Társasági adó 2012., Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás évi CCVIII. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény"

Átírás

1 Társasági adó 2012., Kisvállalati adó legutóbbi módosítás évi CCVIII. törvény

2 Bevallás Társasági adó számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: május számú bevallás - társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat a nonprofit szervezetek részéről Hi.: február EVA bevallás - társasági adóbevallás, amely adózó évre az eva, vagy a kiva, vagy a kata szerinti adózást választja Hi.: május számú bevallás tört adóévi társasági adóról a év közben katát választó esetén Ácsné M. J

3 Tao. tv. módosításai Adománynak minősül [4. 1/a.]: 1. a közhasznú szervezet* részére a közhasznú tevékenysége támogatására, 2. az egyház részére a külön törvényben** meghatározott tevékenysége támogatására, 3. a közérdekű kötelezettségvállalás*** céljára nyújtott, adóévi pénzbeli támogatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, ha az nem jelent a jövedelemadó törvényekben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának, vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, a felsoroltak közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. Hatály: január 1. * évi CLXXV. törvény ** évi CCVI. törvény *** Ptk Tao. tv. 4. 1/a. Ácsné M. J

4 Amikor a támogatás összege nem növelő tétel Jogcím Támogató Feltétel/elismert költség adomány (pénz, eszköz, szolgáltatás, közérdekű köt.váll.) bármely adózó igazolás birtokában elismert nem adomány közhasznú szervezet feltétel nélkül elismert nem adomány bármely adózó jogszabály alapján nyújtott, feltétel nélkül elismert nem adomány bármely adózó a közhasznú szervezet kivételével nyilatkozat1 és nyilatkozat2 esetén, (illetve támogatási igazolás, pl. sportcélú támogatásnál) elismert Tao. tv. 3. sz. mell. A fejezet 13., B fejezet 17., 15, 19 Ácsné M. J

5 Amikor a támogatás csökkentő tétel Csökkentő tétel: az adományként (adományozási szerződéssel) adott pénz, eszköz, szolgáltatásnyújtás értékének 20%-a közhasznú szervezet támogatása esetén, 50%-a a Magyar Kármentő Alap,vagy a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, további 20%-a tartós adományozási szerződés esetén, DE együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó között írásban kötött szerződés alapján pénzbeli támogatás legalább 4 évet érint (szerződéskötés éve + 3 év) évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélküli a támogatás; nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. Tao. tv. 7. (1) z), évi CLXXV. törvény pont Ácsné M. J

6 Tao. tv /a., 22C. (2); 29/S. (1), (5) Látvány-csapatsport Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány [4. 43/a.] Ilyennek minősül minden olyan, a sportról szóló évi I. törvényben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül. Hatály: január 1. Adókedvezmény igénybevétele [22/C. (2)] Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás éve + 3 adóév adójából feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Hatály: március 1. Ácsné M. J

7 Jövedelem-(nyereség-)minimum Jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adózás megállapítása 1. Adózás előtti eredmény (számviteli tv. szerint) 2. Adóalap (adózás előtti eredmény ± módosító tételek) 3. Jövedelem-(nyereség-)minimum = korrigált összes bevétel 2%-át eléri-e az 1. és 2. közül a nagyobb értéke Új szabály: Az összes bevételt növelő tétel A magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének 50%-a. Hatály: január 1. Tao. tv. 6. (9) c) Ácsné M. J

8 Tao. tv. 6. (9) c) Példa Jövedelem-(nyereség-)minimum számítása EFt-ban Megnevezés évi jöv-(nyer-)min évi jöv-(nyer-)min Értékesítés nettó árbevétele (+) (+) Egyéb bevételek (+) (+) Pénzügyi műveletek bevételei (+) (+) Rendkívüli bevételek (+) (+) Összes bevétel Magánszemélytől jén kapott tagi kölcsön 12 MFt, és a i kötelezettség 1,8 MFt (ami év egészében is fennáll) (1,8M + 12M /365 x 92) 1,8M = 3M/2 ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás Korrigált összes bevétel Ácsné M. J

9 Alultőkésítés Növelő tétel: + a kötelezettség (kapott kölcsön) kamatának és + a kötelezettség alapján a 18. (1) bek. a) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összegének a saját tőke 3-szorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része. Kötelezettség (minden elemének a napi átlagos állománya): + a kapott kölcsön, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a váltótartozást), valamint + minden más az előzőek szerinti kölcsönnek nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó kamatot fizet, + minden más az előzőeken kívül amelyre tekintettel az adózó az adózás előtti eredményét a 18. szerint csökkenti (kivéve a szállítói kötelezettséget), amely csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (kivéve a vevőkövetelést) között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés összegével. Hatály: január 1. Tao. tv. 8. (1) j), 8. (5) a) Ácsné M. J

10 Új fogalom és adókedvezmény Szabad vállalkozási zóna Szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség. Szabad Vállalkozási Zóna kijelölésére a kedvezményezett térségekben kerülhet sor. Ilyennek minősülnek a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kistérségek. E kijelölt térségekben megvalósított, legalább 100 millió forint értékű beruházás után az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe. Hatály: január 1. Tao. tv , 22B. (1) k) Ácsné M. J

11 Elhatárolt veszteség leírása A veszteség [6. (1) (4) bekezdés szerinti negatív adóalap] elhatárolása először a adóévi adóhatósági engedély nélkül történhet, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Felhasználás: az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjében kell felhasználni [17. (3)]. 1.) A veszteségleírás megengedett mértéke [17. (2)]: A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Hatály: január 1. Tao. tv. 17. (2), (3) Ácsné M. J

12 Veszteségleírás általános 50%-os korlátja Példa Az adózó években keletkezett, elhatárolt vesztesége 500 egység. Határozzuk meg, hogy veszteségleírás címén mekkora összeget érvényesíthet a évi bevallásában. Max. 40 egység lehet a csökkentő tétel és 460 egység a továbbvihető veszteség. Tao. tv. 17. (2) Megnevezés Adózás előtti eredmény Fejlesztési tartalék képzése Szt. szerinti értékcsökkenés Tao. tv. szerinti értékcsökkenés Számított adóalap Bevallás szerint Veszteségleírás? - 40 Adóalap Ácsné M. J

13 Veszteségleírás különös szabálya 2.) Új szabály [17. (13)]: Az általános, 50%-os korláttól eltérően, ha az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, akkor a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50%-ának az egyezségre tekintettel elengedett (rendkívüli bevételként elszámolt, időbelileg el nem határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Hatály: január 1., de a január 1-jét követően egyezséggel zárult esetekre Tao. tv. 17. (13) Ácsné M. J

14 Veszteségleírás jogutódnál 3.) A jogutód csak akkor jogosult az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználására (ideértve kiválás esetén a fennmaradó adózó vagyonmérleg szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt veszteségét is), ha a) az átalakulás során benne közvetlen vagy közvetett többségi befolyást olyan tag, részvényes szerez (rendelkezik), amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása a jogelődben ilyen befolyással az átalakulás napját megelőző napon rendelkezett és b) ha a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt, árbevételt szerez. Nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követő 2 adóéven belül jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult. Változás: - kiválás esetén a fennmaradó adózó vesztesége is korlátozás alá eshet (a kiváló adózó mellett), - nincs tevékenységi feltétel, ha az átalakulást követő 2 adóéven belül megszűnik az adózó, - a jogutódnak nem kell a tevékenységi feltételt teljesíteni, ha a jogelőd tevékenysége csak vagyonkezelési tevékenység volt. Hatály: január 1. Tao. tv. 17. (8) Ácsné M. J

15 Tao. tv. 17. (9) Veszteségleírás többségi tulajdonos személyének változása esetén 4.) Ha változik a többségi tulajdonos adózó személye, a társaság akkor jogosult az adóévi veszteség elhatárolására, továbbá a korábbi évek veszteségének felhasználására, ha benne olyan adózó szerez a Ptk. szerinti többségi befolyást, amely e befolyása megszerzését megelőző 2 adóévben (a jogelődje tagi, részvényesi jogviszonyát is figyelembe véve) folyamatosan kapcsolt vállalkozási viszonyban állt vele vagy jogelődjével. Nincs feltétel, ha adózónak nem minősülő személy (pl. magánszemély) szerez többségi befolyást. Nincs feltétel akkor sem, ha olyan adózó szerez a társaságban többségi befolyást, amely nem állt kapcsolt vállalkozási viszonyban a társasággal a megelőző 2 adóévben, de a) a többségi befolyás megszerzését megelőzően az általa vagy a többségi befolyást megszerző adózó által kibocsátott részvényeknek legalább egy részét a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra már bevezették, vagy b) ha a társaság a tevékenységét a többségi befolyás-szerzést követő 2 adóévben tovább folytatja (ide nem értve a jogutód nélküli megszűnés esetét) és annak természete jelentősen nem tér el a többségi befolyás-szerzést megelőzően végzett tevékenységtől, és a tevékenységből mindkét adóévben bevételt, árbevételt szerez. Hatály: január 1. Ácsné M. J

16 Ingyenes juttatás kiva alany részére Növelő tétel a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás címén a kiva alany részére nyújtott alábbi ingyenes juttatások: visszafizetési kötelezettség nélkül adott pénzbeli támogatás, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt áfa. Ilyen támogatott esetében az adózónak minden esetben felmerül az adózás előtti eredmény-növelési kötelezettsége; nem értelmezhető az adomány, vagy a jogszabály alapján adott támogatás, illetve nyilatkozat birtokában sem mentesülhet a növelés alól, nem lévén utóbbiakra előírás. Hatály: január 1. Tao. tv. 3. sz. mell. A/2. Ácsné M. J

17 Tao. tv. 5. sz. mell. 15. Nem adóalany Nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá az az adózó, amely az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya vagy a kisvállalati adó alanya Hatály: január 1. Ácsné M. J

18 2012. évi CXLVII. törvény Kiva szerinti adózás választására jogosult: az egyéni cég, kkt, bt, kft, zrt, szövetkezet, lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó, és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. Adóalanyiság keletkezése - bejelentkezésre nyitva álló időszakban: december január 15. között 12T203KV nyomtatványon jogszerűen történt bejelentkezés esetén a kiva-alanyiság létrejötte: január 1.; - a bejelentkezés január 15-éig történt visszavonása esetén kiva-alanyiság nem jött létre; - új adózó (2013-ban) kiva-alany lehet attól a naptól, amelyen az irányadó jogszabály szerint létrejön, ha e szándékát az alakulásától számított 30 napon belül bejelenti. A kisvállalati adó alanya az Szt. hatálya alá tartozik. Katv. 16. (1), 19. (1), (3), (9) Ácsné M. J

19 Katv. 19. (5), (7), (8) Adóalanyiság megszűnése Megszűnik a kiva-alanyiság a következő esetekben: 1. Adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár (500 millió forint, illetve arányos részének) meghaladása a túllépés hónapját megelőző hónap utolsó napjával; 2. Adószám jogerős felfüggesztése a határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával; 3. Létszám 50 főt meghaladja a létszámnövekedés hónapjának utolsó napjával; 4. Végelszámolás, felszámolás alá kerülés eljárás kezdő időpontját megelőző nappal; 5. Átalakulás az átalakulást megelőző nappal, kivéve a társasági formaváltást; 6. Az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozás a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot a naptári negyedév utolsó napjával; 7. Egyéb megszűnés a megszűnés napjával. Megszűnés napja mérlegfordulónap, és az azt követő nappal önálló üzleti év kezdődik. A megszűnést követő 2 adóévre nem választható újra a kiva szerinti adózás. Ácsné M. J

20 Adóalap A) Pénzeszközök* a 2013-as mérlegben Pénzeszközök* a 2012-es mérlegben ± Pénzeszközök realizált változása B) Azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez (kivéve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményt), azaz a ± Korrekciós tételek [20. (4)-(16)] ± (KORRIGÁLT) PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETŰ EREDMÉNY (PSZE) * készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek; kivéve az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz Evából bevételi nyilvántartást vezető áttérő: Pénzeszközök 2013-as mérlegben nyitómérleg szerinti [Szt. 2/A. (4)] + Katv. 20. (1)-(3) *garantált bérminimum től: Ft/hó SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK (SZJK) A tag = Tbj szerinti társas vállalkozó esetében: SZJK (= Tbj. szerint járulékalapot képező jövedelem): minimálbér [Tbj. 4. s) 2.*] 112,5%-a, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb. Adóalap = A) + B), de legalább B) Ácsné M. J

21 Kedvezményezett foglalkoztatott és kedvezménye Kedvezményezett foglalkoztatott: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény szerinti következő személyek: - 462/B. (2) bek. legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti, pályakezdő munkavállaló, - 462/C. tartósan álláskereső személy, - 462/D. GYES, GYET alatt, vagy után munkaviszonyban foglalkoztatott. Kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmény: Kedvezményezett foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de legfeljebb személyenként 100 EFt, a foglalkoztatás első 2 évében. A kedvezmény részmunkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb 100 EFt-nak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után érvényesíthető. Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül: az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Az adóalap, valamint az adóelőleg-alap megállapításánál csökkenti a (B) adóalaprészt, illetve a b) adóelőlegalap-részt. Katv , 20. Ácsné M. J

22 PSZE korrekciós tételei Csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt (teljes körű felsorolás): - hitel vagy kölcsön felvétele, - az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor, a kölcsön nyújtásakor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, - kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, - értékpapír beváltása, eladása, részesedés eladása esetén a vásárláskor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, - tőkebevonás (pl. jegyzett tőke emelése), - osztalék, osztalékelőleg megszerzése, - elszámolásra kiadott előleg visszafizetése kapcsán a tárgyévben befolyt pénzeszköz. Csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt - a kiva alanyiság előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz kiva alanyiságot megelőző adóévben meghatározott számított nyilvántartási értéke 10 év alatt, egyenlő részletekben. Katv. 20. (4), (16) Ácsné M. J

23 PSZE korrekciós tételei Növeli a pénzforgalmi szemléletű eredményt (nem teljes körű felsorolás): - hitel vagy kölcsön nyújtása, - hitel vagy kölcsön törlesztésekor, a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része, - befektetés vásárlása, - tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítása), - osztalék (kivéve a kiva alanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kiva alanyiság időszakában kifizetésre kerülő osztalékot), osztalékelőleg fizetése, - elszámolásra kiadott előleg kifizetése miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés. Növeli a pénzforgalmi szemléletű eredményt továbbá - a nem a vállalkozás érdekében felmerülő pénzeszköz-kifizetések körében különösen: az ingyenes juttatások, a megfizetett kiva, kiva-előleg stb. Katv. 20. (5)-(8) Ácsné M. J

24 Példa Korrekciós tétel kölcsön 1.) Hitel (2 M Ft) felvétele csökkenti a PSZE-t, így az adóalapra gyakorolt hatása nulla. 2.) Hitel törlesztésekor növeli a PSZE-t, a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része. 2 M Ft visszafizetése 10 év alatt egyenlő részletekben évi 200 E Ft + kamat. Mivel a 2 M Ft csökkentő tétel volt, annak arányos része, a 200 E Ft/év növelő tétel lesz. A kifizetett kamat azonban nem korrekciós tétel, ennyivel kevesebb lesz a PSZE. Ácsné M. J

25 Veszteségelhatárolás, -leírás Veszteség = adóévi negatív pénzforgalmi szemléletű eredmény, = társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív adóalap. Az elhatárolt veszteség felhasználása keletkezésük sorrendjében. Fő szabály: az elhatárolt veszteség összege 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkenti a következő adóévek pozitív PSZE-ét. Sajátos szabály: az elhatárolt veszteség összegéből a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett - tárgyi eszközökkel (beruházással), - szellemi termékekkel, - kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegével döntés szerint, teljes mértékben (egy összegben) időbeli korlát nélkül csökkenthető a következő adóévek ADÓALAPJA. A veszteségleírás PSZE-t csökkentő 1/10-ed összege és az adóalapot csökkentő teljes beruházási érték egyidejűleg alkalmazható. Katv. 20. (9)-(12) Ácsné M. J

26 Adómérték, adók kiváltása, adófizetés, bevallás Adómérték: 16% A kiva megfizetése kiváltja: - a társasági adó, - a szociális hozzájárulási adó, - a szakképzési hozzájárulás megfizetését és bevallását. Nem váltja ki az áfát, továbbá az osztalék után fizetendő szja és eho kötelezettséget sem (semmit a felsoroltakon kívül). A kiva éves adó. Az adóév a naptári év. 13KIVA bevallás a évi kiva kötelezettségről Bevallás határideje: adóévet követő év május 31-e, és eddig kell az adót megfizetni is. Bevallás az adóalanyiság év közbeni megszűnésekor: megszűnés hónapját követő 5. hónap utolsó napja. Katv. 21., 22. Ácsné M. J

27 Katv. 23. Kiva-előleg rendszere Adóelőleg bevallása, befizetése - havonta, a tárgyhónapot követő hó 20-áig = ha a megelőző adóévi kiva fizetési kötelezettség > 1 M Ft = a kiva első évében, ha a megelőző adóévi bevétel > 100 M Ft - negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20-áig = ha a megelőző adóévi kiva fizetési kötelezettség < = 1 M Ft = a kiva első évében, ha a megelőző adóévi bevétel < = 100 M Ft Adóelőleg alapjának meghatározására 2-féle módszer egyike választható: 1.) egyszerű (4 tételből álló) módszer 2.) összetett (minden tételből álló) módszer Ácsné M. J

28 Kiva előlegalap Az egyszerű (4 tételből álló) előlegalap [23. (4)]: a) a pénzeszközök adóelőleg-megállapítási időszakban realizált változása (±), b) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel (+), c) az adóelőleg-megállapítási időszakban e törvény szerint megfizetett adó, adóelőleg (+) d) az adóelőleg-megállapítási időszakban kifizetett osztalék (kivéve a kiva alanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kiva alanyiság időszakában kifizetésre kerülő osztalékot) és kifizetett osztalékelőleg (+) = adóelőleg-alap [± a) + b) + c) + d)], de legalább a b) szerinti összeg (utóbbi, minimum adóelőleg-alap) Katv. 23. (4), (6) Ácsné M. J

29 Kiva előlegalap Az összetett (minden tételből álló) előlegalap [23. (5)]: a) a pénzeszközök adóelőleg-megállapítási időszakban realizált változása (±), b) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel (+), c) a 20. (4)-(16) bekezdés szerinti a (9)-(12) és a (16) bekezdések esetén az adóelőleg-megállapítási időszakra jutó arányosított korrekciós tételek (±) = adóelőleg-alap [± a) + b) ± c)], de legalább a b) szerinti összeg (utóbbi, minimum adóelőleg-alap) Ha az adózó valamely adóelőleg-megállapítási időszakban e módszert alkalmazza, akkor az adóelőleget az adóév végéig minden esetben e módszerrel kell megállapítania. Katv. 23. (5), (6) Ácsné M. J

30 Katv. 23. (7) Adóelőlegnél a negatív összeg továbbvitele Ha az adóelőleg-alap megállapítása során a bármely módszerrel számított előlegalap b)* szerinti összeggel csökkentett összege negatív, akkor annak összegével az adózó jogosult a következő adóelőleg-megállapítási időszakokban de legfeljebb ugyanabban az adóévben csökkenteni a valamely módszerrel megállapított előleg-alapnak a b)* szerinti összeget meghaladó részét. Például: egyszerű adóelőleg-alap megállapítási módszerrel (4 tétel) legyen: I. negyedévben: = 2, de legalább 4, és 4 x 16% = 0,64 II. negyedévben: , = 13,64 számított előleg-alap de, mivel van negatív összeg, I. negyedévnél: 6 [ 2 4] II. negyedévben: (13,64 3) = 10,64 és mivel 10,64 > 6, ezért 13,64 6 = 7,64 végleges előleg-alap [7,64 x 16% a fizetendő kiva-előleg] *b) = az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel csökkentett Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem. Ácsné M. J

31 Áttérés szabályai Osztalék utáni adót kiváltó adó (1271EVA bevallásban) Osztalék utáni adót kiváltó adót az Szt. hatálya alá tartozó kiva szerinti adózást választó adózóknak nem kell bevallani. Ilyen kötelezettségük csak azoknak az adózóknak van, amelyek kikerülnek az Szt. hatálya alól (azaz 2012-ben az Szt. alanyai voltak, de 2013-tól nem tartoznak az Szt. hatálya alá). Osztalék utáni adót kiváltó adót megállapítani és 3 adóévben megfizetni tehát kizárólag annak a társasági adóalany közkereseti társaságnak, betéti társaságnak, egyéni cégnek kell, amely először a évtől a kata szerinti adózást választja, vagy az eva szerinti adózást és az eva alanyaként a bevételi nyilvántartás vezetését választja. Továbbá annak az Szt. hatálya alá tartozó eva-alanynak kell megállapítani, amely a kata szerinti adózást választja. Ácsné M. J

32 Eltérőségek a jogutód nélküli megszűnés szabályaitól Az adózó választása szerint nem alkalmazza - a Tao. tv. 16. (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában eszközök együttes számított nyilvántartási értéke és könyv szerinti értéke különbözete; - a Tao. tv. 8. (1) bekezdés u) és v) pontjában, - a Tao. tv. 7. (15) bekezdésében, - a Tao. tv. 16. (1) bekezdés b) pontjában az utolsó adóévet megelőzően képzett fejlesztési tartalék, és a 7. (1) c) szerinti tartalék fel nem használt része, - a Tao. tv. 16. (1) bekezdés c) pont cf) és ch) alpontjában, - a Tao. tv. 16. (16) bekezdés a)-d) pontjában alapító egyéni vállalkozóból egyéni céggé alakuláskor fennálló kedvezmények, - a án hatályos 19. (5) bekezdésében foglaltakat, ha a kiva alanyisága alatt a Tao. tv. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az adó megfizetésének kötelezettsége. Katv. 28. Ácsné M. J

33 Kiva átmenet Katv. 20. (13) bekezdés A pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a) az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelőző időszakra vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számol el, b) a megelőző időszakra vonatkozóan teljesített kiadást, elszámolt bevételt, ha az adóévet megelőző adóévben az adóalany az Szt. hatálya alá nem tartozott évi teljesítésről kiállított, 2013-ban kifizetett számlaérték. Ácsné M. J

34 Katv. 20. (14) bekezdés Kiva átmenet Az e törvény hatálya alá kerülés időpontjában állományban lévő hitel- és kölcsöntartozásokkal, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségekkel, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal, tulajdoni részesedést jelentő befektetésekkel kapcsolatos, (4) bekezdés b) és d) pontja, valamint az (5) bekezdés a) és c) pontja szerinti pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek helyett módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek e törvény hatálya alá kerülés időpontjában kimutatott nyilvántartás szerinti (arányos) értékét kell figyelembe venni. Például: A kiva-alanyiság előtt felvett hitel kiva időszakában törlesztett része növeli a pénzforgalmi szemléletű eredményt (függetlenül attól, hogy a felvételekor nem csökkentette a pénzforgalmi szemléletű eredményt). Katv. 20. (5) A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli a) az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön felvételekor a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része. Ácsné M. J

35 Katv. 20. (15) bekezdés Kiva átmenet Az adóalap megállapítása során csökkentő tételként kell figyelembe venni az olyan kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévben teljesített kifizetést, amely a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, és az adóévet megelőző adóévre vonatkozó eredménykimutatásban költségként, ráfordításként nem került elszámolásra. Például: 2012-ben kifizetett I. n.évi bérleti díj. Nem tartozik ide pl. a évi leltárkészlet. Ácsné M. J

36 Köszönöm a figyelmüket!

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben