részlete s vitájához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "részlete s vitájához"

Átírás

1 T/7037/16. szám ORSZÁGGYLLES HIVATA LA Érkezett : 2012 JuN 0 5 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági és informatika i bizottságána k ajánlás a a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló T/7037. számú törvényjavaslat részlete s vitájához Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) - els ő helyen kijelölt bizottságként -, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság), Fogyasztóvédelmi bizottsága, valamint Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság) megvitatta a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, T/7037. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/7037/1-15. számú módosító javaslatokat. A Költségvetési, a Fogyasztóvédelmi és a Foglalkoztatási bizottság Előterjeszt ő képvisel ője a tárca álláspontját közölte. ülésén az A Gazdasági bizottság az ajánlást várhatóan a június 11-i ülésén tárgyalja meg. Az ajánlásban használt rövidítés : Pft. : a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvén y Hpt. : a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény

2 2 Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ett ől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlév ő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltér ő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is. A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3 ) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ár a vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé. 1. Vágó Gábor és Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja : a pénzügyi tranzakciós [illetékről] adóról T/7037/14/1-7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaíban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27. Indokolás : Lásd a T/7037/14/1. számú módosító javaslat - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatj a 2. Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja :

3 3 1. (1) E törvény hatálya a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a) a Magyarországon székhellyel [vagy fiókteleppel] rendelkező [pénzforgalmi szolgáltatóra] személy és szervezet által Magyarország területén végzett aa) befektetési szolgáltatási tevékenységre, ab) árutőzsdei szolgáltatásra, b a Mai arorszá_ területén székhell el rendelkez ő vállalkozás az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodásban részes má s állam területén végzett határon átnyúló vagy fióktelep formájában folytatot t terjed ki. ba) befektetési szolgáltatási tevékenységére, é s bb) kiegészítő szolgáltatására (2) E törvény hatálya nem terjed ki arra a személyre vagy szervezetre, aki kizárólag munkavállalói részesedési programok kezelésével összefügg ően végez befektetés i szolgáltatási tevékenységet. [(2)] Q E törvény hatálya nem terjed ki a) a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB), b) a kincstár által [az államháztartásról szóló törvény szerint kincstári körbe n végzett pénzforgalmi szolgáltatására] az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében végzett tevékenységre, és c) [a pénzforgalmi szolgáltató által saját pénzforgalmi számlája terhér e megvalósított fizetési m űveletre, ha a fizetési művelet kedvezményezettje belföldi vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató] az Államadósság Kezel ő Központ Zrt.-nek törvényben meghatározottak szerinti államadósság-kezelésen kívül végzett tevékenységére. (4) E törvény rendelkezéseit a befektetési szolgáltatási tevékenységet végz ő vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézet és a befektetési alapkezelő befektetési tevékenységére is alkalmazni kell. Indokolás : Lásd a T/7037/15/1. számú módosító javaslat 3. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. -ának a következ ő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

4 E törvény alkalmazásában pénzügyi eszkö z a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határid ős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határid ős kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kel l kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzbe n kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határid ő lejártát vagy más megszűnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthet ő, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemz őivel rendelkez ő, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vag y rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, i) az éghajlati, id őjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határid ős kamatláb - megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvev ő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megsz űnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a) j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemz őivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik va y rendszeres pótbefizetés i

5 5 kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. (2) Befektetési szolgáltatási tevékenységnek min ősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzet t a) megbízás felvétele és továbbítása, b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, c) sajátszámlás kereskedés, d) portfóliókezelés, c) a befektetési hitel nyújtása. (3) E törvény alkalmazásában a befektetési vállalkozásokról és az árut őzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben meghatározott fogalmakat az ott megállapított tartalmukkal kell alkalmazni [1. átutalás: a fizet ő fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalm i szolgáltatás,amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javár a megterhelik, ideértve a hatósági átutalást, az átutalási végzés alapján történ ő átutalást és a pénzforgalmi szolgáltató és az adós között létesített hitel- és kölcsönszerz ődés alapján történő pénzösszeg rendelkezésre bocsátását is ; 2. beszedés: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban : Pft.) pontja szerinti fizetési m űvelet; 3. értékpapírszámla: a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény pontja szerinti számla ; 4. fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízá s adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizet ő fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól ; 5. fizetési számla : a Pft pontja szerinti számla ; 6. fizető fél: a Pft pontja szerinti jogalany ; 7. kedvezményezett : a Pft pontja szerinti jogalany ; 8. készpénzátutalás : a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban : Hpt.) 2. számú melléklet I. alcím 16. pontja szerinti fizetési mód ;

6 6 9. pénzforgalmi szolgáltatás : a Hpt. szerint meghatározott pénzforgalm i szolgáltatás ; 10. pénzforgalmi szolgáltató : a Pft pontjában meghatározott jogalany, 11. teljesítési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizet ő fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerint i összeggel 2 csökkenti, készpénzbefizetés esetén a pénzösszeget a számlán jóváírja, a Posta Elszámoló Központot működtet ő intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a készpénzátutalás tárgyát képező pénzösszeget a Posta Elszámoló Központot m űködtető intézmény a kedvezményezett rendelkezésére bocsájtja, minden más esetben a fizetési megbízás napja]. Indokolás : Lásd a T/7037/15/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - a Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képviselője nem ért egye t 4. Volner János képviselő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének az elhagyását javasolja : 3. [(1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősülő fizetési m űveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása.] Indokolás : Lásd a T/7037/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - a Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 5. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását, valamint (2)-(4) bekezdésének az elhagyását javasolja: 3. [(1)] Illetékköteles [a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősülő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útjá n kezdeményezett fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetés i számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a

7 7 készpénzfizetésre szóló csekk beváltása] a hazai és külföldi részvények és a magyar állampapírok kivételével kötvények, valamint a származtatott ügyletek forgalma. [(2) Pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési m űveletekkel egy tekintet alá es ő olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül ő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizet ő fél részére vezetett fizetési számlá n nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetés i kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizet ő fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkere t terhére teljesíti. (4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzügyi tranzakció s illetékfizetési kötelezettséget a) az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérő fizetési számlák között végrehajtott fizetési művelet, ha a fizet ő fél és a kedvezményezett személye megegyezik, b) az értékpapírszámlával kapcsolatos fizetési számlán végrehajtott fizetési művelet, és c) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet.] Indokolás : Lásd a T/7037/15/3. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - a Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 6. Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) [Illeték]Adóköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetés i számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésr e szóló csekk beváltása. T/7037/14/1-7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következ ő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27.

8 8 Indokolás : Lásd a T/7037/14/2. számú módosító javaslat 7. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül [az átutalás,] a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csek k beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/2. számú módosító javaslat - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 8. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül az átutalás, [a beszedés,] a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/3. számú módosító javaslat

9 9. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, [a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,] a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési bíz. egyharmada sem támogatj a 10. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, [a készpénzbefizetés fizetési számlára,] a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csek k beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/5. számú módosító javaslat 11. Volner János képviselő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, [a készpénzkifizetés fizetési számláról,] a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csek k beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/6. számú módosító javaslat

10 1 0 A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a 12. Volner János képviselő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, [a készpénzátutalás,] az okmányos meghitelezés (akkreditív) és a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - a Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatj a 13. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás[, az okmányos meghitelezés (akkreditív)] és a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása. Indokolás : Lásd a T/7037/8. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a 14. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

11 (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak min ősül ő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezet t fizetés, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, és az okmányos meghitelezés (akkreditív) [és a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása]. Indokolás : Lásd a T/7037/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - az El őterjesztő képviselője nem ért egye t 15. Volner János képvisel ő a törvényjavaslat 3. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja : [(2) Pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1 ) bekezdésben meghatározott fizetési műveletekkel egy tekintet alá es ő olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül ő fizetési m űvelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizet ő fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.] Indokolás : Lásd a T/7037/10. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egye t 16. Vágó Gábor és Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 4. -ának és azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja : 4. A pénzügyi tranzakciós [illetékfizetési) adókötelezettség keletkezés e 4. A pénzügyi tranzakciós [illetékfizetési] adókötelezettség a fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik. Megjegyzés : Az ajánlás következő összefüggnek : 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27. T/7037/14/1-7. sz. pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g

12 1 2 Indokolás : Lásd a T/7037/14/3. számú módosító javaslat 17. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 5. nyitó szövegének és g) pontjának a következő módosítását, valamint a)-f) pontjának az elhagyását javasolja : 5. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget a 1. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet végző szerv vagy személy [a) átutalás, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, a fizet ő fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizet ő fél pénzforgalm i szolgáltatója, b) készpénzbefizetés esetén a c) pont szerinti kivétellel a számlavezet ő pénzforgalmi szolgáltatója, c) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezet t készpénzbefizetés esetén a Posta Elszámoló Központot m űködtet ő intézmény, d) készpénzátutalás esetén a készpénzátutalást teljesítő pénzforgalmi szolgáltató, e) okmányos meghitelezés (akkreditív) esetén a nyitó pénzforgalmi szolgáltató, f) a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása esetén a kibocsátó számlatulajdono s pénzforgalmi szolgáltatója, g) a 3. (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója] köteles teljesíteni. Indokolás : Lásd a T/7037/15/4. számú módosító javaslat

13 Vágó Gábor és Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 6. nyitó szövegének és azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja : 6. A pénzügyi tranzakciós [illeték] adó alapja 6. (1) A pénzügyi tranzakciós [illeték] adó alapja T/7037/14/1-7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27. Indokolás : Lásd a T/7037/14/4. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a 19. Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 6. (1) bekezdés nyitó szövegének a következő módosítását, valamint a)-c) pontig az elhagyását javasolja : 6. (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapja az adott devizanemben ténylegesen lebonyolított/elszámolt, a 3. -ben megjelölt tevékenységek értékének összeg e [a) a b) és c) pont szerinti kivétellel az az összeg, amellyel a pénzforgalm i szolgáltató a fizetőfél fizetési számláját a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján megterheli, b) készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett részére teljesítend ő összeg, c) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szerepl ő pénzösszeg]. Indokolás : Lásd a T/7037/15/5. számú módosító javaslat A módosítójavaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a - a Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatj a 20. Dr. Kiss Sándor képvisel ő a törvényjavaslat 6. (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja : 6. (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapja

14 1 4 c) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg ötvenezer forint feletti része. Indokolás : Lásd a T/7037/12. számú módosító javaslat - az El őterjeszt ő képvisel ője nem ért egyet 21. Dr. Kiss Sándor képvisel ő a törvényjavaslat 6. (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja : 6. (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapj a c) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg, kivévea természetes személyek befizetései. Indokolás : Lásd a T/7037/13. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a 22. Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 7. -ának és azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja : 7. A pénzügyi tranzakciós [illeték] adó mértéke 7. A pénzügyi tranzakciós [illeték] adó mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 százaléka. T/7037/14/1-7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek : 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27. Indokolás : Lásd a T/7037/14/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a

15 Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 7. -ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja : 7. A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának a) a származékos megállapodásokat érint ő pénzügyi tranzakciók esetében 0,01%-a, b) az a) pont alá nem tartozó tevékenység esetén 0,1 százaléka. Indokolás : Lásd a T/7037/15/6. számú módosító javaslat 24. Volner János képviselő a törvényjavaslat 7. -ának a következ ő módosítását javasolja : 7. A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjána k [0,1] 0,05 százaléka. Indokolás : Lásd a T/7037/11. számú módosító javaslat - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatj a 25. Vágó Gábor és Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 8. -ának és azt megelőző alcímnek a következő módosítását javasolja: 8. A pénzügyi tranzakciós [illeték] adó megállapítása 8. A pénzforgalmi szolgáltató a pénzügyi tranzakciós [illetékfizetési] adókötelezettséget havonta, a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallja be és fizeti meg. T/7037/14/1-7. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27.

16 1 6 Indokolás : Lásd a T/7037/14/6. számú módosító javaslat 26. Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 8. -ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja : 8. A [pénzforgalmi szolgáltató] a pénzügyi tranzakciós illetékfizetés i kötelezettség[et] a tranzakció létrejöttekor keletkezik, és az t a) elektronikus úton végzett tranzakciók esetében ezzel egyidej űleg, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben az adókötelezettség keletkezését követ ő három munkanapon belül, [havonta, a teljesítési napot követ ő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az állam i adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallja be és fizeti meg] kell bevallani é s megfizetni. Indokolás : Lásd a T/7037/15/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatj a 27. Vágó Gábor és Scheiring Gábor képvisel ő a törvényjavaslat 9. -ának a következő módosítását javasolja : 9. (1) A pénzügyi tranzakciós [illetékkel] adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. (2) A pénzügyi tranzakciós [illetékb ől] adóból származó bevétel a központ i költségvetés bevételét képezi. Megjegyzés: Az ajánlás következ ő összefüggnek: 1., 6., 16., 18., 22., 25., 27. T/7037/14/1-7. sz. pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g

17 1 7 Indokolás : Lásd a T/7037/14/7. számú módosító javaslat Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya Budapest, június 5. dr. Nyikos László s.k., Gúr Nándor s.k., a Számvev őszéki és költségvetési a Foglalkoztatási és munkaügy i bizottság elnöke bizottság elnöke Simon Gábor s.k., Rogán Antal s.k., a Fogyasztóvédelmi a Gazdasági és informatikai bizottság elnöke bizottság elnöke

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t +.''.r'rvatal a Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága ett : 2012 JúN 2 Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CXVI. törvény 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 A 2013.1.1. és 2013.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya 1 2. Értelmező

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z ORSZÁGGYULES HIVATALA T/10749/15. Érkezett : 2013 StEPT 1 6. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Lf ke T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! bizottsági módosító javaslato t. VI. Fejezet A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉKET ÉRINT Ő MÓDOSÍTÁSOK

Lf ke T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! bizottsági módosító javaslato t. VI. Fejezet A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉKET ÉRINT Ő MÓDOSÍTÁSOK Számvevőszéki és költségvetési bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Lf ke ZO'2 NOv 0 b. Bizottsági módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

BEVALLÁS. a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Ellenjegyző adatai.

BEVALLÁS. a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Ellenjegyző adatai. 1493 BEVALLÁS a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz Hibásnak minősített bevallás vonalkódja A Z O N O S Í T Á S (B) Jogelőd

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat ORBZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/1247/18. Érkezett : 2010 OKT 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának a

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

Az Országgyűlés. vitájáho z

Az Országgyűlés. vitájáho z ORSZÁGGY JLÉS HIVATALA T/7858/8. Érkezett: 2012» L 0 4. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának Gazdasági és informatikai

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása ~AGGXÜLi ;S s 1VATALA T/5994/4. Érkezett : 2012 MARC 1 O. Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának ajánlása a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat.

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat. T/3358/21. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett. 2011 JuN 1 5. Az Országgyűlés Kulturális és sajtó- Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának bizottságána k ajánlás a az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról Tájékoztató a számlavezetési és betéthirdetményeinek 2016.12.01-től hatályos változásáról Tisztelt Ügyfelünk! A (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 20-02-050064; adószáma: 10046584-2-20),

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGrYÜLÉS HIVATALA T/6768/9. szám Érkezett : 2008 NOV 2 7. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/45/15. szám Érkezett : 2010 MÁJ 2 O. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának ajánlás a a kormánytisztviselők

Részletesebben

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat T/10979/14. ORSLÁGGYliLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 NOV 12. Az Országgy űlés Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának aj ánlás a a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ajánlás a részlete s vitájához az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/11398/6.

ajánlás a részlete s vitájához az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/11398/6. T/11398/6. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett: 2013 JÚN 10. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Sport- és turizmusbizottságána k ajánlás a az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2016.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2016. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2016. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező ra, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a

Az Országgyűlés. ajánlás a ORSZÁGG ' LE2 11VATAL A T/10238/8. szám Érkezett : 2013 HARC 1 8. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési Fogyasztóvédelmi Sport- és turizmus- Gazdasági és informatikai ajánlás a az adó- és egyéb

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

T/9239. számú. törvényjavaslat. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9239. számú. törvényjavaslat. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9239. számú törvényjavaslat egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. november 1 2012. törvény

Részletesebben

1. Hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa

1. Hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) MNB rendelethez A Hpt. hatálya alá tartozó, a hitelintézetet, valamint az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapot érintő, a rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 2. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 29. napján Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához O KSGÁCiCa z` 4L S 1`1:IVATALA T/7953/13. szám Érkezett: 2012 OKT 0. 1 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Egészségügy i bizottságána k Mezőgazdaság i bizottságána k ajánlás a

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

lrcm.,nyszámé Tisztelt Elnök Úr!

lrcm.,nyszámé Tisztelt Elnök Úr! ib YTA6áa Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága lrcm.,nyszámé I A A Érkezett: 2013 N 1 C. BJ 4 Bizottsági módosító javaslat Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. december 31. napján Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t iq 58 4 1A 8 0?, Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javaslat Dr. Schmitt Pál úr az Országgyűlés elnöke Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése, valamint

Részletesebben

ügyfél saját számlái között 1 ügyfelek számlái

ügyfél saját számlái között 1 ügyfelek számlái HIRDETMÉNY JÁSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET III. FORINTSZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA JUTALÉK ÉS DÍJTÁBLÁZAT Hatályos 2016. május 1-től a Jász-Takarékszövetkezetnél 2015. december 31-ig nyitott

Részletesebben

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l a 2 T'-/.IIC 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l ezett : 2012 NOV 16. Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következ ő törvényt alkotja : 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a T/108/4. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Mezőgazdasági bizottságának a j á n l á s a az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

Részletesebben