A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA."

Átírás

1 A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt részek január 1 től a Tűzvédelmi törvény hatályba lépő új rendelkezéseinek megfelelően változni fognak! 1. A tűz elleni védekezés fogalma, helye a közigazgatásban. A tűz elleni védekezés jellegét tekintve közfeladat, amelyet a társadalom létfeltételeinek biztosítása körében minden társadalomban meg kellett és meg kell szervezni. Mint minden közfeladat a társadalom tagjainak együttes erőfeszítését igényli és megszervezésében jelentős szerepe van az államnak és szerveinek. A tűz elleni védekezéshez hasonlóan a közfeladatok közé tartozik például a környezetvédelem, a járványok elleni védekezés, a közrend védelme, az árvizek elleni védekezés, a honvédelem, stb. Magyarországon a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket az évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi Törvény) és végrehajtási rendeletei szabályozzák. A tűz elleni védekezés törvényben meghatározott fogalma: A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) az évi XXXI. törvény meghatározása szerint (tűzvédelem fő feladatait megjelölve): a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását jelenti A tűz elleni védekezés tartalma, fő részei A tűzesetek megelőzése A tűzmegelőzés a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység. A tűzesetek megelőzése érdekében különböző létesítések során olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek lehetőleg kizárják, vagy csökkentik tűz keletkezésének lehetőségét, gátolják a tűz továbbterjedését és biztosítják az épületben tartózkodók menekülési lehetőségét.

2 A létesítmények, építmények, technológiák és anyagok használata és az üzemeltetés, során az adott környezetben a tevékenységet úgy kell folytatni, hogy tűz ne keletkezzen. A tűzmegelőzésre vonatkozó előírásokat a különböző szintű jogszabályok, biztonsági szabályzatok, nemzeti szabványok és a gazdálkodó szervek vezetői által saját létesítményeikre kiadott Tűzvédelmi Szabályzatok tartalmazzák. A tűzmegelőzési előírásokhoz tartoznak a tűzoltás feltételeinek biztosítására vonatkozó kötelezettségek és követelmények is, melyek előírják pl. hogy hol, milyen tűzoltó készüléket kell elhelyezni, hol kell tűzivíz vezetéket, vagy - hálózatot, esetleg oltóvízmedencét létesíteni, hová kell beépített tűzjelző, vagy önműködő tűzoltó berendezést telepíteni, ki kell e alakítani tűzoltósági beavatkozási központot, szükség van e tűzoltósági kulcsszéf létesítésére, fenntartására. A tűzmegelőzési tevékenység tehát magába foglalja az ez irányú szabályozási tevékenységet és a szabályok gyakorlati érvényesítésére irányuló tevékenységet. A tűzmegelőzés tehát olyan tevékenység, ahol a fő célok a következők: a tűz keletkezés esélyének csökkentése, a nagy valószínűséggel tüzet okozó égés feltételeinek, térbeli és időbeli együttlétének korlátozása, kizárása, a személyek védelmének biztosítása, veszélyeztetett személyek beazonosításával, érintett személyek számának korlátozásával, a menekülés, menekíthetőség, életmentés lehetőségének biztosításával, a külső és belső tűzterjedés mértékének korlátozása, gátlása, a terek tűzvédelmi célú lehatárolása, a kockázati egységek biztos elválasztása, a tevékenység kapcsán érintett vagyon védelme, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása a tűzjelzés, a kezdeti tűzoltás, a megközelíthetőség, a tűzoltási felvonulási terület, a dolgozói és tűzoltói beavatkozás, a tűzoltóvíz, kiemelt esetben a speciális oltóanyag, helyi beavatkozó erők és eszközök biztosítása A keletkezett tüzek eloltása A tűzoltási feladat a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása. A tűzoltási feladatok ellátása elsősorban a tűz eloltását, terjedésének megakadályozását, biztonsági intézkedések megtételét jelenti, de fontosságát tekintve elsődleges a tűz által veszélyeztetett személyek védelme, mentése és ide tartozik a jelentős értéket képviselő anyagi javak, vagyontárgyak védelme, mentése is A tűzvizsgálat 2 A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi hatósági tevékenység. A tűzvizsgálat a tűz keletkezési okának, idejének, helyének, körülményeinek vizsgálatát és felderítését jelenti, részben a felelősség megállapítása, részben a tűzvédelmi szakmai tapasztalatok szerzése, következtetések levonása céljából. Fontos cél a szerzett szakmai következtetések hasznosítása a későbbi szabályozásoknál, műszaki fejlesztéseknél, oktatásnál, lakossági tájékoztatásnál. A

3 tűzvizsgálat tűzvédelmi hatósági tevékenység és annak sikere, eredményessége érdekében az érintetteknek jóhiszemű együttműködési és tűrési kötelezettsége van A tűzvédelem feltételeinek biztosítása 3 A tűzvédelem fogalma a tűzmegelőzési, a tűzoltási és a tűzvizsgálati feladatokon túl magában foglalja e feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, anyagi, műszaki szervezeti és szervezési feltételek biztosítását is. A tűzvédelem feltételeiről a tűzvédelem alanyainak (az állami szerveknek, a tűzoltóságnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezeteknek és személyeknek, a magánszemélyeknek, stb.) a szükséges - legalább a jogszabályokban meghatározott - mértékben gondoskodni kell. 0.1 A tűz elleni védekezés szabályozási rendszere. A tűz elleni védekezés összességében és részfeladatait tekintve jogilag részletesen szabályozott kötelezettség és tevékenység A tűzvédelmi szabályok fajtái, formái A Tűzvédelmi Törvény rendelkezései szerint az alkalmazandó tűzvédelmi biztonságossági követelményeket jogszabályok, európai közösségi jogi aktusok és honosított harmonizált szabványok határozzák meg. A tűzvédelmi követelményeket alapvetően normatív szabályozók tartalmazzák, konkrét esetekben azonban nagy jelentőségük van a tűzvédelmi hatóságok egyedi hatósági döntéseinek is. A tűzvédelmi szabályozás normatív eszközei: A tűzvédelmi követelményeket többféle szabályanyagban találhatjuk meg. Ezek a szabályanyagok lehetnek: Jogszabályok (főképp jogokat, kötelezettségeket, feladatokat, hatásköröket szervezeti és irányítási viszonyokat érintő szabályok). A jogszabályok között nagy számban fordulnak elő hazai jogszabályok (törvények, rendeletek), európai jogszabályok és jogszabállyal kiadott országos szabályzatok. Törvényben meghatározott korlátokkal tűzvédelmi tárgyú viszonyokat is szabályozhatnak közjogi szervezetszabályozó eszközök, amelyek körében a Kormány határozatai, illetve a miniszteri utasítások lehetnek jelentősek. A nemzeti jogszabályok között számos törvény, kormányrendelet és miniszteri rendelt határoz meg tűzvédelmi jogokat és kötelezettségeket. A jogszabályok az állam által kibocsátott kötelező normák. Európai közösségi jogi aktusok, amelyeket hazánk, mint az EU tagja köteles követni és érvényesíteni a belső viszonyaiban is. (EK rendeletek, irányelvek, határozatok és ajánlások) Jogszabállyal kiadott országos szabályzatok, amikor sajátos jogi megoldással, jogszabályi előírás léptet életbe kötelező tűzvédelmi előírásokat. A szabályzatok a tűzvédelem anyagi-jogi szabályai közül főképp a műszaki, magatartási követelményeket tartalmazzák, pl. a Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője az egységes szakmai gyakorlat biztosítása érdekében saját alárendelt szervezetére kiterjedő

4 hatállyal kibocsát főigazgatói intézkedéseket. Ezek a rendelkezések az ügyfelek jogait közvetlenül nem érintik, de az eljáró tűzoltószervek tevékenységén keresztül közvetett hatással lehetnek a gazdálkodó szervekre és magánszemélyekre is. Szabványok, amelyek főképp a tűzvédelem műszaki, technikai normáit tartalmazzák. Az EU csatlakozást követően különösen megnőtt a szerepük a honosított harmonizált szabványoknak. A gazdálkodók helyi tűzvédelmi szabályzatai, amelyek a tűzvédelmi viszonyok szabályozásának fontos konkrét eszközei a gazdálkodó szervek - és gazdálkodó magánszemélyek által a helyi viszonyokra készített tűzvédelmi szabályanyagok. A tűzvédelmi ügyekben keletkező egyedi döntések lehetnek: Határozatok, Végzések, Tűzvizsgálati jelentés, Szakhatósági állásfoglalás, (részdöntés) Hatósági bizonyítvány Az egyes szabályozási módok jellemzői A jogszabályok A jogszabályok között vannak kimondottan tűzvédelmi szabályokat tartalmazók, de számos más jogterület szabályai is gyakran kapcsolatosak a tűzvédelemmel. A tűz elleni védekezés alapvető jogi szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló évi XXXIII. törvény tartalmazzák. A tűz elleni védekezéssel is kapcsolatos jogszabályok közül különösen jelentősek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait megállapító évi CXL. törvény, vagy például az országos településrendezési és építési követelményeket megállapító 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást szabályozó 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, illetve a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet. Tűzvédelmi szempontból is jelentős jogszabályok a Büntető Törvénykönyvről és a szabálysértésekről szóló törvények, vagy pl. a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény. A tűzvédelmi törvény végrehajtásának részletes szabályairól az alábbi kormányrendeletek rendelkeznek: A 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról. 4 A 117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzoltóság tagjaira vonatkozó élet- és balesetbiztosításról. A 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról.

5 5 A 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról. A 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról. A 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, 139/2004. (IV.29.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól. 139/2007.(VI.18.) Korm. rendelet a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről. Belügyminiszteri, önkormányzati és területfejlesztési miniszteri, valamint önkormányzati miniszteri rendeletek sora szabályozza a tűzvédelmi munka egyes főbb területeire vonatkozó anyagi jogi és eljárási rendelkezéseket. A tűzvédelem alapvető rendelkezéseit szabályozó törvények végrehajtására az alábbi tárgykörökben kerültek kiadásra miniszteri rendeletek: A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről A tűzvédelmi szabályzat készítéséről. A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Az európai közösségi jogi aktusok, honosított harmonizált szabványok által nem szabályozott tűzoltó-technikai termék vonatkozásában a tűzvédelmi biztonságossági követelmények. Az erdők tűz elleni védelméről. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól. A tűzoltóság által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról. Azon technikai eszközök köréről, amelyek beszerzését a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezésében vagy útján lehet igényelni és a beszerzés pályázati feltételeit, A tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről.. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről.

6 A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről. A tűzoltás, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát, és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjét. A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról. A hatályos tűzvédelmi jogszabályok jegyzékét a Melléklet tartalmazza. A jogszabállyal kiadott biztonsági szabályzatok Az országos biztonsági szabályzatok kötelező előírásokat tartalmaznak, amely kötelező erő abból ered, hogy azok alkalmazását egy-egy jogszabály rendeli el. A tűzvédelemben alkalmazott fontosabb országos illetve nemzetközi szabályzatok : - Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat, - Gázpalack Biztonsági Szabályzat, GBSZ - Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata, NYEBSZ - Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat, - Acetilén Gázfejlesztő Biztonsági Szabályzat, - Hegesztés Biztonsági Szabályzat, HBSZ - Robbanóanyag - ipari Biztonsági Szabályzat, RBSZ - Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzat - veszélyes árúk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályzatok, pl.: RID, ADR, ADN, ICAO/IATA, stb. Az Európai Közösségi jogi aktusok Az Európai Közösség normáit minden tagállamban alkalmazni kell. Az Európai Unió jogalkotó szervei a Tanács, a Bizottság, és az Európai központi Bank. Fontos szerepük van a jogalkotásban a Parlamentnek és az érintett szakbizottságoknak. Az Európai Közösség által az alábbi jogszabályok kerülnek kiadásra: Elsődleges jogszabályok: a szerződések és a hozzá kapcsolt jegyzőkönyv. Másodlagos jogszabályok: Rendelet minden részében kötelező minden tagállamra, közvetlen hatályú, nem igényel tagállami szabályozást, Irányelv az elérendő cél érdekében kötelezi a tagállamokat és a cél megvalósítása érdekében a saját jogrendszernek megfelelő belső szabályozást igényel, Határozat meghatározott címzettekhez szóló konkrét ügyekben a megszólítottra kötelező hatályú, Ajánlás, Vélemény nem kötelező jellegű általában a címzettek irányába meghatározott cselekvési és magatartási elvárásokat fogalmaz meg. Az egyenértékűség vizsgálata az EK tagállamok gyakorlatában. 6

7 7 Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról évi XIV. törvény mellékletében felsorolt jogszabályok, köztük a tűzvédelmi törvény és végrehajtása tárgyában kiadott műszaki tartalmú jogszabályok technikai jellegű előírásainak nem kell megfelelniük azoknak az áruknak, amelyeket: - az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő és/vagy hoztak forgalomba, vagy - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (a továbbiakban: EGT- megállapodás) részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az adott árura vonatkozó jogszabályban foglalt technikai jellegű előírás által érvényesíteni kívánt kényszerítő követelmény tekintetében egyenértékű védelmet nyújtanak. A hazai technikai jellegű tűzvédelmi jogszabálytervetek egyeztetése az EK szerveivel A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében kötelezően előírja a szabályanyagok tervezeteinek kiadás előtti egyeztetését az Európai Közösség szerveivel. A kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások magyarországi végrehajtásáról 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet, a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet rendelkezik. A fenti rendelet alapján a jogszabályalkotók a műszaki tartalmú jogszabályok tervezeteit kiadás előtt kötelesek egyeztetés céljából a közösségi jogforrásokban meghatározott határidőn belül megküldeni, illetve a hatáskörükbe tartozó területen észrevételeiket megtenni. A tűzvédelmi szabványok A nemzeti szabványosításra vonatkozó szabályokat az évi XXVIII. törvény tartalmazza. A szabványosítás olyan szabályozó tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat nyújt fennálló, vagy várható problémákra. A szabványosítás célja: az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalának javítása, a nemzetgazdasági igények érvényesítése a nemzetközi és az európai szabványosítási tevékenységben, a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítása, a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű bevezetése, az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelme és a biztonság, a megfelelőség tanúsítás követelményrendszerének kialakítása, a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetése, a minőség védelme.

8 8 A szabványosítás eredménye a szabvány, amely elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet (Magyar Szabványügyi Testület) alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni Magyarországon csak nemzeti szabványként lehet. A nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes. A szabványok előírásának betartása főszabályként önkéntes, érvényesítésük főképp a szerződéses kapcsolatokban valósul meg. A szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület bocsátja ki. A nemzeti szabványt nemzeti szabványjellel kell ellátni. A nemzeti szabvány jele: MSZ (Magyar Szabvány). Pl.: MSZ 447:1998 (és a szabvány címe) MSZ EN :1998 (és a szabvány címe) A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthető. A honosított harmonizált szabványok jelentős része csak angol nyelven vásárolható meg, így az alkalmazása során előfordulhatnak a fordításból eredő vitás kérdések is. Az angol nyelvű szabványok csak akkor kerülnek kiadásra magyar nyelven is, ha a fordításra a Magyar Szabványügyi Testületnek valaki megbízást ad. A hivatalos fordítás költségei jelentősek, így azt jelentős gazdasági érdekcsoportok rendelik meg, vagy közérdekű szabványok esetén az érintett minisztériumok finanszírozzák. Az Európai uniós jogharmonizáció következtében, a termékek biztonságossági követelményei tekintetében kitüntetett jelentőséget kaptak az úgynevezett honosított harmonizált szabványok. Honosított harmonizált szabványnak azt a szabványt nevezzük amely: - az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és - az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett - harmonizált európai szabvány, - amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően - magyar nyelven - nemzeti szabványként közzétettek; A tűzvédelemben alkalmazott szabványok tehát követhető, követendő műszaki normák, amelyeknek megtartása, követése garantál egy elfogadható és kívánatos műszaki színvonalat, illetve biztonsági szintet. A szabványban meghatározott műszaki megoldás alkalmazását a hatóságok egyedi határozatukban kötelezően el is rendelhetik az ügyfél részére. Nem kizárt az sem, hogy jogszabály utaljon valamely szabványra és meghatározza azt, mint megvalósítandó biztonsági megoldást. Erre enged következtetni a Nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény 6.. rendelkezése is, miszerint műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek

9 9 alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. Számos ilyen jogszabályi utalást találunk az OTSZ- ben, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekben, az építészeti tervdokumentáció követelményeit, valamint az építési és használatbavételi eljárás rendjét szabályozó rendeletekben. 0.2 A tűzvédelmi feladatok végrehajtására kötelezettek köre és kötelezettségeik. A tűz elleni védekezésről, mint közfeladatról tevékenysége során gondoskodni kell mindenkinek. Különösen fontos, - ezért törvényben is meghatározott - feladataik vannak: az államnak és szervezeteinek ( főképp a szabályozás, a szervezés, a finanszírozás, az irányítás, a felügyelet, és a szankcionálás terén), az önkormányzatoknak ( főleg a településfejlesztés, az intézmény fenntartás és a tűzoltási és műszaki mentési szolgáltatás terén), a Magyar Köztársaság területén tartózkodó - magánszemélyeknek függetlenül attól, hogy magyar állampolgárságúak e vagy sem, függően attól, hogy vállalkozást működtetnek e vagy sem.( Nem magyar állampolgárok esetén az érvényben lévő nemzetközi és diplomáciai megállapodások figyelembevételével.), - jogi személyeknek, ami alatt értendő minden olyan szervezet (vállalat, intézmény, társadalmi szervezet, szövetkezet, társaság, amely jogszabály, illetve az alapító okirata szerint jogi személyiséggel rendelkezik.) amely tehát a jognak, mint szervezet önálló alanya lehet, - jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (minden olyan szervezet amely nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel.) Alapelv, hogy a tűzvédelemről elsődlegesen annak kell gondoskodni, aki tevékenységével valamilyen tűzveszélyt okoz, vagy okozhat. A tűzvédelmi törvény az egyes kötelezettek részére meghatározza azon minimumkövetelményeket, hogy milyen feladatok teljesítésével, milyen módon kötelesek a tűzvédelemről gondoskodni. A gondoskodási kötelezettség egyben az egyes kötelezettek felelősségét is megalapozza Állami feladatok a tűzvédelem területén A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (BM) tűz elleni védekezéssel és a tűzoltósággal kapcsolatos feladatai A belügyminiszter - a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője (a BM OKF főigazgatója) útján - gyakorolja a tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását.

10 A belügyminiszter irányító jogköre a bányák föld alatti részei kivételével a tűzvédelmet és a műszaki mentést ellátó és az abban közreműködő valamennyi szervre, minden tűzvédelmi és műszaki mentési ügyre és tevékenységre kiterjed. A Magyar Honvédség létesítményei tekintetében a tűzvédelmi irányító jogköre a törvényben meghatározott korlátokkal érvényesül. A belügyminiszter a tűzvédelmi irányítási jog-és feladatkörében: előkészíti a tűzvédelemre, a műszaki mentésre és a tűzoltóságra vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a nemzetközi szerződések tervezeteit, illetőleg a hatáskörébe tartozó rendeletalkotás és az állami irányítás egyéb jogi eszközei útján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben szabályozza a tűzvédelmet és a műszaki mentést, valamint a tűzoltóság tevékenységét; egyetértési jogot gyakorol a más miniszter által tervezett a tűzvédelmet, a műszaki mentést és a tűzoltóságot érintő szabályozásokkal kapcsolatban; kezdeményezi a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testületénél a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, és gyakorolja az ezekkel összefüggő egyetértési jogot; meghatározza a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezése, fejlesztése, rendszeresítése, ellenőrzése, felülvizsgálata és javítása követelményeit; meghatározza a tűzoltóság tagjaira vonatkozó szakmai képesítési követelményeket, a képzés rendszerét és elveit; gyakorolja a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóságok, valamint a tűzoltó szakiskolák hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatban, illetőleg társadalombiztosítási ellátásáról szóló jogszabályok alkalmazása során az illetékes minisztert megillető jogokat; meghatározza a tűzoltóság szakmai információs és adatszolgáltatási rendszerét A központi katasztrófavédelmi szerv (BM OKF) tűzvédelemmel és a tűzoltósággal kapcsolatos irányító tevékenysége és feladatai 10 A BM katasztrófavédelmi szervezete BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra és területi szervekre- a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokra (továbbiakban: MKI) tagozódik. Az OKF és annak megyei szervei, a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos, illetve megyei szerveinek összevonásával jöttek létre és államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szervekként működnek. Ellátják a hivatásos állami tűzoltóság, valamint a polgári védelmi szervek jogszabályban meghatározott feladatait. Az OKF főigazgatója az alárendeltjei, valamint az önkormányzati, a létesítményi, az önkéntes tűzoltóságok továbbá a tűzvédelmi feladatot ellátók szakmai feladatainak végrehajtása érdekében: - meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét,

11 11 - ellátja a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat, - együttműködik a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel a katasztrófák elhárításában, - katasztrófahelyzet esetén a főigazgató közvetlenül utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek mentési feladat végrehajtására, a katasztrófavédelmi tevékenységre való felkészítésre, a jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére, - meghatározza a tűzoltó tanintézeti képzés és a továbbképzés, valamint az ezen területekhez kapcsolódó tudományos kutató tevékenység tartalmát és a végrehajtás kereteit; egyetértési jogot gyakorol a tanintézeti képzés tantervei és tematikái tekintetében, - felügyeli, ellenőrzi a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság tűzvédelmi, műszaki mentési és ezekkel kapcsolatos munkavédelmi tevékenységét, - a BM tudományos céljaival összhangban koordinálja a katasztrófavédelemmel, a tűzvédelemmel, a műszaki mentéssel és a tűzoltósággal kapcsolatos tudományos kutató munkát, - kapcsolatot tart a szakterület szerinti érdekvédelmi, érdek-képviseleti szervekkel, valamint a szakmai társadalmi szervezetekkel és azok szövetségeivel, - javaslatot tesz a miniszter részére a tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos szakmai szabályozásokra, - ellenőrzi a tűzoltó készülék forgalmazók, javítók, karbantartók tevékenységét, illetve javító műhelyeik működését, - véleményét ki kell kérni a fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok kinevezésénél és felmentésénél, Az OKF főigazgatójának irányítási jogkörei a tűzoltóságok tekintetében: közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűz oltási és műszaki mentési feladatokban történő részvételre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre, jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére, koordinálja a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatait A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok tűzvédelemmel és tűzoltósággal kapcsolatos feladatai A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok megyei szinten ellátják a hivatásos állami tűzoltóság jogszabályban meghatározott feladatait. - ellátják a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok közvetlen szakmai felügyeletét, segítik az önkormányzatok és tűzoltó egyesületek tűzvédelmi tevékenységét. - katasztrófahelyzet esetén a megyei katasztrófavédelmi igazgató közvetlenül utasítást adhat a megye területén működő tűzoltóságok egységeinek mentési feladat végrehajtására, a katasztrófavédelmi tevékenységre való felkészítésre, a jelentéstételre, működési területük elhagyására,

12 12 - irányítja a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mentési tevékenységét, - véleményét ki kell kérni az illetékességi területén a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának, illetve az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság parancsnokának kinevezésénél, illetve felmentésénél, - ellátja a külön jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, - végzi a riasztási és segítségnyújtási tervek és a tűzoltási és műszaki mentési tervek jóváhagyását, továbbá ügyelete útján közreműködik a tűzoltóság riasztási és segítségnyújtási rendszerének működtetésében Az önkormányzatok tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai Önkormányzati törvény előírásai szerint a települési önkormányzat gondoskodik a helyi tűzvédelemről. A tűzvédelmi törvény rendelkezései szerint az önkormányzatoknak (illetve szerveinek) a helyi tűzvédelemről való gondoskodás körében alapvetően tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési és intézmény fenntartási feladatai vannak. A helyi tűzvédelemről történő gondoskodás egyre inkább önkormányzati társulás formájában valósul meg, térségi feladatellátásként szervezve. A települési tűzvédelem szervezése A tűzvédelmi törvény előírásai szerint a tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek. Ez általában térségi feladatként van szervezve. Aki tüzet vagy annak követlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségének). A polgármesteri hivatal köteles a hozzá beérkezett tűzjelzést haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz. A tűzjelzés lehetőségét az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz minden településről és létesítményből biztosítani kell. Tűjelzés céljára a településen mindenki számára bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani. Az ezzel kapcsolatos költségek a települési önkormányzatot terhelik. A kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv - amely gyakran az önkormányzat szerve - haladéktalanul köteles bejelenteni (szóban azonnal és írásban is) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati,

13 13 illetve önkéntes tűzoltóságnak azokat a változásokat, amelyek a településen a tűzoltást befolyásolják (út, közművezeték elzárása, forgalom elterelése stb.). A településen az oltóvíz- nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. Az önkormányzatok részt vesznek a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. A tűzoltóság fenntartása A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok esetében az általános irányítás a székhely szerinti önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Ez alapvetően a következő jogosítványokat foglalja magában: A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező önkormányzat -fővárosban a fővárosi önkormányzat - képviselőtestülete: a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot. Erre vonatkozóan a miniszter részére a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője tesz javaslatot; elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát; a fővárosban - a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének kikérésével - kinevezi és felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos jogszabályban meghatározott munkáltatói jogköröket; a területi katasztrófavédelmi szerv véleményének kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos jogszabályban meghatározott munkáltatói jogköröket; önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt; beszámoltatja a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot. A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal nem rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati tűzoltóságot hozhat létre; önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt; gondoskodik az önkéntes tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről; megállapítja az önkéntes tűzoltóság fenntartásához, illetőleg a költségvetéséhez való hozzájárulás mértékét; hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja.

14 14 A pályázat a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben szabályozott feltételek szerint a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat. A központi költségvetésből történő hozzájárulás mértékét a hivatásos önkormányzati tűzoltóság előírt legkisebb létszámának és gépjárműállományának figyelembevételével állapítják meg. Az önkéntes tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az átvállalt feladattal arányosan a központi költségvetés gondoskodik. A hivatásos és az önkéntes tűzoltóság fenntartásával és működésével kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezetére a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt fejezet költségvetésében elkülönített tartalékalap van biztosítva. Ebből gondoskodnak a működési területen kívüli vonulások költségeiről, illetőleg a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedett tűzoltók kártérítéséről. A tűzoltóságot fenntartó szerv a tűzoltóság készenléti szolgálatot, illetve a tűzoltás irányítását ellátó tagjai részére szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles életés baleset-biztosítást kötni. A tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos kártérítési, illetve kártalanítási ügyekben, az önkormányzat, mint a kárt okozó tűzoltóság fenntartója jár el. Saját (önkormányzati) intézmények és vagyon tűzvédelmének biztosítása Az önkormányzatok, mint gazdálkodó szervezetek, saját létesítményeik tűzvédelméről kötelesek gondoskodni. Fenntartó és irányító szervként az általuk irányított intézmények tűzvédelmi, biztonsági viszonyaival kapcsolatban is van felelősségük, mivel az anyagi, költségvetési eszközök biztosításától a biztonsági szabályozások meglétén keresztül a tűzvédelmi oktatási, nevelési feladatokig irányítási, felügyeleti, ellenőrzési kötelezettségük van. Az önkormányzatok tartják fenn pl. az iskolák jelentős részét, az óvodákat, az öregek napközi otthonát, a (művelődési) közösségi házakat, könyvtárakat, egészségügyi ellátó intézményeket, stb. Törvények: A hatályos tűzvédelmi jogszabályok jegyzéke (2012. január 1- ig!) MELLÉKLET évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1999.évi LXXIV. törvény A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi XXXIII. törvény Az önkéntes tűzoltó egyesületekről Kormány rendeletek

15 15 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, 116/1996. (VII.24.) Korm. rend. A tűzvédelmi bírságról, 117/1996. (VII.24.) Korm. rend. A tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és balesetbiztosításról, 118/1996. (VII.24.) Korm. rend. A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról, 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról 180/ 1998 (XI.6.) Korm. rend. A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról, 139/2004.(IV.29.) Korm. rend. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól, 139/2007.(VI.18.) Korm. rend. A tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, Katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletei (BM, ÖTM, ÖM) 11/2007. (IV.24.) ÖTM rend. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről 6/2007. (III. 13.) ÖTM rend. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgák rendjéről, 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rend. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról 30/1996. (XII.6.) BM rend. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről 34/1996. (XII.29.) BM rend. A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 11/1997. (II.18.) BM rend. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rend. A Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról 19/2007.(VIII. 29.) ÖTM rend. A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról 37/1997. (VI.11.) BM rend. A tűzoltóság által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól 21/1998. (IV. 22.) BM rend. A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról

16 16 48/1999. (XII. 15.) BM rend. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 1/2003. (I.9.) BM rend. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól. 35/2003.(VII.29.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóság létesítési és fejlesztési költségeivel kapcsolatos pályázati feltételekről. 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 6/2003.(VI. 20.) MeHVM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő és energiatakarékos víziközlekedés fejlődése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete

A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. február

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. február Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. február JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

2012. évi CXXVIII. törvény

2012. évi CXXVIII. törvény 1. oldal 2012. évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya kiterjed a) a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

2015. évi.. törvény egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi.. törvény egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi.. törvény egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 1. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV.

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szabadtéri tüzek megelőzése

Szabadtéri tüzek megelőzése Szabadtéri tüzek megelőzése Az egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően napról napra többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezek során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga OKF tájékoztató A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata KIVONAT A PALACKOS PÉBÉ ÜZLETSZABÁLYZATBÓL A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata Kiadás: 2015.08.31. Revízió: 3.1 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. -ának (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos

Részletesebben

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet amely létrejött egyrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. stat. számjele: 15390149 adószáma:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FTP TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN

FTP TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN FTP TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN TŰZOLTÁS VESZÉLYES ANYAG JELENLÉTÉBEN Általános előírások A veszélyes anyagok azok a külön jogszabályban meghatározott anyagok, amelyek hatásukat kifejtve halált,

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben