Összeállítás a társasági adótörvény évi módosításairól (a évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII."

Átírás

1 Összeállítás a társasági adótörvény évi módosításairól (a évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, december Fogalmak Egyház [Tao.tv. 4. -ának új 10/a. pontja] A kiegészítő előírás a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvénnyel összhangban meghatározza az egyház fogalmát azzal, hogy egyház a hivatkozott törvény mellékletében meghatározott egyháznak minősülő adózó és annak belső egyházi jogi személye. A rendelkezés a évi adókötelezettség megállapítása során alkalmazható. Ellenőrzött külföldi társaság [Tao.tv. 4. -a 11. pontjának c) alpontja] A pontosítás arra irányul, amikor a külföldi személy adózás előtti eredménye nulla vagy negatív összeg, akkor vizsgálni kell, hogy a külföldi állam milyen mértékű társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz. A kiegészítés szerint, amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek kell elérnie a 10 százalékot. Az ellenőrzött külföldi társaságra előírtakat az adózónak bizonyítania kell, a tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának a kivételével. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény [Tao.tv. 4. -ának új 16/b. pontja] A kiegészítés a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény fogalmát a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvénnyel összhangban határozza meg. A rendelkezés a évi adókötelezettség megállapítása során alkalmazható. Tao.tv.mód.doc

2 2 Szabad vállalkozási zóna [Tao.tv. 4. -ának új 31. pontja] A kiegészítő előírás szerint a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolás [Tao.tv. 4. -ának 38. pontja] A támogatás mértékének pontosítása indokolta az értelmező rendelkezés pontosítását. Ez szerint: olyan az előadó-művészeti államigazgatási szerv által az előadóművészeti szervezet támogatója részére kiadott, a támogatást nyújtó adózó megnevezését tartalmazó okirat, amely tekintetében az egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódó, tárgyévre vonatkozóan kiadott kedvezményre jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból származó jegybevétel 80 %-át. A évi adóévről kiállított támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban évben tartott előadásaiból származó jegybevétele 80 %-át az átmeneti rendelkezés szerint. Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány [Tao.tv. 4. -ának új 43/a. pontja] A kiegészítő előírás szerint minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül. A rendelkezések az ellenőrzött külföldi társaság kivételével a évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazhatók. 2. A társasági adó-alap megállapítása [Tao.tv. 6. -a (9) bekezdésének új c) pontja] A kiegészítő előírás szerint a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt növeli a tagi kölcsönök napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján fennálló összegét meghaladó tagi kölcsön összegének 50 százaléka. Nem kell a számításnál figyelembe venni az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalékból származó kötelezettséget.

3 3 3. Az adózás előtti eredményt csökkenti [Tao.tv. 7. -a (1) bekezdésének dz) pontja] A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyereségét (apport esetén a rendkívüli pozitív eredményét) csökkenteni kell a módosítás szerint az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással. Kiegészítő rendelkezések: A módosítás újra fogalmazta a korábban munkanélküli személy minősítő ismérveit. Az új előírás szerint korábban munkanélküli személynek a foglalkoztatását megelőzően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső minősül [Tao.tv. 7. -ának (3) bekezdése]. Bővült a Tao.tv. 7. -ának (17) bekezdése szerinti saját tevékenységi körében kutatást végző adózók köre a központi költségvetési szervként működő kutatóintézettel, a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézettel. Kiegészült a rendelkezés azzal, hogy a rendelkezésben foglaltakat az Európai Unió tagállamának vagy az EGT megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetére is alkalmazni kell. 4. Az adózás előtti eredményt növeli [Tao.tv. 8. -a (1) bekezdése m) pontjának b) alpontja] A módosítás szerint a bejelentett részesedés árfolyamveszteségét (apport esetén rendkívüli negatív eredményét) növelni kell az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással. Az adózás előtti eredményt növeli [Tao.tv. 8. -a (1) bekezdésének j) pontja] a külön meghatározott kötelezettségek kamatának a saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettség részre jutó arányos része. A kötelezettség meghatározása pontosításra került azzal, hogy a szokásos piaci ár miatti eredménycsökkentésnél kivétel az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség, a követelések között kivétel az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelés. 5. Veszteségelhatárolás [Tao.tv ának (8) bekezdése és új (13) bekezdése] A veszteségelhatárolásra vonatkozó szabályozás alapján a jogutód abban az esetben jogosult az átvett elhatárolt veszteség felhasználására, ha az átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott tevékenységből

4 4 bevételt, árbevételt szerez. A módosítás alapján nem kell a feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelés volt. A módosítás kiválás esetén a kötelezettséget nemcsak a kiválással létrejött társaságra terjeszti ki, de arra az adózóra is, amelyből a kiválás történt. A kiegészítő előírás szerint, amennyiben az adózóval szemben kezdezményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, akkor a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékának az egyezségre tekintettel elengedett (rendkívüli bevételként elszámolt, időbelileg el nem határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. A rendelkezés a január 1-jét követően csődeljárást vagy felszámolási eljárást lezáró bírósági végzéssel jóváhagyott egyezségekre vonatkozóan alkalmazandó. 6. Fejlesztési adókedvezmény [Tao.tv. 22/B. -a (1) bekezdésének új k) és l) pontja] A kiegészítő előírás alapján az adózó adókedvezményt vehet igénybe a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelen értéken legalább 100 millió forint értékű beruházás, a jelen értéken legalább 100 millió forint értékű külön jogszabályban meghatározott tanúsítvány által igazolt módon az energiahatékonyságot szolgáló beruházás üzembe helyezése és a kormányrendeletben foglaltak szerinti üzemeltetése esetén. Fejlesztési adókedvezmény [Tao.tv. 22/B. -ának (3), (5) és (18) bekezdése] A módosítás a statisztikai adatszolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében a fejlesztési adókedvezmény érvényesíthetőségének feltételéül szabta, hogy az adózó a beruházás üzembe helyezését követő 90 napon belül a beruházás befejezésének napját bejelenti az adópolitikáért felelős miniszternek. Az adókedvezmény a beruházás üzembe helyezését követő 5 év során a módosítás szerint abban az adóévben nem vehető igénybe, amelyben az adózó a jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított

5 5 (környezetvédelmi) kibocsátási határértéket jogerős határozattal megállapított módon túllépte. A rendelkezés az N651/2006. számú Állami Támogatás-Magyarország című támogatási program alapján bejelentett vagy kérelmezett fejlesztési adókedvezményre alkalmazható. A módosítás normatív módon rögzíti, hogy az adópolitikáért felelős miniszter évente egy alkalommal átadja az állami adóhatóságnak a fejlesztési adókedvezményre vonatkozó adózói bejelentéseket. 7. A látványcsapatsport támogatásának adókedvezménye [Tao.tv. 22/C. -a (5a) bekezdése a) pontjának új ae) alpontja, és új (10) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint a támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban akkor is kiállítható, ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a látványcsapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert a támogatás igénybevételére jogosult, két éven belül létrehozott sportszervezet az indulási jogot a sport-törvény alapján megszerző sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásnak minősül. A sportfejlesztési program jóváhagyása, valamint a támogatási igazolás kiállítása során a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel. Ezen rendelkezés első alkalommal a évi támogatási időszakra vonatkozóan benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben alkalmazandó. 8. Átmeneti rendelkezések A Tao.tv. 7. -a (1) bekezdése z) pontjának (közhasznú szervezetek támogatása), 8. -a (1) bekezdése s) pontjának (többletkedvezmény adójának megfizetése), 16. -a (1) bekezdése ce) alpontjának (többletkedvezmény adójának megfizetése) alkalmazásában tartós adományozásnak minősül a december 31-ig hatályos, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint meghatározott tartós adományozás is.

6 6 9. Tao.tv. mellékleteinek módosítása A 3. számú melléklet A/13. pontja, és új A/2. pontja A térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékébe nem tartozik bele az Áfa-tv. szerinti áruminta. Az új előírás szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások közé tartozik a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt áfa. Az 5. számú melléklet 8. pontja és új 15. pontja A kiegészítő előírás szerint társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek az eddigieken túlmenően: a kényszertörlési eljárás kezdő napjától a kényszertörlési eljárás alatt állók, az az adózó, aki az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya vagy a kisvállalati adó alanya. A Tao.tv. 6. számú mellékletének F) fejezete a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kedvezményezett tevékenységére is vonatkozik, a évi adókötelezettség megállapítására választható. 10. Kisebb módosítások, pontosítások Bejelentett immateriális jószág A módosítás szerint a bejelentett immateriális jószág fogalma kiterjed arra az esetre is, ha az adózó az immateriális jószágot (szellemi terméket, vagyoni értékű jogot) saját maga hozza létre, állítja elő. Az előállítás napja a használatba vétel napja. [Tao.tv. 4. -ának 5/a pontja.] A rendelkezés a évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazható. A Tao.tv. 7. -a (1) bekezdésének e) pontja szerint a bejelentett immateriális jószág értékesítése miatti adózás előtti eredmény csökkentési feltétele kiegészült azzal, hogy a bejelentés adóévet megelőző adóévben az immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredményre nem alkalmazta a jogdíjbevétel miatti adózás előtti eredménycsökkentést.

7 7 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény a évi adókötelezettsége megállapítása során alkalmazhatja a Tao.tv. 9. -ában foglaltakat, az alapítványra, egyesületre stb. vonatkozó sajátos előírásokat. Veszteségelhatárolás A Tao.tv a (9) bekezdésének b) pontja kiegészült azzal, hogy a (9) bekezdés hatálya nem terjed ki az adózóra, ha a társaság a tevékenységét a többségi befolyás megszerzését követő két adóévben továbbfolytatja, ide nem értve a jogutód nélküli megszűnés esetét. A rendelkezés a évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazható. Látványcsapatsport támogatási igazolás [Tao.tv. 22/C. -ának (2) bekezdése] A támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor kell igazolni, hogy az adózónak nincs lejárt köztartozása. Ez a rendelkezés március 1- jétől alkalmazandó! A látványcsapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet mellett 2013-tól szerepelhet a látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány is, mint támogatás igénybevételére jogosult szervezet [Tao.tv. 22/C. -a (5) bekezdésének h) pontja]. Előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatás [Tao.tv ának (1) bekezdése] A támogatás elszámolható költségeinek a körét, a támogatás felhasználásáról készült beszámoló formai és tartalmai követelményeit, továbbá a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat a kulturális miniszter rendeletben állapítja meg. 11. Hatályon kívül helyezve Törölve a pályakezdő fogalma [Tao.tv. 4. -ának 30. pontja]. Törölve az alapítvány, az egyesület stb. közhasznúnak minősítésével kapcsolatos előírás [Tao.tv. 29/A. -a]. A Tao.tv. 3. számú melléklete B/7. pontjából törölve a ha az önkéntest az adózó gazdasági-vállalkozási tevékenysége érdekében foglalkoztatta szövegrész. Indoka, hogy civil szervezet, közhasznú szervezet és egyház

8 8 esetében a vonatkozó törvény kizárólag a közhasznú/közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében engedi meg az önkéntes foglalkoztatását. Az egyéb szervezetek az önkéntest csak a vállalkozási tevékenység érdekében foglalkoztatják. Így feleslegessé vált a törlésre kerülő előírás. 12. Kisvállalati adó adóalanyiság megszűnése [Tao.tv ának új (13) bekezdése] A kisvállalati adó bevezetéséhez kapcsolódóan az új előírás rendelkezik arról, hogy a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnésekor kell-e adóelőleget fizetni és azt hogyan kell megállapítani. A törvényi előírás szerint a kisvállalati adó alanya a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt bevétel 1 százaléka, ha az adóév időtartama 12 hónap volt, a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 százaléka minden más esetekben. 13. Hatálybalépés január 1-jével. Az ettől való eltéréseket az egyes módosításoknál jelöltük.

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után)

2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 2012. évközi változások I. (2012. április 1-je után) 1. Személyi jövedelemadó 1.1. A 2012. évi LXIX. törvény alapján (hatályos 2012. 06.20.) Szja-tv. 47. -a (9) bekezdésének b) pontja A módosítás pontosítja

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben