Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014"

Átírás

1 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

2 3.2. A társasági adó változásai

3 Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben szerzett legalább 10 százalék mértékűrészesedés. Feltétel: a szerzést követő 75 napon belül bejelentési kötelezettség az adóhatóságnak. (Tao-tv pont)

4 Ingatlannal rendelkező társaság ingatlannal rendelkező társaságnak minősül az adózó, ha a beszámolójában vagy a belföldi illetőségű adózónak vagy külföldi vállalkozónak minősülő kapcsolt vállalkozásaival együttesen, az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 %. (Tao-tv /a pont)

5 Termőföld fogalma A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összhangban a Tao-tv. szerint a termőföld fogalma alatt a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földet kell érteni. (Tao-tv pont)

6 Adóalapot módosító tételek K+F adóalap-kedvezmény A társasági adó alanya a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett, az általa még nem érvényesített kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap korrekciós tétellel csökkentheti adózás előtti eredményét. Feltétel: a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozata. (Tao-tv. 7. (1) bek. w) pont és (21) bek.)

7 Kis-és középvállalkozások adóalapkedvezménye A korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogával csökkenthető az adózás előtti eredmény. Nem alkalmazható a szabály a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott szoftvertermékekre. (Tao-tv. 7. (1) bek. zs) pont, 7. (11)-(12) bek.)

8 Nem jelentős összegű hiba Az adózónak nem kell alkalmaznia az adóalapot növelő tétel önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését, amikor a feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe. Feltétel: a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. (Tao-tv. 7. (1) bek. u) pont, 8. (1) bek. p) pont, 8. (8) bek.)

9 Szabályozott ingatlanbefektetési társaság Az adómentességre vonatkozó rendelkezést nem alkalmazhatja a főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságban fennálló, 10%-ot meghaladó részesedése értékesítésének adóévi árfolyamnyereségére, és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó részére. (Tao-tv.15. (9) bek.)

10 Az adóalap megállapításának különös szabályai Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülő alapítvány, a közalapítvány, egyesület, köztestület társasági adóalapja elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: amelynek éves összes bevétele 60 %-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó éves összes bevétele.

11 Abban az adóévben, amelyben az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társasági adó alapját az általános szabályok szerint köteles megállapítani. (Tao-tv. 5. (7) bek., 9. (11) bek.)

12 Közhasznú non-profit gazdasági társaság közhasznú jogállásának megszűnése A közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az adóévben, amelyben a közhasznú nonprofit gazdasági társaság elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül. (Tao-tv. 13/A. (7) bek.)

13 Elhatárolt veszteség Beolvadás esetén a jogutód, a beolvadó társaságtól átvett tárgyévi negatív adóalapot a beolvadás napját magába foglaló adóév adózás előtti eredményének terhére használhatja fel. A rendelkezés alkalmazásának feltételei vannak. (Tao-tv. 17. (7) bek.)

14 A kis-és középvállalkozások adókedvezménye Az adókedvezmény (kamatkedvezmény) mértéke: a december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka. (Tao-tv. 22/A. )

15 Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye május 19-étől az adóalany a támogatási igazoláson meghatározott összeg legalább 75 %-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

16 Ha az adózó a várható társasági adóalapjára tekintettel a 10 %-os adókulccsal határozza meg a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét, de a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 %-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásként megfizetni. (Tao-tv. 22/C. (3)-(3e) bek., 29/U. )

17 2013. május 19-étől nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül az adóévben szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott, kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege. (Tao-tv. 3. sz. melléklet A/rész 11. pont)

18 2014. január 1-jétől a kiegészítő sportfejlesztési támogatás nyújtható az alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport keretében vagy érdekében tevékenykedő szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetnek, hivatásos sportszervezetnek, valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak is. (Tao-tv. 22/C. (3a) bek., 29/V. (3) bek.)

19 A látvány-csapatsport támogatása esetén az adókedvezmény érvényesítésére hat év áll az adózók rendelkezésére. Az adókedvezmény legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. (Tao-tv. 22/C. (2) bek., 29/V. (4) bek.)

20 Az adózó a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult önálló fizetési számlájára történő átutalássala támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti. (Tao-tv. 22/C. (3c) bek., 29/V. (3) bek.)

21 Előadó-művészeti szervezetek és a filmalkotás támogatásának adókedvezménye január 1-jétől a filmalkotás és az előadóművészeti szervezetek támogatása esetén az adózó kiegészítő támogatás juttatására köteles. (Tao-tv. 22. (1), (8) bek.)

22 Az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10 vagy 19 %-os adókulccsal kiszámított értékének legalább 75%-a.

23 Ha az adózó a 10 %-os adókulcs alapján állapítja meg a kiegészítő támogatás mértékét, de a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 %-át kiegészítő támogatásként megfizetni. (Tao-tv. 22. (6)-(7) bek.)

24 Filmalkotás támogatásaesetén a támogatás és a kiegészítő támogatás összértéke nem haladhatja meg a közvetlen filmgyártási költség 20 %-át. A kiegészítő támogatások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-át. (Tao-tv. 22. (4)-(5) bek., 29/T )

25 Nem minősül elismert költségnek az előadóművészeti szervezetnek és a filmalkotások támogatása kapcsán nyújtott kiegészítő támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege. (Tao-tv. 3. sz. melléklet A) 12. pont)

26 Kapcsolt vállalkozások adózási szabályainak változása A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítására vonatkozó rendelkezésérvényesítésének szabálya, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból. (Tao-tv. 18. (6) bek.)

27 Fejlesztési tartalék Ha az adózó a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása esetén felhasználja a fejlesztési tartalék összegét, akkor a maradék számított nyilvántartási érték értékcsökkenési leírása az adóév első napjától, illetve a tárgyi eszköz üzembe helyezésének napjától - a bekerülési értékre vetített kulccsal számítva- folytatható. (Tao-tv. 1. sz. melléklet 12. pont)

28 Elismert költségek A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás. Feltétel: reprezentációs célú szolgáltatás (Tao-tv. 3. sz. melléklet B) rész 21. pont)

29 Nem elismert költségek július 1-jétől az új Büntető törvénykönyv hatálybalépése miatt módosult azon bűncselekmények köre,amelyek elkövetése érdekében, vagy azzal összefüggésben felmerült költségek nem minősülnek elismert költségnek a társasági adó szempontjából. (Tao-tv. 3. sz. melléklet A) rész 8. pont)

30 Adóelőleg bevallása a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiságának megszűnése esetén A megszűnésre vonatkozó szabályok nemcsak a kisvállalati adó alanyára vonatkoznak, hanem a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanynak is hasonlóan kell eljárni az adóalanyisága megszűnése esetén. (Tao-tv. 26. (13) bek.)

31 3.3. Az általános forgalmi adó szabályainak változása

32 Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A július 1-jétől hatályos módosítás szerint az időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontjának az elszámolási időszak utolsó napja számít, amikor nem a Ptkszerinti közszolgáltatási tevékenység, vagy telekommunikációs szolgáltatás nyújtásáról van szó. (Áfa-tv. 58. (1) bek., 284. )

33 Az adóalap utólagos csökkentése Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is (új elemként), ha: az időszakos elszámolású ügylet esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket.

34 Az Áfa-tv. új eleme január 1-jétől a termék beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére tekintettel történő, közvetett pénzvisszatérítés. a pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti. A szabály alkalmazásának feltételei (Áfa-tv. 77., 78., 153/B. (1) bek. c) pont, 153/C (1) bek. b) pont)

35 Termékexport kiviteli igazolásának határideje Amennyiben az adó alóli mentesség kizárólag a termék kiléptetésére előírt határidő (90 nap) túllépése miatt nem alkalmazható, azonban a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, érvényesül a termékexportra vonatkozó szabály. Feltétel:igazolás (Áfa-tv. 98. (5)bek., 153/B. (1) bek. d) pont)

36 Korrekciós szabályok változása Ha a tárgyi eszközt apport, jogutódlás vagy üzletágátruházás keretében naptári év közben szerzi meg az apportot fogadó, a jogutód vagy az üzletágat megszerző adóalany, akkor a korrekciós szabályok alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha a tárgyi eszközt a szerzés évében mind az apportáló, mind az apportot fogadó adóalany a naptári év teljes időtartamában használta volna. (Áfa-tv )

37 2014. január 1-jétől a korrekciós szabályok kiterjednek a vagyoni értékű jogokra is. A figyelési időszak az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén a szerzésének hónapjától számított 240 hónap, más vagyoni értékű jog esetén 60 hónap. (Áfa-tv.135. (5) bek., 136., 286. )

38 Fizetendő és levonható áfa utólagos korrekciójának elszámolása január 1-jétől, nem kell önellenőrzést végezni, ha akár az adóalap, akár a fizetendő adó a korábban megállapítotthoz és bevallotthoz képest csökken. Kivételekkel. (Áfa-tv. 153/A-D )

39 Nyugta adattartalma, elektronikus nyugtakibocsátás lehetősége január 1-jétől, amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a nyugta kibocsátásának időpontja helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

40 2014. július 1-jétől a nyugtát elektronikus formában is ki lehet bocsátani. (Áfa-tv )

41 Építési hatósági tudomásulvételi eljárások Egyes, korábban építési engedélyhez kötött munkálatokhoz már nem szükséges építési hatósági engedély, hanem elegendő építési hatósági tudomásulvétel. Továbbra is a fordított adózás érvényesül. (Áfa-tv (1) bek. b) pont)

42 Számlakibocsátásra irányadó szabályok, valamint az egyszerűsített számla adattartalmának változása Az ügyletet teljesítő adóalany gazdasági letelepedettsége szerinti tagállam számlázási szabályai alkalmazandók abban az esetben is, ha a termékértékesítő, szolgáltatást nyújtó a teljesítés helyén rendelkezik telephellyel, de az nem vesz részt az ügylet teljesítésében. (Áfa-tv. 158/A )

43 Belföldön kívül teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén az egyszerűsített számlán kötelező feltüntetni az eddigi adatokon túlmenően a teljesítési időpontot, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől, valamint a fordított adózás kifejezést, ha adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett. (Áfa-tv (2) bek.c) pont

44 Az élő-és félsertés áfa kulcsának csökkentése január 1-jétől az eddigi 27 %-ról 5 %-ra csökkent az élő- és félsertés áfa kulcsa. (Áfa-tv. 3. sz. melléklet 1. rész pont)

45 A évi év közben elfogadott módosítások Építőipari tevékenységet érintő változások (Áfa-tv. 6. (4) bek. b) pont, 86. (1) bek. j) pont, jb) alpont) Építési telek fogalma (Áfa-tv pont) Adómentes személygépkocsi-értékesítés (Áfa-tv. 87. c) pont)

46 Az adóhatóság által vezetett közhiteles nyilvántartások (Áfa-tv. 178/A. ) A felnőttképzési törvény alapján szervezett képzés adómentessége (Áfa-tv. 85. (2) bek. b) pont, 285. )

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Adózási változások - 2014. A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt

Adózási változások - 2014. A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt Adózási változások - 2014 A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt 1 Az előadó Ruszin Zsolt Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő A FairConto Zrt. vezérigazgatója Az MKOE Alelnöke,

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben