Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) évi CXLVII. törvény III. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet"

Átírás

1 Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése [ III. fejezet 16. ] egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zárt körűen működő részvénytársaság, az erdőbirtokossági társulat, szövetkezet és a lakásszövetkezet, végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda és a szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó, illetve a belföldi üzletvezetési, hellyel rendelkező külföldi személy, feltételekkel. Bejelentkezés: az adóévet megelőző év december között, elektronikus úton, 12T203KV nyomtatványon Feltételek: Az átlagos statisztikai létszám az adóévet megelőző évben várhatóan nem haladja meg a 25 főt Az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele / EVA alapja várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, tört év esetén arányosítás Az adóévet megelőző két naptári évben az adózónak adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy nem függesztette fel. Az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolóban a mérleg főösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot Az üzleti év mérleg fordulónapja csak december 31-e lehet. Az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. Figyelem: kapcsolt vállalkozásoknál össze kell adni a létszámot és a bevételt az utolsó évi beszámoló alapján. (első bejelentkezéskor a 2011 évit.) Az adóalanyiság megszűnése [ III. fejezet ] Megszűnik az adóalanyiság, amennyiben az adózó kijelentkezik a KIVA hatálya alól, vagy végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot. Év közben átlépi az 500 millió forintos bevételi értékhatárt. Jogerős mulasztási bírság, jövedéki bírság esetén. számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért Adószám jogerős felfüggesztésével. Az átlagos statisztikai állományi létszám 50 fő fölötti. Végelszámolás, felszámolás alá kerül, egyéb módon megszűnik, átalakul. Az adóalanyiság megszűnésévelönálló üzleti év kezdődik, két adóévig nem választható újra KIVA adóalanyiság. Az adóalanyiság megszűnése [ III. fejezet ] Megszűnik az adóalanyiság, amennyiben az adózó kijelentkezik a KIVA hatálya alól, vagy végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot. Év közben átlépi az 500 millió forintos bevételi értékhatárt. Jogerős mulasztási bírság, jövedéki bírság esetén. számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért Adószám jogerős felfüggesztésével. Az átlagos statisztikai állományi létszám 50 fő fölötti. Végelszámolás, felszámolás alá kerül, egyéb módon megszűnik, átalakul. Az adóalanyiság megszűnésévelönálló üzleti év kezdődik, két adóévig nem választható újra KIVA adóalanyiság. 1

2 A KIVA alapja [ III. fejezet 20. ] Adóalap korrekciós tételek III. fejezet 20. (4)-(5) -+ Pénzeszközök a tárgyévi mérlegben (készpénz, elektronikus pénz,bankbetétek) - Pénzeszközök a tárgyévet megelőző üzleti éves mérlegben + korrekciós tételek [ 20. (4) - (14) ] ÉS A Tbj. szerinti járulékalapot képező személyi jellegű ráfordításként elszámolt összeg Adóalap: a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény (+), de minimum a 20. (1) b) bekezdés alatti személyi jellegű kifizetések. Növelő Tárgyévben teljesített kifizetések Az adózó által nyújtott hitel vagy kölcsön Hitel vagy kölcsön törlesztésekor korábban csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része Saját kötvény, értékpapír beváltása, törlesztése esetén a kibocsátáskor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része Tulajdonosi részesedést jelentő befektetés vásárlása Tőkekivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítása) Osztalék és osztalék előleg fizetése Elszámolásra kiadott előleg kifizetése Csökkentő Tárgyévben befolyt pénzeszközök Hitel vagy kölcsön felvétele Az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor növelő tételként elszámolt összeg arányos része Kötvény kibocsátás kapcsán befolyt összeg Tulajdonosi részesedést jelentő befektetés eladása esetén a vásárláskor növelő tételként elszámolt összeg arányos része Jegyzettőke emelése Kapott osztalék és osztalék előleg Elszámolásra kiadott előleg visszafizetése Adóalap korrekciós tételek (folytatás) [ III. fejezet 20. (6)-(7) ] Növelő (Tárgyévben teljesített kifizetések) Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, tárgyévi kifizetések így különösen: Végleges pénzeszköz átadás, térítés nélküli eszköz átadás. Tartozás térítés nélküli átvállalása, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás. Behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése kapcsolt vállalkozással szemben. Magánszemély, vagy nem kapcsolt vállalakozási viszony esetében nem növelő. Ellenőrzött külföldi társaságnak kifizetett összeg. Tao. tv. szerinti alultőkésítési szabály. Tao. tv. szerinti hiányzó eszközök elszámolása. Tao. tv. szerinti 50 ezer forint feletti szolgáltatás igénybevétele, eszköz beszerzése az ésszerű gazdálkodással ellentétesen. Megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulék. Az adóalanyiság időszaka alatt teljesített megelőző időszakra megállapított adófizetési kötelezettség, bírság, pótlék, továbbá az e törvény szerinti adó és adóelőleg. Tao.tv szerinti szokásos piaci ár miatti különbözet miatti korrekció Csökkentő Az adó mértéke [ III. fejezet 21. ] A kisvállalati adó mértéke az adóalap 16 százaléka. Az adó megfizetése mellett az adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. A kisvállalati adó nem váltja ki az általános forgalmi adót, az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulás adókötelezettségét. KIVA számítása 1. példa 1. Pénzforgalmi szemléletű eredmény ( )* Ft 2. Pénzeszközök Szt. szerinti beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege Ft 3. Pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben kimutatott összege Ft 4. Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek (±5.±6.±7.±8.±9.±10.± ±13.±14.) Ft 5. felvett hitel összege ( ) / felvett hitel törlesztése (+) Ft 6. nyújtott hitel összege (+) / nyújtott hitel törlesztése ( ) 0 Ft 7. kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása ( ) / kibocsátott kötvény vagy értékpapír törlesztése (+) 0 Ft 8. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása (+) / beváltása, eladása ( ) Ft 9. tőkeműveletek: tőkebevonás ( ) / tőkekivonás (+) 0 Ft 10. osztalék és osztalékelőleg kifizetése (+) / megszerzése ( ) Ft 11. elszámolásra kiadott előleg kifizetése (+) / visszafizetése ( ) 0 Ft 12. nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyon (+) 0 Ft 13. kapcsolt vállalkozással kötött szerződés alapján a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazás (±) 0 Ft 14. az adóalanyiság első évében a pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározásakor figyelmen kívül hagyandó tételek összege (±) 0 Ft 15. Személyi jellegű kifizetések Ft 16. A Kiva alapja* (1.+15., de minimum 15.) Ft 17. Fizetendő Kiva (16. 0,16) Ft * Ebben a példában azt feltételezzük, hogy az adózó nem rendelkezik elhatárolt veszteséggel. Veszteségelhatárolás [ III. fejezet 9. ] Fő szabály: amennyiben a pénzforgalmi szemléletű eredmény bármely adóévben negatív, akkor ezen összeggel a következő 10 adóév alatt, egyenlő részletekben csökkenthető a pénzforgalmi szemléletű pozitív eredmény, feltéve, ha az a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Speciális szabály: az elhatárolt veszteség összegéből az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értékével megegyező összeggel az adózó döntése alapján teljes mértékben csökkentheti következő évek adóalapját. 2

3 Eljárási szabályok [ III. fejezet 22., 23. ] A kisvállalati adót évenként kell megállapítani és bevallani, határidő a tárgyévet követő év május 31., év közbeni megszűnés esetén bevallási kötelezettség a megszűnés hónapját követő 5. hónap utolsó napjáig. Az adóelőleg gyakorisága: Havonta: a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, ha A megelőző évi adófizetési kötelezettség elérte az 1 millió forintot. Az adóalanyiság első évében: akiknek a megelőző adóévben a bevétele a 100 millió forintot meghaladta. Negyedévente: minden más esetben a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig történő teljesítéssel. Az adó megfizetésére előírt határidő megegyezik a bevallás benyújtására előírt határidővel. Feltöltési kötelezettség nincs, az adókötelezettséget meghaladóan befizetett előleg a bevallás benyújtására előírt határidő napjától visszaigényelhető. Az adóelőleg megállapítása [ III. fejezet 23. ] Az adóelőleg alapja: (+) A pénzeszközöknek az adott hónapban / negyedévben realizált változása. (+) A hónapban/negyedévben az adóalany által fizetendő járulékalapot képező összes jövedelem (+) A hónapban/negyedévben kifizetett KIVA adóelőleg (+) A hónapban/negyedévben kifizetett osztalék, osztalékelőleg KIVA adóelőleg alap a járulékalapot képező összes jövedelem Az adózó döntésétől függően választhatja az adóelőleg alap + adóalap korrekciók alkalmazását a tárgyidőszaki előleg számításánál. Az adóelőleg mértéke: 16 százalék Veszteségelhatárolás adóelőlegnél [ III. fejezet 23. ] Amennyiben az összes jövedelemmel csökkentett adóelőleg alap negatív, azt az adózó jogosult a következő adóelőleg megállapítási időszakban (de legfeljebb ugyanazon adóévben) a realizált pozitív pénzforgalmi szemléletű eredmény csökkentéseként figyelembe venni. Különös rendelkezések [ IV. fejezet 27. és 28. ] Társasági adóval való kapcsolat: A társasági adó alanya az e törvény hatálya alá való bejelentés adóévére vonatkozó társasági adó bevallásában nem szerepeltet adóelőleg kötelezettséget, követő évben társasági adó előleget nem fizet KIVÉVE amennyiben a bejelentés nem jogszerű. Következmény: adóelőleg fizetés elmulasztásának jogkövetkezménye [28. (2)] Különös rendelkezések [ IV. fejezet 27. és 28. ] A Tao. adóalany az e törvény hatálya alá bejelentkezés következtében a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályokat alkalmazza. Az adózót a KIVA időszakát megelőzően a Tao.tv előírásai szerint érvényesített kedvezményekkel kapcsolatban terheli Tao fizetési kötelezettség, amelyet az adókötelezettséget kiváltó eseményt követő KIVA bevallásban kell bevallani: Amennyiben Tao hatálya alatt Kkv kedvezményt érvényesítet, és a beruházást nem helyezi üzembe, vagy elidegeníti a kedvezmény igénybevételének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig, akkor az adóalap-csökkentésnél figyelembevett összeg kétszerese után Tao-t kell fizetni Ha a KIVA előtti időszakban mikrovállalkozásként érvényesítette a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-kedvezményt, viszont utólag a KIVA időszak alatt a létszám csökkent, akkor Tao visszafizetési kötelezettség keletkezik a KIVA bevallásában Fejlesztési tartalék címén érvényesített Tao-alap-kedvezmény után a lekötés évében hatályos Tao fiz. És késedelmi pótlék terheli, ha négy éven belül nem használja fel Kkv adókedvezmény miatti Tao és késedelmi pótlék terheli a KIVA adózót, ha a hitelszerződés megkötését követő 4 éven belül nem helyezi üzembe a beruházást KIVA előtt sávos adót alkalmazott és lekötött tartalékba helyezte a különbözetet és nem ezt nem Tao tv szerinti célokra használja, a KIVA alatt Tao és késedelmi pótlék keletkezik Béren kívüli és adómentes juttatások Cafeteria újratöltve 3

4 Adómentes juttatások Kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás - a nem rendszeres díjak 51,17%-os adózásúak lesznek - nem adómentes az a rendszeres díj, amely az előző évirendszeres díjhoz képest (pl. extra értékkövetés, díjnövelés során) a két évvel korábbi infláció + 30% -kal nagyobb mértékben növekedett - adatszolgáltatás az adómentes díjakról 08-ason Kulturális eseményre belépő Ft-ig - muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj Adómentes juttatások Adómentes juttatások (1.sz.melléklet) Adómentes Adómentes Kockázati élet*-, baleset- és betegségbiztosítás Korlátlan Minimálbér 30% Számítógép használat Korlátlan Korlátlan Jogszabály által előírt védőeszközök Korlátlan Korlátlan Sportesemény belépő Ft Ft Kulturális eseményekre belépő Lakáscélú támogatás (feltételekkel) Összevont jövedelem 5 millió/ 5év v. 30% Ft 5 millió/ 5év v. 30% Béren kívüli juttatások Ebédjegy havi Ft értékben: munkahelyi étkeztetés a munkáltató telephelyén működő üzemi étkezőhelyen De már nem kell üzemi konyha, hozatott étel is lehet. VAGY Fogyasztásra kész étel vásárlására havi Ft helyett 8000 Ft Erzsébet-utalvány utólagosan is adható Béren kívüli juttatások (71. ) 35,7% adómértékkel Magánszemélyenként max Ft/év Munkahelyi étkeztetés* Ft/hó Ft/hó Helyi utazási bérlet Korlátlan Korlátlan Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás Ft/hó Minimálbér 30% Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás Ft/hó Minimálbér 50% Iskolarendszerű képzés költsége Ft/év Minimálbér*2,5 Ft/év Iskolakezdési támogatás Ft /év/gyermek Minimálbér 30% /év/gyermek Erzsébet utalvány* Ft/hó Ft/hó SZÉP Kártya szállás Ft/év Ft/év SZÉP Kártya vendéglátás Ft/év Ft/év SZÉP Kártya szabadidő Ft/év Ft/év Egyes meghatározott juttatások Ami volt, és marad is: Csekély értékű ajándék már csak hideg étkezés nélkül Telefon 20% Rendezvények, kiküldetés stb Mindenkinek egyenlő feltételekkel Reprezentáció Reklám célú juttatások 500 ezer feletti béren kívüli juttatás A juttatások értékének 1,19 szerese után 16% személyi jövedelemadót és 27% EHO-t, 51,17%-ot kell fizetnünk. Mindenkinek egyenlő feltételekkel MINDEN munkavállalónak vagy TÖBB munkavállalónak ÉS / VAGY szakmunkástanulónak, nyugdíjas munkavállalónak, közeli hozzátartozónak egyaránt, azonos nagyságrendben vagy azonos értékben / módszerrel meghatározott keret terhére MINDEN munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján a juttatásra jogosultak köre nem egyénileg, hanem munkakör, életkor, beosztás, munkaviszonyban eltöltött idő, stb. alapján kerül meghatározásra 4

5 Reprezentáció, üzleti ajándék TAO-alanyok ezután: szja + eho köteles Társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány eddig és ezután is: költség 10%-a, de max. összes bevétel 10%-a Többiek (pl. egyéni vállalkozók) eddig: bevétel 1%-a, de max. 25 millió forint, illetve 5000 forint/fő ezután: szja + eho köteles Reklám célú juttatás Együtt alkalmazandó az Szja tv. 1. sz. melléklet pontjával (adómentes): a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében magánszemély számára adott aa) árengedmény, ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, b) áruminta Egyes meghatározott juttatásnak minősül: : Nem adómentes és nem üzleti ajándék Nem tartozik a szerencsejáték hatálya alá 500 ezer feletti béren kívüli juttatás Ha kedvező adózású juttatások összes értéke átlépi az éves forintos határt 51,17% közteherrel kell számolnunk. a munkáltató tulajdonában lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén munkahelyi étkeztetés Erzsébet utalvány Széchenyi Pihenő Kártya iskolakezdési támogatás helyi bérlet iskolarendszerő képzés önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás egészségpénztári/önsegélyező pénztári hozzájárulás foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás NYILVÁNTARTÁS MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT! Egyes meghatározott juttatások (70. ) 51,17 % adómértékkel, Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás Cégtelefon használata (20%-os magánhasználat) Csoportos életbiztosítás+ a kockázati ÉB nem rendszeres díja Csekély értékű ajándék (közeli hozzátartozónak is) ételre nem Ft*3/év haználható Üzleti ajándéknak nem minősülő, üzletpolitikai (reklám) célból adott juttatás (nem tartozik a szerencsejáték törvény alá) Termék, szolgáltatás, ha minden munkavállalónak, vagy több munkavállalónak azonos összegben és feltétellel adják Egyidejűleg több személy részére nyújtott termék, szolgáltatás, ha a juttatás értéke magánszemélyenként nem állapítható meg Minimálbér 10%*3/év Reprezentáció, üzleti ajándék A béren kívüli juttatások egyedi értékhatárát illetve személyenként az 500 ezer Ft-os korlátot meghaladó juttatás Köszönöm a figyelmet! 5

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben