III. A társasági adó változásai Szilágyi Miklósné 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1"

Átírás

1 III. A társasági adó változásai Szilágyi Miklósné 1

2 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben szerzett legalább 10 százalék mértékű részesedés. (eddig 30% volt) Feltétel: a szerzést követő 75 napon belül bejelentési kötelezettség az adóhatóságnak. (eddig 60 nap volt) Adóalap-korrekció lehetőség, ha legalább 1 éven át folyamatosan az eszközei között nyilván tartja. (Tao-tv pont) Szilágyi Miklósné 2

3 Ingatlannal rendelkező társaság ingatlannal rendelkező társaságnak minősül az adózó, ha a beszámolójában vagy a belföldi illetőségű adózónak vagy külföldi vállalkozónak minősülő kapcsolt vállalkozásaival együttesen, az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérleg-fordulónapi könyv szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 %. (Eddig piaci érték volt) (Tao-tv /a pont) Szilágyi Miklósné 3

4 Termőföld fogalma A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összhangban a Tao-tv. szerint a termőföld fogalma alatt a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földet kell érteni. (Tao-tv pont) Szilágyi Miklósné 4

5 2. Adóalapot módosító tételek 2.1. K+F adóalap-kedvezmény A társasági adó alanya a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett, az általa még nem érvényesített kutatásfejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap korrekciós tétellel csökkentheti adózás előtti eredményét. Feltétel: a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozata, mely tartalmazza az adóévi saját tevékenységi körben végzett k+f tevékenység közvetlen ktg-e összegét és az adózó által érvényesíthető összeget. Adózó és kapcsolt vállalkozása felelőssége egyetemleges. Társasági adó bevallásban adatszolgáltatási kötelezettségük van. (Tao-tv. 7. (1) bek. w) pont és (21) bek.) Szilágyi Miklósné 5

6 2.2. Kis-és középvállalkozások adóalap-kedvezménye A korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogával csökkenthető az adózás előtti eredmény. Nem alkalmazható a szabály a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott szoftvertermékekre. Adóalap-kedvezmény mértéke: max. adózás előtti eredmény, de max. 30 millió Ft. (Tao-tv. 7. (1) bek. zs) pont, 7. (11)-(12) bek.) Szilágyi Miklósné 6

7 2.3. Nem jelentős összegű hiba Az adózónak nem kell alkalmaznia az adóalapot növelő tétel önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését, amikor a feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe. Feltétel: a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. (Tao-tv. 7. (1) bek. u) pont, 8. (1) bek. p) pont, 8. (8) bek.) Szilágyi Miklósné 7

8 3. Szabályozott ingatlanbefektetési társaság A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló évi CII. tv. változása: 10 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezhetnek főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságban. Ezáltal érdekeltté válnak fejlesztés útján hasznosítható ingatlanok vásárlására Szilágyi Miklósné 8

9 A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, -társaság vagy projekttársaság az adómentességet nem alkalmazhatja a évi CII. tv. hatálya alá nem tartozó kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó, bevétellel arányos adóalapra; Főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságban fennálló részesedése - értékesítésének adóévi árfolyamnyereségére - nem pénzbeli vagyon hozzájárulásként történő kivezetésekor elszámolt bevételnek a ráfordítást meghaladó részére. (Tehát a 10%-os részesedés feletti részesedés elidegenítésekor keletkező nyereségre.) (Tao-tv.15. (9) bek.) Szilágyi Miklósné 9

10 4.Az adóalap megállapításának különös szabályai 4.1. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülő alapítvány, a közalapítvány, egyesület, köztestület társaságiadó-alapja elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: amelynek éves összes bevétele 60 %-át eléri vagy meghaladja a gazdaságivállalkozási tevékenységből származó éves összes bevétele Szilágyi Miklósné 10

11 Abban az adóévben, amelyben az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társasági adó alapját az általános szabályok szerint köteles megállapítani. (Tao-tv. 5. (7) bek., 9. (11) bek.) Szilágyi Miklósné 11

12 4.2. Közhasznú non-profit gazdasági társaság közhasznú jogállásának megszűnése A közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az adóévben, amelyben a közhasznú non-profit gazdasági társaság elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül. (Tao-tv. 13/A. (7) bek.) Szilágyi Miklósné 12

13 5. Elhatárolt veszteség Beolvadás esetén a jogutód, a beolvadó társaságtól átvett tárgyévi negatív adóalapot a beolvadás napját magába foglaló adóév adózás előtti eredményének terhére használhatja fel. (Tao-tv. 17. (7) bek.) Szilágyi Miklósné 13

14 A rendelkezés alkalmazásának feltételei: Átalakulással közvetlen vagy közvetett többségi befolyást olyan tag szerez, amely kapcsolt vállalkozása a jogelődben ilyen befolyással az átalakulást megelőző napon rendelkezett; Jogutód az átalakulást követő 2 évben a jogelőd legalább 1 tevékenységéből árbevételt szerez. Nem kell a feltételnek megfelelni, ha 2 éven belül megszűnik vagy a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelés volt. (Tao-tv. 17. (7) bek.) Szilágyi Miklósné 14

15 6. Kis-és középvállalkozások adókedvezménye Az adókedvezmény (kamatkedvezmény) mértéke: a december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka, maximum 6 millió Ft. (A korábbira érvényes a 40%.) (De minimis támogatás, a csoportmentességi vagy mezőgazdasági rendelet szerinti támogatás.) (Tao-tv. 22/A. ) Szilágyi Miklósné 15

16 7. Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye május 19-étől az adóalany a támogatási igazoláson meghatározott összeg legalább 75 %-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani Szilágyi Miklósné 16

17 Ha az adózó a várható társasági adóalapjára tekintettel a 10 %-os adókulccsal határozza meg a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét, de a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 %-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásként megfizetni a támogatás adóévét követő 90 napon belül. (Tao-tv. 22/C. (3)-(3e) bek., 29/U. ) Szilágyi Miklósné 17

18 2013. május 19-étől nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül az adóévben szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott, kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege. (Tao-tv. 3. sz. melléklet A/rész 11. pont) Szilágyi Miklósné 18

19 2014. január 1-jétől a kiegészítő sportfejlesztési támogatás nyújtható az alaptámogatásban részesített látványcsapatsport keretében vagy érdekében tevékenykedő szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek, valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak is. (Tao-tv. 22/C. (3a) bek., 29/V. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 19

20 A látvány-csapatsport támogatása esetén az adókedvezmény érvényesítésére hat év áll az adózók rendelkezésére. Az adókedvezmény legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. (Tao-tv. 22/C. (2) bek., 29/V. (4) bek.) Szilágyi Miklósné 20

21 Az adózó a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult önálló fizetési számlájára történő átutalással a támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti. (Tao-tv. 22/C. (3c) bek., 29/V. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 21

22 8. Előadó-művészeti szervezetek és a filmalkotás támogatásának adókedvezménye január 1-jétől a filmalkotás és az előadóművészeti szervezetek támogatása esetén az adózó kiegészítő támogatás juttatására köteles. (Tao-tv. 22. (1), (8) bek.) Szilágyi Miklósné 22

23 Az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10 vagy 19 %-os adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 %-a Szilágyi Miklósné 23

24 Ha az adózó a 10 %-os adókulcs alapján állapítja meg a kiegészítő támogatás mértékét, de a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 %-át kiegészítő támogatásként megfizetni. (Tao-tv. 22. (6)-(7) bek.) Szilágyi Miklósné 24

25 Filmalkotás támogatása esetén a támogatás és a kiegészítő támogatás összértéke nem haladhatja meg a közvetlen filmgyártási költség 20 %-át. A kiegészítő támogatások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-át. (Tao-tv. 22. (4)-(5) bek., 29/T ) Szilágyi Miklósné 25

26 Nem minősül elismert költségnek az előadó-művészeti szervezetnek és a filmalkotások támogatása kapcsán nyújtott kiegészítő támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege. (Tao-tv. 3. sz. melléklet A) 12. pont) Szilágyi Miklósné 26

27 Kiegészítő támogatást kaphatja az adózó döntése alapján: Központi költségvetési támogatás nyújtására jogosult minisztérium; Támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadóművészeti szervezet Szilágyi Miklósné 27

28 9. Kapcsolt vállalkozások adózási szabályainak változása A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítására vonatkozó rendelkezés érvényesítésének szabályát, tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése esetén is alkalmazni kell, ha a többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból. (Tao-tv. 18. (6) bek.) Szilágyi Miklósné 28

29 10.Fejlesztési tartalék Ha az adózó a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása esetén felhasználja a fejlesztési tartalék összegét, akkor a maradék számított nyilvántartási érték értékcsökkenési leírása az adóév első napjától, illetve a tárgyi eszköz üzembe helyezésének napjától -a bekerülési értékre vetített kulccsal számítva - folytatható. (Tao-tv. 1. sz. melléklet 12. pont) Szilágyi Miklósné 29

30 11.Elismert költségek A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül éttermi szolgáltatás igénybevételeesetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás. Feltétel: reprezentációs célú szolgáltatás (Tao-tv. 3. sz. melléklet B) rész 21. pont) Szilágyi Miklósné 30

31 12.El nem ismert költségek július 1-jétől az új Büntető törvénykönyv hatálybalépése miatt módosult azon bűncselekmények köre, amelyek elkövetése érdekében, vagy azzal összefüggésben felmerült költségek nem minősülnek elismert költségnek a társasági adó szempontjából. Ilyenek: Vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, annak elfogadása, vesztegetés bírósági, hatósági eljárásban, azok elfogadása, befolyással üzérkedés bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel. (Tao-tv. 3. sz. melléklet A) rész 8. pont) Szilágyi Miklósné 31

32 13. Adóelőleg bevallása a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiságának megszűnése esetén A megszűnésre vonatkozó szabályok nem csak a kisvállalati adó alanyára vonatkoznak, hanem a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanynak is hasonlóan kell eljárni az adóalanyisága megszűnése esetén. (60 napon belül az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig számított adóelőleg bevallást benyújtani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. Az előleg összege: a katás adóalanyiságának megszűnése évében elszáolt bevétel 1 %-a, ha a z adóév 12 hónap volt egyébként évesíteni kell.) (Tao-tv. 26. (13) bek.) Szilágyi Miklósné 32

33 Forrás: Adókódex: Adótörvények 2014/I p évi LXXXI.. törvény a társasági adóról és az osztalákadóról Adózóna.hu Könyvelői praktikum Piac és profit cikkértesítő - Adózás kkv-knak Adó online-hírlevél Szilágyi Miklósné 33

34 Szilágyi Miklósné 34

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Értelmező rendelkezések 1.1. Adomány [Tao.tv. 4. -ának 1/a. pontja] Az adminisztrációs

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL

1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL HATÁLYOS: 2012.06.20 - Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése,

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 Társasági adó 2013 Módosítások 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 1.1. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadókötelezettsége.

Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadókötelezettsége. Társasági adó Társasági adó Adóalany Gazdasági társaság, egyesülés, európai Rt. és európai szövetkezet Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Állami vállalat, tröszt, egyéb állami

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témái: A személyi jövedelemadó és társasági adó 2014. évi várható változásai KÖZLÖNYfigyelő: A Magyar Közlönyben 2013.október hónapban (MK. 2013. évi 161. 2013.

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben