Budapest, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, március"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY Ű LÉS IIVATAI, A Érkezett : 2013 MARC 2 1 T/10332/7. számú egységes javaslat a Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz Ellenjegyezte : Varga Mih á nemzetgazdasági minist er Budapest, március

2 2013. évi... törvény a Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCIV. törvény módosításáró l 1. A Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : l. Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központ i alrendszer) év i a) bevételi főösszegét ,1 millió forintban, b) kiadási főösszegét ,9 millió forintban, c) hiányát ,8 millió forintba n állapítja meg. 2. A Kvtv. 5. (2) bekezdése a következ ő d) ponttal egészül ki : [Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen ] d) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszer űsítésével, a feladatellátás ésszer űsítésével megvalósuló, kiadás - és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményez ő létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire. 3. A Kvtv a a következ ő (8) bekezdéssel egészül ki : (8) A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefügg ő támogatás fel nem használt részét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap október 31-ig befizeti a központi költségvetésbe. 4. A Kvtv a a következ ő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) Az Országgy űlés által a (2) bekezdés szerint megállapított költségvetési támogatásbó l a 3. melléklet 1-14., 16. és 18. pontja szerinti támogatás és a vis maior támogatás felhasználási kötöttség mellett nyújtható. 5. A Kvtv. 32. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A települési önkormányzatot illeti me g a) a gépjárm űadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárm űvek után a település i önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és 1

3 b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségb ő l származó bevétel 100%-a." 6. A Kvtv. 34. (9) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretébe n megillet ő adott havi források a (8) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Aht. 83. (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak december 15-én bármilyen elmaradása van a (6) bekezdés szerinti befizetés i kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetés i számlájára azonnali beszedési megbízást nyújt be. 7. (1) A Kvtv. 35. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyház és bels ő egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végz ő, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt : nem állami köznevelési intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következ ők szerint:j a) a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját augusztus 31-éig a b) pontban meghatározott 5. melléklet szerinti támogatások esetén december 31-éig megillető normatív és egyéb hozzájárulásra a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban : évi költségvetési törvény) december 31-én hatályos 38. (1) bekezdés a)-e) és h) pontjának, (2), (3) és (5) - (9) bekezdését a b)-s) pontban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni azzal, hog y aa) az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a nem állami köznevelés i intézmény fenntartóját az általa étkeztetett gyermekek, tanulók után a támogatás nem a évi költségvetési törvény szerint, hanem a 2. melléklet II. pont 3. b) alpontban meghatározott támogatással azonos összegben és azonos feltételek mellett illeti meg, ab) a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat támogatást a 2. melléklet II. pontja szerinti feladatokhoz az 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetb ől igényelhet, e feladatok támogatása esetében a nem állami köznevelési intézmény fenntartójára vonatkozó szabályokat nem lehe t alkalmazni, b) a évi költségvetési törvénynek az a) pont szerinti rendelkezései alkalmazása során a évi költségvetési törvény december 31-én hatályos 3. és 8. mellékletében meghatározott normatív hozzájárulás id őarányos részét kell figyelembe venni, a év i költségvetési törvénynek a december 31-én hatályos 5. melléklet 5. pontjában, 11. pontjának a)-c) alpontjában, továbbá a 11. d) pontjának da)-de) és dg) alpontjában meghatározott támogatásokat pedig az oktatásért felel ős miniszter rendeletében meghatározottak szerint kell biztosítani, (2) A Kvtv. 35. (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyház és belső egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, 2

4 közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdaság i társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végz ő, a személy i jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt : nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következ ők szerint:] a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet II. pont 3. a) alpontja és a III. pont 3. b)-l) alpontjában meghatározott támogatásaival azono s jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg, A Kvtv a a következő (5) bekezdéssel egészül ki : 8. (5) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után a z állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítj a meg. 9. (1) A Kvtv. 47. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, a z információszolgáltatási és az ellen őrzési kötelezettsége és joga] a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állam i Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság, Hatóság cím, 22. Egyenl ő Bánásmód Hatóság cím, 23. Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozási Hivata l cím (el őirányzataira.) (2) A Kvtv. 47. (2) bekezdés a) pontja a következ ő ae) alponttal egészül ki : [Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet,] ae) 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal cím tekintetében a Magya r Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke [gyakorolja.] 10. (1) A Kvtv. 72. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (5) Az átvállalással érintett önkormányzat az átvállalással érintett folyószámlahitel és vált ó állományát az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás érdekében a (8) bekezdés szerint i költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével a 74. (6) bekezdése szerinti tételes átvállalásról szóló megállapodás el őtt legalább 15 nappal a kölcsön- vag y hiteljogviszonnyal azonos feltétekkel működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. 3

5 (2) A Kvtv a a következ ő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki : (7) Ha az átvállalással érintett önkormányzatnak az átvállalás id őpontjában fennálló, (1) é s (2) bekezdés szerinti átvállalással érintett adósságállománya nem éri el az (1) és (2 ) bekezdés szerint az állam által átvállalandó adósság összegét, úgy az állam az önkormányzat átvállaláskor fennálló adósságállománya erejéig hajtja végre az adósságátvállalást. (8) A 72. (1)-(2) és (4) bekezdése szerinti adósság egyes elemeinek átvállalását az álla m úgy is teljesítheti, hogy 250 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalandó adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítend ő költségvetési támogatást nyújt. A törlesztési célú támogatásnak a hitelez ők számlájára történ ő közvetlen folyósításáról az államháztartásért felel ős miniszter legkés őbb június 28-ái g gondoskodik. II. A Kvtv. 74. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben december 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapjá n adósságrendezési eljárás van folyamatban vagy amellyel szemben december 31-e é s a (6) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének id őpontja között adósságrendezés i eljárás indul, az állam az átvállalást az adósságrendezési eljárás lezárulta id őpontjában a hitelezők felé fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt megtestesít ő adósságból és- váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettséget alapul véve hajtja végre. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát követ ő 60 napon belü l gondoskodik az átvállalásról. Ha az adósságrendezési eljárás május 1-je előtt lezárul, az adósságátvállalásra június 28-áig kerül sor. A Kvtv. a következ ő 74/A. -sal egészül ki : /A. Az államháztartásért felel ős miniszter a évi költségvetési törvény 76/C. - a alapján törlesztési célú támogatással érintett, de a évben törlesztési célú támogatásban nem részesült települések települési önkormányzatai számára a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végrehajtásához szükséges összeg a hitelez ők számláján álljon rendelkezésre A Kvtv. 75. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A 72. (1) és (2) bekezdése szerinti adósság összegének megállapítása, a devizában denominált ügyletek 72. (8) bekezdés szerinti forintértékének megállapítása és a 74. (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során a devizában denominált ügyletek esetén a december 31-én érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalo s devizaárfolyamot kell alkalmazni. 14. A Kvtv. 77. (2) bekezdés j) pont jb) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 4

6 [Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével ] jb) a 4. melléklet 1. IV. pontja és 2-3. pontja szerinti támogatás, [igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának é s ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.] A Kvtv. a következ ő 80. -sal egészül ki : A Magyarország évi központi költségvetésér ől szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 35. (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, illetve a 35. (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket január 1-jétől kell alkalmazni. 16. A Kvtv. 1. melléklete az I. mellékletben foglaltak szerint módosul. 17. A Kvtv. 2. melléklete a 2. mellékletben foglaltak szerint módosul. 18. A Kvtv. 3. melléklete a 3. mellékletben foglaltak szerint módosul. 19. A Kvtv. 5. melléklete a 4. mellékletben foglaltak szerint módosul. A Kvtv. 20. a) 10. (2) bekezdésében a Magyar Energia Hivatal szövegrész helyébe a Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozási Hivatal szöveg, b) 29. (1) bekezdésében a törvény szövegrész helyébe a törvény (a továbbiakban : Mötv.) szöveg, c) 29. (2) bekezdésében a, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást szövegrés z helyébe a költségvetési támogatást szöveg, d) 34. (5) bekezdésében az az állami támogatás szövegrész helyébe az a hely i önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai feladatmutatók szerint járó támogatásai szöveg, e) 34. (6) bekezdésében a hónap 10. napjáig szövegrész helyébe a hónap 5. napjáig szöveg, f) 35. (2) bekezdésében a március 31-éig szövegrész helyébe a június 30 - áig szöveg, g) 35. (9) bekezdésében az állami támogatást szövegrész helyébe a költségvetés i támogatást szöveg, 5

7 h) 47. (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a felett szövegrész helyébe a tekintetében szöveg, i) 47. (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az a 20. szövegrész helyébe a 20. szöveg, a felett szövegrész helyébe a tekintetében szöveg, j) 47. (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az a 21. szövegrész helyébe a 21. szöveg, a felett szövegrész helyébe a tekintetében szöveg, k) 47. (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában az a 22. szövegrész helyébe a 22. szöveg, a felett szövegrész helyébe a tekintetében szöveg, 1) 47. (2) bekezdés b) pontjában az esetében szövegrész helyébe a tekintetében szöveg, m)72. (1) bekezdésében a december 31i, az átvállalás időpontjában fennáll ó adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás id őpontjáig számított járulékai összegé t a 74. (3) bekezdésében meghatározott kivétellel részben szövegrész helyébe a december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás t követően esedékessé váló járulékai összegéb ől a 74. (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a 74. (5) bekezdés szerinti megállapodás alapján számított összeget szöveg, n) 72. (2) bekezdés a) és b) pontjában a december 31i, az átvállalás id őpontjában fennálló adósságának és annak az átvállalás időpontjáig számított járulékainak összegét " szövegrész helyébe a december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságna k az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegének megfelel ő összeget szöveg, o) 79. (4)-(6) bekezdésében a február szöveg helyébe március szöveg, p) 2. melléklet I. 1. a) pontjában a közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó szövegrész helyébe a körjegyz őség, közös hivatal esetében a körjegyz őséget, közös hivatalt alkotó szöveg, q) 2. melléklet I. 1. d) pontjában az Egyéb kötelező önkormányzati szövegrész helyébe az Egyéb önkormányzati szöveg, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban : Mötv.) szövegrész helyébe a Mötv. szöveg, r) 2. melléklet III. 4. b) pontjának a 3. bekezdésében az útmutató rögzíti szövegrés z helyébe az "útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni" szöveg, s) 3. melléklet 2. pontjában az adott önkormányzat lakosaink szövegrész helyébe a z adott önkormányzat lakosainak szöveg, t) 4. melléklet 1. IV. pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 118. (5) bekezdésére szövegrész helyébe a Mötv (2) bekezdésére szöveg, u) 4. melléklet 4. pont b) alpontjában az állami támogatás szövegrész helyébe a költségvetési támogatás szöveg lép. Hatályát veszti a Kvtv. a) 61. (2) és (3) bekezdése, b) 76. (7) bekezdése, 21. 6

8 c) 1. melléklet XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetének 6. címe és az e címbe sorolt el őirányzat-csoport és kiemelt-előirányzat, d) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pontjában a Körjegyz őség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényez őt a táblázat bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni., e) 4. melléklete 1./IV. pontjában az Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalomma l nyújthat be, kivéve, ha olyan el őre nem látható esemény következik be, amely a z önkormányzat működőképességét veszélyezteti. szövegrész. 22. Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7

9 1. mellékleta évi...törvényhez A Kvtv. 1. melléklet a) az I. Országgyűlés fejezet a következő címmel egészül ki : (Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog - Jogcím Előir. szám szám cím cím csoport előir. név név név cím csap. csap szám száma szám csap. név név szám név 23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1 M űködési költségvetés 4 732, 0 1 Személyi juttatások 1275,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326,9 3 Dologi kiadások 3 094,2 5 Egyéb működési célú kiadások 15, 0 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Beruházások 15, 0 2 Felújítások 2, 0 3 Egyéb felhalmozási kiadások 6, 0 b) az I. Országgyűlés fejezet főösszegének helyébe a következ ő rendelkezés lép : FEJEZE T Kiemelt előirányzat neve évi előirányzat 23. cím összesen 4 734, ,5 (2013. évi el őirányzat Kiadás Bevétel Támogatás ) I. fejezet összesen , , ,3 c) a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcí m helyébe a következő rendelkezés lép : évi előirányzat (Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog - Jogcím Előir. szám szám cím cím csoport előir. név név név cím csap. FEJEZE T csop. szám száma szám csap. név név Kiemelt előirányzat neve szám név 2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja ,7

10 d) a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép : (2013. évi el őirányzat X. fejezet összesen , , ,7 e) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet cím összesen helyébe a következ ő rendelkezés lép : f) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép : (2013. évi el őirányzat cím összesen , , , 0 (2013. évi előirányza t XVII. fejezet összesen , , ,0 g) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelés ű előirányzatok, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcíme a következ ő jogcímcsoporttal egészül ki : (Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím szám szám cím cfm csoport el őir. név név név csop. szám száma szám szám évi előirányzat Jogcím Jogcím Előír. csop. FEJEZE T csup. név név Kiemelt előirányzat neve név 21 Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése 9 500, ,0 h) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet cím összesen helyébe a következő rendelkezés lép : (2013. évi el őirányzat Cím összesen , , , 9 9

11 i) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet főösszegének helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2013. évi előirányzat XX. fejezet összesen , , ,9 j) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a következő címmel egészül ki : ( Alcí Jog- Jog- Előir. Kiemel Fejeze Cí Alcí Jog- Cím m cím cím csopor t [ m m cím szám szám csop szá t előir. név név név csap.. m száma szám név szá m Jog- Előir. cím csap. név név FEJEZE T Kiemelt előirányzat neve 38 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás , évi előirányza t k) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatás a alcíme a következ ő jogcímcsoporttal egészül ki : (Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog - Jog - Előir. szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csap. FEJEZE T csap. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat neve szám név 3 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefügg ő támogatás NFA-nak , 0 1) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet f őösszegének helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2013. évi előirányzat XLII. fejezet összesen , , 9 m) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezete a következ ő címmel egészül ki : évi előirányza t évi előirányzat ( Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiadás Bevétel Támogatás ) szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csup. FEJEZE T csup. szám száma szám csap. név név Kiemelt előirányzat nev e szám név 16 A kötelez ő legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása ,0 10

12 n) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap, 36. Költségvetési támogatás cím helyébe a következ ő rendelkezés lép : évi előirányza t (Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csap. FEJEZE T csop. szám száma szám csap. név név Kiemelt előirányzat neve szám név 36 Költségvetési támogatás , 0 o) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet cím összesen helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2013. évi előirányza t cím összesen , , 6 p) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet f őösszegének helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2013. évi előirányzat LXIII. fejezet összesen , ,6 q) utolsó három sora helyébe a következ ő rendelkezés lép : KIADÁSI FŐÖSSZEG: ,9 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: ,1 A FŐ ÖSSZEGEK EGYENLEGE: ,8 11

13 2. melléklet a évi... törvényhe z 1. A Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pont ab) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Önkormányzati hivatal működésének támogatás a A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal m űködés i kiadásaihoz a következ ők szerint :) ab) május 1-jét ől nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy a törzskönyvi nyilvántartás szerint az önkormányzat i hivatali feladatokról április 15-én gondoskodik, vagy ha a közös hivatalhoz tartoz ó településeket a kormányhivatal vezet ője jelölte ki, és ennek átvezetése a törzskönyv i nyilvántartásban április 15-éig nem történt meg, a kijelölés szerint. 2. A Kvtv. 2. melléklet I. 1. pontja a következő e) ponttal egészül ki : e) Közös szabályok : Az a)-d) pont szerinti támogatások együttes összege kizárólag a z igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolato s működési kiadásokra használható fel. 3. A Kvtv. 2. melléklet II. pont utolsó bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 5. Közös szabályok: Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintet t óvodaintézmények kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vev ő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A 3. pont szerinti támogatás kizárólag az étkezteté s teljes önköltségére (annak megszervezésével összefügg ő valamennyi költségre) számolható el. A 4. pont szerinti támogatás kizárólag a gyermekek utaztatásával kapcsolatos kiadásokr a használható fel. 4. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészít ő szabályok 2. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egymá s közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történ ő feladat-, illetve intézmény átadás - átvételéhez, továbbá a többcélú kistérségi társulások átalakulásával, megszűnésével összefügg ő, év közbeni változásokhoz kapcsolódó eljárásrend : a) Támogatások meghatározása Sorszám 1. Támogatás jogcíme II. 1. és II. 2. Adatszolgáltatás id ő pont j a az Ávr. szerint Adatszolgáltatá s alapja gyermeklétszám a 2012/2013. nevelés i évi nyitó (október 1 jei) tényleges, a december 31-ei állapotra becsül t adatok, a 2013/2014. nevelési évi becsül t adatok alapján, illetve a vezető i órakedvezmény miatti pedagógu s többletlétszám, valamint a segítők létszáma a 2012/2013. nevelési évi, Közokt. tv. szerinti tényleges adatok, és a 2013/2014. nevelési évi, Köznev. tv. szerinti becsült adatok alapján Adatszolgáltatás célj a a felmért gyermeklétszám, vezetői órakedvezmény miatti pedagógu s többletlétszám, illetve segítők létszáma alapján a évi bértámogatás é s óvodaműködtetési támogatás megalapozása 12

14 II és III II III IV. 1. h) az Ávr. szerint január 15. az Ávr. szerint január 15. éves ellátotti adatok e tábla 1. pont szerint i gyermeklétszámából a 2012/2013. nevelési évben ténylegese n utaztatott gyermekek, tovább á 2013/2014. nevelési évben az utaztatott gyermekek becsült száma a évi zárszámadás adatai alapján - a évi változások, évi paraméterek figyelembevételével évre becsült adatok december 31-ei tényadatok a és támogatási jogcímek meghatározása utaztatott gyermekek támogatásának megalapozása évi szakmai dolgozó k bértámogatása és az intézmény-üzemeltetési támogatás megalapozása a megyei könyvtárral december 31-éi g megállapodást köt ő önkormányzatok számának felmérése a megyei jogú városok adatszolgáltatása alapján" A II. 4. szerinti jogcímet illetően a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter a felmérés alapján február 7-éig meghatározza az egy utaztatott gyermek után nyújtható támogatás fajlagos összegét. A IV. 1. h) szerinti jogcímet illet ően a kultúráért felelős miniszter a felmérés alapjá n február 15-éig meghatározza az egy megállapodás után lakosságszám-kategória szerin t nyújtható támogatás fajlagos összegeit. A támogatás folyósítása március 1 jéig eg y összegben történik. b) Támogatások évközi módosítás a Adat- Támogatás Sorszám Finanszírozás szolgáltatás Adatszolgáltatás alapja jogcíme idő pontja kezd ő hónapj a a becsült éves ellátotti adatok, személyi térítési M. 4. díjból származó bevétel és intézményáprilis 15. üzemeltetési kiadás módosíthatók júliu s II. 1., II az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segít 2. II. 3., II. 4., ők létszáma, valamint szociális jogcímek esetében a június 1. becsült éves ellátotti adatok módosíthatók július III. 3. II. 1., II. 2., az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segít ő k II. 3., létszáma, valamint szociális jogcímek esetében a október 15. III. 3., december becsült éves ellátotti adatok módosíthatók III. 4. a) Ha a táblázat 1. sora szerinti adatszolgáltatás alapján a többcélú kistérségi társulás t június 30-áig időarányosan megillet ő támogatás módosul, úgy a júliusi finanszírozásban a változást a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési önkormányzat finanszírozásában kell érvényesíteni." 1 3

15 c) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti, illetve eze n körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétel e Sorszám Adat - szolgáltatás id őpontja Támogatás jogcíme Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás kezdő hónapj a II. 1., II. 2., szeptember 1-jével történő fenntartóváltozás jelzése, az a) pont szerinti II. 3., II. 4. felmérés során megadott adatok megbontásával szeptembe r június július 1 jével történ ő fenntartó-változás III. 3., jelzése, az a) pont szerinti felmérés során M. 4 ' megadott ellátotti adatok megjelölésével július december 1-jével történ ő fenntartóváltozás III. 3., jelzése, az a ont szerinti felmérés sorá n ) p október 15. megadott adatok megbontásával december d) A többcélú kistérségi társulások július 1-jei átalakulásával, megsz űnésével összefüggő év közbeni változások Sorszám 1 Adatszolgáltatás idő pontja április 15. Támogatás jogcíme II. 1., II. 2., II. 3., II. 4., III. 3., M. 4. Adatszolgáltatás alapja a többcélú kistérségi társulások jelzik a köznevelési és szociális intézmény(ek ) július 1 jétől történő fenntartó-változását, az a)-b) pontok szerinti felmérés során megadott adatok megjelölésével Finanszírozás kezd ő hónapj a júliu s A többcélú kistérségi társulás az adatszolgáltatás során kizárólag átadást jelölhet, a június 30-áig megillető támogatás vonatkozásában lemondásra, illetve pótigénylésre nincs lehetőség. Az önkormányzat által a többcélú kistérségi társulástól átvet t óvodaintézmény után járó II. 1., II. 2. és II. 4. pont szerinti 2012/2013. nevelési évre járó támogatás folyósítása két egyenl ő részletben, július és augusztus hónapban a z államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. e) A c) és d) pontra vonatkozó közös szabályok : A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás körö n kívüli szervezetnek történ ő átadás-átvétel esetén az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvev ő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről szóló képviselő-testületi, illetv e társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvev ő feladatellátáshoz szükséges működés i engedélyét, valamint a feladatot átadó és átvev ő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások igénylésér ől vagy lemondásáról gondoskodott. A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, az országos nemzetiségi önkormányzatok, valamint a központi költségvetési szervek egymá s közötti, illetve ezen körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény átadás-átvételének id őpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a fenti táblázatban szerepl ő fenntartóváltási id őpontokkal (finanszírozási átadás - átvétel), úgy ezen id őpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvételle l egymás közötti megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig 14

16 időarányos támogatás abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, ha a feladatot átvev ő az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel id őpontjától kezdve működési engedéllye l rendelkezik. Ellenkez ő esetben a feladatot, intézményt átadó helyi önkormányzat, hely i nemzetiségi önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel id őpontjától a finanszírozási átadás-átvétel id őpontjáig tartó id őszakra jutó időarányos támogatásról. Az id őskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociáli s intézményeinek átadás-átvétele esetén a III. 4. b) alpont szerinti támogatást az ellátotta k arányában kell megosztani. A III. 3. ae) és III. 3. jc) alpont szerinti támogatások esetében nincs lehet őség átadás-átvételre. Amennyiben a fenntartó-változás következtében az önkormányzat nem lesz jogosult, vag y alacsonyabb összegű támogatásra jogosult e jogcímeken, úgy a különbözet lemondásnak min ősül." 5. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 5. A 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásra a települési önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata, az intézményi társulás székhely önkormányzata, valamint a többcélú kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt : önkormányzat). A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy a) a társulási megállapodás az Mötv. rendelkezéseinek megfelel ő módosítása június 30-án lép hatályba, b) június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja. Ha az intézményi társulás jogutód nélkül megsz űnik, úgy a társulás székhely önkormányzata a támogatásra a megsz űnés hónapja utolsó napjáig jogosult. A többcélú kistérségi társulás éve s támogatást igényel, amelyre azonban június 30-áig időarányosan jogosult. A fennmaradó feladattal, intézménnyel összefüggésben igényelt hat havi id őarányo s támogatást a Kiegészítő szabályok 2. d) alpontjában foglaltak szerint adja át a) a feladatot átvev ő települési önkormányzat, központi költségvetési szerv, önkoiinányzat i körön kívüli szervezet, vag y b) a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat, részére, ha a fenntartó az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik. 15

17 3.melléklet a évi... törvényhez 1. A Kvtv. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrá s kiegészítésének támogatás a El őirányzat : ,0 millió forint Az el őirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a helyi önkormányzatok egyéb együttműködése keretében megvalósítandó európai unió s fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítél t és támogatási szerz ődésben rögzített központi költségvetési támogatásból és a évben megkötött támogatási szerz ődésekb ől adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. A évben a megyei önkormányzat kivételével támogatás a vízgazdálkodási, az egye s környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, járóbeteg - szakellátást, valamint a bölcs ődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények é s belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges saját forrá s kiegészítésére igényelhet ő, amelyek a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési é s csapadékvíz-elvezetési célt kivéve a helyi önkormányzat, illetve társulás a vagyongyarapodását eredményezik és amelyek esetében az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsólatos, valamint az ivóvízmin őség-javítással érintett beruházások kivételével az európai uniós támogatásról szóló döntés a évben vagy azt követően született meg. A évben támogatást kizárólag a következ ő igényelhet : helyi önkormányzat, illetve társulás a a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent ő s munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szerepl ő települések, b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében szerepl ő kistérségek területén lév ő települések, c) azon önkormányzatok, amelyek a vagy évben az önhibájukon kívül hátrányo s helyzetben lév ő települési önkormányzatok támogatásában részesültek, d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek az ivóvízmin őség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízmin őség-javító beruházásaikhoz, e) önkormányzati társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerint i feltételeknek megfelel ő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek, f) a megyei önkormányzatok. 16

18 A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter dönt. A döntés a fejlesztés telje s időszakára el őre ütemezetten történik. A évben a megyei önkormányzat azon fejlesztéseihez szükséges saját forrá s kiegészítésére igényelhet támogatást, amelyek esetében az európai uniós támogatásról szól ó döntés a évben vagy azt megel őzően született meg. Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határid őben történő megvalósítás a érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható." 2. A Kvtv. 3. melléklet 15. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása El őirányzat : 9 437,0 millió forin t A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdül ővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjáho z 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhet ő a hozzájárulás. A támogatás a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében havi ütemekben, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó évi tény adatai alapján kerül folyósításra. 17

19 4.mellékleta 2013.évi... törvényhez A Kvtv. 5. mellékletének a) 1. pontja a következ ő 16a sorral egészül ki : 16a Megszűn ő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktó l átszállt adósság rendezése (20. cím, 22. alcím, 21. jogcímcsoport) b) 1. pontja a következ ő 45a sorral egészül ki : 45a A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatá s (38. cím) 18

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10332. ú törvényjavaslat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, március

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 56. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA április 3., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 56. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA április 3., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 56. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 3., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi XXXI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l Országgy űlés Hivatala irományszám : 14/1 p,23 Érkezett : 2016 JÚN Q6. 2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l 1. Magyarország

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény Co tsc.ilh,yu es hwaaud a Iromány i C'32 6 I 2015. évi.... törvény Érkezett : 2015 Nov 0 8. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról* 1. A, Magyarország

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Számvevőszéki és költségvetési bizottsáezett. Zárószavazás előtti módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben

Számvevőszéki és költségvetési bizottsáezett. Zárószavazás előtti módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben 436 g(f Számvevőszéki és költségvetési bizottsáezett. 2011 DEC 1. Zárószavazás előtti módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Magyarország 2012.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben