ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/2. szám Budapest, április 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/2. szám Budapest, 2011. április 01."

Átírás

1 2011/2. szám Budapest, április 01. Szám: 10445/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 4/2011. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság a BRDSZ, az FRSZ, a KRSZ az RKDSZ és a TMRSZ között kötött együttműködési megállapodás (2011. február 24.) 2. Országos Rendőr-főkapitányság a Cerberos Állatvédő Egyesület és a Fehérkereszt Állatvédő Liga között kötött együttműködési megállapodás (2011. február 24.) 3. Országos Rendőr-főkapitányság és a Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége között kötött együttműködési megállapodás (2011. március 30.) 2011/2. szám Budapest, április 01.

2 2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 4/2011. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 4/2011. (III. 29.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról A Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi u t a s í t á s t: 1. A Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 50. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A speciális rendőri feladatok végrehajtása érdekében az állományilletékes parancsnok legfeljebb háromhavi keretben, személyre szóló szolgálatteljesítési rendet engedélyezhet:] a) a Készenléti Rendőrség légi kísérést végrehajtó állománya, 2. Az ORFK utasítás 50. pontja az alábbi új d) alponttal egészül ki: [A speciális rendőri feladatok végrehajtása érdekében az állományilletékes parancsnok legfeljebb háromhavi keretben, személyre szóló szolgálatteljesítési rendet engedélyezhet:] d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Általános Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály állománya részére. 3. Jelen utasítás a közzétételét követő 8. napon 1 lép hatályba. Dr. Hatala József r. altábornagy sk. 1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 24. számában, március 29-én került sor, hatályba lépés napja: április 06.

3 3 Szám:1938/ 6 /2011.ált. II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 28. -ának (1) bekezdése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) ai és a ának (1) bekezdése értelmében a fegyveres szerv (a továbbiakban: munkáltató) és az érdekképviseleti szervek együttműködni kötelesek. E rendelkezés megvalósítása, a szakszervezeti jogok biztosítása érdekében az országos rendőr-főkapitányságon működő szakszervezetek részéről a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: BRDSZ) Országos Rendőr-főkapitányságon (a továbbiakban: ORFK) működő alapszervezetének titkára, a Független Rendőr Szakszervezet (a továbbiakban: FRSZ) megyei intézményi elnöke, a Rendőr Szakszervezetek Védegylete önálló tagszervezete a Központi Rendőr Szakszervezet (a továbbiakban: KRSZ) elnöke, a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: RKDSZ) fővárosi tagszervezetének titkára, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetője (a továbbiakban együtt: a Felek) 2 az alábbi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik. I. Általános rendelkezések 1. A Megállapodás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra, továbbá a BRDSZ, az FRSZ, a KRSZ, és az RKDSZ ORFK n működő tagszervezeteire (a továbbiakban együtt: Szakszervezetek). 2. A Felek kinyilvánítják, hogy az együttműködés során egyenrangú partnerek, és a felmerülő konfliktusokat a Megállapodás elveinek megfelelően, tárgyalások eredményeként létrejövő megegyezésekkel kívánják feloldani. 3. Amennyiben az érdekvita alapját képező kérdés orvoslása az ORFK hatáskörét meghaladja, úgy indokolt esetben azt a Szakszervezetek saját döntésük alapján rendőrségi, ágazati vagy országos érdekegyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. 4. A Felek a konzultálási kötelezettséget a foglalkoztatási jogviszonyokra irányadó törvényekben szabályozott módon és megfelelő határidőben teljesítik. Ennek során biztosítják a megfelelő szintű és hatáskörrel rendelkező képviseletet, továbbá a vélemények érdemi megtárgyalásának lehetőségét. A tárgyaló delegáció létszámát a Felek egyes tagjaiként maximum 3 főben állapítják meg. 2 A Megállapodáshoz annak aláírását követően a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is csatlakozott, így a megállapodás végrehajtásában teljes jogú félként vesz részt.

4 4 II. Az Országos Rendőr-főkapitányság érdekegyeztetésének rendje 5. A Felek megállapodnak abban, hogy létrehozzák és működtetik az Országos Rendőrfőkapitánysági Érdekegyeztető Tanácsot (a továbbiakban: ORÉT). 6. Az ORÉT célja az ORFK tevékenységét részben vagy egészben érintő az ORFK személyi állományával, gazdasági, jövedelmi, szociális és munkaügyi kérdéseivel kapcsolatos olyan kérdésekben a véleménynyilvánítás és javaslat megtétele, amelyekben a döntés vagy a javaslattétel az országos rendőrfőkapitány, vagy az ORFK szervezeti egységei illetve a szervezeti elemei vezetőinek a hatáskörébe tartozik. Az ORÉT célja továbbá a munkavállalók és a munkáltató érdekeinek, törekvéseinek, álláspontjának feltárása, egyeztetése, valamint az információcsere, a munkaügyi kapcsolatok szabályozott működtetése és a munkaügyi konfliktusok megelőzése, feloldása, a kompromisszumot tükröző megegyezés elérése, vagy annak előkészítése. 7. Amennyiben a Szakszervezetek valamelyikének álláspontja szerint a munkáltató intézkedése a Szakszervezetek vagy azok valamelyikének tevékenységét akadályozza, vagy valamely szakszervezeti tisztségviselő érdekképviseleti tevékenységével összefüggésben indokolatlanul hátrányos megkülönböztetést jelent, az ügy ORÉT ülésen történő megtárgyalása kérhető. Az érintett Szakszervezet írásos jelzése alapján a munkáltató vizsgálatot folytat le, és annak megállapításait az ORÉT ülés elé terjeszti. 8. Az ORÉT ülésein a Felek megállapodásra, megegyezésre törekednek, ennek érdekében az ülésekre döntési jogkörrel felruházott képviselőket delegálnak. Az ORÉT fórumát a munkáltatói oldal és a munkavállalókat képviselő a Megállapodást aláíró Szakszervezetek tárgyalócsoportja alkotja, amelyek önállóak, egymástól függetlenek. 9. A munkáltatói tárgyalócsoport vezetője az országos rendőrfőkapitány megbízásából az ORFK gazdasági főigazgatója (a továbbiakban: GF), vagy a vezetői döntése alapján az általa kijelölt vezető, tagja az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, vagy a vezetői döntése alapján az általa kijelölt vezető, és az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetője, vagy a vezetői döntése alapján az általa kijelölt vezető. Az ORÉT elnöke a napirend függvényében az ORFK más szakterületének hatáskörrel rendelkező képviselőjét is felkérheti az ORÉT ülésen történő részvételre. 10. Az ORÉT üléseit elnökként a Felek megegyezése alapján a munkáltatói tárgyalócsoport vezetője vezeti. 11. A Felek vállalják, hogy a közösen működtetett érdekegyeztető fórumokon kialakított konszenzusokat, megállapodásokat magukra nézve kötelezőnek tartják, és megteszik a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket. 12. Azon tárgykörökben, amelyekben jogszabály az egyeztetést előírja, de az érdekképviseletek egyetértését nem teszi kötelezővé, a megállapodás hiánya a munkáltató döntési hatáskörét nem korlátozza, azonban ez esetben az érdekképviseletek különvéleményét az előterjesztéshez írásban mellékelni kell. 13. Az ORÉT az üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az ORÉT üléseinek megtartására a szakszervezetek által írásban megküldött, valamint az ülésen szóban felvetett kérdések alapján kerül sor. Az írásos kérdéseket az ülés előtt legalább 10

5 5 munkanappal kell a munkáltatói oldal kijelölt képviselőjének írásban (elektronikusan) megküldeni, amelyre az ülés előtt 3 munkanappal az ORÉT részvevői írásos választ kapnak. Az ülésen szóban feltett kérdésekre az ülésen szóban történik meg a válaszadás, amennyiben a válaszadáshoz szükséges információk hiánya miatt erre nincs lehetőség, akkor a válasz megadására legkésőbb az ülést követő 10 munkanapon belül írásban kerül sor. Az ORÉT soron kívüli összehívását bármelyik fél kezdeményezheti rövid határidő megjelölésével. Ilyen esetben a napirendi pontokra történő javaslattétel és a tárgyalandó napirendi pont anyagának előkészítése, valamint a tárgyalócsoport tagjaihoz történő eljuttatása a kezdeményező Fél feladata. 14. Az ORÉT tervszerű, szervezett működtetéséhez a Felek javaslata alapján ügyrend készül, amelyet a Megállapodás aláírását követően az ORÉT ülése hagy jóvá. 15. Az ORÉT működési költségeit a munkáltató biztosítja. Az ülésekkel kapcsolatos szervezési és egyeztetési feladatok ellátása, továbbá az ülésekről emlékeztető készítése az ORFK Humánigazgatási Szolgálat feladata. III. Tájékoztatás, információcsere 16. A Hszt a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az Mt ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORFK (munkáltató) biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezetek az általuk szükségesnek tartott tájékoztatásokat, felhívásokat, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos adatokat közzétegyék. Ennek elősegítése érdekében az ORFK biztosítja, hogy a Rendőrség internetes, valamint intranetes honlapján elhelyezi a Szakszervezetek honlapjaira utaló linkeket, ezzel biztosítva, hogy az állomány tagjai ezeket a honlapokat könnyen elérjék. 17. Az ORFK vállalja, hogy tájékoztatással, információk megadásával megkülönböztetés nélkül elősegíti a Szakszervezetek érdekképviseleti tevékenységét. A szakszervezetek észrevételeire, javaslataira harminc napon belül írásban érdemi választ ad. 18. A szakszervezetek vállalják, hogy a munkáltatót minden olyan kérdésről tájékoztatják, ami a munkáltató számára a jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése szempontjából jelentőséggel bír(hat). IV. Helyiséghasználat, technikai eszközellátás 19. A Hszt a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az Mt ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORFK (munkáltató) biztosítja, hogy a szakszervezetek ORFK-n dolgozó tisztségviselői érdekképviseleti tevékenység ellátása céljából az ORFK által kijelölt helységeket és azok berendezéseit, szolgálati időben, illetve szolgálati időn túl térítésmentesen használja. IV. Záró rendelkezések 20. A Megállapodás határozatlan időre jön létre, annak módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A Megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel írásban felmondhatja. Az egyes szakszervezetek által önállóan gyakorolt felmondás csak az érintett szakszervezettel szemben hatályos. A Megállapodás az aláíró szakszervezetek

6 6 több mint felének felmondásával, illetőleg a munkáltató (ORFK) felmondásával, a felmondási idő lejártakor szűnik meg. 21. A Megállapodás végrehajtásáért az álíró Felek vezetői a felelősek. 22. A Felek vállalják, hogy a Megállapodásban foglaltakról tájékoztatják a munkavállalókat. 23. A Megállapodás az aláírását követő hónap első napján 3 lép hatályba. Budapest, február 24. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete Országos Rendőr-főkapitányság Független Rendőr Szakszervezet Központi Rendőr Szakszervezet Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 4 Szám: 3178/4/2011. ált. 3 Hatályba lépés napja: március A Megállapodáshoz annak aláírását követően a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is csatlakozott, így a megállapodás végrehajtásában teljes jogú félként vesz részt.

7 7 Szám: /2011. ált. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Cerberos Állatvédő Egyesület (székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 36. I/4. szám) képviseli: Joó István elnök (a továbbiakban: Cerberos), valamint a Fehérkereszt Állatvédő Liga (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 16. szám) képviseli: Szilágyi István kurátor (a továbbiakban: Fehérkereszt), másrészről az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.) képviseli: Dr. Petőfi Attila r. dandártábornok, bűnügyi főigazgató (a továbbiakban: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 1. Az együttműködés célja A Felek együttműködésének célja a Cerberos Állatvédő Egyesület, valamint a Fehérkereszt Állatvédő Liga által szervezett állatvédőr képzésben részt vevő és levizsgázott, érvényes állatvédőr-kártyával rendelkező állatvédőrökkel együtt az állatkínzás és a természetkárosítás elleni összehangolt, hatékony fellépés. 2. Feladatok és kötelezettségek Az együttműködés keretében a Cerberos és a Fehérkereszt vállalja, hogy a) felkérésre az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság által készített dokumentumokat (például stratégiák, illetve módosításai, utasítások, intézkedések) véleményezi; b) nemzetközi kutatásokról, felmérésekről, jó gyakorlatokról szóló anyagokat eljuttatja az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság részére; c) amennyiben a bűnügyi szolgálati ág számára releváns állatvédelmi képzésekről, konferenciákról, pályázatokról értesülnek, azokról tájékoztatják az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságot, d) a természetkárosítással, illetőleg az állatkínzással kapcsolatos ügyekben való fellépés hatékonyabbá tétele érdekében térítésmentesen közreműködnek az érintett bűnügyi állomány ORFK Bűnügyi Főigazgatóság által szervezett képzésében, továbbképzésében Az együttműködés keretében az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság vállalja, hogy a) a Cerberostól és a Fehérkereszttől kapott tájékoztatást központilag az illetékes rendőri szervek részére hozzáférhetővé teszi; b) a természetkárosítással, illetőleg az állatkínzással kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában szerzett szakmai tapasztalatok átadásával támogatja az állatvédőrök munkáját, képzését;

8 8 c) évente személyesen tájékoztatja a Cerberost és a Fehérkeresztet az említett bűncselekményekkel kapcsolatban az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság által tapasztalt újdonságokról, az elkövetési magatartás és módszerek változásairól; d) az ORFK bűnügyi főigazgatója kijelöli és delegálja a tárgyban a Cerberos és a Fehérkereszt által szervezett képzésekre a rendőri állományt Az együttműködés keretében a Felek vállalják, hogy a) folyamatosan tájékoztatják egymást az állatkínzás és természetkárosítás bűncselekmények területén bekövetkezett változásokról; b) megküldik egymásnak az előbbi tárgykörben készített elemzéseiket, tanulmányaikat, helyzetértékeléseiket; c) legalább évente közös helyzetértékelést tartanak; d) gondoskodnak a megállapodásban foglalt feladataik végrehajtását biztosító belső szabályok megalkotásáról A jelen megállapodásban foglaltak végrehajtására a Felek a) a Cerberos és a Fehérkereszt részéről Joó István elnököt és Szilágyi István kurátort, b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság részéről az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztályát jelölik ki. 3. Záró rendelkezések Jelen megállapodás csak írásban módosítható Jelen megállapodást a Felek határozatlan időre kötik meg, melyet bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozat útján, indokolás nélkül 3 hónapos felmondási idővel felmondani Jelen megállapodás az aláírást követő napon 5 lép hatályba. Budapest, február 24. Dr. Petőfi Attila r. dandártábornok sk. bűnügyi főigazgató Joó István elnök sk. Cerberos Állatvédő Egyesület Szilágyi István kurátor sk. (elnöki meghatalmazott) Fehérkereszt Állatvédő Liga 5 Hatályba lépés napja: február 25.

9 9 Szám:3423/ 5 /2011. ált. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) és a Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: RENYOSZ) a továbbiakban együtt: Felek tevékenységük összehangolása, egymás kölcsönös segítése érdekében az alábbi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik. I. Általános rendelkezések 1. A Megállapodás célja a RENYOSZ Alapszabályában rögzített célok elérésének segítése, ennek érdekében a Felek tevékenységének összehangolása, kölcsönös támogatása. 2. A Megállapodás hatálya kiterjed az ORFK-ra és a RENYOSZ-ra. 3. A Felek között a Megállapodás végrehajtásában történő közvetlen kapcsolattartásról az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője, valamint a RENYOSZ elnöke gondoskodik. II. A Felek által vállalt kötelezettségek Az ORFK által vállalt kötelezettségek 4. Az ORFK biztosítja annak lehetőségét, hogy a RENYOSZ mint társadalmi szervezet - az ORFK által működtetett objektumot jegyeztesse be székhelyként a Fővárosi Bíróságon, és támogatja ennek megvalósítását az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) területi és helyi szerveinél (a továbbiakban: a Rendőrség más szervei) is. 5. A tagszervezetek országos rendszerének kiépítése érdekében az ORFK támogatja, hogy a Rendőrség más szerveinél működő nyugdíjas bizottságok segítséget nyújtsanak az új tagszervezetek létrehozásához, a meglévők tagszervezetek RENYOSZ-hoz történő csatlakozáshoz. Egyetért azzal, hogy a Rendőrség más szervei és a RENYOSZ tagszervezetei ahol még nincs ilyen együttműködési megállapodásokat kössenek. 6. Az ORFK vállalja, hogy a RENYOSZ számára térítésmentesen, előre leegyeztetett módon és időben lehetőséget biztosít eseti rendezvények lebonyolítására a tulajdonában, kezelésében lévő épültekben, és támogatja ennek megvalósítását a Rendőrség más szerveinél is. 7. Az ORFK felkérésre előadó biztosításával hozzájárul a RENYOSZ-t és tagjait érintő jogszabályi változások, a Rendőrség feladatkörébe tartozó, a tagság életkörülményeit, életvitelét javító információk megismertetéséhez (különösen a bűnmegelőzés és az egészségvédelem területén). 8. Az ORFK biztosítja annak lehetőségét, hogy a RENYOSZ tevékenységével kapcsolatos adatokat és tájékoztatásokat, felhívásokat az ORFK épületeiben és Intranetes hálózatán közzétegye, és támogatja ennek megvalósítását a Rendőrség más szerveinél is.

10 10 9. Az ORFK vállalja, hogy a Rendőrség nyugállományú tagjait érintő normák, tájékoztatók tervezetét a RENYOSZ részére véleményezésre megküldi. 10. Az ORFK lehetőséget biztosít a RENYOSZ vezetőségének, hogy a tagjai által végzett tevékenység jutalmazására a jogszabályi feltételek megléte esetén elismerési javaslatot tegyen, az ORFK központi ünnepségein a RENYOSZ képviselője részt vegyen, és támogatja ennek megvalósítását a Rendőrség más szerveinél is. 11. Az ORFK vállalja, hogy a rendelkezésére álló tájékoztatási eszközökben biztosítja a RENYOSZ számára a felhívásoknak a közzétételét, amelyekben kérik, hogy a Rendőrség dolgozói a személyi jövedelemadójuk 1%-át illetően a RENYOSZ vagy tagszervezeteit jelöljék meg kedvezményezett társadalmi szervként. 12. Az ORFK biztosítja, hogy a nyugállományba helyezéskor az érintettek megkapják a RENYOSZ által rendelkezésre bocsájtott tájékoztató anyagokat a RENYOSZ működéséről és a belépés lehetőségéről, és támogatja ennek megvalósítását a Rendőrség más szerveinél is. 13. Az ORFK a Rendőrség Évkönyvé -ben szerepelteti a RENYOSZ és tagegyesületeire vonatkozóan részére rendelkezésre bocsátott adatokat. 14. Az ORFK biztosítja annak lehetőségét, hogy a RENYOSZ évente egy alkalommal beszámoljon az általuk végzett munkáról az országos rendőr-főkapitányi értekezleten, és támogatja ennek megvalósítását a Rendőrség más szerveinél is. 15. Az ORFK vállalja, hogy a bűnmegelőzés, közbiztonság, közlekedésbiztonság területén a nyugállományúak által vállalt önkéntes tevékenység megfelelő színvonalon, a szabályozás megfelelő ismeretében történő ellátása érdekében különösen a jelen megállapodás 17. pontjában foglaltak megvalósítására segíti a szakmai ismeretek megszerzését szolgáló felkészülést, és ennek megvalósulását támogatja a Rendőrség más szervei és a RENYOSZ tagegyesületei tekintetében is. A RENYOSZ által vállalt kötelezettségek 16. A RENYOSZ a tevékenységével az Alapszabályzatának megfelelően elősegíti az ORFK szakmai és társadalmi érdekeinek érvényesülését. 17. A RENYOSZ felméri, és hozzájárulásuk esetén az ORFK részére átadja azon tagjainak elérhetőségét, akik felkészültségük és elhivatottságuk alapján önként vállalják konkrét rendőrségi feladatok végrehajtásában való közreműködésüket (pl.: bűnmegelőzési előadások tartása, biztonsággal összefüggő iskolai szakkörök működtetése, településőri programban való részvétel, stb.). 18. A RENYOSZ saját információs kapcsolatain keresztül összegyűjti, elemzi és átadja az ORFK számára nyugállományú tagjai tevékenységével, életkörülményeivel, összefüggő információkat. 19. A RENYOSZ az illetékes rendőri szervekkel együttműködve lehetőségeihez mérten bekapcsolódik a hivatásos állomány toborzásába és a Rendőrség népszerűsítésébe.

11 A RENYOSZ nemzeti, állami és rendőrségi ünnepek, évfordulók alkalmával megemlékező, hagyományápoló, valamint hagyományteremtő rendezvényeket, eseményeket szervez. Anyagi lehetőségeinek függvényében emlék és évfordulós kiadványokat jelentet meg. 21. A RENYOSZ a helyi biztonság erősítése érdekében a Rendőrséggel egyeztetve ösztönzi tagegyesületeit az önkormányzatokkal történő kapcsolatfelvételre és együttműködésre. 22. A RENYOSZ és tagegyesületei vállalják, hogy felkérésre civil szervezetek számára közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel összefüggő ismeretterjesztő előadásokat tartanak. 23. A RENYOSZ vállalja, hogy a szomszédos országok veterán rendőr szövetségeivel megkötött együttműködési megállapodások konkrét elemeiről tájékoztatást ad az ORFK részére. 24. A RENYOSZ konzultációs lehetőséget biztosít az ORFK képviselője számára a RENYOSZ elnökének és vezető tisztségviselőinek megválasztása előtt. III. Záró rendelkezések 25. A Felek a Megállapodásban rögzített végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokat szükség szerint, de legalább évente értékelik. 26. A Felek a Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják. 27. A Felek bármelyike jogosult jelen Megállapodást (90 napos felmondási idővel) írásban felmondani. 28. A Megállapodás az aláírását követő harmadik napon 6 lép hatályba. 29. Az ORFK vállalja, hogy a Megállapodásban foglaltakról tájékoztatja személyi állományát, a RENYOSZ pedig vállalja, hogy a Megállapodásban foglaltakról tájékoztatja tagságát. 30. A Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek nem érintik a Felek számára a tárgykörben, jogszabályban és egyéb normákban előírt jogokat és kötelezettségeket. Budapest, március 30. Dr. Hatala József sk. r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Dr. Havasi Zoltán sk. r. dandártábornok RENYOSZ elnöke 6 Hatályba lépés napja: április 02.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/1. szám Budapest, 2011. február 28. Szám: 7123/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 1/2011. (II. 25.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/3. szám Budapest, 2010. január 28. Szám: 3373/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 3/2010. (OT 3.) ORFK utasítás a rendőrségi

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 1612/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 1612/2013. ált. Utasítások: 2013/2. szám Budapest, 2013. január 9. Szám: 1612/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás a gyermekmeghallgató

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉRDEKEGYEZTETİ TANÁCSA Szervezeti és Mőködési Szabályzat Készült a felsıoktatásról szóló és többszörösen módosított 2005. évi CXXXIX törvény (Ftv.) 98. (1-2) bekezdése, valamint

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Jelen Közalkalmazotti Szabályzat Bitay Éva, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola igazgatója és a közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak nevében eljáró Közalkalmazotti Tanács /KT/ alkotta,

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA A-037-166/2008. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék a továbbiakban: ÁSZ (1052 Budapest, Apáczai Csere János u.

Részletesebben

I. E L Ő Z M É N Y E K

I. E L Ő Z M É N Y E K 1 Működési Szabályzat Leválást Előkészítő Testület (LET) I. E L Ő Z M É N Y E K 1. A Balatonkeneséért Baráti Kör, Balatonkenesei Állatvédő Egyesület, Tátorján Nyugdíjas Klub, Balatonkenese és Környéke

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/16. szám Budapest, 2011. október 26.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/16. szám Budapest, 2011. október 26. 2011/16. szám Budapest, 2011. október 26. Szám: 31526/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 21/2011. (X. 14.) ORFK utasítás a lövedékálló

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÜAN TITK OS! 10-22/18/1973. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K 018. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1973. évi július hó 27-én \ f ÁBTL - 4.2-10 - 22/18/1973

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744 2011 I. rész Általános rendelkezés 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/1045/24/2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben