Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke"

Átírás

1 Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a évi CXLVII. törvényben, módosította a évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja a kisvállalati adót? az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, a szövetkezet és a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtó, az ügyvédi, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó, a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy, ha = megfelel a törvényben előírt valamennyi feltételnek, = elektronikus úton az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy adókötelezettségét ezen törvény előírásai szerint teljesíti. 2. Mikor célszerű választani? alapvetően akkor, ha viszonylag jelentős összegű a járulékalapot képező bérköltség, ha jellemzően saját pénzeszközzel gazdálkodik, a választás célszerűségének ellentmond az adóalap számos korrekciója, a kisvállalati adó választásával ugyan nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, de ezzel elveszíti a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevételének a lehetőségét is, a kisvállalati adóalany időszaka alatt megszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág alapján a Tao.tv. hatálya alá történő visszatérés után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírás nem érvényesíthető. választása esetén = három adó helyett egy adót kell fizetnie, = egyszerűbb módszerrel állapíthatja meg az iparűzési adó alapját = stb. Összeállítás a kisvállalati adóról 02.doc

2 2 3. A kisvállalati adó alanya az 1. pontban felsoroltak, ha ezt az adónemet választották, választhatták. A kisvállalati adó alanyai a választást megelőzően is és utána is a számviteli törvény hatálya alá tartoznak, illetve tartoztak, kivéve az egyéni céget, a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, ha a kisvállalati adó választása előtt az Eva-tv. hatálya alá tartozott és eva-kötelezettségének bevételi nyilvántartás vezetésével tett eleget. Éppen ezért a törvény rendelkezéseit a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Az adóalany adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelemre egyaránt kiterjed a következő kivétellel: a külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki. A mérlegfordulónap nem változtatható meg. A beszámoló csak forintban állítható össze. 4. Mikor választhatja az adóalany a kisvállalati adó szerinti adózást? Akkor, ha az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt, az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét, az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy nem függesztette fel, üzleti évének mérlegforduló napja december 31. Az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. A törvényi előírásból az következik, hogy a kapcsolt vállalkozásokat a számviteli törvény szerint kell értelmezni, bevételként pedig az árbevételen túlmenően az egyéb bevételt, a pénzügyi műveletek bevételeit, a rendkívüli bevételeket kell számításba venni. 5. Az adóalanyiság keletkezése A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság

3 3 a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő naptári év első napjával jön létre. A bejelentést az adóévet megelőző év december 1-jétől december 20-áig lehet elektronikus úton megtenni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A választás a bejelentést követő naptári év január 15-éig elektronikus úton visszavonható az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot. Az adóévben újonnan alakuló adózó adóalanyisága a társasági szerződés közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének napján kezdődik, ha vállalkozási tevékenységét a cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt megkezdheti, az első jognyilatkozat napján, ha belföldi illetősége az üzletvezetés helyére tekintettel keletkezik, más esetekben azon a napon, amelyen az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön, feltéve, hogy a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választását a társasági szerződése közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének, az első jognyilatkozat megtételének, illetve az alapítását szabályozó jogszabály szerinti létrejövetelének napjától számított 30 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak. 6. Az adóalanyiság megszűnése A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság azon adóév utolsó napjáig fennáll, ha a bejelentés jogszerű volt, amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz december 1-je és 20-a között, hogy adókötelezettségeit nem a kisvállalati adó szabályai szerint teljesíti. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság megszűnik, az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladásának hónapját megelőző hónap utolsó napjával (a bevételt naprakészen kell könyvelni), a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, a megszűnés napjával, ha az adóalany végelszámolási, felszámolási eljárás nélkül szűnik meg, az adóalany átalakulását megelőző nappal, az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy vámhatóság számlavagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett

4 4 alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapított meg, az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával, a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszám növekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt. Nem szűnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává válik és a kisvállalati adó szerinti adóalanyiságot választja, választását az ok bekövetkeztétől számított 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak. A megszűnés napját mérlegfordulónapnak kell tekinteni, azt követően új üzleti év kezdődik. Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. 7. Az adóalanyiság megszűnéséhez kapcsolódó számviteli előírások A kisvállalati adót választó adóalanyok a számviteli törvény hatálya alá tartoznak, kettős könyvvitelt vezetnek. Így a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság időszaka alatt is folyamatos az eszközök, a kötelezettségek, a saját tőke kimutatása. A megszűnés időpontjával, mint fordulónappal le kell zárni a könyvviteli nyilvántartásokat, el kell végezni a mérlegfordulónaphoz kapcsolódó értékelési, ellenőrzési és egyéb zárlati feladatokat. A számviteli törvény szerinti beszámolót ettől eltérő rendelkezés hiányában a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészíteni, elektronikusan letétbe helyezni. Ez esetben a naptári év első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszak a számviteli törvény alkalmazásában egy üzleti évnek minősül, a kisvállalati adó szempontjából egy adóévnek. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiságot lezáró beszámoló alapján történik a társasági adóalany üzleti évének a megnyitása.

5 5 Ha a kisvállalati adót választó adóalany ezen adó választását megelőzően bevételi nyilvántartást vezetett, akkor vissza kell térnie a számviteli törvény hatálya alá és kettős könyvvitelt kell vezetnie. A visszatérés részletes szabályait a pontban ismertetjük. Bevételi nyilvántartást vezető egyéni cégnél, közkereseti társaságnál, betéti társaságnál az evát az adóévben megszerzett összes bevétel figyelembe vételével kell évre megállapítani. Ebből az következik, hogy a kisvállalati adó adóalanyiság kezdő napját megelőző napon ( ) megszerzett bevételnek kell tekinteni minden olyan, az evás társaság vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság kezdő napját. Amennyiben az Eva-tv. hatálya alá tartozó egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság választotta a kisvállalati adót, és az Eva-tv. hatálya alatt csak bevételi nyilvántartást vezetett, az osztalék utáni adót kiváltó adót az eva választásakor már megállapította, annak megfelelően rendezte, rendezi, ide értve az adóalapot csökkentő tételként számításba vett immateriális jószágot és tárgyi eszközt is, további teendő ezzel kapcsolatosan nincs. 8. A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének (A) a személyi jellegű kifizetésekkel (B) növelt összege (A+B), de legalább a személyi jellegű kifizetések (B). Pénzforgalmi szemléletű eredmény: a pénzeszközök mérlegben kimutatott záró és nyitó értékének különbözete korrigálva a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő, növelő tételekkel, továbbá nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minősülő tételekkel, egyéb tételekkel. A kisvállalati adóalanyiság első adóévében a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az Szt. hatálya alá nem tartozó, bevételi nyilvántartást vezető evaalany pénzforgalmi szemléletű eredménye a pénzeszközök Szt. szerinti beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök Szt. szerinti nyitó mérlegben kimutatott összegével, korrigálva a fentebb említett tételekkel. Az ügyvédi irodánál nem minősül pénzeszköznek az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz.

6 6 Személyi jellegű kifizetések azon személyi jellegű ráfordítás, ami a Tbj.tv. szerint járulékalapot képez az adóévben. Személyi jellegű ráfordításként a minimálbér 112,5 %-át kell figyelembe venni, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb. Ezen bekezdés alkalmazásában minimálbér = a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege, és = a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. a tag a Tbj.tv. szerint társas vállalkozó, azzal, hogy a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás meghatározása során nem kell figyelembe venni azt az időszakot, amelyre a társas vállalkozónak nem keletkezik a Tbj.tv. szerinti járulékfizetési kötelezettsége A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a következő ügyletekből a tárgyévben befolyt pénzeszköz: hitel vagy kölcsön felvétele, az adózó által nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése (a hitel vagy kölcsön nyújtásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos része), kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, eladása (a beváltott, eladott értékpapírok vásárlásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos része), tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása (az eladott befektetés vásárlásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos része), tőkebevonás (jegyzett tőke emelés), osztalék és osztalékelőleg megszerzése (befolyása), elszámolásra kiadott előleg visszafizetése A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli a következő ügyletek miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés: hitel vagy kölcsön nyújtása,

7 7 az adózónak nyújtott (felvett) hitel vagy (kapott) kölcsön törlesztése, visszafizetése (a hitel vagy kölcsön felvételekor a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része), saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, törlesztése (a beváltott, eladott értékpapírok kibocsátásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része), hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása, tőkekivonás (jegyzett tőke leszállítása), osztalék és osztalékelőleg fizetése, elszámolásra kiadott előleg kifizetése Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyon a pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli a következő ügyletekhez kapcsolódóan a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés: végleges pénzeszközátadás, 50 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű szolgáltatás igénybevétele, eszköz beszerzése = ha a körülmények (így különösen az adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele, a szolgáltatás jellege, a szolgáltatás ellenértéke) alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatás igénybevétele, az eszköz beszerzése ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel, a Tbj.tv. rendelkezései szerinti megállapodás alapján egészségbiztosítási járulék megfizetése, kiadás, amely a Btk.-ban meghatározott vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel, és az elkövetés tényét jogerős bírósági ítélet megállapította, az ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés, az adóalanyiság időszakát megelőző időszakra megállapított, az adóalanyiság időszaka alatt teljesített adófizetési kötelezettség, továbbá az adóalanyiság időszakában bármely időszakra megállapított és megfizetett bírság, pótlék, valamint megfizetett kisvállalati adó és adóelőleg, a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék, a lekötött tartalék napi átlagos állományának háromszorosát meghaladó, napi átlagos állományon meghatározott kötelezettségrészre jutó kamatfizetés (pénzügyi intézménnyel szembeni kamatfizetés kivételével), függetlenül

8 8 attól, hogy azt az adóalany eszköz bekerülési értékének részeként számolja el, azzal hogy ezen rendelkezés alkalmazásában kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás, a váltótartozás, valamint minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyon a pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli a következő ügyletekhez kapcsolódóan elszámolt ráfordítás: behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, kivéve = ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy = ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, a térítés nélküli eszközátadás, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, tartozás térítés nélküli átvállalása, eszköz hiányának elszámolása, ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó az ésszerű gazdálkodás követelményeit figyelembe véve nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére Egyéb korrekciók Az adóalap megállapítása során csökkentő tételként kell figyelembe venni az olyan kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévben teljesített kifizetést, amely a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, és az adóévet megelőző adóévre vonatkozó eredménykimutatásban költségként, ráfordításként nem került elszámolásra. Ha az adózó kapcsolt vállalkozásával kötött szerződésében olyan ellenértéket határoz meg, amely nem felel meg a szokásos piaci árnak az adóalapot a szokásos piaci ár és az ügyleti érték (ellenérték) különbözetével úgy kell módosítani, hogy az olyan adóalapnak feleljen meg, mintha független vállalkozással kötött volna szerződést, feltéve, hogy az adóévben a szerződés alapján teljesítés történt. Ha a pénzforgalmi szemléletű eredmény bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévben csökkentheti a pénzforgalmi szemléletű eredményét, feltéve, hogy a pénzforgalmi szemléletű eredmény

9 9 csökkenése a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (elhatárolt veszteség). Az elhatárolt veszteség összegét 10 év alatt egyenlő részletekben lehet felhasználni. Az elhatárolt veszteség összegéből az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökkel (beruházással), szellemi termékekkel, a kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegével megegyező összeggel az adózó döntése szerint teljes mértékben csökkentheti a következő adóévek adóalapját, függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben. Az elhatárolt veszteséget keletkezésük sorrendjében kell felhasználni. A pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni az adóalanyiság első adóévében a kapott olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelőző adóévére vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számolt el, a megelőző időszakokra vonatkozóan teljesített kiadást, ha az adóévet megelőző adóévben az adóalany nem tartozott a számviteli törvény hatálya alá. A törvény hatálya alá kerülés időpontjában állományban lévő hitel- és kölcsöntartozásokkal, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségekkel, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal, tulajdoni részesedést jelentő befektetésekkel kapcsolatos pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő, növelő tételek helyett módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek kisvállalati adó-törvény hatálya alá kerülés időpontjában kimutatott nyilvántartás szerinti (arányos) értékét kell figyelembe venni. 9. Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó megfizetésével az adózó mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi iparűzési adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20 %-kal növelt összegében is megállapíthatja. A kisvállalati adó megfizetése azonban nem mentesít az általános forgalmi adó, a személyi jövedelmet, az osztalékot terhelő közterhek alól.

10 A kisvállalati adó bevallása A kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként kell megállapítani és az adóévet követő év május 31-ig kell bevallani. Az adóév a naptári év. Ha az adóalanyiság év közben megszűnik, a bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. A külföldi vállalkozó a kisvállalati adó alapját valamennyi belföldi telephelyére együttesen (kivéve a fióktelepet), míg belföldi fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg. 11. Adóelőleg és megfizetése Ha az adózó a kisvállalati adótörvény szerint meghatározott adófizetési kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot meghaladta, adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig tesz eleget. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság első adóévében az adózó ezen rendelkezést abban az esetben alkalmazza, ha az adóévet megelőző adóévben a bevétele várhatóan meghaladja a 100 millió forintot. Ha az adózó adófizetési kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot nem haladta meg, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesz eleget. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság első adóévében az adózó ezen rendelkezést abban az esetben alkalmazza, ha az adóévet megelőző adóévben a bevétele várhatóan nem haladja meg a 100 millió forintot. Az adóelőleg összege: az adóelőleg-megállapítási időszakban a számviteli törvény szerinti pénzeszközök realizált változása (esetenként havonta), az adóalany által fizetendő, a Tbj.tv. szerint járulékalapot képező összes jövedelem, a kisvállalati adótörvény szerint megfizetett adó, adóelőleg, a kifizetett osztalék, osztalékelőleg együttes összegének a 16 százaléka. Az így megállapított összeg módosítható a 8. pontban és alpontjaiban részletezett tételekkel. Ha valamely adóelőleg-megállapítási időszakban az adózó élt ezzel a lehetőséggel, akkor az adóelőleg összegét az adóév végéig minden esetben ez szerint kell megállapítani.

11 11 Az előbbiektől függetlenül az osztalékelőleg összege után legalább az adómegállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, a Tbj.tv. szerint járulékalapot képező jövedelem 16 százaléka. Ha az adóelőleg-megállapítási időszakban a Tbj.tv. szerint járulékalapot képező összes jövedelemmel csökkentett összeg negatív, az adózó jogosult annak összegét a következő adóelőleg megállapítási időszakban de legfeljebb ugyanabban az adóévben az előbbiek szerint megállapított összegnek a Tbj.tv. szerinti járulékalapot képező jövedelmet meghaladó részét csökkenteni. A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az Szt. hatálya alá nem tartozó, bevételi nyilvántartást vezető eva-alany a kisvállalati adóalanyiság első adóévében a kisvállalati adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének az Szt. szerinti nyitó mérlegben kimutatott pénzeszközök figyelembe vételével tesz eleget. Az adó megfizetése Az adóévre a kisvállalati adótörvény szerint megállapított adót az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. Ha az adóévben már megfizetett adóelőleg összege meghaladja az adóévre megállapított adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, a bevallás benyújtására előírt határidő napjától jogosult visszaigényelni. Az adóalapot úgy kell meghatározni, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható adóalapot. 12. Átmeneti rendelkezések Számviteli törvény hatálya alá történő visszatérés A kisvállalati adó alanya lehet az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság is, amelyik választása előtt nem tartozott a számviteli törvény hatálya alá, mert az Eva-tv. szerint adózott, és csak bevételi nyilvántartást vezetett. A kisvállalati adótörvény szerinti adózás választásának a feltétele az, hogy a számviteli törvény hatálya alá tartozzon az ezen adót választó. A számviteli törvény hatálya alá való visszatérés szabályai az Szt. 2/A. - ának előírásából következnek. A számviteli törvény hatálya alá visszakerülő társaságnak a visszatérés időpontjával (jelen esetben január 1-jével) nyitómérleget kell készítenie, amelyet könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell. A számviteli törvény hatálya alá visszakerült társaságokra a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. A visszakerült társaságnak tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie (a nyitómérleget ez esetben nem kell letétbe helyezni, közzétenni).

12 12 A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A számviteli törvény hatálya alá visszakerülő társaság első üzleti évi beszámolójának kiegészítő mellékletében utalni kell arra, hogy a számviteli törvény hatálya alá visszatérve először készít beszámolót. Így az első üzleti év beszámolójának mérlege előző év oszlopában a nyitó mérleg adatai szerepelnek, az eredménykimutatásának az előző év oszlopa pedig üresen marad. A nyitómérleg összeállítása A nyitómérlegbe a számviteli törvény előírása alapján a tárgyi eszközöket, az immateriális javakat piaci értéken kell felvenni. Az eszközöket újra üzembe kell helyezni, a piaci érték lesz az eszköz bruttó értéke, a bruttó érték alapján kell a terv szerinti értékcsökkenést a számviteli törvény általános előírásai szerint megállapítani és elszámolni. Az Eva-tv. szerinti adózásra történő áttéréskor, ha a társaság bevételi nyilvántartást vezetett, akkor meg kellett állapítani az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját, amelynél csökkentő tétel volt a mérlegben kimutatott, nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (amely összeg értékhelyesbítést nem tartalmazhatott). Ha a számviteli törvény hatálya alá visszatérő társaság az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő immateriális jószágot vagy tárgyi eszközt ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére átadta, akkor az átadással a magánszemély jövedelemhez jutott és a juttatás könyv szerinti értékének megfelelő jövedelemre az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket kellett alkalmazni. A leírtakból következően, ha az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő immateriális jószág, tárgyi eszköz nem szerepel a nyitómérleg leltárában, akkor az adóalapcsökkentés teljes értéke alapján (ha az egyes meghatározott juttatáskénti átadáskor a terheket a társaság nem fizette meg) kell a juttatás értékének 1,19-szerese után a 16 százalék személyi jövedelemadót és a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni. A leírtakból következően indokolt megtalálni azokat az eszközöket, amelyek értékével korábban a társaság csökkentette az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját. Előfordulhat, hogy ezen eszközök piaci értéke nulla, és így a leltárban is nulla értéken szerepelnek, a visszatérő társaság csak mennyiségi nyilvántartást fog azokról vezetni. Az is lehet, hogy a tevékenység végzése során elhasználódtak, azt időközben kiselejtezték, amelyet a selejtezésről készült bizonylat dokumentál. Természetesen piaci értékén értékesíteni is lehetett, akkor

13 13 az értékesítés bizonylataival kell igazolni, hogy a leltárban nem szereplő szóban forgó eszközökkel mi történt. A számviteli törvény hatálya alá való visszatérés után jelen esetben a kisvállalati adótörvény hatálya alá kerül az ezt választó társaság. A nyitó mérlegben szereplő adatok megbízhatósága a társaság (ezen belül a magánszemély) vagyona nagysága szempontjából bír jelentőséggel. Készletként a nyitó mérleget alátámasztó leltárban szereplő vásárolt készleteket (ide értve a saját termelésű készleteket is) kell a nyitó mérlegben piaci értéken kimutatni. Követelések értékét a bevételi nyilvántartás mellett is vezetendő követelés analitika alapján, a várhatóan befolyó összegben kell a mérlegbe beállítani. Pénzeszközök között a bankszámla és a pénztár január 1-jei nyitó értékét kell szerepeltetni. Kötelezettségek értékét a bevételi nyilvántartás mellett is vezetendő kötelezettség analitika alapján, a ténylegesen fizetendő (kapott előleg esetén a beszámításra kerülő) összegben kell kimutatni. Céltartalékként a visszatérés napjára vonatkozóan a számviteli törvény 41. -a (1) bekezdésének előírása alapján fennálló, számított céltartalék összegét kell beállítani (például céltartalék a garanciális, jótállási kötelezettségekre), de nincs akadálya annak sem, hogy a várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre is céltartalékot képezzen a társaság. Saját tőke a nyitó mérlegben különbözeti alapon határozandó meg. A nyitó mérlegben szereplő eszközök fentiek szerinti értéke és a nyitó mérlegbe beállított kötelezettség, valamint céltartalék együttes értéke közötti különbözet a saját tőke. (A saját tőke negatív előjelű is lehet!) A saját tőkét azonban elemeire meg kell bontani. Jegyzett tőke a társasági szerződés (alapító okirat) szerinti, cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke (vagyoni betét, törzstőke), a nyitó mérlegbe az így dokumentált összege állítható be. Tőketartalék akkor állítható be a nyitó mérlegbe, ha a társasági szerződés szerint ázsióval történt az alapítás, a tőkeemelés, továbbá, ha a társaság olyan tőkejuttatásban részesült, amely juttatást jogszabályi előírás alapján a tőketartalékba kellett helyezni, és így a tőketartalékba helyezett összeget a társaság jogszerűen még nem használta fel. Indokolt esetben lekötött tartalék is kimutatható a nyitó mérlegben. A jegyzett tőkével, tőketartalékkal, lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összeget (amely összeg pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménytartalékba kell helyezni azzal, hogy az eredménytartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az adózott és adózatlan eredménytartalékot. Az Eva-tv. vonatkozó előírása alapján a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni:

14 14 az adóalanyiság utolsó adóévét követő üzleti év nyitómérlegében kimutatott = saját tőkét, levonva belőle = a nyitómérlegben kimutatott értékelési tartalékot és = az eva-alanyiság választásakor az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő tételként elszámolt immateriális jószág, tárgyi eszköz egyes, a kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatásként ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére átadott immateriális jószág és tárgyi eszköz adóalapot képező könyv szerinti értékét meghaladó részét. Egyszerűbben fogalmazva: Ha az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját nem csökkentették a nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékével, akkor a nyitómérlegben kimutatott értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke a magányszemély(ek) adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett tőke. Ebből következően a nyitó mérleg szerinti saját tőkének az értékelési tartalékkal (ha a nyitómérlegben ezzel is számoltak), a jegyzett tőkével, tőketartalékkal, lekötött tartalékkal = csökkentett összege adózott eredménytartaléknak minősül (ami negatív előjelű is lehet). Ha az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentették a nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékével (kivonták az adó alól), akkor két variáció lehetséges: ezen immateriális javakat, tárgyi eszközöket ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére átadták és az akkori könyv szerinti értéke alapján a személyi jövedelemadót és egyéb terheit megfizették, = a visszatéréskor (nyitómérlegben) adózatlan eredménytartalékként kell kimutatni az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő könyv szerinti érték és a személyi jövedelemadó alapját képező könyv szerinti érték különbözetét; ezen immateriális javak, tárgyi eszközök a nyitómérleg készítésekor is megvannak, illetve dokumentált okok miatt nem kerültek be a nyitómérlegbe, = a visszatéréskor (a nyitómérlegben) az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentő könyv szerinti értéket kell adózatlan eredménytartalékként kimutatni. A fenti levezetés szerinti adózott eredménytartalékot kell az adózatlan eredménytartalékként kimutatott összeggel csökkenteni. Az adózatlan

15 15 eredménytartalék csak pozitív előjelű lehet. Az adózatlan eredménytartalékból osztalékként történő kifizetést, illetve a vállalkozásból történő kivonásakor az általános szabály szerint terheli a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás. Itt kell megjegyezni, a kettős könyvvitelt vezető evás társaságok az eva választása előtti eredménytartalékukat kötelesek voltak elkülönítetten kimutatni. Amennyiben azt az evás időszak alatt nem fizették ki adózottan, akkor a visszatéréskor ezt az eredménytartalékot adózatlan eredménytartalékként, az evás időszak alatti eredménytartalékot adózott eredménytartalékként kell kimutatniuk Társasági adó hatálya alá tartozó társaságokra vonatkozó átmeneti rendelkezések a kisvállalati adó adóalanyiság választásakor Ha a társasági adó hatálya alá tartozó egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság a kisvállalati adó szerinti adóalanyiságot választja, kikerül a társasági adó hatálya alól, de nem kerül ki a számviteli törvény hatálya alól. Ez esetben a Tao.tv.-nek a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogutód nélküli megszűnéskor: a) az adózás előtti eredményt csökkenti az az összeg, amellyel az immateriális javak és a tárgyi eszközök együttes számított nyilvántartási értéke meghaladja együttes könyv szerinti értéküket, növelik az az összeg, amellyel az együttes könyv szerinti érték az együttes számított nyilvántartási értéket meghaladja; b) az adózás előtti eredményt növeli a kedvezményezett átalakulás alapján az adóévben vagy korábban az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből az a rész, amellyel korábban nem növelte az adózás előtti eredményét; c) az adózás előtti eredményt növeli a kedvezményezett részesedéscsere esetén az adóévben vagy korábban az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből az a rész, amellyel korábban nem növelte az adózás előtti eredményét; d) az adózás előtti eredményt növeli az adóévben vagy korábban az adózás előtti eredmény csökkentéseként a tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény kétszerese, ha a szerződésben vállaltakat jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette a szerződésnek megfelelően; e) az adózás előtti eredményt növeli az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt kisvállalkozási kedvezmény összege azon részének a kétszerese, amelyet a beruházás üzembe nem helyezése miatt nem számolt el az adózás előtti eredmény növeléseként, ha az adózó az adózás előtti

16 16 eredmény csökkentésének adóévében vagy az azt követő négy adóévben szűnik meg jogutód nélkül; f) az adózás előtti eredményt növeli a létszámcsökkenéshez kapcsolódóan megállapított összegnek az a része, amellyel az adózó korábban nem növelte az adózás előtti eredményét; g) az adózás előtti eredményt módosítja a devizaárfolyam-változáshoz kapcsolódóan még el nem számolt adózás előtti eredményt csökkentő, illetve növelő tétel; h) kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás esetén a vállalt kötelezettség azon részével kell az adózás előtti eredményt módosítani, amelyet az adózás előtti eredménynél még nem vett figyelembe; i) az adózás előtti eredményt módosítja a szokásos piaci árhoz kapcsolódóan megállapított összegnek az a része, amelyet az adózó még nem vett figyelembe az adózás előtti eredményének módosításakor; j) a megszűnés időpontjában fejlesztési tartalék nem képezhető, a korábban képzett és az adóév utolsó napjáig fel nem használt része után a lekötés adóévében hatályos rendelkezések szerint előírt mértékkel az adót, azzal összefüggésben a késedelmi pótlékot meg kell állapítani és 30 napon belül be kell fizetni; k) egyéni cég esetében a Tao.tv ának (16) bekezdésében foglaltak szerint kell az adózás előtti eredményt módosítani. Nem kell a jogutód nélküli megszűnés e); f); j); k); pontok szerinti szabályait alkalmazni az adózó választása szerint, ha a kisvállalati adó szerinti adóalanyisága időszaka alatt a Tao.tv. rendelkezései megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az adó megfizetésének kötelezettsége. Ha például a kisvállalati adózás időszakában teljesíti a Tao.tv.-ben előírt kritériumokat, azaz a lekötött fejlesztési tartalékot a meghatározott időszakban beruházásra fordítja, nem kell a fejlesztési tartalék fel nem használt része után adót fizetnie. (Hasonló kedvezmény biztosított a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág után is!) Amennyiben az adózó élt az előbbiek szerinti lehetőséggel, de a feltételeknek nem felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évére benyújtott bevallásban kell bevallani. A kisvállalati adót választó társasági adóalanynak a bejelentés adóévére vonatkozó társasági adóbevallásában nem kell adóelőleget bevallania, nem kell társasági adóelőleget fizetnie a bejelentést követő adóévre. Főszabály szerint tehát a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választásakor el kell számolni az adókedvezményekkel (fejlesztési adókedvezmény, a foglalkoztatás növelésének kedvezménye, a kisvállalkozási kedvezmény). Saját választása alapján azonban a kis- és középvállalkozások számára biztosított

17 17 tárgyi eszköz beszerzéshez, előállításhoz felvett hitel kamatkedvezményét nem kell megszüntetni, nem kell az adót visszafizetni, ha teljesíti a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság időszakában a Tao.tv.-ben rögzített feltételeket (a hitelszerződés évét követő négy éven belül a beruházást üzembe helyezi, és nem idegeníti el a tárgyi eszközt az üzembe helyezését követő három adóévben) Visszatérés a társasági adó törvény hatálya alá A kisvállalati adó szerinti adóalanyiságot választó egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság visszatérhet, illetve meghatározott esetekben vissza kell térnie a társasági adótörvény hatálya alá. Ez esetben a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság időszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírás nem érvényesíthető. A társasági adó szempontjából költségként, ráfordításként elszámoltnak kell tekinteni: a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság időszaka alatt lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként a Tao.tv. alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást), a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság időszaka előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának a Tao.tv. szerint meghatározott arányos részét. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteségből a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság minden adóévében százalékot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság időszakában lezárt adóévet figyelembe kell venni az olyan adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Tao.tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe. A kisvállalati adó alanya a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt bevétel 1 %-a, ha az adóév időtartama 12 hónap volt,

18 18 a kisvállalati adó adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 %-a minden más esetben.

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv.

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám 2012. évi CXLVII. tv. Az adóalanyok köre Adóalany lehet: az egyéni cég a Kkt, a Bt. a Kft., a Zrt. a szövetkezet és a lakásszövetkezet az erdőbirtokossági

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót.

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. Első ránézésre igen vonzó lehetőségről van szó, hiszen azok, akik 2013 januárjától e törvény szerint kívánnak adózni

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Tájékoztatási Osztály

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Tájékoztatási Osztály A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Jogszabályi háttér a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Kisvállalati adó bevallása Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó bevallása Dr. Gróf Gabriella Kisvállalati adó bevallása 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVII. törvény Adó alanya lehet Kisvállalati adó - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 Társasági adó 2013 Módosítások 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 1.1. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján)

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a 2016. évi CXXV. törvény alapján) 1. Nyilvántartási kötelezettség [Eva-tv.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908 Budapest, 2012. november 29. Ára: 4935 Ft 13. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908 3724 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 13. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO Kisvállalati adó (KIVA) Készítette: Szabó Gabriella 1. A KISVÁLLALATI ADÓ Törvény: 2012. évi CXLVII. törvény Célja: kis- és s közepes k vvállalkozások adózási feltételeinek teleinek javítása adminisztrációs

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Társasági adó Kisvállalati adó

Társasági adó Kisvállalati adó Társasági adó Kisvállalati adó Dr. Laki Gábor Budapest, 2013. január 31. Bejelentett részesedés A bejelentett részesedés árfolyamnyereségét (apport esetén rendkívüli eredményét) csökkenteni kell a cégérték

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A kisvállalati adó szabályozása január 1-től

A kisvállalati adó szabályozása január 1-től A kisvállalati adó szabályozása 2017. január 1-től 2017. január 1-jével jelentős mértékben megváltozik a kisvállalati adó szabályozása. Az adókötelezettség ekkortól nem a pénzeszközök változásának a vállalatból

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerûsített vállalkozói adóról. I. Fejezet. A törvény hatálya. Az egyszerûsített vállalkozói adó.

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerûsített vállalkozói adóról. I. Fejezet. A törvény hatálya. Az egyszerûsített vállalkozói adó. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerûsített vállalkozói adóról Az Országgyûlés az egyszerûsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A Kisvállalati adó változásai a 2012 évi CLXI. törvény alapján január 1-jétől hatályos változások Készítette: Enderné Lakner Hajnalka

A Kisvállalati adó változásai a 2012 évi CLXI. törvény alapján január 1-jétől hatályos változások Készítette: Enderné Lakner Hajnalka A Kisvállalati adó változásai a 2012 évi CLXI. törvény alapján 2017. január 1-jétől hatályos változások Készítette: Enderné Lakner Hajnalka KIVA változásai Az adóalanyiság feltételei Az adóalap meghatározásának

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben