Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről"

Átírás

1 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv a és a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2000.évi CXXXIII.tv. alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat körjegyzőségére, és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervre. A költségvetés címrendje és fő összegei 2.. Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg. (1) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Községi Önkormányzat - Homokmégy-Öregcsertő községi önkormányzatok körjegyzősége (2) A községi önkormányzat az óvodai nevelés és a közoktatási feladatokat a Kalocsa és Térsége Általános Iskolái és Kalocsa és Környéke Társult Óvodái keretében látja el. (3) Nem intézményi keretek között ellátott feladatok: - kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőr) - város és községgazdálkodás - közvilágítási feladatok - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat - fogorvosi szolgálat - családsegítés - házi segítségnyújtás - köztisztasági szolgáltatás - Művelődési központ - mélyépítő feladatok (földutak) - temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás - rendszeres és eseti pénzbeli ellátás - egyéb igazgatási feladatok - konyha - könyvtár - sportcsarnok - C.K.Ö. (4) A (3) bekezdésben megállapított - címrend szerinti kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.

2 2 (1) A homokmégyi községi önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a képviselőtestület eft-ban állapítja meg. 3.. (2) Ezen belül: működési célú bevételek átengedett bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök előző évi pénzmaradvány összesen eft ( Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.) (3) Működési célú kiadások: személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás, egyéb tám. összesen: eft Körjegyzőség részletezve: eft felhalm.célú pénzeszköz átadás működési célú pénzeszk.átadás Kalocsának átadott pénz iskola társulásnak Öregcsertőnek átadott pénz társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás ápolási díj 44 szociális segély nevelési segély összesen: ( A működési kiadásokat címenként és szakfeladatonként a rendelet 3.sz. és 9.sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és körjegyzősége pénzalapjának kiadásait évre a 4.sz.melléklet tartalmazza.) tartalék fejlesztési tartalék összesen: eft

3 3 4.. Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza. 5.. ( 1 ) A képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként és mérlegszerűen egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá. ( 2 ) A képviselő testület az előirányzat felhasználási ütemtervet és a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. ( 3 ) A képviselő-tesület az ÁHT ban meghatározott mérlegeket a 8/3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. Záró rendelkezés (1) E rendelet hatályával egyidejűleg: A községi képviselők juttatásairól szóló 1/1998.(I.28.) Ör.sz.rendelet 1/A -a a következő képpen változik: I/A A tiszteletdíjas alpolgármestert évi Ft tiszteletdíj illeti meg. (2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008.január 1-től kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Matos Attila polgármester Hodovánné Ancsa-Molnár Mária körjegyző

4 4 1.sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó 1.) Település üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1430 Ft/fő 2.) Tömegközlekedési feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 515 Ft/fő 3.) Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Ft/hó ösztönző hozzájárulás Ft/hó 4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 686 fő 3800 Ft/fő 5.) Pénzbeli szociális juttatások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6.) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai szociális étkezetetés 16 fő Ft/fő házi segítségnyújtás 3 fő Ft/fő tanyagondnoki szolg. 7.) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 2007.január 1-i népesség 1549 fő 1135/fő Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Kötött felhasználású állami tám. (Közcélú) Központosított állami támogatás Cigány Kisebbség Járdafelújítás megerősítés Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész Jövedelem differenciálódás miatt Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

5 5 2. sz melléklet Tervezett az Önkormányzat 2008.évi költségvetésre I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei Ft - intézmények egyéb sajátos bevételei Ft - általános forgalmi adó befizetés Ft - kamatbevételek 500 Ft - helyi adók Ft - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) 367 Ft - önkormányzati lakóingatlan bevétele 221 Ft Saját bevételek összesen Ft II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó Ft - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése Ft - gépjármű adó Ft Átengedett bevételek összesen Ft III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás Ft - egyes jövedelempótló támogatás (közcélú) Ft - központosított kiadások (bérfejlesztés) 3922 cigány kisebbség TEKI Kossuth u. járda felújítás 405 Ft Állami hozzájárulás összesen Ft eft Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz Tám.ért.bev.LEADER+ Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz Tám.ért.bev. mezőőr és közhasznú munkások után járó pénz Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől Pénzmaradvány Bevételek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6 6 3.sz melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2008.év eft rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen Ft Ft Ft Ft 907 Ft 436 Ft Ft Ft Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Öregcsertőnek átadott pénzeszk.gyerm.jóléti Cigány kisebbség tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 87 Ft Ft Ft

7 7 4.sz.melléklet Az önkormányzat és körjegyzőség pénzalapjának kiadásai 2008.évben eft-ban Önkorm. Körjegyz. Összesen rendszeres személyi juttatások Ft Ft nem rendszeres személyi juttatások Ft Ft külső személyi juttatások Ft TB járulék Ft Ft munkaadói járulék 907 Ft 525 Ft EÜ hozzájárulás 436 Ft 233 Ft 669 dologi kiadások Ft Ft egyéb folyó kiadások Ft 141 Ft működési kiadások összesen Ft Ft társadalom és szociálpolitikai juttatás működési és felhalm.célú pénzeszk.átadás felhalmozási kiadások Öregcsertőnek átadott pénzeszk Szakmárnak átadott pénz társ.-hoz tartalék C.K.Ö. 87 fejlesztési tartalék Kiadások összesen

8 8 Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve 5.sz.melléklet Megnevezés 2008 évre 2009 évre 2010 évre Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek Ft Ft Ft Sajátos működési bevételek Ft Ft Ft Önkormányzat költségvet.tám Ft Ft Ft és SZJA bevétel Átvett pénzeszközök Fejlesztésre Ft Ft Ft Működési célra Ft Ft Ft Előző évi pénzmaradvány Ft Ft Ft Felhalm.célú kölcsön visszat. 367 Ft 250 Ft 200 Ft Bevételek összesen Ft Ft Ft Kiadások Személyi juttatások Ft Ft Ft Munkaadót terhelő járulék Ft Ft Ft Dologi kiadás Ft Ft Ft Működési célra átadás Ft Ft Ft Kalocsának átadott pénz Ft Ft Ft Felhalmozási kiadás Ft Ft Ft Intézmény finanszírozás Ft Ft Ft Tartalék 87 Ft 100 Ft 60 Ft Fejleszési tartalék Ft Ft Ft Kiadások összesen Ft Ft Ft Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott polgármester egyéb jogviszony további jogviszony köztisztviselők

9 9 6.sz.melléklet B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT Előirányzat neve összeg e Ft-ban Működési bevételek alaptevékenység bevételei intézmény bevételei ÁFA bevétel Kamatbevétel Önkormányzat sajátos bevételei Összesen: Felhalmozási bevételek Támogatások átvett pénzeszközök: működéshez feladat mutató szerint normatív Összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

10 10 7.sz.melléklet K I A D Á S O K KÖRJEGYZŐSÉG Előirányzat neve összeg e Ft-ban Működési kiadások személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások Összesen: ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás felhalmozási kiadás tartalék fejlesztési tartalék Mindösszesen:

11 11 8.sz.melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008.évi alakulását bemutató mérleg adatok eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Működési Felhalmozási Megnevezés Működési Felhalmozási int.működési bevétel Ft személyi juttatás Ft önkorm.saj.műk.bev Ft munkaadót terh.jár Ft önkorm.költségvet.tám Ft dologi kiadások Ft átengedett SZJA bev Ft műk.cél.pénzeszk.átad Ft műk.cél.pénzeszk.átv Ft körjegyzőség Ft előző évi pénzmarad Ft TB és szocpol.juttatás Ft műk.cél.bev.összesen Ft átadott pénz Kalocsának Ft átadott pénz Öregcsertő Ft felhalm.és tőke j.bev. 367 Ft tartalék C.K.Ö. 87 Ft felhalm.célú pénz.átvét Ft műk.cél.kiad.összesen Ft előző évi pénzmarad. 679 Ft felhalmozási kiadás Ft értékpapír - Ft fejlesztési tartalék Ft felhalm.cél.bev.össz Ft felhalm.cél.kiad.összesen Ft önkorm.bev.összesen Ft önkorm.kiad.összesen Ft

12 12 Homokmégy Község Önkormányzat 2008.évi előirányzat felhasználás ütemterv 8/1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Bevételek Ered.ei.össz I. hó II. hó III.hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII.hó Alaptev.bevételei Alaptev.összfüg.e.bev Intézm.egyéb saj.bev ÁFA bev.visszatér Kamatbevétel Intézm.műk.bev.össz Helyi adók Pótlék, bírság Áteng.közp.adók Egyéb sajátos bev Önkorm.saj.műk.bev Közp.költsvet.kapott tám Műk.cél.pe.átv.állht.belül Tám.kieg.és átvett pe Felhalm.célú átv.állht.belül Hitelfelvét államht.kívül 0 Bevételek összesen Pénzforg.nélk.bevét Bevételek mindössz

13 13 Homokmégy Község Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználás ütemterv 8/2.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadások Ered.ei.össz I. hó II. hó III.hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII.hó Személyi juttatások Munkaad.terh.jár Dologi kiadások Egyéb folyó.kiad Műk.cél.pe.kiadás Felhalm.célú pe.kiadás Társad.és szocpol.jut Felújítás 0 Beruházások 0 Tartalék Kiadások mindössz

14 14 9.sz melléklet e Ft Szakfeladat Rendszeres bér Nem rendszeres bér Külső bér Tb Munkaadói Eü hozzájárulás Dologi Összesen Létszám Körjegyzőség Kisegítő mezőőr Önkorm.ig.tev Város és községg Konyha Cigány Kisebbs Háziorv. szolg Védőnői szolg Fogorvosi szolg Családsegítés Házi segítségnyújtás Műv.ház Közvill Mélyépítő (Földutak) Temető Rendsz.pénzb.ellátás Sportcsarnok Könyvtár Összesen

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 10/2014 (V.29.), 11/2014

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben