- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés"

Átírás

1 - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Honvédelmi és rendészeti bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Külügyi és határon túli magyarok bizottságának Nemzetbiztonsági bizottságának Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának Egészségügyi bizottságának Európai ügyek bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Kulturális és sajtóbizottságának Mezőgazdasági bizottságának Oktatási és tudományos bizottságának Sport- és turisztikai bizottságának kiegészítő ajánlása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló T/ sz. törvényjavaslathoz I-II. rész (Együtt kezelendő a T/10554/1451. számú ajánlással!)

2 - 2 - Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Sport és turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/10554/1452., /1453., /1454., /1455., /1456., /1457., /1458., /1459., /1460., /1461., /1462., /1464., /1465., /1468., /1469., /1470., /1471., /1472., /1473., /1475., /1476., /1482., /1483., /1484., /1485., /1486., /1487., /1488., /1490., /1491., /1498., /1494., /1492., /1493., /1500., /1495., /1502., /1504., /1505., /1499., /1489., /1501., /1503., /1507., /1508., /1510., /1511., /1516., /1512., /1513., /1515., /1514., /1520. számú módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. Visszavont módosító javaslatok: T/10554/566. (Teleki László), T/10554/571. (Dr. Orosz Sándor), T/10554/664. (Dr. Jánosi György), T/10554/1480-/1481.(Tatai-Tóth András és képviselőtársai) Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást. Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzatmegjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal..

3 - 3 - A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirányzat, illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a módosító javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 7/6. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., és pontjai) - a törvényjavaslat 42. kiegészítését javasolja a következő új (5) bekezdés felvételével: (5) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti rendben, a X. Miniszterelnökség fejezet, 14. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/3. (1469. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 741/5. (1469. sz. jav. - 1.mell.X.fej.új14.cím), 3000/1. (1469. sz. jav. - 5.mell.5.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1469. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 14/1. Szabó Lajos képviselő, valamint Kovács Tibor és dr. Szili Katalin képviselők - kapcsolódva a T/10554/1221. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 736. és 741. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják: I. ORSZÁGGYŰLÉS 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma [ 55,8] 100,8 /+45,0 tám./ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 37,0] 82,0 /+45,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741/2. (1464. sz. jav. - 1.mell.X.fej.13.cím), pontjában foglaltakkal.

4 - 4 - Indokolás a T/10554/1464, számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 28/1. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási[,] és sport[- és kulturális] feladatai Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 28/2. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási[, sport-] és kulturális feladatai [22 851,7] ,7 /-3000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/3. (1507. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj2.alc), 2923/2. (1507. sz. jav. - 3.mell.1.), 2923/3. (1507. sz. jav. - 3.mell.új2.), pontjaiban foglaltakkal.

5 - 5 - Indokolás a T/10554/1507. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: a Sportbizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 28/3. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím felvételével: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 2 Települési sportfeladatok 3 000,0 /+3000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/2. (1507. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 2923/2. (1507. sz. jav. - 3.mell.1.), 2923/3. (1507. sz. jav. - 3.mell.új2.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1507. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: a Sportbizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 36/1. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási[,] és sport[- és kulturális] feladatai Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;

6 - 6-72/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 13 Közoktatási hozzájárulások [ ,4] ,6 /+2450,2 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/6. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 195/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 602/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 72/2. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím felvételével: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 18 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ,4 /+16105,4 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjú-

7 - 7 - sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 87/1. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1223. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 87. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+3000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748/1. (1461. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 3026/1. (1461. sz. jav. - 5.mell.15.keret), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1461. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 87/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/1219. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 124. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+22200,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748/2. (1465. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 750/1. (1465. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím3.alc), 3041/1. (1465. sz. jav. - 5.mell.20.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1465. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 87/3. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

8 - 8-5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /-1520,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/6. (1469. sz. jav új(5)), 741/5. (1469. sz. jav. - 1.mell.X.fej.új14.cím), 3000/1. (1469. sz. jav. - 5.mell.5.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1469. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 87/4. Gulyás József és Velkey Gábor képviselők - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+400,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3022/1. (1486. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1486. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 87/5. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+712,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780/1. (1498. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 815/2. (1498. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1128/2. (1498. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 1739/2. (1498. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2071/1. (1498. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3015/1. (1498. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1498. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-

9 - 9 - mányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 87/6. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+540,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 195/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 602/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 95/1. Dr. Botka László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1447. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása [11 885,4] ,4 /+196,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslatot képviselő úrral egyeztetve vezettük fel. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2421/1. (1457. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc5.jcs), 3060/1. (1457. sz. jav. - 7.mell.keret), 3066/1. (1457. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény16.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1457. számon.

10 A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 104/1. A Sportbizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [3 753,0] 4 247,8 /+494,8 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1985/2. (1512. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 3100/1. (1512. sz. jav. - 8.mell.I.új3.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1512. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 195/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 946,8] 4 096,8 /-1850,0 tám./ 1 Személyi juttatások [4 513,7] 3 013,7 /-1500,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 174,7] 824,7 /-350,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568/2. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 748/5. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 993/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcs), 2497/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1488. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 195/2. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolód-

11 va a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 946,8] 5 852,2 /-94,6 tám./ 3 Dologi kiadások [ 255,4] 160,8 /-94,6 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 87/6. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 602/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 217/1. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/663. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 64., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 370,8] 3 410,8 /-8960,0 tám./ 1 Személyi juttatások [2 908,7] 2 308,7 /-600,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 795,5] 635,5 /-160,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [8 707,0] 707,0 /-8000,0 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 898,5] 698,5 /-200,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568/3. (1500. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/3. (1500. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2109/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 2677/2. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2759/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2876/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1500. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzet-

12 biztonsági bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 217/2. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 370,8] 4 265,4 /-8105,4 tám./ 1 Személyi juttatások [2 908,7] 2 308,7 /-600,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 795,5] 635,5 /-160,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [8 707,0] 1 561,6 /-7145,4 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 898,5] 698,5 /-200,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 238/1. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/10554/353. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ [ 656,8] 0,0 /-656,8 tám./ 1 Személyi juttatások [ 461,7] 69,7 /-392,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 111,3] 17,3 /-94,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [ 157,8] 9,0 /-148,8 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 26,0] 4,0 /-22,0 kiad./

13 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2043/2. (1455. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj71.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1455. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 238/2. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/10554/1205. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 234. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ [ 656,8] 0,0 /-656,8 tám./ 1 Személyi juttatások [ 461,7] 69,7 /-392,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 111,3] 17,3 /-94,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [ 157,8] 9,0 /-148,8 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 26,0] 4,0 /-22,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 874/1. (1456. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1456. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 568/1. A Környezetvédelmi bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-1000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-1000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1904/1. (1483. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1483. számon.

14 A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 568/2. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-4000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-4000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 748/5. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 993/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcs), 2497/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1488. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 568/3. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/663. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 64., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-4000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-4000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 937/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/3. (1500. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2109/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 2677/2. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2759/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2876/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1500. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;

T/1498/724. Az Országgyűlés

T/1498/724. Az Országgyűlés T/1498/724. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődés

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/465. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 3968 0. évi CLXXXIX. törvény Magyarország

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 176. OLDAL 2012. január 13. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény / 69 00.08.. :06 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 0.XII.. ) 009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 00. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 13., hétfő Tartalomjegyzék 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és a kezelésű előirányzatok kezeléséről és

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 17., szerda Tartalomjegyzék 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja: 85 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi

Részletesebben