Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához"

Átírás

1 ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat vitájához (Együtt kezelendő a T/10332/3. számú ajánlással.) Tisztelt Országgy űlés! Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottsága - mint els ő helyen kijelölt bizottság - (a továbbiakban : Költségvetési bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban : Gazdasági bizottság), valamint az Önkormányzati és területfejlesztés i bizottsága (a továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta a Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10332/4. számú módosító javaslatot. Az ajánlásban használt rövidítés : Kvtv : Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCIV. törvény A Gazdasági és az Onkormányzati bizottság a módosító javaslatot előreláthatólag a március 18-ai ülésén tárgyalja. Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéb ől elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltér ő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. 1

2 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltérő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is. A határozati házszabályi rendelkezések 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokr a vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HHSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ár a vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségér ől bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az els ő helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé. 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja : 1. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép : "1. Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központi alrendszer) évi állapítja meg. " a) bevételi főösszegét ,1 millió forintban, b) kiadási főösszegét [ , ,9 millió forintban, c) hiányát [ , ,8 millió forintban Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefiiggnek : 1. és 9. Indokolás : Lásd a T/10332/4/1. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 2

3 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. (1) bekezdésének a következő (1) A Kvtv. 35. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : Az Országgy űlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyház és bels ő egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végz ő, a személy i jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt : nem állami köznevelési intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapí t meg a következők szerint: a) a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját augusztus 31-éig ab) pontban meghatározott 5. melléklet szerinti támogatások esetén december 31-éig megillet ő normatív és egyéb hozzájárulásra a Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban : évi költségvetési törvény) december 31-én hatályos 38. (1) bekezdés a)-e) é s h) pontjának, (2), (3) és (5)-(9) bekezdését a b)-s) pontban meghatározott eltéréssel kel l alkalmazni azzal, hogy aa) az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a nem állam i köznevelési intézmény fenntartóját az általa étkeztetett gyermekek, tanulók után a támogatá s nem a évi költségvetési törvény szerint, hanem a 2. melléklet II. pont 3. b) alpontban meghatározott támogatással azonos összegben és azonos feltételek mellett illeti meg, ab) a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiség i önkormányzat támogatást a 2. melléklet II. pontja szerinti feladatokhoz az 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetb ől igényelhet, e feladatok támogatás a esetében a nem állami köznevelési intézmény fenntartójára vonatkozó szabályokat nem lehe t alkalmazni, b)a évi költségvetési törvénynek aza)pont szerinti rendelkezései alkalmazás a során a évi költségvetési törvény december 31-én hatályos 3. és 8. mellékletébe n meghatározott normatív hozzájárulás id őarányos részét kell figyelembe venni, a év i költségvetési törvénynek a december 31-én hatályos 5. melléklet 5. pontjában, 11. pontjának a)-c) alpontjában, továbbá a 11. d) pontjának da)-de) és dg) alpontjába n meghatározott támogatásokat pedig az oktatásért felelős miniszter rendeletébe n meghatározottak szerint kell biztosítani, Indokolás : Lásd a T/10332/4/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 3

4 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új 12. -al kiegészítenijavasolja : A Kvtv. a következ ő 74/A. -sal egészül ki : /A. & Az államháztartásért felel ős miniszter a évi költségvetési törvény 76/C. &-a alapján törlesztési célú támogatással érintett, de a évben törlesztési célú támogatásban nem részesült települések települési önkormányzatai számára a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végreh jtásához szüksége s összeg a hitelezők számláján álljon rendelkezésre. Indokolás : Lásd a T/10332/4/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal):- az El őterjesztő képvisel ője egyetért 4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 19. -át új f) ponttal kiegészíteni javasolja : A Kvtv. f) 35. & (2) bekezdésében a március 31-éig' szövegrész helyébe a június 30-áig szöveg, lép. Indokolás : Lásd a T/10332/4/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 20. -ának a következő módosítását javasolja : 20. Hatályát veszti a Kvtv. a) 61. (2) és (3) bekezdése, b) 76. (7) bekezdése, c) 1. melléklet XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetének 6. címe és az e címbe sorolt előirányzat-csoport és kiemelt-el őirányzat, 4

5 d) 2. melléklet Kiegészít ő szabályok 1. pontjában a Körjegyzőség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényezőt a táblázat bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni."1 e 4. melléklete 1/IV. ont'ában az Az i gén lést a költsé.vetési év során á rilis 30 - áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújtha t be, kivéve, ha olyan el őre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. szövegrész. Indokolás : Lásd a T/10332/4/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. melléklet g) pontjának a következő g) a XX. Emberi Er őforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelés ű előirányzatok, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcíme a következő jogcímcsoporttal egészül ki : 21 Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódófeladatokat ellátó gazdasági társaságoktó l átszállt adósság rendezése 9 500, ,0 Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : , 7. é s Indokolás : Lásd a T számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. melléklet j) pontjának a következ ő j) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a következ ő címmel egészül ki : 38 A[z 5 ezer fő fölötti lakosságszámú települések] települési önkormányzat[ainak]o k adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás [20 000,0] ,0 5

6 Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 6., 7. és 10. Indokolás : Lásd a T/10332/4/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. melléklet 1) pontjának a következ ő l) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép : XLII. fejezet összesen [ ,3] , ,9 Indokolás : Lásd a T/10332/4/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) :- az El őterjesztő képviselője egyetért 9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. melléklet q) pontjának a következ ő q) utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép : KIADÁSI FŐÖSSZEG : [ ,9] ,9 BEVÉTELI F ŐÖSSZEG: , 1 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : [ ,8] ,8 Megjegyzés : 9. Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1. é s Indokolás : Lásd a T/10332/4/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 6

7 10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. mellékletének a következő A Kvtv. 5. mellékletének a) 1. pontja a következő 16a sorral egészül ki : 16a Megsz űnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódófeladatokat ellátó gazdaság i társaságoktól átszállt adósság rendezése (20. cím, 22. alcím, 21. jogcímcsoport) b) 1. pontja a következ ő 45a sorral egészül ki : A[z 5 ezer fő fölötti lakosságszámú települések] települési 45a önkormányzat[ainak] ok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás (38. cím)" Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 6., 7. és 10. Indokolás : Lásd a T/10332/4/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért Osszeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs főosztálya Budapest, március 13. Dr. Nyikos László s.k., a Számvevőszéki és költségvetés i bizottság elnöke Rogán Antal s.k. Dr. Láng Zsolt s.k. a Gazdasági és Informatikai az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság elnöke bizottság elnök e 7

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. március 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t 1 tív IlXa1a Számvevőszéki és költségvetés i bizottság Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k bizottsági módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben