TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA..."

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 6. rész a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. sz. melléklete szerinti támogatások (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása) 1

2 Tartalomjegyzék TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA A TARTÓSAN FIZETÉSKÉPTELEN HELYZETBE KERÜLT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELFELVÉTEL VISSZTERHES KAMATTÁMOGATÁSA, A PÉNZÜGYI GONDNOK DÍJA... 6 Technikai információk A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a évi Kvtv. 6. sz. melléklete megfelelő pontjának tartalmával azonosak. A további, jelöléssel bíró, dőlt betűs szövegrészek jogszabály, vagy állásfoglalás szó szerinti idézetei. 2

3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi Kvtv évi CXIV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény A helyi adókról szóló évi C. törvény A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII.4.) Korm. rend. A belügyminiszter Útmutatója a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontjában szabályozott, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának évi igényléséhez. Áht. Ötv. Hatv. Öatv. 95/1996. (VII.4.) Korm. rend. BM Útmutató Egyéb alkalmazott rövidítések Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása ÖNHIKI 3

4 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Előirányzat: ,7 millió forint A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. (1) bekezdése alapján kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra az alábbi feltételek szerint Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél): lakosságszáma fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez, helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez, a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt, tárgyévben adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy tárgyévben korábbi kötelezettségvállalásai alapján az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás felső határát meghaladta, kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. A pont szerinti feltétel teljesítése alól a kormány általános hatáskörű szerve felmentést ad, ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon, az önkormányzat az igazgatási és kötelező közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkormányzati hivatallal rendelkező települési önkormányzattal, önkormányzatokkal kívánt körjegyzőséget létrehozni vagy már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzat(ok) vagy a már működő körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így többek között nem támogatható: a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenőrzésének részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével tárgyév február 28-áig rendeletet alkot Az önkormányzat a támogatás iránti igénylését a Kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be Az igénylést az év során az alábbi határidőkig lehet benyújtani: április 30., szeptember 10., november 5. Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti A Kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzatoktól indokolt esetben helyszínen beszerzett dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együtt dönt a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium által működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján. 1 A előtt hatályos változat: a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát, 4

5 2.8. A döntésre a beérkező igénylések elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb december 10- éig kerül sor. A 2.5. pont szerinti működőképességet veszélyeztető esetben a döntés soron kívül történik A támogatások önkormányzatonkénti összege az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjain kerül közzétételre Az önkormányzat részére a támogatások átutalása a döntést követően soron kívül történik A lakosságszámra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a január 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni. Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai 1. A célhoz, feladathoz kötött támogatás esetében a döntésről tájékoztató levélben foglaltak szerint történt-e meg az elszámolás, amennyiben az I. ütemen túl is nyújtott be igénylést az önkormányzat. 2. Visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés megtörtént-e (a visszafizetési határidő függvényében kell ellenőrizni). A helyszíni vizsgálat szempontjai A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló, illetve az belügyminiszter döntését tartalmazó levélben célhoz, feladathoz jóváhagyott támogatás esetében az elszámolás megalapozottságának vizsgálata a főkönyvi kivonat és az analitikus nyilvántartások alapján. 5

6 3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Előirányzat: 100,0 millió forint 3.1. A helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás 3.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A támogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a támogatott önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni. Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Az elszámolást az önkormányzatok az éves költségvetési beszámolóban teljesítik. Az elszámolás során az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer teljesülését kell bemutatni. Amennyiben a helyi önkormányzat pénzügyi helyzete a pénzintézeti hitel törlesztésének, illetve a kamattámogatás visszatérítésének időtartama alatt kedvezően változik, arról a Belügyminisztériumot haladéktalanul értesíteni kell és a kamattámogatás összegét, vagy annak a saját forrásból rendelkezésre álló részét a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A benyújtott dokumentumok vizsgálata nem indokolja a helyszíni ellenőrzést A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás igénylése 3.2. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. -a alapján. A pénzügyi gondnok díjának összege - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3000 ezer forint. Az e mellékletben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait nem kell alkalmazni. Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Az Öatv. és az eljárás végrehajtását szabályozó 95/1996. (VII. 4.) kormányrendelet 9. (1) (5) bekezdésében foglaltak alapján az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok az Igazgatóságnál rendelkezésre állnak. A pénzügyi gondnok díjának kiegyenlítése a Magyar Államkincstár illetékes Megyei Igazgatóságának letéti számlájáról történik, amelynek ellenjegyzését a megyei igazgató végzi el. Az önkormányzat és az Igazgatóság által kötött megállapodás szabályozza az utalás és kiegyenlítés valamint a könyvelés feltételrendszerét. A helyszíni vizsgálat szempontjai 1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjának folyósítása (ÁFA-val együtt) és elszámolása. 2. A pénzügyi gondnok díja kiadásként történő elszámolásának ellenőrzése a helyi önkormányzat könyvelésében. 6

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pályázati Kiírás. összhangban

Pályázati Kiírás. összhangban Pályázati Kiírás A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi vetéséről szóló 2014. évi C. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 4. rész

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Kistolmács Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése - 1 - Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (III.4.)

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben