Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella"

Átírás

1 Dr. Gróf Gabriella

2 Jogszabályi háttér: évi CXLVII. törvény Hatály: január évi CLXXVIII. törvény

3 Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda - szövetkezet, lakásszövetkezet - erdőbirtokossági társulat - külföldi vállalkozó - belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy akkor, ha a belépési feltételeknek megfelel.

4 Adóalanyiság választásának feltételei adóévet megelőző adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám várhatóan nem haladja meg a 25 főt, adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor annak időarányos részét, adóévet megelőző két naptári évben adószámukat az állami adóhatóság jogerősen nem függesztette fel vagy nem törölte, üzleti év fordulónapja december 31., adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolóban a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot. A bejelentés napján a végrehajtható adó- és vámtartozás nem haladhatja meg au 1 millió Ft-ot, ha ez fennáll, a bejelentést az adóhatóság nem tekinti jogszerűnek. A létszám és árbevétel adatokat az utolsó lezárt üzleti év adatai alapján a kapcsolt vállalkozások esetében össze kell számítani.

5 Adóalanyiság választásának feltételei Az adózó választása esetén a KIVA hatálya alá be kell jelentkezni. A bejelentést legkorábban az adóévet megelőző adóév december napja között kell/lehet megtenni, az erre rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség a bejelentést követő év jan. 1-től kezdődik, és az adóév végéig tart. A jogszerűen tett bejelentést a bejelentést követő naptári év január 15-ig vissza lehet vonni, ugyanazon a nyomtatványon. Mindkét határidő jogvesztő! Újonnan alakuló vállalkozás a létrejöttétől számított 30 napon belül kell bejelentkeznie a KIVA hatálya alá. A határidő jogvesztő! Ez esetben az adóalanyiság a társasági szerződés közokiratba foglalásával, ellenjegyzésének időpontjával, ill. az első jognyilatkozat megtételének napjával kezdődik.

6 Adóalanyiság megszűnése ha az adóalany kijelentkezik az adóévet megelőző év decemberében, 500 millió Ft-os bevételi értékhatár túllépése esetén - a túllépést megelőző hónap utolsó napjával, átlagos létszám túllépi az 50 főt hónap utolsó napjával, végelszámolás, kényszertörlési eljárás, felszámolási eljárás esetén a kezdő időpontot megelőző nappal, ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg az adóalany, a megszűnés napjával, átalakulás esetén, kiemelt mulasztási bírságok esetén jogerő hónapját megelőző hónap utolsó napja, számla vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, igazolatlan eredetű áru forgalmazása adószám felfüggesztés vagy törlés esetén jogerő hónapját megelőző hónap utolsó napja, ha a végrehajtható vám- és adótartozás meghaladja az 1 millió Ft-ot negyedév utolsó napjával. Az adóalanyiság megszűnés esetén a megszűnést követő két évre az adóalanyiság nem választható.

7 Adóalap meghatározása pénzügyi eredmény (pénzeszközök számviteli beszámolóban kimutatott tárgyévi és előző évi értékének különbözete), ügyvédi irodánál letét nem számít bele, KIVA törvény szerinti korrekciós tételek, járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések (1997. évi LXXX. törvény 4. k) pont szerint) együttes összege. A KIVA alapja nem lehet kevesebb a járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összegével (meghatározott eseteket leszámítva). Ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás alacsonyabb a minimálbér 112,5%-nál, akkor a minimálbér 112,5%- át kell az adóalap számításnál személyi jellegű kifizetésként figyelembe venni.

8 Korrekciós tételek Csökkentő tételek a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök értéke (kapott osztalék, osztalékelőleg, kapott hitel, kölcsön, tőkeemelés, elszámolásra kiadott előleg visszafizetése, tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén a vásárláskor növelő tételként elszámolt összeg arányos része) Növelő tételek vállalkozáson kívülre helyezett pénzeszközök (kifizetett osztalék, osztalékelőleg, kifizetett előleg, hitel, kölcsön törlesztése, nyújtása, tőkekivonás, tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása) nem a vállalkozás érdekében felmerülő költségek: végleges pénzeszköz átadás, 50 eft meghaladó bekerülési értékű szolgáltatás igénye vétele, eszköz beszerzése, ha ezen gazdasági események ellentétesek az ésszerű gazdálkodás követelményével, egészségbiztosítási járulék megfizetése megállapodás alapján, ellenőrzött külföldi társaságnak teljesített kifizetés, kapcsolt vállalkozással kapcsolatos követelés elengedése, kapcsolt vállalkozások közötti ügylet esetén akkor, ha az ügylet ellenértéke nem felel meg a szokásos piaci ár követelményének, térítés nélküli eszközátadás, szolgáltatásnyújtás, tartozás térítés nélküli átvállalása, alultőkésítés, KIVA kötelezettség, adóbírság, késedelmi pótlék, eszközhiány (bizonyos feltételek mellett).

9 KIVA mértéke: adóalap 16 %-a KIVA által kiváltott adónemek: társasági adó szociális hozzájárulási adó szakképzési hozzájárulás

10 Bevallási és előlegfizetési szabályok Bevallási kötelezettség: évente, adóévet követő és május 31-ig. Eddig az időpontig az éves kötelezettség és az adóelőlegek közötti különbséget meg kell fizetni, vagy vissza lehet igényelni. Évközi adóalanyiság megszűnés esetén a megszűnés napjától számított ötödik hónap utolsó napjáig kell a bevallási kötelezettségnek eleget tenni. A KIVA alany adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: o o havi adóelőleg fizetési kötelezettség terheli azt a KIVA alanyt, amelynek megelőző évi adófizetési kötelezettsége meghaladta az 1 millió Ft-ot, egyéb esetben negyedévente teljesíti fenti kötelezettségeit. Bevallási és fizetési határidő: tárgyhónapot/tárgynegyedévet követő hó/negyedév 20. napja. Adóalanyiság első évében havi előlegbevallásra és fizetésre kötelezett, ha a megelőző adóévben az összes bevétele várhatóan meghaladja a 100 millió Ft-ot.

11 Adóelőleg megállapítása Adóelőleg megállapítási időszakban realizált pénzügyi eredmény, növelve a Tbj. szerinti személyi jellegű kifizetések összegével, a kifizetett osztalékkal, osztalékelőleggel, kisvállalati adóval és kisvállalati adóelőleggel. Megállapítható az adóelőleg úgy is, hogy az adózó a korrekciós tételeket is figyelembe veszi, amelyeket várhatóan az adóalap megállapításnál is figyelembe vesz. A választott módszertől adóéven belül eltérni nem lehet! Az adóelőleg alapja nem lehet kevesebb, mint a járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összege. Ha a személyi jellegű kifizetések nélkül számított adóelőleg-alap negatív, akkor ezt a következő adóelőleg-alap megállapítási időszakra (adóéven belül) az adózó figyelembe veheti veszteségelhatárolás.

12 Veszteség elhatárolás Amennyiben a bevallásban a pénzügyi eredmény negatív, ezt a veszteséget mint elhatárolható veszteséget a KIVA alany 10 éven keresztül egyenlő részletekben figyelembe veheti a következő évek pozitív pénzügyi eredményével szemben. Feltétel: az elhatárolható veszteség rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartása mellett keletkezett. Az elhatárolható veszteségről nyilvántartást kell vezetni, a korábban keletkezettet kell először figyelembe venni. Az elhatárolható veszteséggel a pénzügyi eredmény adóalap rész csökkenthető. Amennyiben az adóalany beruházást hajtott végre az adóévben, a beruházás értékével de az adóévre figyelembe vehető elhatárolható veszteségen belül a járulékalapot képező kifizetések adóalap rész terhére is figyelembe veheti, amennyiben az elhatárolt veszteség erre fedezetet nyújt. Beruházás: korábban még használatba nem vett, beszerzett, előállított tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értéke. A beruházásra tekintettel felmerült veszteséget az adóalany korlátlanul, az egyenlő részletekben történő figyelembevételre vonatkozó elírás alkalmazása nélkül használhatja fel a későbbi évek adókötelezettségének teljesítésénél.

13 Kettős adóztatás elkerülése A KIVA megállapításánál a külföldön adóztatható adóalapot nem kell figyelembe venni. A KIVA hatálya alá történő bejelentkezés esetén a társasági adótörvény jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni, eltérésekkel, az alábbiak szerint.

14 Átmeneti, áttérési szabályok Az adóalanyiság első évében az adóévet megelőző évet terhelő, de már a kisvállalati adó hatálya alatt kifizetett kiadás nem vehető figyelembe csökkentő tételként, ha az adózó nem tartozott a számviteli törvény hatálya alá. Csökkentő tételként számolható el az adóalanyiság első évében az adóalanyiságot megelőző évben teljesített kifizetés, amely a KIVA alanyiság időszakára vonatkozik, és amelyet a KIVA alanyiságot megelőző adóévben nem számoltak el költségként.

15 Áttérési szabályok Társasági adó hatálya alól Jogutód nélküli megszűnés szabályait kell alkalmazni, az e törvényben foglalt eltérésekkel. El kell számolni: - tartós adománnyal - Értékcsökkenés leírás - kedvezményezett átalakulással - kedvezményezett részesedéscserével Nem kell elszámolni, a feltételek a KIVA alanyiság időszaka alatt is teljesíthetők: - fejlesztési tartalék - foglalkoztatási kedvezmény - kisvállalkozások beruházási kedvezménye - kkv adókedvezmény - egyéni cég átalakulása. Ha feltételek nem teljesülnek, a KIVA hatálya alatt is rendezendő a kedvezményekkel kapcsolatos társasági adó. A KIVA hatálya előtti időszak elhatárolt veszteségéből évente %-ot elszámoltnak kell tekinteni.

16 Köszönöm a figyelmet!

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben