feladatokat; ae) az ÁNTSZ szakmai célkitűzéseit, tervek és döntések meghozatalát, megvalósítását segítő javaslatokat készít; af) előkészíti és karbantartja az OTH Közszolgálati Szabályzatát, a hatósági igazolványok kiadásáról és adminisztratív védelméről szóló szabályzatot, a vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről szóló szabályzatot, valamint a Cafetéria-szabályzatot; ag) a humánpolitikai vonatkozású információs anyagokat elkészíti és közzéteszi az Intraneten és a külső honlapon. b) A Főosztály feladatai a személyügyi adminisztráció területén az OTH kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak és az ÁNTSZ miniszteri, illetve országos tisztifőorvosi kinevezési hatáskörbe tartozó vezetőinek alkalmazásával kapcsolatban: ba) vezeti az OTH közszolgálati alapnyilvántartását, kezeli a személyi anyagokat;

21 bb) ellátja a személyügyi döntések meghozatalához szükséges előkészítő feladatokat; vezetői döntésre előkészíti a személyügyi feladatokkal kapcsolatos okmányokat; bc) elkészíti és megjelenteti az állások betöltésére kiírt pályázatokat, lebonyolítja a pályázatok elbírálását; bd) ellátja a foglalkoztatási jogviszony létrehozásával, fenntartásával, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő előkészítő feladatokat; be) koordinálja a munkaköri leírások elkészítését, valamint ellátja a munkaköri leírásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatokat; bf) előkészíti a hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljesítménykövetelmények meghatározását és koordinálja a teljesítményértékelési folyamatot; bg) ellátja a kormánytisztviselők minősítésével kapcsolatos előkészítési, szervezési, lebonyolítási feladatokat; bh) megállapítja és folyamatosan nyilvántartja az OTH dolgozóinak és az országos intézetek vezetőinek szabadságát; kiállítja a munkáltatói igazolásokat; bi) előkészíti a fizetés nélküli szabadságok igénybevételére vonatkozó határozatokat; bj) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat; bk) elvégzi az OTH kormánytisztviselőnek fegyelmi eljárásával kapcsolatos előkészítő és szervezőmunkát; bl) betölti a TARTINFO-rendszerbe a tartalékállományba helyezettek adatait, valamint a bejelentett üres álláshelyekre vonatkozó adatokat; bm) ellátja az ÁNTSZ dolgozóival kapcsolatos állami, miniszteri és hivatali kitüntetések, elismerések adományozásának előkészítését; bn) végzi a nemzetbiztonsági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatokat; bo) koordinálja a hatósági igazolványok és a népegészségügyi igazolványok kiállítását; bp) előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerve vezetőjének kinevezéséhez, felmentéséhez szükséges egyetértéseket; bq) közreműködik a megbízási szerződések előkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának feladataiban; br) közreműködik a tevékenységi körét érintő jogszabálytervezetek, módosítási tervezetek véleményezésében és előkészítésében; bs) ellátja a személyügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat.

22 c) A Főosztály feladatai az oktatás, képzés, továbbképzés, fejlesztés területén: ca) szervezi és koordinálja a szakmai és egyéb képzéseken való részvételt; igény esetén részt vesz országos szintű képzések koordinációjában; cb) előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket és megállapodásokat; cc) nyilvántartást vezet az OTH-n belül szervezett képzésekről; cd) kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, a felettes szerv oktatásszervezőivel; ce) elvégzi a szakmai gyakorlatosok munkavégzésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; cf) koordinálja és nyilvántartja a jogszabályokban előírt képzéseket, továbbképzéseket; cg) ellátja a közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga tervezési és szervezési feladatait; ch) ellátja az oktatással kapcsolatos soron kívüli feladatokat az országos tisztifőorvos utasítása alapján. d) A Főosztály feladatai a létszámgazdálkodás területén: da) nyomon követi az ÁNTSZ engedélyezett létszáma változásait, havi létszámtáblákat készít, vezeti az üres álláshelyekről szóló kimutatásokat; db) az ÁNTSZ létszámadataiban történt változásokról tájékoztató anyagokat készít elő. e) A Főosztály feladatai a szociális ellátás és az egyéb juttatások területén: ea) ellátja a foglalkoztatottakat érintő szociális ügyeket, kegyeleti feladatokat az OTH Közszolgálati Szabályzatában rögzítettek szerint; eb) részt vesz a cafetériával összefüggő egyes feladatokban, ellátja az OTH kormánytisztviselői részére járó cafetéria-juttatások igényléséhez, illetve folyósításához szükséges adatszolgáltatást a társszervezetek felé Vezetés Támogatási Főosztály a) A Főosztály koordinációs feladatai körében aa) koordinálja az ÁNTSZ és a területi népegészségügyi szervek belső szakmai, évközi és éves jelentési kötelezettségeit, ellátja a jelentések kialakításával, módosításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, melynek érdekében koordinálja a szükséges szakmai egyeztetéseket; ab) a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza és továbbítja az országos tisztifőorvosnak, valamint gondoskodik a közérdekű adatoknak az OTH honlapján történő megjelentetéséről;

23 ac) a jelentések értékelése alapján javaslatokat fogalmaz meg az országos tisztifőorvos felé a szakmai és intézményi hatékonyság növelése érdekében; ad) szakmai koordinációs feladatokat lát el a Főosztály tevékenységét, az ÁNTSZ és a területi népegészségügyi szervek szervezetét, jelentési és adatgyűjtési rendszerét érintő alkalmazások kapcsán; ae) a főosztályok közreműködésével koordinálja a szervezetszintű tervezést, tényelszámolást, elemzést és az információk visszacsatolását a vezetés felé; af) közvetlen kapcsolatot tart az OTH valamennyi szervezeti egységével a szervezetfejlesztési, valamint ad hoc feladatok megoldása érdekében; ag) koordinálja az ÁNTSZ és a területi népegészségügyi szervek munkatervi és éves hatósági ellenőrzési feladatainak összeállítását, gondoskodik közzétételükről; ah) ellátja az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programjában való ÁNTSZ részvételből adódó kapcsolattartási és koordinációs feladatokat; ai) felel az OTH-ba az irányító szervtől, minisztériumoktól beérkező jogszabálytervezetek gondozásáért, a kodifikációs folyamat kézben tartásáért; aj) koordinálja az ÁNTSZ éves rendezvénytervét, gondoskodik annak közzétételéről; ak) koordinálja az OTH és az országos intézetek Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését. b) A Főosztály szakmai kompetenciájába tartozó feladatai körében ba) ellátja az OTH kontrolling rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat, illetve a felső vezetői igényeknek megfelelően információt gyűjt és szolgáltat; bb) közreműködik a vezetői információs rendszer kialakításában és működtetésében; ezen belül a területi népegészségügyi szervek szakmai, hatósági tevékenységével kapcsolatos teljesítményének nyomon követésére alkalmas monitoring rendszert dolgoz ki és működtet, melynek során rendszeres adatgyűjtéseket és értékelést végez, utóbbit eljuttatja az országos tisztifőorvosnak, az értékelés alapján szükség esetén javaslatokat fogalmaz meg, a teljesítményekkel kapcsolatos adatokat a területi népegészségügyi szervek számára hozzáférhetővé teszi, valamint biztosítja számukra az egyedi, területi lekérdezés lehetőségét; bc) az OTH vonatkozásában szükség esetén gazdasági elemzéseket végez, az eredményeket értékeli; bd) részt vesz a Főosztály tevékenységét, az ÁNTSZ és a területi népegészségügyi szervek szervezetét, jelentési és adatgyűjtési rendszerét érintő alkalmazások kezelésében, azok adatainak gondozásában; be) ellátja az OTH Iratkezelési Szabályzatában és más külső szabályozásokban az iratkezeléssel kapcsolatban megfogalmazott feladatokat; ennek keretében működteti a

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Országos Alapellátási Intézet (OALI)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kifizetett illetmény összesen (E Ft) 69 988 169 194 239 182 Közlekedési költségtérítés (E Ft) 24 1 275 1 479 Cafatéria juttatás (E Ft) 461 56 517 Étkezési hozzájárulás (E

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztály Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 1. Az Egészségfejlesztési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai Egészségfejlesztési Osztály Irányítja, szervezi és összehangolja

Részletesebben

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 44. szám Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ szervezetének, működésének

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 10. szám 1367 A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról A központi államigazgatási

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter /2008. (MK..) KHEM utasítása

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter /2008. (MK..) KHEM utasítása 1 A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter /2008. (MK..) KHEM utasítása A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és mőködési szabályzatáról hatályos: 2012.01.07 - A központi államigazgatási szervekrıl,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. november 10. Ára: 3970 Ft 14. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER UTASÍTÁSA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE 4/2010. (X.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 21., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 128 3/2015. (I. 21.) HM utasítás

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek 56. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 2/2010. (VII. 9.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 18., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2013. (VII. 25.) MEKH utasítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

3. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése

3. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése A Kormány 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatáskörérõl A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 17742-1/2007 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) és 90. (2) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8421 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 5., péntek XI. évfolyam, 2008/49. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. Szabályzat 2/47 Tartalom 1. Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről

7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben