Az Illeték tv 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Illeték tv 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága"

Átírás

1 Az Illeték tv 2014 évi változásai Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága

2 Házastársak közötti vagyonmozgások [25. (2)-(3) bekezdés, 17. (1) bekezdés p) és v) pontok, 26. (1) bekezdés zb) és zc) pontok] 2013-ig házastársi/élettársi vagyonközösség alatt illetve megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket kellett fizetni a közös vagyon értékének figyelembevételével megállapított értékkülönbözet után 2014-től hatályon kívül helyezik a házastársi/élettársi vagyonközösség vagyonmozgásokra vonatkozó részletszabályokat Illetékmentessé válnak után: 1. a házasság fennállása alatt a házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származó ingyenes (ajándékozási) illetve visszterhes ügyletei értékhatártól függetlenül és gépjárműre vonatkozóan is a fennálló házasság alatt megvalósult ajándékozást nem kell bejelenteni, visszterhes átruházást be kell jelenteni, de fizetési meghagyás nem készül, illetékmentesség ténye feljegyzésre kerül az ügyiratra 2. a házastársi vagyonközösség megszüntetéséhez kapcsolódó ingyenes (ajándékozási) és a visszterhes ügyletek. Az új mentességek az élettársi kapcsolatra nem alkalmazhatók, hatályon kívül helyezték az élettársi vagyonközösség megosztására vonatkozó szabályokat

3 Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése [16. (2e), a 17. (2e), a 26. (2e) bekezdés, 99/I. ] 2014-től abban az esetben is törölni kell a felfüggesztett illetéket, ha a lakóház felépítését bizonyító használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem az adózó, hanem tulajdonostárs, vagy az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog jogosítottja nevére szól Átmeneti szabály azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni lehet, melyekben az állami adóhatóság január 1-jéig még nem rendelkezett jogerősen a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összegben történő megfizetéséről ha a vagyonszerző az illetéket már megfizette, de a 4 éves határidő egyébként január 1-jéig még nem telt el, és a szabály alapján a törlésnek lenne helye, akkor a visszatérítését január 1-jétől kezdődően kérheti

4 Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése [16. (2d), a 17. (2d), a 26. (2d) bekezdés, 87. (2) bekezdés, 102. (1) bekezdés l) pont] Jogutód 2014-től a telek korábbi tulajdonosának jogutóda, örököse nem köteles az eredetileg meghatározott 4 éven belüli beépítésre, ez csak lehetőség számára, korábban kötelező volt Lakóház építésére alkalmas beépítetlen telektulajdon fogalma megítélésekor elsősorban az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint megállapítható jogi jelleg irányadó biztosítható az illetékmentesség abban az esetben is, ha a telek a valóságban nem teljesen üres A telek egész addig lakóház építésére alkalmas telektulajdon, amíg azon a lakóház céljára létesülő építmény a szerkezetkész állapotot nem éri el.

5 Első lakástulajdon megszerzése [26. (15) bekezdése] 2014-től első lakástulajdon (tulajdoni hányad) vásárlása esetén nem csak a 35 éven aluli fiatalokat, hanem bármely magánszemély vagyonszerzőt megilleti a 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény Lakáscélú állami támogatással vásárolt lakás [21. (1) bekezdés] nem kizárólag az ún. régi szocpol (lakásépítési kedvezmény) vehető figyelembe, hanem minden más, állami forrásból folyósított lakáscélú támogatás (pl. akadálymentesítési támogatás, otthonteremtési támogatás)

6 Zárt végű pénzügyi lízingszerződések [18. (1) bekezdés, 92. (1) bekezdés, Art. 3. sz. melléklet C. pontjának 1. alpontja] A módosítás megerősíti, hogy a zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében történő ingatlan-, illetve gépjármű-szerzés, ha a futamidő végén a tulajdonjog átszáll, visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát képezi A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség továbbra is a szerződéskötés napján keletkezik az ingatlanügyi hatóságnak a futamidő végén tulajdonjog-átszállást eredményező lízingszerződéseket is meg kell küldenie az adóhatóság részére, a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését követően

7 Új ajándékozási illetékmentességek az elengedett követelések körében [17. (1) bekezdés t) és u) pont, 11. (2) bekezdés] 2014-től mentes az ajándékozási illeték alól 1) a társaság vagyonszerzésese ha a tag/részvényes lemond a megállapított, jóváhagyott osztalékból származó, a társasággal szemben fennálló követeléséről, 2) a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárás során a követelések elengedésével, feltéve, ha nem a tag a követelés jogosultja A vagyonszerzést 30 napon belül be kell jelenteni A végelszámolások kapcsán elengedett tagi kölcsön követelések elengedése kapcsán továbbra is illetékfizetési kötelezettség keletkezhet (kivéve, ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, utóbbi esetre ugyanis külön mentesség vonatkozik)

8 Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság [18. (2) bekezdés h) pont, 102. (1) bekezdés o) pont] 2014-től a megszerzett társaság főtevékenységétől függetlenül fizetni kell illetéket Annak megítélése során, hogy a társaság belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság-e, a társaság beszámolójában kimutatott eszközök ingatlanaránya a mérvadó 1. megszerzett gazdálkodó szervezet utolsó beszámolójában kimutatott eszközein belül a belföldi ingatlanok könyv szerinti értékének 75%-os aránya lesz az mérvadó nem kell figyelembe venni a pénzeszközöket és a pénzköveteléseket 2. ha más belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben rendelkezik legalább 75 százalékos - közvetett, vagy közvetlen részesedéssel

9 Termőföldszerzéshez kapcsolódó illetékmentességek [26. (1) bekezdés p) pont] Termőföld vásárlásához kapcsolódó visszterhes illetékmentesség alkalmazásának feltétele, hogy a vagyonszerző a birtokbaadástól számított 5 éven belül saját maga művelje a földet től a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától megkezdődik a művelési kötelezettség [17. (3) bekezdés, 102. (1) bekezdés m) pont] A termőföld fogalma: azt a földrészletet is termőföldnek kell tekinteni, melynek az ingatlan- nyilvántartási besorolása ugyan nem termőföld, de az Országos Erdőállomány Adattár erdőnek minősíti és az erre utaló jogi jelleget az ingatlan- nyilvántartásba feljegyezték Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásához kapcsolódó termőföldajándékozás az okirat legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig benyújtható közvetlenül az állami adóhatóság részére is (ha az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott ajándékozási szerződéshez nem csatolták)

10 Time-share szerződések [141/2011. (VII. 21.) Korm. Rendelet, 102. (1) bekezdés d) pontja, 72. (5) bekezdés] Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzése, az ún. timeshare mindeddig nem volt tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek 2014-től az értelmező rendelkezések között az Itv. kifejezetten utal az üdülőhasználati jog és a szállás időben megosztott használati jogára is, mint vagyoni értékű jogra Számítási metódus: A forgalmi érték a jogok egy évi értékének (a forgalmi érték 1/20 része) annyiszor háromszázhatvanötöd része, ahány nap megszerzéséről szól a szerződés. Meghatározott időre szóló szerződésnél az illeték alapja az egyévi érték és a kikötött évek (de maximum 20 év) szorzata. A bizonytalan időre szóló szerződés esetén a jog értéke a kiszámított érték ötszöröse.

11 [2. (2) bekezdés] Hatály kérdése gépjárművek, pótkocsik szerzése esetén A törvény területi hatályát pontosító rendelkezés értelmében nem csak akkor kell alkalmazni az Itv. ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezésekeit, ha a gépjárművet, pótkocsit belföldön már korábban nyilvántartásba vették, hanem - az átadás helytől függetlenül - akkor is, ha azt belföldön később veszik nyilvántartásba Az indokolás szerint mindez vitathatatlanná teszi, hogy az átadás pillanatában nyilvántartásban nem szereplő, vagy külföldi nyilvántartásban rögzített, de belföldi nyilvántartásba vétel céljából megszerzett gépjárművek, pótkocsik után is kell vagyonszerzési illetéket fizetni.

12 MULASZTÁSI BÍRSÁG [82. (1) bekezdés] Abban az esetben is mulasztási bírságot kell fizetnie az adózónak, ha az egyébként illetékmentes vagyonszerzése tekintetében nem (vagy csak késedelmesen, illetve hiányosan) teljesítette a bejelentési kötelezettségét Art (1) bekezdés a) pontjában meghatározott a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő - bírsággal sújtható A jogalkalmazás egységesítése érdekében a fizetendő illetéken felül szövegrészt a szabályozásban január 1-jétől felváltja az illetékfizetési kötelezettségtől függetlenül szövegrész

13 [Pp ának új (2) bekezdés] BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉK Ha a bíróság az eljárást megindító beadványt idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat - nélkül, hivatalból elutasítja, költségmentesség nem engedélyezhető, a megfizetett mérsékelt illeték (10%) összege nem számítható be a keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradásával ismételten benyújtott kérelem előterjesztésével keletkező eljárási illetékbe [81. (2)-(3) bekezdés, 57. (1) bekezdés a) pont] A megfizetett illeték (90%) visszatérítésének kizárólag akkor van helye, ha a keresetlevelet szabályszerűen, a Pp. alapján a jogi hatály fennmaradására előírt határidőn belül ismételten nem nyújtották be a bíróság 30 napon belül értesíti az illetékes állami adóhatóságot, vagy ennek elmulasztása esetén az adózó kérelmére igazolást állít ki Illetékmentessé válik a döntés elleni fellebbezés Illeték visszatérítése céljából a bíróság a jövőben az adózó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnak köteles megküldeni a határozatát 65. (1) bekezdés] 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az Itv. közötti összhang CÉGBÍRÓSÁGI FELÜGYELETI ILLETÉK forintról forintra emelkedik

14 Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések az Itv.-re vonatkozó rendelkezések hatálybalépésének időpontja egységesen január 1-je. új átmeneti szabály az Itv. 99/ F. (4) bekezdésében: azon ei jogszabályi változással érintett illetékügyeket, ahol az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában hatályban lévő szabályok alapján kisebb mértékű fizetési kötelezettség keletkezett, mint az illetékkiszabásra történő bemutatás időpontjában hatályos rendelkezések alapján keletkezett volna azokat az állami adóhatóság felülvizsgálja. Ha a vagyonszerző az ily módon megállapított illetéknél több illetéket fizetett, a különbözetet HIVATALBÓL vissza kell térítenie az adózó részére.

15 Köszönöm a figyelmet!

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám Haszonélvezeti jog és illeték Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvezô a más személy tulajdonában lévô dolgot birtokolhatja,

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

10B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: 6/b. számú lap: darab. darab. 6/c. számú lap: 6/d.

10B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: 6/b. számú lap: darab. darab. 6/c. számú lap: 6/d. 10B400 ADATLAP ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben