MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához"

Átírás

1 1 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához Csapatszolgálati feladatok modul Összefüggő gyakorlat Járőri feladatok modul Név: Osztály: 2015/2017-es évfolyam

2 2 ÚTMUTATÓ a Foglalkozási Napló vezetéséhez A Foglalkozási naplóba a rendőr tanuló mentora, koordinátora, a szerv vezetője, az ellenőrzést végző személy és a megjelölt helyeken a rendőr tanuló tehet bejegyzést a dátum feltüntetésével. A beírásra jogosult személy a naplóban javítást tehet az eredeti szöveg áthúzásával, a javítás időpontjának feltüntetésével, a javító aláírásával. A személyre szólóan kitöltött naplót, mint tanügy-igazgatási dokumentumot úgy kell kezelni, hogy illetéktelen személyhez ne kerüljön, és meg ne sérüljön. A rendőr tanulót a területi gyakorlat előtt a területi szervnél a helyi specialitásokra vonatkozó munka és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. Amennyiben a rendőr tanuló a szakmai képzést nem egy szolgálati helyen teljesíti, a területi gyakorlat kezdetén mindegyik helyen munka és balesetvédelmi, szükség esetén adatvédelmi képzésben kell részesíteni, s ennek tényét a naplóban szervenként regisztrálni kell a tanuló hitelesítő aláírásával. A heti tevékenységi leírásban a hiányzásról is számot kell adni az órák (napok) feltüntetésével, a hiányzás okával egyetemben (igazolás csatolásával). A területi gyakorlat célja A rendőr szakképesítés szakmai és vizsga követelményében meghatározott munkaköri kompetenciákra való felkészülés segítése, a képzés Keret-, és helyi tantervében meghatározott elméleti ismeretek és gyakorlati jellegű tapasztalatok megszerzése által. A területi és helyi szerveknél végrehajtott gyakorlatok során értelmezést, megerősítést és rögzítést nyerjenek mindazon elméleti ismeretek, amelyeket a tanuló az iskolai képzés során szerzett. A szolgálati és egyéb feladatokhoz kapcsolódó (rész) tevékenységek munkahelyi körülmények közötti elsajátítása jártasság és készség szintjén úgy, hogy hatására a rendőr tanuló váljon képessé: az elméleti ismeretek valós körülmények közötti alkalmazására; önálló feladat-végrehajtásra a különböző szolgálati formákban, jogszerű döntések meghozatalára; részfeladatok elvégzésére. A gyakorlati képzés jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről A 32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról A gyakorlati képzés további szabályzói A rendőr szakképzés Szakmai és Vizsgakövetelményei alapján készített Kerettanterv A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve A területi szervekkel kötött együttműködési megállapodások

3 3 A rendőr tanuló személyi adatai Neve:.. Születési helye:.. Születési ideje:. év.. hó nap Anyja neve:. Lakcíme:. város / község út / utca...sz...em....ajtó Telefonszáma: A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola fontosabb telefonszámai: Név Beosztás Telefon Bagi István r. ezredes Igazgató 31 / Lövei László r. ezredes Oktatási igazgatóhelyettes 31 / Bánfalvi István Gazdasági igazgatóhelyettes 31 / Béry Attila r. alezredes KOHI osztályvezető 31 / Kovács Tamás r. alezredes Tanulmányi osztályvezető 31 / Stirminszki József r. alezredes Alapozó ismereti szakcsoportvezető 31 / Nemes Ferenc c. r. alezredes Szakmai ismereti szakcsoportvezető 31 / Bárány Roland c. r. alezredes Évfolyamparancsnok 31 / Rák László c. r. alezredes Évfolyamparancsnok 31 / Osztályfőnök 31 / BM: 31 / Iskolaügyelet 46 /

4 4 A foglalkozási naplóval kapcsolatos feladatok A Foglalkozási napló tanügy-igazgatási okmány, a területi gyakorlat teljesítésének dokumentálását szolgálja. A rendőr tanuló feladatai: a területi gyakorlat megkezdése előtt átveszi az osztályfőnökétől a Foglalkozási naplót. a területi gyakorlat kezdetekor átadja a Foglalkozási naplót a mentornak vagy a koordinátornak. a Szakközépiskolában kapott eligazításnak megfelelően vezeti a Foglalkozási naplót, elkészíti a területi gyakorlatra vonatkozó összefoglaló jelentését. a területi gyakorlat végén áttekinti a Foglalkozási napló kitöltését, hiányosság esetén jelzi azt mentorának, vagy koordinátorának. a Szakközépiskolába történő visszaérkezés napján leadja a Foglalkozási naplót az osztályfőnökének. A rendőr tanuló mentorának, koordinátorának feladatai: a rendőr tanuló szolgálatteljesítéséről szóló kimutatás naprakész vezetésének ellenőrzése. a tanintézet által a rendőr tanuló részére meghatározott feladatok végrehajtásának, idejének igazolása. a rendőr tanuló hiányzásai jogosságának ellenőrzése, naplóban történő dokumentálása, és az igazolások csatolása. az érdemjeggyel történő minősítés elkészítése, valamint ismertetése a tanulóval. minden bejegyzése aláírásával történő hitelesítése. a területi gyakorlati ciklus befejezését követően a Foglalkozási napló átadása a rendőr tanulónak. a területi gyakorlat megkezdése előtt munka és balesetvédelmi, illetve szükség szerint adatvédelmi oktatást szervez (szerveztet), illetve végez (végeztet). Az osztályfőnök feladatai: a Foglalkozási napló megfelelő részeit a területi gyakorlat megkezdése előtt kitölti, majd azt átadja a tanulónak. a területi gyakorlatot követően a beérkezett Foglalkozási naplókat ellenőrzi, hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésére. elemzi a mentor és a koordinátor bejegyzéseit, szükség esetén a megállapításokat (észrevételeket, javaslatokat) továbbítja a szaktanár részére. az osztálynapló haladási részében rögzíti a területi gyakorlat megvalósulását, valamint az esetleges hiányzásokat, az osztályozó részben pedig rögzíti a mentor vagy koordinátor által adott érdemjegyeket. az összegyűjtött Foglalkozási naplókat a tanév végén leadja a Tanulmányi Osztályon.

5 5 Modul száma és megnevezése Csapatszolgálati feladatok Összefüggő területi gyakorlat Járőri feladatok Területi szakmai gyakorlat összes óraszáma 360 óra 160 óra 138 óra A gyakorlat szakterületei és rész óraszámai Csapatszolgálat 140 óra Közrendvédelem 140 óra Közlekedés 60 óra Idegen nyelvi gyakorlat 20 óra Csapatszolgálat, Közrendvédelem, Közlekedés (a területi szakmai gyakorlat követelményrendszerének és a szolgálati feladatoknak megfelelő bontásban) Közrendvédelem 104 óra Közlekedés 20 óra Bűnügy 14 óra

6 Csapatszolgálati feladatok modul 6 Csapatszolgálat 140 óra (a tanintézetben valósul meg!) A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA helyi rendvédelmi szerv / tanintézet megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Csapatszolgálati szaktanár / kiképző Csapatszolgálati szaktanár / kiképző Csapatszolgálati szaktanár / kiképző Csapatszolgálati szaktanár / kiképző Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló A résztantárgy azonosítója: 30/ A résztantárgy megnevezése: Csapatszolgálat I. gyakorlat. A szakmai gyakorlat témakörei 1. Biztosítás A csapattevékenység mindenoldalú biztosítása. Előzetes információszerzés, a felderítés fontossága, elemei. A járőrszolgálat és a figyelés. Az ellenfelderítés (lehallgatás), az ellentevékenység (zavarás). A kölcsönös zavarás elleni védelem, a rádióelektronikai védelem. A csapaterőre vonatkozó információk védelme, adatok megóvása az illetéktelen személyekkel szemben. Az álcázás fogalma és célja, módjai. A fedező biztosítás. Az anyagi, technikai és egészségügyi biztosítás.

7 7 2. Zárás, kutatás A zárás vonalának elfoglalása, a szolgálati csoportok felállítása. A lezárt területre történő be- és kilépés szabályai. Az ellenőrző-átengedő pont szolgálati elemei. Az átvizsgáló csoport. Az igazoltatás, a személyek és járművek átvizsgálása. Az útzár és telepítése, telepítésének jogi háttere. A kutatás, a kutatási ütem, -sáv, a kutatás megindulási és közbeeső terepszakaszai, a kutatás tárgyai és elemei. 3. Tömegoszlatás Tömegoszlatás végrehajtása kényszerítő eszközök alkalmazása nélkül. Tömegoszlatás végrehajtása kényszerítő eszközök alkalmazásával. Alegységek oszlatási formái és mozgásuk. A tömeg előremozgásának megállítása. Az ellenszegülés megtörése, hangadók kiemelése. Terület kiürítés, a tömeg elvonulásának biztosítása. Területlezárás, objektumbiztosítás. Ismételt gyülekezés megakadályozása, rendfenntartás. A csapatszolgálati szakterületen, a tanuló tanulmányozza és sajátítsa el: - a rendelkezésre álló csapatszolgálathoz kapcsolódó terveket (zárás, kutatás) - a csapaterő (csapatszolgálati század) tevékenységét szabályozó belső rendelkezéseket, normákat - a rendelkezésre álló csapatszolgálathoz kapcsolódó terveket (tömegoszlatás) - a csapaterő (csapatszolgálati század) tömegoszlatási, belső rendelkezéseket, normákat - tömegoszlatásban részt vevő szolgálati csoportok felépítését, jellemzőit - tömegoszlatáshoz kapcsolódó eszközök (járművek) jellemzőit, alkalmazási lehetőségeiket A tanuló vegyen részt: - zárás taktikai eljárás gyakorlásán vagy végrehajtásában - kutatás taktikai eljárás gyakorlásán vagy végrehajtásában - figyelő szolgálat végrehajtásában - üldözés, bekerítés taktikai eljárás végrehajtásában - tömegoszlatás taktikai eljárás gyakorlásán (tömegként is) Gyakorolja: - csapaterő tevékenysége során a beosztott rendőrrel szemben támasztott követelmények végrehajtását, - baleset (katasztrófa) esetén teendő elsődleges intézkedéseket, - az együttműködés, összeköttetés, jelentések rendjét, - a fegyelmezett együttműködés szabályait csapaterő tevékenysége során társaival, elöljáróival, - a különböző szolgálati csoportokba beosztott rendőr feladatait, tevékenységének végrehajtásán - tömegoszlatás során a beosztott rendőrrel szemben támasztott követelmények végrehajtását, - eszköz (fegyver) hordmódokat, velük végrehajtott tevékenység rendjét illetve módját A tanuló készítsen: - feljegyzést a végrehajtott tevékenységekről, tapasztalatairól Szerezzen gyakorlatot: - csapaterős feladatok végrehajtásába beosztott rendőr feladataiban (zárás, kutatás, tömegoszlatás, rendezvénybiztosítás) - együttműködés, összeköttetés, jelentések végrehajtásában - eszköz (fegyver) hordmódokban

8 Nap 8 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: szaktanár aláírása

9 Nap 9 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: szaktanár aláírása

10 Nap 10 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: szaktanár

11 Nap 11 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: szaktanár

12 Nap 12 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: szaktanár

13 13 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor / szaktanár mentor / kiképző Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

14 Csapatszolgálati feladatok modul Közrendvédelem 140 óra A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: helyi rendvédelmi szerv megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Helyi rendvédelmi szerv vezetője Koordinátor Mentor Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló

15 15 A résztantárgy azonosítója: 32/ A résztantárgy megnevezése: Közrendvédelemi ismeretek III. gyakorlat. A területi gyakorlat részletes elméleti és gyakorlati követelményrendszere Elméleti követelményrendszer: - Rendőri intézkedést akadályozó tényezők elhárításával kapcsolatos ismeretek. - A rendőri intézkedés eredményes befejezésének feltételrendszere. - A haláleset, közterület, magánlakás. - A talált tárgyak. - Eljárási szabályok. - Az intézkedések dokumentumai. - Együttműködés más szervekkel, közös műveletek, intézkedések. - Állampolgárok kártalanítására vonatkozó szabályok. - Robbanó-, sugárzó és mérgező anyagok, állati tetem, sérült állat találása. - Súlyos fertőző betegség észlelése, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása. - Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök. - Helyszínek biztosításának speciális szabályai, a végrehajtandó intézkedések. - Illetékes hatóság kiértése, az együttműködés rendje. - Alkalmazandó dokumentumok, az okmányolási rend. - A rendőr intézkedési kötelezettségének tartalma, esetei, a rendőri beavatkozást igénylő esetek. - Szolgálaton kívüli és szolgálatban lévő rendőr intézkedési kötelezettsége. - Intézkedésre alkalmas állapot meghatározása. Ajánlott segédlet: 1994.évi XXXIV.tv évi II.tv. 30/2011.( IX.22.) BM.r. 175/2003. ( X.28.) Korm. r. 59/2008. ORFK utasítás 18/2008. ORFK utasítás 7001/2006. (IV.6.) ORFK irányelv 22/1997. ORFK utasítás Közrendvédelmi ismeretek I. jegyzet 45.,78,81.o. Közrendvédelmi ismeretek II. jegyzet 1-41.o. Gyakorlati követelményrendszer: - A rendőri intézkedések alapvető taktikái. - A rendőri fellépés ismérvei, alapvető követelményrendszere. - Az intézkedés folyamatának felmérése, felismerése. - Az intézkedés kezdeményezésének szükségessége, a jogszabályi háttér megfelelő gyakorlati alkalmazása.

16 16 - Teendők az intézkedés megkezdése előtt, közben és az intézkedés után. - A megfelelő intézkedési taktika elsajátítása és alkalmazása. - Az intézkedési típusok sajátosságai, a megfelelő biztonsági távolság és az alakzatok kiválasztása, felvétele. - Intézkedés alá vont személy tájékoztatása. - Rendőri intézkedéshez kapcsolódó jogorvoslatra és panaszra vonatkozó kérdések, jogszabályi háttér. - Intézkedési taktika megfigyelése, járőrtársi tevékenység elsajátítása. - Intézkedésekhez kapcsolódó adat és ügykezelési szabályok. - Rendszeresített híradástechnikai eszközök és alkalmazásuk. - A részleges- és a teljes ruházat átvizsgálás. - Csomag- és jármű átvizsgálása. - Személyes szabadságot korlátozó intézkedések. - Intézkedésnek ellenszegülő személy ellenszegülésének megtörése. - A szökés megakadályozása. - A támadás elhárítása, önkárosítás megakadályozása. - A bilincs alkalmazása. - Közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos feladatok. A tanuló tanulmányozza és sajátítsa el: - a csomag és jármű átvizsgálását - a bilincs alkalmazását - Közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos feladatokat - a rendőri intézkedések alapvető taktikáit - a híradástechnikai eszközök alkalmazását - a szolgálati fellépés módját A tanuló vegyen részt: - járőrtársi tevékenység végrehajtásában - személyi szabadságot korlátozó intézkedés végrehajtásában - az egyes intézkedésekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítésében - csomag és jármű átvizsgálásában A tanuló gyakorolja: - a ruházat és csomagátvizsgálást - a rádióforgalmazás végrehajtását - a kényszerítő eszközök alkalmazását - az igazoltató lap kitöltését A tanuló készítsen: - az esetlegesen megvalósult helyszínbiztosításról jelentést - a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos intézkedésről jelentést, feljelentést

17 Nap 17 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

18 Nap 18 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

19 Nap 19 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

20 Nap 20 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

21 Nap 21 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

22 Nap 22 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

23 23 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor mentor Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

24 Csapatszolgálati feladatok modul Közlekedés 60 óra A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: helyi rendvédelmi szerv megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Helyi rendvédelmi szerv vezetője Koordinátor Mentor Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló A résztantárgy azonosítója: 34/ A résztantárgy megnevezése: Közlekedési ismeretek I. gyakorlat. Elméleti követelményrendszer: - A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. ORFK utasítás alapján az alábbi témakörök alapszintű megismerése: - a balesetek miatti eljárások rendje: elsődleges intézkedések, a helyszíni eljárás végrehajtásának a módja, rögzítendő adatok, jellemzők, helyszíni eljárás végrehajtására vonatkozó rendelkezések (baleseti helyszínelési munkatevékenység elsajátításának elméleti alapjai) - kerekes távolságmérő alkalmazása - a képfelvétel készítésére vonatkozó szabályok (digitális fényképezőgép alkalmazása) - dokumentációs feladatok végrehajtásának szabályai (jegyzőkönyv, meghallgatásról készített jelentés, helyszínrajz, fényképmelléklet elkészítésére vonatkozó szabályok alapismerete)

25 25 Gyakorlati követelményrendszer: A közlekedési baleset helyszíni intézkedéseinek elsajátítása. Közlekedési baleset feldolgozása - Nyomrögzítés (személy- és eszköznyomok). - Kriminalisztikai fényképezés. - Helyszínvázlat készítése. - Helyszínrajz és jelmagyarázat készítése. - Jegyzőkönyv kitöltése, rendőrségi informatikai rendszerben való rögzítése. (A követelményrendszer részletezésekor aláhúzva jelöltük azokat a témaköröket, amelyek a közlekedési baleset feldolgozása területi szakmai gyakorlati követelményrendszer teljesítettségéhez mindenképpen szükségesek. Dőlt betűvel pedig azokat a témaköröket soroltuk fel, amelyek a tanintézeti elmélet és gyakorlat tananyagához kapcsolódnak, azonban szükséges, hogy tanulóink ezen feladatok rendőri gyakorlatban történő végrehajtását is megismerjék, valamint elsajátítsák.) A tanuló tanulmányozza és sajátítsa el: - balesetek helyszínének biztosításakor végrehajtandó feladatokat - a balesetek helyszínén teendő elsődleges intézkedéseket - az együttműködés helyszíni szabályait (társszervekkel, mentőkkel, stb.) - a személyek és járművek adatainak helyszíni rögzítését - a balesetekkel kapcsolatos jelentési és értesítési feladatok végrehajtását - a közlekedési balesetről készítendő Kisjelentés alaki és tartalmi követelményeit, elkészítésének módját A tanuló vegyen részt: - baleseti-, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb közlekedésrendészeti intézkedés megtételét akadályozó tárgy eltávolításában vagy az akadály más módon történő elhárításában, - terület, útszakasz lezárásában, esetleges útzár létesítésében és működtetésében, személyek üldözésében, - a részesek és tanúk meghallgatásában, - a helyszín felmérésében, - a nyomok biztosításában, rögzítésében, - a bizonyításra alkalmas fényképfelvételek elkészítésében A tanuló gyakorolja: A tanuló készítsen: - a közúti közlekedési baleset helyszínbiztosításáról a jelentésírást - az ismeretlen személyre vagy az általa használt járműre vonatkozó adatok összegyűjtését - az eljárás szabályait anyagi káros közúti közlekedési baleset helyszínén - a mérések eredményeit tartalmazó vázlat elkészítését - jegyzőkönyvet egyszerű tényállású személyi sérüléssel nem járó közúti közlekedési balesetről, melyhez csatolja a hatályos ORFK utasításban meghatározott mellékleteket (érintettek, tanúk meghallgatásáról készített jegyzőkönyvet, helyszínvázlatot, helyszínrajzot jelmagyarázattal, fényképmellékletet) - ún. kisjelentést közlekedési balesetről

26 Szerezzen gyakorlatot: 26 - a forgalom elterelésének vagy megindításának biztosítása - a baleset sérültjeinek haladéktalan orvosi ellátásának biztosításáról - a szakszerű elsősegélynyújtásból - a technikai eszközök kezeléséből - a nyilvántartási rendszerek alkalmazásából - a képfelvétel készítésére vonatkozó szabályokban A tanuló a területi szakmai gyakorlat során elkészített baleseti jegyzőkönyvet mellékleteivel, valamint a baleseti kisjelentést a gyakorlat utáni első közlekedési órán adja le a tantárgyat tanító szaktanárnak! (FIGYELEM! Az írásos anyagok hiánya, illetve a leadási határidő be nem tartása esetén az osztálynaplóba a területi szakmai gyakorlat során szerzett osztályzatok mellé egy-egy elégtelen osztályzat kerül beírásra!)

27 Nap 27 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

28 Nap 28 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

29 Nap 29 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

30 30 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor mentor Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

31 Csapatszolgálati feladatok modul Idegen nyelvi gyakorlat 20 óra A közrendvédelmi és a közlekedési szakterületen történik a megvalósulása. A résztantárgy azonosítója: 39/ A résztantárgy megnevezése: Idegen nyelv II. gyakorlat. Elméleti követelményrendszer: Az idegen nyelvi kommunikációs készség kialakítása, fejlesztése, a rendvédelmi szókincs bővítése. Idegen nyelvi kommunikáció gyakorlása multikulturális környezetben. A tanulók számára az ILIAS felületen rendelkezésére bocsátott segédanyag, és az idegen nyelvi jegyzet alapján az eddig tanult ismeretek: - felvilágosítás adás, útbaigazítás, - segítségnyújtás, orvosi ellátás szükségességének felmérése, - igazoltatás, szolgálati fellépés rendje, - fokozott ellenőrzés, ruházat,- csomag,- és jármű átvizsgálás, - közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos intézkedések, - a gépjármű ellenőrzés végrehajtásának begyakorlása önképzés keretén belül. A tanult témakörökhöz kapcsolódó szituációk azokat a legfontosabb és leggyakrabban használt kifejezéseket tartalmazzák, amelyekkel az intézkedések végrehajtása során találkozhatnak. Az egyes szituációkhoz kapcsolódó feladatlapok kitöltése segítséget nyújt az elsajátított ismeretek önellenőrzéséhez. Szakirodalom, segédanyag, elérhetőség: német nyelvet tanulók: ILIAS/Taneszköz tároló/idegennyelv/német/önképzés csapatszolgálati feladatok (kifejezések, szituációk ) angol nyelvet tanulók: ILIAS/Taneszköz tároló/idegennyelv/angol/önképzés csapatszolgálati feladatok (kifejezések, szituációk ) Gyakorlati követelményrendszer: A tanuló a gyakorlat ideje alatt az intézkedések során alkalmazza a tanintézeti képzés és az önképzés során elsajátított idegen nyelvi kifejezéseket. A tanuló gyakorolja: a tanintézeti képzés és az önképzés során elsajátított idegen nyelvi kifejezéseket, kommunikációt.

32 32 Összefüggő szakmai gyakorlat Közrendvédelem, csapatszolgálat, közlekedés 160 óra A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: helyi rendvédelmi szerv megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Helyi rendvédelmi szerv vezetője Koordinátor Mentor Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT A szakmai gyakorlat témakörei 1. Intézkedést befolyásoló tényezők - A rendőri intézkedést befolyásoló tényezők megismerése. - Intézkedések végrehajtása különféle környezetben. - Intézkedő, igazoltató állás gyakorlása, a biztonsági távolság jelentősége. 2. Átvizsgálások - Ruházat, csomag, jármű átvizsgálás gyakorlati végrehajtása. - Helyszínbiztosítási tevékenység gyakorlása, szükséges adatok rögzítése, dokumentálása, jelentés elkészítése. - Rádióforgalmazás, adatok lekérése. 3. Kényszerítő eszközök használatának gyakorlata - Testi kényszer jogszerű és szakszerű végrehajtása. - Bilincs jogszerű és szakszerű alkalmazása. - Rendőrbot jogszerű és szakszerű alkalmazása. - Emberi test elsődleges-, másodlagos és végső célpontterületeinek megismerése. - Lőfegyverhasználat alapelvei, a lőfegyver jogszerű és szakszerű alkalmazása.

33 33 4. Biztosítás - A csapattevékenység mindenoldalú biztosítása. - Előzetes információszerzés, a felderítés fontossága, elemei. - A járőrszolgálat és a figyelés. - Az ellenfelderítés (lehallgatás), az ellentevékenység (zavarás). - A kölcsönös zavarás elleni védelem, a rádióelektronikai védelem. - A csapaterőre vonatkozó információk védelme, adatok megóvása az illetéktelen személyekkel szemben. - Az álcázás fogalma és célja, módjai. - A fedező biztosítás. - Az anyagi, technikai és egészségügyi biztosítás. 5. Zárás, kutatás - A zárás vonalának elfoglalása, a szolgálati csoportok felállítása. - A lezárt területre történő be- és kilépés szabályai. - Az ellenőrző-átengedő pont szolgálati elemei. - Az átvizsgáló csoport. - Az igazoltatás, a személyek és járművek átvizsgálása. - Az útzár és telepítése, telepítésének jogi háttere. - A kutatás, a kutatási ütem, -sáv, a kutatás megindulási és közbeeső terepszakaszai, a kutatás tárgyai és elemei. 6. Tömegoszlatás - Tömegoszlatás végrehajtása kényszerítő eszközök alkalmazása nélkül. - Tömegoszlatás végrehajtása kényszerítő eszközök alkalmazásával. - Alegységek oszlatási formái és mozgásuk. - A tömeg előremozgásának megállítása. - Az ellenszegülés megtörése, hangadók kiemelése. - Terület kiürítés, a tömeg elvonulásának biztosítása. - Területlezárás, objektumbiztosítás. - Ismételt gyülekezés megakadályozása, rendfenntartás. 7. A 18/2008. ORFK Utasítás gyakorlása - A rendőri intézkedések alapvető taktikái. - A rendőri fellépés ismérvei, alapvető követelményrendszere. - Az intézkedés folyamatának felmérése, felismerése. - Az intézkedés kezdeményezésének szükségessége, a jogszabályi háttér megfelelő gyakorlati alkalmazása. - Teendők az intézkedés megkezdése előtt, közben és az intézkedés után. - A megfelelő intézkedési taktika elsajátítása és alkalmazása. - Az intézkedési típusok sajátosságai, a megfelelő biztonsági távolság és az alakzatok kiválasztása, felvétele. 8. Az Rtv-ben és az RSzSz-ben meghatározott intézkedések gyakoroltatása - Intézkedés alá vont személy tájékoztatása. - Rendőri intézkedéshez kapcsolódó jogorvoslatra és panaszra vonatkozó kérdések, jogszabályi háttér. - Intézkedési taktika megfigyelése, járőrtársi tevékenység elsajátítása. - Intézkedésekhez kapcsolódó adat és ügykezelési szabályok. - Rendszeresített híradástechnikai eszközök és alkalmazásuk.

34 34 9. Intézkedések gyakorlása mentor irányítással - A részleges- és a teljes ruházat átvizsgálás. - Csomag- és jármű átvizsgálása. - Személyes szabadságot korlátozó intézkedések. - Intézkedésnek ellenszegülő személy ellenszegülésének megtörése. - A szökés megakadályozása. - A támadás elhárítása, önkárosítás megakadályozása. - A bilincs alkalmazása. - Közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos feladatok. 10. Közlekedési baleset gyakorlata - Közlekedési balesetek helyszínbiztosítása. - Sérültek ellátása, a szakszerű elsősegélynyújtás gyakorlata. - Forgalomirányítás a közlekedési baleset helyszínén. - Adatgyűjtés végrehajtása, tanúk felkutatása, visszatartása. - Intézkedés átadásának folyamata, elemei. - Helyszínbiztosításról készült jelentés tartalmi elemei. 11. Közlekedési baleset helyszíni teendői - Helyszíni tájékozódás, ügyeletnek történő jelentéstétel. - Hatásköri illetékesség megállapítása. - Adatgyűjtés, körözési nyilvántartásban való ellenőrzés. - Tanúk felkutatása, meghallgatásuk. - Forgalomirányítási végrehajtása. - Rendszeresített mérőeszközök használata. - Helyszín eredetben történő rögzítésének eszközei, a rögzítés végrehajtása. 12. Közlekedési baleset feldolgozása - Nyomrögzítés (személy- és eszköznyomok). - Kriminalisztikai fényképezés. - Helyszínvázlat készítése. - Helyszínrajz és jelmagyarázat készítése. - Jegyzőkönyv kitöltése, rendőrségi informatikai rendszerben való rögzítése.

35 Nap 35 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

36 Nap 36 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

37 Nap 37 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

38 Nap 38 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

39 Nap 39 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

40 Nap 40 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

41 Nap 41 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

42 42 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor mentor Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

43 43 A rendőr tanuló összefoglaló jelentése (A jelentés terjedjen ki a gyakorlati képzés során végzett fő tevékenység leírására, az előírt feladatok teljesítésére, a képzés során tapasztalt irányításra, szervezésre, az elhelyezési, étkezési, szállás körülményekre.), rendőr tanuló Láttam: koordinátor/mentor osztályfőnök

44 Járőri feladatok 44 Közrendvédelem 104 óra A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: helyi rendvédelmi szerv megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Helyi rendvédelmi szerv vezetője Koordinátor Mentor Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló A résztantárgy azonosítója: 47/ A résztantárgy megnevezése: Közrendvédelmi ismeretek IV. gyakorlat. A szakmai gyakorlat témakörei 1. Személyes szabadságot korlátozó intézkedések gyakorlata. - Személyi szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásának megfigyelése és tanulmányozása. - Az intézkedésekről készített jelentések alaki- és tartalmi követelményei. - Kényszerítő eszköz alkalmazása, megelőző és alkalmazást követő intézkedések megfigyelése és tanulmányozása. - Személyes szabadságot korlátozó intézkedések önálló végrehajtása. 2. Személyes szabadságot nem korlátozó intézkedések gyakorlata - Személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések végrehajtásának megfigyelése és tanulmányozása. - Felvilágosítás adása, kérése, figyelmeztetés intézkedés végrehajtásának megfigyelése és tanulmányozása. - Személyes szabadságot nem korlátozó intézkedések alkalmazhatóságának önálló felismerése és végrehajtása.

45 45 3. A kényszerítő eszközök gyakorlati alkalmazása - Kényszerítő eszközök alkalmazásának megfigyelése és tanulmányozása. - Testi kényszer, bilincs, vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, útzár, szolgálati kutya gyakorlat alkalmazása. - Kényszerítő eszközök helyettesítésére vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazása. 4.Csapatszolgálat (amennyiben a szolgálati feladatok ezt lehetővé teszik ) - A biztosítószolgálat fogalma, tartalma, fajtái. - Belső- és külső biztosítócsoportosítás. - Biztosítási feladatok rendezvény-, nagy területű helyszín-, tömegszerencsétlenség, elemi csapás, közlekedési balesetek, nagy kiterjedésű tűzesetek helyszínén, árvízvédekezés során és rendkívüli járványveszély tartama alatt. - Közútvonal biztosítása. - Vasútvonal biztosítása. - Vízi útvonal biztosítása. - Repülőtér (leszállóhely) biztosítása. - Közúti közlekedés rendjének módosítása. - A védett járműveket biztosító rendőrségi járművek. Ajánlott segédlet: 1994.évi XXXIV.tv. 30/2011.( IX.22.) BM.r. 175/2003. ( X.28.) Korm. r. 59/2008. ORFK utasítás 18/2008. ORFK utasítás 7001/2006. (IV.6.) ORFK irányelv 22/1997. ORFK utasítás 20/2013. (V.17.) ORFK utasítás Közrendvédelmi ismeretek I. jegyzet Közrendvédelmi ismeretek II. jegyzet A tanuló tanulmányozza és sajátítsa el: - a rendőri szerv rádióforgalmazási rendszerét - a Robotzsaru Neo program használatát - a körözési információs rendszer informatikai eszközeit - a személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések végrehajtásának gyakorlatát - a személyi szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásának gyakorlatát - a kényszerítő eszközök alkalmazását - a szolgálati okmányok vezetésének gyakorlatát - a biztosító szolgálat rendszerét - A tanuló vegyen részt: - eligazításon, beszámoltatáson - őr-, járőrszolgálat ellátásában - magánlakásban történő intézkedés végrehajtásában - személyi szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásában - kényszerítő eszközök alkalmazásában - írásos tevékenység végrehajtásában - biztosító szolgálat végrehajtásában (utazás, szállítmánybiztosítás) - biztosító szolgálat végrehajtásában (rendezvénybiztosítás) - nagy területű helyszín biztosításában

46 46 A tanuló gyakorolja: - az intézkedések Robotzsaru Neo programban való rögzítését - a gyakran használt iratfajták elkészítését - a személyi szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtását - az intézkedésekkel kapcsolatos írásbeli tevékenységet - a kényszerítő eszközök alkalmazását - csapaterő tevékenysége során a beosztott rendőrrel szemben támasztott követelmények végrehajtását, - baleset (katasztrófa) esetén teendő elsődleges intézkedéseket, - az együttműködés, összeköttetés, jelentések rendjét, - a fegyelmezett együttműködés szabályait csapaterő tevékenysége során társaival, elöljáróival, - a különböző szolgálati csoportokba beosztott rendőr feladatait, tevékenységének végrehajtásán

47 Nap 47 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

48 Nap 48 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

49 Nap 49 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

50 Nap 50 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

51 Nap 51 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

52 52 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor mentor Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

53 Járőri feladatok 53 Közlekedés 20 óra A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: helyi rendvédelmi szerv megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Helyi rendvédelmi szerv vezetője Koordinátor Mentor Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló A résztantárgy azonosítója: 50/ A résztantárgy megnevezése: Közlekedési ismeretek II. gyakorlat. Elméleti követelményrendszer: Forgalom irányítási alapismeretek tekintetében a rendőri karjelzések és rendőri karos forgalomirányítás megismerése a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 KPM-BM. e.r. (KRESZ) alapján kiegészítve a forgalomirányítás végrehajtásához szükséges egyéb alapismeretekkel: - a rendőri karos forgalomirányítás és a forgalomirányító jelzőkészülékes forgalomirányítás összehasonlítása, előnyök és hátrányok - a forgalomirányítás végrehajtásának tervezése, szempontrendszere és irányításának formái - a forgalomirányító őrhely, forgalomirányító pont fogalma - a kereszteződési pont és a csomópont-rendszer meghatározása - váltás a forgalomirányító őrhelyen Forgalom ellenőrzési alapismeretek tekintetében a közúti forgalomban való részvétellel kapcsolatos általános rendelkezések, a járművezetés személyi-, és tárgyi feltételeinek megismerése a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM. e.r. (KRESZ) alapján kiegészítve a járművezetés egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeire vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott ismeretek elsajátításával.

54 54 Forgalom ellenőrzési ismereteket érintően kiemelten fontos témakör a közúti forgalomban való részvételhez szükséges alapokmányok, mint a vezetői engedély, a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyek, továbbá a rendszámtáblák, érvényesítő címke és regisztrációs matrica ismerete, egyes okmányok rendőr által történő helyszíni elvételi eseteinek ismerete a közúti közlekedési igazgatási feladatokról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet alapján. A szakmai gyakorlat témakörei: A tanuló a Forgalom ellenőrzés gyakorlata témakörben tanulmányozza és sajátítsa el: - a közúti forgalomellenőrzés során okmányok, rendszámtábla és műszaki érvényesítő címke gyakorlati ellenőrzését. A Rendőri karjelzések gyakorlása tekintetében gyakorolja: - fő-, kiegészítő-, és kisegítő rendőri karjelzések végrehajtását. Forgalom irányítási gyakorlat végrehajtása során vegyen részt: - forgalomirányítás végrehajtásában önállóan és párban. - váltás végrehajtásában a forgalomirányító őrhelyen. A tanuló készítsen: - feljelentést a járművezetés KRESZ-ben meghatározott személyi-, vagy tárgyi feltételeinek megszegéséhez kapcsolódó szabálysértésről - jelentést vezetői engedély, vagy forgalmi engedély elvételéről A tanuló a területi szakmai gyakorlat során elkészített feljelentést és jelentést a gyakorlat utáni első közlekedési órán adja le a tantárgyat tanító szaktanárnak! (FIGYELEM! Az írásos anyagok hiánya, illetve a leadási határidő be nem tartása esetén az osztálynaplóba a területi szakmai gyakorlat során szerzett osztályzatok mellé egy-egy elégtelen osztályzat kerül beírásra.)

55 Nap 55 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

56 56 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor mentor Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

57 Járőri feladatok 57 Bűnügy 14 óra A rendőr tanuló gyakorlati képzési helye: helyi rendvédelmi szerv megnevezése A gyakorlati képzést irányító személyek: Név Beosztás Telefon Helyi rendvédelmi szerv vezetője Koordinátor Mentor Adatvédelmi és balesetvédelmi oktatás Balesetvédelmi oktatásban részesültem. Adatvédelmi oktatásban részesültem. Dátum: rendőr tanuló A résztantárgy azonosítója: 55/ A résztantárgy megnevezése: Bűnügyi ismeretek gyakorlat. A szakmai gyakorlat témakörei 1. Kriminalisztikai gyakorlat - A kriminalisztikai eljárások alkalmazása a gyakorlatban. 2. Kriminalisztikai ismeretek gyakorlata - Adatgyűjtési módszerek gyakorlása a kriminalisztikai alapkérdések felhasználásával. 3. Szakértő, szaktanácsadó, kihallgatás, dokumentálás - Szakértők és szaktanácsadók közreműködése a büntetőeljárásban. - Kihallgatás teljesítésének krimináltaktikai szabályai. - Eljárási cselekmények jegyzőkönyvi rögzítése rendőrségi ügyviteli program alkalmazásával.

58 Nap 58 HETI TEVÉKENYSÉG. év hó.. -tól.. hó.. -ig Tevékenység A rendőr tanuló heti tevékenységének értékelése, megjegyzés: mentor/koordinátor aláírása

59 59 ÉRTÉKELÉS A TANULÓ SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEI A SZAKMAI ELMÉLETI ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE A TANULÓ MEGJELENÉSA, ÁPOLTSÁGA, RUHÁZATA, ALAKIASSÁGA A SZOLGÁLATI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÍNVONALA A TANULÓ ÍRÁSOS, AZ OKMÁNYOK VEZETÉSE SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE A TECHNIKAI ESZKÖZÖK ISMERETE, ALKALMAZÁSA A TANULÓ AKTIVITÁSA A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A TANULÓ FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE, TERHELHETŐSÉGE A TANULÓ KAPCSOLATTEREMTŐ KÉPESSÉGE A TANULÓ SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSE A TANULÓ ELÖLJÁRÓIVAL, KOLLÉGÁIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSA A TANULÓ MAGATARTÁSA, AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBENI VISELKEDÉSE ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS: Rövid szöveges értékelés, kiegészítés (amennyiben szükséges):, Ph. koordinátor mentor Az értékelést tudomásul vettem, az alábbi észrevételt teszem: rendőr tanuló

60 60 A rendőr tanuló összefoglaló jelentése (A jelentés terjedjen ki a területi gyakorlat során végzett fő tevékenység leírására, az előírt feladatok teljesítésére, a képzés során tapasztalt irányításra, szervezésre, az elhelyezési, étkezési és szálláskörülményekre.), Láttam: rendőr tanuló koordinátor/mentor osztályfőnök

61 61 Ellenőrzési tapasztalatok (az ellenőrzés helye, ideje, ellenőr megnevezése, az ellenőrzés tapasztalatai a gyakoroltatásra, foglalkoztatásra, a dokumentálásra, valamint a feltételekre vonatkozóan)

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 2.94.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 AZ 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (a szakmairány megjelölésével) HATÁRRENDÉSZETI RENDŐR szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 25.Rendészeti igazgatás, a rendőrség jogi státusza és feladatai /A rendészet fogalma/ A rendészet olyan jogilag szabályozott közigazgatási szükség esetén közhatalmi eszközökkel is operáló tevékenység,

Részletesebben

Tájékoztató a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokról

Tájékoztató a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokról Tájékoztató a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokról A rendezvények bejelentésére és a rend fenntartására vonatkozó szabályok A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A tanfolyam célja VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás. a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról

32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás. a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás a közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról Szám: 32/2009. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (3) bekezdésének

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (az Igazgatótanács 2016. január 19.-én elfogadott módosításaival egységes szerkezetben) Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS TISZTELT TANÁRNŐ/TANÁR ÚR! E program célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a körülöttük lévő veszélyekkel, megtanulják azokat a magatartásszabályokat, amelyeket önmaguk és társaik

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

Elsősegélynyújtás rendje. 1. Az elsősegélynyújtás rendje

Elsősegélynyújtás rendje. 1. Az elsősegélynyújtás rendje PTE Munkavédelmi Szabályzat 17. számú melléklete Elsősegélynyújtás rendje 1. Az elsősegélynyújtás rendje 1.1. Az elsősegélynyújtás céljának megvalósítása érdekében minden, a Pécsi Tudományegyetemen foglalkoztatott

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Személy- és vagyonőr képzésről Fegyverjártassági vizsgáról

TÁJÉKOZTATÓ Személy- és vagyonőr képzésről Fegyverjártassági vizsgáról Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ Kft. 2462 Martonvásár, Rákóczi u. 2. Telefon/fax: +36-22-460-721 E-mail: kikepzokozpont@gmail.com NMH engedély: E-000160/2014/A001 TÁJÉKOZTATÓ Személy- és vagyonőr

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS A belügyi rendészeti ismeretek középszinten letehető szóbeli vizsga. A vizsga célja A középszintű érettségi vizsga célja

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. sz. Pf.:161 Telefon: (46) 514-504, BM: (31) 20-04; Fax: (46) 514-513, BM: (31) 21-15 e-mail: borsodmrfk@borsod.police.hu

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztály Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 1. Az Egészségfejlesztési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

A POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI ISMERETEIK BŐVÍTÉSÉBEN VALÓ RENDŐRSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS 2014. ÉVI FELADATAI ÉS TEMATIKÁJA

A POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI ISMERETEIK BŐVÍTÉSÉBEN VALÓ RENDŐRSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS 2014. ÉVI FELADATAI ÉS TEMATIKÁJA A POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI ISMERETEIK BŐVÍTÉSÉBEN VALÓ RENDŐRSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS 2014. ÉVI FELADATAI ÉS TEMATIKÁJA I. BEVEZETŐ Az Országos Polgárőr Szövetség irányításával a Magyarországon törvényesen

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 169- /2007. E L Ő T E R J E SZ T É S a Képviselő-testület 2007. március 29-i ülésére

Részletesebben

MESTERPEDAGÓGUSI ÉS KUTATÓTANÁRI FOKOZATBA LÉPÉS FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSRENDJE. Békéscsaba, 2015. december 2.

MESTERPEDAGÓGUSI ÉS KUTATÓTANÁRI FOKOZATBA LÉPÉS FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSRENDJE. Békéscsaba, 2015. december 2. MESTERPEDAGÓGUSI ÉS KUTATÓTANÁRI FOKOZATBA LÉPÉS FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSRENDJE Békéscsaba, 2015. december 2. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minél inkább hiszünk abban, hogy csak rajtunk

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ 1 Egészségügyi Minisztérium FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (SZAKOSÍTÓ KÉPZÉS) 1999. Engedélyszám: 20567/99. Érvényes visszavonásig 2 Szerkesztette: Dr. Téglásyné Bácsi

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZÁMOLÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató BESZÁMOLÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Közterület-felügyelet jogállása, feladatai és illetékességi

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai Egészségfejlesztési Osztály Irányítja, szervezi és összehangolja

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2016. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. MÁRCIUS 23-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTVA: AZ OPSZ 2016. FEBRUÁR 19-EI ELNÖKSÉGI

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/564/

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv. 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Helyi szerv 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok 1. Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Mosonmagyaróvári

Részletesebben

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban. 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások Az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár az új jogszabályokban 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások 53. (1) Az iskola

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 543 02 Asztalos szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben