A KISADÓK VÁLTOZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISADÓK VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 A KISADÓK VÁLTOZÁSAI Illetékek Kisvállalati adó Közművezeték adó 2014 dr. H. Nagy Dániel Osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel

2 MENNYIRE KICSIK A KISADÓK? A költségvetés főbb adóbevételeinek várható aránya (2014) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Egyéb adók Jövedéki adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Járulékok, szociális hozzájárulási adó dr. H. Nagy Dániel

3 Magánszemélyek 98 százalékos különadója Kulturális adó Pénzügyi tranzakciós illeték Környezetterhelési díj Regisztrációs adó Energiaadó Népegészségügyi termékadó Hitelintézeti járulék Baleseti adó Biztosítási adó Játékadó Cégautóadó Kiva Távközlési adó Pénzügyi szervezetek különadója Innovációs járulék Lakossági illetékek Szakképzési hozzájárulás Közműadó Termékdíjak Energiaellátók jövedelemadója Kata Egyszerűsített vállalkozói adó Rehabilitációs hozzájárulás A KISADÓK MEGOSZLÁSA (2014) dr. H. Nagy Dániel

4 ILLETÉKEK dr. H. Nagy Dániel

5 Házastársak közötti vagyonmozgások [17. (1) bekezdés p) és v) pontok, 26. (1) bekezdés zb) és zc) pontok] 2013-ig házastársi/élettársi vagyonközösség megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni a közös vagyon értékének figyelembevételével megállapított értékkülönbözet után 2014-től hatályon kívül helyezi a vagyonközösség megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat Új illetékmentességek: 1. a házastársi vagyonközösség megszüntetéséhez kapcsolódóan, az ingyenes és a visszterhes ügyletekre egyaránt. 2. már a házasság fennállása alatt is mentes a házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származó ingyenes, illetve visszterhes ügylet a fennálló házasság alatt megvalósult ajándékozást nem kell bejelenteni az új mentességek az élettársi kapcsolatra nem alkalmazhatók dr. H. Nagy Dániel

6 Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése [16. (2e), a 17. (2e), a 26. (2e) bekezdés, 99/I., 102. (1) bekezdés l) pont] 2014-től abban az esetben is törölni kell a felfüggesztett illetéket, ha a lakóház felépítését bizonyító használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem az adózó, hanem a tulajdonostárs, vagy az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog jogosítottja nevére szól dr. H. Nagy Dániel

7 Első lakástulajdon megszerzése [26. (15) bekezdése] 2014-től első lakástulajdon (tulajdoni hányad) vásárlása esetén nem csak a 35 éven aluli fiatalokat, hanem bármely magánszemély vagyonszerzőt megilleti a 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény dr. H. Nagy Dániel

8 Termőföldszerzéshez kapcsolódó illetékmentességek [26. (1) bekezdés p) pont] 2014-től Termőföld vásárlásához kapcsolódó visszterhes illetékmentesség alkalmazásának feltétele, hogy a vagyonszerző a birtokbaadástól számított 5 éven belül saját maga művelje a földet. a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától megkezdődik. dr. H. Nagy Dániel

9 Time-share szerződések [141/2011. (VII. 21.) Korm. Rendelet, 102. (1) bekezdés d) pontja, 72. (5) bekezdés] Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzése, az ún. time-share mindeddig nem volt tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek 2014-től az értelmező rendelkezések között az Itv. kifejezetten utal az üdülőhasználati jogra és a szállás időben megosztott használati jogára is, mint vagyoni értékű jogra dr. H. Nagy Dániel

10 A 2013-as illetékváltozásokkal kapcsolatos átmeneti szabály [99/F. (4) bekezdés] A évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított szabályokat - így pl. az illetékkulcsok rendszerének változását - a január 1-jét követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kellett alkalmazni ha a fentiek szerint megállapított illeték összege nagyobb, mint amelyet az illetékkötelezettség keletkezésekor hatályos szabályok alapján a vagyonszerzőnek fizetnie kellett volna, az állami adóhatóságnak az illetékfizetési kötelezettséget az átmeneti szabály figyelmen kívül hagyásával kell megállapítania. Ha a vagyonszerző az így megállapított illetéknél több illetéket fizetett, az állami adóhatóság a különbözetet visszatéríti részére dr. H. Nagy Dániel

11 Zárt végű pénzügyi lízingszerződések [18. (1) bekezdés, 92. (1) bekezdés, Art. 3. sz. melléklet C. pontjának 1. alpontja] a módosítás megerősíti, hogy a zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében történő ingatlan-, illetve gépjármű-szerzés a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát képezi a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség továbbra is a szerződéskötés napján keletkezik az ingatlanügyi hatóságnak a futamidő végén tulajdonjogátszállást eredményező lízingszerződéseket is meg kell küldenie az adóhatóság részére, a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését követően dr. H. Nagy Dániel

12 Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság [18. (2) bekezdés h) pont, 18. (4) bekezdés, 102. (1) bekezdés o) pont] 2014-től a megszerzett társaság főtevékenységétől függetlenül fizetni kell illetéket (75%-os részesdéstől) Fogalma 1. megszerzett gazdálkodó szervezet utolsó beszámolójában kimutatott eszközein belül a belföldi ingatlanok könyv szerinti értékének 75%-os aránya lesz az mérvadó A számítás során nem kell figyelembe venni a pénzeszközöket és a pénzköveteléseket. 2. ha más belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben rendelkezik legalább 75 százalékos - közvetett, vagy közvetlen részesedéssel dr. H. Nagy Dániel

13 Új ajándékozási illetékmentességek az elengedett követelések körében [17. (1) bekezdés t) és u) pont, 11. (2) bekezdés] 2014-től mentes az ajándékozási illeték alól a társaság vagyonszerzésese ha a tag/részvényes lemond a megállapított, jóváhagyott osztalékból származó, a társasággal szemben fennálló követeléséről, a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárás során a követelések elengedésével, feltéve, ha nem a tag a követelés jogosultja a végelszámolások kapcsán elengedett tagi kölcsön követelések elengedése kapcsán továbbra is illetékfizetési kötelezettség keletkezhet kivéve, ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, utóbbi esetre ugyanis külön mentesség vonatkozik dr. H. Nagy Dániel

14 Térítésmentes eszközátruházás offshore cég javára [17. (4) bekezdés, 2. (3) és (4) bekezdés] 2013-ban mentes az ajándékozási illeték alól a térítésmentes eszközátruházás keretében történő ingó szerzése a követelés gazdálkodó szervek közötti ajándékozása, elengedése 2014-től e mentességek nem alkalmazhatóak, ha a vagyonszerzőt olyan államban jegyezték be, vagy üzletvezetésének helye olyan államban található, amelyben a társasági adó mértéke nem éri el a 10%- ot vagy a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 10%-os mértékű adó dr. H. Nagy Dániel

15 KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) dr. H. Nagy Dániel

16 A KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) [2012. CXLVII. TÖRVÉNY] Adóalany lehet: az egyéni cég, a Kkt, a Bt, a Kft, a Zrt, a szövetkezet és a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó, illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy Bejelentkezés: év közben is választható, elektronikus úton ( T203KV) Újonnan alakuló cégek is választhatják (alapító okirat +30 nap) dr. H. Nagy Dániel

17 AZ ADÓALANYISÁG KELETKEZÉSE Feltételek: 1) az átalagos statisztikai létszáma az adóévet megelőző évben várhatóan nem haladja meg a 25 főt 2) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele/eva alapja /katás bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint arányos részét); 3) az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot 4) az adózónak az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel; 5) nem eltérő üzleti éves adózóról van szó 6) A NAV által nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása nem haladhatja meg az 1 millió forintot Kapcsolt vállalkozások: össze kell adniuk a bevételt és a létszámot (az utolsó beszámoló alapján) dr. H. Nagy Dániel

18 AZ ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE megszűnik az adóalanyiság, ha az adózó kijelentkezik a kiva hatálya alól, vagy 1 millió forintot meghaladó végrehajtható adó/vámtartozása évközben átlépi az 500 millió forintos bevételi értékhatárt, mulasztási bírságot kap adószámát jogerősen felfüggesztik, törlik létszámnövekedés miatt, ha az átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alá kerül, egyéb módon megszűnik, átalakul (kivéve a formaváltást) Egyéni cég folytatása az özvegy, örökös által: bejelentés a NAV-hoz Önálló üzleti év kezdődik 2 adóévig nem választható újra a kiva dr. H. Nagy Dániel

19 A. pénzeszközök a 2013-as mérlegben (készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek) - pénzeszközök a 2012-es mérlegben ± korrekciós tételek - veszteségleírás KORRIGÁLT PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETŰ EREDMÉNY (±) B. Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem, + de legalább a garantált bérminimum 112,5%-a/társas vállalkozó mínusz a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény 25 év alatti pálykezdő tartósan álláskereső gyed, gyes, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott személy 25 év alatti, pályakezdőnek nem minősülő munkavállaló 55 év feletti munkavállaló bruttó munkabére (max 100 eft) az első 2 évben (50 e Ft) = SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZEGE ADÓALAP (2013) = A)+B) de minimum B)! dr. H. Nagy Dániel

20 A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: hitel vagy kölcsön felvétele, az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén a vásárlásakor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, jegyzett tőke emelése, osztalék és osztalékelőleg megszerzése Kiva visszatérítése (új!) kapcsán a tárgyévben befolyt pénzeszköz hitel vagy kölcsön törlesztésekor a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része hitel vagy kölcsön nyújtása, tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása, tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítása), osztalék és osztalékelőleg fizetése Megfizetett kiva miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés dr. H. Nagy Dániel

21 A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: hitel vagy kölcsön felvétele, kötvény, váltó kibocsátása Kiva előtt az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor a (2012. december 31-én kimutatott) követelés arányos része, tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén az eszköz (2012. december 31-én kimutatott) nyilvántartás szerinti arányos része A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: hitel vagy kölcsön törlesztésekor a felvételekor, kibocsátott kötvény, váltó beváltásakor a (2012. december 31-én kimutatott) kötelezettség arányos része hitel vagy kölcsön nyújtása Kiva előtt tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása Kiva előtt a kiva előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke 10 év alatt, egyenlő részletekben Átmeneti korrekciós szabályok 21 dr. H. Nagy Dániel

22 A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: A Kiva alanyiság előtt kapott olyan összeg amelyet még a megelőző adóév eredménykimutatásában bevételként számol el ha előzőleg bevételi nyilvántartást vezető eva adóalany volt az előző időszakra vonatkozóan elszámolt bevételt megelőző adóévben teljesített kifizetés, amely már a Kiva időszakára vonatkozik, de abban az eredménykimutatásban költségként, ráfordításként nem került elszámolásra (pl. előre fizetett bérleti díj) zárókészlet állomány csökkenése az első évben a pótbefizetés kivás tagnak történő visszafizetése (új!) A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: Kiva alanyiság előtt teljesített olyan kiadás, amelyet még a megelőző adó eredménykimutatásában ráfordításként számol el ha előzőleg bevételi nyilvántartást vezető eva adóalany volt az előző időszakra vonatkozóan teljesített kiadásokat a kivás társaság által előírt pótbefizetés tagnak visszafizetett összege (új!) Átmeneti korrekciós szabályok 22 dr. H. Nagy Dániel

23 Növelik a pénzforgalmi eredményt, mint nem a vállalkozás érdekében felmerült kifizetések/ráfordítások: végleges pénzeszközátadás, a térítés nélküli eszközátadás, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése (ha azt magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozásával szemben engedte el) off-shore-nak fizetett összeg alultőkésítési szabály szokásos piaci árnak nem megfelelő ellenérték alkalmazása (kapcsolt vállalkozások) 23 dr. H. Nagy Dániel

24 VESZTESÉGELHATÁROLÁS Főszabály: ha a pénzforgalmi szemléletű eredmény bármely adóévben negatív, akkor ezzel az összeggel a következő 10 év alatt egyenlő részletekben csökkentheti a pénzforgalmi szemléletű eredményét + elhatárolt veszteségként vehető figyelembe a kiva alanyiság előtti veszteség (negatív Tao alap) még fel nem használt része Speciális szabály: az elhatárolt veszteség terhére teljes mértékben csökkenthető a következő adóévek adóalapja az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökkel (beruházásokkal), szellemi termékekkel, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos kifizetésekkel dr. H. Nagy Dániel

25 AZ ADÓ MÉRTÉKE a kisvállalati adó mértéke az adóalap 16 %- a megfizetése kiváltja 10/19 %-os társasági adó, 27 %-os szociális hozzájárulási adó, 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás megfizetését és bevallását Nem váltja ki az áfát, cégautóadót továbbá az osztalék után fizetendő szja és eho kötelezettséget sem dr. H. Nagy Dániel

26 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az adó bevallása ( KIVA bevallás), befizetése évenként kell megállapítani és bevallani, határideje a tárgyévet követő év május 31. az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig Előlegfizetés A. havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, ha az adófizetési kötelezettség a megelőző adóévben az 1 millió forintot meghaladta az adóalanyiság első évében: akinek a megelőző adóévben a bevétele a 100 millió forintot várhatóan meghaladta B. Egyéb esetben negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni dr. H. Nagy Dániel

27 AZ ADÓELŐLEG 1) a pénzeszközöknek az adott hónapban/negyedévben realizált változása (±), 2) a hónapban/negyedévben az adóalany által fizetendő járulékalapot képező összes jövedelem (+), csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel 3) a hónapban/negyedévben megfizetett (az előző hónapra/negyedévre vonatkozó) KIVA, KIVA-előleg (+) 4) a hónapban/negyedévben kifizetett osztalék, osztalékelőleg (+) 5) Az egyéb korrekciós tételek (adózó döntése alapján) (±) = adóelőleg alap, mely nem lehet kevesebb a 2) pontnál (adóelőleg-minimum) Az adóelőleg mértéke: 16 % dr. H. Nagy Dániel

28 AZ ADÓELŐLEG veszteségelhatárolás az előlegnél ha a (korrigált) pénzeszközváltozás összege negatív jogosult azt a következő adóelőleg-megállapítási időszakokban a pozitív (korrigált) pénzeszközváltozás összege csökkentéseként figyelembe venni de az adóelőleg így sem lehet kevesebb a tárgyhavi/negyedévi - kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel csökkentett - járulékalapot képező jövedelemnél csak adóéven belül göngyölíthető dr. H. Nagy Dániel

29 ÁTTÉRÉSI SZABÁLYOK a Tao. tv. jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni, de az áttérés kapcsán a gyorsított értékcsökkenési leírással nem kell elszámolni ha a kivás időszak alatt egyébként megfelel a feltételeknek, választása szerint nem alkalmazza a 1. KKV beruházási adóalap kedvezménye feltételeinek megsértéséhez, valamint 2. mikrovállalkozások foglalkoztatási kedvezményéhez kapcsolódó adóalap-növelő tételeket, 3. a fejlesztési tartalékkal kapcsolatos szankciókat 4. az egyéni céget alapító egyéni vállalkozó által megkezdett kedvezményekre vonatkozó feltételeket és %-os adókulcs alkalmazása miatt lekötött tartalékként kimutatott adómegtakarítás összegének utólagos megfizetésére vonatkozó szabályokat (2010. június 30- án hatályos szabályok) dr. H. Nagy Dániel

30 Ha mégsem, vagy a KKV beruházási hitelkamatához kapcsolódó Tao kedvezményt kell visszafizetnie a Tao-t az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évéről benyújtott Kiva bevallásában vallja be VISSZATÉRÉSI SZABÁLYOK 1. A kiva előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása társasági adó szempontjából folytatható 2. A kiva alanyiság időszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján a társasági adó alapjánál ÉCS-t egyáltalán nem érvényesíthet 3. Korrekciós tételek biztosítják az átmenetet a pénzforgalmi- és az eredményszemlélet között (elhatárolt bevételek, készletek) dr. H. Nagy Dániel

31 VISSZATÉRÉSI SZABÁLYOK 4. az olyan társasági adókedvezmények tekintetében, amelyet az adózó a Tao. tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe, a kiva alanyiság időszakában lezárt adóévet is figyelembe kell venni pl. a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye 5. A Kiva adóalanyiság megszűnését követő 60 napon belül köteles az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. összege = az utolsó Kivás adóévében elszámolt bevétel 1 százaléka (vagy időarányos része) dr. H. Nagy Dániel

32 A KÖZMŰVEZETÉKEK ADÓJA dr. H. Nagy Dániel

33 A KÖZMŰVEZETÉKEK ADÓJA [2012. ÉVI CLXVIII. TÖRVÉNY] KÖZMŰVEZETÉK FOGALMA vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvízelvezetési földgáz-, hő-ellátási villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési vezeték Mindegy, hogy A felszín alatt vagy felett van-e közterületen van-e, vagy sem (kivéve: egy adott ingatlan ellátását szolgáló magánvezeték) AZ ADÓ ALANYA A. aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa (több tulajdonosnál tulajdoni hányaduk arányában). B. Az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték esetén a közművezeték üzemeltetője (a naptári év első napján) 33 dr. H. Nagy Dániel

34 A KÖZMŰVEZETÉKEK ADÓJA [2012. ÉVI CLXVIII. TÖRVÉNY] AZ ADÓ ALAPJA a közművezeték nyomvonalának hossza AZ ADÓ MÉRTÉKE 125 Ft/év minden megkezdett méter után ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY (pl.) az állam és a helyi önkormányzat mentes A hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanynak A m-t meg nem haladó rész után 0%, A m közötti rész adójának 30%-át, A m közötti rész adójának 75%-át, Az m-t meghaladó rész után a teljes összegét kell megfizetni nem minősül de minimis támogatásnak! ELJÁRÁSI SZABÁLYOK bevallás évente, március 20-ig a NAV-hoz Megfizetés két egyenlő részletben (március 20. és szeptember 20.) évközi megszűnés esetén a megszűnést megelőzően nem teljesített adóbevallási, adófizetési kötelezettségét a megszűnéssel egyidejűleg teljesíti 34 dr. H. Nagy Dániel

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! dr. H. Nagy Dániel

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

Az Illeték tv 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága

Az Illeték tv 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Az Illeték tv 2014 évi változásai Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Házastársak közötti vagyonmozgások [25. (2)-(3) bekezdés, 17. (1) bekezdés p) és v) pontok, 26. (1) bekezdés

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Társasági adó Kisvállalati adó

Társasági adó Kisvállalati adó Társasági adó Kisvállalati adó Dr. Laki Gábor Budapest, 2013. január 31. Bejelentett részesedés A bejelentett részesedés árfolyamnyereségét (apport esetén rendkívüli eredményét) csökkenteni kell a cégérték

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben