Társasági adó évi CC. törvény évi CCXXXVI. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény"

Átírás

1 Társasági adó évi CC. törvény évi CCXXXVI. törvény. 1

2 Társasági adó bevallás Bevallás számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó előlegének bevallása hi.: május számú bevallás - a évben választott eva, kata, kiva esetén a társasági adókötelezettségről hi.: 5. hónap utolsó napja TAO bevallás - a évben eva, kata, kiva alanyiság megszűnésével társasági adóalannyá vált adózó társasági adóelőleg kötelezettségről hi.: adóalanyiság megszűnését követő 60 napon belül számú bevallás üzleti év utolsó hónapjának 20. napja hi.: december 20., feltöltés bevallása energiaellátók jövedelemadója társasági adóelőleg innovációs járulékelőleg számú bevallás alapítvány, egyesület, egyház stb. nyilatkozat: X hi.: május 31. (nem február 25.) (új nyomtatvány lesz: 14XX.) Ácsné M. J

3 Adózó döntése szerint bejelenthető Bejelentett részesedés A cég által a B cégben szerzett legalább 10 százalék mértékű, valamint minden további megszerzett részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését (ide nem értve a részesedés értékének a növekedését) a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az adóhatóságnak (jogvesztő határidő). A 10 százalékot meghaladóan szerzett részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó a legalább 10 százalékos mértékű részesedését bejelentette az adóhatósághoz. Hatály: január éig: minimális részesedés-szerzés mértéke 30% és a bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő: 60 nap Tao. tv pont Ácsné M. J

4 Építkezés befejezésének napja Építkezés befejezésének napja: (telephely keletkezéséhez) a használatbavételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének a napja, a használatbavétel tudomásulvételének a napja, alvállalkozó esetében az általa végzett tevékenység befejezésének a napja Hatály: január /2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba egyes használatbavételi engedélyhez kötött építmények kivételével az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész. Tao. tv pont Ácsné M. J

5 Telephely Külföldi személynél belföldi telephelyet keletkeztet: ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása (együtt: ingatlan hasznosítása), továbbá ingatlan értékesítése. Hatály: január 1. Tao. tv pont d) alpont Ácsné M. J

6 Ingatlannal rendelkező társaság fogalma Ingatlannal rendelkező társaság: az adózó, amennyiben 1. a beszámolójában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen [csoport], az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 százalék ÉS 2. tagja, vagy a csoport valamelyikének tagja az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetőséggel, amellyel Magyarországnak - nincs kettős adóztatást kizáró egyezménye, vagy - ha van egyezménye, akkor az az árfolyamnyereség Mo-n történő adóztatását teszi lehetővé. Hatály: január éig: mérlegfordulónapi piaci érték Tao. tv /a. pont Ácsné M. J

7 Termőföld, termőföldből átminősített ingatlan Termőföld [ pont]: a mező-, erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (a termőföld lehet külterületi vagy belterületi ingatlan egyaránt). Hatály: december 15. Termőföldből átminősített ingatlan [4. 18/c. pont]: a művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről szóló döntés meghozatalának a napjától számított öt adóéven keresztül az a külterületi ingatlan, amely a művelési ág változás átvezetése eredményeként az ingatlan-nyilvántartásban termőföldből művelés alól kivett területté vált (nem tartozik e fogalom körébe a belterületi ingatlan). Hatály: január 1. [Összefüggés: Tao. tv. 8. (1) bekezdés k) és l) pont] Tao. tv /c. pont, 45. pont Ácsné M. J

8 Bejelentett immateriális jószág 2013-ban: az adózó a bejelentett immateriális jószág kivezetésének nyereségével akkor csökkenthet, ha a bejelentés adóévét megelőző adóévben nem alkalmazta a 7. (1) bekezdés c) pontot től: A bejelentett immateriális jószág értékesítése, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó részével az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét egyéb feltételek (1 éves tartási idő) teljesülése mellett, ha a bejelentés adóévét megelőző adóévben az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredménynek az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett összegére tekintettel nem csökkentette az adózás előtti eredményét. Hatály: január 1. Tao. tv. 7. (1) bekezdés e) pont Ácsné M. J

9 K+F kedvezmény cégcsoport tagjai közötti megosztása 1. Új kedvezmény Az adózás előtti eredményt csökkenti az adózó választása szerint a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenységének a közvetlen költségére tekintettel a t) pont szerint megállapított, de választása szerint nem érvényesített összeg azzal, hogy a 3. sz. melléklet A) rész 15. pontja szerinti körülmények fennállását az adózó vonatkozásában is vizsgálni kell. (Fentiek nem vonatkoznak a 7. (17) bekezdés szerinti összegre.) Hatály: január 1. (+ nyilatkozat és adatszolgáltatás) Tao. tv. 7. (1) bekezdés w) pont Ácsné M. J

10 K+F kedvezmény cégcsoport tagjai közötti megosztása 2. Nyilatkozat és adatszolgáltatás A 7. (1) bekezdés w) pont akkor alkalmazható, ha az adózó rendelkezik az adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthető összeget. A kapcsolt vállalkozás által adott nyilatkozat(ok)ban meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg a nyilatkozat kiállítója által a t) pont alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel. A nyilatkozatban szereplő adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett a társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett. Tao. tv. 7. (21) bekezdés Ácsné M. J

11 Példa K+F kedvezmény megosztása A, B és C kapcsolt vállalkozások, és B elszámol 100 K+F közvetlen költséget 2014-ben 1.) Először B cég választhat, hogy a saját tevékenysége körében végzett K+F 100 költségével igénybe veszi-e a t) pont szerinti kedvezményt. Ha úgy dönt, hogy nem, vagy csak egy részét, akkor nyilatkozat útján átadhat a kapcsoltjainak. 2.) B cég a 100 költség alapján érvényesíthető kedvezményből átad A cégnek 20-at, C cégnek 30-at, tehát megtart magának 50-et. 3.) A és C cég eldönti, hogy elfogadja-e, azaz választásuk szerint vagy csökkentenek a w) pont alapján, vagy nem. ( A és C cég akkor nem fogadja el, ha nem kapcsolódik a vállalkozási tevékenységükhöz.) 4.) Ha A és C elfogadja [és nekik maguknak nincs t) szerinti költségük], akkor "A" 20-szal csökkent a w) alapján "C" 30-cal csökkent a w) alapján "A" 50-nel csökkent a t) alapján. 5.) B -nél kerülhet elszámolásra a közvetlen költség teljes összege, azaz B adózás előtti eredményét mérsékli a még 50 csökkentő tételt is érvényesíthet. Ácsné M. J

12 KKV beruházási adóalap-csökkentő kedvezmény Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő, csak magánszemély tagokból álló adózónál csökkenti az adózás előtti eredményt - a korábban még használatba nem vett ingatlan üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, - a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, - az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke, valamint - az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogának, valamint szellemi terméknek a bekerülési értéke, - de maximum 30 millió Ft. Adótartalma a közösségi szabályozás szerinti állami támogatásnak minősül. Hatály: január 1. Tao. tv. 7. (1) bekezdés zs) pont, (11), (12) bekezdés Ácsné M. J

13 Közösségi szabályozás A Tao. tv. rendszerében a 3 bizottsági rendelet éig hatályos: Az 1857/2006/EK rendelet helyett, az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló rendelet; Az 1998/2006/EK rendelet helyett, az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés alapján elfogadott, a csekély összegű (de minimis) támogatások alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet; Megjelent: Bizottság 1407/2013/EU rendelete, hatály: A 800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) helyett várhatóan egy külön törvény fog általánosan rendelkezni arról, hogy ahol jogszabály e rendelet említi, az alatt az új rendelet értendő (tervezet olvasható: Hatály: január 1. Ácsné M. J

14 Nem jelentős összegű hiba 8. (8) bekezdés: A 8. (1) bekezdés p) pontjának az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését az adózónak nem kell alkalmaznia, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, feltéve, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Hatály: január (1) bekezdés p) pont: az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg. Tao. tv. 8. (8) bekezdés Ácsné M. J

15 Példa nem jelentős összegű hiba Az adózó javára mutatkozik a korábbi adóévek adózás előtti eredményét csökkentő különbözet (számviteli önellenőrzés). Példa: az adózó 2014-ben talál egy évi el nem számolt költségszámlát (50 egység értékben). Ezen hiba az eredményre gyakorolt hatása miatt (hiba + hibahatás előjeltől függetlenül) 100 egységet jelent, s legyen (a számviteli minősítés szerint) nem jelentős összegű. Az adózó eldöntheti, hogy: a) a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló (2014. évi) adóbevallásában veszi figyelembe [ekkor nem kell alkalmaznia (2014. évi) adóalap növelő tételt és nem önellenőrzi a évi bevallását], vagy b) önellenőrzi a évi bevallását (pótlékmentesen) és megnöveli a évi adózás előtti eredményét a Tao. tv. 8. (1) bek. p) pont alapján. Az adózó az a) szerinti rendezést csak akkor választhatja, ha a nem jelentős összegű hibával érintett (2012.) évi adóalapja legalább 101 egység*. *Az el nem számolt hibát figyelembe véve a évi adóalap nem lenne nulla vagy negatív. Ácsné M. J

16 Veszteségleírás Különös szabály 17. (7) bekezdés utolsó fordulata A jogutód a jogelődnek a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával első alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás előtti eredményét csökkentheti. Hatály: január 1., de 2013-ra is alkalmazható. Általános szabály változatlan 2014-ben is: (1)-(3) bek. adóhatósági engedély nélkül, adóalap 50%-áig írható le, a keletkezés sorrendjében (8) bek. átalakulás esetén a jogutódra előírt feltételekkel Tao. tv. 17. (7) bekezdés Ácsné M. J

17 Jövedelem-(nyereség-)minimum Jöv-(nyer-)min.: korrigált összes bevétel 2%-a Az összes bevételt növelő tétel a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának* az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét* meghaladó összegének az 50%-a. *ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét Például: - Magánszemélytől jén kapott tagi kölcsön 12 MFt, - a i kötelezettség 1,8 MFt (ami év egészében is fennáll) Számítás: (1,8 M + 12 M /365 x 92) 1,8M = 3M/2 = 1,5 M összes bevételt növeli Tao. tv. 6. (5)-(10) bekezdés Ácsné M. J

18 Kapcsolt vállalkozások közötti apport Apport esetén akkor kell a korrekciót alkalmazni, nyilvántartást készíteni, ha - az apport szolgáltatója többségi befolyással rendelkezővé válik, vagy - a jegyzett tőke emelése során a többségi befolyással rendelkező szolgáltatja az apportot. Az alapítónak, a tőkét befogadó adózónak, a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak (részvényesnek) az (1) (5) bekezdés előírásait a jegyzett tőke, tőketartalék apporttal történő teljesítése, emelése, a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállítása esetén, továbbá a jogutód nélküli megszűnéskor a nem pénzben történő vagyonkiadásra, valamint az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítésére is alkalmaznia kell, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból. Hatály: január 1. Tao. tv. 18. (6) bekezdés Ácsné M. J

19 Közhasznú civil szervezetek? amikor a kedvezményes adóalap-megállapítás nem alkalmazható! - 5. (7) bek.: az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, a nonprofit gazdasági társaság nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket abban az adóévben, amelyben a közhasznúsági nyilvántartásból törölték, vagy amely adóévben a Civil tv.* szerint elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezetnek [egvtsz] minősül (11) bek.: abban az adóévben, amelyben az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület a Civil tv.* szerint egvtsz-nek minősül, a társasági adó alapja az (1)-(10) bekezdéstől eltérően az adózás előtti eredmény, módosítva a ban, a 16. -ban, a 18. -ban és a 28. -ban, valamint a VII. Fejezetben foglaltakkal (4) bek. (2012-től): az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, a közhasznú nonprofit gazdasági társaság az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a ok figyelembevételével alkalmazza, feltéve, hogy a Civil tv.* megfelelő alkalmazásával egvtsz-nek nem minősül. Hatály: január 1. Ácsné M. J *Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény [Civil tv.]

20 Példa közhasznú egyesület fizetendő adója: 160 egység Megnevezés Kedvezm. szabályok Kötelező módon: egvtsz Kh. tev. bevétele - ebből támogatás Kh. tev. költsége Vállalkozási tev. bevétele (1.500:2.000 = 75%) Vállalkozási tev. költsége Adózás előtti eredmény (vállalkozási tev.) (együttes tev.) Kedvezményezett mérték 300 (2.000 x 15%), és > 300 Túllépés aránya 80% (1.200 : 1.500) x 100 Korrekciós tételek - kapott adomány miatt + 80 (100 x 80%) - célzott kedvezmény 260 (1.300 x 20%) - értékcsökkenés (Szt.), 300 (Tao.) (Szt.), 400 (Tao.) Végleges (korr.) adóalap ( )x80% ( ) Fizetendő társasági adó x 10% ~ x 10% = 160 Ácsné M. J

21 Közhasznú nonprofit gazdasági társaság? Az adóalap megállapításánál: a közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az adóévben, amelyben a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a Civil tv. szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül. Hatály: január 1. Tao. tv. 13/A. (7) bekezdés Ácsné M. J

22 KKV beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény Pénzügyi intézménnyel kötött beruházási hitel szerződés a december 31-ét követően, de december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka, a december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka. Hatály: január 1. Változatlan: adózó a szerződéskötés adóévének utolsó napján KKV maximum 6 millió Ft/év adókedvezmény 70%-os adókedvezményi korlát közösségi szabályok szerinti minősítés 4 éven belül üzembe kell helyezni, 3 évig nem lehet eladni Tao. tv. 22/A. Ácsné M. J

23 Látvány-csapatsport támogatása 2013/ /2014. támogatási időszakra ( ) vonatkozóan nyújtott támogatás utáni adókedvezmény feltételei: 1.) Támogatási igazolás a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján, amelyet kiállít = a sportigazgatási szerv (jelenleg az NSI), illetve = a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége 2.) Támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásakor az adózónak nem lehet lejárt köztartozása 3.) Kiegészítő támogatás teljesítése = alaptámogatás (100) 10%-ának 75%-a, és ha szükséges még + alaptámogatás (100) 7%-a, vagy = alaptámogatás (100) 19%-ának 75%-a 4.) Alaptámogatás és (a 75%-os) kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóéven belül történő átutalása 5.) SPORTBEJ nyomtatványnak az adóhatósághoz megküldése: pénzügyi teljesítés + 8 napon belül (jogvesztő hatály) Tao. tv. 22/C. (3), (3a)-(3f) bekezdések Ácsné M. J

24 Látvány-csapatsport támogatása Változás az alaptámogatás utáni adókedvezmény igénybevételére biztosított időszak terén Az adókedvezmény (támogatás éve + 3 adóév helyett): a támogatás adóéve és az azt követő adóévek, de utoljára a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. Hatály: január 1., de a hatálybalépés napját követően ( ától) nyújtott támogatásokra kell alkalmazni. Tao. tv. 22/C. (2) bekezdés, 29/V. (4) bekezdés Ácsné M. J

25 Látvány-csapatsport támogatása Változás a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kedvezményezettje tekintetében A kiegészítő sportfejlesztési támogatás az adózó döntése szerint: a) azon országos sportági szakszövetségnek nyújtható, amelynek sportágát az adózó az alaptámogatásban részesítette (változatlanul), vagy b) ezen látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezetnek, (sportiskolának), közhasznú alapítványnak nyújtható; így pl. ugyanannak a kézilabda egyesületnek, amelynek az alaptámogatást is átutalta, vagy egy másik kézilabda egyesületnek (új szabály); c) ha az alaptámogatást a sportköztestület (MOB) részére nyújtotta, a kiegészítő támogatást is a részére kell átutalni (változatlanul). Hatály: január 1. Tao. tv. 22/C. (3a) bekezdés Ácsné M. J

26 Látvány-csapatsport támogatása Melyik számlaszámra kell átutalni a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét? A támogatások fogadására szolgáló fizetési számlát meg kell határozni alaptámogatás esetén a támogatási igazolásban, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a szponzori vagy támogatási szerződésben. Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem a szakszövetség, akkor a támogatónak a szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát a megkötését követő 8 napon belül meg kell küldenie az érintett sportág szerinti szakszövetség részére (esetleges elmulasztása nem érinti az adókedvezményre jogosultságot). Tao. tv. 22/C. (3c) bekezdés Ácsné M. J

27 Filmgyártó, előadó-művészeti szervezet támogatása Adókedvezmény támogatási igazolás 1.) A mozgóképszakmai hatóság (MNHH) által kiadott támogatási igazolás alapján a filmelőállító részére közvetlenül, vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (MNF Zrt.) letéti számlájára történt befizetés esetén; 2.) A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Igazgatósága mint az előadóművészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által kiadott támogatási igazolás alapján az előadó-művészeti szervezet támogatása esetén. Tao. tv. 22. (2), (4) bekezdés Ácsné M. J

28 Filmgyártó, előadó-művészeti szervezet támogatása Változás az adókedvezmény igénybevételének feltételeiben A filmgyártás támogatása, valamint az előadó-művészeti szervezet támogatása esetére is: - bevezetésre került a kiegészítő támogatás rendszere, - meghosszabbodik az adókedvezmény igénybevételi időszaka (a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára). Hatály: január 1., a ét követően nyújtott támogatásokra kell alkalmazni. Tao. tv. 22. (1), (3), (4), (6)-(8) Ácsné M. J

29 Filmgyártó, előadó-művészeti szervezet támogatása A kiegészítő támogatásra jogosult az adózó döntése szerint: filmgyártás támogatása esetén = vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.*, = vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő filmalkotás filmelőállítója; * étől kizárólag az MNF Zrt. lehet jogosult (a filmelőállító nem) előadó-művészeti szervezet támogatása esetén = vagy az EMMI, = vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet. Az átutalt összegről nincs bejelentési kötelezettség a NAV felé. Tao. tv. 22. (8) bekezdés, * évi CCXXXVI. törvény Ácsné M. J

30 Elismert költség az adóalapnál Éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik. Hatály: január 1. Tao. tv. 3. sz. mell. B rész 21. pont Ácsné M. J

31 Köszönöm m a figyelmüket! Ácsné M. J