2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem."

Átírás

1 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi rendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések eredményessége növelése érdekében, az egységes katasztrófavédelmi rendszer megteremtése céljából kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), területi, területi jogállású és helyi szerveire, valamint a katasztrófavédelem teljes személyi állományára terjed ki. 2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. 3. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a Szabályzat hatálybalépésétől számított 15 napon belül készítsék el ügyrendjüket és azt részemre jóváhagyás céljából terjesszék fel. 4. A főigazgató-helyettesek a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjeit a Szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül hagyják jóvá. 5. A főigazgató-helyettesek és a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tarozó vezetők a Szabályzattal és a vonatkozó ügyrenddel összhangban az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül készítsék el a beosztott vezetők és munkatársak munkaköri leírásait. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezető munkaköri leírásának jóváhagyási jogát magamnak tartom fenn. 6. A BM OKF területi és területi jogállású szervei Szervezeti és Működési Szabályzatukat a Szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül készítsék el és jóváhagyásra terjesszék fel. A jóváhagyást követő 15 napon belül intézkedjenek az ügyrendek elkészítéséről, 30 napon belül a munkaköri leírások jóváhagyásáról. 7. Jelen utasításom a közzétételét követő napon lép hatályba. 8. Jelen utasítás rendelkezéseit a teljes személyi állománnyal ismertetni kell. 9. Hatályát veszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2012. (IV. 21.) BM OKF utasítás. Dr. Bakondi György tű. altábornagy s. k., főigazgató

2 Melléklet az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) hivatali szervezeteire (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint ha e Szabályzat úgy rendelkezik, a területi, a területi jogállású és helyi szerveire (a továbbiakban együtt: hivatásos katasztrófavédelmi szervek) terjed ki. I.2. A BM OKF jogállása, megnevezése 2. A BM OKF országos hatáskörű központi rendvédelmi szerv, amely közigazgatási hatásköröket is ellát, feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és más jogszabályok alapján hajtja végre. 3. A BM OKF feladatainak ellátása során országos parancsnoksági hatásköröket is gyakorol. 4. A BM OKF a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezethez tartozó, középirányító szerv, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. -a alapján önállóan működő és gazdálkodó szerv. 5. A BM OKF megnevezése, székhelye: Megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság Megnevezésének rövidítése: BM OKF Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Postacíme: 1903 Budapest, Pf A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei, illetve fővárosi illetékességgel működő katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: területi szervek), helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amely szervezetében katasztrófavédelmi őrs működhet. 7. A területi szerv önállóan működő és gazdálkodó szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben szakhatóságként, illetve első és másodfokú hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és az alárendeltségükbe tartozó hivatásos tűzoltó-parancsnokságokat. 8. A területi szervek a Kattv. 24. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ellátják az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat látnak el. A területi szerv a megyei védelmi bizottságokban elnökhelyettesként irányítja az operatív törzs feladatait, a helyi védelmi bizottságokba (a továbbiakban: HVB) elnökhelyetteseket delegál. I.3. A BM OKF feladat- és hatásköre, irányítása 9. A BM OKF feladat- és hatáskörét, működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

3 10. A BM OKF a Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el, alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a katasztrófaveszélyhelyzetben, valamint tűz- és káresetek esetén a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 11. A BM OKF rendeltetésének betöltése érdekében: a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi szakhatósági és hatósági jogköröket gyakorol; b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét; c) a Kattv.-ből adódó feladat- és hatáskörét gyakorolva részt vesz a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, a Kattv. hatálya alá tartozó üzemekre vonatkozóan koordinálja a társhatóságok hatósági ellenőrzéseit, ennek keretében a társhatóságok részére hatósági ellenőrzés foganatosítására vonatkozó javaslatot tesz, több társhatóság bevonásával együttes ellenőrzéseket szervez; d) részt vesz a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, valamint az állami tartalékgazdálkodásban; e) szabályozza, irányítja és teljes körűen felügyeli a magyarországi tűzvédelmi rendszert; f) helyi és területi készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását; g) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez; h) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő mérő-, érzékelő, lakosságriasztórendszereket tart fenn, végzi az ezekkel összefüggő adatkezelést; i) feladatai ellátásához az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami adatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatot, termékeket kér; j) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében; k) a törvény által meghatározott esetekben kötelezést, bírságot és helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel; l) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel; m) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal; n) nemzetközi szerződések alapján széles körű bilaterális és multilaterális kapcsolatokat tart fenn, képviseli Magyarországot az ENSZ OCHA, az EU, a NATO szakmai szervezeteiben, valamint a KIV-vel kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN, CIP POC) szervezetekben; o) nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás keretében a külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a NATO-hoz vagy közvetlenül Magyarország Kormányához intézett, illetve regionális vagy határmenti egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítség kérése nyomán a mentéshez és a katasztrófa következményeinek a felszámolásához a szükséges anyagokat és információkat átadja, eszközöket és mentőcsapatokat biztosít; p) szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, elősegíti kapacitásai függvényében a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását; q) biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működési feltételeit, a szükséges felszereléseket, technikai eszközöket és anyagokat, tervezi és felügyeli a jóváhagyott fejlesztéseket; r) speciális eszközöket gyártó és javító, országos lefedettségű gazdasági társaságot működtet, beruházásszervezést és ingatlangazdálkodást végez; s) országos, megyei, járási, helyi és üzemi önkéntes és kötelezett polgári védelmi szervekkel, a központi rendeltetésű és önkéntes mentőszervezetekkel, valamint jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik, illetve működteti ezeket;

4 t) működteti a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot (a továbbiakban: KOK) és a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelem Központi Zenekarát, Múzeumát, és Kutatóintézetét, valamint támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet működtetését, képzését szakmai szempontból véleményezi; u) rendszeresen újságot, szakmai, tudományos folyóiratot, kiadványokat, tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet. 12. A BM OKF irányításának és vezetésének alapja a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 2. d) pontja alapján a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer. 13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy. 14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel felruházott személy. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja. 15. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és belső normák előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső norma kiadását. Közjogi szervezetszabályozó eszközt bocsáthat ki a főigazgató, belső normát bocsáthat ki a főigazgató, a megyei igazgató, valamint a kirendeltség-vezető. 16. A BM OKF-et a BM OKF Főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) irányítja, vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol. 17. A főigazgatót tartós távolléte esetén a főigazgató-helyettes teljes jog- és hatáskörben eljárva helyettesíti. Kettejük egyidejű távolléte esetén külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével a gazdasági főigazgató-helyettes helyettesíti a főigazgatót. 18. A főigazgató-helyettesek a főigazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését. I.4. Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között 19. A BM OKF szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt a főigazgató-helyettesi szervezeti elemeket, az országos főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, illetve a főosztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. A BM OKF szervezeti struktúráját a Szabályzat 2. függeléke tartalmazza. 20. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységet érintő körben munkacsoportokat, projektszervezeteket és tanácsadó testületeket hozhatnak létre és vezethetnek, illetve amennyiben a feladat-végrehajtás megkívánja azokba kívülálló szerveket és személyeket vonhatnak be. E szervezetek szervezeti felépítését, működésük szabályait, irányítási és alárendeltségi viszonyait létrehozásukkor belső normában kell megállapítani. 21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. Az ügyrend készítésére a 168. pontban megjelenített szervezeti egységek kötelezettek.

5 22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normák tartalmazzák. 23. A BM OKF Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése alapján a Szabályzat 6. függeléke tartalmazza. 24. A BM OKF részletes szervezeti felépítését a szervezési állománytáblázat tartalmazza. Önálló állománytáblával a BM OKF vonatkozásában a főigazgató, illetve a területi szervek vezetői (a továbbiakban: igazgató) rendelkeznek, más szervezeti egységek tájékoztató jelleggel állománytáblázat-kivonattal rendelkezhetnek. II. Fejezet A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik 25. A BM OKF vezető beosztású személye: a) felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért; b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről; c) tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon; d) az Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzatban előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői ellenőrzést végez; e) gyakorolja a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; f) indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában; g) a Normaalkotási Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik a belső norma előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről; h) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében; i) részt vesz a katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban, a minőségfejlesztési programja megvalósításában; j) biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését; k) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben; l) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében; m) figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottjai ez irányú tevékenységét; n) gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról; o) megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata érdekében.

6 III. FEJEZET A BM OKF VEZETŐI ÁLLOMÁNYA III.1. A főigazgató 26. A főigazgató a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségében végzi feladatait. A főigazgató szolgálati elöljárója a hivatásos katasztrófavédelmi szervek teljes személyi állományának. 27. A főigazgató egy személyben jogosult képviselni a BM OKF-et. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed. 28. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti a BM OKF-et, irányítja a területi és helyi szervek működését, tevékenységét, szervezi a miniszter által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel. 29. A központi irányítási és felügyeleti jogkörében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott irányítási jogosítványokon túl javaslatot tesz a főigazgatóhelyettesek és a tábornoki beosztásba lévők kinevezésére és felmentésére, a tábornoki, ezredesi rendfokozatba történő előléptetésre. A miniszter kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével a BM OKF teljes állománya tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 30. Feladat- és hatáskörében eljárva: 1. irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tevékenységét; 2. előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a miniszter részére; 3. a miniszter megbízása alapján közreműködik a tárca parlamenti tevékenységében; 4. programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi tevékenységre, illetőleg a hivatásos katasztrófavédelmi szervek fejlesztésére; 5. javaslatot tesz a miniszter részére a katasztrófavédelemre vonatkozó működési előírások, a szakmai információs és hírrendszer, továbbá a katasztrófavédelmi felkészítés és felvilágosítás, tájékoztatás és képzés, valamint a szakmai képzés rendszerének és elveinek szabályozására; 6. ellátja a katasztrófavédelmi képzés irányítását; 7. koordinálja a katasztrófavédelmi kutatómunkát; 8. intézkedéseket foganatosít arra az időszakra, amikor okszerűen lehet számolni olyan katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, amely veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot (a továbbiakban: katasztrófaveszély), valamint a katasztrófa időszakában végrehajtandó feladatokra; 9. ellátja a különleges jogrendben és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat; 10. biztosítja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKTB) adminisztratív feladatainak ellátását, a KKTB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (a továbbiakban: NVK) összehívása esetén a riasztás végrehajtását; 11. gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat tesz döntésekre, tájékoztatja az együttműködő szerveket, szervezeteket; 12. közreműködik Magyarország polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatainak koordinálásában, a nemzetgazdaságot érintő mozgósítási és a védelmi igazgatási feladatok tervezésében; 13. ellátja a megyei és fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) határozatai feletti törvényességi felügyeletet, a miniszter döntésének megfelelően kezdeményezi a határozatok megsemmisítését, új eljárásra utasít, a területi szerveken keresztül figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását; 14. kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel, szervezi az önkormányzati vezetők, illetve a járási hivatalok vezetőinek katasztrófavédelmi felkészítését, a lakosság ez irányú tájékoztatását, szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működése, tanfolyamának szervezése, a képzés, valamint a vizsga tartalmának a meghatározása tekintetében; 15. működteti a katasztrófavédelmi informatikai rendszert, a Balatoni, Velencei-tavi és Tisza-tavi viharjelző rendszert, a Dunai és a Tiszai rádiós rendszert, a lakossági tájékoztató rendszert, illetve az osztrák partnerrel közösen

7 működteti a Fertő-tavi viharjelző rendszert, a Monitoring és Lakossági Riasztó rendszert (a továbbiakban: MoLaRi), a zártrendszerű kommunikációs csatornát (Marathon Terra); 16. tervezi a technikai fejlesztésre fordítható pénzeszközök felhasználását, a technikai eszközök beszerzését, elosztását; 17. területi szerve útján irányítja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét; 18. gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és jogkört; 19. dönt a BM OKF létszám- és bérkeretének felhasználásáról; 20. megállapítja a BM OKF szervezeti egységeinél a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, amelyeket a Szabályzat 3. függeléke tartalmaz; 21. dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben; 22. dönt az egyes területi vagy központi szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben; 23. jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK), a KOK, valamint a területi szervek szervezeti és működési szabályzatát; 24. jóváhagyja a BM OKF éves, féléves és havi tervokmányait, az éves tevékenységet értékelő összefoglalót, kiadja az éves munkaprogramot; 25. ellátja a BM OKF kiadványainak felelős kiadói tevékenységét; 26. meghatározza a BM OKF sajtó- és tájékoztatási tevékenységének rendjét; 27. gyakorolja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított egyéb hatásköröket; 28. dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont; 29. gondoskodik a katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében szükséges személyes adatnyilvántartó rendszerek működtetéséről és irányításáról; 30. gondoskodik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenység törvényességéről, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről, kiadja a katasztrófavédelem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, megbízza a katasztrófavédelem belső adatvédelmi felelősét a feladat ellátásával; 31. gondoskodik a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikai biztonsági követelmények érvényesítéséről, a minősítési jogkörök törvényes meghatározásáról, a katasztrófavédelem Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, megbízza a BM OKF biztonsági vezetőjét a feladat ellátásával; 32. gondoskodik a katasztrófavédelem hang- és távadat-átviteli hálózatának fejlesztéséről, üzemeltetéséről, biztosítja a katasztrófavédelem kommunikációs eszközökkel történő egységes ellátását, fejlesztését; 33. gondoskodik a katasztrófavédelem ügyviteli rendszerének kialakításáról, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján felelős a BM OKF mint közfeladatot ellátó szerv számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért. 31. A katasztrófavédelem irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében eljárva: 1. javaslatot tesz a miniszter részére a katasztrófavédelem működését, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a megalkotására; 2. biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működési feltételeit, tervezi és felügyeli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő fejlesztéseket; 3. kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, irányítja a következmények felszámolására irányuló tevékenységet; 4. közreműködik a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó nemzeti tervezésben; 5. gondoskodik katasztrófaveszély idején, valamint veszélyhelyzetben a végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatok dokumentációjáról a miniszter által jóváhagyandó központi veszélyelhárítási terv elkészítéséről, szakmai irányítást gyakorol a területi (fővárosi), települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi veszélyelhárítási tervek elkészítése felett, nyilvántartja és naprakészen tartja a veszélyelhárítási terveket;

8 6. megállapítja a katasztrófaveszély tényét, és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében a miniszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a minisztert; 7. kidolgozza a valós kockázatokon alapuló települési katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai szempontrendszerét, a területi szervek útján figyelemmel kíséri a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását; 8. gondoskodik a központi polgári védelmi és speciális mentő szervezet létrehozásáról, ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatokat; 9. jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú polgári védelmi szakhatóságként jár el; 10. meghatározza az iparbiztonsági, tűzvédelmi és műszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységét; 11. biztosítja az igazgató, mint MVB elnökhelyettes útján a HVB elnökhelyettesének, valamint annak a kijelölt személynek a szakirányítását, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását; 12. az egységes működőképesség biztosítása érdekében meghatározza a megyei veszélyhelyzet-kezelési központok (a továbbiakban: MVK) működési standardjait, szabályait, felügyeli az MVK ellenőrzésének folyamatát; 13. a KIV feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését, ellátja a KIV vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat; 14. végzi a KIV-et érintő veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szintű feladatokat, felügyeli a területi szervek ezirányú tevékenységét; 15. a hivatásosos katasztrófavédelmi szervek útján katasztrófavédelmi bírságot szab ki a katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, a Kattv. IV. fejezetében és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén, valamint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén; 16. az országos polgári védelmi főfelügyelő útján ellátja a KKTB NVK vezetői feladatait; 17. előkészíti a KKTB munkatervét a Kormány által elfogadott munkaterv, valamint a KKTB tagjainak és állandó meghívottjainak javaslatai alapján, folyamatosan ellenőrzi az NVK vezetési pont működőképességét, és gondoskodik annak fenntartásáról; 18. felügyeli a megyei és helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását; 19. kidolgozza a lakosságfelkészítés irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli eljárások rendjét; 20. együttműködik a központi államigazgatási szervek ágazati katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységeivel; 21. jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú tűzvédelmi hatóságként jár el; 22. tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez; 23. irányítja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzését, működteti a kapcsolódó adatbázisrendszert, valamint ellátja a másodfokú hatósági feladatokat; 24. végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági engedélyezési és felügyeleti feladatait; 25. irányítja a katasztrófavédelem tűzoltóegységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatait, az ezzel kapcsolatos felkészítést, jelentéstételt; 26. dönt a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, valamint katasztrófavédelmi őrs létrehozásáról, megszüntetéséről; 27. kinevezi és felmenti a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét, és a tűzoltó-parancsnokság parancsnokát, akikkel kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja; 28. szabályozza a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területét, gépjármű és technikai eszköz-állománytáblát, a hivatásos tűzoltó-parancsnokság szervezetét, létszámát;

9 29. szabályozza és szervei útján ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét; 30. meghatározza a hivatásos állomány képzési és továbbképzési, valamint tudományos kutatói tevékenységének témaköreit és jóváhagyja a képzés tartalmát; 31. az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatokat, termékeket vesz át; 32. gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. 32. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében: a) közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi szerződések szakmai előkészítésében, részt vesz a nemzetközi együttműködésben, folyamatos kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi partner szervezetekkel; b) a nemzetközi kapcsolatok során a hatáskörébe utalt feladatkörökben együttműködési megállapodást köt, és viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel; c) jelöli a NATO CEPC munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötőt, valamint a NATO CEPC alá tartozó polgári védelmi bizottság (CPG) munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személyt; d) biztosítja a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartást, előkészíti, koordinálja és biztosítja a nemzetközi szervezetekben és azok szakmai testületeiben való képviseletet; e) ellátja az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatokat; f) biztosítja a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezését, szervezését és az azokon való részvételt; g) biztosítja a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtását, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtását, részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben; h) szükség esetén a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását, szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, a szállítmányok továbbítását, kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, e tevékenységbe bevonja a különböző karitatív szervezeteket; i) szükség esetén a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, kapacitásai függvényében elősegíti a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását; j) kapcsolatot tart az Európai Unió Bizottságának Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóságával (DG ECHO), a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel (CEP), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalával (OCHA), valamint több regionális nemzetközi szervezettel; k) részt vesz az EU Polgári Védelmi Főigazgatók ülésein, a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Bizottság plenáris ülésén (CEPC); l) ellátja az EU PROCIV Tanácsi Polgári Védelmi Munkacsoport, valamint a NATO CEP munkájával összefüggő hazai koordinációt; m) ellátja a NATO CPC képviseletét, valamint az ENSZ ISDR Katasztrófa Megelőzési Nemzeti Fórum elnöki feladatait; n) koordinálja a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtást, szervezi a Helsinki Egyezmény alapján a nemzeti kapcsolattartó pont munkáját; o) ellátja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzeti Riasztási Pont feladatait. 33. Gazdálkodási jogkörében eljárva: a) az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolja a szerződéses úton átadott egyszemélyes állami tulajdonú társaság feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket; b) a BM OKF éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig szerződéseket köthet és kötelezettségeket vállalhat;

10 c) gyakorolja a katasztrófavédelem vonatkozásában a középirányító, a BM OKF vonatkozásában pedig az önállóan gazdálkodó szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról; d) felelős a katasztrófavédelem beruházási és felújítási előirányzatainak felhasználásáért, a beruházási és felújítási tervek elkészítéséért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért; e) felelős a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek felszámolása során a védekezésben és a kárelhárításban, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő mentőszervezetek részére nyújtott központi támogatások és költségtérítések felhasználásának koordinációjáért; f) koordinálja az önkormányzati tűzoltóságok tervezésével és gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; g) folyamatosan ellenőrzi a célszerűségre is kiterjedően az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek forrásból származó pénzeszközei felhasználását; h) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó szervek beruházási és felújítási jellegű éves terveit, biztosítja azok fedezetét; i) gondoskodik a katasztrófavédelem műszaki, ruházati, informatikai eszközökkel történő ellátásáról, meghatározza a rendszeresítési eljárásba bevonandó eszközök körét, a rendszeresítéshez szükséges eljárási szabályokat, az eljárás rendjét, jóváhagyja a rendszeresítésre javasolt eszközök rendszerbe állítását; j) kiadja a szervezési állománytáblát, a technikai állománytáblát és a gépjármű-nyilvántartást; k) szabályozza a létszám-gazdálkodást, a működés egyéb területein fejlesztési, ellátási, üzemeltetési szabványokat, normatívákat határoz meg; l) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó szervek pénzügyigazdasági irányításának részletes rendjét; m) felelős a BM OKF tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért. III.2. A főigazgató-helyettes 34. A főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a főigazgató és a gazdasági főigazgató-helyettes kivételével a teljes személyi állománynak, a főigazgatót tartós távollétében teljes hatáskörben helyettesíti. 35. A főigazgató-helyettes gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül a Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat. 36. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató által átruházott hatósági jogköröket. 37. A főigazgató-helyettes feladata különösen: a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása; b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása; c) intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása; d) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése; e) programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása; f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése; g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása; h) feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel; i) a BM OKF éves tevékenységét értékelő összefoglaló elkészítése; j) kiadmányozási jog gyakorlása a 151. pont c) alpontjában foglaltak szerint; k) munkáltatói és költségvetés-gazdálkodási jogkörök gyakorlása.

11 III.3. A gazdasági főigazgató-helyettes 38. A gazdasági főigazgató-helyettes a főigazgató gazdasági helyettese, szolgálati elöljárója a főigazgató és a főigazgatóhelyettes kivételével a teljes személyi állománynak. A főigazgató és a főigazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével a gazdasági főigazgatóhelyettes helyettesíti a főigazgatót. 39. A gazdasági főigazgató-helyettes gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat. 40. A gazdasági főigazgató-helyettes feladata különösen: a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, szakirányítása; b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása; c) intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása; d) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése; e) a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása; f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése; g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása; h) feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel; i) kiadmányozási jog gyakorlása a 151. pont d) alpontjában foglaltak szerint; j) a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított munkáltatói és jogok gyakorlása. III.4. Az országos főfelügyelő 41. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket a főigazgató és a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően a jelen Szabályzatban foglaltak alapján vezeti országos főfelügyelősége munkáját. A saját szakterültén szakmai elöljáróként irányítási jogkörrel felruházott személy. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja. 42. Az országos főfelügyelő feladata különösen: a) az alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása; b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása szakmai elöljáróként; c) szakmai állásfoglalás kibocsátása; d) a szabályozási koncepciók, intézkedések, előterjesztések kidolgozása; e) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tevékenységeinek összehangolása; f) a fejlesztési programok, tervek kialakítása és megvalósításának irányítása; g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása; h) feladatkörébe tartozó kérdésekben az országos főfelügyelőség, továbbá felhatalmazás alapján a BM OKF képviselete; i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket jelen Szabályzat, illetőleg a főigazgató vagy a főigazgató-helyettes a hatáskörébe utalt; j) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonalának biztosítása; k) javaslattétel az országos főfelügyelőség létszám- és személyi keretével való gazdálkodásra; l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra; m) szakirányú továbbképzések szervezése;

12 n) feladatkörében, illetve a főigazgató-helyettes megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel. III.5. A hivatalvezető 43. A hivatalvezető a főigazgató közvetlen alárendeltségébe látja el feladatait. 44. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért. 45. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik a főigazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen: a) a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása; b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása; c) a stratégiák kimunkálására és előterjesztésére irányuló munkákban való közreműködés; d) a minisztériumok szakmai főosztályaival, valamint a központi államigazgatási szervekkel és egyéb országos szintű feladatokat ellátó szervezetekkel történő együttműködésben való részvétel; e) a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése; f) a társadalmi kapcsolatok erősítése, a BM OKF rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokollfeladatok végzése; g) a BM OKF kommunikációs feladatainak szakirányítása és felügyelete; h) a BM OKF szervezeti egységei és területi szervei ügyviteli feladatainak szakirányítása; i) a szabályozási koncepciók, intézkedések, jelentések, előterjesztések kidolgozásának irányítása; j) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése; k) a nemzetközi kapcsolattartással, a nemzetközi együttműködéssel valamint a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtással kapcsolatos feladatok biztosítása; l) a fejlesztési programok, tervek kialakításának és megvalósításának összehangolása; m) a BM OKF és szervezeti egységei minőségirányítási rendszerének működtetése; n) túlmunka, túlszolgálat elrendelése; o) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése; p) a főosztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; q) szakterületét illetően a Hivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben felhatalmazás alapján a BM OKF képviselete; r) döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató a hatáskörébe utalt; s) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása; t) javaslattétel a Hivatal létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra; u) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra; v) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése. III.6. A szolgálatvezető 46. A szolgálatvezető a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján a főigazgató közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkáját, felelős a vezetése alatt álló szervezeti egységek működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért. 47. A szolgálat feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja.

13 48. A szolgálatvezető feladata különösen: a) a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok és osztály feladatköreinek megállapítása, a főosztályok és osztály irányítása, a főosztályvezetők és osztályvezető folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése; b) az alárendeltségébe tartozó főosztályvezetők és osztályvezető rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása; c) a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása; d) fejlesztési koncepciók kidolgozása; e) belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése; f) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése; g) a főosztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; h) szakterületét illetően a szolgálat feladatkörébe tartozó kérdésekben felhatalmazás alapján a BM OKF képviselete; i) döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató a hatáskörébe utalt; j) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása; k) javaslattétel a szolgálat létszám-, és személyi juttatási keretével való gazdálkodásra; l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra; m) túlmunka, túlszolgálat elrendelése; n) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása; o) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése; p) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel; q) az ügyviteli, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése. III. 7. A főosztályvezető 49. A főosztályvezető a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján a főigazgató-helyettesek, a főfelügyelők vagy a szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek munkáját, felelős azok működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért. 50. A főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja. 51. A főosztályvezető feladata különösen: a) a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatkörének megállapítása, irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése; b) a közvetlen alárendeltségébe tartozók rendszeres tájékoztatása a fontosabb kérdésekről; c) a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása; d) szakterülete fejlesztésére koncepciók kidolgozása; e) a szakterületét érintő belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése; f) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése; g) a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben a főosztály, továbbá felhatalmazás alapján a BM OKF képviselete; h) döntés azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató-helyettes, a főfelügyelő vagy szolgálatvezető a hatáskörébe utalt; i) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának biztosítása; j) javaslattétel a főosztály költségvetés-, létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra, elismerés adományozására, elmarasztalásra; k) szakterületük vonatkozásában a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása; l) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

14 m) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel; n) az ügyviteli, adatvédelmi valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése. III. 8. A titkárságvezető 52. A titkárságvezető a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, illetve a hivatalvezető és a szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt: a) gondoskodik a felettes vezetőhöz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról; b) szervezi a felettes vezető hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását, a vezetői távollétre vonatkozó információkat egyezteti a Főigazgatói Titkársággal; c) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kiadott feladatok végrehajtásának helyzetét, gondoskodik a határidők és a szolgálati út betartásáról, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől; d) végzi a feladatmeghatározó értekezletekkel és a felettes jelenlétében lebonyolított rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat; e) a napi szintű sajtófigyelés alapján javaslatot tesz felettes vezetőjének a reagálást igénylő sajtóanyagokra; f) figyelemmel kíséri a területi szervek részére előírt beérkező határidős jelentések beérkezését és feldolgozását; g) figyelemmel kíséri az ügyintézés szakszerűségét és a határidők betartását. III.9. Az osztályvezető 53. Az osztályvezető a közvetlen (szolgálatvezető vagy főosztályvezető) utasításait figyelembe véve irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját és abban közvetlenül is részt vesz. Felelős az osztály feladatainak teljesítéséért. 54. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 55. Az osztályvezetőt távolléte esetén az osztály kijelölt ügyintézője (beosztottja) helyettesíti. 56. Az osztályvezető feladata különösen: a) az ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása; b) az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése; c) az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése; d) az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály képviselete, külön eseti felhatalmazás alapján a főosztály, illetve a BM OKF képviselete; e) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel; f) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása; g) javaslattétel az osztály dolgozóinak elismerésére, elmarasztalására.

15 IV. FEJEZET A BM OKF BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA IV.1. A főreferens, főelőadó és az ügyintéző 57. A főreferens, főelőadó és az ügyintéző a Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket. 58. A főreferens, főelőadó munkaköri leírásában, vagy eseti vezetői döntés alapján, ügyintézői feladatai mellett: a) ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel vezetőjének felügyelete mellett szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozó ügyintézők, illetve ügykezelők (a továbbiakban: csoport) munkáját; b) az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét; c) a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével; d) kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.); e) a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz; f) ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot. 59. Az ügyintéző: a) felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért; b) köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek; c) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről emlékeztető vagy feljegyzés készítésével igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni; d) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni. IV.2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott 60. Az ügykezelő: a) ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával; b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 61. A fizikai alkalmazott: a) ellátja a munkaköri leírásában meghatározott ellátási és épület-üzemeltetési feladatokat; b) ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza, és amelyre iskolai végzettsége alkalmassá teszi. V. FEJEZET A BM OKF szervezeti egységeinek feladatai V.1. Főigazgatói Titkárság 62. A Főigazgatói Titkárság a főigazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egységként: a) gondoskodik a főigazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról; b) szervezi a főigazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását;

16 c) továbbítja és figyelemmel kíséri a főigazgató által kiadott, vagy a felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől; d) végzi a főigazgatói, igazgatói és a feladatmeghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat; e) közreműködik a BM OKF által kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, szervezi az együttműködési megállapodások aláíratását; f) összeállítja a BM OKF éves munkaprogramja, féléves vezetői munkaterve és egyéb éves tervei alapján a havi naptári és ellenőrzési tervet; g) nyilvántartja a BM OKF főigazgató-helyetteseinek, szolgálatvezetőinek, hivatalvezetőjének, a Közönségkapcsolati Iroda vezetőjének, továbbá a területi szervek igazgatóinak szabadságát. 63. A Főigazgatói Titkárság szervezetébe tartozó sajtószóvivő a főigazgató közvetlen irányításával a Hivatal támogatásával az alábbi feladatokat látja el: a) szervezi és előkészíti a főigazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését; b) rendszeres kapcsolatot tart a BM és más közigazgatási és rendvédelmi szervek szóvivőivel; c) irányítja és koordinálja a területi szervek szóvivőinek tevékenységét, illetve folyamatos kapcsolatot tart a médiaszolgáltatók képviselőivel; d) koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését; e) folyamatosan figyelemmel kíséri a katasztrófavédelmi szervezetet érintő sajtómegjelenéseket, a napi sajtófigyelés alapján javaslatot tesz a reagálást igénylő sajtóanyagokra; f) koordinálja és részt vesz a reagálást igénylő anyagok elkészítésében. V.2. Ellenőrzési Szolgálat 64. Az Ellenőrzési Szolgálat a tevékenységét a főigazgató közvetlen alárendeltségében végzi. 65. Feladatkörében eljárva együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel. 66. Az Ellenőrzési Szolgálat a BM OKF belső ellenőrzési. 67. Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be a BM OKF valamennyi szervezeti egységétől és szervezeti elemétől. 68. A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza. 69. A szervek belső ellenőrzésének középirányító szervre vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 70. Az Ellenőrzési Szolgálat: a) az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén a főigazgató megbízásából az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását; b) az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását; c) az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normáknak a kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére; d) kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;

17 e) nyilvántartja és nyomon követi a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentéseket, az ellenőrzéseket követő intézkedéseket és azok végrehajtását, valamint elkészíti az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló éves beszámolót; f) külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a területi szervek éves tevékenységének minősítését; g) szakirányítja a területi szervek ellenőrzési szolgálatát. V.2.1. Revizori 71. A Revizori : a) ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve főigazgatói utasítás alapján végzi; b) végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá a BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat; c) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja szükség szerint szakértők bevonásával a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát; d) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát; e) ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét; f) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; g) vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát; h) a szabályszerűség mellett vizsgálja az ellenőrzött tevékenység gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét és célszerűségét; i) a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását; j) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében; k) figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; l) büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására; m) a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását; n) végrehajtja és gyakorolja a felügyeleti szerv által részére átruházott ellenőrzési jogosultságokat; o) elkészíti, összeállítja és felterjeszti a főigazgatóság belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves, valamint a katasztrófavédelem belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentéseket; p) szakmailag irányítja, koordinálja, felügyeli a területi szervek belső ellenőreinek munkáját, a belső ellenőrzés működését, a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét biztosító törvényes garanciák érvényesülését; q) továbbképzéseket, országos értekezleteket, módszertani foglalkozásokat és gyakorlatokat tervez, szervez, illetve vezet le; r) véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit. V.2.2. Belső Ellenőrzési és Felügyeleti 72. A Belső Ellenőrzési és Felügyeleti : a) tervezi és összehangolja a főigazgatóság ellenőrzési tevékenységét; b) összeállítja a BM OKF féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását; c) szervezi és szakterülete vonatkozásában végrehajtja a tervezett és terven felüli ellenőrzéseket; d) gyűjti és összesíti a BM OKF szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;

18 e) a főosztály tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat; f) szakmai felügyeletet gyakorol a BM OKF szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett; g) ellenőrzi a BM OKF szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát; h) részt vesz a BM OKF szakmai és stratégiai tervezési feladataiban; i) az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben; j) főigazgatói utasításra részt vesz az önkormányzati szervek újjáépítéssel kapcsolatos feladatai teljesítésének ellenőrzésében; k) a főigazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását. V.2.3. Mobil Ellenőrzési Osztály 73. A Mobil Ellenőrzési Osztály: a) ellenőrzési hatásköre kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, területi jogállású és helyi szerveire, valamint az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra; b) az ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza; c) feladatait a főigazgató által jóváhagyott havi munkaterv alapján végzi; d) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát; e) érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását; f) a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását; g) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességének növelése, érdekében; h) figyelemmel kíséri az ellenőrzött szerv által megtett intézkedéseket; i) büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot haladéktalanul jelenti a szolgálati út betartásával a főigazgató részére, és az általa meghatározottak szerint jár el; j) az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, törvénysértések tapasztalataira figyelemmel az ellenőrzött szervek vonatkozásában átfogó ellenőrzést vagy témavizsgálatot kezdeményez; k) szakmailag irányítja, koordinálja, felügyeli a területi szervek fővizsgálóinak munkáját. V.3. Humán Szolgálat 74. Felelős a katasztrófavédelem humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért. V.3.1. Személyzeti 75. Személyzeti szakterületen: a) részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak és a munkavállalók szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára és munkaviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során szakirányítást gyakorol;

19 b) szervezi és végzi a katasztrófavédelem létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat; c) előkészíti a főigazgató és a helyettesek személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, illetve az igazgatók személyzeti, munkaügyi, szociális és kegyeleti javaslatait; d) kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezetői állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és előkészíti a központi elismerési ünnepségeket; e) képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását; f) végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat; g) végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a BM OKF-en működő szociális bizottság titkári feladatait; h) kidolgozza a katasztrófavédelem állományszervezési és szervezetfejlesztési feladatainak szakmai elveit és módszereit; i) kidolgozza a katasztrófavédelem szervezetével kapcsolatos tervezeteket, előterjesztéseket, gondoskodik a jogszerűség megtartásáról, más szervek részére adatszolgáltatást végez; j) elkészíti a katasztrófavédelem szervezési állománytáblázatát, annak kivonatait, a BM munkaköri jegyzéke alapján a létszámkimutatást, gondoskodik azok naprakészen tartásáról; k) végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását; l) végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat; m) ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét; n) szakirányítja, illetve végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal kapcsolatos feladatokat, szervezi és koordinálja a főigazgató és a Belügyi Nyugdíjasok Egyesülete Katasztrófavédelmi Tagozata közötti együttműködési megállapodásban rögzített feladatok végrehajtását; o) szakirányítja, illetve végzi az érintett hivatásos, közalkalmazott és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat. 76. Fegyelmi munka terén: a) a BM OKF személyi állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást; b) a főigazgató és a helyettesek hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat, az igazgatók hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetés kiszabására tett javaslat esetében felülvizsgálja annak megalapozottságát és azt előkészíti döntésre; c) a főigazgató-helyettesek és az igazgatók fegyelmi ügyben hozott első fokú érdemi határozata ellen benyújtott panasz esetén lefolytatja a fegyelmi eljárás felülvizsgálatát és előkészíti a főigazgató másodfokú döntését; d) szakirányítja a területi szervek fegyelemkezelő és a területi szervek fegyelmi munkáját, részükre szükség esetén a fegyelmi helyzet javítása érdekében feladatokat határoz meg, e körben elősegíti az egységes jogértelmezés, egységes joggyakorlat kialakítását, ellenőrzi ennek érvényesülését; e) szakirányítja az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatos jogpropaganda előadásokat; f) rendszeresen együttműködik az illetékes igazságügyi szervekkel, az Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel; g) folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, havonta összesített adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást; h) éves szinten átfogóan elemzi a katasztrófavédelem állományának fegyelmi helyzetét, javaslatokat tesz a megelőző munka hatékonyságának javítására. V.3.2. Oktatásigazgatási és Kiképzési 77. Oktatásigazgatási és oktatásszervezési szakterületen: a) a szakképzés tekintetében végzi a jogszabályi előírások alapján végrehajtandó ellenőrzési feladatokat és engedélyezési tevékenységet;

20 b) közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatainak ellátásában; c) koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzése, továbbképzése szakmai követelményrendszerének kidolgozását, végrehajtásának ellenőrzését; d) tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának képzésével, továbbképzésével, valamint a központi tanfolyamokkal összefüggő feladatok végrehajtását; e) kidolgozza a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közép- és hosszú távú oktatási koncepcióját; f) végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzések meghatározott oktatásigazgatási feladatait; g) közreműködik a hazai és a nemzetközi szakmai tanfolyamok megszervezésében; h) koordinálja és felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat; i) kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi jellegű szakmai képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, képviseli a megrendelő szakmai és képzési igényét; j) kapcsolatot tart a katasztrófavédelem területén működő társadalmi szervezetekkel, gyűjti a társadalmi szervezetek tapasztalatait és azokat felhasználja e szervezetek tagjainak képzésében, továbbképzésében; k) közreműködik az országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában; l) végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet ösztöndíjas hallgatóinak ösztöndíjszerződése megkötésének előkészítésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; m) szakmai felügyeletet gyakorol a KOK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet tevékenysége felett; n) összehangolja, koordinálja és felügyeli a rendészeti pályára irányító képzést, részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében; o) koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek esélyegyenlőségi tevékenységét; p) tervezi és szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi távoktatásos formában megvalósuló képzését és továbbképzését. 78. Kiképzési és sport szakterületen: a) tervezi, szervezi és szakirányítja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya részére; b) rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a belügyi szervekkel és a Magyar Honvédséggel a vezetéstechnikai képzések végrehajtásában és új módszerek kialakításában; c) tervezi, szervezi és szakirányítja a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sportéletét; d) szervezi a BM OKF-nél a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát; e) tervezi, szervezi, koordinálja a központi és az országos sportrendezvényeket, ellenőrzi a területi sportrendezvényeket; f) szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a hivatásos katasztrófavédelmi szervek csapatainak és versenyzőinek részvételét. V.3.3. Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Központ 79. Egészségügyi és pszichológiai szakterületen: a) a katasztrófavédelem gyógyító-megelőző alapellátó szolgálata szakirányítói feladatokat lát el, tervező, szervező, ellenőrző funkciót gyakorol, helyzetértékelést, elemzést végez, közreműködik a rendkívüli események és helyzetek szakmai rendezésében; b) az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva végrehajtja a katasztrófavédelem állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, végzi az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását; c) a rendszeres időközökben végrehajtott egészségügyi szűrővizsgálat alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programot állít össze, szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax: (36-32) 411-400 e-mail:

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok)

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő -2012 - Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem? 1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat (Légoltalom)

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ szervezetének, működésének

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter /2008. (MK..) KHEM utasítása

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter /2008. (MK..) KHEM utasítása 1 A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter /2008. (MK..) KHEM utasítása A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 21., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 128 3/2015. (I. 21.) HM utasítás

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A lakosságfelkészítés a katasztrófavédelmi szabályozási koncepció tükrében

A lakosságfelkészítés a katasztrófavédelmi szabályozási koncepció tükrében A lakosságfelkészítés a katasztrófavédelmi szabályozási koncepció tükrében Dr. Mógor Judit pv. őrnagy főosztályvezető, Lakosságvédelmi Főosztály Felkészülten a katasztrófákkal szemben Pécel, 2011. február

Részletesebben

29/2006. (V. 30.) BM rendelet

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. oldal 29/2006. (V. 30.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/10. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK/4 AJÁNLÁS/22 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /68 HATÁROZATOK/61

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/10. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK/4 AJÁNLÁS/22 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /68 HATÁROZATOK/61 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /4 UTASÍTÁSOK/4 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás az

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

A központi költségvetési szerv alapokmánya

A központi költségvetési szerv alapokmánya A központi költségvetési szerv alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése 11 Belügyminisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám: 722865 megnevezése: Fejér Megyei

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos: 2014.11.08 - A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 44. szám Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata a 26/2012. (VII.9.) OH elnöki utasítás 1. számú melléklete Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2012. július 9. TARTALOMJEGYZÉK I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

Részletesebben

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTRES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az Igazgatóság jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az Igazgatóság jogállása és alapadatai 1/e. számú melléklet az 1/2007. PM utasításhoz A Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság szervezetéről és működési rendjéről I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Igazgatóság jogállása és alapadatai 1.

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Forrás: C.S.Ő. Építésziroda Kft. JÓVÁHAGYOTT ANYAG 2015. DECEMBER HÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének 2013. évben

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK TÉMAJEGYZÉK a Katasztrófavédelmi Intézet diplomamunkáinak, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak elkészítéséhez KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI TANSZÉK 1. A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/5 XVII. évfolyam 5. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete

A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT)

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) IV. FEJEZET AZ EGYES MINISZTEREK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szám: J ó v á h a g y o m!..., 2015. július...-n. HVB Elnök GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! Készítette! Monor, 2015. június -n. Gomba, 2015. június

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2016.

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2016. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2015.

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2015. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. Szabályzat 2/47 Tartalom 1. Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter../2006. ( ) BM rendelete a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

2015. évi.. törvény egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi.. törvény egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi.. törvény egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 1. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV.

Részletesebben

Tűzoltás műszaki mentés

Tűzoltás műszaki mentés Tűzoltás műszaki mentés Jackovics Péter Robbanás a londoni metróban EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet 2016. március 1-6. között a Londoni Tűzoltóparancsnokság (LFB) a brit fővárosban nagyszabású veszélyhelyzet-kezelési

Részletesebben

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015.

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. május 26-ától PREAUMBULUM Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikk (1) bekezdése

Részletesebben