E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére."

Átírás

1 Izsák Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! Hivatkozással az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében foglaltakra-, mely szerint a Képviselő- testület előirányzat- módosítást, előirányzat átcsoportosítást átvezetésként az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az alábbiak szerinti indokolással javasolom a város évi költségvetésének módosítását, amit ebben az évben második alkalommal teszünk meg. A december 20-i előterjesztéshez viszonyítva a most javasolt módosítás ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Bevételeknél a változások az alábbiak szerint alakult: - helyi önkormányzatok működési támogatása ezer Ft (2015. évi keretmaradvány leosztása) - gyermekjóléti feladatok és gyermekétkeztetés támogatása, ágazati pótlék ezer Ft - helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatása ezer Ft - természetbeni Erzsébet utalványok ( támogatás) ezer Ft - TB-től egészségügyi pótfinanszírozás ezer Ft - támogatás értékű működési bevétel ezer Ft - közhatalmi bevételeknél 600 ezer Ft (ebből 400 ezer Ft Szerencsejáték támogatása a Petőfi szobor elkészítéséhez) - kerekítési eltérés köznevelési feladatok - 1 ezer Ft Kiadásoknál a változások alakulása: a) Működési kiadások Ezer Ft-ban! Költségvetési szerv előző módosított különbözet előirányzat - Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÁMK GYJSZ Gondozási Központ Eü-i szolgálat Összesen:

2 -2- b) Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Költségvetési szerv előző módosított különbözet előirányzat - Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÁMK Gondozási Központ Eü-i szolgálat Összesen: A kettő közötti különbözettel változik a kiadási főösszeg: ezer Ft-tal. A működési kiadásoknál bekövetkezett változások: Ezer Ft-ban! Kiemelt előirányzatok előző módosított különbözet előirányzat - személyi kiadások munkaadót terhelő járulék dologi és egyéb folyó kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások Összesen: Tartalom: Személyi juttatások: - népszavazás ezer Ft - ágazati pótlék ezer Ft - bérkompenzáció ezer Ft - tb. finanszírozás ezer Ft - átcsoportosítás ezer Ft Dologi kiadások: - támogatási előleg ezer Ft - pályázatok előkészítése ezer Ft - üzemanyag felhasználás ezer Ft - Sárfehér Napok ezer Ft Egyéb működési célú kiadások: - civil támogatási többlet ezer Ft - támogatás visszafizetés ezer Ft (túlfinanszírozás) A támogatási előleg minden év december hónapban jelenik meg és arra szolgál, hogy a januárban esedékes bérkifizetésekhez pénz álljon az önkormányzatok rendelkezésére.

3 -3- A pályázati kifizetések megelőlegezett kiadások, mivel az a megnyert pályázatokban szerepel, visszaigényelhető és a megtérülése a évi költségvetésben szerepel. Az üzemanyag felhasználás elsősorban a közfoglalkoztatási és városgazdálkodási feladatok ellátásához kapcsolódik. A Sárfehér Napoknál többletköltségek jelentek meg. A civil szervezetek részére több támogatás került kifizetésre, mint amit az eredeti költségvetés tartalmazott. A támogatások visszafizetése a költségvetési mutatószámokból eredő évi túlfinanszírozáshoz kapcsolódik. A Magyar Államkincstár tételes elszámolást végez minden évben, ami átcsúszik a következő évre is. Itt legnagyobb bizonytalansági tényezőt a gyermekérkeztetés napjainak meghatározása jelenti, de probléma a gyermeklétszám alakulása, a szociális gondozás napjainak(óráinak) száma. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javasolom a rendelet-tervezet elfogadását és a módosítások végrehajtását. I z s á k, május 24. (: Mondok József:) polgármester

4 -4- ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2017.(..) önkormányzati rendelet módosításához. I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4.) bekezdése szerint: A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat- módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Valamennyi évközi változás egyeztetése megtörtént, melyhez szükséges az előirányzatok módosítása. II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: A rendelet módosításával az előirányzatok a felhasználásra jogosult költségvetési szerv költségvetésében megjelennek és terhükre kiadási kötelezettségek vállalhatók. A finanszírozás az állami költségvetésen és a saját bevételeken keresztül biztosított. III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai: Közvetlen hatása nincsen. IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és a könyvelési ismeretek rendelkezésre állnak. V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az átvezetés a belső (gépi) formanyomtatványok alkalmazásával történik. VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. I z s á k, május 24. (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

5 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetve: (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

6 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(..)önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2. (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat évi költségvetésének főösszegét ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: ezer Ft, melyből a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: ezer Ft. b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: ezer Ft. (3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: ezer Ft. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek főösszege ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. Az Ör. 4. (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer Ft, melyből a) személyi juttatások: ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft 2

7 c) dologi kiadások: ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások : ezer Ft (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: ezer Ft,melyből a) személyi juttatások: ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi kiadások: ezer Ft d) egyéb működési célú támogatások ezer Ft (3) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: ezer Ft Ebből: beruházások ezer Ft egyéb felhalmozási kiadás ezer Ft Az Ör. 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetési rendelet nem tartalmaz általános és céltartalékot. 4. Az Ör 7. (1)-(2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 5. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2.1 számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: a) működési kiadások ezer Ft, melyből - személyi juttatás ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft - dologi kiadások ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft - egyéb működési célú kiadások ezer Ft, b) felhalmozási kiadások ezer Ft, melyből - beruházások ezer Ft (3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz(általános iskola fenntartási feladatai, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik: ezer Ft, melyből 3

8 - személyi juttatás: ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft - dologi kiadások ezer Ft - egyéb működési célú támogatás ezer Ft (5) A működési kiadások részletezését az 2.2 számú melléklet. Az Ör. 8. (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - támogatás értékű bevételek: ezer Ft - közhatalmi bevételek 600 ezer Ft - előző évi maradvány átvétellel ezer Ft - fenntartói (intézményi)finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi kiadások ezer Ft Az Ör. 9. (1) (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 7. (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: működési bevételek : ezer Ft, melyből - intézményi működési bevétel ezer Ft - ebből: intézményi térítési díj ezer Ft előző évi maradvány átvétellel 335 ezer Ft - fenntartói (intézményi) finanszírozás ezer Ft (2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: működési kiadások ezer Ft, melyből - személyi juttatás: ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft - dologi kiadások ezer Ft 4

9 (3) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata: ezer Ft,melyből: - személyi juttatás: ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft, - dologi kiadások: ezer Ft. Az Ör. 10. (1- (2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 8. (1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - előző évi maradvány átvétellel ezer Ft - fenntartói(intézményi) finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 177 ezer Ft (3) A költségvetési adatok részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Ör. 11. (1)-(2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 9. (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) intézményi működési bevétel: ezer Ft - ebből intézményi térítési díj: ezer Ft. b) előző évi maradvány átvétellel 978 ezer Ft c) fenntartói( intézményi) finanszírozás ezer Ft (2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ évi költségvetésének kiadási előirányzatát ezer forintban határozza meg, - melyből működési célú kiadás ezer forint és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi kiadások ezer Ft - felhalmozási kiadás 13 ezer Ft - ebből: beruházás: 13 ezer Ft 5

10 (3) A költségvetési adatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 10. Az Ör.12. (1)-(2) é (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 400 ezer Ft - előző évi maradvány átvétellel 49 ezer Ft - fenntartói (intézményi) finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melyből: - működési kiadás: ezer Ft, melynek részletezése az alábbi: - személyi juttatás ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft - dologi kiadás ezer Ft (3) A költségvetési adatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 11. (1) Ez a rendelet május 30. napján lép 16 órakor lép hatályba és 2017.május 31.napján hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybelépésével Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016.(VIII.31.) és a 14/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályukat vesztik. I z s á k, május 30 Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző 6

11 1. számú melléklet 1.számú tábla Az Izsák Város évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

12 1. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

13 1. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsák Város évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. 1. I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás 7. Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

14 BEVÉTELEK 1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. II. Mód. ei. III. Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. II. Mód. ei. III. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

15 2. számú melléklet 1. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

16 2. számú melléklet 2. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

17 2. számú melléklet 2.1 számú tábla Izsák Város Önkormányzat működési kiadása feladatellátási helyenként sszám. Megnevezés Cofog Személyi juttatás Munkaadót t. járulék Dologi és e.folyó kiadás Ellátottak pénzbeni j. Egyéb működési k. Felhalmozási kiadás Összesen Összesen eredeti ei. módosított eredeti ei. módosított eredeti ei. módosított eredeti ei. módosított eredeti ei. módosított erdeti ei. módosított eredeti ei. módosított 1. Mezőőri szolgálat Városgazdálkodás Igazgatási tevékenység Közfoglalkoztatás Közvilágítás Építményüzemeltetés Támogatások I. Önkormányzat összesen: adatok e.ft-ban

18 2. számú melléklet 3. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDODÍTOTT II. MÓDODÍTOTT III. 1. I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

19 BEVÉTELEK 2. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

20 3. számú melléklet 1. számú tábla Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

21 3. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

22 3. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. 1. I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

23 BEVÉTELEK 3. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. I. Mód.ei. II. Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. I. Mód.ei. II. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

24 4. számú melléklet 1. számú melléklet Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

25 4. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint Ezer forintban Előirányzatok S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Működési (2) Összesenből Felhalmozási (3) Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

26 4. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. 1. I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

27 BEVÉTELEK 4. számú melléklet 4. számú tábla Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. I. Mód.ei. II. Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. I. Mód.ei. II. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

28 Sorsz. Bevételi forrás megnevezése 5. számú melléklet 1. számú tábla Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi összes bevétele - forrásonként Összesen (1=2+3) Előirányzatok Összesenből Ezer forintban Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

29 5. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban Előirányzatok S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Működési (2) Összesenből Felhalmozási (3) Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. 1. I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

30 5. számú melléklet 3. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT II. MÓDOSÍTOTT III. 1. I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

31 BEVÉTELEK 5. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. II. Mód.ei. III. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásáról.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásáról. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017. június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület május 30-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület május 30-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017. május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület május 30-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület május 30-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017. május 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. február 3.- i ülésére Tárgy: Rendeletmódosítás Előadó: Takács Péter polgármester Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról Újlőrincfalva

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 19-i ülésének napirendi pontja

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 19-i ülésének napirendi pontja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 19-i ülésének napirendi pontja TárEv: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1 2016. (11.17.) önkormányzati

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 17. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: /18. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4875-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Az előterjesztés száma:49/2019.

Az előterjesztés száma:49/2019. A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma:49/2019. Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! III-2 Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. csoportvezető ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 26-i ülésére Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 200/2/2016. 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2017. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(..) önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(..) önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapolcs község

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére 7415/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

eft Költségvetési bevétellel eFt Költségvetési kiadással eft Költségvetési egyenleggel

eft Költségvetési bevétellel eFt Költségvetési kiadással eft Költségvetési egyenleggel Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 18-i ülésének 3. napirendi pontja

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 18-i ülésének 3. napirendi pontja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 18-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (111.16.) önkormányzati

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 10-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 1072/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzat Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/

Nyirád Község Önkormányzat Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/ Nyirád Község Önkormányzat Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/88-235-001 e-mail: hivatal@nyirad.hu 4. napirendi pont Ügyszám: 24-73 /2016. Előterjesztő: Nagy Gábor Előkészítette:

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1937-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére 7415-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 3/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 160. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2017. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek:

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben