a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló évi LXXXV. törvény módosításáró l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l"

Átírás

1 É ke.i.vtt: Y` i 2,J évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban : Pft.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Ha az ügyfél fogyasztó vagy mikrovállalkozás, a II-III., az V-VI. Fejezet és a 36/A. rendelkezéseitől hátrányukra eltérni nem lehet. 2. A Pft. VII. Fejezete a következő 36/A. -sal egészül ki : 36/A. (1) Pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számláról adott naptári hónapban els ő két alkalommal a pozitív egyenleg erejéig teljesített a) készpénzkifizetés, vag y b) automata bankjegykiadó gépb ől készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvéte l együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó része után költséget vagy díja t nem számíthat fel. (2) Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban els ő két alkalommal teljesített készpénzkifizetés, illetve automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesít ő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató díjat vagy költséget a százötvenezer forintot meghaladó össze g után számíthat fel. (3) A pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségt ől mentes készpénzkifizetésre, illetve automata bankjegykiadó gépb ől készpénz-helyettesít ő fizetési eszköz útján történ ő készpénzfelvételre az a fogyasztó jogosult, aki : a) 16. életévét betöltötte, b) EGT-állampolgár, c) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, é s d) a pénzforgalmi szolgáltató felé írásban nyilatkozatot tesz. (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti díjtól és költségt ől mentes készpénzkifizetésre az a fogyasztó jogosult, aki a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalm i 1

2 szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépését megelőzően nem rendelkezett a fizetési számlához tartozó készpénz - helyettesítő fizetési eszközzel. (5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatban a fogyasztó megjelöli azt a fizetés i számlát, amelynél a pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól é s költségt ől mentes készpénzkifizetést, illetve automata bankjegykiadó gépb ől készpénz - helyettesítő fizetési eszköz útján történ ő készpénzfelvételt igénybe kívánja venni. A nyilatkozatban kizárólag olyan fizetési számla jelölhet ő meg, amelynek tulajdonosa a nyilatkozatot tevő fogyasztó. Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehet ő. (6) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy a választása szerinti pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti az (1 ) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve automata bankjegykiadó gépb ől készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történ ő készpénzfelvételt. (7) Ha a fogyasztó a (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot adott naptári hónap 20-ái g megküldi a pénzforgalmi szolgáltatónak, az (1) bekezdés szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre, illetve automata bankjegykiadó gépb ől készpénz-helyettesít ő fizetés i eszköz útján történ ő készpénzfelvételre a következő naptári hónaptól jogosult. (8) A fogyasztó a (4) bekezdés szerint megjelölt fizetési számlát új nyilatkozat megtételéve l módosíthatja. A fogyasztó a módosítással érintett valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót köteles írásban tájékoztatni. (9) Azon pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénzkifizetés, illetve automata bankjegykiad ó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történ ő készpénzfelvétel után költséget, díjat azért nem számít fel, mert az ügyfél az (5) és (7) bekezdésben foglaltaknak nem tet t eleget vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatban valótlan tartalmat közölt, jogosul t a készpénzkifizetés, illetve automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történ ő készpénzfelvétel díját, költségét visszamen őleg egy összegben érvényesíteni. (10) A (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot a pénzforgalmi szolgáltat ó a) a nyilatkozatban megjelölt fizetési számla megszüntetéséig, vag y b) a (7) bekezdés szerinti új nyilatkozat megtételéi g köteles megőrizni. (11) Annak nyilvántartására, hogy a fogyasztó tett-e a (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot, illetve igényelte-e annak módosítását, december 31-ig központ i nyilvántartási rendszert kell létrehozni, amelynek m űködésére vonatkozó részlete s szabályokat külön törvény állapítja meg. (12) A fogyasztóval kötött szerződésben annak részét képez ő egyéb szerz ődési feltételben megállapított díj, költség vagy ezek számítási módja nem módosítható a pénzügy i 2

3 rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított rendelkezésekke l összefüggésben." A Pft. Átmeneti rendelkezések alcíme a következ ő 66/A. -sal egészül ki : 3. 66/A. (1) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatá s nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 36/A. -t a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalm i szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépésekor fennálló szerz ődésekre is alkalmazni kell. (2) A fogyasztó els ő alkalommal január 20-áig küldheti meg a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 36/A. (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatát a pénzforgalmi szolgáltató számára. (3) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 36/A. (1) bekezdése szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve automata bankjegykiadó gépb ől készpénz-helyettesít ő fizetési eszköz útján történ ő készpénzfelvétel első alkalommal február hónapban vehető igénybe. 4. A Pft. 36/A. (9) bekezdésében az a készpénzkifizetés, illetve automata szövegrészek helyébe az az automata szöveg lép. 5. Hatályát veszti a Pft. a) 36/A. (1) bekezdés a) pontja, é s b) 36/A. (4) bekezdése. 6. Hatályát veszti a Pft. a) 36/A. (2) bekezdésében a készpénzkifizetés, illetve, b) 36/A. (3) bekezdésében a készpénzkifizetésre, illetve, 3

4 c) 36/A. (5) bekezdésében a,készpénzkifizetést, illetve", d) 36/A. (6) bekezdésében a készpénzkifizetést, illetve, e) 36/A. (7) bekezdésében a készpénzkifizetésre, illetve, szövegrész. 7. (1) E törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A január 1-jén lép hatályba. 4

5 INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S Az elmúlt egy évben jelent ősen drágultak hazánkban a banki szolgáltatások. A KSH adatai alapján 2012 decemberéhez képest banki költségek átlagosan több mint 45%-kal emelkedtek, miközben az Európai Unió tagállamaiban átlagosan csupán 0,8%-os növekedés volt tapasztalható. A banki költségek drasztikus emelkedése els ősorban az alacsony keresetű családokat érinti hátrányosan, hiszen esetükben akár a havi jövedelem 2-3%-át is felemészthetík a különböz ő banki díjak és jutalékok. A hazai pénzintézetek az őket terhelő adóköltségeket jelentősen meghaladó mértékben emelték az ügyfeleket érintő díjakat és jutalékokat, úgy, hogy ezek a költségek az ügyfele k számára el őre nem látható módon, és nem kiszámíthatóan változtak. Ezen folyamatok együttesen indokolttá teszik jelen törvénymódosítást. Az ingyene s készpénzfelvétel fogyasztói jogként való rögzítése azonban nem általános, hiszen csak a nett ó átlagjövedelmet nem meghaladó mértékig lehet érvényesíteni. A javaslat a pénzügyi rezsicsökkentés els ő lépéseként fogyasztói jogként kívánja biztosítan i forint összeghatárig a jövedelemhez való készpénzben történ ő hozzáférést, ezzel i s mérsékelve a családokra nehezed ő pénzügyi terheket. A javaslat értelmében február 1-től ingyenes az adott naptári hónapban bármel y készpénzkiadó automatánál végrehajtott els ő két készpénzfelvétel együttes összegének forintot meg nem haladó része. Az ingyenes készpénzfelvételre a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkez ő 16. életévét betöltött EGT állampolgár jogosult azt követően, hogy nyilatkozatban megjelöli azt a tulajdonában lév ő fizetési számlát, amely esetében az ingyene s készpénzfelvételi lehetőséget érvényesíteni kívánja. Az a fogyasztó, aki a jelen törvényjavaslat hatályba lépését megel őzően nem rendelkezett a fizetési számlájához tartozó készpénz-helyettesít ő fizetési eszközzel, december 31-ig a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására kijelölt helyiségeiben jogosult az ingyenes készpénzfelvételre. 5

6 RÉSZLETES INDOKOLÁ S az I. -hoz A javaslat rögzíti, hogy ha az ügyfél fogyasztó, azaz a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló évi LXXXV. törvény értelmező rendelkezése szerint természetes személy, a hátrányára nem lehet eltérni az e törvényjavaslat által biztosított rendelkezésekt ő l. a 2. -hoz A javaslat értelmében február 1-t ől ingyenes az adott naptári hónapban bármely készpénzkiadó automatánál végrehajtott első két készpénzfelvétel együttes összegének forintot meg nem haladó része, amennyiben a fizetési számla egyenlege pozitív. Amennyiben a két készpénzfelvétel összege a forintot meghaladja, a forinto t meghaladó rész után a pénzforgalmi szolgáltató jogosult díjat, költséget felszámítani. A javaslat értelmében az ingyenes készpénzfelvételre a Magyarországon lakóhellyel, vag y tartózkodási hellyel rendelkező, 16. életévét betöltött EGT állampolgár jogosult. A jogosult személynek nyilatkoznia kell arról, hogy melyik tulajdonában lév ő fizetési számla esetében kívánja az ingyenes készpénzfelvételi lehet őséget érvényesíteni. Az a fogyasztó, aki a jelen törvényjavaslat hatályba lépését megel őzően nem rendelkezett a fizetési számlájához tartozó készpénz-helyettesít ő fizetési eszközzel, december 31-ig a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására kijelölt helyiségeiben jogosult az ingyenes készpénzfelvételre. Amennyiben a fogyasztó az adott naptári hónap 20-áig megküldi nyilatkozatát a pénzforgalm i szolgáltatónak, az ingyenes készpénzfelvételre a következ ő naptári hónaptól lesz jogosult. A fogyasztó azt a fizetési számlát, amely után az ingyenes készpénzfelvétel lehet őségét igénybe kívánja venni új nyilatkozat megtételével módosíthatja. Az ügyfél a módosítással érintett valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót köteles írásban tájékoztatni. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató, azért nem számol fel díjat, mert a fogyaszt ó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy nyilatkozatában valótlant közölt, jogosult a készpénzfelvétel díját, költségét visszamen őleg egy összegben érvényesíteni. A nyilatkozatok kezeléséhez szükséges központi nyilvántartási rendszert legkés őbb december 31-ig kell létrehozni. a 3. -hoz A kedvezményt el őször február 1-től lehet igénybe venni, amihez legkés őbb január 20-ig kell a fogyasztóknak nyilatkozatot tennie. 6

7 a hoz Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, mivel a fogyasztók december 31-ig jogosultak a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására kijelöl t helyiségeiben történő ingyenes készpénzkifizetésre. Ez azon fogyasztókra vonatkozik, akik a jelen törvényjavaslat hatályba lépését megel őzően nem rendelkeztek a fizetési számláho z tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. a 7. -hoz 7

8 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel ői önálló indítvány Kövér László úr részére, az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a pénzügy i rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, október 25. Rogán Antal Fidesz Magyar Polgári Szövetség

9 ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 OKT 2 a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő El őterjeszt ői csatlakozás törvényiavaslatho z Kövér László az Országgyűlés elnök e részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Rogán Antal, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjának tagja T/ szám alatt, A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatá s nyújtásáról szóló évi LXXV. törvény módosításáról címmel törvényjavaslato t nyújtott be október 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy Rogán Antalnak - mint a javaslat el őterjeszt őjének hozzájárulásával -- el őterjeszt őként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, október 28. Tisztelettel : Ekes József Fidesz Magyar Polgári Szövetség

10 ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2013 OKT 2 8. ORSZÁGGYÍULÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztői csatlakozás törvényiavaslatho z Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Rogán Antal, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXY. törvény módosításáról címmel törvényjavaslatot nyújtott be október 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy Rogán Antalnak - mint a javaslat előterjesztőjének hozzájárulásával el őterjeszt őként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, október 28. Tisztelettel : Fides Németh Szi I z Magyar Polgári S 'vetség

11 ORSZ ÁGGYUI.. Érkezett : 2013 OKT 2B. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztői csatlakozás törvénviavaslathoz Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Rogán Antal, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/ szám alatt, A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról címmel törvényjavaslato t nyújtott be október 25-én. Ezúton szeretném jelezni, hogy Rogán Antalnak - mint a javaslat el őterjesztőjének hozzájárulásával el őterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz. Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét. Budapest, október 28. Tisztelettel : Dióssi Csaba Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

ingyenes készpénzfelvételről Amit az tudni kell

ingyenes készpénzfelvételről Amit az tudni kell Amit az ingyenes készpénzfelvételről tudni kell Jelentős költségeket takaríthat meg az a fogyasztó, aki nyilatkozik ingyenes készpénzfelvételi szándékáról. Kezelje tudatosan pénzügyeit spóroljon Ön is

Részletesebben

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 2015. évi... törvén y a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása 1. A büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 2015. évi... törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 1. (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7.

C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7. C9rs4A8gytalt. Htvtuj l Irományszára. T / 2015. évi törvény ( ~( 9,L a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény rdi= gítálfi1máj 2. 7. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben